PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom)"

Átírás

1 PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A nappali és esti óvodapedagógus szak II. évfolyama részére ELTE TÓK 2013

2 Kedves Hallgatók! A pszichológia szigorlat magában foglalja a pszichológiai stúdiumok négy féléves anyagát, és a Játékpszichológia tananyagát is. A szigorlati felkészüléshez használják fel az előadásokon és a szemináriumokon feldolgozott tananyagot, a megismert pszichológiai vizsgálati módszereket, az órákon látott és elemzett filmeket, az óvodai gyakorlatokon és hospitálásokon szerzett tapasztalatokat. A szigorlati felkészüléshez segítséget nyújtunk azzal is, hogy megjelöljük az egyes tételekhez kapcsolódó legfontosabb szakirodalmi forrásokat. Ezek többsége megtalálható a korábbi stúdiumok kötelező és ajánlott irodalmi jegyzékeiben, oktatói ajánlásokban, de van olyan is, amely azok között nem szerepelt. Az "új" olvasmányok az elmélyültebb, igényesebb felkészülést segítik elő. A szigorlat rendje: A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. ( B típusú kombinált vizsga) Az írásbeli rész sikeres teljesítése előfeltétele a szóbeli részen való részvételnek. A szigorlat eredménye a szóbeli rész eredménye, azonban az írásbeli rész eredménytelensége esetén elégtelen a szigorlati jegy. Az írásbeli vizsga feladatai a tájékoztató füzetben megjelölt írásbeli követelmények alapján készülnek. Az elérhető összpontszám min. 61 %-a szükséges a sikeres írásbelihez. Az írásbeli vizsga a választott vizsganapon ig tart. A szóbeli vizsga az írásbeli vizsga javítása után kezdődik. Az írásbeli rész sikertelensége esetén a szóbeli vizsgán nem lehet részt venni; a szigorlat érdemjegye elégtelen. A sikertelen írásbeli rész egyszer javítható a vizsgaidőszak során. Sikertelen szóbeli rész esetén csak a szóbeli részt kell javítani. Az írásbeli és a szóbeli részt is egy vizsgaidőszakon belül kell teljesíteni, ha ez nem sikerül a következő vizsgaidőszakban újra teljesíteni kell az írásbeli részt is. Ugyanabban a vizsgaidőszakban egy kurzusból a vizsgahalasztás kivételével legfeljebb három alkalommal lehet vizsgára jelentkezni. Hallgatói Követelményrendszer alapján 2

3 A) Írásbeli szigorlati követelmények (fogalmak, nevek, alapismeretek) Általános pszichológia behaviorista megközelítés lényege, biológiai nézőpont lényege, kognitív nézőpont lényege, pszichoanalitikus nézőpont lényege, fenomenológiai nézőpont lényege, humanisztikus pszichológia lényege, Watson, Freud, Maslow, Rogers; észlelés, perceptuális konstanciák, figyelem; rövid távú memória működésének sajátosságai, hosszú távú memória működésének sajátosságai; gondolkodás, a reprezentáció formái Bruner szerint: cselekvéses, képi, szimbolikus; konvergens gondolkodás, divergens gondolkodás; intelligencia, Binet, Simon, Gardner - többszörös intelligencia elmélete, intelligencia tesztek Raven, Wechsler; kreativitás, a kreativitás jellemzői: fluencia, flexibilitás, originalitás, kidolgozottság, a kreativitást segítő légkör jellemzői; elsődleges érzelmek, agresszió; homeosztatikus motívumok, szociális motívumok, kompetencia-motívum, teljesítménymotiváció, igényszint, sikerorientált attitűd, kudarckerülő attitűd, motivációs hierarchia Maslow; tanulás pszichológiai fogalma, klasszikus kondicionálás lényege, Pavlov, operáns kondicionálás lényege, Skinner, effektus törvénye, viselkedésformálás, megerősítés, belátásos tanulás Köhler, a tanulás kognitív értelmezése, kognitív térkép. Szociálpszichológia személypercepció, a benyomásalakítást befolyásoló tényezők: elsőbbségi és újdonsági hatás, holdudvar-hatás szociometria, együttes élmény kísérlet, pár és csoport kísérlet, Moreno, Mérei Ferenc. Személyiségpszichológia Jung, Eysenck, külső belső kontroll attitűd, mezőfüggőség mezőfüggetlenség, Freud elmélete a személyiség szerkezetéről: id-ego-superego, örömelv, realitáselv, a lelki jelenségek szintjei Freud szerint: tudatos-tudatelőttes-tudattalan, elhárító mechanizmusok, Maslow, Rogers. 3

4 Fejlődéspszichológia fejlődés, érés, Freud a pszichoszexuális fejlődés szakaszai, Erikson a pszichoszociális fejlődés szakaszai, fejlődési krízisek; szenzitív periódus, imprinting; Bowlby kötődés elmélete, Ainsworth a kötődés mérése, kötődési típusok, Hermann Imre megkapaszkodási ösztön, hospitalizáció, Harlow, Spitz, temperamentum - jellemzők csecsemőkorban; éntudat, testséma, énkép, felcserélhető személyiségek szakasza, dackorszak; Piaget elmélete a kognitív fejlődés szakaszairól, asszimiláció, akkomodáció, tárgyállandóság, szinkretizmus, szemléletvezérelt gondolkodás, egocentrikus gondolkodás, decentrálás, mágikus gondolkodás, Wallon páros szerkezetek a gondolkodásban, a gyermeki világkép jellemzői, ultrajelenségek magyarázóelvei (animizmus, artificializmus, finalizmus), gyermeki realizmus, gyermeki etimológia; szocializáció, szociális tanulás módjai: utánzás, modellek útján való tanulás, azonosulás (identifikáció), belsővé tétel (interiorizáció); juxtapozíció, intellektuális realizmus, ideovizualitás, szemléleti realizmus, gyermekrajzok elemzése:, Gerő Zsuzsa; feladattudat, feladattartás, iskolakészültség, iskolára való alkalmasság jegyei, átpártolás, metafizikai feszültség; heteronóm erkölcs, autonóm erkölcs, következmény-etika. Pedagógiai pszichológia az alapvető testi és a lelki szükségletek, szülői nevelői attitűdök jellemzői és hatásai; Pygmalion hatás Játékpszichológia és játékpedagógia Piaget kognitív játékelmélete: az explorációs játék, a szimbolikus játék, a szabályjáték, Vigotszkij: legközelebbi fejlődési zóna, Wallon: az éntudat fejlődése váltakozós játékok, Winnicott: a játék eredete, átmeneti tárgyak; játék és tanulás, belső motiváció, utánzás, perceptuális tapasztalatok, testvázlat-játékok, mozgásfejlődés és mozgásos játékok, szimulakrum, játékráció, játéktéma, játéktartalom; elaboráció, projekció a játékban, a feszültségek, vágyak feldolgozása: kompenzálás és likvidálás, konfliktusra utaló játékmódok; a csoportosulás szintjei, csoportformáló tényezők, többszólamú játék, utalás, Mérei Ferenc: aktometriai vizsgálat, társas hatóképesség. 4

5 B) A szóbeli szigorlat tételei 1. A személyiség elméleti megközelítései Személyiségmodellek. Típustanok, vonáselméletek, pszichoanalitikus elméletek, a fenomenológiai és a tanuláselméleti megközelítés. A személyiség vizsgálatának módszerei. A gyermek megismerése az óvodában. a személyiség fogalma, introvertált és extrovertált személyiségtípus Jung, személyiségvonások Eysenck szerint: introverzió-extroverzió, érzelmi stabilitás-labilitás, külső-belső kontroll attitűd, mezőfüggőség-mezőfüggetlenség, a szenzoros élménykeresés, mint személyiségvonás, Freud elmélete a személyiség szerkezetéről: id-ego-szuperego, örömelv és realitáselv, a lelki jelenségek szintjei: tudatos-tudatelőttes-tudattalan. Gyermekmegfigyelés, irányított beszélgetés (anamnézis, exploráció), szabad asszociációs módszer, klinikai beszélgetés, esettanulmány. Atkinson & Hilgard: Pszichológia. Osiris, Bp (1999) A személyiség c. fejezet Bernáth László Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest 1994, fej. Pszichoanalízis o. Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás. Flaccus Kiadó, Az élettörténet megismerése és az ebből adódó feladatok o. Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. OKKER Kiadó, Feljegyzések a gyerekekről o. 5

6 2. A fejlődés biológiai és pszichológiai alapjai A fejlődés fogalma. A fejlődés interakciós felfogása: Az öröklődés és a környezet szerepe a fejlődésben és a nevelésben Folyamatosság és szakaszosság a fejlődésben A fejlődés eltérő üteme, egyéni különbségei A fejlődés átfogó elméletei Freud: pszichoszexuális fejlődési szakaszok; Erikson: pszichoszociális fejlődési szakaszok; Piaget: a kognitív fejlődés elmélete. fejlődés, kanalizáció, fejlődési szakaszok,, kritikus periódus, szenzitív periódus, a fejlődés eltérő üteme: akceleráció, retardáció, regresszió; Vigotszkij értelmezése: a legközelebbi fejlődési zóna.életkori és egyéni sajátosságok, mentális és biológiai kor; az óvodás gyermek testi, mentális és szociális fejlettsége Bernáth László Solymosi Katalin: A fejlődés meghatározó tényezői és elméletei. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Cole, M. Cole, S.R.: A gén-környezet kölcsönhatások szemléltetése. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Mönks F. J. Knoers, A. M. P. (2004). Fejlődéslélektan. Urbis, Budapest, oldal. 6

7 3. A motiváció és az érzelmek a személyiség fejlődésében A gyermek alapvető testi és lelki szükségletei: érzelmi védettség és a biztonság, új tapasztalatok szerzése, önállóság, a felnőttől való függőség csökkentése, elismerés és megerősítés, a belső állapot spontán kifejezése. Az óvodás gyermek érzelmi jellemzői (polarizáltság és ambivalencia). Az érzelmek kialakulása gyermekkorban: szeretet, félelem, szorongás, agresszió. Az érzelem, a motiváció meghatározása, intrinzik és extrinzik motiváció, kíváncsiságmotívum, kompetenciamotívum, teljesítménymotiváció, spontaneitás és aktivitás a megismerésben; tapasztalatszerzés a tárgyi világban és az emberi kapcsolatok terén; a szeretet képessége, konkrét és szimbolikus félelem a gyermekkorban, szorongás sajátosságai, szorongás és teljesítmény kapcsolata: debilizáló és facilitáló szorongás, az agresszió eredete, formái a gyermekkorban; az erkölcsi érzelmek megjelenése: bűntudat és szégyen. Popper Péter: A gyermek agresszív viselkedésének néhány kiváltó okáról. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Popper Péter: A gyermekkori félelmek keletkezéséről. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Ranschburg Jenő: Félelem, szorongás. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Skiera, E.: A gyermek alapvető lelki szükségletei és figyelembevételük az iskolában. In: Gereben Ferencné Kereszty Zsuzsa (szerk.): Különböznek. BTF, Budapest, o. vagy A gyermek alapvető lelki szükségletei és azok figyelembevétele a nevelés során. = Kisgyermeknevelés. (évszám nélkül) 2. évf. 2. sz o. 7

8 4. Az énegyensúly védelmi eszközei. Az ösztönszükségletek és a nevelés Lelki feszültségek, indulati konfliktusok háttere: a vágyak és a tilalmak összeütközése. A lelki feszültségek feldolgozása elhárító mechanizmusok. A gyermekkori ösztönszükségletek értelmezése Hermann Alice-nál (a táplálkozás, a megkapaszkodás, a szexualitás, az agresszió). A nevelés szerepe az ösztönszükségletekkel kapcsolatban: az énerők erősítése, az ösztönmegnyilvánulások késleltetése (egyensúlyteremtés). A nevelő feladata: megfigyelés, megértés és beavatkozás. A nevelői beavatkozás feltételei: ösztönfejlődés elősegítése, a felesleges bűntudatot elkerülése, a szublimálás módjának megteremtése. Elhárító mechanizmusok: regresszió, projekció, tagadás, meg nem történtté tevés, izoláció, elfojtás, reakcióképzés, racionalizálás; magasabb szintű feldolgozások: elaboráció, szublimáció; szublimálás: a frusztráció, szocializáció és a késleltetés; testi szükségletek és a korlátok; örömelv és a realitáselv, érett viselkedés: belső kontroll; énerők és az értelmi működés Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás. Flaccus Kiadó, Az indulatos gyerek o. Hermann Alice: Az ösztönök megnevelése. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, A vágyak kerülő útjai o. Az indulatok feldolgozása gazdagítja az érdeklődést, emeli a teljesítmény színvonalát o. Winnicott, D. W.: Kisgyermek, család, külvilág. Animula Kiadó, Mit értünk normális gyereken o. Az agresszió gyökerei

9 5. Az anya-gyermek kapcsolat A szeretet kialakulása: az anya-gyermek kapcsolat kezdetei. Az anyai magatartás biológiai és társadalmi összetevői. Temperamentum-típusok és az illeszkedés jósága. Az elsődleges gondozó és a gyermek kapcsolatának meghatározó szerepe a fejlődésben A kötődés kialakulása és mérése: "idegen helyzet" kísérlet. A korai kötődés mint a későbbi társas kapcsolatok mintája Bowlby kötődés-elmélete A korai kommunikáció és az anya-gyermek játékok. Az érzelmi elhanyagolás és az anya hiánya. Anya-gyermek kapcsolat és a játék összefüggései Winnicott játékelméletében. Megkapaszkodás és elengedés az ősi népi játékokban archaikus formák szimbolikus tartalommal. a megkapaszkodás ösztöne; ősbizalom, a csecsemők temperamentuma: könnyű, nehéz, lassan felmelegedő típusú kisbabák; a kötődés típusai: biztonságosan kötődő, bizonytalan elkerülő, bizonytalan ambivalens; anya-gyermek kommunikáció: az ölbeli játékok ; hospitalizmus; ideiglenes és tartós elválás, az elválás fázisai: tiltakozás, kétségbeesés, leválás; Winnicott: az átmeneti tárgyak, átmeneti tevékenység; potenciális tér; Justné: a népi játékok élményháttere: veszélyhelyzet és biztonság A kötődés mérése. Ainsworth idegen helyzet kísérlete. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Hermann Imre: A megkapaszkodás ösztöne az embernél. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Justné Kéry Hedvig: Ősi és népi játékok élménylefolyása és jelentősége. In: B. Lakatos Margit (szerk.) Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, A kezdet o. Az anya gyerek kapcsolat o. Gyerek anya nélkül I-II o. Pulay Klára: A kötődésről és az anya hiányáról. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Ranschburg Jenő: A kommunikáció kezdetei. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. 9

10 6. Társas fejlődés és énfejlődés A szociális kompetencia fejlődése csecsemő- és kisgyermekkorban. A szociális tanulása folyamata: utánzás, azonosulás, interiorizáció. Az éntudat kialakulása. A testséma kialakulása mozgásos és érzékelési élmények. Az én és a másik elkülönülésének állomásai. Az én megélésének bizonyítékai. A nemi identitás kialakulása, a nemi szerep elsajátítása. Nemi különbségek óvodáskorban. A szociális kompetencia fejlődése óvodáskorban: az önszabályozás képességének fejlődése, az önkontroll kialakulása. A társas fejlődést elősegítő játékok. tanulás, szociális tanulás, a szociális-kognitív fejlődés jellemzői az autonómia és a kezdeményezés időszakában; az éntudat fogalma, eredete Mead és Wallon elméletében; a testséma és testi reprezentációk: testvázlat, testkép, testfogalom, test-ideál; az utánzás fejlődése, cirkuláris reakció, prestancia reakció, orr teszt, Wallon értelmezése: a felcserélhető személyiségek korszaka, nemi identitás; a vágyak és a képességek összeütközése: dacreakció; empátia, az énformálás gyakorlatai: váltakozós játékok Keményné Pálffy Katalin: A szociális tanulás. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Keményné Pálffy Katalin: Az önkontroll kialakulása. Frusztráció és tolerancia. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Kósa Éva: Az éntudat és az énkép kialakulásának kezdetei. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, Az éntudat kialakulása. A cselekvés akadályba ütközik o. Popper Péter: Az énkép és az énerők fejlődése a szociális tanulás során. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Ranschburg Jenő: A nemi szerep kialakulása. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Wallon, H.: A felcserélhető személyiségek szakasza. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. 10

11 7. A mozgás fejlődése A mozgás fejlődésének alapja. A mozgásfejlődés fő állomásai a magzat mozgása az újszülött mozgása csecsemőkor: a manipuláció fejlődése: a látás és a mozgás összehangolása a felegyenesedés és a helyváltoztató mozgások fejlődése A motoros készségek fejlődése az óvodás korban: a testarányok megváltozása; tervezés a nagymozgásokban és az eszközök használatában. Kezesség és lateralitás. Mozgásos készségek fejlődése játék során. A motoros működés zavarai (hiperaktivitás). a mozgás és az észlelés egysége; veleszületett mozgásminták: testtartási, kapaszkodási és a tájékozódási reflexek; tónusos nyaki reflex, hasi nyújtott póz; az utánnyúlás, marokfogás, csipeszfogás; a kezek összeérintése, testközépvonal-keresztezés; helyváltoztató mozgás: megfordulás, kúszás, mászás, felülés, felállás, járás; kézdominancia; a fizikai fejlődést segítő játékok: egyensúlyozás és koordináció a természetes mozgásokban; manipulációs készségek fejlődése az összerakó, építő-konstruáló játékokban és a kézimunka jellegű tevékenységekben Ayres, J. A.: A szenzoros integráció és a gyermek. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Einon, D.: A tanulás kezdetei. Aquila Könyvkiadó, Budapest, A mozgás elsajátítása , A szem-kéz koordináció fejlődése o. Fraiberg, S. H.: Az első másfél év. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Gósy Mária: Az irányfelismerés fejlesztése és a kezesség kialakítása. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Millar, S.: Az explorációs és a mozgásos játék. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Motoros működési zavarok hiperaktivitás o. Varga Izabella Szvatkó Anna: Szenzoros integrációs terápia. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanítóés Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. 11

12 8. A megismerés fejlődése. Az óvodás gyermek tájékozottsága Az értelmi fejlődés szakaszai Piaget nyomán: szenzomotoros szakasz művelet előtti szakasz konkrét műveletek szakasz formális műveletek szakasza. Az érzékelés és az észlelés csecsemő- és kisgyermekkorban érzékszervi-mozgásos séma. Az óvodások észlelésének, gondolkodásának jellemzői szinkretikus séma. Az óvodás gyermek tájékozottsága, világképe a tapasztalatok sajátos szerveződése a gyermekkorban; szakaszos fejlődés, az alkalmazkodás (adaptáció) két folyamata: asszimiláció és akkomodáció; séma; az újszülött képességei; a csecsemő észlelése, konstanciák kialakulása, a szemléletes-képszerű gondolkodás, (tagolatlanság, élményvezérlés, sűrítés, egyszempontúság és egocentrizmus), szinkretikus séma, az óvodás gyermek ismeretei önmagáról. valamint a természeti és társadalmi környezetről (gyermekközpontúság, gyermekmitológia, gyermeki etimológia, ellentétek kiemelése, a világ megváltoztathatatlansága, egyéni élmények hangsúlya, ellentmondásmentesség igénye)a gyermeki elméletképzés magyarázóelvei (mágikusság, artificializmus, animizmus, gyermeki realizmus, finalizmus, hasznossági elv); tájékozódás téri, időbeli és emberi viszonyokban; az óvodáskori intelligencia Atkinson & Hilgard: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest 2005 (1999) A pszichológiai fejlődés. c. fejezet Cole, M. Cole, S.R.: Fejlődéslélektan. Budapest, Osiris, 2006 (1997) Gondolkodás kisgyermekkorban / A kisgyermekkor: a kompetencia szigetei c. fejezetek Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, A tapasztalás nélkül látott világ o. A tárgy független lesz szemlélőjétől o. Helyzetmegértés cselekvési sémával o. Élménymaradványok o. Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek o. Az ötéves egyszerre csak egy szempontból értelmezi a helyzeteket o. Páros szerkezetek o. Mit tud az óvodás a világról o. Ismeretek híján elméletképzés o. Támpontok o. 12

13 9. A kommunikáció kezdetei és fejlődése A beszédprodukció fejlődése. A beszédmegértés fejlődése. Az óvodás gyermek beszédének jellemzői. Interaktív játékok: beszélgetés, mondókázás, nyelvi játékok. A beszéd és a kommunikáció zavarai. kritikus periódus a nyelv fejlődésében, preverbális kommunikáció, gőgicsélés, gagyogás, hangképzés funkcióöröm; szókezdemények, dajkanyelvi szavak, egyszavas és kétszavas mondatok, távirati beszéd, dialógusok, globális beszédmegértés, kulcsszó stratégia, kettős tárolás, beszédészlelés és szövegértés, önkényes jelentésadás, különbségek a fiúk és lányok beszédfejlődésében; biológiai eredetű ritmusélmény a gyermekmondókákban. Einon, D.: A tanulás kezdetei. Aquila Könyvkiadó, Budapest, A nyelv használatának elsajátítása o. Gósy Mária: A gyermek beszédészlelésének és beszédmegértésének fejlődése. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, A beszéd kialakulása. A környezettel való kapcsolat feltétele a beszédfejlődésnek. c. fejezetek o. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A beszéd és a kommunikáció zavarai o. 13

14 10. Az erkölcsi fejlődés A gyermek értelmi fejlődése és szabálytudat kialakulása: a motoros szabály, a kényszerszabály és a racionális szabály. Az erkölcs összetevői: az erkölcsi viselkedés és az erkölcsi tudat. Az erkölcsi fejlődés szakaszai: heteronómia és autonómia. Az erkölcsi ítéletalkotás: Piaget vizsgálatai történetpárokkal (lopás, hazugság, ügyetlenség) A bűntudat és a szégyen. Az igazmondás és a hazugság értelmezése gyermekkorban. Szabályosság és szabálytudat a játékban. objektív felelősség, következményetika, szándéketika, a csábításnak való ellenállás, a bűntudat jelentkezése, lelkiismeret; fantáziahazugság és a szándékos hazugság; szabályozófunkciók és a játék; csalás a játékban. Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás. Flaccus Kiadó, Igazmondásra nevelünk o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, Indulati konfliktusok o., A szabály tudata és az erkölcsi ítéletek o. Ranschburg Jenő: Az erkölcs alakulása és fejlődése. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Winnicott, Donald: Kisgyermek, család, külvilág. Animula Lopás és hazudozás o. 14

15 11. A család A család támogató szerepe, normái. A családi élet változása, krízisek, kihívások a család életében Nevelési stílusok a családban. A szülői nevelői atitűd. a család funkciói, a szabályrendszer, a struktúra, a kommunikáció a családban; testvérek; a szülők nevelési attitűdjei és következményei (Schaffer-Becker) a mértékadó, a tekintélyelvű és az engedékeny anyai viselkedés (Diana Baumrind), testvérféltékenység, válás, gyász, betegségek; Hermann Erzsébet Berlin Iván: Család és betegség. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Kósa Éva: Szocializáció. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Vajda Zsuzsanna: A fejlődési aspektus családi életciklusok. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Vajda Zsuzsanna: A testvérek. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Vajda Zsuzsanna: Válsághelyzetek a gyermekek életében. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. 15

16 12. Társas környezet: az egykorú társak A kisgyermek társas készségei és a barátkozás kezdetei. Az óvodások társas kapcsolatainak jellemzője: a csoportosulások hierarchikus elrendeződése és a csoportformáló tényezők a játék folyamán. Pár és csoport dinamikája (kísérlet). A társas tevékenység és a társas kapcsolatok mérése. A fiúk és a lányok elkülönülése. szimmetrikus kapcsolatok, együttes élmény; együttlét, együttmozgás, tárgy körüli összeverődés, összedolgozás és tagolódás; többszólamú játék, csoporttöbblet, utalás és a hagyományok; társas hatóképesség, modellnyújtás és modellkövetés; postás játék, vallomás, tanúságtétel, szociometriai táblázat, szociogram. Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. OKKER Kiadó, Társkapcsolatok o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, Az együttléttől az együttműködésig o. A viselkedés társas meghatározója: az együttes élmény o. Hagyományképződés óvodás csoportokban o. Érzelmi kapcsolat és csoportkötelék konfliktusa o. Az átpártolás o. A szociogram o. 16

17 13. A gyermekek játéka Klasszikus játékelméletek. A játék gyermeklélektani magyarázatai. Piaget kognitív játékelmélete; az együttműködés, a társas jelleg hangsúlya Wallon és Vigotszkij elméletében. A játék jellemzői: a játék öröme; a játék szabadsága, a játék rendje. Az explorációs játék, a szimbolikus játék és a szabályjáték legfőbb jellemzői. A szimbólumok megjelenése a gyermek játékában. Valóság és fantázia elválasztása és integrációja a játékban. Az óvodások szerepjátéka, a szerepjáték fejlődésének fázisai. A játék szerepe a személyiség fejlődésében. Játék és tanulás: a mozgás, az érzékelés, az értelmi képességek és a szociabilitás fejlődése a szabad játékban. "gyakorláselmélet" (Groos), "energiafölösleg-elmélet" (Spencer),"üdülés-elmélet" (Lazarus) "megismétlési elmélet"(hall); a játék mint szabályozó funkció; nem rutinjellegű tevékenységek; rendteremtő játékok, rítusok a játékban, jelzések a játék kezdetés és végén; séma: belső reprezentáció; mozgásos-érzékszervi séma a gyakorló játékban, képzeti séma a szimbolikus játékban, alkalmazkodás az akkomodációval és az asszimilációval; játéktéma és tartalom; szerep és szabály; szimulakrum és a játékráció; kettős tudat, a legközelebbi fejlődési zóna ; játék és utánzás; játék és a belső motiváció. Einon, D.: A tanulás kezdetei. Aquila Könyvkiadó, Hogyan tanulnak a gyerekek , A figyelem koncentrációja és az emlékezet , Hogyan gondolkodnak a gyerekek , A memóriát fejlesztő játékok , Segítsünk a gyereknek tanulni , A fogalmak kialakítása o. Gerő Zsuzsa: A fantáziajáték szerepe a gondolkodás fejlődésében. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Krisztián Ágota: A varázsló trükkjei. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest, A játék öröme o. A játékot a valóság táplálja o. A vázlatosan lejátszott cselekvés egész történést jelezhet o. 17

18 14. A gondolkodási és érzelmi sajátosságok megjelenése a gyermekek játékában, rajzában és a mesében A világ megértésének módjai a gyermekkorban. Az élmények feldolgozása és a valóság korrekciója a játékban. A belső tartalmak kivetítésének módja a játékban (Piaget). A mentális fejlődés és a vizuális kifejezés párhuzamai. A gyermekrajzok és az érzelmek. A kifejezés különbözőségei szimbolikus játékban és a kreatív rajzban (Gerő). A mese, a képzelet és a valóság. Az én és a világ viszonya a mesékben. Elaboráció, externalizáció, katarzis; kompenzáló játékforma, likvidáló játékforma; szinkretizmus és a juxtapozíció; az emocionális kiemelés, sűrítés, a díszítettség, az átlátszóság és a nézőpontok váltogatása a gyermekrajzokban; képzeleletszerű rajzolás, intellektuális realizmus; én-mesék, ráismerés élménye; beállítódás, a kettős tudat; a mese és a gyermek világának párhuzamai: az illúzió feszültsége, az átváltozások, az ellentétek preferenciája, a folyamatos ismétlődés, a részletek hangsúlya, a veszély - megmenekülés, az elégtétel motívuma, a vágyak teljesülése; varázslatok és mágikus gondolkodás. Gerő Zsuzsa: Az élményfeldolgozás különböző módjai a játékban és a rajzolásban. In B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Krisztián Ágota: A varázsló trükkjei. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, A gyermekrajz o. Kettős tudat o. 18

19 15. Átmenet az iskolába Az iskolakezdés fejlődéslélektani meghatározói. A megismerési funkciók fejlődése az óvodáskor végén. Változások a az érzelmi életben és a szociális alkalmazkodásban. Nyelvi, kommunikációs képességek az iskolába lépés előtt. Az iskolakészültség összetevői. Iskolára való készültség megállapítása. Az átmenet problémái. latencia, a szemléletes képszerű és konkrét gondolkodás; csökkenő impulzivitás, realitásérzék, kontrollfunkciók, kötelességtudat, monotóniatűrés, teljesítményigény, feladattudat, szabályosságigény, kritikaérzék; átpártolás; vizsgálatok: széldísz, babaöltöztetés, Postajáték, tájékozottságvizsgálat; eltérő fejlettség rugalmas beiskolázás. Einon, Dorothy: A tanulás kezdetei. Aquila Könyvkiadó. Budapest, Irány az iskola o. Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás. Flaccus Kiadó, Menjen iskolába? o. Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. OKKER Kiadó, Iskolaközelben o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, Tudatos alkalmazkodás: feladat és teljesítmény o. V. Binét Ágnes: A személyiség fejlődése a kisiskolás kortól a serdülésig. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Vekerdy Tamás: Kicsikről nagyoknak 1. Park Könyvkiadó, Budapest, Iskola előtt o. 19

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

Fejlodéselméletek. Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív

Fejlodéselméletek. Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Fejlodéselméletek Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív S.Freud: A pszichoszexuális fejlodés A nemhez igazodás és a nemi identitás fontos elemei a kultúrának,

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása segítse elő a pedagógiai

Részletesebben

TBE06ASZ TBN06ASZ ÖSSZEVONT PEDAGÓGIA - PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT. (információk, tételsor, szakirodalom)

TBE06ASZ TBN06ASZ ÖSSZEVONT PEDAGÓGIA - PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT. (információk, tételsor, szakirodalom) TBE06ASZ TBN06ASZ ÖSSZEVONT PEDAGÓGIA - PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) ELTE TÓK 2014/2015 Kedves Hallgatók! Az összevont pedagógia-pszichológia szigorlat jelentős feladat,

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

Fejlődéslélektan II. gyakorlat 2016/2017. őszi félév. Molnár Anett

Fejlődéslélektan II. gyakorlat 2016/2017. őszi félév. Molnár Anett Fejlődéslélektan II. gyakorlat 2016/2017. őszi félév Molnár Anett molnar.anett@btk.ppke.hu Követelmények: Gyakorlati feladat: egy 1-5. osztályos gyermek vizsgálata minden vizsgálati alkalomról részletes

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

A biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák fejlesztése óvodás és kisiskolás korban

A biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák fejlesztése óvodás és kisiskolás korban A biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák fejlesztése óvodás és kisiskolás korban Nemzeti Közlekedési Hatóság- Pályaalkalmasság Vizsgálati Főosztály Hernek Mónika és Komjáthy Alíz Közlekedésre

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2011/2012-TŐL Tartalom A TANÍTÓ SZAK NAPPALI TAGOZATÁNAK ÓRA-, VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA TÁRGYAK...

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila A SZEMÉLYISÉG Lélektana Dr Szabó Attila Mi különbözteti meg az embereket egymástól? A személyiség definiciója Allport (1961) meghatározása: A személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

Fejlődéspszichológia DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Fejlődéspszichológia DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY Fejlődéspszichológia DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY Szentes Erzsébet - EMTE - 2013 1 A fejlődésről alkotott nézőpontok, főbb elméletek (2.) Szentes Erzsébet - EMTE - 2013 2 1 Folyamatos vagy szakaszos fejlődés?

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

AZ ÚJSZÜLÖTT KÉPESSÉGEI ÉS KOGNITÍV FEJLŐDÉSE

AZ ÚJSZÜLÖTT KÉPESSÉGEI ÉS KOGNITÍV FEJLŐDÉSE AZ ÚJSZÜLÖTT KÉPESSÉGEI ÉS KOGNITÍV FEJLŐDÉSE Barbócz Magdolna DE-NK Magatartástudományi Intézet 2014. Szeptember 30. FEJLŐDÉS-LÉLEKTAN Az ember élete folyamán bekövetkező tipikus változások leírása Ezen

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés Miről lesz szó az órán? Ifjúkor, fiatal felnőttkor jellemzői, pályaválasztás, párkapcsolat Érett felnőttkor a korszak jellemzői, érett, egészséges személyiség, életközépi

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A pedagógia ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia

Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia Alaptudományok a pszichológiában Általános, vagy kísérleti pszichológia Fejlıdéslélektan Személyiséglélektan Szocálpszichológia Kognitív pszichológia

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A tanulás s az ember legnagyobb. Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius )

A tanulás s az ember legnagyobb. Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius ) A TANULÁS A tanulás s az ember legnagyobb erénye fejlodést störténete során Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius ) Evolúciós elemek Gondolkozási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2011 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási alapismeretek középszint 0721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Módszertani

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Óvodás és kisiskoláskor pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Óvodás és kisiskoláskor pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Óvodás és kisiskoláskor pedagógiája Játékpedagógia A tantárgy típusa DF DD DS DC

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához

Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához Fogalom meghatározása: Határozza meg az alábbi fogalmakat, ha a fogalomnak vannak alcsoportjai, akkor nevezze meg

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Neveléslélektan A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben