TISZAVÁRKONY KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAVÁRKONY KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT"

Átírás

1 TISZAVÁRKONY KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

2 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Tervező: Tér és Terület Bt. Gyula, Hajnal utca 25. Kapcsolat a területrendezési tervekkel, Beépítésre szánt területek fejlesztése, javaslatok: Torma Gyöngyi okl. építészmérnök TT-1/ /2001/ vezető településrendező tervező / Benkő Lajos településmérnök Környezetvédelem: Tóth Ferenc környezetvédelmi szakértő KF , KTM 108/96 Tájhasználat: Szászné Várkonyi Adrienn okl. tájépítész mérnök K-2/ /2001 Gyula, szeptember hó

3 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 3 Tartalomjegyzék Környezetalakítási munkarész Tájhasználat 4. oldal 12.oldal

4 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 4 Környezetalakítási munkarész

5 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 5 A településrendezési terv készítéshez kapcsolódóan vizsgáltuk a tervezett és az alapállapot környezeti hatásait, valamint értékeltük a tervezett fejlesztések környezeti hatásait, a 2/2005.(I.11.)Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat keretében. A településrendezés során a kedvező állapotok megőrzése, a környezet minőségének megóvása és javítása fontos feladat. A településszerkezeti terv készítésénél a korábbi terv megállapításaival és a fejlesztési célokkal összhangban kiemelten fontos környezetvédelmi céloknak az alábbiakat tekintettük: A hulladékok kezelésének korszerűsítése, összhangban a település és a régió jóváhagyott Hulladékgazdálkodási Tervével Felszín alatti vizeket veszélyeztető források megszüntetése Gazdasági fejlesztések lehetőségének biztosítása a lakóterületek védelme mellett Lakóterület bővítése, a környezeti szempontok figyelembe vétele mellett Közlekedési hálózat fejlesztése, a környezeti szempontok figyelembe vétele mellett A védett és a védelemre tervezett természeti területek védelme Levegőtisztaság-védelem Levegőtisztaság-védelmi követelmények : Levegőtisztaság-védelmi szempontból, a település teljes bel- és külterületére a 14/2001.(V.9.)KöM-EüM-FVM együttes rendelet által megengedett immissziós határértékek vonatkoznak. Levegőszennyezettségi zóna: A levegő védelmével kapcsolatos tevékenységekről szóló, 21/2001(II.14.)Korm. rendelet szerinti légszennyezetttségi zónákat a 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet hirdette ki. Ez alapján a település az alábbi zónacsoportokba tartozik, szennyezőanyag szerint. Tiszavárkony község területének besorolása Zónacsoport szennyezőanyagok szerint Kén- Nitrogé dioxid n-dioxid Szénmonoxi d Szilárd (PM 10 ) Benzol F F F E F A település nem tartozik egyik agglomerációba, ill. kijelölt zónába sem. A hivatkozott rendelet a szálló por tekintetében sorolja eggyel magasabb szennyezettségű kategóriába a területet (az ország egész területével együtt), tekintettel arra, hogy általános jellemző az évente több esetben, határértéket meghaladó légszennyezettség előfordulása.

6 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 6 Ökológiailag sérülékeny területek: A vizsgált területen levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny terület -nek minősülő terület nincs. Légszennyező anyagok emissziója : A településen elsősorban magánházak és intézmények tüzelőberendezései, mezőgazdasági tevékenységek és a közúti közlekedés okoz légszennyezést. Ipari, szolgáltató tevékenység által kibocsátott légszennyező anyagok: Az üzemi és szolgáltató létesítmények légszennyező tevékenységeire és a légszennyező forrásokra 21/2001.(II.14.)Korm. rendelet vonatkozik, az általuk kibocsátható légszennyező anyagok határértékeit, pedig a 14/2001.(V.9.)KöM-EüM- FVM együttes rendelet állapítja meg. A településen ipari telephely van, de ismereteink alapján káros mértékű, azaz határérték feletti légszennyezést a helyhez kötött légszennyező források (a jelenleg ismert állapotban) nem okoznak. A település belterületén nyilvántartott üzemi légszennyező források nem ismertek. Mezőgazdasági tevékenység légszennyező hatása: A mezőgazdasági tevékenységből eredően a szántóföldi műveléshez kapcsolódó porképződés, a gabonaszárítás és tisztítás során kibocsátott légszennyező anyagok okoznak légszennyezést. Néhány állattartó telep működik a település külterületén és 044 hrsz. alatt szarvasmarha telep /1 hrsz. alatt sertéstelep Épületek fűtéséből eredő légszennyezés A település belterületén 100%-ban kiépült a gázhálózat. Az intézményeknél mindenütt gázfűtés van. A lakóházaknál jellemző a gázfűtés mellett, a kiegészítő szilárd tüzelés. A szilárd tüzelés, emissziós szempontból kedvezőtlen, mivel kis teljesítményű, és nem eléggé korszerű tüzelőberendezések használata a jellemző. A fűtésből adódóan az alábbi - levegőminőségi határértékkel szabályozott - légszennyező anyagok kibocsátása jelentkezik: -gáz fűtőanyag esetén : szénmonoxid (CO), nitrogénoxidok (NO x ) -vegyes tüzelésnél : szénmonoxid (CO), nitrogénoxidok (NO x ), kén-dioxid (SO 2 ) és szilárd légszennyező anyagok (hamu, korom). Közlekedés által kibocsátott légszennyező anyagok: A közúti közlekedés légszennyezését a település helyi forgalma és kismértékű átmenő járműforgalom, valamint a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó teher-

7 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 7 és nehézjármű forgalom határozza meg. Vasútvonal nincs a község belterületén. A községen átmenő 4625 sz. mellékút belterületet érintő szakaszán kb jármű/nap, a külterületi szakaszán 4000 jármű/nap a 20 évre előrevetített, mértékadó napi forgalom. Környezeti levegőminőség (immisszió): A településen immissziós mérőállomás nem működik. A jelentős légszennyező források hiánya alapján becsülhető, hogy nem fordul elő határértéket meghaladó légszennyezettség, egyik szennyezőanyag esetében sem. Ez alól kivételt a szálló, ill. ülepedő por képezhet, amire általánosan igaz, hogy az alföldi területen időnként meghaladja a határértéket. A levegőminőséget befolyásoló, jelentős környezeti tényezőnek Szolnok város közelsége tekinthető. A forgalmi adatok alapján nem tekinthető jelentősnek a közlekedés okozta légszennyezés, a belterületi lakóterületek esetében. A területre általánosan jellemző levegőminőségi probléma az allergiát okozó pollenek időszakosan megemelkedő koncentrációja, melyek közül parlagfű pollene az egyik kritikus anyag. A gyommentesítés, a dűlőutak, árkok környezetének rendben tartása enyhíthet a problémán. Szaghatást a már említett sertés- és szarvasmarha telep okoz, de a lakóterülettől való távolság és a tartási technológia miatt eddig lakossági panasz nem jelentkezett. A jelenlegi állapotban a környezeti levegőminőség kedvezőnek tekinthető, de a dűlők menti fasorok hiányos volta elősegíti a mezőgazdasági eredetű szálló és ülepedő por időszakos megnövekedését. Levegővédelmi szempontok és javaslatok: A fejlesztési terv az állattartó telepek megmaradásával és további működésével számol. Távlatilag a 4625 számú, Szolnok-Kiskunfélegyháza országos mellékút kiépítése van tervezve, mely a belterületi forgalmat mind a tehergépkocsi, mind a személygépkocsi esetében csökkenti. A levegő védelmével kapcsolatos 21/2001.(II.14.)Korm. rendelet szerint védőtávolság megállapítása szükséges a rendeletben felsorolt, légszennyező hatású új létesítményekre (pl. állattartó telepek, kommunális hulladéklerakó, stb.). Védőtávolságok: - szarvasmarha telep (048 hrsz.) 300 m - állattartó telep (044 hrsz.) 300 m - sertéstelep (0133/1, közepes méretű) 300 m - üzemanyagtöltő állomás (tervezett) 50 m A környezeti levegőminőség tekintetében a legfontosabb, javasolt intézkedések: - Szilárd tüzelés esetén: a korszerű tüzelőberendezések alkalmazása, és a szomszédos épületek átlagos gerincmagasságát legalább 0,5 méterrel meghaladó, tüzeléstechnikailag méretezett kémények létesítése. Új épületek használatbavételi eljárásainál javasolt megkövetelni a tüzelőberendezések minőségi bizonylatát a Q TH = 140 kw névleges hőterhelés alatti tüzelőberendezéseknél. Az ilyen tüzelőberendezések körében a 21/2001.(II.14.)Korm rendelet a település

8 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 8 jegyzőjének biztosít levegővédelmi hatáskört. A Q TH = 140 kw névleges hőterhelés fölötti tüzelőberendezések létesítésekor a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. - Belterületen fásítás, külterületi közlekedési és dűlőutak mentén a fasorok helyreállítása, újak telepítése szintén javasolt. A környezeti levegő minőségének javítása és az Alföldön jellemző porterhelés csökkentése érdekében is fontos az út menti fasorok, a mezőgazdasági területet tagoló erdősávok, erdőfoltok megóvása, helyreállítása. A belterület mezőgazdasági területeknél, a temető mellett kb. 30 méteres sávban erdősítés javasolt. - A külterületi majorok, állattartó telepek körül védőerdő-sáv kialakítása, ill. a meglevők megtartása javasolt. (A belterülethez közvetlenül csatlakozó sertéstelep megszüntetése hosszabb távon.) Zaj- és rezgésvédelem Zajvédelmi követelmények : A megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 8/2002.(III.22.)KöM- EüM.rendelet határozza meg. A település belterületének besorolása egységesen " Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) ", melyre az ipari és szolgáltató létesítményekből származó zajterhelés megengedett mértéke: nappal (06-22) : 50 db(a) éjjel (22-06) : 40 db(a) Közlekedési eredetű zajterhelés megengedett mértéke (csak új létesítményekre, vagy megváltozott terület-felhasználás esetére kötelező érvényű ) : Út jellege: Védendő terület jellege: beépítésű) összekötőút, bekötő út, egyéb közút lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű nappal (06-22) : 60 db(a) éjjel (22-06) : 50 db(a) Zajforrások emissziója: A lakóterületen belüli szolgáltató létesítmények, a mezőgazdasági tevékenységhez csatlakozó telephelyek okozhatnak zajkibocsátást. Zajkeltő telephely gyakorlatilag nincs a belterületen, zajjal kapcsolatos panasz nem ismert. A belterület

9 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 9 északi részén levő, papírfeldolgozó kisüzem esetében érdemleges környezeti zajhatást nem tapasztaltunk. Lakossági szolgáltató létesítmények, a kereskedelmi és vendéglátó létesítmények határérték feletti zajterhelést nem okoznak, zavaró zajhatás miatti panasz nem ismert. Átmenő járműforgalom a településen az Ady E. u. - Munkácsy u. (korábbi Munkásőr u.) vonalán jelentkezik. A távlatilag előrevetített ( 20 év) forgalom alapján, számítással vizsgáltuk a kritikus szakaszon az út menti lakóházak zajterhelését. Számított, mértékadó zajterhelés, a jelenlegi állapotban nappal: L AM,kö = 65 db(a) éjjel: L AM,kö = 58 db(a) Határérték-túllépés az alapállapotban: T= +5 db ill. +8 db Számított, mértékadó zajterhelés, 20 évre előrevetített forgalomra: nappal: L AM,kö = 66 db(a) éjjel: L AM,kö = 59 db(a) Határérték-túllépés hosszútávon: T= +6 db ill. +9 db Az ÚT :2000 sz. szabvány szerinti számítás feltehetőleg kissé túlbecsüli a zajterhelés tényleges mértéket, de egyértelműen határérték feletti zajterhelés jellemző az átmenő forgalommal terhelt szakaszokon. Egyéb tekintetben megállapítható, hogy a települési környezet zajállapota kedvező, határérték feletti zajterhelés az üzemi, szolgáltató és a közlekedési forrásokból nem ered. Zajvédelmi szempontok és javaslatok: A fejlesztési terv hosszútávon a 4625 sz. mellékút települést elkerülő szakaszának kiépítésével számol. Ez a teherforgalmat kb. 80%-al, a személygépkocsik forgalmát kb. 60%-kal csökkenti. Számított, mértékadó zajterhelés, a 4625 sz. út, belterülete elkerülő szakaszának megépülését követően (Munkácsy u.) : nappal: L AM,kö = 61 db(a) éjjel: L AM,kö = 54 db(a) Az elkerülő út jelenős csökkenést eredményez a zajterhelésben. Belterületen létesíteni kívánt gazdasági létesítmények tervezése, engedélyezése során figyelembe kell venni a zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó előírásokat, és az eljárásba be kell vonni a környezetvédelmi hatóságot. A zajvédelmi követelmények teljesítése az építési eljárás során valósul meg. A belterületi lakóterület (kisvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) ", az ipari és szolgáltató létesítményekből származó zajterhelés megengedett mértéke: nappal: (06-22) : 50 db(a)

10 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 10 éjjel: (22-06) : 40 db(a) A bővíteni tervezett Gazdasági, kereskedelmi szolgáltató terület esetében, a szomszédos lakóterületekre szintén ez a határérték a mérvadó. Hulladékok kezelése Veszélyes hulladékok: A keletkező veszélyes hulladékok alapvetően a mezőgazdasági üzemek, vállalkozások gépkarbantartási tevékenységéből, valamint elenyésző mennyiségben az egészségügyi ellátásból származnak. Az üzemi, szolgáltató tevékenységekből eredő veszélyes hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása, nyilvántartása a termelők feladata, amelyet az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végeznek is. A területen veszélyes hulladékok nem megfelelő kezelése által okozott, vagy a korábbi termelő tevékenységekből hátrahagyott környezetszennyezés nem ismert. A veszélyes hulladék termelők telephelyeiről a hulladékokat elszállítják, kezelés a településen nem történik. Gyepmesteri telep nincs a községben, ez korábban sem volt. A lakosságnál esetenként keletkező állati tetemek és hasonló jellegű hulladékok elhelyezését egyedi megrendelés alapján az ATEV biztosítja. Az egészségügyi intézményeknél biztosított a tevékenységük során keletkező veszélyes hulladékok elszállítása. Kommunális szilárd hulladékok: Hulladéklerakó: A településen korábban szeméttelep nem működött. Felhagyott hulladéklerakó nincs, illegális hulladék lerakóhely (vadlerakó) nem ismert. Így rekultivációval kapcsolatos intézkedések nem váltak szükségessé. Kommunális hulladékok kezelése: Szervezett szemétszállítás heti rendszerességgel biztosított, a közszolgáltatást a REMONDIS Kft. végzi. A hulladékok gyűjtése 110 literes műa. kukákban történik. A hulladék elhelyezése a Kétpói Regionális Hulladékkezelő lerakóján történik. Szelektív hulladékgyűjtők jelenleg nincsenek a településen. Kommunális folyékony hulladékok: A szennyvíz-rendszerbe be nem kötött telkek esetében a kommunális szennyvizeket gyűjtőaknában gyűjtik, részben szikkasztják. A szerződött közszolgáltató, a szippantással ürített folyékony kommunális hulladékokat a szennyvíz-elvezető rendszer leürítőhelyén (Tiszavárkony-Magnezit átemelő mellett) üríti le vagy a szolnoki szennyvíztelepre szállíthatja be.

11 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 11 Inert hulladékok: A bontási törmelékek vagy más inert hulladékok elhelyezése a közszolgáltató által biztosított konténerben lehetséges. Elszállítása és elhelyezése szintén a kétpói hulladéklerakóra történik. Javaslatok: - Két szelektív gyűjtősziget kialakítása. Egyik a település központjában, a másik a Tiszavárkony-Szőlő településrészen, a Postadűlő utcán javasolt. A szelektív gyűjtést a műanyag, papír, üveg, fém hulladékfajtákra javasolt kiterjeszteni. - A komposztálható hulladékok külön gyűjtése és kezelésük biztosítása, alapvetően a lakóházak saját telkein és a mezőgazdasági területeken megoldható. A lakosság tájékoztatása a házi komposztálásról, és a zöldhulladék kommunális hulladék közé keverésének tilalma javasolt. - Egy hulladékudvar kialakítása javasolt, tervezett gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató) területhez kapcsolódva. A hulladékudvaron komposztálható növényi hulladékok, bontási törmelék, lomtalanítási hulladék, veszélyes hulladék helyezhető el, a környezetszennyezést kizáró gyűjtési feltételek (pl. konténerben gyűjtve) mellett. Itt szintén javasolt a szelektíven gyűjtött hulladékok fogadását biztosítani. A hulladékudvaron a gyűjtés, rövid idejű tárolás történik, innen a hulladékot a szerződött szolgáltató elszállítja és kezelésükről gondoskodik. A hulladékudvarhoz védőövezet kialakítását nem szükséges. - Az inert hulladékok (bontási hulladék, tégla, kő, föld, stb.) elhelyezésének biztosítását a közszolgáltató (REMONDIS Kft.) által biztosított konténeres gyűjtéssel, és a regionális lerakón való elhelyezéssel javasoljuk megoldani. - Az állati tetem és hulladék elszállítására, kezelésére célszerű a kistérségi együttműködés keretében több településsel összefogva létesíteni és üzemeltetni begyűjtőhelyet. A helyi igények alapján nem láttuk szükségesnek a magyar és az EU előírásoknak megfelelő begyűjtőhely kialakítását Tiszavárkony területén. - Javasolt az évi rendszerességű akciók: lomtalanítás, veszélyes hulladék begyűjtés szervezése.

12 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 12 Tájhasználat

13 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 13 Természeti adottságok Tiszavárkony közigazgatási területe természetföldrajzi szempontból az Alföld nagytájon és a Középtiszavidéki középtájon belül a Szolnoki-ártér kistáj területén fekszik. Domborzat A település közigazgatási területe domborzatát tekintve nagyrészt magasártéri helyzetű, löszszerű üledékkel fedett hordalékkúp-síkság. A felszín rendkívül kis átlagos relatív reliefű (1 m/km 2 ). A terület domborzati képét a sokat változó Tisza határozta meg, a terület m közti tengerszint feletti magasságú tökéletes síkság. Talajadottságok A térség talaja változatos, a talajtípusok kialakulása a domborzati és a vízrajzi viszonyokkal mutat összefüggést. A település talaja nagyrészt kötött, fekete és szürke agyagos. A település közigazgatási területének D-i részén réti öntéstalaj, ÉNy-i részén pedig a szikes talajok közül a kedvezőbb termékenységi besorolású réti szolonyeces talajok alakultak ki. A Tisza védgátai közötti hullámtér nyers öntésiszappal borított alacsonyártéri síkság, amelyet túlnyomórészt fiatal, nyers öntéstalaj borít. Éghajlat A tervezési terület éghajlata a meleg-száraz és a mérsékelten meleg-száraz övek határán helyezkedik el. A napsütéses órák száma 2020 körüli. Évi középhőmérséklete 10,2-10,3 ºC, átlagos csapadéka mm körüli. Uralkodó széliránya északi, északkeleti és nyugati, a szélsebesség átlaga: 2,5 m/s. Vízrajzi adottságok A vízrajzi adottságok közül kiemelném a legjelentősebb vízfolyást a Tiszát, melyeken kívül még számos csatorna, öntözőcsatorna is megtalálható a területen. A térség száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület, melyet a Tisza jelenléte enyhít. A talajvíz mélysége 4-6 m közötti. Az ártézi kutak mélysége és vízhozama változó, a község első ártézi kútját 1906-ban fúrták. Növényföldrajz A település teljes közigazgatási területe növényföldrajzi szempontból a Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozik. A terület nagy részének potenciális erdőtársulásai a fűz-nyár-éger ligeterdők (Salicetum albae-fragilis), és a tölgy-kőrisszil ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum). A Tisza ártéri területek potenciális erdőtárulásai ugyanakkor a bokorfűzesek (Salicetum triandrae), a kőris-mézgáséger

14 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 14 láperdők (Fraxino pannonicae-ulmetum hungaricum) az előbbihez hasonlóan a fűzligetek (Salicetum albae-fragilis hungaricum) és a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum). Sajnos a honos növényzetből mára többnyire csak az ártéri puhafa és néhol a keményfa ligeterdők maradtak fenn. A tájhasználat értékelése A tervezési terület nagy része hajdan mocsaras, időszakosan vízborított terület volt, melynek képét a Tisza szeszélyesen változó folyása határozta meg. Ez idő tájt nemcsak a táj képét, de az emberek életét is a folyó formálta, letelepedésük helyét a Tisza befolyásolta. Az emberek halászattal, vadászattal, ártéri gazdálkodással foglalkoztak. Ekkor a társadalom függött és ezáltal alkalmazkodott a folyóhoz. A vízközeli felületek felértékelődtek, a víznek a növénytermesztésben, fakitermelésben, élelemellátásban, járulékosan a közlekedésben és az energianyerésben is volt szerepe. Ezen állapotot és a táj képét a folyószabályozás gyökeresen megváltoztatta. A XVIII-XIX. században megindult folyószabályozások, lecsapolások lehetővé tették a külterület nagy részének művelés alá vonását. Fényes Elek 1854-es összeírása szerint a szántóföld kb. 45%-át, a legelő rét, kert 42%-át tette ki a használt területnek, addig a évi településoros adatok szerint a szántóföld 67%-át, a rét, legelő 5,7 %-át, az erdő pedig 22,6%-át teszi ki a használt területnek ma. Az utóbbi százötven évben a szántóföldek aránya ugrásszerűen megemelkedett a természetes növénytakaróval fedett területek rovására, amely a táj képét gyökeresen megváltoztatta. Napjainkban a külterületnek tehát kb. 70 %-át szántóterületek uralják, kisebb foltokat hagyva csupán a természetes és természetközeli növénytársulásoknak. E megmaradt területek ma táji, tájképi értékei a településnek. Mezőgazdasági területek A folyószabályozás következtében a művelés alá vont területek nagyarányú emelkedése mellett jelentősebb változás a szántóterületek mennyiségében és minőségében a tagosítás után következett be. A településen működő termelőszövetkezetek (Petőfi Termelőszövetkezet) hatalmas táblákat műveltek egyben, a fejlett agrotechnika (gépesítés, kemikáliák használata) és a talaj adottságainak kedvezőbbé tétele a termésátlagok növekedését eredményezték. A növénytermesztésben fő termények a búza, kukorica, cukorrépa, őszi árpa. Az állattenyésztésben a XIX. században igen jelentős volt a juh és a szarvasmarha tartás, míg a XX. században a szarvasmarha és a sertés a kiemelkedő. A mezőgazdasági termelés szerkezetében a rendszerváltozás eredményezett újabb változást. A külterületi földek a kárpótlás során sok tulajdonos kezébe kerültek, mely a birtokstruktúra átalakulását eredményezte. A kisparcellás szántóterületek a településtől ÉNy-ra, a tehenészeti teleptől É-ra és Szőlőújteleptől É-ra helyezkednek el. A szántóföldek átlagos aranykorona értéke 24,25 AK. A külterület jelentős részét ma is mezőgazdasági területek borítják, közülük a szántó művelési ág az uralkodó.

15 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 15 Tiszavárkony közigazgatási területének ma csak kis részén vannak gyepterületek, ezek főleg a közigazgatási terület ÉNy-i felében helyezkednek el. A gyepterületeknek napjainkban nem annyira az állattartásban betöltött szerepük, mint inkább ökológiai és természetvédelmi jelentőségük említendő. E területek értékes növények és állatok élőhelyei, madarak táplálkozóhelyei, valamint a szántóterületek közrefogásában, mint természetközeli élőhelyek, a Tisza-vidék ökológiai folyosójának alkotó elemei. A mezőgazdasági tevékenységhez szorosan hozzákapcsolódnak a majorok. A település külterületén jelenleg 4 db mezőgazdasági major-csoport található, melyek a mezőgazdaság helyzetének következtében - leggyakrabban csak részben vannak felújítva. A vezsenyi út bal oldalán található az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. Tehenészeti Telepe, mely ma is működik. A településtől É-ra lévő majorcsoport láthatóan több tulajdonos kezében van, itt működik rendezett körülmények között a Papírtekercs Kft. üzeme, az egyéb külön lehatárolt majorrészek közül némelyik igen gazdátlan, leromlott állapotú. A Szőlőújtelepi út és vasút találkozásánál lévő major területén található felújított épület, míg Szőlőújteleptől ÉK-re lévő majorság működik, de beruházás nem észlelhető. A mezőgazdasági telephelyek mellett jelentős tájszerkezeti elemek a családi gazdaságok létesítményei, az alföldi táj arculatát meghatározó tanyák. A termelőszövetkezetek megalakulása előtt a külterületi népesség sokszorosa lehetett a mai külterületi lakosságnak. Ma a külterület távolabbi részein csak az utak mentén, ill. a Szőlőújtelepi út és vasút találkozásánál találhatunk tanyákat. A vezsenyi út menti tanyák rendezett állapotúak. Egykori zártkerti településrész Szőlőújtelep területe, ahol jelentős számú lakóépület is található. E területrészen a lakosság a hosszú keskeny telkeken részben szántóföldi növénytermesztéssel, részben zöldség-, szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. Erdőterületek A település közigazgatási területét egykor hatalmas erdőfoltok borították, ma pedig viszonylag kevés erdő található. Az erdőterületek csökkenése szorosan összefügg a folyószabályozással, a lecsapolással és a szántóterületek térhódításával. A vizsgált terület legnagyobb erdőfoltjai az ártéri galériaerdők, a védgátakon túl a majorok fásítása, a csatornák, utak menti fasorok, erdősávok, kisebb facsoportok jelentik a fás állományt. A folyószabályozás következtében megváltozott körülményeket (tartósan magas vízborítás, stb.) inkább a puhafás ligeterdők (füzesnyárasok) tudják elviselni, így kiszorítva az egykori keményfás ligeteket, a tölgykőris-szil ligeterdőket jelemzően az előbbi fajok fordulnak elő. A fás növényzetet vizsgálva megállapítható, hogy az ártéren a természetszerű, buja, vadregényes fűzesnyáras csoportok mellett igen disszonánsnak tűnnek a nemesnyárfa-telepítések merev sorai.

16 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 16 Vízgazdálkodási területek A vízgazdálkodási területek közül elsőként említeném a Tisza-folyót. A terület jelentősebb vízfolyásai továbbá a belvízlevezető csatornák, ill. az egyéb öntözőcsatornák. E területeknek, mint vizes élőhelyeknek is kiemelkedő szerepük van. Táji, természeti értékek Országos jelentőségű védett területek, illetve természeti emlékek: a Középtiszai Tájvédelmi Körzet területe, a kiemelten fontos Érzékeny Természeti Területek, a Natura 2000 területek, a HNPI által nyilvántartott potenciális természeti területek. Középtiszai Tájvédelmi Körzet A vizsgált terület igen gazdag természeti és táji értékekben, országos védelem alatt áll a Tisza ártere, mint a Középtiszai Tájvédelmi Körzet része. A tájvédelmi körzet területén védendő értéket képvisel a Tiszát kísérő, természetszerű erdőállomány, az ártéren található gyepek, anyaggödrök, ill. az itt található állatvilág, különös tekintettel a madárvilágra. Érzékeny Természeti Területek Tiszavárkony közigazgatási területének nyugati széle az un. Gerje Perje sík kiemelten fontos Érzékeny Természeti Terület-be esik (2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete). Natura 2000 területek Értékes területek továbbá az európai jelentőségű élőhelyek, azaz a Natura 2000 területek. Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországra is kötelezőek lettek az Uniós irányelvek (79/409 EGK a Tanács 79/409/EK sz. irányelve a vadon élő madarak védelméről; illetve 92/43 EGK a Tanács 92/43/EGK sz. irányelve a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények védelméről). A Natura 2000 területekre a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel módosított 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006 (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Tiszavárkony közigazgatási területét a különleges madárvédelmi területek (Jászkarajenői-puszták, Közép-Tisza), ill. a kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek (Közép-Tisza) érintik. Helyi jelentőségű védett területek, illetve természeti emlékek Jelenleg Tiszavárkony közigazgatási területén helyi védelem alatt álló természeti emlék nincs.

17 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 17 Egyéb értékes táji elemek Az Alföld sík területén kiemelkedően értékes táji elemnek számít, a vízfolyások mozgásainak következtében hátra maradt változatos domborzatú felszín. Ilyen érdekes táji elem a Tiszát kísérő magas rézsű, partfal, mely egyben indokolja a település elhelyezkedését. E térség egykor dús, buja növényzettel, nagy erdőkkel borított terület volt, melyek elvesztése, elpusztítása kizárólag az emberi hatásoknak köszönhető. Mindennek eredményeképp ma az alföldi tájban igen nagy értéknek számít egy-egy nagyobb erdőfolt, ill. a tájat felosztó, lehatároló mezővédő erdősávok. A jelenlegi vizes élőhelyek egyrészt a hajdani tájkép idézői, másrészt fontos és igen érzékeny élőhelyek, melyek kiemelt kezelést érdemelnek. Mindenek előtt a térség legfontosabb vizes élőhelyét a Tisza folyót említeném meg. A táj képében kedvező elemként jelentkeznek a csatornák, melyet a kísérő nádas-szegély, ill. helyenként megjelenő füzes csoportok tesznek messziről is érzékelhetővé. Tiszavárkony településtől D-re, az árvízvédelmi töltés mellett fakereszt, ill. ettől továbbhaladva D-i irányba híres középkori jelenetet idéző terméskő emlékmű található, melyek egyedi tájértékek. Ökológiai hálózat Az ökológiai folyosó elemei a megyei területrendezési terv szerint a védett területekből áll, azaz a már ismertetett Középtiszai Tájvédelmi Körzet, az érzékeny természeti területek területei és a Natura 2000 területek. Ezeken kívül igen jelentős eleme a folyosónak a Tisza teljes vonala, azaz nemcsak a védelem alá eső területei. Itt ez a belterület déli határától É-ra eső folyószakaszt jelenti, a medret, az ár- és hullámteret egyaránt. A fejlesztések során ezen különálló elemeket lehet és kell is hálózattá fejleszteni utak, csatornák menti fasorokkal, melyek alkalmasak az egyedi elemek összekapcsolására. A településrendezési terv ill. a tervezett fejlesztések környezetvédelmi hatásainak értékelése, összefoglalása A fejlesztési programban szereplő célok és a rendezési tervben figyelembe vett változásokat, környezeti hatásaik tekintetében az alábbiak szerint értékeljük: 1. lakóterületet bővítés az Alkotmány utcánál A bővítés során létrejövő lakóterület környezet zajjal, légszennyezéssel nem terhelt környezetben jön létre. A szennyvízhálózatra kötés biztosítható. Jelentős környezeti hatást nem eredményez.

18 Tér és Terület Bt Településrendezési terv belterületbe vonás, bővítés A Szőlők településrész belterületbe vonásához a környezetvédelmi feltételek, úgymint csatornázottság, ivóvíz ellátás, földgázellátás, hulladékszállítás, burkolt utak már jelenleg is adottak. A bővítés nem eredményezi a környezetterhelés növekedését. A Szőlők teljes területe régészeti érdekeltségű terület, ezenfelül értékes régészeti lelőhely is található. Megvalósulás esetén a KÖH döntésétől függően régészeti szakfelügyelet vagy próbaásatás szükséges. 3. Gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató területek A gazdasági terület bővítése a vasútállomás környékén van megcélozva. Itt a közlekedési kapcsolatok megfelelőek, a közvetlen környezeti hatások a belterületi lakóterületet nem érintik. Káros környezeti hatások nem várhatóak. Nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti érdekű területet várhatóan nem érint. Megvalósulás esetén a KÖH előírása az irányadó. A belterület északi szélén (Ady E. u., Szövetkezet u.) a kereskedelmiszolgáltató és a zavaró hatást nem okozó ipari tevékenység részére gazdasági terület fejlesztése a községtől É-ra a Tószegre vezető út mentén van tervezve. Itt szintén jó közúti kapcsolat van és a szállítás környezeti hatásai sem terhelik a lakóterületi utakat. Nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem, de régészeti érdekű területet igen. (23. terület, Tanya-földek) Megvalósulás esetén a KÖH döntésétől függően régészeti szakfelügyelet vagy próbaásatás szükséges. A korábbi olajkutatásokból visszamaradt, meglevő CO 2 kút hasznosítására is gazdasági területi fejlesztés van tervezve a kút környezetében. Erre vonatkozóan még konkrét tervek nincsenek, így a környezeti hatás előzetesen nem becsülhető, de ez az engedélyes eljárások során érvényesülni fognak a környezetvédelmi követelmények. Régészeti lelőhelyet nem érint, tehát várhatóan régészeti érdekeket sem sért. 4. Hulladékkezelés fejlesztése A szelektív gyűjtés feltételeinek megteremtése a lerakott kommunális hulladék mennyiségének csökkenését eredményezi. A hulladékudvar létrehozása pedig a veszélyes hulladékok ártalommentes kezelését, a hasznosítható egyéb hulladékok begyűjtését teszi lehetővé. Megteremtve a feltételeket a település hulladékgazdálkodási tervében szereplő célok elérésének. 5. Közlekedésfejlesztés A 4625 sz. mellékút távlatilag tervezett mentesítő (a lakóterületet elkerülő) szakasza egyértelműen pozitív hatást jelent a belterületen. A Munkácsy-Ady E. utcákon levő lakóépületek zajterhelése és a légszennyezettség csökken. A tervezett út nyomvonalába esik a 22. (Útkereszteződés) és 23. (Tiszavárkonyi-csatorna-mellék) régészeti érdekű terület. Megvalósulás esetén a KÖH döntésétől függően régészeti szakfelügyelet vagy próbaásatás szükséges.

19 Tér és Terület Bt Településrendezési terv 19 A falutól D-re történő útfejlesztés nyomvonalába esik a 20. (Radics-dűlő III.) régészeti érdekű terület. Megvalósulás esetén a KÖH döntésétől függően régészeti szakfelügyelet vagy próbaásatás szükséges. Részben a tervezett út mellett futó, majd a tervezett töltésszakaszt (melynek pontos nyomvonala e terv készítésének jelenlegi szakaszában nem ismert) követő Eurovello kerékpárút a település belterületétől D-re eső szakasza érinti a Tiszát mint ökológiai folyosót. A gátépítésre jelen tervezés során gyakorlatilag nincs befolyásunk, az vízügyi kereteken belül alakul ki, hatásait a konkrét tervek ismeretében lehet vizsgálni. A kerékpárút zavaró hatása gyakorlatilag elhanyagolható, csak nem rendeltetésszerű használata okozhat problémát. Kivitelezése során viszont fokozott figyelemmel kell lenni a szomszédos védett területekre. Jászkarajenő felé építendő út. A tervezett fejlesztés érinti a 7. (Szőlőújtelep), és 13. (Beretvás) régészeti érdekű területet, megközelíti a 12. (Kutya-halom) környéke) régészeti érdekű területet. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a közelben található Kutya-halom semmiképpen sem bolygatható. Megvalósulás esetén a KÖH előírása az irányadó. Összefoglalás Összességében a tervezett fejlesztések a település környezeti állapotának javulását eredményezik. Az alaphelyzetben a környezet állapota jónak mondható. A rendezési tervben szereplő célok több szempontból a környezetállapotot javítják, és a tervezett gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató tevékenység fejlesztését célzó tervek sem eredményezik a környezeti helyzet romlását.

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ VAJA VÁROS 2016.01. VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök 2 A RENDEZÉSI

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

kapcsolódó kémények levegőminőségre

kapcsolódó kémények levegőminőségre Kisteljesítményű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények levegőminőségre Steiner Ferenc Fővárosi Levegőtisztaság védelmi Kft. Vitatott t tt kérdés: Jelentős e a kisteljesítményű (háztartási) tüzelőberendezések

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZASZENTIRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv (jóváhagyott) Szolnok,

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához T elj es eljár ás Előzetes tájékoztatási dokumentáció "Mód osít ások-2016" Tervező: Urban D imen sio Tervező és Szolgált at ó Bt. 2016. KÜLZETLAP

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A település helyzete és sajátosságai

A település helyzete és sajátosságai Környezetvédelmi tapasztalatok Herceghalom Önkormányzatánál Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Program Tisztább Termelés Magyarországi Központja 2008. Február 20. Hadfalvi Ágnes Kertészmérnök Rónaszéki

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

NYÍRBOGÁTKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

NYÍRBOGÁTKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ NYÍRBOGÁTKÖZSÉG 2015.09. 1 NYÍRBOGÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

3. MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE (alátámasztó munkarész)

3. MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE (alátámasztó munkarész) 3. MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE (alátámasztó munkarész) Előzmények Tabdi Község Képviselő-testülete 57/2016.(XII.19.) sz. határozatában a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte, amely során a mezőgazdasági

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez

MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez 34 MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez 1. SZ. MELLÉKLET Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények 1/1. sz. melléklet

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

2. Településszerkezeti terv

2. Településszerkezeti terv SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI SZERKEZETI TERV 1/7 2. Településszerkezeti terv Szigliget településrendezési terve Jsz.: 50-1286/2007 Szigliget Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2010.

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben