TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK"

Átírás

1 TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Rendezvény neve: POP Pont Ott Parti a felsőoktatási felvételi ponthatárok megállapításának napja Ideje: JÚLIUS 24. ( óra között) Helyszíne, leírása: Margitszigeti Atlétikai Centrum (1138 Budapest, Margitsziget (hrsz: 23800/8) Résztvevők várható száma: maximálisan fő Programok: Felvi EXPO, Felvi TERASZ - Educatio Társasjáték, Felvi Ponthatár, Felvi TREND, könnyűzenei koncertek, márkaaktivitások Szervező neve: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1122 Budapest, Maros u ) Szervező képviselője: Kerékgyártó Sándor Kapcsolattartó személy: Hencsei Adél (+36/ ) A rendezvény biztosítását ellátó szerveret: Valton Security Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út ) Képviselője: Karádi György Rendezvény helyszínének alaprajza bejáratok / kijáratok jelölésével: melléklet I. Jelen szabályzat a rendezvény szabadterére, a területén működő vállalkozásra, minden a területén működő alvállalkozóra, valamint minden, munkaviszonyban és alkalomszerűen foglalkoztatott, illetve ott tartózkodó személyre. A szabályzat előírásainak be nem tartása fegyelmi, helyszíni bírságolási, ill. szabálysértési, tűzvédelmi bírságolási eljárást vonhat maga után. A rendezvény területén a munkavállalók, az alvállalkozók kötelesek a megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodni a jogszabályokban, szabványokban, a központi tűzvédelmi szabályzatban, és jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelmények megtartásáról, a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről gondoskodni. A munkavállalók kötelesek a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak szerint végezni tevékenységüket, illetőleg az építmény, helyiségek tűzvédelmi szabályzataiban foglaltakat megismerni és megtartani, megtartatni.

2 A tűzvédelmi szempontból fontos biztonsági jelekre vonatkozó fogalmak Elsősegély- vagy veszélyhelyzeti jel: olyan biztonsági jel, amely az elsősegélynyújtó helyre vezető utat vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi. Kiegészítő tábla: a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla. Menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a kijárat, vészkijárat helyét, és az épületen belül, vagy a szabadtéren a közlekedési (kijárati) úton annak irányát mutatja. Tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezését jelzi. Világító jel: átlátszó vagy áttetsző anyagból készült, belülről vagy kívülről megvilágított, vagy fénykibocsátó anyagból készült (utánvilágító) biztonsági jelet hordozó eszköz. Általános tűzmegelőzési feladatok A közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzoltó készüléket, felszerelést, technikai eszközt tűzvédelmi berendezést, állandóan üzemképes állapotban kell tartani, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz biztosításáról gondoskodnia kell. A Tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészülés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatot lehetővé kell tenni és abban a lehetőségek szerint közre kell működni. A tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek a feltételeit minden munkavállalónak kötelessége biztosítani. A rendezvény területén a hatóság és a tűzvédelmi szaktanácsadó végzett tűzvédelmi ellenőrzését minden munkavállalónak kötelessége biztosítani és lehetővé tenni. A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a tűzveszélyességi osztályba sorolás megváltozását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább 30 nappal a tűzvédelmi szervezet vezetőjének és a tűzvédelmi szaktanácsadónak jelenteni kell. A változást a Tűzoltóságnak - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével - köteles bejelenteni a tűzvédelmi szervezet vezetője. A megvalósítandó új megoldások tervezése, a régi megoldások korszerűsítése, átalakítása előtt a terveket a tűzvédelmi szervezet a tűzvédelmi szaktanácsadóval áttanulmányozza és ezt követően Hatósághoz, egyeztetés céljából, eljuttatja. A területen, csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt lehet tartani a tűzvédelmi szabályzat egységekre, helyiségekre vonatkozó részében meghatározott mennyiségben és formában. A helyiségekből a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani. A tűzveszélyes folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél, a tárolóedénynél, minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a tűzveszélyes folyadék csepegését, elfolyását, a gáz szivárgását meg kell akadályozni.

3 A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot fel kell itatni, vagy ki kell szellőztetni, a felitatott anyagot a rendezvény használati szabályait tartalmazó tűzvédelmi szabályzati részben meghatározott tárolóba kell szállítani, illetőleg a megfelelő helyen kell megsemmisíteni. Olajos zsíros munkaruha csak ruhatár rendszerű öltözőben helyezhető el. A munkahelyeken a tevékenység befejezése után, ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a felmerülő szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrző feladatait a használati szabályokra vonatkozó tűzvédelmi szabályzat tartalmazza. A területeket, csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az ezekben történő változás esetén a funkcióváltáshoz szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat le kell bonyolítani. A tevékenységek végzését, az anyagok használatát, tárolását csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, építményben szabad folytatni. Ettől eltérően munkavégzést senki nem engedélyezhet, és utasítást sem adhat. Dohányozni a sportpályák területén TILOS! Tűzjelzéssel összefüggő feladatok Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek, mentőszolgálatnak, polgármesteri hivatalnak. A tűzjelzéshez, segítségkéréshez a törvény értelmében bárki köteles híradási eszközét rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. A tűzjelzési lehetőség a tűzoltósághoz a következő módon biztosított: A városjogos telefonvonallal rendelkező telefonkészülék helyei, amely segítségével a 105-ös telefonszámon a Tűzoltóság értesítése megtörténhet a tűzriadó tervben vannak leírva. A tűzjelzésre szolgáló stabil készülékeknél a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni. (Tűzoltóság hívószáma: 105), illetve a rendelet szerinti piktogramot el kell helyezni. A tűzjelzéskor, kárjelzéskor az alábbiakat kell közölni a jelzést vevővel: A tűzeset, káreset pontos helyét, címét. Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve? Emberélet veszélyben van-e? A jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő készülék számát. Aki a tűzjelzésre használható telefonok, kézi jelzésadók meghibásodását észleli, haladéktalanul köteles jelenteni vezetőjének, akik ezt követően a javításra haladéktalanul intézkedni kötelesek. A tűzoltással összefüggő feladatok A keletkezett tüzek oltásában, a műszaki mentésben a dolgozók életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvételükkel, tudásuk szerinti adatok közlésével kötelesek közreműködni. Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolják (út, közművezetékek elzárása, forgalomelterelés stb.) az erre hivatott személynek (aki a rendezvény részéről a tevékenységet rányítja, vagy felügyeli) kötelessége a Tűzoltóságnak szóban azonnal és ezt követően írásban is bejelenteni. Tűz esetén a tűzoltás vezető utasítását a munkavállalók kötelesek az előzőek szerint végrehajtani, a tűzeset eloltásához szükséges

4 információkat legjobb tudásuk szerint a tűzoltás vezető tudomására hozni. A tűzoltás felelős vezetője csak a tűzoltóság tagja lehet, aki szükség szerint a vezetésbe a rendezvény szakemberét bevonhatja. Tűz esetén az jelen lévő vezető elsődleges feladata a keletkezhető tűz oltásának megkezdése, a melléklet szerinti tűzriadó tervben meghatározott tűzvédelmi feladatokat elvégezni. Tűz esetén a kiürítését, a tűzriadó terv szerint kell, elrendelheti. Kiürítéssel kapcsolatos feladatok A rendezvényterületek úgy lettek kialakítva, hogy az ott tartózkodók tűz- vagy robbanás esetén eltávozhassanak, illetve azok eltávolíthatóak. Ezt az állapotot a használat során állandóan meg kell őrizni! A rendezvény kiürítési útvonalára, vészkijáratai elé bármely anyagot, árut még átmenetileg sem lehet lehelyezni. Aki ilyet tapasztal, haladéktalanul köteles intézkedni az azonnali eltávolításra. A rendezvény kiürítésére tűzriadó terv készült. A kiürítés gyakorlás alkalmával, valamint tényleges kiürítés (tűzeset, káreset, bombariadó) során a megváltozott képességű személyek eltávozását a biztonsági tervben rögzítettek szerint kell elvégezni, az segítse, akinek a területén ilyen személy tartózkodik. A kiürítési terv helyszínrajzát a rendezvény bejáratainál az állandó tájékoztatás céljából ki kell helyezni. A kiürítés, valamint a tűzoltói beavatkozás során fontos tűzvédelmi biztonsági jelzéseket az előzőekben foglaltaknak megfelelő világító, vagy megvilágított módon, szabványos biztonsági jelzésekkel (piktogrammal és szükség szerint kiegészítő felirattal) kell ellátni. Kijáratok mérete: Északi kapu 5,20m, (Főbejárat) Déli kapuk 3,90m+3,90m+3,00m és a Nyugati kapuk 5m +12m+6m+6m A rendezvényen résztvevők mozgásának koordinálására létrehozott pontok: Bejáratok ill.1 db információs sátor a területen elhelyezve. A belépés eltávozás rendje, a Biztonsági tervben lévőknek megfelelően történik. A résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet (az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kft. és a Margitszigeti atlétikai Centrum szerződésének értelmében a Valton Security Kft. végzi, felelős: Hampó Zsolt Valton Security ) feladata: - a helyszínre érkező vendégek számának figyelése a tervezett maximum létszám eléréséig (befogadóképesség határáig) - közlekedési útvonalak szabadon tartása - veszélyhelyzetben tömeg irányítása menekülési útvonalaknak megfelelően A tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők: A tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját, a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit, a tartalék-energiaellátás módját, a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetését, leírását az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Szabályzata és Riadó terve tartalmazza.

5 Tűz és káresemény jelzéseinek és oltásának módja: Jelzése: a helyszínre telepített hangosítással (helyei: nagyszínpad,és kihelyezett hangosítók.) Oltás módja: Margitszigeti Atlétikai Centrum tüzivíz hálózatáról. Kis tüzek lokalizálására 6 kg-os porral oltó berendezés lesz telepítve. A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei: Módja: Atlétikai Centrum elektromos hálózata. Lekapcsolási lehetőségei: Főkapcsoló, színpadi elosztó A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölése: 1200x600 mm EXIT feliratú táblák segítségével. A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölését iránymutató, után világítós táblákkal, irányfényekkel biztosítjuk, melynek folyamatosa világításáról a Margitszigeti Atlétikai Centrum gondoskodik. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítok helyszíne: - Színpad: hangosítás függesztve, technikai kiegészítéssel, mikrofonokkal - Educatio Kft. területe: hangosítás, 1 db mobil mikrofon - Felvi TERASZ: hangosítás, 2 db vezeték nélküli mikrofon A fent leírt hangosítás használata: mikrofonba beszélés Tartalék-energia ellátásának módja: nincs A rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása: nincs ilyen A rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait bemutatjuk a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvény szünetében és a rendezvény végén. Tűoltókészülék: A rendezvény tűzvédelmének biztosítására 10db 6kg-os ABC típusú porraloltó készüléket helyezünk el. (Bérlés a rendezvény idejére) A színpad védelmére minden megkezdett 50 m 2 után 1 db 34 A teljesítményű, az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m 2 után 1 db 34 A teljesítményű, a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 144B teljesítményű tűzoltó készüléket fogunk készenlétben tartani. A rendezvény területén biztosítjuk a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat.

6 A mellékelt helyszín rajzon a rendezvényen megjelenő partnerek elhelyezkedése, áramigénye, ill. az általuk biztosított területeken elhelyezett eszközök részletezése található. Ezúton kérem, hogy a Margitszigeti Atlétikai Centrum helyszínre vonatkozó szabályzatait, mint mellékelt dokumentumokat, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Pont Ott Parti elnevezésű rendezvényre vonatkozó rendezvénytartási engedély kiadására benyújtott kérelem elbírálásánál figyelembe venni szíveskedjenek. Budapest, június 14. Kerékgyártó Sándor ügyvezető Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat Anker Club Kft Tűzvédelmi Szabályzat Tartalomjegyzék I. Fejezet A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok... 5 1. Területi hatály... 5 2. Személyi hatály... 5 3. Időbeli hatály... 5 4. Tárgyi hatály...

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI... Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):... 4 Az igazgatót helyettesítő személyek

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

Rendezvényterv és tűzvédelmi szabályzat, dokumentációja. Megrendelő: TTLSZ VEZETŐSÉGE

Rendezvényterv és tűzvédelmi szabályzat, dokumentációja. Megrendelő: TTLSZ VEZETŐSÉGE Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség 4. Szent György napi lovasünnep Tatán lóés lovasáldással, továbbá a Magyar Rodeo Egyesület Western Lovasverseny és Bika Rodeo elnevezésű rendezvényének

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI... 4 3 A TŰZVÉDELMI

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzését, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtást,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, EMELŐGÉP ÜGYINTÉZÉS Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő És Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. E. u. 70. sz. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Fenyvesiné

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012 BIZTONSÁGI TERV A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012 rendezvény Készítette: Pfeffer József 7030 Paks, Dobó u. 8.

Részletesebben

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T Rudabánya, Polgármesteri Hivatal Rudabánya, 2012. január 02. Jóváhagyta: Készítette: Szobota Lajos sk. polgármester Barta László sk. tűzvédelmi előadó 2 A tűz elleni

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KUTATÓ LABOR KA-TÜSZ A Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996(XII.6.) BM rendelet alapján készült 2013.január 02. 2 3 Tűzvédelmi Szabályzat I. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Részletesebben

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013.

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1) melléklete 10) függeléke CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május 1. Jóváhagyta: Locsmándi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben