TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A tűzvédelmi szabályzat hatálya Tűzvédelmi ügyrend A főigazgató tűzvédelmi feladatai Az igazgatóhelyettes tűzvédelmi feladatai A gyakorlati oktatásvezető igazgatóhelyettes tűzvédelmi feladatai A tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai A munkavállaló köteles Tűzvédelmi oktatás, szakvizsga Tűzvédelmi ellenőrzés Tűzvédelmi használati szabályok Általános szabályok Titkárság Kazánhelyiség Kémia szertár Öltözők Tantermek Karbantartó műhely Konyha Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység Tűzjelzés, tűz esetén tanúsítandó magatartás

3 1. A tűzvédelmi szabályzat hatálya A tűzvédelmi szabályzat a munkáltatóilag önálló - városi önkormányzati intézmény belső szabályzata, melynek célja: o tűzvédelmi követelmények meghatározása, o tűzesetek megelőzése, oltási feltételek biztosítása. A szabályozás a hatályos tűzvédelmi jogszabályok így különösen az évi XXXI. törvény, a 30/1996.(XII.6.) BM. rendelet, a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat - előírásainak helyi alkalmazásán alapul. A szabályzat területi hatálya az intézmény székhelyére (Kadarkút, Fő u. 1.) terjed ki. A szabályzat személyi hatálya az intézmény székhelyén a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban: munkavállaló) terjed ki. A szabályzat időbeli hatálya október 1-től határozatlan időre szól, egyúttal hatályát veszti a július 12-től érvényes korábbi szabályzat. A szabályzat előírásainak betartása kötelező, megszegésük fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga után. 2. Tűzvédelmi ügyrend 2.1. A főigazgató tűzvédelmi feladatai kiadja, szükség szerint módosítja a tűzvédelmi szabályzatot, gondoskodik a megelőző tűzvédelmi tevékenységhez szükséges munkáltatói feltételek biztosításáról, kapcsolatot tart szükség szerint a kaposvári hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, gondoskodik a szükséges időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről, évenként gyakoroltatja a tűzriadó tervben előírtakat, gondoskodik annak dokumentálásáról, gondoskodik az érintett munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgáztatásáról Az igazgatóhelyettes tűzvédelmi feladatai ellátja a főigazgató távolléte vagy akadályoztatása estén, a főigazgató tűzvédelmi feladatait, gondoskodik a tanulók tanévenkénti tűzvédelmi oktatásáról, annak nyilvántartásáról A gyakorlati oktatásvezető igazgatóhelyettes tűzvédelmi feladatai előzetesen írásban engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését 2.4. A tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai végzi a munkavállalók előzetes és a nem fizikai munkavállalók ismétlődő tűzvédelmi oktatását, annak nyilvántartását, naprakész nyilvántartási naplót vezet a létesítményben elhelyezett tűzoltó készülékekről, gondoskodik a szükséges biztonsági jelzések beszerzéséről és kihelyezéséről, gondoskodik a keletkezett tűzvédelmi iratok kezeléséről, megőrzéséről, közreműködik az éves munkabiztonsági (munkavédelem - tűzvédelem) kockázatértékelésen A munkavállaló köteles a munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson részt venni, 3

4 a tűzoltó felszerelések használatát ismerni, a személyesen észlelt, vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, rendellenességet felettesének haladéktalanul jelenteni, munkahelyén külön felhívás nélkül rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. 3. Tűzvédelmi oktatás, szakvizsga Előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az új munkavállalót. A nem fizikai munkavállaló előzetes oktatása írásos oktatási tematikának, a belépéstől számított 3 napon belüli, egyéni elsajátításával történik. A fizikai munkavállaló előzetes elméleti és gyakorlati oktatását, szóbeli közléssel, legalább 0,5 óra időtartamban kell végezni a munkába állás napján. Ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az állandó munkavállalót. A nem fizikai munkavállaló évenkénti ismétlődő oktatása, az előzetes oktatásával megegyező módon történik. A fizikai munkavállaló évenkénti ismétlődő oktatását, szóbeli közléssel, legalább 0,5 óra időtartamban a társulási iroda végzi. A tűzvédelmi oktatási tematika elkészítéséről, szükség szerinti cseréjéről a társulási iroda gondoskodik. A tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyvet, nyilatkozatot legalább az érintett munkavállaló soron következő oktatásáig meg kell őrizni. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök: pl. a hegesztő. A tűzvédelmi szakvizsga érvényessége 5 év. 4. Tűzvédelmi ellenőrzés A közvetlen munkairányító köteles munkanaponként, legalább annak kezdetekor és a munkaidő során 1 alkalommal, szúrópróbaszerűen, szemrevételezéssel ellenőrizni, hogy beosztottjai, az általuk használt munkaeszközök, helyiségek megfelelnek-e a tűzvédelmi követelményeknek a dohányzással kapcsolatos szabályoknak; közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén haladéktalanul leállítani a további munkavégzést, gondoskodni a közvetlen veszélyeztetés elhárításáról, a dohányzási tilalom be nem tartása esetén a szabálytalan magatartás megszüntetéséről; haladéktalanul tájékoztatni a tűzvédelmi megbízottat, a működési területén történt, a tűzvédelmi helyzetre is kiható változásról. A munkaidő végén, a munkahelyiséget utolsóként elhagyó munkavállaló köteles ellenőrizni a tűzoltó készülék meglétét, a közlekedési utak szabadon tartását, az áramtalanítás végrehajtását, a nyílászárók biztonságos zárását, nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, amelyből tűzeset keletkezhet. Az észlelt tűzvédelmi hiányosságot haladéktalanul meg kell szüntetni. Az MSZ szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartását 6 havonként, teljeskörű karbantartását 5 évenként kell elvégezni. A tűzoltó készülék élettartama 20 év, de legkésőbb ig tartható üzemben. 4

5 Az MSZ EN 3 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartását egy évente, középkarbantartását 5 és 15 évente, teljes körű karbantartását 10 évente kell elvégezni. A tűzoltó készülék élettartama 20 év. A tűzvédelmi megbízott negyedévente köteles szemrevételezéssel ellenőrizni, - az éves alapkarbantartás naptári negyedévét kivéve, - hogy minden egyes tűzoltó készülék a tervezett telepítési helyén van, látható, a használat nem ütközik akadályba és a tűzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható, a használati utasítások sértetlenek, valamennyi nyomásmérő vagy jelzőműszer működőképes, zárt, ép, hiánytalan, szakszerű szerelvényekkel ellátott. Szükség esetén a tűzvédelmi megbízott köteles gondoskodni a hiányosságok kijavításáról. A létesítmény villamos berendezéseinek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát a C tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben 6 évenként, a D - E tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben 9 évenként kell elvégezni és a tapasztalt hiányosságokat hitelt érdemlő módon megszüntetni. A létesítmény villámvédelmi berendezésének felülvizsgálatát a D tűzveszélyességi osztályba sorolásra tekintettel 9 évenként kell elvégezni és a tapasztalt hiányosságokat hitelt érdemlő módon megszüntetni. A villamos felülvizsgálati jegyzőkönyveket a tűzvédelmi megbízott legalább a soron következő felülvizsgálatig köteles szolgálati helyén megőrizni. 5. Tűzvédelmi használati szabályok 5.1. Általános szabályok Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket és ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. Az éghető folyadékot tartalmazó engedélyezett edényt 300 liter mennyiségig feldőlés ellen biztosítva, kiömlő nyílással felfelé, légmentesen lezárva, veszélyes felmelegedéstől és mechanikai sérüléstől védve, térfogatának max. 97 %-áig megtöltve szabad elhelyezni, kezelni és szállítani. A hordozható tűzoltó készüléket függőlegesen vagy max. 15 fokos szögben eltérő helyzetben szabad szállítani és készültségben tartani. A tűzoltó készüléket közösségi épületben legfeljebb 1,35 méter talpmagasság akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani tűzoltás vagy karbantartás kivételével - vagy rendeltetésétől eltérő célra használni nem szabad. A tűzoltó készülékhez közösségi épületben 2 db után világító biztonsági jelzést kell a falszerkezeten elhelyezni, amelyek a készülék helyét, illetve alkalmazási területét jelölik meg. 5

6 Nem szabad nyílt lángot használni az öltözőkben, a könyvtárban, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányzásra kijelölt hely nincs az épületekben. Dohányozni az udvaron, külön megjelölt helyen szabad. Gyufát, égő dohányárut tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Az üzemelő radiátortól és vezetékétől 1 méter távolságon belül éghető folyadékot, tűz és robbanásveszélyes anyagot tárolni nem szabad. Az üzemelő elektromos világítóberendezés és a környezetében tárolt éghető anyag között legalább 0,8 m tűztávolságot kell tartani. A villamos berendezést, készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezés esetén a villamos hálózatról is le kell választani Titkárság A helyiségben mikrohullámú sütőt, villamos kávéfőzőt csak hőszigetelő alátét alkalmazásával, felügyelet alatt szabad üzemeltetni Kazánhelyiség A helyiségben nem odavaló éghető anyagot tárolni, illetéktelen személynek tartózkodni nem szabad. A kazánberendezést a használati utasításában foglaltaknak megfelelően szabad csak üzemeltetni Kémia szertár A B-C tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadék kiszerelésekor biztosítani kell a hatékony szellőzést és a gyújtóforrás hiányát. Az éghető folyadékokat csak zárt edényben, tűzveszélyességi fokozatuk szerint különkülön csoportosítva szabad tárolni. A szertár helyiségében illetéktelen munkavállalónak és tanulónak tilos tartózkodni Öltözők A helyiségben nem odavaló éghető anyagot tárolni még átmenetileg sem szabad. A helyiségben a világításra használt fénycsövet csak armatúrával együtt szabad használni Tantermek A helyiségekben nem odavaló éghető anyagot tárolni még átmenetileg sem szabad. A helyiségben rendszeresített televíziót, videót, dvd lejátszót csak pedagógus vagy az általa megbízott tanuló kezelheti Karbantartó műhely A járó motorú fűnyírógépet üzemanyaggal tölteni nem szabad. Áthidalt, toldottszálú vagy házilag javított olvadóbetétű biztosítót alkalmazni tilos. A háztartási és hasonló jellegű, hordozható villamos készülék csatlakozóvezetéke 1,5-5 méter hosszú lehet és 1 darabból álljon. 6

7 Kézi villamos ívhegesztésnél a hálózati csatlakozó vezeték hossza max. 5 m lehet. A munkakábel az elektródafogótól 3 méter távolságon belül nem lehet toldott vagy javított. A hegesztés 5 méteres körzetében az éghető anyag előzetes eltávolításáról vagy tűzgátló módon történő lefedéséről gondoskodni kell Konyha A konyhai helyiségben a gáztűzhely használata során az állandó felügyeletről és a hatékony szellőztetésről gondoskodni kell. 6. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység Tűzveszélyes az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, illetve nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység végzésére kijelölt helyiség a karbantartó műhely. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a gyakorlati oktatásvezető előzetes írásbeli engedélye alapján, az abban előírtak megtartásával szabad végezni. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyiségben, ahol éghető gáz, gőz, folyadék olyan mennyiségben fordulhat elő, hogy abból robbanás keletkezhet, olyan helyiségben, ahol a nyílt láng használatával járó munka tüzet okozhat. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy köteles az engedélyt aláírni, azt a munka befejeztével az engedélyezőnek visszaadni. Idegen munkáltató által végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén az engedély kiadása az idegen munkáltató felelős vezetőjét terheli. A gyak. okt. vezetővel a kiállított engedélyt láttamoztatni kell, aki azt szükség szerint további előírásokkal egészítheti ki. A tűzvédelmi megbízott az írásos engedélyt az adott naptári év leteltéig köteles megőrizni. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező -, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi előírásokra bizonyíthatóan kioktatott személy végezhet. 7. Tűzjelzés, tűz esetén tanúsítandó magatartás Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles haladéktalanul bejelenteni a kadarkúti önkéntes tűzoltóságnak (telefon: 105. illetve 82/ ) továbbá a főigazgatónak. A főigazgató a rendelkezésére álló adatok pontosításával köteles a bejelentést megismételni a kadarkúti önkéntes tűzoltóságnak. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell a tűzeset pontos helyét, címét, mi ég, milyen káreset történt, emberélet veszélyben van-e, a jelző nevét, munkakörét, a jelzésre használt távbeszélő számát. A tűzjelzést követően, a tűzoltóság kivonulásáig a következőket kell a munkavállalónak értelemszerűen végrehajtania 7

8 az érintett terület kiürítését, a veszélyeztetett személyek mentését, a tűz oltásának megkezdését a rendelkezésre álló eszközökkel, a tűz oltását megszakítás nélkül folytatni a teljes eloltásig, illetve a tűzoltóság beavatkozásáig, ha az életveszély nélkül lehetséges, a nyílászárók csukva tartásával késleltetni a tűz tovaterjedését, elektromos tűz esetén első teendőként a villamos hálózatról való leválasztást elvégezni, tűzvédelmi főkapcsoló a főépület földszinti zsibongójában található, gáztűz esetén első teendő a gáz főcsap elzárása, található a kazánház külső D-i oldalán. Az ABC porraloltó tűzoltó készülék hatásos sugártávolsága 3 méter, az oltóport a tűz fészkére kell fújni. Nem használható éghető fémek tüzeinek oltásához. A szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék hatásos sugártávolsága 0,5 méter, oltás közben a fogantyú kivételével a palackot és szerelvényeit a fagyási veszély miatt nem szabad megfogni. Elektromos tüzet vízzel oltani tilos, a rendszeresített tűzoltó készülékkel legalább 1 méter távolságból oltható. A tűz oltásában az intézmény munkavállalója egészségi és fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni. 8

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2015. február 27. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 1 MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 2 Munkabiztonsági előírások KEDVES MUNKATÁRSUNK! Mielőtt munkádat elkezded, leírunk néhány általános szabályt és ismertetjük a Munkabiztonsági Utasítás előírásait.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

MUNKA-,TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM

MUNKA-,TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM MUNKA-,TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELEM SE-ÁOK-AITK MUNKABIZTONSÁG Dr. Élő Gábor MIR vezető Dr. Sesztakovné Varga Krisztina MIR szakreferens/területi munkavédelmi megbízott 2013. október 8., és 15.. A MUNKA, TŰZ,

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben