TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben foglaltak, továbbá az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ), valamint az egyéb kormányrendeletekben, szabályzatokban, kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványokban, műszaki követelményekben foglaltak alapul vételével a DUNAI REGATTA Egyetemi Sport- és Kulturális Rendezvény alatti területén a tűzvédelmi szabályok és előírások érvényesítéséért felelős vezetők és munkavállalók tűzvédelmi feladatait, a tűz elleni védekezést és a műszaki mentést a következők szerint szabályozom kiadom az alábbi OT és a hozzá tartozó mellékleteket, egyben elrendelem annak végrehajtását. A Tűzvédelmi Szabályzat a DUNAI REGATTA egyetemi sport- és kulturális rendezvényre vonatkozó, a tűz elleni védekezés érdekében kiadott alapvető, egyben legfontosabb tűzvédelmi belsőszabályozás, olyan munkáltatói intézkedéseket tartalmazó okmány, mely: - az általános tűzvédelmi rendelkezéseken alapulóan - figyelembe véve a helyi sajátosságokat - részletesen szabályozza a tömegrendezvény tűzvédelmét, annak tárgyi feltételeit, személyekre vonatkozó feladatait; - tartalmazza a tömegrendezvényre vonatkozó, az ott munkát végző/tartózkodó személyek által kötelezően megtartandó előírásokat, feladatokat, kötelezettségeket; - meghatározza a szükséges tűzoltó-technikai ellátottságot, melyet a megelőző tűzvédelem biztosítása érdekében fenn kell tartani.

2 I. FEJEZET 1. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya 1.1 A Szabályzat területi hatálya kiterjed: a (székhely: 2040 Budaörs, Zsálya utca 4.) által szervezet Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvényre (továbbiakban: tömegrendezvény), továbbá a jogszerűen folytatott tevékenysége által akár átmenetileg érintett/használt területekre is, (azzal a megkötéssel, hogy a bérbe adott -szükség esetén átalakított- területekre további, részletes Tűzvédelmi Szabályzatot, esetenként Tűzriadó Tervet is kell készíteni), működési rendjére, gépekre, berendezésekre, a tűzbiztonságot biztosító tűzvédelmi felszerelésekre, eszközökre, rendszerekre A Szabályzat időbeli hatálya: A Szabályzat április 25-én lép hatályba. A hatálybalépést követő jogszabályi, tevékenységi körben beállt változások figyelembevételével átdolgozott - helyesbített, javított - szabályzat előírásait a tömegrendezvény ideje alatt köteles mindenki megtartani. A tűzvédelmi szabályzat április 26-án hatályát veszti A Szabályzat személyi hatálya: A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a tömegrendezvény területén alkalmazásban álló valamennyi munkavállalóra, a foglalkoztatott dolgozókra, működési területén munkát végző külső munkavállalókra, vállalkozásokra, és azok megbízásából időszakosan munkát végző alvállalkozóira a munkavégzésük idejére azok alkalmazottaira, munkavállalóira, az tömegrendezvény területén bármilyen okból - tartózkodó személyekre Tárgyi hatálya kiterjed: jelen szabályzat kiterjed az 1.1. pontban ismertetett területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani A Szabályzat érvényessége: A DUNAI REGATTA Tűzvédelmi Szabályzata az érvényben lévő általános és eseti tűzvédelmi jogszabályi előírások és műszaki követelmények szerint készült, a Tűzvédelmi Szabályzat-ot a fenti jogszabályok, rendeletek, törvény szerint hivatalos okmányként kell kezelni. Érvényes a tömegrendezvény területén folytatott bármilyen jellegű tevékenységre, az rendezvény egyes területeit, berendezéseit bérlő jog- és magánszemélyekre. A Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírások betartása a tömegrendezvény valamennyi munkavállalóját, (dolgozóját), alkalmazottját, a tömegrendezvény területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet dolgozóit, valamint a tömegrendezvény területén tartózkodó személyekre. A Tűzvédelmi Szabályzatot mellékleteivel együtt állandóan hozzáférhető helyen irányító ponton, rendezett, áttekinthető formában kell tartani, azt tűzvédelmi hatósági vagy felügyeleti ellenőrzés során az eljáró személy rendelkezésére kell bocsátani A Szabályzat célja: A Szabályzat célja a DUNAI REGATTA működési, és munkavégzési területének a Tűzvédelmi Szabályozása, az érvényben levő tűzvédelmi rendelkezések, műszaki követelmények megállapítása és érvényesítése. Az ide vonatkozó jogszabályok alkalmazása szempontjából a Tűzvédelmi Szabályzat a tömegrendezvény területén folyó tevékenységeket, a használatos anyagokat, azok tárolását, tűzveszélyességi osztályba

3 sorolását, a tűzveszélyes munkákra vonatkozó kötelező műszaki követelményeket, tűzvédelmi szabályok alkalmazhatóságát, a tömegrendezvény területén található a tűzbiztonságot biztosító tűzvédelmi eszközök működtetését, a tevékenységekhez kapcsolódó gépek, berendezések és a tűzvédelmi rendelkezések, szabályok ismertetését tartalmazza. A szabályozás további alapvető célja az többször módosított évi XXXI.törvény 19. (1) bekezdésében foglaltak és a módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet előírásainak végrehajtása, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása, a tűzkárok elhárítása, illetve minimálisra csökkentése, a tömegrendezvény tevékenységével összefüggően az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzésének, a tűzeseteknél, műszaki mentéseknél való segítségnyújtásnak a szabályait Ezeknek a célkitűzéseknek megvalósítása érdekében a Szabályzat tartalmazza: a munkaadó és munkavállalók tűz elleni védekezésével (továbbiakban: tűzvédelem) összefüggő jogait és kötelezettségeit, a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit, a szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat és előírásokat, a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat előírásokat, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve az előzetes egyeztetésre jogosult személyek felsorolását, a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat, és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket, a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait A Szabályzat módosítása: A Szabályzatot módosítani kell, ha: - szabályai magasabb szintű szabályba ütköznek, - jogszabály változása miatt szabályai jogellenessé váltak, - a tűzvédelmi helyzetre kiható változás szükségessé teszi Tűzvédelmi Szabályzat kötelezettjei: A Szabályzatban foglalt előírások betartása a tömegrendezvény területén dolgozó valamennyi munkavállalóra, alkalmazottra, külső munkavállalókra, vállalkozásokra, biztonsági feladatokat ellátó személyekre, vendégekre, ügyfelekre, látogatókra kötelező Vezetői hatáskörben felelősségre vonás: A tűzvédelmi előírások nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén amennyiben a cselekmény súlyosabb beszámítás alá nem esik a cselekmény súlyától függően felelősségre vonást vonhat maga után Tűzvédelmi szabályzat előírásainak érvényesítése, tűzvédelmi követelmények érvényesítése: A tömegrendezvény területén bármilyen tevékenység, munkavégzés csak a Szabályzat előírásainak betartásával végezhető. A Szabályzatban foglalt előírásokat a kötelezettek külön felhívás vagy intézkedés nélkül kötelesek végrehajtani, megtartani. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű tűzvédelmi jogszabályok, szabályzatok, kötelezően alkalmazandó Nemzeti Szabványok előírásai az irányadók.

4 1.12. A Tűzvédelmi Szabályzat érvényesítése: A Tűzvédelmi Szabályzat érvényesítése, az általános és egyedi tűzvédelmi feladatok közvetve és közvetlen irányításával történik a tömegrendezvény teljes területén. A tűzvédelmi szervezet vezetője a tűzvédelmi rendelkezések folyamatos ellenőrzésével és végrehajtási kötelezettséggel gondoskodik a hatályos, jogszabályok rendeletek eseti előírások és szabályok végrehajtásáról.

5 II. FEJEZET 2. Tűzvédelmi feladatok 2.1. A munkáltató általános tűzvédelmi kötelezettségei - a.) A szabadtereket csak a rendezvénytartási engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. - b.) A tevékenységet - termelést, tárolást, forgalomba hozatalt, szolgáltatást - csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, szabad folytatni. - c.) Gondoskodni kell a Tűzvédelmi Szabályzat, elkészítéséről, a munkavállalók oktatásáról, tűzvédelmi szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről. - d.) A szabadterek, a technológiai rendszerek használata, a tevékenység folytatása során a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeket be kell tartania. - e.) Gondoskodni kell a közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzoltótechnikai eszköz, felszerelés működőképességéről, időszakos ellenőrzéséről, az oltóanyag biztosításáról. - f.) Köteles együttműködni a hivatásos tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlat és tűzvédelmi ellenőrzés során, illetőleg bejelenteni a tűzoltást kedvezőtlenül befolyásoló tényezőket, különböző változásokat (pl.: a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység változást.) - g.) Elkészítteti a tömegrendezvény területének szabványossági felülvizsgálatát, gondoskodik a felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok megszüntetéséről. - h.) Tűz vagy egyéb katasztrófa esemény esetén a tűzoltás vezető részére ha kötelezte őt arra járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait rendelkezésére köteles bocsátani, illetve a mentési munkálatokban közreműködni Az tűzvédelmi vezetőnek feladatai - a.) létrehozza a tűzvédelmi szervezetet; - b.) biztosítja a szervezet működéséhez szükséges személyi-, tárgyi- és képzési feltételeket, a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséhez, a hatékony tűzmegelőzési tevékenységhez igényelt technikai eszközök, felszerelések, berendezések beszerzéséhez a szükséges pénzeszközöket; - c.) beszámoltatja biztonsági vezetőt a tűzvédelmi szervezet illetékeseit/tagjait a tűzvédelmi munkájukról, a tűzvédelmi rendelkezések érvényesítéséről; - d.) kötelező biztosítani a résztvevők létszámának megfelelő biztonsági személyzetet: minden megkezdett 200 főre 1 fő biztonsági személyzet jelenléte szükséges, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt; ha a biztonsági személyzet létszáma eléri a 10 főt, akkor a biztonsági személyzet legalább 1 tagjának biztonságszervezői és legalább 3 tagjának rendezvénybiztosítói képzettséggel kell rendelkeznie. - e.)figyelemmel kíséri a tömegrendezvény területén található: villamos berendezések tűzoltó készülékek, felszerelések, tűzoltó vízforrások menekülési útvonal irányjelzők továbbá, más jelen felsorolásban nem említett tűzvédelmi és technológiai berendezés biztonságos működését, üzemképes állapotát

6 - f.) Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót aki: munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve tevékenységének következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény, nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig amíg azt el nem sajátítja, - figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson Beosztottak jogai, kötelességei és feladatai A munkavállaló jogosult és köteles - a.) a reá bízott feladatot a foglalkozási szabályoknak megfelelően, Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtásával elvégezni, - b.) megkövetelni, hogy a munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak, - c.) megbízás alapján ellátni a tűzvédelmi szervezetben részére meghatározott feladatokat, - d.) munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, ott legfeljebb egy napi munkához szükséges mennyiségű anyagot tárolni, - e.) megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat, - f.) megismerni és a munkavégzés során megtartani a magatartási szabályokat, - g.) megtagadni a munkavégzést közvetlen tűz-vagy robbanásveszély esetén, - h.) tűz-és robbanásveszélyt megszüntetni, - i.) alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni és azt magánál tartani, - j.) a munkát az engedélyben rögzített előírások megtartásával végezni, - k.) a tevékenység végzésekor a tiltó táblákat, az oltókészüléket és anyagot a munkahelyen elhelyezni, azokat a veszélyeztetett övezet határán belül kézközelben tartani A munkavállaló köteles - a.) a dohányzási tilalmat megtartani, - b.) tevőlegesen közreműködni a - tűzvédelem érdekében elrendelt - munkarend, munkakörülmény, tűzvédelmi fegyelem kialakításában, egyben munkaterületén felelős a tűzvédelmi előírások megtartásáért, - figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, - d.) munkáját szabályosan a foglalkozási írott, íratlan szabályoknak megfelelően végezni, munkakezdés előtt megvizsgálni, ellenőrizni az eszközöket, anyagokat, stb. - e.) munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson megjelenni, - f.) munkavégzés során a technológiai, műveleti-, kezelési- és karbantartási utasítás tűzvédelmi előírásait, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat a rá vonatkozó mértékben ismerni, betartani, - g.) a tűzoltó felszerelések használatát ismerni, - h.) tűzeset vagy káreset alkalmával a részére meghatározott kötelező magatartási szabályokat betartani, illetve a feladatokat végrehajtani, - i.) személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a vezetőjének azonnal jelenteni.

7 III. FEJEZET 3. A tömegrendezvény tűzvédelmi szervezete 3.1. Jelen Szabályzat elkészítéséhez mindenki köteles adatszolgáltatást végezni a tűzvédelmi szervezet eredményes munkájához. (Ezek a feladatok és kötelezettségek kerülnek a következőkben meghatározásra.) A jelenleg érvényes jogszabályok értelmében a munkáltató, tulajdonos nem kötelezett tűzvédelmi szervezet fenntartására. A rá háruló tűzvédelmi feladatokat a Ttv a értelmében tűzvédelmi szolgáltató is elláthatja. Tűzvédelmi szolgáltató feladatait, és az intézkedési jogkör terjedelmét, tartalmát külön szerződésben kell rögzíteni A tűzvédelmi szervezet Irányítója, vezetője: Kovács Andrea tel: A tűzvédelmi irányító feladata: - a.) a tömegrendezvény egészére kötelező Tűzvédelmi Szabályzatban rendelkezik a megelőző és mentő tűzvédelmi feladatokról. - b.) folyamatosan biztosítja a tűz elleni védekezés személyi és gazdasági feltételeit. - c.) Jogköre kiterjed a tömegrendezvény egész területére vonatkozó tűzvédelmi utasítások adására, - d.) folyamatosan nyomon követi, hogy nem várható-e a tömegrendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a tömegrendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a tömegrendezvény felfüggesztéséről A tűzvédelmi vezető feladatai: - a.) a tűzvédelmi szabályzat elkészíttetése, naprakészen tartása, - b.) a tűzriadó terv elkészíttetése - c.) a tömegrendezvény tűzvédelmi helyzetének elemzése, értékelése, - d.) a tűzvédelmi problémák megoldásának kezdeményezése, jobbá tételre, - e.) a munkavállalók tűzvédelmi oktatásának végrehajtása, dokumentálása, - f.) nyilvántartja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakat, munkaköröket, - g.) részt vesz a tömegrendezvény területén keletkezett tűzeset körülményeinek feltárásában, a tapasztalatok alapján kezdeményezik a technológia módosítását, a védelem kiegészítését, az eseti előírások pontosítását, - i.) a tömegrendezvény során folyamatosan, valamint annak befejezésekor ellenőrzi a tűzvédelmi jogszabályba, a tűzvédelmi szabályzat eseti előírásaiba foglaltakat, hiányosság esetén intézkedik azok megszüntetéséről, - j.) véleményezi, vagy véleményezteti a tömegrendezvény területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások meglétéről, a megtartásuk ellenőrzéséről, - k.) tömegrendezvény területén ellenőrzi a tűzoltó készülékek-, felszerelések-, eszközök állapotát, intézkedik karbantartásukról, megszervezi a tűzjelzést, a tűzoltásban, kiürítésben, mentésben való közreműködését.

8 IV. FEJEZET 4. Tűzveszélyességi osztálybasorolás 4.1. A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat tűzveszélyességi osztályba kell sorolni, a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai, a technológiák tűzveszélyességének jellemzői, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenysége, valamint a kapcsolódó nemzeti szabványokba foglalt előírások figyelembevételével Az anyagok tűzveszélyességi osztályba, tűzveszélyességi fokozatba való sorolásához döntően az alábbi tűzveszélyességi jellemzők szolgálnak alapul: szilárd anyagoknál a gyulladási hőmérséklet, éghető folyadékoknál a lobbanáspont, éghető gázoknál az alsó robbanási határérték, porok esetében a robbanóképes keverék keletkezésének lehetősége Az anyagok tűzveszélyességi osztályait, és az osztálybasorolás elveit az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) IV. fejezet 9. tartalmazza.

9 V. FEJEZET 5. A használat általános szabályai 5.1. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok A használat során megtartandó alapvető szabályokat "A munkáltató általános tűzvédelmi kötelezettségei" című 2.1. fejezet első négy bekezdése rögzíti. További előírások: A veszélyességi övezetből, szabadtérről, gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan el kell távolítani I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell tárolni Minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, ki kell szellőztetni A munkaterületeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni A tűzoltó vízforrások akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell Dohányzás Égő dohányneműt, gyufát, egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat Biztonsági jellel kell jelölni. Robbanásveszélyes osztályba tartozó területre gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad dohányzási tilalom alatt álló helyek: - Pb palackok környezetének 5 m-es sugarú körében. - Aggregátorok környezetének 3 m-es sugarú körében

10 VI. FEJEZET 6. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 6.1 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz-, vagy robbanásveszélyt el nem hárították " Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár." Az alábbiak minősülnek tűzveszélyesnek: - hegesztés, vágás, darabolás stb. - az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők 6.3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést) csak a szabadtéri tömegrendezvény szervezője Kovács Andrea előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. 6.4 Engedély kiadására jogosultak: A szabadtéri tömegrendezvény illetékességi területén végzett tűzveszélyes tevékenységére az engedély kiadása a tömegrendezvény vezetőjének a kötelezettsége Az írásbeli feltételek kiadása csak előzetes helyszíni szemle alapján történhet, melynek során pontosan és egyértelműen meg kell határozni a munka során megtartandó biztonsági előírásokat Az írásbeli feltételt két példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt, a munkát végző köteles magánál tartani és az ellenőrző személyek kérésére bemutatni. Az írásbeli feltétel másodpéldányát az engedélyező köteles tárolni Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételnek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány számát, valamint a munkavégzés során megtartandó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki Tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. Külső vállalkozás ennek a kötelezettségének a munkavégzés helye szerinti vezető közreműködésével is eleget tehet A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani.

11 A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni a tömegrendezvény vezetőjének. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző köteles a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet Külső szervezet, vagy személy által végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai Külső szervezet a tűzveszélyes munka végzéséhez saját formanyomtatványukat is használhatják, amennyiben azok megfelelnek e Szabályzatban meghatározott követelményeknek A formanyomtatványnak tartalmaznia kell: - a külső szervezet nevét, címét, - az engedély sorszámát, - az előzetes helyszíni szemle időpontját, - az elrendelő jogszabályra történő utalást, - a munkavégzés pontos helyét, - a munkavégzés idejét (mettől-meddig), - a tűzveszélyes tevékenység megnevezését, - a tevékenység leírását, - a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, - az engedélyt kiadó nevét, - az engedélyező nevét, beosztását, - a munkát végzők nevét és a szakvizsga bizonyítvány számát, - a felügyeletet ellátó személy nevét és beosztását. A tevékenységre vonatkozó szabályok meghatározásánál különös gondot kell fordítani: - a környezetben lévő éghető anyagok eltávolítására, védelmére, - további tűzoltó technikai eszközök elhelyezésére, - személyes műszeres felügyeletre, - a munkavégzés időbeli korlátozására, - az épületszerkezet tűztechnikai tulajdonságára, sajátosságára, - szomszédos terek funkciójára Külső szervezet által végzett tűzveszélyes tevékenységre az írásbeli feltételt a munkát végző szervezet vezetője, vagy a munka irányításával megbízott személy köteles kiadni, aki a vonatkozó jogszabályban meghatározott munkakörök esetében érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Az engedélyezést köteles egyeztetni Kovács Andreával A biztonságos munkavégzés személyi és műszaki/tárgyi feltételeit a külső szervezetnek minden esetben biztosítani kell a vonatkozó rendelkezésekben (pl. Hegesztés

12 Biztonságtechnikai Szabályzat, Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat, stb.) meghatározottak szerint A tűzveszélyes tevékenységet az előzetes helyszíni szemle alapján gondosan elő kell készíteni, meg kell határozni a munkavégzés módját, a kezdés időtartamát, a szükséges munkaeszközöket, felszereléseket, és műszaki intézkedéseket. Ezek szabályait az írásbeli feltételben vagy mellékletében szerepeltetni kell E Szabályzat figyelembe vételével a külső szervezet vezetőjének kell gondoskodnia a tűzveszélyes tevékenység során: - a munkahely biztonságos üzemeltetéséről, - a munkavállalók egészségvédelméről, - a munkahelyre történő belépés esetleges korlátozásáról, - a minimális létszám meghatározásáról, - a kollektív védőeszközök használatáról, - a biztonságos munkafeltételek kialakításáról, - a minőségtanúsításra vonatkozó követelmények érvényesítéséről. - a veszélyes külső körülmények között (pl. szélsőséges időjárás) végzett tevékenység feltételeinek biztosításáról, - minden olyan egyéb feltétel megteremtéséről, amelyet az adott körülmények indokolnak A tűzveszélyes munkavégzésre szóló írásbeli feltétel csak akkor érvényes, ha az előzetesen megtartott helyszíni szemle alapján az érdekelt felek megjelentek és a munka biztonságos végzéséhez írásban hozzájárultak. Az érdekeltek alatt kell érteni: - a külső szervezet vezetőjét, vagy megbízottját - a munkát végzőket, - a munkát elrendelőket Az írásbeli feltételt 2 példányban kell kiállítani. Az írásbeli feltétel egy példánya a rendezvény szervezőnél marad, egy példány a munkavégzőnél kell tartani Az írásbeli feltétel április 25-re adható ki A tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti. A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt a munka megkezdése előtt a külső szervezet vezetője vagy megbízottja köteles bemutatni, és annak fénymásolati példányát mindaddig meg kell őrizni, míg rendezvény szervező a külső szervezetet foglalkoztatja A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől a munka befejezéséig a munkát elrendelő szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő külső szervezet vezetője az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat A tömegrendezvény biztonságtechnikai érdekeinek figyelembe vételével, az írásbeli feltételt kiadó köteles a külső szervezet által végzett munkálatokat folyamatosan ellenőrizni,

13 és nem megfelelő munkavégzés esetén a tevékenységet a hiányosságok maradéktalan felszámolásáig jogosult leállítani.

14 VII. FEJEZET 7. Tűzvédelmi oktatások 7.1. A munkavállalókat a tömegrendezvény megkezdése előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, annak érdekében, hogy a tömegrendezvény kiürítésével, valamint a munkakörükkel kapcsolatos általános és eseti tűzvédelmi szabályokat megismerjék, és azokat munkavégzésük során alkalmazni tudják. A munkáltató munkavállalóit a munkába állításkor, köteles a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesíteni A tűzvédelmi oktatás főbb tárgykörei: - a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességi jellemzői, - a tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek, - a tűzvédelmi szabályzatban előírt általános szabályok, - a tűzriadó esetén követendő magatartás általában és személyekre vonatkoztatva, - készenlétben álló tűzoltó felszerelések, készülékek használata és gyakorlati alkalmazása, - olyan szakismeretek oktatása - tűzvédelmi szempontból - amelyek az adott munkaterületre jellemzőek és lényegesek Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás főbb tárgykörei: - tűzvédelmi szabályzatban foglaltak, - a technológiai tevékenység tűzveszélyessége, - az alkalmazott tűzoltó készülékek, berendezések és eszközök, - a tűz esetén való magatartás és a tűz oltásának gyakorlása, - a tűzvédelmi szabályok és előírások megszegésének következményei Minden új rendezvény helyszínen, az ott dolgozókat a vonatkozó tűzvédelmi szabályokra, a tűz esetén történő magatartásra soron kívül oktatni kell, függetlenül attól, hogy ezt megelőzően az évre kötelezően előírt időtartamú oktatást már megtartották Tűzvédelmi vizsgáztatás A vállalkozás valamennyi fizikai munkakört betöltő munkavállalója - a munkavédelmi vizsgáztatás keretében- tűzvédelmi vizsgát is köteles tenni a pont esetében A tűzvédelmi oktatásokról, vizsgákról nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell: az oktatás helyét és idejét, az oktatott anyag tételes felsorolását, az oktatást végző nevét és beosztását, az oktatott személy/személyek felsorolását, az oktatott személy sajátkezű aláírását Azok a munkavállalók, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismereteket nem szerezték meg, illetve az előírt tűzvédelmi vizsgával/szakvizsgával nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatók A tűzvédelmi oktatással összefüggő jogkövetkezmények

15 A munkáltatóval szemben, ha a munkavállaló tűzvédelmi oktatásáról a foglalkoztatásuk megkezdése előtt nem gondoskodott, tűzvédelmi bírság szabható ki Aki a kötelező tűzvédelmi oktatásban való részvételét megtagadja vagy az oktatáson nem vesz részt, pénzbírsággal sújtható. 7.9.Tűzvédelmi szakvizsga A 45/2011. (XII.07.) BM rendelet szerint tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük: 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 2. A robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 4.Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők. 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők A munkáltató a szakvizsgára kötelezett munkakörökről kimutatást vezet, amelyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak köteles bemutatni A tűzvédelmi szakvizsga oklevél a vizsga napjától számított 5 évig érvényes- mely a következő adatokat tartalmazza: - személyi adatok (név, születési idő, anyja neve), - vizsga időpontja, - az elrendelő jogszabályra való utalás, - foglalkozási ág, munkakör megnevezése, - vizsgáztatók aláírása, - oktatást szervező bélyegzője Sikertelen vizsga, valamint az oklevél érvényességének lejárta esetén ismételt szakvizsga tehető, a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. Galumba Lajos tű. szds. megyei tűzoltósági főfelügyelő Előzmények Alkalmazási nehézségek - értelmezés igénye gyakori; - követelmények és megoldások együtt;

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez 2002. szeptember hó Tartalomjegyzék 1. A hulladéklerakó üzemeltetése 4 1.1. Általános előírások.. 4 1.1.1. Az üzemeltető kötelessége.. 4 1.1.2. Az üzemeltetéshez

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24. 1. fejezet: Égés és tűzoltás elmélet - tűzvédelmi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben