Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel"

Átírás

1 Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel 1) Jogalkotás folyamata Megelőzési Albizottság iránymutatásai az NPM-mel kapcsolatban, 16. pont: az NPM létrehozásának olyan nyitott, átlátható és inkluzív folyamat során kell megtörténnie, amelyben valamennyi fontos szereplő részt vesz, ideértve a civil társadalmat is. Ehhez képest: A kormány honlapján október 17-én tette közzé a Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a kötelező társadalmi egyeztetés keretében. A véleményezésre mindössze négy munkanapot biztosítottak, de a Magyar Helsinki Bizottság munkatársai a határidőt megfeszített munkával betartva, október 21-én este 10 óra után megküldték észrevételeiket a honlapon megadott címre. Visszajelzés nem érkezett, azonban az Országgyűlés honlapja szerint a kormány a véleményezési határidő lejárta napján, azaz október 21-én már be is nyújtotta a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, tehát esélyt sem adott a vélemények megfontolására, sőt a benyújtással a maga által megadott egyeztetési határidő végét sem várta meg. A sietség azért sem érthető, mert kihasználva a Fakultatív Jegyzőkönyv által biztosított lehetőséget, a magyar állam január 1-ig elhalasztotta az NPM felállítására vonatkozó kötelezettségének teljesítését. Ennek az egyébként kedvezőtlen fejleménynek áldásos hatása, hogy van idő áttekinteni a szabályozást és korrigálni, ahol esetleg nem megfelelő (a büntető eljárásról szóló törvényt pl. számos alkalommal módosították a hatályba lépése előtt.) 2) Az NPM tagjai 18. cikk 2. A részes államok a szükséges intézkedésekkel biztosítják, hogy a nemzeti megelőző mechanizmus szakértői rendelkezzenek a szükséges képességekkel és szaktudással. Törekednek a nemek egyensúlyára és az adott ország etnikai és kisebbségi csoportjainak megfelelő képviseletére. 4. A nemzeti megelőző mechanizmusok létrehozásakor a részes államok kellő figyelmet szentelnek az emberi jogok előmozdítása és védelme érdekében létrehozott nemzeti intézmények jogállásával kapcsolatos alapelveknek. Abjtv. 39/D. (3) Az alapvető jogok biztosának a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésére legalább tizenegy munkatársát fel kell hatalmaznia. A felhatalmazott munkatársak a szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot érintő szakterületen kiemelkedő elméleti tudással vagy legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező, felsőfokú végzettségű szakértők lehetnek. (4) A nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésére felhatalmazott munkatársak között kell lennie legalább egy, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettes biztos által javasolt személynek, és legalább két-két jogász, orvos, illetve pszichológus végzettségű személynek. A felhatalmazott munkatársak között az egyik nem képviselőinek a száma legfeljebb eggyel haladhatja meg a másik nem képviselőinek számát.

2 Magyar Helsinki Bizottság (MHB) álláspontja: Több probléma merül fel ezzel a megoldással kapcsolatban valószínűsítve, hogy a 11 munkatársnak legalább egy része adminisztratív vagy egyéb, nem érdemi feladatokat lát el (pl. sofőr), bizonyos szakértelmek nem biztos, hogy lefedhetők lesznek a 11 fős kerettel (beteg- idősgondozás, szociális munka, drogügy, stb.). Ezen túlmenően a magyarországi nemzetiségek jogainak biztosításáért felelős biztos-helyettes által javasolt egy személy nem biztos, hogy megfelelő szakismeretekkel rendelkezik azokat az etnikai kisebbségeket illetően, amelyeknek a jogait a nemzetiségek jogairól szóló törvény nem érinti (menekültek, migránsok). A Párizsi Alapelvekből az is következik, hogy célszerű olyanok bevonása az NPM-be, akik a fogvatartás szempontjából különösen sérülékeny csoportba tartoznak, illetve személyes tapasztalattal rendelkeznek a Fakultatív Jegyzőkönyv által érintett területeken, így kínzás túlélőit, fogyatékossággal élő, korábban intézménybe utalt személyeket. KIM válasza: A 39/D. csak minimumszabály, nem jelenti azt, hogy más szakemberek ne vehetnének részt a munkában eseti vagy állandó jelleggel. Az alapvető jogok biztosának munkatársa általános megfogalmazás, nem utal konkrétan köztisztviselői jogviszony fennállására, ombudsman munkatársaként akár civil szervezetek is eljárhatnak. A kisebbségi képviselet kapcsán a KIM azt mondja, hogy a helyettes ombudsman által javasolt legalább egy személy megoldása ugyanazon a logikán alapul, mint a kérdéssel foglalkozó civilszervezetek bevonása, joggal feltételezhető ugyanis, hogy az ombudsman erre kijelölt munkatársai ugyanolyan jól ellátják a feladatot, mint a civilszervezetek munkatársai tennék. MHB reakciója: Örömteli, hogy a jogalkotó szerint a civilszervezetek is lehetnek a jogszabály értelmezésében az alapvető jogok biztosának munkatársai. Kérdés persze, hogy adott esetben az együttműködésre köteles hatóságok is elfogadják-e ezt az értelmezést, belépést engednek-e a fogvatartási helyekre, munkatársaik ugyanúgy nyilatkoznak-e, mint azoknak, akik ténylegesen az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával (AJBH) állnak köztisztviselői jogviszonyban (figyelembe véve, hogy adott esetben még az AJBH munkatársainak zavartalan joggyakorlását sem mindig biztosítják). Különösen érdekes ez a kérdés az érintettek esetén (pl. volt fogvatartott belépése a bv.-be), egyes, szenzitív adatok megismerésénél. Tapasztalataink szerint sokszor a korlátozó értelmezés alakul ki a gyakorlatban. Ezért jobb tisztázni, mint adott esetben hosszú és gyakran terméketlen értelmezési vitákat folytatni, esetleg a KIM válaszára hivatkozni, azt elemezni az értelmezési kérdések felvetődése esetén. Szintén kérdés, hogy van-e ténylegesen keret a civilszervezetek bevonására (pl. útiköltség), és ha van is, nem gördülhetnek-e adminisztratív akadályok a nekik teljesített kifizetések útjába (hogyan választja ki az ombudsman, kikkel akar együtt dolgozni; nincsenek-e közbeszerzési korlátok; milyen alapon utasít el az együttműködésre jelentkezőket, stb.). További kérdés, hogy hogyan biztosíthatók azok a mentességek és kiváltságok a civilszervezetek közreműködő tagjainak, amelyeket a Fakultatív Jegyzőkönyv 35. cikke megkövetel. Ami a kisebbséget illeti: a jogszabály legalább 1 munkatársról beszél, de a 11-es keretet nézve minden bizonnyal ez egyben maximum 1 lesz. És nyilván nem fér kétség az AJBH munkatársainak szakértelméhez és elkötelezettségéhez, de a különböző kisebbségi közösségek (és problémáik) lefedéséhez célszerű, ha a nagyobb merítést jelentő civilszervezeteket vonják be, mintha

3 egyvalakinek kell úgy a bv.-rendszerben jelenlévő romák, mint az idegenrendészeti őrizetben lévő afrikai vagy szíriai migránsok speciális tapasztalatait megjeleníteni és kezelni. Összességében: ha maga a KIM is lehetségesnek (ill. az Ajbtv. 2. -ára utalva kívánatosnak: Az alapvető jogok biztosa tevékenysége során együttműködik azon szervezetekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása ) tartja a civilek részvételét, célszerű lenne valamilyen eljárási keretet meghatározni a szervezetek kiválasztására, az NPM-ben való részvételre való felhatalmazására (megbízó levél), és a jogszabályban egyértelművé tenni: amikor az NPM keretében járnak el, ugyanolyan felhatalmazásokkal bírnak, mint az AJBH-nál közszolgálati jogviszonyban álló munkatársak. 3) Vizsgálati jogosítványok 20. cikk Annak érdekében, hogy a nemzeti megelőző mechanizmusok eleget tehessenek megbízatásuknak, a részes államok az alábbiakat vállalják: d) lehetővé teszik a szabadságuktól megfosztott személyek és minden más olyan személy tanúk nélküli, személyes vagy - szükség szerint - tolmácsolással biztosított magánmeghallgatását, aki a nemzeti megelőző mechanizmus véleménye szerint érdemi információval szolgálhat; 39/A. Ha az alapvető jogok biztosa a évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyve (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus (a továbbiakban: nemzeti megelőző mechanizmus) feladatainak teljesítése körében jár el, eljárására a III. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 39/B. (3) A helyszíni ellenőrzés során az alapvető jogok biztosa a) a fogvatartási helyekre és a vizsgált hatóság egyéb helyiségeibe korlátozás nélkül beléphet, b) a fogvatartási helyek számára és földrajzi helyére, valamint a fogvatartási helyeken lévő, szabadságuktól megfosztott személyek számára, a velük való bánásmódra és fogva tartásuk körülményeire vonatkozó összes iratba korlátozás nélkül betekinthet, azokról kivonatot és másolatot készíthet, c) a vizsgált hatóság bármely munkatársát meghallgathatja, és d) a szabadságától megfosztott bármely személyt meghallgathat. MHB álláspontja: Úgy tűnik, hogy míg a Fakultatív Jegyzőkönyv szerint bárkit meg lehet hallgatni, addig az Ajbtv. erre a két csoportra korlátozza a meghallgatást, ami nyilván gond (lehet családtag, más, ugyanott vizsgálatot végző hatóság, nem munkaviszonyban ott dolgozók, pl. takarítók, civilszervezetek). KIM válasza: Valójában az ombudsman bárkit meghallgathat, ezt a két csoportot csak azért kellett felsorolni, mert tipikusan ezeknél merülhet fel, hogy az érintettek maguktól nem nyilatkoznának, mert félnek (fogvatartottak), vagy ellenérdekeltek (munkatársak). A munkatárs kifejezést a törvény általános jelleggel használja a törvény, nem csak munkaviszonyt jelent. Civilek, családtagok a 26. alapján kötelesek együttműködni ( 26. (1) Az alapvető jogok biztosa vizsgálatainak lefolytatása érdekében az e törvény szerint hatóságnak nem minősülő szervezet vagy személy, valamint a vizsgálattal nem érintett hatóság közreműködésre köteles. (2) Az alapvető jogok biztosa az általa vizsgált ügyben a közreműködésre köteles szervezettől vagy személytől, illetve a szervezet

4 munkatársától írásbeli magyarázatot, nyilatkozatot, felvilágosítást vagy véleményt kérhet. A 20. cikkre amúgy közvetlenül is lehetne hivatkozni. ) MHB reakciója: Probléma, hogy a III. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Ez bizonytalanná teszi, hogy a III. fejezet előírásai milyen körben érvényesülnek. Ha a 22. alapján a vizsgált hatóság munkatársai amúgy is meghallgathatók, a 26. alapján pedig mindenki más együttműködésre köteles (személyek, szervek, nem vizsgált hatóságok), akkor miért van szükség a 39/B. felsorolására? Figyelemmel arra, hogy a III/A. fejezetbeli eltérésekkel alkalmazandók a III. fejezet rendelkezései, és a III/A. csak erre a két csoportra nézve utal a meghallgathatóságra, argumentum a contrario ez úgy is érthető, hogy a III. fejezetben szereplő együttműködési kötelezettségek nem lesznek érvényesek. És a tapasztalataink nem kedvezőek az értelmezés szűkítő vagy bővítő irányát illetően. 4) Az informátorok szankcionálhatatlansága 21. cikk 1. Semmilyen hatóság és tisztviselő nem rendelhet el, nem alkalmazhat, nem engedélyezhet, és nem tűrhet el semmilyen személy vagy szervezet elleni szankciót, ha az illető a nemzeti megelőző mechanizmussal akár valós, akár hamis információkat közölt, és az adott személyt vagy szervezetet semmiféle más jellegű hátrány sem érheti. 35. (1) Ha az alapvető jogok biztosa vizsgálata során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját észleli, büntetőeljárást kezdeményez az annak megindítására jogosult szervnél. Ha az alapvető jogok biztosa vizsgálata során szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját észleli, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárást kezdeményez a szabálysértési, illetve a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult szervnél. 39/E. Az alapvető jogok biztosa részére és a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésére általa felhatalmazott munkatársa részére történő információközlés miatt senkit sem érhet hátrány. MHB álláspont: Hamisnak bizonyult információk esetén büntetőjogi, munkajogi, fegyelmi és polgári jogi felelősség is felmerülhet az informátorral szemben. Míg a büntetőjog (akár azon az alapon, hogy törvény a büntethetőséget kizárja, akár a társadalomra veszélyesség hiánya miatt) kezeli a helyzetet, munkajogban a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma lehet gátja a felelősségre vonásnak, addig a polgári jogi szankció esetén ilyen gát igazából nincsen. KIM: a polgári jogi szankciók problémájára nem tér ki, illetve hangsúlyozza, hogy mivel a III. fejezetet a III/A. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, ez azt is jelenti, hogy ha az informátorra nézve felmerülhet a szankció veszélye, úgy nem áll fent a feljelentési kötelezettség. MHB reakció: Mivel a KIM a polgári szankciókra nézve nem vetett fel ellenérvet, továbbra is megoldatlannak gondoljuk a problémát. Továbbá a feljelentésnél a szankció veszélye akkor állhat fent, ha az információ utóbb hamisnak bizonyul. Amikor a feljelentést megteszi, az ombudsman nyilván nem tudja, hogy az információ hamis, ezért nem is mérlegelheti ezt a kérdést, ha viszont a feljelentés megtörténik, és az információ hamisnak bizonyul, akkor megfelelő jogszabályi védelem nélkül nem biztos, hogy érvényesülni fog a Fakultatív Jegyzőkönyv által biztosítandó védelem. 5) Költségvetés

5 MHB: A rendelkezésre álló forrás feltehetően nem lesz megfelelő az ellátandó feladatok teljesítésére. Az ombudsman előzetes felmérés és költségbecslés keretében feltehetően mai árfolyamon több költséget számolt, illetve 25 fős testületet kívánt létrehozni. KIM: 11 is elég, Csehországban is kb. annyian vannak. MHB: A kérdés, hogy a költségvetés meghatározását megelőzte-e egy mindenre kiterjedő felmérés abban a tekintetben, hogy milyen számú fogvatartási hely (pl. kórházak pszichiátriai osztályai, idősek otthonai, stb.), milyen rendszerességű látogatása szükséges. Mivel az ombudsman végzett egy kalkulációt erre nézve a 25 fő meghatározása előtt, viszont a KIM (legalábbis a válasza szerint) csak a népességszámból indult ki, ezért továbbra sem vagyunk nyugodtak a tekintetben, hogy ez a létszám elégséges.

A KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELBEN MŰKÖDŐ NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS KIHÍVÁSAI ÉS JÓ GYAKORLATAI ÖSSZEFOGLALÓ

A KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELBEN MŰKÖDŐ NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS KIHÍVÁSAI ÉS JÓ GYAKORLATAI ÖSSZEFOGLALÓ A KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELBEN MŰKÖDŐ NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS KIHÍVÁSAI ÉS JÓ GYAKORLATAI ÖSSZEFOGLALÓ Rachel Murray, Human Rights Implementation Centre (Emberi Jogok Érvényesítési Központja), Bristoli

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Tóth Judit a menedéket kéró k ó r i z e t be v É t e l e elmélet És gyakorlat

Tóth Judit a menedéket kéró k ó r i z e t be v É t e l e elmélet És gyakorlat Tóth Judit a menedéket kéró k ó r i z e t be v É t e l e elmélet És gyakorlat Miért fontos a Magyarországon eleve csekély számú nemzetközi védelmet kérők jogi helyzete? Miért ne lehetne iratok nélküli

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére CPT/Inf (2014) 14 A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére A nemzeti prevenciós mechanizmus felállítása Információkérés A civil társadalomnak a nemzeti prevenciós mechanizmusba való bevonásával

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat alapján, 2002. december 18-án. Hatályba lépett 2006.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat alapján, 2002. december 18-án. Hatályba lépett 2006. Kiegészítő Előírás a Kínzás, és más Kegyetlen, Embertelen, vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés elleni Egyezményhez Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA *

ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA * Bitskey Botond ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA * Évek óta vitatott kérdés mind az alkotmányjogászok, ügyvédek, emberjogi aktivisták, mind a döntéshozók, politikusok között, hogy szükség van-e átfogó

Részletesebben

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója I. BEVEZETÉS Az áldozatsegítés 1 a modern büntetőpolitika feladata A bűncselekmények széles értelemben vett

Részletesebben

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Herczegh Anita 2014 Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 5 2. A gyermeki jogok

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KIADJA Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest Szalay utca 10-14. Telefon: (06-1) 795 4097 Fax: (06-1) 795 0274 e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Részletesebben

Magyarország. Lengyelország

Magyarország. Lengyelország Belarus Bevezetés Magyarország Csehország mint menedéket nyújtó ország Szlovákia Lengyelország Ukrajna Ausztria Budapest Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia A menedékkérők és menekültek

Részletesebben

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel AJB PROJEKTFÜZETEK Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának alapjogi összefüggéseit, valamint

Részletesebben

TÓTH Judit A HIV státusz szerepe az idegenrendészetben

TÓTH Judit A HIV státusz szerepe az idegenrendészetben TÓTH Judit A HIV státusz szerepe az idegenrendészetben Külföldinek tekintendő mindenki, aki nem tudja személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolni, hogy magyar állampolgár.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG I/3653/2012. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára benyújtott

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3588/2014. számú ügyben 1. Az eljárás megindítása, előzmények Mozgássérült panaszos a lakás akadálymentesítési támogatással kapcsolatos beadványával fordult

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

2. sz. jogi tájékoztató az őrizetbe vétellel összefüggő jogokról: A tájékoztatáshoz való jog

2. sz. jogi tájékoztató az őrizetbe vétellel összefüggő jogokról: A tájékoztatáshoz való jog 2. sz. jogi tájékoztató az őrizetbe vétellel összefüggő jogokról: A tájékoztatáshoz való jog A jelen jogi tájékoztató az Open Society Justice Initiative (Nyílt Társadalom Igazságügyi Kezdeményezés) keretében

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Terjesztés ÁLTALÁNOS HCR/GS/12/02 2012. április 5. Eredeti: ANGOL A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa

Részletesebben

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET Az EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferenciájának dokumentuma (Koppenhága,

Részletesebben

Beteg jogaink egészséges méltóság. Betegjogi projekt

Beteg jogaink egészséges méltóság. Betegjogi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K Beteg jogaink egészséges méltóság Betegjogi projekt 2 0 1 2 / 2 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának betegjogi projektjét 2011-ben a Nyílt Társadalom Intézet

Részletesebben

A Munka törvénykönyvének módosítása szükséges a választójog kiteljesüléséhez

A Munka törvénykönyvének módosítása szükséges a választójog kiteljesüléséhez A Munka törvénykönyvének módosítása szükséges a választójog kiteljesüléséhez Magyarország Alaptörvénye értelmében minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van gyakorolnia választójogát, melyet kizárólag

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

menekültek a migrációs stratégiában

menekültek a migrációs stratégiában menekültek a migrációs stratégiában kerekasztal-beszélgetés A Fundamentum az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével közösen 2013. április 9-én kerekasztal-beszélgetést szervezett

Részletesebben

Az ENSZ kisebbségi kézikönyve

Az ENSZ kisebbségi kézikönyve Az ENSZ kisebbségi kézikönyve Az ENSZ kisebbségi kézikönyve EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE AZ ENSZ EMBER JOGI FÔBIZTOSÁNAK HIVATALA Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány A kiadvány kereskedelmi

Részletesebben

Útmutató a támogatott döntéshozatal gyámhivatali eljárásrendjéhez, összefoglalt eljárásrend a gyámhivatalok számára. I. Bevezető

Útmutató a támogatott döntéshozatal gyámhivatali eljárásrendjéhez, összefoglalt eljárásrend a gyámhivatalok számára. I. Bevezető Útmutató a támogatott döntéshozatal gyámhivatali eljárásrendjéhez, összefoglalt eljárásrend a gyámhivatalok számára I. Bevezető 1. Az útmutató célja és felépítése Jelen útmutató célja, hogy segítséget

Részletesebben