PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom)"

Átírás

1 PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A nappali és esti óvodapedagógus szak II. évfolyama részére ELTE TÓK 2013

2 Kedves Hallgatók! A pszichológia szigorlat magában foglalja a pszichológiai stúdiumok négy féléves anyagát, és a Játékpszichológia tananyagát is. A szigorlati felkészüléshez használják fel az előadásokon és a szemináriumokon feldolgozott tananyagot, a megismert pszichológiai vizsgálati módszereket, az órákon látott és elemzett filmeket, az óvodai gyakorlatokon és hospitálásokon szerzett tapasztalatokat. A szigorlati felkészüléshez segítséget nyújtunk azzal is, hogy megjelöljük az egyes tételekhez kapcsolódó legfontosabb szakirodalmi forrásokat. Ezek többsége megtalálható a korábbi stúdiumok kötelező és ajánlott irodalmi jegyzékeiben, oktatói ajánlásokban, de van olyan is, amely azok között nem szerepelt. Az "új" olvasmányok az elmélyültebb, igényesebb felkészülést segítik elő. A szigorlat rendje: A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. ( B típusú kombinált vizsga) Az írásbeli rész sikeres teljesítése előfeltétele a szóbeli részen való részvételnek. A szigorlat eredménye a szóbeli rész eredménye, azonban az írásbeli rész eredménytelensége esetén elégtelen a szigorlati jegy. Az írásbeli vizsga feladatai a tájékoztató füzetben megjelölt írásbeli követelmények alapján készülnek. Az elérhető összpontszám min. 61 %-a szükséges a sikeres írásbelihez. Az írásbeli vizsga a választott vizsganapon ig tart. A szóbeli vizsga az írásbeli vizsga javítása után kezdődik. Az írásbeli rész sikertelensége esetén a szóbeli vizsgán nem lehet részt venni; a szigorlat érdemjegye elégtelen. A sikertelen írásbeli rész egyszer javítható a vizsgaidőszak során. Sikertelen szóbeli rész esetén csak a szóbeli részt kell javítani. Az írásbeli és a szóbeli részt is egy vizsgaidőszakon belül kell teljesíteni, ha ez nem sikerül a következő vizsgaidőszakban újra teljesíteni kell az írásbeli részt is. Ugyanabban a vizsgaidőszakban egy kurzusból a vizsgahalasztás kivételével legfeljebb három alkalommal lehet vizsgára jelentkezni. Hallgatói Követelményrendszer alapján 2

3 A) Írásbeli szigorlati követelmények (fogalmak, nevek, alapismeretek) Általános pszichológia behaviorista megközelítés lényege, biológiai nézőpont lényege, kognitív nézőpont lényege, pszichoanalitikus nézőpont lényege, fenomenológiai nézőpont lényege, humanisztikus pszichológia lényege, Watson, Freud, Maslow, Rogers; észlelés, perceptuális konstanciák, figyelem; rövid távú memória működésének sajátosságai, hosszú távú memória működésének sajátosságai; gondolkodás, a reprezentáció formái Bruner szerint: cselekvéses, képi, szimbolikus; konvergens gondolkodás, divergens gondolkodás; intelligencia, Binet, Simon, Gardner - többszörös intelligencia elmélete, intelligencia tesztek Raven, Wechsler; kreativitás, a kreativitás jellemzői: fluencia, flexibilitás, originalitás, kidolgozottság, a kreativitást segítő légkör jellemzői; elsődleges érzelmek, agresszió; homeosztatikus motívumok, szociális motívumok, kompetencia-motívum, teljesítménymotiváció, igényszint, sikerorientált attitűd, kudarckerülő attitűd, motivációs hierarchia Maslow; tanulás pszichológiai fogalma, klasszikus kondicionálás lényege, Pavlov, operáns kondicionálás lényege, Skinner, effektus törvénye, viselkedésformálás, megerősítés, belátásos tanulás Köhler, a tanulás kognitív értelmezése, kognitív térkép. Szociálpszichológia személypercepció, a benyomásalakítást befolyásoló tényezők: elsőbbségi és újdonsági hatás, holdudvar-hatás szociometria, együttes élmény kísérlet, pár és csoport kísérlet, Moreno, Mérei Ferenc. Személyiségpszichológia Jung, Eysenck, külső belső kontroll attitűd, mezőfüggőség mezőfüggetlenség, Freud elmélete a személyiség szerkezetéről: id-ego-superego, örömelv, realitáselv, a lelki jelenségek szintjei Freud szerint: tudatos-tudatelőttes-tudattalan, elhárító mechanizmusok, Maslow, Rogers. 3

4 Fejlődéspszichológia fejlődés, érés, Freud a pszichoszexuális fejlődés szakaszai, Erikson a pszichoszociális fejlődés szakaszai, fejlődési krízisek; szenzitív periódus, imprinting; Bowlby kötődés elmélete, Ainsworth a kötődés mérése, kötődési típusok, Hermann Imre megkapaszkodási ösztön, hospitalizáció, Harlow, Spitz, temperamentum - jellemzők csecsemőkorban; éntudat, testséma, énkép, felcserélhető személyiségek szakasza, dackorszak; Piaget elmélete a kognitív fejlődés szakaszairól, asszimiláció, akkomodáció, tárgyállandóság, szinkretizmus, szemléletvezérelt gondolkodás, egocentrikus gondolkodás, decentrálás, mágikus gondolkodás, Wallon páros szerkezetek a gondolkodásban, a gyermeki világkép jellemzői, ultrajelenségek magyarázóelvei (animizmus, artificializmus, finalizmus), gyermeki realizmus, gyermeki etimológia; szocializáció, szociális tanulás módjai: utánzás, modellek útján való tanulás, azonosulás (identifikáció), belsővé tétel (interiorizáció); juxtapozíció, intellektuális realizmus, ideovizualitás, szemléleti realizmus, gyermekrajzok elemzése:, Gerő Zsuzsa; feladattudat, feladattartás, iskolakészültség, iskolára való alkalmasság jegyei, átpártolás, metafizikai feszültség; heteronóm erkölcs, autonóm erkölcs, következmény-etika. Pedagógiai pszichológia az alapvető testi és a lelki szükségletek, szülői nevelői attitűdök jellemzői és hatásai; Pygmalion hatás Játékpszichológia és játékpedagógia Piaget kognitív játékelmélete: az explorációs játék, a szimbolikus játék, a szabályjáték, Vigotszkij: legközelebbi fejlődési zóna, Wallon: az éntudat fejlődése váltakozós játékok, Winnicott: a játék eredete, átmeneti tárgyak; játék és tanulás, belső motiváció, utánzás, perceptuális tapasztalatok, testvázlat-játékok, mozgásfejlődés és mozgásos játékok, szimulakrum, játékráció, játéktéma, játéktartalom; elaboráció, projekció a játékban, a feszültségek, vágyak feldolgozása: kompenzálás és likvidálás, konfliktusra utaló játékmódok; a csoportosulás szintjei, csoportformáló tényezők, többszólamú játék, utalás, Mérei Ferenc: aktometriai vizsgálat, társas hatóképesség. 4

5 B) A szóbeli szigorlat tételei 1. A személyiség elméleti megközelítései Személyiségmodellek. Típustanok, vonáselméletek, pszichoanalitikus elméletek, a fenomenológiai és a tanuláselméleti megközelítés. A személyiség vizsgálatának módszerei. A gyermek megismerése az óvodában. a személyiség fogalma, introvertált és extrovertált személyiségtípus Jung, személyiségvonások Eysenck szerint: introverzió-extroverzió, érzelmi stabilitás-labilitás, külső-belső kontroll attitűd, mezőfüggőség-mezőfüggetlenség, a szenzoros élménykeresés, mint személyiségvonás, Freud elmélete a személyiség szerkezetéről: id-ego-szuperego, örömelv és realitáselv, a lelki jelenségek szintjei: tudatos-tudatelőttes-tudattalan. Gyermekmegfigyelés, irányított beszélgetés (anamnézis, exploráció), szabad asszociációs módszer, klinikai beszélgetés, esettanulmány. Atkinson & Hilgard: Pszichológia. Osiris, Bp (1999) A személyiség c. fejezet Bernáth László Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest 1994, fej. Pszichoanalízis o. Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás. Flaccus Kiadó, Az élettörténet megismerése és az ebből adódó feladatok o. Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. OKKER Kiadó, Feljegyzések a gyerekekről o. 5

6 2. A fejlődés biológiai és pszichológiai alapjai A fejlődés fogalma. A fejlődés interakciós felfogása: Az öröklődés és a környezet szerepe a fejlődésben és a nevelésben Folyamatosság és szakaszosság a fejlődésben A fejlődés eltérő üteme, egyéni különbségei A fejlődés átfogó elméletei Freud: pszichoszexuális fejlődési szakaszok; Erikson: pszichoszociális fejlődési szakaszok; Piaget: a kognitív fejlődés elmélete. fejlődés, kanalizáció, fejlődési szakaszok,, kritikus periódus, szenzitív periódus, a fejlődés eltérő üteme: akceleráció, retardáció, regresszió; Vigotszkij értelmezése: a legközelebbi fejlődési zóna.életkori és egyéni sajátosságok, mentális és biológiai kor; az óvodás gyermek testi, mentális és szociális fejlettsége Bernáth László Solymosi Katalin: A fejlődés meghatározó tényezői és elméletei. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Cole, M. Cole, S.R.: A gén-környezet kölcsönhatások szemléltetése. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Mönks F. J. Knoers, A. M. P. (2004). Fejlődéslélektan. Urbis, Budapest, oldal. 6

7 3. A motiváció és az érzelmek a személyiség fejlődésében A gyermek alapvető testi és lelki szükségletei: érzelmi védettség és a biztonság, új tapasztalatok szerzése, önállóság, a felnőttől való függőség csökkentése, elismerés és megerősítés, a belső állapot spontán kifejezése. Az óvodás gyermek érzelmi jellemzői (polarizáltság és ambivalencia). Az érzelmek kialakulása gyermekkorban: szeretet, félelem, szorongás, agresszió. Az érzelem, a motiváció meghatározása, intrinzik és extrinzik motiváció, kíváncsiságmotívum, kompetenciamotívum, teljesítménymotiváció, spontaneitás és aktivitás a megismerésben; tapasztalatszerzés a tárgyi világban és az emberi kapcsolatok terén; a szeretet képessége, konkrét és szimbolikus félelem a gyermekkorban, szorongás sajátosságai, szorongás és teljesítmény kapcsolata: debilizáló és facilitáló szorongás, az agresszió eredete, formái a gyermekkorban; az erkölcsi érzelmek megjelenése: bűntudat és szégyen. Popper Péter: A gyermek agresszív viselkedésének néhány kiváltó okáról. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Popper Péter: A gyermekkori félelmek keletkezéséről. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Ranschburg Jenő: Félelem, szorongás. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Skiera, E.: A gyermek alapvető lelki szükségletei és figyelembevételük az iskolában. In: Gereben Ferencné Kereszty Zsuzsa (szerk.): Különböznek. BTF, Budapest, o. vagy A gyermek alapvető lelki szükségletei és azok figyelembevétele a nevelés során. = Kisgyermeknevelés. (évszám nélkül) 2. évf. 2. sz o. 7

8 4. Az énegyensúly védelmi eszközei. Az ösztönszükségletek és a nevelés Lelki feszültségek, indulati konfliktusok háttere: a vágyak és a tilalmak összeütközése. A lelki feszültségek feldolgozása elhárító mechanizmusok. A gyermekkori ösztönszükségletek értelmezése Hermann Alice-nál (a táplálkozás, a megkapaszkodás, a szexualitás, az agresszió). A nevelés szerepe az ösztönszükségletekkel kapcsolatban: az énerők erősítése, az ösztönmegnyilvánulások késleltetése (egyensúlyteremtés). A nevelő feladata: megfigyelés, megértés és beavatkozás. A nevelői beavatkozás feltételei: ösztönfejlődés elősegítése, a felesleges bűntudatot elkerülése, a szublimálás módjának megteremtése. Elhárító mechanizmusok: regresszió, projekció, tagadás, meg nem történtté tevés, izoláció, elfojtás, reakcióképzés, racionalizálás; magasabb szintű feldolgozások: elaboráció, szublimáció; szublimálás: a frusztráció, szocializáció és a késleltetés; testi szükségletek és a korlátok; örömelv és a realitáselv, érett viselkedés: belső kontroll; énerők és az értelmi működés Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás. Flaccus Kiadó, Az indulatos gyerek o. Hermann Alice: Az ösztönök megnevelése. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, A vágyak kerülő útjai o. Az indulatok feldolgozása gazdagítja az érdeklődést, emeli a teljesítmény színvonalát o. Winnicott, D. W.: Kisgyermek, család, külvilág. Animula Kiadó, Mit értünk normális gyereken o. Az agresszió gyökerei

9 5. Az anya-gyermek kapcsolat A szeretet kialakulása: az anya-gyermek kapcsolat kezdetei. Az anyai magatartás biológiai és társadalmi összetevői. Temperamentum-típusok és az illeszkedés jósága. Az elsődleges gondozó és a gyermek kapcsolatának meghatározó szerepe a fejlődésben A kötődés kialakulása és mérése: "idegen helyzet" kísérlet. A korai kötődés mint a későbbi társas kapcsolatok mintája Bowlby kötődés-elmélete A korai kommunikáció és az anya-gyermek játékok. Az érzelmi elhanyagolás és az anya hiánya. Anya-gyermek kapcsolat és a játék összefüggései Winnicott játékelméletében. Megkapaszkodás és elengedés az ősi népi játékokban archaikus formák szimbolikus tartalommal. a megkapaszkodás ösztöne; ősbizalom, a csecsemők temperamentuma: könnyű, nehéz, lassan felmelegedő típusú kisbabák; a kötődés típusai: biztonságosan kötődő, bizonytalan elkerülő, bizonytalan ambivalens; anya-gyermek kommunikáció: az ölbeli játékok ; hospitalizmus; ideiglenes és tartós elválás, az elválás fázisai: tiltakozás, kétségbeesés, leválás; Winnicott: az átmeneti tárgyak, átmeneti tevékenység; potenciális tér; Justné: a népi játékok élményháttere: veszélyhelyzet és biztonság A kötődés mérése. Ainsworth idegen helyzet kísérlete. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Hermann Imre: A megkapaszkodás ösztöne az embernél. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Justné Kéry Hedvig: Ősi és népi játékok élménylefolyása és jelentősége. In: B. Lakatos Margit (szerk.) Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, A kezdet o. Az anya gyerek kapcsolat o. Gyerek anya nélkül I-II o. Pulay Klára: A kötődésről és az anya hiányáról. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Ranschburg Jenő: A kommunikáció kezdetei. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. 9

10 6. Társas fejlődés és énfejlődés A szociális kompetencia fejlődése csecsemő- és kisgyermekkorban. A szociális tanulása folyamata: utánzás, azonosulás, interiorizáció. Az éntudat kialakulása. A testséma kialakulása mozgásos és érzékelési élmények. Az én és a másik elkülönülésének állomásai. Az én megélésének bizonyítékai. A nemi identitás kialakulása, a nemi szerep elsajátítása. Nemi különbségek óvodáskorban. A szociális kompetencia fejlődése óvodáskorban: az önszabályozás képességének fejlődése, az önkontroll kialakulása. A társas fejlődést elősegítő játékok. tanulás, szociális tanulás, a szociális-kognitív fejlődés jellemzői az autonómia és a kezdeményezés időszakában; az éntudat fogalma, eredete Mead és Wallon elméletében; a testséma és testi reprezentációk: testvázlat, testkép, testfogalom, test-ideál; az utánzás fejlődése, cirkuláris reakció, prestancia reakció, orr teszt, Wallon értelmezése: a felcserélhető személyiségek korszaka, nemi identitás; a vágyak és a képességek összeütközése: dacreakció; empátia, az énformálás gyakorlatai: váltakozós játékok Keményné Pálffy Katalin: A szociális tanulás. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Keményné Pálffy Katalin: Az önkontroll kialakulása. Frusztráció és tolerancia. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Kósa Éva: Az éntudat és az énkép kialakulásának kezdetei. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, Az éntudat kialakulása. A cselekvés akadályba ütközik o. Popper Péter: Az énkép és az énerők fejlődése a szociális tanulás során. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Ranschburg Jenő: A nemi szerep kialakulása. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Wallon, H.: A felcserélhető személyiségek szakasza. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. 10

11 7. A mozgás fejlődése A mozgás fejlődésének alapja. A mozgásfejlődés fő állomásai a magzat mozgása az újszülött mozgása csecsemőkor: a manipuláció fejlődése: a látás és a mozgás összehangolása a felegyenesedés és a helyváltoztató mozgások fejlődése A motoros készségek fejlődése az óvodás korban: a testarányok megváltozása; tervezés a nagymozgásokban és az eszközök használatában. Kezesség és lateralitás. Mozgásos készségek fejlődése játék során. A motoros működés zavarai (hiperaktivitás). a mozgás és az észlelés egysége; veleszületett mozgásminták: testtartási, kapaszkodási és a tájékozódási reflexek; tónusos nyaki reflex, hasi nyújtott póz; az utánnyúlás, marokfogás, csipeszfogás; a kezek összeérintése, testközépvonal-keresztezés; helyváltoztató mozgás: megfordulás, kúszás, mászás, felülés, felállás, járás; kézdominancia; a fizikai fejlődést segítő játékok: egyensúlyozás és koordináció a természetes mozgásokban; manipulációs készségek fejlődése az összerakó, építő-konstruáló játékokban és a kézimunka jellegű tevékenységekben Ayres, J. A.: A szenzoros integráció és a gyermek. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Einon, D.: A tanulás kezdetei. Aquila Könyvkiadó, Budapest, A mozgás elsajátítása , A szem-kéz koordináció fejlődése o. Fraiberg, S. H.: Az első másfél év. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Gósy Mária: Az irányfelismerés fejlesztése és a kezesség kialakítása. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Millar, S.: Az explorációs és a mozgásos játék. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Motoros működési zavarok hiperaktivitás o. Varga Izabella Szvatkó Anna: Szenzoros integrációs terápia. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanítóés Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. 11

12 8. A megismerés fejlődése. Az óvodás gyermek tájékozottsága Az értelmi fejlődés szakaszai Piaget nyomán: szenzomotoros szakasz művelet előtti szakasz konkrét műveletek szakasz formális műveletek szakasza. Az érzékelés és az észlelés csecsemő- és kisgyermekkorban érzékszervi-mozgásos séma. Az óvodások észlelésének, gondolkodásának jellemzői szinkretikus séma. Az óvodás gyermek tájékozottsága, világképe a tapasztalatok sajátos szerveződése a gyermekkorban; szakaszos fejlődés, az alkalmazkodás (adaptáció) két folyamata: asszimiláció és akkomodáció; séma; az újszülött képességei; a csecsemő észlelése, konstanciák kialakulása, a szemléletes-képszerű gondolkodás, (tagolatlanság, élményvezérlés, sűrítés, egyszempontúság és egocentrizmus), szinkretikus séma, az óvodás gyermek ismeretei önmagáról. valamint a természeti és társadalmi környezetről (gyermekközpontúság, gyermekmitológia, gyermeki etimológia, ellentétek kiemelése, a világ megváltoztathatatlansága, egyéni élmények hangsúlya, ellentmondásmentesség igénye)a gyermeki elméletképzés magyarázóelvei (mágikusság, artificializmus, animizmus, gyermeki realizmus, finalizmus, hasznossági elv); tájékozódás téri, időbeli és emberi viszonyokban; az óvodáskori intelligencia Atkinson & Hilgard: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest 2005 (1999) A pszichológiai fejlődés. c. fejezet Cole, M. Cole, S.R.: Fejlődéslélektan. Budapest, Osiris, 2006 (1997) Gondolkodás kisgyermekkorban / A kisgyermekkor: a kompetencia szigetei c. fejezetek Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, A tapasztalás nélkül látott világ o. A tárgy független lesz szemlélőjétől o. Helyzetmegértés cselekvési sémával o. Élménymaradványok o. Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek o. Az ötéves egyszerre csak egy szempontból értelmezi a helyzeteket o. Páros szerkezetek o. Mit tud az óvodás a világról o. Ismeretek híján elméletképzés o. Támpontok o. 12

13 9. A kommunikáció kezdetei és fejlődése A beszédprodukció fejlődése. A beszédmegértés fejlődése. Az óvodás gyermek beszédének jellemzői. Interaktív játékok: beszélgetés, mondókázás, nyelvi játékok. A beszéd és a kommunikáció zavarai. kritikus periódus a nyelv fejlődésében, preverbális kommunikáció, gőgicsélés, gagyogás, hangképzés funkcióöröm; szókezdemények, dajkanyelvi szavak, egyszavas és kétszavas mondatok, távirati beszéd, dialógusok, globális beszédmegértés, kulcsszó stratégia, kettős tárolás, beszédészlelés és szövegértés, önkényes jelentésadás, különbségek a fiúk és lányok beszédfejlődésében; biológiai eredetű ritmusélmény a gyermekmondókákban. Einon, D.: A tanulás kezdetei. Aquila Könyvkiadó, Budapest, A nyelv használatának elsajátítása o. Gósy Mária: A gyermek beszédészlelésének és beszédmegértésének fejlődése. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, A beszéd kialakulása. A környezettel való kapcsolat feltétele a beszédfejlődésnek. c. fejezetek o. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A beszéd és a kommunikáció zavarai o. 13

14 10. Az erkölcsi fejlődés A gyermek értelmi fejlődése és szabálytudat kialakulása: a motoros szabály, a kényszerszabály és a racionális szabály. Az erkölcs összetevői: az erkölcsi viselkedés és az erkölcsi tudat. Az erkölcsi fejlődés szakaszai: heteronómia és autonómia. Az erkölcsi ítéletalkotás: Piaget vizsgálatai történetpárokkal (lopás, hazugság, ügyetlenség) A bűntudat és a szégyen. Az igazmondás és a hazugság értelmezése gyermekkorban. Szabályosság és szabálytudat a játékban. objektív felelősség, következményetika, szándéketika, a csábításnak való ellenállás, a bűntudat jelentkezése, lelkiismeret; fantáziahazugság és a szándékos hazugság; szabályozófunkciók és a játék; csalás a játékban. Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás. Flaccus Kiadó, Igazmondásra nevelünk o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, Indulati konfliktusok o., A szabály tudata és az erkölcsi ítéletek o. Ranschburg Jenő: Az erkölcs alakulása és fejlődése. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Winnicott, Donald: Kisgyermek, család, külvilág. Animula Lopás és hazudozás o. 14

15 11. A család A család támogató szerepe, normái. A családi élet változása, krízisek, kihívások a család életében Nevelési stílusok a családban. A szülői nevelői atitűd. a család funkciói, a szabályrendszer, a struktúra, a kommunikáció a családban; testvérek; a szülők nevelési attitűdjei és következményei (Schaffer-Becker) a mértékadó, a tekintélyelvű és az engedékeny anyai viselkedés (Diana Baumrind), testvérféltékenység, válás, gyász, betegségek; Hermann Erzsébet Berlin Iván: Család és betegség. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Kósa Éva: Szocializáció. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Vajda Zsuzsanna: A fejlődési aspektus családi életciklusok. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Vajda Zsuzsanna: A testvérek. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Vajda Zsuzsanna: Válsághelyzetek a gyermekek életében. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia. Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. 15

16 12. Társas környezet: az egykorú társak A kisgyermek társas készségei és a barátkozás kezdetei. Az óvodások társas kapcsolatainak jellemzője: a csoportosulások hierarchikus elrendeződése és a csoportformáló tényezők a játék folyamán. Pár és csoport dinamikája (kísérlet). A társas tevékenység és a társas kapcsolatok mérése. A fiúk és a lányok elkülönülése. szimmetrikus kapcsolatok, együttes élmény; együttlét, együttmozgás, tárgy körüli összeverődés, összedolgozás és tagolódás; többszólamú játék, csoporttöbblet, utalás és a hagyományok; társas hatóképesség, modellnyújtás és modellkövetés; postás játék, vallomás, tanúságtétel, szociometriai táblázat, szociogram. Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. OKKER Kiadó, Társkapcsolatok o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, Az együttléttől az együttműködésig o. A viselkedés társas meghatározója: az együttes élmény o. Hagyományképződés óvodás csoportokban o. Érzelmi kapcsolat és csoportkötelék konfliktusa o. Az átpártolás o. A szociogram o. 16

17 13. A gyermekek játéka Klasszikus játékelméletek. A játék gyermeklélektani magyarázatai. Piaget kognitív játékelmélete; az együttműködés, a társas jelleg hangsúlya Wallon és Vigotszkij elméletében. A játék jellemzői: a játék öröme; a játék szabadsága, a játék rendje. Az explorációs játék, a szimbolikus játék és a szabályjáték legfőbb jellemzői. A szimbólumok megjelenése a gyermek játékában. Valóság és fantázia elválasztása és integrációja a játékban. Az óvodások szerepjátéka, a szerepjáték fejlődésének fázisai. A játék szerepe a személyiség fejlődésében. Játék és tanulás: a mozgás, az érzékelés, az értelmi képességek és a szociabilitás fejlődése a szabad játékban. "gyakorláselmélet" (Groos), "energiafölösleg-elmélet" (Spencer),"üdülés-elmélet" (Lazarus) "megismétlési elmélet"(hall); a játék mint szabályozó funkció; nem rutinjellegű tevékenységek; rendteremtő játékok, rítusok a játékban, jelzések a játék kezdetés és végén; séma: belső reprezentáció; mozgásos-érzékszervi séma a gyakorló játékban, képzeti séma a szimbolikus játékban, alkalmazkodás az akkomodációval és az asszimilációval; játéktéma és tartalom; szerep és szabály; szimulakrum és a játékráció; kettős tudat, a legközelebbi fejlődési zóna ; játék és utánzás; játék és a belső motiváció. Einon, D.: A tanulás kezdetei. Aquila Könyvkiadó, Hogyan tanulnak a gyerekek , A figyelem koncentrációja és az emlékezet , Hogyan gondolkodnak a gyerekek , A memóriát fejlesztő játékok , Segítsünk a gyereknek tanulni , A fogalmak kialakítása o. Gerő Zsuzsa: A fantáziajáték szerepe a gondolkodás fejlődésében. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Krisztián Ágota: A varázsló trükkjei. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest, A játék öröme o. A játékot a valóság táplálja o. A vázlatosan lejátszott cselekvés egész történést jelezhet o. 17

18 14. A gondolkodási és érzelmi sajátosságok megjelenése a gyermekek játékában, rajzában és a mesében A világ megértésének módjai a gyermekkorban. Az élmények feldolgozása és a valóság korrekciója a játékban. A belső tartalmak kivetítésének módja a játékban (Piaget). A mentális fejlődés és a vizuális kifejezés párhuzamai. A gyermekrajzok és az érzelmek. A kifejezés különbözőségei szimbolikus játékban és a kreatív rajzban (Gerő). A mese, a képzelet és a valóság. Az én és a világ viszonya a mesékben. Elaboráció, externalizáció, katarzis; kompenzáló játékforma, likvidáló játékforma; szinkretizmus és a juxtapozíció; az emocionális kiemelés, sűrítés, a díszítettség, az átlátszóság és a nézőpontok váltogatása a gyermekrajzokban; képzeleletszerű rajzolás, intellektuális realizmus; én-mesék, ráismerés élménye; beállítódás, a kettős tudat; a mese és a gyermek világának párhuzamai: az illúzió feszültsége, az átváltozások, az ellentétek preferenciája, a folyamatos ismétlődés, a részletek hangsúlya, a veszély - megmenekülés, az elégtétel motívuma, a vágyak teljesülése; varázslatok és mágikus gondolkodás. Gerő Zsuzsa: Az élményfeldolgozás különböző módjai a játékban és a rajzolásban. In B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Krisztián Ágota: A varázsló trükkjei. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Budapest, o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, A gyermekrajz o. Kettős tudat o. 18

19 15. Átmenet az iskolába Az iskolakezdés fejlődéslélektani meghatározói. A megismerési funkciók fejlődése az óvodáskor végén. Változások a az érzelmi életben és a szociális alkalmazkodásban. Nyelvi, kommunikációs képességek az iskolába lépés előtt. Az iskolakészültség összetevői. Iskolára való készültség megállapítása. Az átmenet problémái. latencia, a szemléletes képszerű és konkrét gondolkodás; csökkenő impulzivitás, realitásérzék, kontrollfunkciók, kötelességtudat, monotóniatűrés, teljesítményigény, feladattudat, szabályosságigény, kritikaérzék; átpártolás; vizsgálatok: széldísz, babaöltöztetés, Postajáték, tájékozottságvizsgálat; eltérő fejlettség rugalmas beiskolázás. Einon, Dorothy: A tanulás kezdetei. Aquila Könyvkiadó. Budapest, Irány az iskola o. Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás. Flaccus Kiadó, Menjen iskolába? o. Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. OKKER Kiadó, Iskolaközelben o. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, Tudatos alkalmazkodás: feladat és teljesítmény o. V. Binét Ágnes: A személyiség fejlődése a kisiskolás kortól a serdülésig. In: B. Lakatos Margit Serfőző Mónika (szerk.): Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest, o. Vekerdy Tamás: Kicsikről nagyoknak 1. Park Könyvkiadó, Budapest, Iskola előtt o. 19

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai

Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai Fejlődés pszichológiai alapfogalmak Nevelést segítő tudomány A pszichológiának az az ága, amely az élőlények pszichikus jelenségeinek kialakulásával, az emberi

Részletesebben

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék KÖNYVEK: Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus

Részletesebben

A gyermek játéktevékenysége

A gyermek játéktevékenysége A gyermek játéktevékenysége A játék néhány elméleti megközelítése Biológiai magyarázatok (klasszikus játékelméletek:) A játék adaptív funkciói: felkészíti az egyedet az életre: a tapasztalatszerzés egy

Részletesebben

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Fejlődés - olyan folyamat, amely minőségi változásokkal és egyre differenciáltabb szerveződéssel jár - a fogantatástól a halálig tart - a bekövetkezőváltozások egyaránt tükrözik

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Fejlődéspszichológia

Fejlődéspszichológia Fejlődéspszichológia - 2013 - Vázlatok 2. rész Az egyes életkorokra jellemző fejlődéslélektani jellemzők, viselkedésformák, testi-, érzelmi- és pszichoszociális változások Összeállította: Szentes Erzsébet

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Témák 1. Források használata és értékelése Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információ-forrásokban.

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom:

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom: E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az önmegvalósítás folyamatában.

Részletesebben

Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/2.0/1283-06 Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Nevelési Alapismeretek

Nevelési Alapismeretek Tordáné Hajabács Ilona Nevelési Alapismeretek a Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatói számára HAGYOMÁNYOK HÁZA Népművészeti Módszertani Műhely 2010 Tartalom Bevezetés...5 A nevelés...6

Részletesebben

ERDEI GABRIELLA. Indivídum és csapatmunka. Önálló innováció a Kiss Zenede AMI Cifra Palota projekt keretében

ERDEI GABRIELLA. Indivídum és csapatmunka. Önálló innováció a Kiss Zenede AMI Cifra Palota projekt keretében ERDEI GABRIELLA Indivídum és csapatmunka Önálló innováció a Kiss Zenede AMI Cifra Palota projekt keretében Indivídum és csapatmunka A magyar népi gyermekjátékok szerepe a csoportalakításban és az egyén

Részletesebben

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN Opponens: Dr. Földy Ferenc Készítette: Zaja Roland Mentor: Dr. Bilkei Pál 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 I. HIPOTÉZIS...

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

A szociális kompetencia fejlesztése

A szociális kompetencia fejlesztése fejlesztése A szociális kompetencia Vargáné Engler Ágnes I. Bevezetés Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, Évmilliókra lesz tulajdonod. (Madách Imre: Az ember tragédiája) A rendszerváltozás az egyéni és

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Rövid történeti áttekintés Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész,

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás)

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás) BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Általános Iskola, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

EIGNER REBEKA ZSUZSANNA. A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában

EIGNER REBEKA ZSUZSANNA. A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában EIGNER REBEKA ZSUZSANNA A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában 1. Bevezetés Pedagógiai és személyes tapasztalataim során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a gyermekek életét, személyiségének

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben