MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról"

Átírás

1 MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv felhatalmazása alapján és az 1/1986.(II.21.) ÉVM-E+üM együttes rendelet előírásait figyelembe véve a következők szerint rendelkezik: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet célja azon helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják Mosonszolnok község köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a megfelelő hulladékkezelést, a környezetszennyezés megelőzését, az emberi egészség védelmét. (2) A község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól tartózkodni. (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Mosonszolnok község közigazgatási területén belül a magánszemélyekre, jogi személyekre, gazdálkodó szervezetekre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, társulásokra, melyek a község területén tartózkodnak és tevékenykednek. (4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységre. Nem terjed ki a folyékony hulladékokra és a veszélyes hulladékokra, a szelektív hulladék kivételével. II. fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartása Fogalmi meghatározások 2.. E rendelet alkalmazása szempontjából: (1) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: Az egyes ingatlanok ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra, (üdülés, pihenés, szállás stb.) céljára szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása.

2 a.) b.) c.) Közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott állami, vagy önkormányzati tulajdonú belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része, melyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat. Köztisztasági szolgáltatás: (a továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése, továbbá a szolgáltatásra jogosult szervezetek hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége. Köztisztasági szolgáltatást a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban Hgtv.) 23. b.) pontja értelmében, csak hatósági engedéllyel rendelkező, a 27. és 28. további feltételeinek megfelelő szervezet végezhet, amelyet az önkormányzat nyilvános pályázat útján választ ki. Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése. Ingatlanok tisztántartása 3.. (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetve haszonélvezője (továbbiakban: ingatlan tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó illetve a bérlő köteles gondoskodni. Ezen belül: a.) A lakó és az ember tartózkodására szolgáló más épületek közös használatú részérnek, kapualj, lépcsőház, folyosó stb. ) tisztaságáról rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről a tulajdonosnak ; b.) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségeknek továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek, az ezekhez tartozó közterületnek a tisztaságáról rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről pedig a használónak, bérlőnek kell gondoskodnia. c.) Közös tulajdon esetén a kötelezettség a tulajdonarány szerint áll fenn. d.) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről. Ennek elmaradása esetén ha a Polgármesteri Hivatal felszólításának sem tesz eleget az Önkormányzat elvégeztetheti az ingatlantulajdonos terhére, melynek költségét behajthatalanság esetén az ingatlanra ráterheli. (1) A közterület: Közterület tisztántartása 4.. a.) Ideértve a rajtuk lévő nyílt árkot és ezek műtárgyait is, 2

3 b.) valamint a belterületen lévő autóbusz váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdástól füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített autóbusz megállóhelyeket; c.) továbbá az olyan járdaszakaszt, amely ingatlanhoz nem kapcsolódik szervezett és rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal tevékenység ellátásáról továbbá a d.) közterület rovar- és rágcsáló mentesítéséről, hó- és síkosság mentesítéséről, gyommentesítéséről, zöldfelület gondozásáról a (2). bekezdésben említett esetek kivételével az önkormányzat gondoskodik. (2) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni: a.) Az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van az útpadkáig terjedő teljes terület; b.) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai; c.) továbbá tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére szolgáló területek tisztántartásáról; d.) továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról és a zöldfelületek gondozásáról (fűnyírás, kaszálás, gyomtalanítás, fák- és cserjék gondozása, fákról lehullott levelek összegyűjtése; e.) Az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles terület sáv hóés síkosság mentesítéséről; (3) Hó- és síkosság mentesítése a.) A járdáról letakarított havat a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog közlekedő számára egy gyalogos forgalmi sáv szabadon maradjon. Biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét. b.) Hórakást tilos felhalmozni. útkereszteződésben, útburkolati jeleken, tömegközlekedési járművek megállóhelyénél közszolgáltatási felszerelési tárgyra, (pl. vízelzáró csap, gázóra) és egyéb közlétesítmény (pl. lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) köré kapubejárat elé annak teljes szélességében gyalogos átkelőhelynél c.) Klorid tartalmú vegyszerek használata zöldfelületeken és környékén tilos. Síkosság elleni védekezéshez környezetkímélő anyagot kell használni. (nátrium-klorid helyett magnézium-klorid, hamu, homok, salak stb.). (4) A szolgáltató köteles gondoskodni a közterületről összegyűjtött szemét elszállításáról a közterületekre kihelyezett tároló edények és konténerek rendszeres karbantartásáról, tisztításáról, fertőtlenítéséről, továbbá a Polgármesteri Hivatal által megrendelt hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről, helyreállításáról, javításáról, tisztításáról, pótlásáról és rendszeres ürítéséről. Baleset után a szolgáltató haladéktalanul köteles eltávolítani a közterületre, közútra került idegen anyagokat (üveg, törött alkatrészek, olajfolyás stb.) 3

4 (5) Állati hullának a közterületről a kijelölt gyűjtőhelyről történő elszállítását csak a Polgármesteri Hivatal által kijelölt személy végezheti. Állati tetemnek közterületről való elszállítását és kezelését csak az arra engedélylyel rendelkező szervezet végezheti. (6) Gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, zöld terület kaszálását, gyom mentesítését a Polgármesteri Hivatal az ingatlan tulajdonosa (használó, bérlő) terhére elvégezteti. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatával kapcsolatos köztisztasági előírások 5.. (1) a.) A szórakoztató, vendéglátó és árusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt az üzemeltető, használó köteles tisztántartani, hó- és síkosság mentesíteni, a hulladékot eltávolítani, tekintet nélkül arra, hogy a hulladék az üzleti tevékenységből keletkezett-e. b.) A tömeges forgalmat lebonyolító üzletek, vendéglátóegységek, vállalatok, intézmények bejáratai mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa (használó, bérlő) köteles hulladékgyűjtő (csikktartó) elhelyezéséről és rendszeres ürítéséről gondoskodni. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. A közterület-foglalási szerződésben a használót figyelmeztetni kell ezen kötelezettségére. (3) Vásárok, búcsúk, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú hulladékgyűjtő edény és illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról, továbbá a keletkezett hulladék elszállításáról. Köz- és magánterületek szennyezésének tilalma 6.. (1) Tilos nyílt téren és bármilyen tüzelőberendezésben háztartási szemét, valamint hulladék (pl. veszélyes hulladék: autógumi, műanyag, vegyszeres flakon, vegyszermaradványok, fáradt olaj stb.) elégetése. (2) a.) A közterület fáiról lehullott leveleket, avart, kerti hulladékot (fűnyírásból származó nyesedéket és gallyat) komposztálás útján célszerű hasznosítani. 4

5 b.) Amennyiben komposzt felhalmozására alkalmas terület nem áll rendelkezésre és így nem hasznosítható, elsősorban a hulladékgyűjtő edény mellé e rendelet 10.. (8) bek. szerint alkalmazható lezárt zsákban helyezendő ki az edényürítés napján vagy a lombtalanítási akció keretén belül, és másodsorban lehet elégetéssel megsemmisíteni a R. 6.. (2) c-f.) pontokban meghatározott feltételek betartásával c.) Égetni csak a teljesen száraz levelet, avart és kerti hulladékot lehet d.) Az égetés február 15-től április 30-ig, valamint október 01-től november 30-ig terjedő időszakban, 9-18 óra között végezhető. e.) Az égetés szélcsendes időben történhet. a tűz begyújtásához egyéb légszennyezést okozó anyag (pl. olaj) nem használható. f.) Tilos a tüzet őrizetlenül hagyni, tűzveszély esetén pedig azonnal el kell oltani. az égetés helyszínén olyan eszközöket (pl. homok, lapát, víz stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható. (3) a.) Közterületen járművek mosása, olajcsere tilos! b.) Közterületen gépjárművek javítása tilos, kivéve a hirtelen fellépő meghibásodás elhárítása. 4.) a.) Építkezésnél, bontásnál, tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési és bontási anyagot a kiásott földet úgy kell tárolni, fel- és lerakni, illetve elszállítani, hogy szennyeződés ne maradjon. b.) Burkolt területre az építési és bontási anyagot és a kitermelt földet kizárólag fóliára vagy konténerbe szabad helyezni. c c.) Az építési munka kivitelezőjének az építkezés területén és közvetlen környékén a tisztaságot biztosítani kell. Amennyiben ezt a munkát önerejéből nem tudja ellátni, azt és térítési díj ellenében, megrendelés alapján - a Szolgáltatóval elvégeztetheti. d.) Amennyiben a kivitelező a (4) bek. c.) pontban foglalt kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Jegyző - közérdekből és a mulasztó költségére - a Szolgáltatónál a tisztítást azonnali hatállyal elrendelheti. e.)a fentiekben szabályozott építési és bontási hulladékok csak az ezen hulladékok kezelésére engedéllyel rendelkező szerveknek adható át. (Hgtv. és 213/2001.(XI.14.) Korm. sz. rendelet) (4) a.) Játszótérre állatot bevinni tilos! 5

6 b.) Az állatok által okozott szennyezés eltakarításáról az állat tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni, ha közterületen sétáltatja. (5) Tilos a tisztításból keletkező szennyeződést szennyvizet a közterületre, a csapadékvíz-elevezető rendszerbe beleseperni, illetve beleönteni, valamint eltömődést előidéző hulladékot és törmeléket beleszórni. (6) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék. Szóródó anyagot csak letakarva, illetve a szóródást másként megakadályozó módon lehet szállítani. Szennyezés esetén a szállító köteles megtisztítani a közterületet. (7) a.) Tilos a közterületet beszennyezni, bárminemű szemetet (pl. cigarettacsikk, papír, egyéb tárgy) elszórni, tárolni. b.) Szeméttároló edényekben kutatni, azok tartalmát közterületre kiszórni tilos. (8) a.) Tilos a közterületet beszennyezni, bárminemű szemetet (pl. cigerattacsikk, papír, egyéb tárgy) elszórni, tárolni. b.) Szeméttároló edényekben kutatni, azok tartalmát közterületre kiszórni tilos. (9) Tilos közterületen elhelyezett berendezési tárgyakat, növényeket beszennyezni, megrongálni. III. fejezet A települési szilárd hulladékok kezelése, hulladékgazdálkodás E rendelet alkalmazásában: Fogalmi meghatározások 7.. (1) a.) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot. b.) Háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így a lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) folyamatosan vagy alkalmilag keletkező, a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjthető és átmenetileg tárolható hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiség falomb, nyesedék, karácsonyfa), továbbá nagyobb méretű 6

7 darabos hulladék, (Pl.: nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, nagyobb mennyiségű falomb, nyesedék, stb.), amelyet a Szolgáltató évi kétszeri - előre közzétett időpontban történő - lomtalanítás során elszállít, és a lomtalanítás alá nem tartozó, eseti megrendelés alapján ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (p. építési, bontási törmelék, autóroncs, stb.) c.) Egyéb szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett, valamint a közintézményekben (együtt: gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggésben) keletkezett szilárd hulladék, mely a Szolgáltató szállító-eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjthető és átmenetileg tárolható, ártalmatlanítás céljából elszállítandó szilárd hulladék. d.)szelektív hulladék: a települési szilárd hulladék elkülönítetten gyűjtött egyes összetevői (pl. színes, vegyes és karton papír, fehér és színes üveg, italos fémdoboz, szárazelem, textil, műanyag, illetőleg egyéb, veszélyes hulladékalkotók, akkumulátorok, bio hulladék), e.) bio hulladék: minden szerves anyag tartalmú hulladék, ami természetes körülmények között lebomlik. f.) Veszélyes hulladék: az a hulladék, melynek eredete, összetétele, összetevői, koncentrációja miatt az élővilágra, emberi életre, egészségre, környezetre kockázatot jelent, ill. nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki. (Külön jogszabályban meghatározottak pl.: hulladékká vált elemek, akkumulátorok, gyógyszer és vegyszermaradványok, használt olaj, nehézfémek és vegyületeik hulladéka, fénycsőizzó és állati tetem. (2) a.) Ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által kijelöl lerakóhely, létesítmény. Az ártalmatlanító hely, illetve a hasznosító hely esetén az itt folytatott ártalmatlanítási, illetve hasznosítási tevékenység csak a környezet-védelmi hatóság érvényes engedélye alapján végezhető. (Az ártalmatlanítást és hasznosítást szolgáló műveleteket a Hgtv. 3. és 4. sz. melléklete tartalmazza.) b.) ártalmatlanítás: A települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával különböző eljárások során pl.: lerakás a talaj felszínre vagy a talajba műszaki védelemmel, égetés, tárolás. (3) a.) Hasznosítóhely: a település szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználásra szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény, b.) hasznosítás: a települési szilárd hulladékról a hasznosítható másodnyersanyagok kiválogatása, a hulladékok vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy szolgáltatásban történő felhasználása (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás) 7

8 (4) szelektív gyűjtés: a települési szilárd hulladéknak meghatározott célú (hasznos anyag visszanyerése, hulladékcsökkentés, különleges anyagok kigyűjtése) és technológiájú, szervezett formában végrehajtott speciális gyűjtési formája. (5) hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. (6) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást, (7) közszolgáltató: Mosonszolnok község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásra az e rendelet szint feljogosított hulladékkezelő. (8) hulladékkezelési közszolgáltatás: A települési szilárd hulladéknak a közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése, illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése, valamint a hulladékgyűjtő udvarban történő folyamatos begyűjtés), (9) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételért a Szolgáltatónak fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj. Általános rendelkezések 8.. (1) Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmény között elhelyezni, kezelni. (2) a.) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - az ellenkező bizonyításáig - az ingatlan tulajdonosát terheli. b.) Közterületen elhagyott hulladék elszállításáról, hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról az önkormányzat gondoskodik. c.)a környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék vagy az ingatlan tulajdonosát, ha az kötelezettségét önként nem teljesíti. (3) A települési szilárd hulladék elhelyezése, kezelése kizárólag erre a célra létesített lerakóhelyen ill. létesítményben történhet. 8

9 (4) Mosonszolnok Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást (továbbiakban közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik. (5) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőriz-hetősége. (6) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Mosonszolnok Község mindenkori közigazgatási területére terjed ki. Ezen területen lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, bérlője, (társasház) - továbbiakban csak: ingatlantulajdonos - ill. a hulladék termelője, birtokosa a települési szilárd hulladék elhelyezéséről, kezeléséről az e rendeletben meghatározott módon, a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével köteles gondoskodni. (7) Az ingatlantulajdonos az e rendeletben meghatározott feltételek mellett a települési szilárd hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni. (8) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről a.) a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgtv.) 13. -ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskidk, vagy b.) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési szilárd hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan - Hgtv ban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történi, c.) Azok a gazdálkodó szervezetek, melyek nem veszik igénybe a közszolgáltatást, kötelesek a külön jogszabályokban meghatározott módon végezni hulladékkezelési tevékenységüket, s arról a hatóságnak bejelentést tenni. A jegyző gondoskodik a Hgtv. 21. (2) bekezdése szerint a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról. (9) Mosonszolnok község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását - az Önkormányzat által ezen tevékenység végzésére nyílt hulladékkezelési pályázat útján kiválasztott és megbízott - hatósági engedéllyel rendelkező közszolgáltató végzi. (10)Mosonszolnok község közigazgatási területén belül a rendszeres közszolgáltatásra feljogosított ill. kötelezett közszolgáltató: REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. (Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.) 9

10 (11)a.) a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen, vagy az ingatlanon összegíyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres begyűjtésére, elszállítására a jánossomorjai térségi szilárd hulladék lerakó telepre. b.) az összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítására, hasznosítására (kezelésére.) (12)A kötelező közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosokra a Hgtv (1) bekezdésében foglalt kötelezettség nem terjed ki, a náluk keletkező hulladék nyilvántartásáról és bejelentéséről a közszolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai. 9.. (1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának, hasznosításának megszervezése, feltételek biztosítása (2) A közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, szerződés megkötése, együttműködés. (3) A közszolgáltatás díjának és a díjfizetés rendjének megállapítása. (4) Ingatlantulajdonosok, lakosság, gazdálkodó szervezetek, közszolgáltató értesítése, tájékoztatása a közszolgáltatást érintő változásokról. (5) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás e rendeletben és más jogszabályokban rögzített előírásai teljesítésének ellenőrzés mind a lakosság (ingatlantulajdonos), mind a közszolgáltató részéről. (6) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékgazdálkodás jogszabályokban megfogalmazott céljának elérése érdekében együttműködik más, térségi települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, lakossággal. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos azzal összefüggő jogai és kötelezettségei 10.. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni szerződéskötés útján és a közszolgáltatási díjat megfizetni. 10

11 (2) a.) a közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal és az ingatlantulajdonossal, gazdálkodó szervezettel kötött szerződések, valamint a vonatkozó jogszabályokban (Hgtv., országos rendeletek, e rendelet) foglaltak szerint köteles ellátni. b.) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása mellett hulladék kezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeket is folytathat, melyeknek díját maga határozza meg. c.) a közszolgáltató köteles közszolgáltatási tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni és azt az évente az Önkormányzatnak tárgyévet követő év március 31-ig benyújtani. (3) Belterületbe vonás vagy új út nyitása esetén a közszolgáltatás kiterjesztése miatt a rendszeres hulladékgyűjtés bevezetése előtt legalább egy hónappal a közszolgáltató köteles tájékoztatni az érintett ingatlantulajdonosokat a gyűjtés módjáról, gyakoriságáról, a kötelezően alkalmazott gyűjtőedényekről és beszerzési lehetőségéről. (4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, az egyéb szilárd hulladék esetében pedig a rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét. (5) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, ill. változásáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A települési szilárd hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont) - a keletkező hulladék mennyiségek figyelembevételével - a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlan tulajdonosokat - változás esetén is bekövetkezte előtt - értesíteni. (6) a.) Az egyéb szilárd hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, s erre vonatkozóan a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos külön szerződést köt a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére. b.) Amennyiben egyéb szilárd hulladék-árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás ill. engedély birtokosa köteles a (6) a.) pontja szerint eljárni. (7) A hulladék begyűjtésének gyakorisága: heti 1 alkalom. (8) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére ill. elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint a közszolgáltató által forgalmazott, jelzett, megvásárolható műanyag zsákot köteles igénybe venni. 11

12 (9) a.) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató a közszolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű megkeresésével jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, vagy megemelni a gyűjtőedények számát, vagy a gyakoriságát. b.) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató jogosult az így átadott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles. c.)az ingatlantulajdonos előre várható, a szokásosnál több hulladék keletkezése esetén kérelmezheti a közszolgáltatónál - díjfizetés ellenében - adott időpontra vagy időtartamra nagyobb űrtartalmú vagy több gyűjtőedény rendelkezésére bocsátást, s a közszolgáltató köteles a többletszolgáltatást teljesíteni. (10)Lomtalanítás és lombtalanítás: a.) A nagyobb méretű, darabos háztartási szilárd hulladék és a fákról lehullott falevél, avar, kerti hulladék elszállítására a közszolgáltató az Önkormányzattal egyeztetve lomtalanítási ill. lombtalanítási akciót szervez évente egyszer, tavasszal. Ezek költségeit a hulladékkezelési közszolgáltatási díj tartalmazza. b.) A lomtalanítás helyéről, idejéről és módjáról a közszolgáltató az Önkormányzattal együtt előtte min. 1 héttel tájékoztatja a lakosságot (helyi újság, tv., plakátok segítségével). c.) A jelen rendelet pontjában meghatározott hulladékra névbe a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik. d.) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgáltató végzi. e.) A hulladékot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelöl. f.) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. g.) A közszolgáltató a lomtalanítás során elszállított hulladék mennyiségéről és az időközben felmerült problémákról köteles az önkormányzatot tájékoztatni 2 héten belül. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 11.. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közt létrejövő, a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés megkötése a közszolgáltató feladata s ebben az alábbiakat kell meghatározni: (1) A szerződő felek megnevezése: közszolgáltató és megrendelő ingatlantulajdonos (2) Közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, időtartama (3) Teljesítés helye 12

13 (4) A megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalma, darabszáma a várhatóan keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével ill. meghatározásával. (5) Ürítés gyakorisága, ürítés ideje napok szerint (6) Gyűjtőedény használatának jogcíme, módja (7) Közszolgáltatási díj: a.) megállapítása b.) alkalmazásának feltételei, d c.) megfizetésének módja, határideje, e d.) kedvezményei, f e.) változásaival kapcsolatos bejelentések, g f.) megfizetés elmulasztásának következményei. (8) Szerződés módosításának, változásának, felmondásának feltételei (9) Irányadó jogszabályok meghatározása. (10)A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező igénybevétele alól-. A gyűjtőedényzetre vonatkozó előírások és a települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása 12.. (1) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát, helyét a közszolgáltató az önkormányzattal közösen állapítja meg a keletkezett hulladék mennyiség (min. 4 l/fő/nap) és az ürítési gyakoriság figyelembevételével. Az igénybeveendő gyűjtőedények felsorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, melyek beszerzéséről a közszolgáltató köteles gondoskodni. (2) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő eredetű és zsámű gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani kérelmére, a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül, melynek átvételét az ingatlantulajdonos aláírásával igazolja. (3) A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített, e rendelet 1. sz. melléklete szerinti gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos szerződés alapján jogosult megvásárolni, vagy bérelni. Ezen gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról - a szerződésben foglalt megállapodás szerint - a közszolgáltató köteles gondoskodni. (4) A hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, állagának megőrzéséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. a.) A kisebb méretű gyűjtőedények (kukák) fertőtlenítése, tisztítása az ingatlantulajdonos kötelessége. 13

14 b.) A nagyobb méretű (1100 l konténerek) gyűjtőedények tisztítása, fertőtlenítése nyári időszakban 4 alkalommal a közszolgáltató feladata. Két alkalommal térítésmentesen, két alkalommal költségtérítéssel. (5) A települési szilárd hulladék gyűjtőedényeket az önkormányzat által kijelölt helyen szabad tárolni. a.) A gyűjtőedényeket a közszolgáltatással érintett ingatlanon belül kell tárolni a szemétgyűjtés idejét kivéve. b.) Közterületen való tartós tárolását, elhelyezését az önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati engedély alapján lehet. c.) Új beruházásoknál - kérelemre - az építési engedélyezési eljárás keretében döntenek a hulladékgyűjtő edények elhelyezéséről. (6) a.) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető (télen is) és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni (Közűt szélén úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza.) b.)a gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző nap 18 órától úgy kell kihelyezni a közterületre, hogy az ürítés a szállítási nap 04 órájától elvégezhető legyen, kivéve, ahol a tartós tárolás közterületen folyik engedély alapján. 13 (7) a.) Közterületen semmiféle hulladék nem helyezhető el (lom, bútor, törmelék, stb.) a hulladékgyűjtő edény mellett, kivéve, a közszolgáltató által forgalmazott, jelzett, a telephelyén megvásárolható lezárt műanyag zsákban. b.) A gyűjtőedényeket ürítés előtt és után fedett állapotban kell kell tartani. (8) A hulladékgyűjtő edénybe (utcai szemétgyűjtőkbe is) folyadékot, veszélyes hulladékot, maró anyagot, tűz- és robbanásveszélyes, parázsló anyagot, valamint állati tetemet behelyezni tilos. (9) A közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edényeket az elszállítás ill. ürítés során fokozott gondossággal kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkező szennyeződést feltakarítani ill. ellenőrizni, hogy teljesen kiürült-e. (10)Amennyiben a hulladékgyűjtő edény nem közelíthető meg, vagy állapota nem teszi lehetővé ürítését, a közszolgáltató köteles felhívni az ingatlantulajdonos figyelmét a javításra, illetőleg az üríthetőség biztosítására. A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályozás 13.. (1) A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló közszolgáltatást igénybevevő köteles együttműködni a hulladék mennyiségének csökkentését ill. újrahasznosítását célzó, valamint a háztartásokban képződő veszélyes hulladékkomponensek elkülönített gyűjtését igénylő kezdeményezésekben, a szelektív hulladékgyűjtésben. 14

15 (2) Az ingatlantulajdonosok a települési szilárd hulladék egyes összetevőit elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjtheti, jogosult a meghatározott begyűjtő helyre bevinni, vagy a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni. (3) Mosonszolnokon a szelektíven gyűjthető hulladék elhelyezésére kijelölt begyűjtőhely : a közterületre kihelyezett felirattal ellátott hulladékgyűjtő edény. (4) A közszolgáltató köteles az átvet hulladék megfelelő hasznosításáról ill. ártalmatlanításáról gondoskodni. (5) A közszolgáltató köteles nyilvántartani az átvett hulladékfajták mennyiségét. h A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 14. (1) A települési szilárd hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki e rendelet szerint a települési szilárd hulladék gyűjtésére, s a közszolgáltatónak való átadására, azaz a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett. (2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának keretszabályai: A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan, - a közszolgáltatás jellegét, - a kezelt hulladék mennyiségét és minőségét, - a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordításaihoz és a működés fejleszthető fenntartásához szükséges költségeket beleértve a szolgáltatás megkezdését megelőzően felmerü-lő, a szolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeit különkülön meghatározva - a szállítás és begyűjtés ill. - az ártalmatlanítás költségeit, utóbbi esetben a díjat, - a kezelő létesítmény lezárását és lerakó esetén a bezárást követő utógondozás és 30 évig történő monitorozás költségeit külön jogszabályban meghatározott módon figyelembe véve kell meghatározni. (3) Közszolgáltatási díj meghatározása a.) A közszolgáltatásdíját az önkormányzat határozza meg 1 évre (minden év január 1 december 31-ig) vonatkozóan, a tárgyévet megelőző év november 30-ig, s arról a közszolgáltatót értesíti 15 napon belül. b.) a közszolgáltatásnak e rendeletben meghatározott díja a közszolgáltató által az adott közszolgáltatásra alkalmazható díj legmagasabb mértéke. c.) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt, költségelemzést készíteni e rendelet (2), (4) bekezdésében foglaltak alapján elkülönítve más gazdasági tevékenységének költségeitől a közszolgáltatást s azt a tárgyévet megelőző év november 1-ig benyújtja az önkormányzatnak. 15

16 d.) A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a tartós működéshez nyereség fedezetének, ill. az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének biztosítására alkalmas legyen, s ösztönözzön a hulladék keletkezés csökkentésére, s a hatékony hulladékgazdálkodásra. e.) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj tartalmazza: A települési szilárd hulladék - begyűjtésének, szállításának, a települési szilárd hulladéklerakó helyen történő elhelyezésének, - ártalmatlanításának (beleértve a jánossomorjai hulladék lerakó telep üzemeltetését, utógondozását, monitoringozását, s a mosonmagyaróvári hulladék lerakó telep bezárás utáni 30 évig történő monitoringozását) - hasznosításának (beleértve a hulladék udvar üzemeltetését) - számlázásnak díjfizetési időszakra vetített költségeit, ráfordításokat, és nyereséget. f.) - A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik. - az egységnyi díjtételt a (4) bekezdésben foglaltak összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani. Ennek megfelelően az egységnyi díjtétel a közszolgáltatóval kötött szerző-désben elszállításra meghatározott hulladék térfogat szerint számított gyűjtő edényzete egyszeri ürítési díja - Az egységnyi díjtételeket a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. g.) - A fizetendő közszolgáltatási díj: Az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének ill. gyakoriságának szorzata. - Az önkormányzat által megállapított egységnyi díjtétel alapján a fizetendő közszolgáltatási díj összegét a közszolgáltató számolja ki és közli a díjfizetésre kötelezettel, aki a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében negyedéves bontásban utólag köteles megfizetni a díjat. h.) - Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem tejesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja ill. a közszolgáltatás teljesítésérére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. - A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. - A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. - A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő napot követően a közszolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot a települési önkormányzattól igényelheti. 16

17 - A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyzője a külön jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot a települési önkormányzat nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, a települési önkormányzat a feladathoz kötött állami támogatás terhére a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a közszolgáltató részére. i.) A beépítetlen ingatlanok, az üresen álló lakások és egyéb, nem lakás céljára szolgáló épületek után hulladékkezelési közszolgáltatási díjat nem kell fizetni. Az üresedést ill. az újbóli használatot 15 napon belül írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónál. A változást üresedéskor a bejelentést követő negyedév első napjától veszi figyelembe a közszolgáltató, a szolgáltatást ismételt igénybevétele esetén pedig azonnal. j.) - Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat e rendelet 14.. (5) bekezdés alapján számított díjánál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. - Abban az esetben, ha az önkormányzat az e rendeletben szabályozott módon díjkedvezményt vagy mentességet állapít meg, a felmerülő költségeket a közszolgáltató számára az önkormányzat más forrásából köteles megtéríteni. (4) Elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az e miatt visszajáró arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell rendezni a közszolgáltatónak. A jánossomorjai települési szilárd hulladék lerakóhely közszolgáltatással összefüggő előírásai 15. (1) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosoktól, gazdálkodó szervezetektől átvett ill. begyűjtött települési szilárd hulladékot a jánossomorjai regionális települési szilárd hulladéklerakóra szállítani, és a hulladéklerakót a vonatkozó jogszabályok és a mosonszolnoki, valamint a térségi önkormányzatokkal kötött szerződések alapján üzemeltetni. (2) A beszállított hulladék mennyiségéről, összetételéről a közszolgáltató köteles nyilvántartás vezetni, s arról az önkormányzatot tájékoztatni évente, tárgyévet követő április 30-ig. (3) A hulladéklerakó telepre a hivatalosan munkavégzés céljára kijelölteken kívül csak a telepvezető engedélyével lehet belépni. 17

18 IV. fejezet A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásnak rendjére vonatkozó előírások 16. (1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításról, vagy a hasznosításáról gondoskodni. (2) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettséget a hulladék termelője, birtokosa a.)jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti vagy b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti vagy c.) a hulladék fajtájának, minőségének megfelelően, hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító vagy hasznosító helyre saját maga is beszállíthatja ha egyéb jogszabályok ezt lehetővé teszik hulladékkezelési díj megfizetésével. (3) - A begyűjtésből és szállításból eredő szennyeződés megszüntetése a szállító feladata. - A gyűjtés során keletkező szennyeződés eltávolítását a hulladék termelőjének kell elvégezni. (a Hgtv. 16. (1) bekezdés, valamint a 16/2002.(IV.10.) települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EüM rendelet 4.. (4) bekezdés.) (4)Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. (5) a.) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a közszolgáltató bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. b.) az ingatlantulajdonos a közszolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 18

19 (6) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a konténer tulajdonosának illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek nevét, címét, telefonszámát. V. fejezet Záró rendelkezések A köztisztasági és hulladékgazdálkodási rendelkezések ellenőrzése 17. A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a köztisztasággal, hulladékkezeléssel, környezetvédelemmel, környezeti károkozás megelőzésével kapcsolatban a lakosság szemléletformálásáról, tájékoztatásáról, a tanulók környezeti nevelésének segítéséről együttműködve az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, s a média bevonásával a fenntartható társdalom érdekében. 18. (1) A köztisztasággal és hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről az érdekelt szakhatóságok közreműködésével a jegyző gondoskodik. (2) A külön jogszabályban meghatározott szabálysértések valamint az e rendeletben külön meg nem határozott esetek kivételével, aki e rendelet előírásait megszegi, jogellenes tevékenységet folytat, s Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) Ezen rendeletben foglalt szabálysértések miatt a Polgármesteri Hivatal jegyzője valamint a Közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki, melynek összege Ft-ig. (4) A jogellenes tevékenységet folytató köteles az általa okozott környezetszennyezést megszüntetni, ill. a környezetkárosítást abbahagyni, s a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani. Hulladékgazdálkodási bírság 19. (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával i a.) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó j hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettk ségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, l b.) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazm dálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy n attól eltérően végez, 19

20 c.) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. (2)A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó külön jogszabályok szerint. (3) A bírság kiszabására a jegyző jogosult, amennyiben a.)az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó o kötelezettségét megszegi, vagy b.) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezés történik, vagy c.) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy d.) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeltben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy e.) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeltben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy f.) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy g.) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem meg-felelően tesz eleget. (4) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. (5) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás. Mentességek ) Azon személyek, akik igazolják, hogy három hónapnál hosszabb ideig nem tartózkodnak Mosonszolnok község közigazgatási területén, arra az időszakra számított szemétszállítási díj kötelezettség alól mentességet kapnak. 2.) Mosonszolnok Község Önkormányzata átvállalja a 60 év feletti - állandó lakóhellyel rendelkező - mosonszolnoki lakosok hulladékszállítási díjának 50 %- át. 20

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 16/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 16/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben )

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben ) - 1 - HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2001./VII.19./számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről. (A módosításokkal egységes

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8../1/ bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /Hgt./ 21../1/

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Felsőszölnök Község

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2012. július 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000.(VIII.3.) sz. önkormányzati r e n d e l e t e A köztisztasággal, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 11/2012. (VII.06.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kengyel

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 1

Általános rendelkezések 1. 1 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet A köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben a 30/2005.(VIII.25.), 33/2006.(X.31.), 23/2007.(IX.27.), 45/2009.(X.27.), 21/2011.(IV.28.), 24/2012.(V.23.), 10/2016.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések U N D KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. (VI.8) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Und Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről 1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete A települési szilárd hulladék kezeléséről (Egységes szerkezetben a 13/2010. (XII. 14.) Kt. rendelet* szerinti

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2016-05-28 -tól Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 15/2006.(VI. 29.) RENDELETÉNEK a 4/2007.(III. 08) Rendelettel,

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete

Csengőd Község Képviselőtestülete Csengőd Község Képviselőtestülete Csengőd Község Képviselőtestületének 10/2003.(XII.31.) rendelete az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Rábakecöl Község

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003.(I.1.)rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben