TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben foglaltak, továbbá az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ), valamint az egyéb kormányrendeletekben, szabályzatokban, kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványokban, műszaki követelményekben foglaltak alapul vételével a DUNAI REGATTA Egyetemi Sport- és Kulturális Rendezvény alatti területén a tűzvédelmi szabályok és előírások érvényesítéséért felelős vezetők és munkavállalók tűzvédelmi feladatait, a tűz elleni védekezést és a műszaki mentést a következők szerint szabályozom kiadom az alábbi OT és a hozzá tartozó mellékleteket, egyben elrendelem annak végrehajtását. A Tűzvédelmi Szabályzat a DUNAI REGATTA egyetemi sport- és kulturális rendezvényre vonatkozó, a tűz elleni védekezés érdekében kiadott alapvető, egyben legfontosabb tűzvédelmi belsőszabályozás, olyan munkáltatói intézkedéseket tartalmazó okmány, mely: - az általános tűzvédelmi rendelkezéseken alapulóan - figyelembe véve a helyi sajátosságokat - részletesen szabályozza a tömegrendezvény tűzvédelmét, annak tárgyi feltételeit, személyekre vonatkozó feladatait; - tartalmazza a tömegrendezvényre vonatkozó, az ott munkát végző/tartózkodó személyek által kötelezően megtartandó előírásokat, feladatokat, kötelezettségeket; - meghatározza a szükséges tűzoltó-technikai ellátottságot, melyet a megelőző tűzvédelem biztosítása érdekében fenn kell tartani.

2 I. FEJEZET 1. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya 1.1 A Szabályzat területi hatálya kiterjed: a (székhely: 2040 Budaörs, Zsálya utca 4.) által szervezet Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvényre (továbbiakban: tömegrendezvény), továbbá a jogszerűen folytatott tevékenysége által akár átmenetileg érintett/használt területekre is, (azzal a megkötéssel, hogy a bérbe adott -szükség esetén átalakított- területekre további, részletes Tűzvédelmi Szabályzatot, esetenként Tűzriadó Tervet is kell készíteni), működési rendjére, gépekre, berendezésekre, a tűzbiztonságot biztosító tűzvédelmi felszerelésekre, eszközökre, rendszerekre A Szabályzat időbeli hatálya: A Szabályzat április 25-én lép hatályba. A hatálybalépést követő jogszabályi, tevékenységi körben beállt változások figyelembevételével átdolgozott - helyesbített, javított - szabályzat előírásait a tömegrendezvény ideje alatt köteles mindenki megtartani. A tűzvédelmi szabályzat április 26-án hatályát veszti A Szabályzat személyi hatálya: A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a tömegrendezvény területén alkalmazásban álló valamennyi munkavállalóra, a foglalkoztatott dolgozókra, működési területén munkát végző külső munkavállalókra, vállalkozásokra, és azok megbízásából időszakosan munkát végző alvállalkozóira a munkavégzésük idejére azok alkalmazottaira, munkavállalóira, az tömegrendezvény területén bármilyen okból - tartózkodó személyekre Tárgyi hatálya kiterjed: jelen szabályzat kiterjed az 1.1. pontban ismertetett területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani A Szabályzat érvényessége: A DUNAI REGATTA Tűzvédelmi Szabályzata az érvényben lévő általános és eseti tűzvédelmi jogszabályi előírások és műszaki követelmények szerint készült, a Tűzvédelmi Szabályzat-ot a fenti jogszabályok, rendeletek, törvény szerint hivatalos okmányként kell kezelni. Érvényes a tömegrendezvény területén folytatott bármilyen jellegű tevékenységre, az rendezvény egyes területeit, berendezéseit bérlő jog- és magánszemélyekre. A Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírások betartása a tömegrendezvény valamennyi munkavállalóját, (dolgozóját), alkalmazottját, a tömegrendezvény területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet dolgozóit, valamint a tömegrendezvény területén tartózkodó személyekre. A Tűzvédelmi Szabályzatot mellékleteivel együtt állandóan hozzáférhető helyen irányító ponton, rendezett, áttekinthető formában kell tartani, azt tűzvédelmi hatósági vagy felügyeleti ellenőrzés során az eljáró személy rendelkezésére kell bocsátani A Szabályzat célja: A Szabályzat célja a DUNAI REGATTA működési, és munkavégzési területének a Tűzvédelmi Szabályozása, az érvényben levő tűzvédelmi rendelkezések, műszaki követelmények megállapítása és érvényesítése. Az ide vonatkozó jogszabályok alkalmazása szempontjából a Tűzvédelmi Szabályzat a tömegrendezvény területén folyó tevékenységeket, a használatos anyagokat, azok tárolását, tűzveszélyességi osztályba

3 sorolását, a tűzveszélyes munkákra vonatkozó kötelező műszaki követelményeket, tűzvédelmi szabályok alkalmazhatóságát, a tömegrendezvény területén található a tűzbiztonságot biztosító tűzvédelmi eszközök működtetését, a tevékenységekhez kapcsolódó gépek, berendezések és a tűzvédelmi rendelkezések, szabályok ismertetését tartalmazza. A szabályozás további alapvető célja az többször módosított évi XXXI.törvény 19. (1) bekezdésében foglaltak és a módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet előírásainak végrehajtása, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása, a tűzkárok elhárítása, illetve minimálisra csökkentése, a tömegrendezvény tevékenységével összefüggően az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzésének, a tűzeseteknél, műszaki mentéseknél való segítségnyújtásnak a szabályait Ezeknek a célkitűzéseknek megvalósítása érdekében a Szabályzat tartalmazza: a munkaadó és munkavállalók tűz elleni védekezésével (továbbiakban: tűzvédelem) összefüggő jogait és kötelezettségeit, a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit, a szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat és előírásokat, a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat előírásokat, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve az előzetes egyeztetésre jogosult személyek felsorolását, a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat, és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket, a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait A Szabályzat módosítása: A Szabályzatot módosítani kell, ha: - szabályai magasabb szintű szabályba ütköznek, - jogszabály változása miatt szabályai jogellenessé váltak, - a tűzvédelmi helyzetre kiható változás szükségessé teszi Tűzvédelmi Szabályzat kötelezettjei: A Szabályzatban foglalt előírások betartása a tömegrendezvény területén dolgozó valamennyi munkavállalóra, alkalmazottra, külső munkavállalókra, vállalkozásokra, biztonsági feladatokat ellátó személyekre, vendégekre, ügyfelekre, látogatókra kötelező Vezetői hatáskörben felelősségre vonás: A tűzvédelmi előírások nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén amennyiben a cselekmény súlyosabb beszámítás alá nem esik a cselekmény súlyától függően felelősségre vonást vonhat maga után Tűzvédelmi szabályzat előírásainak érvényesítése, tűzvédelmi követelmények érvényesítése: A tömegrendezvény területén bármilyen tevékenység, munkavégzés csak a Szabályzat előírásainak betartásával végezhető. A Szabályzatban foglalt előírásokat a kötelezettek külön felhívás vagy intézkedés nélkül kötelesek végrehajtani, megtartani. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű tűzvédelmi jogszabályok, szabályzatok, kötelezően alkalmazandó Nemzeti Szabványok előírásai az irányadók.

4 1.12. A Tűzvédelmi Szabályzat érvényesítése: A Tűzvédelmi Szabályzat érvényesítése, az általános és egyedi tűzvédelmi feladatok közvetve és közvetlen irányításával történik a tömegrendezvény teljes területén. A tűzvédelmi szervezet vezetője a tűzvédelmi rendelkezések folyamatos ellenőrzésével és végrehajtási kötelezettséggel gondoskodik a hatályos, jogszabályok rendeletek eseti előírások és szabályok végrehajtásáról.

5 II. FEJEZET 2. Tűzvédelmi feladatok 2.1. A munkáltató általános tűzvédelmi kötelezettségei - a.) A szabadtereket csak a rendezvénytartási engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. - b.) A tevékenységet - termelést, tárolást, forgalomba hozatalt, szolgáltatást - csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, szabad folytatni. - c.) Gondoskodni kell a Tűzvédelmi Szabályzat, elkészítéséről, a munkavállalók oktatásáról, tűzvédelmi szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről. - d.) A szabadterek, a technológiai rendszerek használata, a tevékenység folytatása során a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelményeket be kell tartania. - e.) Gondoskodni kell a közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzoltótechnikai eszköz, felszerelés működőképességéről, időszakos ellenőrzéséről, az oltóanyag biztosításáról. - f.) Köteles együttműködni a hivatásos tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlat és tűzvédelmi ellenőrzés során, illetőleg bejelenteni a tűzoltást kedvezőtlenül befolyásoló tényezőket, különböző változásokat (pl.: a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység változást.) - g.) Elkészítteti a tömegrendezvény területének szabványossági felülvizsgálatát, gondoskodik a felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok megszüntetéséről. - h.) Tűz vagy egyéb katasztrófa esemény esetén a tűzoltás vezető részére ha kötelezte őt arra járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait rendelkezésére köteles bocsátani, illetve a mentési munkálatokban közreműködni Az tűzvédelmi vezetőnek feladatai - a.) létrehozza a tűzvédelmi szervezetet; - b.) biztosítja a szervezet működéséhez szükséges személyi-, tárgyi- és képzési feltételeket, a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséhez, a hatékony tűzmegelőzési tevékenységhez igényelt technikai eszközök, felszerelések, berendezések beszerzéséhez a szükséges pénzeszközöket; - c.) beszámoltatja biztonsági vezetőt a tűzvédelmi szervezet illetékeseit/tagjait a tűzvédelmi munkájukról, a tűzvédelmi rendelkezések érvényesítéséről; - d.) kötelező biztosítani a résztvevők létszámának megfelelő biztonsági személyzetet: minden megkezdett 200 főre 1 fő biztonsági személyzet jelenléte szükséges, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt; ha a biztonsági személyzet létszáma eléri a 10 főt, akkor a biztonsági személyzet legalább 1 tagjának biztonságszervezői és legalább 3 tagjának rendezvénybiztosítói képzettséggel kell rendelkeznie. - e.)figyelemmel kíséri a tömegrendezvény területén található: villamos berendezések tűzoltó készülékek, felszerelések, tűzoltó vízforrások menekülési útvonal irányjelzők továbbá, más jelen felsorolásban nem említett tűzvédelmi és technológiai berendezés biztonságos működését, üzemképes állapotát

6 - f.) Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót aki: munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve tevékenységének következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény, nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig amíg azt el nem sajátítja, - figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson Beosztottak jogai, kötelességei és feladatai A munkavállaló jogosult és köteles - a.) a reá bízott feladatot a foglalkozási szabályoknak megfelelően, Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtásával elvégezni, - b.) megkövetelni, hogy a munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak, - c.) megbízás alapján ellátni a tűzvédelmi szervezetben részére meghatározott feladatokat, - d.) munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, ott legfeljebb egy napi munkához szükséges mennyiségű anyagot tárolni, - e.) megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat, - f.) megismerni és a munkavégzés során megtartani a magatartási szabályokat, - g.) megtagadni a munkavégzést közvetlen tűz-vagy robbanásveszély esetén, - h.) tűz-és robbanásveszélyt megszüntetni, - i.) alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni és azt magánál tartani, - j.) a munkát az engedélyben rögzített előírások megtartásával végezni, - k.) a tevékenység végzésekor a tiltó táblákat, az oltókészüléket és anyagot a munkahelyen elhelyezni, azokat a veszélyeztetett övezet határán belül kézközelben tartani A munkavállaló köteles - a.) a dohányzási tilalmat megtartani, - b.) tevőlegesen közreműködni a - tűzvédelem érdekében elrendelt - munkarend, munkakörülmény, tűzvédelmi fegyelem kialakításában, egyben munkaterületén felelős a tűzvédelmi előírások megtartásáért, - figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, - d.) munkáját szabályosan a foglalkozási írott, íratlan szabályoknak megfelelően végezni, munkakezdés előtt megvizsgálni, ellenőrizni az eszközöket, anyagokat, stb. - e.) munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson megjelenni, - f.) munkavégzés során a technológiai, műveleti-, kezelési- és karbantartási utasítás tűzvédelmi előírásait, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat a rá vonatkozó mértékben ismerni, betartani, - g.) a tűzoltó felszerelések használatát ismerni, - h.) tűzeset vagy káreset alkalmával a részére meghatározott kötelező magatartási szabályokat betartani, illetve a feladatokat végrehajtani, - i.) személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a vezetőjének azonnal jelenteni.

7 III. FEJEZET 3. A tömegrendezvény tűzvédelmi szervezete 3.1. Jelen Szabályzat elkészítéséhez mindenki köteles adatszolgáltatást végezni a tűzvédelmi szervezet eredményes munkájához. (Ezek a feladatok és kötelezettségek kerülnek a következőkben meghatározásra.) A jelenleg érvényes jogszabályok értelmében a munkáltató, tulajdonos nem kötelezett tűzvédelmi szervezet fenntartására. A rá háruló tűzvédelmi feladatokat a Ttv a értelmében tűzvédelmi szolgáltató is elláthatja. Tűzvédelmi szolgáltató feladatait, és az intézkedési jogkör terjedelmét, tartalmát külön szerződésben kell rögzíteni A tűzvédelmi szervezet Irányítója, vezetője: Kovács Andrea tel: A tűzvédelmi irányító feladata: - a.) a tömegrendezvény egészére kötelező Tűzvédelmi Szabályzatban rendelkezik a megelőző és mentő tűzvédelmi feladatokról. - b.) folyamatosan biztosítja a tűz elleni védekezés személyi és gazdasági feltételeit. - c.) Jogköre kiterjed a tömegrendezvény egész területére vonatkozó tűzvédelmi utasítások adására, - d.) folyamatosan nyomon követi, hogy nem várható-e a tömegrendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a tömegrendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a tömegrendezvény felfüggesztéséről A tűzvédelmi vezető feladatai: - a.) a tűzvédelmi szabályzat elkészíttetése, naprakészen tartása, - b.) a tűzriadó terv elkészíttetése - c.) a tömegrendezvény tűzvédelmi helyzetének elemzése, értékelése, - d.) a tűzvédelmi problémák megoldásának kezdeményezése, jobbá tételre, - e.) a munkavállalók tűzvédelmi oktatásának végrehajtása, dokumentálása, - f.) nyilvántartja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakat, munkaköröket, - g.) részt vesz a tömegrendezvény területén keletkezett tűzeset körülményeinek feltárásában, a tapasztalatok alapján kezdeményezik a technológia módosítását, a védelem kiegészítését, az eseti előírások pontosítását, - i.) a tömegrendezvény során folyamatosan, valamint annak befejezésekor ellenőrzi a tűzvédelmi jogszabályba, a tűzvédelmi szabályzat eseti előírásaiba foglaltakat, hiányosság esetén intézkedik azok megszüntetéséről, - j.) véleményezi, vagy véleményezteti a tömegrendezvény területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások meglétéről, a megtartásuk ellenőrzéséről, - k.) tömegrendezvény területén ellenőrzi a tűzoltó készülékek-, felszerelések-, eszközök állapotát, intézkedik karbantartásukról, megszervezi a tűzjelzést, a tűzoltásban, kiürítésben, mentésben való közreműködését.

8 IV. FEJEZET 4. Tűzveszélyességi osztálybasorolás 4.1. A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat tűzveszélyességi osztályba kell sorolni, a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai, a technológiák tűzveszélyességének jellemzői, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenysége, valamint a kapcsolódó nemzeti szabványokba foglalt előírások figyelembevételével Az anyagok tűzveszélyességi osztályba, tűzveszélyességi fokozatba való sorolásához döntően az alábbi tűzveszélyességi jellemzők szolgálnak alapul: szilárd anyagoknál a gyulladási hőmérséklet, éghető folyadékoknál a lobbanáspont, éghető gázoknál az alsó robbanási határérték, porok esetében a robbanóképes keverék keletkezésének lehetősége Az anyagok tűzveszélyességi osztályait, és az osztálybasorolás elveit az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) IV. fejezet 9. tartalmazza.

9 V. FEJEZET 5. A használat általános szabályai 5.1. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok A használat során megtartandó alapvető szabályokat "A munkáltató általános tűzvédelmi kötelezettségei" című 2.1. fejezet első négy bekezdése rögzíti. További előírások: A veszélyességi övezetből, szabadtérről, gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan el kell távolítani I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell tárolni Minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, ki kell szellőztetni A munkaterületeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni A tűzoltó vízforrások akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell Dohányzás Égő dohányneműt, gyufát, egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat Biztonsági jellel kell jelölni. Robbanásveszélyes osztályba tartozó területre gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad dohányzási tilalom alatt álló helyek: - Pb palackok környezetének 5 m-es sugarú körében. - Aggregátorok környezetének 3 m-es sugarú körében

10 VI. FEJEZET 6. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 6.1 Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz-, vagy robbanásveszélyt el nem hárították " Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár." Az alábbiak minősülnek tűzveszélyesnek: - hegesztés, vágás, darabolás stb. - az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők 6.3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést) csak a szabadtéri tömegrendezvény szervezője Kovács Andrea előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. 6.4 Engedély kiadására jogosultak: A szabadtéri tömegrendezvény illetékességi területén végzett tűzveszélyes tevékenységére az engedély kiadása a tömegrendezvény vezetőjének a kötelezettsége Az írásbeli feltételek kiadása csak előzetes helyszíni szemle alapján történhet, melynek során pontosan és egyértelműen meg kell határozni a munka során megtartandó biztonsági előírásokat Az írásbeli feltételt két példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt, a munkát végző köteles magánál tartani és az ellenőrző személyek kérésére bemutatni. Az írásbeli feltétel másodpéldányát az engedélyező köteles tárolni Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételnek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány számát, valamint a munkavégzés során megtartandó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki Tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. Külső vállalkozás ennek a kötelezettségének a munkavégzés helye szerinti vezető közreműködésével is eleget tehet A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani.

11 A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni a tömegrendezvény vezetőjének. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző köteles a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet Külső szervezet, vagy személy által végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai Külső szervezet a tűzveszélyes munka végzéséhez saját formanyomtatványukat is használhatják, amennyiben azok megfelelnek e Szabályzatban meghatározott követelményeknek A formanyomtatványnak tartalmaznia kell: - a külső szervezet nevét, címét, - az engedély sorszámát, - az előzetes helyszíni szemle időpontját, - az elrendelő jogszabályra történő utalást, - a munkavégzés pontos helyét, - a munkavégzés idejét (mettől-meddig), - a tűzveszélyes tevékenység megnevezését, - a tevékenység leírását, - a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, - az engedélyt kiadó nevét, - az engedélyező nevét, beosztását, - a munkát végzők nevét és a szakvizsga bizonyítvány számát, - a felügyeletet ellátó személy nevét és beosztását. A tevékenységre vonatkozó szabályok meghatározásánál különös gondot kell fordítani: - a környezetben lévő éghető anyagok eltávolítására, védelmére, - további tűzoltó technikai eszközök elhelyezésére, - személyes műszeres felügyeletre, - a munkavégzés időbeli korlátozására, - az épületszerkezet tűztechnikai tulajdonságára, sajátosságára, - szomszédos terek funkciójára Külső szervezet által végzett tűzveszélyes tevékenységre az írásbeli feltételt a munkát végző szervezet vezetője, vagy a munka irányításával megbízott személy köteles kiadni, aki a vonatkozó jogszabályban meghatározott munkakörök esetében érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Az engedélyezést köteles egyeztetni Kovács Andreával A biztonságos munkavégzés személyi és műszaki/tárgyi feltételeit a külső szervezetnek minden esetben biztosítani kell a vonatkozó rendelkezésekben (pl. Hegesztés

12 Biztonságtechnikai Szabályzat, Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat, stb.) meghatározottak szerint A tűzveszélyes tevékenységet az előzetes helyszíni szemle alapján gondosan elő kell készíteni, meg kell határozni a munkavégzés módját, a kezdés időtartamát, a szükséges munkaeszközöket, felszereléseket, és műszaki intézkedéseket. Ezek szabályait az írásbeli feltételben vagy mellékletében szerepeltetni kell E Szabályzat figyelembe vételével a külső szervezet vezetőjének kell gondoskodnia a tűzveszélyes tevékenység során: - a munkahely biztonságos üzemeltetéséről, - a munkavállalók egészségvédelméről, - a munkahelyre történő belépés esetleges korlátozásáról, - a minimális létszám meghatározásáról, - a kollektív védőeszközök használatáról, - a biztonságos munkafeltételek kialakításáról, - a minőségtanúsításra vonatkozó követelmények érvényesítéséről. - a veszélyes külső körülmények között (pl. szélsőséges időjárás) végzett tevékenység feltételeinek biztosításáról, - minden olyan egyéb feltétel megteremtéséről, amelyet az adott körülmények indokolnak A tűzveszélyes munkavégzésre szóló írásbeli feltétel csak akkor érvényes, ha az előzetesen megtartott helyszíni szemle alapján az érdekelt felek megjelentek és a munka biztonságos végzéséhez írásban hozzájárultak. Az érdekeltek alatt kell érteni: - a külső szervezet vezetőjét, vagy megbízottját - a munkát végzőket, - a munkát elrendelőket Az írásbeli feltételt 2 példányban kell kiállítani. Az írásbeli feltétel egy példánya a rendezvény szervezőnél marad, egy példány a munkavégzőnél kell tartani Az írásbeli feltétel április 25-re adható ki A tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti. A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt a munka megkezdése előtt a külső szervezet vezetője vagy megbízottja köteles bemutatni, és annak fénymásolati példányát mindaddig meg kell őrizni, míg rendezvény szervező a külső szervezetet foglalkoztatja A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől a munka befejezéséig a munkát elrendelő szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő külső szervezet vezetője az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat A tömegrendezvény biztonságtechnikai érdekeinek figyelembe vételével, az írásbeli feltételt kiadó köteles a külső szervezet által végzett munkálatokat folyamatosan ellenőrizni,

13 és nem megfelelő munkavégzés esetén a tevékenységet a hiányosságok maradéktalan felszámolásáig jogosult leállítani.

14 VII. FEJEZET 7. Tűzvédelmi oktatások 7.1. A munkavállalókat a tömegrendezvény megkezdése előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, annak érdekében, hogy a tömegrendezvény kiürítésével, valamint a munkakörükkel kapcsolatos általános és eseti tűzvédelmi szabályokat megismerjék, és azokat munkavégzésük során alkalmazni tudják. A munkáltató munkavállalóit a munkába állításkor, köteles a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesíteni A tűzvédelmi oktatás főbb tárgykörei: - a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességi jellemzői, - a tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek, - a tűzvédelmi szabályzatban előírt általános szabályok, - a tűzriadó esetén követendő magatartás általában és személyekre vonatkoztatva, - készenlétben álló tűzoltó felszerelések, készülékek használata és gyakorlati alkalmazása, - olyan szakismeretek oktatása - tűzvédelmi szempontból - amelyek az adott munkaterületre jellemzőek és lényegesek Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás főbb tárgykörei: - tűzvédelmi szabályzatban foglaltak, - a technológiai tevékenység tűzveszélyessége, - az alkalmazott tűzoltó készülékek, berendezések és eszközök, - a tűz esetén való magatartás és a tűz oltásának gyakorlása, - a tűzvédelmi szabályok és előírások megszegésének következményei Minden új rendezvény helyszínen, az ott dolgozókat a vonatkozó tűzvédelmi szabályokra, a tűz esetén történő magatartásra soron kívül oktatni kell, függetlenül attól, hogy ezt megelőzően az évre kötelezően előírt időtartamú oktatást már megtartották Tűzvédelmi vizsgáztatás A vállalkozás valamennyi fizikai munkakört betöltő munkavállalója - a munkavédelmi vizsgáztatás keretében- tűzvédelmi vizsgát is köteles tenni a pont esetében A tűzvédelmi oktatásokról, vizsgákról nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell: az oktatás helyét és idejét, az oktatott anyag tételes felsorolását, az oktatást végző nevét és beosztását, az oktatott személy/személyek felsorolását, az oktatott személy sajátkezű aláírását Azok a munkavállalók, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismereteket nem szerezték meg, illetve az előírt tűzvédelmi vizsgával/szakvizsgával nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatók A tűzvédelmi oktatással összefüggő jogkövetkezmények

15 A munkáltatóval szemben, ha a munkavállaló tűzvédelmi oktatásáról a foglalkoztatásuk megkezdése előtt nem gondoskodott, tűzvédelmi bírság szabható ki Aki a kötelező tűzvédelmi oktatásban való részvételét megtagadja vagy az oktatáson nem vesz részt, pénzbírsággal sújtható. 7.9.Tűzvédelmi szakvizsga A 45/2011. (XII.07.) BM rendelet szerint tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük: 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 2. A robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 4.Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők. 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők A munkáltató a szakvizsgára kötelezett munkakörökről kimutatást vezet, amelyet az ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak köteles bemutatni A tűzvédelmi szakvizsga oklevél a vizsga napjától számított 5 évig érvényes- mely a következő adatokat tartalmazza: - személyi adatok (név, születési idő, anyja neve), - vizsga időpontja, - az elrendelő jogszabályra való utalás, - foglalkozási ág, munkakör megnevezése, - vizsgáztatók aláírása, - oktatást szervező bélyegzője Sikertelen vizsga, valamint az oklevél érvényességének lejárta esetén ismételt szakvizsga tehető, a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül.

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról utoljára módosítva hatályos: 2005.VI.5-35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (2) A Szabályzatnak a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseit új létesítménynél,

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Rendezvény neve: POP Pont Ott Parti a felsőoktatási felvételi ponthatárok megállapításának napja Ideje: 2012. JÚLIUS 24. (15.30-22 óra között) Helyszíne, leírása: Margitszigeti Atlétikai

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám 54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai Magyar Közlöny 166. szám előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: +36-62/553-040, Fax: +36-62/553-041, E-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Tájékoztatom,

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

RENDEZVÉNYEK. Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény - 1000 fő alatti zenés, táncos

RENDEZVÉNYEK. Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény - 1000 fő alatti zenés, táncos RENDEZVÉNYEK Jogszabályok: - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8.) Kormányrendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 28/2011 (IX.6.)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

"TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ

TT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ Paks, 2012. augusztus. 01. Oldalszám:

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Belügyminiszter. /2016. ( ) BM rendelete

A Belügyminiszter. /2016. ( ) BM rendelete A Belügyminiszter /2016. ( ) BM rendelete a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga, és a tűzvédelmi szankciók alkalmazása

Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga, és a tűzvédelmi szankciók alkalmazása Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga, és a tűzvédelmi szankciók alkalmazása Farkas Sándor c. tű. alezredes Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzvédelmi oktatás, szakvizsga általános

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. 1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. 1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET. A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET. A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZŐI ÉRTEKEZLET A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Molnár Erik tűzoltó ezredes 2012. október 18. Jogszabályok A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga

Részletesebben

Használati szabályok. XVIII. Fejezet

Használati szabályok. XVIII. Fejezet Használati szabályok XVIII. Fejezet Használati szabályok címsorai A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok Speciális építmények használati szabályai Tűzveszélyes tevékenység Dohányzás Szállítás

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben