5. A PESTSZENTERZSÉBET-KOSSUTHFALVAI SZENT LAJOS PLÉBÁNIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. A PESTSZENTERZSÉBET-KOSSUTHFALVAI SZENT LAJOS PLÉBÁNIA"

Átírás

1 5. A PESTSZENTERZSÉBET-KOSSUTHFALVAI SZENT LAJOS PLÉBÁNIA Kossuthfalva, ma Pesterzsébet, Budapest, XX. kerület része, amely a Vécsey, Knezich, Dessewffy, Ady Endre utca környékét foglalja magában. A XIX. század közepéig a néptelen Gubacs-puszta részeként Grassalkovich-birtok volt. A család kihalása után a Viczayakhoz került a szentlôrinci uradalomhoz tartozó, adósságokkal megterhelt terület, akik azt már 1840-ben Sina György bárónak eladták. Az idegenbôl származó birtokost és utódját a magyar arisztokrácia nem fogadta be, és a család maga is igyekezett javaitól megszabadulni. A szentlôrinci uradalmat és ezt a részt 1864-ben eladták a brüsszeli székhelyû Banque de Credit Foncier et Industrie nevû bank budapesti cégvezetôjének. Kezdetben ôk is mezôgazdasági területként hasznosították a pusztát, majd próbálkoztak kisebb részletekben történô eladással is, ami egyelôre nem vezetett eredményre. A következô tulajdonos egy londoni bank budapesti igazgatósága lett, akik a pusztát parcellákra osztva kívánták értékesíteni. Ennek érdekében Ivánka Imre a bankigazgató tanácsi tanácsosa és Tóth Kálmán mérnök ötholdas parcellákat alakítottak, és a területet dûlônként felosztották július 10-én nyilvános árverésre került sor, ahol vagyonos fôvárosi polgárok, országgyûlési képviselôk is vásároltak. Mivel a telkek házak építésére így túl nagyok voltak, lassan indult meg a fejlôdés. Még az is vitatott volt, hogy nyaralótelep létesüljön, vagy a Soroksári úton egyre nagyobb számban megtelepülô gyárak munkásai számára munkástelep legyen. Az utóbbi megoldás látszott gazdaságilag kivitelezhetônek. Suda János és Hitel Márton fuvaros ennek létrehozása érdekében birtokukból 300 négyszögöles telkeket parcelláztak ki, a mai központi városrész helyén. Példájukat mások is követték, és így kezdeményezôi lettek Erzsébetfalva megalakulásának ban a londoni székhelyû banktól Lôwy Mór vett meg 123 holdnyi területet, amit továbbadott az egykori szabadságharcos honvéd Bíróy Bélának és feleségének Komjáthy Borbálának. Az új tulajdonosok már 1870-ben parcellázni kezdtek a mai Vécsey, Knézich, Dessewffy, Ady Endre utca környékén. Az új rész ekkor még nem függött össze Erzsébetfalvával. A hagyomány szerint az elsô lakosok a Vécsey utcai vendéglôben rendezett tanácskozásukon együtt határozták el, hogy az osztrák és magyar uralkodó feleségérôl elnevezett Erzsébetfalvával szemben ezt az új telepet Kossuthfalvának fogják hívni. Erre Bíróy levélben kért engedélyt a Turinban élô Kossuth Lajostól, amit meg is kapott. Egyúttal arra is ajánlatot tett, hogy saját birtokából 1300 négyszögölt Kossuthnak adományoz. Kossuth azonban ezt az ajándékot nem fogadta el, hanem azt kérte, adják oda a parcellát valamelyik rokkant szabadságharcosnak, özvegyének vagy árvájának. Az végül Sebess Emil 48-as honvéd árvájáé lett. Bíróy idôközben csôdbe jutott, és 1879-ben kalapács alá került ez a telek is. Azonban sikerült azt a honvédcsalád számára megmenteni, amely azt 1892-ig birtokolta ben vagyonilag és közigazgatásilag Kossuthfalva különvált Erszébetfalvától, bár még mindkettô Soroksár része volt. Ekkor 95 ház állt a telepen, a lakosok száma 506-ra emelkedett. Míg Erzsébetfalván a lakosság iparral kereskedelemmel foglalkozott, Kos- 1 Pesterzsébet története. Szerk.: BOGYIRKA Emil [Budapest 2001] o.

2 1044 KISPEST-PESTSZENTERZSÉBETI ESPERESKERÜLET 1. kép. Kossuthfalvai Szent Lajos-templom (D. F. M.) suthfalvának jó része mezôgazdaságból élt. A jobb feltételek között gazdálkodó soroksáriakkal azonban nem tudták felvenni a versenyt. Mindkét telep gyarapodását a rossz közlekedési viszonyok akadályozták ben Erzsébetfalva nagyközség lett, elvált Soroksártól, vasúti megállót is kapott a mai kiskunhalasi vonalon tôl már HÉV is járt Budapestrôl. Kossuthfalva szintén törekedett az önállóságra, de ilyen irányú kérését a hatóságok elutasították ig tartott ez a küzdelem, majd lassan összeépült a két telep, és Kossuthfalva a nagyközség, majd 1923-tól a várossá váló Pestszenterzsébet 2 része lett ban Erzsébetfalván kis templom épült, amit a kossuthfalvaiak is látogattak. A növekvô számú katolikus lakosság azonban itt is igényelte az önálló Isten házát, aminek építését maguk kezdeményezték. Az egyik itteni birtokos, Nuofer Károly 1100 négyszögöl telket adományozott saját területeibôl ilyen célokra ben Templom Építô Bizottság alakult, gyûjtést rendeztek, építôanyagot vásároltak, elkérték a pesti ferencvárosi templom régi oltárát, amelyben ereklye is volt. A váci püspöktôl kértek engedélyt kápolna építésére, amit az itt szolgáló Keczeli István, szervita áldozó pap, hitoktató is támogatott. A püspök megadta az engedélyt. 4 A munka végrehajtásához újabb gyûjtést kezdeményeztek, sôt a cs. kir. magán- és családi alaphoz, azaz az uralkodóhoz is fordultak sikeresen segítségért. Ezt a kérelmet a soroksári plébános és Neszveda István váci püspöki helynök is támogatta, bízva abban, hogy a fôváros szomszédságában kialakult telepen nem áll meg a fejlôdés ra a kápolna elkészült, és a püspök engedélyével Keczeli István július 4-én felszentelte. 6 A titulus Szent Lajos lett, a 1219 és 1270 között élt között élt francia király tiszteletére, aki a keresztes hadjáratban Karthágó mellett halt meg. A Templom Építô Bizottság a munkák befejezése után gondnokság, illetve egyháztanács címen mûködött tovább. Már 1874-tôl önálló temetôt tartottak fenn. 7 Idôközben Erzsébetfalván önálló plébánia alakult, és 1908-tól Kossuthfalva hozzájuk került filiaként. Az itteni plébános minden 3. héten mondott szentmisét a kápolnában. 8 A kápolna épülete 1909-ben már javításra szorult, 9 de érdemi munkára csak 1919-tôl került sor. Ekkor a hitoktatói teendôket Kossuthfalván már Nuofer Lajos Esztergom megyés áldozópap, a kápolna építô Nuofer Károly fia látta el. A mélyen vallásos apa fogadalmat tett, hogy nagybeteg fiát, ha meggyógyul, papi pályára adja. A kápolna felújítására és kibôvítésére maga a hitoktató kezdeményezte a gyûjtést, és adakozott saját vagyo tôl kapta meg ezt a nevet. 3 Pestszenterzsébet, Kispest és környéke o., SALLAY , 139. o. 4 VPL Acta Parochiarum. Soroksár 3030/ VPL Acta Parochiarum. Soroksár 3284/ VPL Acta Parochiarum. Soroksár 677, 1890/ VARGA o. 8 VPL Acta Parochiarum. Pesterzsébet 572/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 4268/1907, 1616/1908.

3 5. A PESTSZENTERZSÉBET-KOSSUTHFALVAI SZENT LAJOS PLÉBÁNIA 1045 nából. Az erzsébetfalvi plébános ezt nem nézte jó szemmel, mert szerinte nem volt kicsi az itteni, nem túl vallásos híveknek a kápolna, és az adományokat inkább a szintén rossz állapotban lévô plébániatemplomra kellett volna fordítani. A kerületi esperes (az újpesti plébános) azonban nem ellenezte az építkezést, és jóváhagyta azt a váci püspök is. 10 A bôvítést Bocsák Antal építômester végezte el, két kis oltárt, szószéket állított be ban már harangot is vásároltak. A kibôvített épület az új templom szentélye és sekrestyéje lett. 11 Bár az erzsébetfalvai plébános továbbra sem nézte jó szemmel a munkálatokat, 1920-ban, amikor Hanauer Á. István püspök Kossuthfalván látogatást tett, a templom további bôvítését határozták el ben a hívek maguk kezdeményezték az elszakadást az anyaegyháztól. Kérték a püspököt, hogy itt kihelyezett káplánság mûködhessen, és a hitoktatóként tevékenykedô Nuofer Lajos kapja meg a 2. kép. Kossuthfalvai Szent Lajos-templom fôoltára (D. F. M.) templomigazgatói rangot. 12 A kápolnában ekkor kb. 80 fô fért el. Mivel az a település szélén épült, nehéz volt megközelítése, mégis viszonylag sokan látogatták. A plébános tiltakozása ellenére Wimmerth Béla kerületi esperes, pestszentlôrinci plébános pártolta Nuofer Lajos elôléptetését, azt javasolta, jelöljenek ki neki egy körzetet, ahol az összes egyházi funkciót gyakorolhatná. A kérést azonban anyagi szempontok miatt nem lehetett teljesíteni. 13 Idôközben nôtt a telepen a szakrális helyek száma ben karmelita apácák költöztek be, akik rendházat, árvaházat alapítottak, kápolnát építettek. Az építkezési munkák csak az elsô világháború után kezdôdtek meg. A Nuofer család számára a temetôben kriptát építettek, ahol szintén kialakítottak egy magánkápolnát. Hosszas elôkészület után 1926-ban elkezdôdött a kossuthfalvai templom bôvítése és teljes átépítése. Újjáalakult az 1880-as években mûködött egyesület, és újabb gyûjtést kezdeményezett ilyen célokra. 14 Nuofer ezúttal is hozzájárult a költségekhez. Az új templom tervét Óváry Artúr mûépítész készítette, a kivitelezô pedig Eggenberger cége volt. Az alapkô letételére július 27-én került sor januárjában már állt a torony, a fôoltárnál lehetett misézni. Február 6-án ünnepélyes keretek között kereszt- és harangszentelésre került sor, amelyet Hanauer Á. István püspök végzett. A keresztet körmenetben vitték a templomhoz, és megáldás után helyezték fel a torony tetejére nyarán a munka elkészült, augusztus 31-én szentelte fel Hanauer püspök a teljesen megújult templomot. 10 VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 2330/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 5840/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 208/1923., VARGA o. 13 Mint hitoktató, állami fizetésben részesült, ami elveszett volna. 14 VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 3032/ Közlöny jún Közlöny febr. 6.

4 1046 KISPEST-PESTSZENTERZSÉBETI ESPERESKERÜLET A következô évben a hívek újra kérték Kossuthfalván az önálló káplánság létrehozását, és annak élére Nuofer Lajos kinevezését. A hitoktató ekkor már 18 éve szolgált a lakost magában foglaló telepen, és vezette a közösséget. A megnagyobbított templom elegendô volt a vallásos hívek befogadására. 17 A kérést azonban a püspök csak évek múlva teljesítette tôl Kossuthfalva kihelyezett lelkészség, 1938-tól önálló lelkészség, 1943-tól plébánia lett ban létrejött az egyházközség ben kultúrház építését kezdték meg, ami lehetôvé tette az egyesületi élet kibontakozását. 19 Nuofer Lajos 1942-ig töltötte be a plébánosi tisztet. Továbbra is esztergomi egyházmegyés, és anyagi okból hitoktató maradt, saját házában lakott ben a nyilasok letartóztatták zsidómentési tevékenysége miatt: hamis keresztleveleket állított ki az üldözöttek számára. 20 A keresztlevelek kiadásával történô zsidó mentés gyakorlat volt 1944-ben is a püspök tudtával és jóváhagyásával. 21 Nuofer halála után kibôvítették a temetôben lévô családi kápolnát. Ezt a püspök 1943-ban újra csak magánkápolnának minôsítette, de 1947-tôl nyilvános lett, és ekkor már naponta voltak itt szentmisék. 22 Nuofer utódja Ottó László volt, 1943-tól mint elsô hivatalos plébános. A következô évben Kossuthfalvát elérte a front. Az április 3-i bombatámadás alkalmával Ottó László is életét vesztette. Utódja Gát István, Szauder Gyula, majd 1945-tôl Vígh Árpád lett. A front alatt a még mindig ideiglenes épületben mûködô plébánián elpusztult a berendezés. A templomot belövés érte, károsodtak színes üvegablakai és bádogtetôzete. A tornyon a belövésektôl lyukak voltak, félni kellett a bedôléstôl. 23 Károsodott az iskola, ezért ideiglenes tantermeket a kultúrházban rendeztek be, és ide hozták át a plébánia megmaradt dolgait is. 24 A helyreállításhoz segélyt kértek és kaptak az Újjáépítési Minisztériumtól, mert a létszámban jelentôsen megfogyatkozott lakosságra nem lehetett számítani. A karmeliták zárdáját a kápolna kivételével már 1945 márciusában lefoglalta a katonai parancsnokság, és az nem is került vissza többé a rend tulajdonába. 25 Rövidesen államosították a kultúrházat és az egyházközség egyéb ingatlanait is. Elôrelépést jelentett, hogy 1949-ben sikerült végleges plébániaépületet vásárolni. 26 Az említett kultúrház építkezései 1940-re befejezôdtek, de az egyesületi élet zömmel csak a második világháború után szervezôdött meg ban már újjáalakult a férfiak és fiatalok számára a Credo, az Oltáregyesület ben megalakultak a Karitász szakosztályok. Augusztus 19-tôl 100 személy részére amerikai gyorssegéllyel konyha mûködött. Megújult a Szívgárda, a Mária Kongregáció, a Jézus Szíve Szövetség, a Rózsafüzér Társulat. A plébánia területét 16 körzetre osztották, amelyek élén egy-egy apostol állt. Számukra apostolképzô iskolát tartottak fenn. Mindszenty hercegprímás kezdeményezésére létrejött a Katolikus Szülôk Szövetsége, amely felemelte szavát az iskolák államosítása ellen. 28 Még Nuofer Lajos a fiatalokkal színjátszó kört és énekkart alapított, amelyek 17 VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 1812/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 6590/1938, 249/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 3881/ VARGA o. 21 VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 308/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 6682/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 6043/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 4095/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 1800/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 4212/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 4223/ VPL Acta Parochiarum. Kossuthfalva 5060, 5235/1950., VARGA o.

5 5. A PESTSZENTERZSÉBET-KOSSUTHFALVAI SZENT LAJOS PLÉBÁNIA kép. A szentély diadalívének seccója (D. F. M.) igaz, csak a templom falai között még az 1950-es évek elején is mûködtek tôl újra tevékenykedett a Kolping Szövetség, majd 1994 után ismét lehetôség volt a kultúrház használatára az újjászervezôdô egyesületeknek. 29 A bekövetkezett politikai változások ellenére 1950-tôl folytatódott a templom festése, felújítása. A bejáratnál Lourdes-i kápolna épült, ahol urnafalat alakítottak ki, és az altemplomban is lehetôséget teremtettek urnás temetkezésre. A Budapest templomai címû kiadványsorozat XX. kerületre vonatkozó részében részletes leírást olvashatunk Kossuthfalva templomáról, ebbôl idézünk. A neoromán stílusú épület nem túl díszített fôhomlokzatát egy magasabb és egy alacsonyabb torony fogja közre, mindkettô gúla sisakkal. Az ornamenton rózsa ablak található. A templomba bellétes kapun keresztül léphetünk be, amelyet 2000 óta Majzik Mária iparmûvész tervei és kivitelezése alapján angyalok, galambok, virágok díszítenek. Maga a templomtér egy hajós, donga boltozatos, a hajóból két kis kupolás oldalkápolna nyílik. 30 A szentély egyenes fallal záródik, diadalív választja el a hajótól. A fôoltáron Szent Lajos király szobra áll. A szembemisézô oltárt Fülöp Dezsô plébános tervezte. A szentély jobb oldalán Szent Gellért, Szent István képe látható, amint a kis Imrét tanítja. Mellett Gizella királyné, a királyi palástot hímezi. A bal oldalon az imádkozó Szent Margitot, és egy koldús társaságában Szent Erzsébetet találjuk. A seccókat Haranghy Jenô, az Iparmûvészeti Fôiskola nyugalmazott tanára festette 1950-ben ra készült el K. Nagy Sándor egyházi életet ábrázoló festménye, amely az apszisban kapott helyet. 29 Pesterzsébet története. Szerk.: BOGYIRKA Emil [Budapest 2001] o. 30 Ezek voltak a régi kápolna részei.

6 1048 KISPEST-PESTSZENTERZSÉBETI ESPERESKERÜLET 4. kép. Szentév emlékére készített zászló (D. F. M.) A diadalív felsô részén három kép van: Jézus a gyerekek között, Szûz Mária az egyház anyja, VI. Pál találkozása Athenagoras patriarchával. Alsó részére táblákat helyeztek el a templom alapításával kapcsolatban. Az oldalkápolnák titulusai: Szûz Mária Szíve, Jézus Szíve. A kápolnákat 1995-ben Burchardt Ferenc festette ki. A színes üvegablakokat eredetileg Palka József készítette, azonban ezek mint jeleztük a háborúban megsérültek. A restaurálás 1948-tól Német Ferenc munkája. A jobb oldaliak Szent Erzsébetet és a koldusnak köpenyét odaadó Szent Mártont, a bal oldaliak Szent Lászlót és a Magyarok Nagyasszonyát ábrázolják. Hátul, a karzat alatti oszlopon Péter és Pál apostol képe, alatta Szent Antal és Lisieux-i Szent Teréz szobra található. A templomban van egy régi mûemlék orgona, amit Koppány Zoltán felsôzsolcai orgonaépítô újított fel, de vettek könnyebben kezelhetô, elektromos orgonát is. A toronyban három harang lakik, amelyeket Szlezák László készített 1920-ban, 1926-ban, 1937-ben. A telepen a második világháború elôtt ma is meglévô keresztutat építettek. A templom mellett bal oldalon Jézus Szíveszobor, jobb oldalon kôfeszület áll, amelynek felirata: A KERESZT LEGYEN VÁNDOR BO- TUNK AZ ÉLETBEN, FEJFÁNK A HALÁLBAN. 31 A plébánia az 1993-as egyházmegyei rendezés során a Váci Egyházmegyébôl az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegyéhez került. Jelenlegi határai: Nagysándor József u. Ady Endre u. Klapka u. Török Flóris u. Szondi u. Köztársaság tér Pozsonyi út Lázár u. 32 Archontológia Nuofer Lajos esztergomi Ottó László dr Gát István 1944 Szauder Gyula Vigh Árpád dr Zsombor Kálmán Nagy József dr Zsák Péter dr Pajkó László dr Fülöp Dezsô Lôrinczy Ferenc 2010 Szláby Tibor DÓKA KLÁRA 31 Budapest templomai XX. kerület, o. 32 Schem o.

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

3. A RÁKOSPALOTA-MÁV-TELEPI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA

3. A RÁKOSPALOTA-MÁV-TELEPI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA 3. A RÁKOSPALOTA-MÁV-TELEPI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA A XIX. század második felében folyamatosan gyarapodó Palota, késôbbi nevén Rákospalota növekedésével egyre inkább betelepültek a nagyközséghez tartozó puszták,

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

7. A PESTSZENTERZSÉBET-SZABÓTELEPI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA

7. A PESTSZENTERZSÉBET-SZABÓTELEPI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA 7. A PESTSZENTERZSÉBET-SZABÓTELEPI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA Gubacs- és Suruk-pusztákról az elsô említést a százdi monostor 1067 körül íródott alapító oklevelében találjuk. A Surcusar elnevezés Anonymus tanúsága

Részletesebben

Vallás. Írta: Administrator április 05. hétfő, 19:01 - Módosítás: december 20. kedd, 21:56

Vallás. Írta: Administrator április 05. hétfő, 19:01 - Módosítás: december 20. kedd, 21:56 Rádóckölked lakói két egyházközösséghez tartoznak: a római katolikus és a református egyházhoz. Jelenleg a lakosság negyed része református, háromnegyed része katolikus vallású. Csak néhányan vallják magukat

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

3. A PESTSZENTLÔRINC-ERZSÉBETTELEPI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA

3. A PESTSZENTLÔRINC-ERZSÉBETTELEPI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA 3. A PESTSZENTLÔRINC-ERZSÉBETTELEPI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA Erzsébettelep az 1920-as években Pestszentlôrinc északkeleti részén, Kôbányához közel fekvô magaslatán alakult ki. Már a terület parcellázása

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Egyházközségi hírlevél

Egyházközségi hírlevél HAVAS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA 2018. JÚLIUS 30. Egyházközségi hírlevél Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Ministránsok és cserkészek Szeptember Szentmisék és szertartások rendje közösségi imaéletünk

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Egyházközségi hírlevél

Egyházközségi hírlevél HAVAS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA 2017. DECEMBER 29. Egyházközségi hírlevél Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Ministránsok és cserkészek Január Szentmisék és szertartások rendje közösségi imaéletünk

Részletesebben

2. A PESTSZENTLÔRINC-CSÁKYLIGETI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

2. A PESTSZENTLÔRINC-CSÁKYLIGETI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 2. A PESTSZENTLÔRINC-CSÁKYLIGETI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA Csákyliget, az egykori Ganztelep, Pestszentlôrinc Vecséshez közel esô részén helyezkedik el. Tulajdonképpen két részbôl állt: Ganztelepbôl és Ganzkertvárosból,

Részletesebben

Egyházközségi hírlevél

Egyházközségi hírlevél HAVAS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA 2018. NOVEMBER 30. Egyházközségi hírlevél Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Ministránsok és cserkészek Férfiszövetség, Rózsafüzértársulat és a Keresztény édesanyák

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

8. A SOROKSÁR-ÚJTELEPI SZENT ISTVÁN KIRÁLY PLÉBÁNIA

8. A SOROKSÁR-ÚJTELEPI SZENT ISTVÁN KIRÁLY PLÉBÁNIA 8. A SOROKSÁR-ÚJTELEPI SZENT ISTVÁN KIRÁLY PLÉBÁNIA A Szent István király-templom A XX. században a hajdani Grassalkovich-birtok pusztáin kialakuló új települések egymással versengve hódították meg a Gubacs-pusztát.

Részletesebben

Erzsébettelep rövid, képes iskolatörténete augusztus 23. kedd, 07:51 - Módosítás: április 13. hétfő, 10:35

Erzsébettelep rövid, képes iskolatörténete augusztus 23. kedd, 07:51 - Módosítás: április 13. hétfő, 10:35 A 19-20. század fordulóján kezdődött Erzsébettelep története, és nagyjából a településrész kialakulásával egyidős a helyi közoktatás is. (Bélatelep abban az időben Rákoskeresztúrhoz tartozott.) Az első

Részletesebben

Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra

Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44 A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira

Részletesebben

Javaslat A Gebauer freskó Megyei Értéktárba történő felvételéhez

Javaslat A Gebauer freskó Megyei Értéktárba történő felvételéhez Javaslat A Gebauer freskó Megyei Értéktárba történő felvételéhez K é s z í t e t t é k : S e b e s t y é n M o l n á r Á r p á d Plébános K o v á c s M á r k Nagydorogi Értéktár Bizottság ( P. H. ) N a

Részletesebben

6. A PESTSZENTLÔRINCI MÁRIA SZEPLÔTELEN SZÍVE FÔPLÉBÁNIA

6. A PESTSZENTLÔRINCI MÁRIA SZEPLÔTELEN SZÍVE FÔPLÉBÁNIA 6. A PESTSZENTLÔRINCI MÁRIA SZEPLÔTELEN SZÍVE FÔPLÉBÁNIA A mai XVIII. kerület, Pestszentlôrinc elôdje már az Árpád-korban falu volt, mint a csepeli ispánság tartozéka. Elsô említése 1332-bôl való, egy

Részletesebben

5. A PESTSZENTLÔRINCI ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT PLÉBÁNIA

5. A PESTSZENTLÔRINCI ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT PLÉBÁNIA 5. A PESTSZENTLÔRINCI ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT PLÉBÁNIA A trianoni béke után az elcsatolt területeken a magyar tisztviselôk jelentôs részét elbocsátották, és köztük sokan kerestek Magyarországon menedéket.

Részletesebben

A PROJEKT BEMUTATÁSA Viadukt alatti közlekedési csomópontban körforgalom építése

A PROJEKT BEMUTATÁSA Viadukt alatti közlekedési csomópontban körforgalom építése A PROJEKT BEMUTATÁSA A projekt címe A projekt elemei (KMOP-2009-5.2.1/B) Pályázó Biatorbágy Város Önkormányzata Partnerszervezetek Viadukt alatti közlekedési csomópontban körforgalom építése Ezzel a projekttel

Részletesebben

8. A PESTSZENTERZSÉBETI SZENT ERZSÉBET FÔPLÉBÁNIA

8. A PESTSZENTERZSÉBETI SZENT ERZSÉBET FÔPLÉBÁNIA 8. A PESTSZENTERZSÉBETI SZENT ERZSÉBET FÔPLÉBÁNIA A kezdetektôl a második világháborúig A Grassalkovich család tulajdonában lévô Gubacs-pusztán 1868-ban kezdtek parcellázni, és ennek következtében 1870-ben

Részletesebben

Budafok-Belváros megújul program során nyújtott támogatások Budafok Belváros megújul I.

Budafok-Belváros megújul program során nyújtott támogatások Budafok Belváros megújul I. 1. melléklet Budafok-Belváros megújul program során nyújtott támogatások 2014-2019. Budafok Belváros megújul I. Felújítás összes költsége br. 1. utca 8. utca 11. utca 21. 4. utca 37-39. utca 38. 6. utca

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

8. A RÁKOSLIGETI MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA

8. A RÁKOSLIGETI MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA 8. A RÁKOSLIGETI MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA 1897-ben Fach Károly miniszteri tanácsos kezdeményezésére a Munkásbiztosító Pénztár vezetôsége Rákoskeresztúrnak a Budapest Hatvan vasútvonalon túli részén

Részletesebben

2. A CSILLAGHEGYI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA

2. A CSILLAGHEGYI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA 2. A CSILLAGHEGYI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA Elôzmények és templom A mai plébánia területe a Névtelen u. Királyok útja Ságvári Endre u. Ipartelep u. Dózsa György u. Hôsök tere (teljesen) a Hegyláb utcától északra

Részletesebben

10. A SASHALMI KRISZTUS KIRÁLY PLÉBÁNIA

10. A SASHALMI KRISZTUS KIRÁLY PLÉBÁNIA 10. A SASHALMI KRISZTUS KIRÁLY PLÉBÁNIA Elôzmények Sashalom ma Budapest XVI. kerületének része, korábbi nevén Ehmann-telep, Huszka-telep, létrejöttének kiindulópontja Ehmann Viktor, helyi földbirtokos

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Tömegközlekedési Divízió Közlekedésszervezés

Tömegközlekedési Divízió Közlekedésszervezés Tömegközlekedési forgalom lebonyolításának terve a Nagysándor József utcai és Jókai Mór utcai villamosvágányok felújításának ideje alatt Május 2-án üzemkezdettől június 2-án üzemzárásig (kivéve a május

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS A 19. ÉS A 20. SZÁZADI VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINATOK ÉS PAPI TANÁCSKOZÁSOK TÖRTÉNETÉBE

TARTALOM BEVEZETÉS A 19. ÉS A 20. SZÁZADI VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINATOK ÉS PAPI TANÁCSKOZÁSOK TÖRTÉNETÉBE Ajánlás (Beer Miklós)... 13 Előszó (Varga Lajos)... 15 BEVEZETÉS A 19. ÉS A 20. SZÁZADI VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINATOK ÉS PAPI TANÁCSKOZÁSOK TÖRTÉNETÉBE Zsinatok, szinódusok, papi tanácskozások Vácott a 19

Részletesebben

SZENT ANNA PLÉBÁNIA. Állandó programjaink:

SZENT ANNA PLÉBÁNIA. Állandó programjaink: Munkaterv 2018 1 Állandó programjaink: Mise a Karitászért: minden hónap utolsó keddje 7 órakor Mise a papi, szerzetesi hivatásokért: minden hónap első péntekén 18 órakor Mise a Rózsafüzér-társulatért:

Részletesebben

7 1. A KISPEST-WEKERLE-TELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

7 1. A KISPEST-WEKERLE-TELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA KISPEST-PESTSZENTERZSÉBETI ESPERESKERÜLET 7 1. A KISPEST-WEKERLE-TELEPI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA Kispesten a fôváros közvetlen szomszédságában fekvô, a Határ út Nagykôrösi út Rákóczi u. Sárkány u. (Ady Endre

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

2. A RÁKOSPALOTA-KERTVÁROSI ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT PLÉBÁNIA

2. A RÁKOSPALOTA-KERTVÁROSI ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT PLÉBÁNIA 2. A RÁKOSPALOTA-KERTVÁROSI ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT PLÉBÁNIA A XV. kerület legfiatalabb plébániája, amelynek szervezése is csak a második világháború idején kezdôdött, Szent Margitot választotta védôszentjéül.

Részletesebben

1. függelék a 18/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

1. függelék a 18/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK JEGYZÉKE 1. függelék a 18/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK JEGYZÉKE 1 246 Hősök tere 2. Római katolikus plébánia Az udvari szárny 1746-ban, az utcai beforduló szárny

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

(2) A közterület-használat csak a díjnak egy összegben, az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.

(2) A közterület-használat csak a díjnak egy összegben, az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról Esztergom Város Önkormányzat

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje októberben. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje októberben. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Szentmisék és szertartások rendje októberben

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Belügyminisztérium NYHÁT Lekérdezõ: FFALP Móri Polgármesteri Hivatal Dátum: :01:20 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1

Belügyminisztérium NYHÁT Lekérdezõ: FFALP Móri Polgármesteri Hivatal Dátum: :01:20 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 Ady Endre utca teljes közterület 011 Agyag utca teljes közterület 014 Akácfa utca teljes közterület 009 Akai út teljes közterület 003 Alkotmány utca teljes közterület

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje júniusban

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje júniusban Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Szentmisék és szertartások rendje júniusban

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására.

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia kérelme Tisztelt Gazdasági Bizottság! A Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Templomok. Dabas-Sári városrész

Templomok. Dabas-Sári városrész Dabas-Sári városrész Sári Római Katolikus Egyházközség: Dabas-Sári Mária Mennybemenetele Templom Pásztor Győző plébános kanonok 2371 Dabas, Szent János út 143. Telefon: 06/29/364-247 Sári egyik legrégebbi

Részletesebben

2. A KÖZÉPSÔFERENCVÁROSI PÁLI SZENT VINCE PLÉBÁNIA

2. A KÖZÉPSÔFERENCVÁROSI PÁLI SZENT VINCE PLÉBÁNIA 2. A KÖZÉPSÔFERENCVÁROSI PÁLI SZENT VINCE PLÉBÁNIA Középsôferencváros területén már a plébánia megalakulása elôtt Páli Szent Vince szerzetesei dolgoztak. A Szeretet Leányai Ranolder János veszprémi püspök

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás 2016.09.07. Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás Részletek HIRDETMÉNY HATÁROZAT - A 301060-508 számú vadászterület határának megállapítása (VEH/001/1013-1/2016. HIRDETMÉNY 1 / 7 HATÁROZAT - A

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Családfa. Kohn Móricné (szül.? Vilma)? Grünbaum?-né (szül.?)? Kohn Móric? Grünbaum??? Apa. Anya. Grünbaum András

Családfa. Kohn Móricné (szül.? Vilma)? Grünbaum?-né (szül.?)? Kohn Móric? Grünbaum??? Apa. Anya. Grünbaum András Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünbaum??? Grünbaum?-né (szül.?)? 1945 Kohn Móric? 1918 Kohn Móricné (szül.? Vilma)? 1945 Apa Grünbaum András 1890 1951 Anya Grünbaum Margit

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Csepel Csillagtelep / Pestszentlőrinc vasútállomás

Csepel Csillagtelep / Pestszentlőrinc vasútállomás 36 autóbusz menetrend és vonal térkép 36 Csepel Csillagtelep / Pestszentlőrinc vasútállomás Váltás Teljes Weboldal Nézetre A 36 autóbusz vonal (Csepel Csillagtelep / Pestszentlőrinc vasútállomás)6 útiránya

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné CSEPEL TÖRTÉNETE Összeállította: Cser Károlyné 2012 Jelen füzet kiadását Csepel 300 éves évfordulója alkalmából Budapest Csepel Önkormányzata támogatta CSEPEL TÖRTÉNETE Rövid segédanyag a Nagycsaládosok

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

Javaslat parkoló céljára tett felajánlás elfogadására

Javaslat parkoló céljára tett felajánlás elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat parkoló céljára tett felajánlás elfogadására

Részletesebben

A tömegközlekedési járatok változó szolgáltatási és követési idejei

A tömegközlekedési járatok változó szolgáltatási és követési idejei A tömegközlekedési járatok változó szolgáltatási és követési idejei Hév H5 Batthyány tér M Szentendre 20 10 Szentendre Batthyány tér M 23:03 Batthyány tér M Békásmegyer 20 10 Békásmegyer Batthyány tér

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete az

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Javaslat A pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom barokk orgonája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat A pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom barokk orgonája települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat A pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom barokk orgonája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Csányiné Pergel Andrea (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május

Részletesebben

Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez

Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez I. A JAVASLATTEV ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Nivegy-völgyi Érték rök 2. A javaslatot benyújtó

Részletesebben

11. AZ ÚJPESTI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

11. AZ ÚJPESTI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA 11. AZ ÚJPESTI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA Elôzmények és templomépítés Újpest Istvántelek városrészét Észak-Pest egykori földbirtokosáról, gróf Károlyi Istvánról nevezték el. Az 1846-ban átadott Budapest Vác

Részletesebben

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága

Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága GÁNÓCZY JÓZSEF Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága Társaságunk tevékenységének ismertetését a Széchenyi István Gimnázium megteremtõjével kezdem, mivel a gimnázium szinte együtt keletkezett otthonával,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő)

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő) Sorszám: Azonosító száma Ált.Iskola neve Ált. Iskola címe Szóbeli felvételi vizsga: 2016. február 22-én (hétfő) 8 óra 15 perc 1. 71618711867 Kosztolányi Dezső Gimnázium 1012 Budapest, Attila u. 135. 2.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

VIII Nagykőrösi református elemi iskolák iratainak levéltári gyűjteménye

VIII Nagykőrösi református elemi iskolák iratainak levéltári gyűjteménye VIII. 117. Nagykőrösi református elemi iskolák iratainak levéltári gyűjteménye 1859-1948 Raktári helye: Nagykőrös, D. épület, 41. raktár, 21-25. polc a/ Nagykőrösi ref. elemi népiskolák iratai 1859-1948

Részletesebben

AJÁNLAT. Gajda Péter Polgármester Úr részére

AJÁNLAT. Gajda Péter Polgármester Úr részére AJÁNLAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gajda Péter Polgármester Úr részére Budapest, 2015. május 27. Havas Henrik Média Ingatlan Kft. Tisztelt Polgármester Úr!

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Kamerarendszer felújítása és bővítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Kamerarendszer felújítása és bővítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Kamerarendszer felújítása és bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: dr. Heinisch Pál szerződéshosszabbítási

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára III Karkiss Kornél magyar királyi honvéd tábornok iratai (1870)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára III Karkiss Kornél magyar királyi honvéd tábornok iratai (1870) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára III.-1.22. Karkiss Kornél magyar királyi honvéd tábornok iratai (1870) 1945-1993 1 DVD: 6 mappa 403 fájl (2805,76 MB) Tétel Tárgy Évkör 1. Kitelepítési véghatározat

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Virágkarnevál A győztesekről: Katolikus újjászületés - A Szent Anna Plébánia virágkocsija

Virágkarnevál A győztesekről: Katolikus újjászületés - A Szent Anna Plébánia virágkocsija Virágkarnevál 2015 Bár az özönvízszerű eső és a hűvös időjárás a délelőtti karneváli felvonulást a szokásos formájában lehetetlenné tette 2015. augusztus 20-án, este a Nagyerdei Stadionban a Karneváléj

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben