VITAMINÉ 11 succo della vita www. giunti.it. SZERZŐ: Angéla. Maria Mauri. FORDÍTOTTA: Dr. Paál Zsuzsanna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITAMINÉ 11 succo della vita www. giunti.it. SZERZŐ: Angéla. Maria Mauri. FORDÍTOTTA: Dr. Paál Zsuzsanna"

Átírás

1

2 A KIADÁS ALAPJA: VITAMINÉ 11 succo della vita www. giunti.it Maria Mauri SZERZŐ: Angéla FORDÍTOTTA: Dr. Paál Zsuzsanna SOROZATSZERKESZTŐK: Hollósi Nikolett és Koronczai Magdolna FÉNYKÉPEK FORRÁSA: Archivio Marcella Vasconi; Corbis/Contrasto, Milánó (25., 29., 55. oldalak) Archivio Giunti (9., 15., 99., 113., 114., 118. oldalak) A szerző köszönetet mond Maurizio Michelininek és Franco Castronovónak az együttműködésükért ISBN Minden jog fenntartva! Giunti Editoré S.p.A., Firenze-Milano, 2006 Kossuth Kiadó zrt., 2008 Hungárián translation Dr. Paál Zsuzsanna, 2008

3 Angéla Maria Mauri A nélkülözhetetlen VITAMINOK KOSSUTH KIADÓ

4 »[...] minden egyes élőlény közt szinte kizárólagosan az ember az egyetlen, aki uralkodni lett képes a táplálék megszerzésének eszközei felett. Az emberi fejlődés minden egyes nagy korszaka többé-kevésbé közvetlen módon egybeesik a táplálékforrások bővülésévek. F. Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete Emlékeztetjük az olvasót, hogy a szabályszerű diétás étrendet kizárólag a háziorvos írhatja elő, mert ő tudja megítélni az esetlegesen előforduló kockázatokat és mellékhatásokat (gondolunk itt a mérgezéses és allergiás veszélyekre). A könyvben előforduló minden megjegyzés, elkészítésre vonatkozó eligazítás, recept és javaslat puszta tájékoztatás, és nem terápiát szolgál. Éppen ezért a szerző és a kiadó nem vállalják a felelősséget az orvosi ellenőrzés nélkül a könyvből szerzett ismeretek alkalmazásából eredő esetleges károk vagy balesetek miatt (öndiagnózis és megelőző diéta, öngyógyítás és így tovább).

5 ELŐSZÓ 5 A vitaminok felfedezése, amely a -^^-korabeli biológia, a szerves kémia és az orvostudomány fejlődésének köszönhető, kétségkívül a tudo mánytörténet egyik legjelentősebb ál lomása, noha még távolról sincs a fo lyamat teljességgel befejezve. E nagy horderejű felfedezésből származó konkrét előnyöknek, alig egy évszázad távlatából számításba kellett venniük az egész társadalmat érintő változáso kat, és lépést kellett tartaniuk a többi között a szokások megváltozásával is. A páratlan mérvű technológiai fejlődés következtében a hagyományos me zőgazdaság arculata megváltozott, ami oda vezetett, hogy ma már a legmoder nebb eszközökkel termesztünk és növényvédő szereket is alkalmazunk, habár ez utóbbiakról időközben bebi zonyosodott, hogy növényekre, állatok ra és az emberekre is mérgező hatással vannak. Maj d mikor beköszöntött a tö meges fogyasztói társadalom" korszaka, sokan arra kaptak ösztönzést - az ügyes reklámfogások hatására is -, hogy a vi taminokat fogyasztási termékeknek te kintsék, következésképpen vitaminos táplálékkiegészítőket vásárolj anak. Könyvünk nem nyújt teljes körű tá jékoztatást arról, hogy milyen módon és milyen dózisban fogyasszunk vita mintartalmú kiegészítőket - noha azok alkalmazásának szükségességére olykor teszünk utalásokat -, éspedig azért nem, mert az ilyen jellegű kérdéseket orvossal kell megbeszélnünk és az ő előírásait kell követnünk, különösen ha a kórtani körülmények a táplálék kiegészítők fogyasztását is indokolják. Könyvünkkel az a legfőbb célunk, hogy azokat az elengedhetetlen isme reteket osszuk meg olvasóinkkal, me lyek életük során hozzásegíthetik őket ahhoz, hogy a táplálkozással kapcsola tos döntéseiket az eddiginél jóval kö rültekintőbben hozzák meg. Ugyanis a vitaminfogyasztás legtermészetesebb formája az, ha a táplálékainkkal viszszük be szervezetünkbe e létfontossá gú anyagokat, és ugyanez a helyzet a betegségmegelőzés esetében is. Ha a tudatos táplálkozás alapelveit kívánjuk elsajátítani, szükségessé vál hat étkezési szokásaink megváltozta tása is! Ha szervezetünk kielégítő egyensúlyának elérésére törekszünk, azt úgy érhetjük el, hogy élelmisze reinket helyes arányban és oly módon válogatjuk össze, hogy közben bizto sítjuk a nélkülözhetetlen mikroele mek, ásványi anyagok és a vitaminok bevitelét is. Könyvünk végén ételrecepteket köz lünk. A könnyen elkészíthető és a tet szés szerint variálható leírások segítsé get nyújtanak olvasóinknak táplálko zási szokásaik tudatos alakításához.

6

7 K EGY MÉG FOLYAMATBAN LÉVŐ KUTATÁSRÓL Az ábécé betűivel, majd a tudományos életben mindenki által elismert kémiai kifejezésekkel jelölt vitaminok olyan, anyagcserét szabályozó anyagok, melyeket az emberi szervezet magától nem képes előállítani, és ezért a táplálékkal kell magához vennie. Felfedezésükhöz azoknak a kóros elváltozásoknak a vizsgálata vezetett el, melyekről a végén az derült ki, hogy a betegséget a súlyos vitaminhiány okozta. az idők során annak az alapvető sze repnek a megállapítását, amit az élő kémiában" minden egyes vitamin ké pes betölteni. A beriberi és a B-vitaminok csoportja A XX. század kezdetén egyes kuta tók, mint a már említett Funck, to vábbá a holland származású orvos, Christian Eijkman és az angol fi ziológiás, Frederic Hopkins (ők ket ten 1929-ben orvosi Nobel-díjat is kaptak), egymástól függetlenül és behatóan foglalkoztak a végzetes elgyengülés" jeleit mutató kórtani lengyel származású biokémikus, Kazimierz Funck volt az, aki 191 l- ben a vitamin kifejezést megalkotta, mégpedig a latin vita szóhoz kapcsolva az angol amine szót. Még ha a kutatások és a felfedezé sek előrehaladtával a kifejezés rész ben hibásnak is bizonyult - ugyanis nem minden vitamin tartozik kémiai lag az aminők családjába -, éppen a folyamatosan zajló tudományos kuta tások és felfedezések tették lehetővé A képen látható teljes rizs ( hántolt nyers rizs") még minden vitamintartalmát magában hordozza a fényezett rizzsel és részben az előkezelt (parboiled) rizzsel ellentétben, miképpen azt a következő oldal táblázatából leolvashatjuk

8 9 esetek (ez a szó szerinti jelentése a szingaléz beriberi kifejezésnek, mely szó már 1642 óta ismeretes a tudományos latin nyelvből) tanul mányozásával, de nemcsak az agy és az idegrendszer, hanem a szív és a ke ringési rendszer zavarának vonatko zásában is. A betegségnek a Távol-Kelet orszá gaiban való gyakori előfordulása ösz tönzött arra, hogy az okokat éppen a bennszülött lakosság alapvetően rizs ből álló hagyományos táplálkozásá ban keresse az orvosi kutatás. így jöttek rá, hogy a fényezés művelete (az az eljárás, melynek so rán a gabonaszemek felületét egy rázkódó edényben olajos anyagok és talkum vagy szőlőcukor hozzáadásával egymáshoz dörzsölik), melyet annak idején még a nyugatról érke zők vezettek be, eltávolítja a teljes rizsben még meglévő vitaminok nagy részét, különösen a B-vitamin csoportot, mindenekelőtt a tiamint (B,-vitamint), szervezetünk számára fontos koenzimet (lásd a keretezett szöveget). Ez volt hát az a döntő fontosságú fel fedezés, mely a vitamin" kifejezés ke letkezéséhez végül is elvezetett, majd azt követően más, hozzá hasonló jel legzetességekkel bíró anyagokra is ki terjedt. A skorbut és a C-vitamin Vitalizáló" tulajdonságúnak mutatkozott a C-vitamin is, mely aszkorbinsavként is ismert, azaz ha betű szerint vesszük, olyan anyag, mely a támadó skorbut ellen képes küzdeni (a- fosztóképző a skorb [ut] szótő elé és szóvégi -ín, vegyészeti nyelvezetben használt képzővel ellátva). Erre a betegségre kezdeti stádiumá ban a fáradékonyság, kedvetlenség, gyengeség és vérszegénység jellemző, majd a betegség súlyosbodásával a bőr, a fogíny, az izmok és a keringés vérzéses tünetei jelentkeznek. A skorbut a múltban gyakran sújtotta a hosszú óceáni utazások legénységét, és már a XVI. század végén is tudó-

9 10 MÉSELA MULT... A skorbut a sarkok felé hajózókat éppúgy sújtotta, mint az óceánjáró hajók legénységét, hozzájuk hasonlóan ők is annak lettek áldozatai, hogy nem volt lehetőségük C-vitaminhoz jutni friss zöldségek révén. Közismert Willem Barents ( ) holland felfedező esete, akiről a Sarki-Jeges-tenger a nevét kapta. A sarkkörön túli harmadik útja alkalmával történt, hogy társaival együtt az es év telét Nova Zemlja északi részén volt kénytelen tölteni (az illusztráción a legénységet láthatjuk, amint éppen a hajó burkolatát bontja le, hogy éjszakai szállásra szolgáló kunyhót építsen; a rajz készítője, Gerrit de Veer maga is részt vett az expedíción). A friss zöldségek hiánya következtében a legénység sok tagja megbetegedett, köztük volt Barents is, aki aztán a hazafelé tartó út során bele is halt betegségébe. Ám legalább olyan fontos tudnunk, hogy az a kiegyensúlyozatlan, egyhangú étrend, melyet kényszerből fogyasztottak ezek az emberek, további és szintén a rossz táplálkozásból eredő problémákat is felszínre hozott. Ilyen például az akut A-vitaminmérgezés, melynek mennyisége a szinte kizárólag húson és májfogyasztáson alapuló - vadászható és halászható állatokra kell gondolnunk - táplálkozás révén túlzottan felszaporodott a szervezetükben (lásd a oldalakat).

10 Narancs, citrom, mag nélküli mandarin, kumquat {ismertebb nevén kínai mandarin) - négy különböző és C-vitaminban gazdag gyümölcs a citrusfélék családjából másunk volt róla:»a harmadik tengeri betegségei a tengerészek skorbutnak nevezik; és ez kizárólag a tengeren mutatkozik tartósnak, ha hónapokat lökének a hajón anélkül, hogy felfrissülésükéi szolgálandó valahol kikötnének.«így irt hát Róbert Dudley ( ), latinosított néven Dudleo a Rejtély a tengeren (Arcano nel mare) című müve harmadik kötetében. Az a tény, hogy a skorbut»kizárólag a tengeren«jelentkezett, arra késztette a korabeli hajóskapitányokat, hogy bőséggel halmozzanak fel citromkészleteket hajóik raktereiben. A XVÍ11. század második felétől a tengerészek mindennapos citromléfogyasztása, tehát a jelentős C-vitamin-bevitel már jelentős mértékben képes volt elejét venni a skorbutos megbetegedéseknek. Mindazonáltal a C-vitamin és a betegség közti kimondott összefüggés felfedezésének ideje csak a XX. század első felében érkezett el, amikor a tudományos kutatás 1932-ben véglegesen beazonosította az ászkorbinsavat.

11 12 A pellagra és a nikotinsav A vitaminhiány egy másik történel mi" megjelenésformája a pellagra, mely például Itáliában a XVIII. század ban ütötte fel a fejét. A betegségre utaló jelek a bőrfelü leten felbukkanó rózsaszínű hólyagok, az izomerő fokozatos elvesztése, továbbá a tartós hasmenés és a súlyos elmezavarok voltak. A hólyagok száma a testnek különösen azokon a részein volt nagy, melyek a napsu gárzásnak nagyobb mértékben voltak kitéve. Balra: A kukorica az észak-olaszországi parasztok szinte kizárólagos táplálékát képezte a XX. század első negyedéig Következő oldal: A D-vitamint a nap által kibocsátott ultraibolya sugarak teszik aktívvá

12 Mivel a pellagra a szerény körülmények közt élő paraszti lakosság körében szedte áldozatait, ismert hogy az itt élők szinte kizárólag kukoricából készült ételt (puliszkát) fogyasztottak, a XX. század eleji orvoslásban még szép szám mal voltak olyanok, akik meg voltak győződve arról, hogy az elégtelen táp lálkozás okozta hiánybetegségről van szó. Az orvosok közül sokan azt feltéte lezték, hogy egy rovar csípése okozza a megbetegedéseket. minnak is neveznek. Csak 1942-ben érkezett el az a pil lanat, mikor mód nyílt a pellagra leküz désére. Ekkor ugyanis a kukorica liszt jéhez nikotinsavat vegyítettek, melyet B 3 néven a B-vitamin-csoport egyik tagjaként ma másképpen PP-vita-

13 Az angolkór, a csontlágyulás és a D-vitamin Az angolkór (rachitis) a fejlődésben lévő csontváz megbetegedése, tehát jel lemzően a gyermekkorban fordul elő és elsősorban a csontok (többnyire az alsó végtagok, a mellkas és a koponya) mészhiányára utal, a csont törékeny sége és eldeformálódása jellemzi. Ezzel szemben a csontlágyulás (os teomalacia) betegsége felnőtteket sújt és a csontok szilárdságának csökkené séveljár együtt. A tünetei voltaképpen hasonlóak az angolkórnál leírtakhoz. Megállapítást nyert, hogy e betegsé gek alapvető kiváltó oka a D-vitamin (calciferol) hiánya, és ez az egyetlen olyan vitamin, mely túl azon, hogy a zsíros halak húsában és számos állati

14 14 eredetű élelmiszerben, például a tojás ban és a tejben is jelen van, a szervezet önmaga is képes előállítani a bőrfelüktet érő napíény által kibocsátott ultraibolya sugarak hatására, A fejlett ipari országokban ma kife jezetten kevés angolkóros megbetege dés fordul elő, ezzel szemben a har madik és negyedik világban élő gyérmekek ugyan idejük nagy részét a sza bad levegőn töltik, de az angolkórt, mint az éhezés és az alultápláltság egyik drámai következményét, még sem kerülhetik el. A vérszegénység és a B 12 -vitamin A vitaminhiány okozta eddig tárgyalt megbetegedésekhez képest ilyen köz vétlen társadalomtörténeti előzmé nyei - úgy tűnik - nincsenek a vérsze génységnek. A vérben található alakos elemek közül a vörösvértestek mére tének rendkívüli mértékű csökkené sét vészes" vérszegénységnek nevez ték el, mert aki egykor megkapta, an nak menthetetlenül a halálát okozta, A beteg gyógykezeléséhez és gyógyí tásához tapasztalati út vezetett: Számos állat húsa, melyek közt említésre méltó a birkahús, lóhús és a marhahús, valamint mindezeknek a mája jelenti a legfontosabb B 12 -vitamin-forrást, mely nélkülözhetetlen a vészes vérszegénység főleg gyermekkorban jelentkező betegségének elkerülésében

15

16 A gyermekkortól kezdve számos betegség megelőzésében alapvető szerepet játszik a vitaminok szervezetünkben való kiegyensúlyozott jelenléte És a tanulmányok folytatódnak... E nagyra értékelhető erdmények ellenére a vitaminok tanulmányozása még nem mondható befejezettnek. És való ban, a közelmúltban nemcsak azonosí tottak eddig még ismeretlen vitaminsze rű anyagokat, hanem alig húsz évvel ez előtt a rák elleni küzdelemben elindítot ták az egyes vitaminok (A-, E- és C-vita minok) hatékonyabb alkalmazásának le hetőségeire irányuló kutatómunkákat is. A MÁJ FOGYASZTÁSÁRÓL... Az egyetlen vízben oldódó vitamin, amelyik elraktározódik a gerincesek májában, a B ]2, s a bárányé tartalmazza abszolút értékben a legtöbbet belőle. Nem mindenki kedveli a máj ízét, pedig sokféleképpen felhasználható, ízletes, változatos fogások készíthetők belőle, a többi között májgombóc, hirtelen sült májszeletek, máj marsall módra stb. így készül például a bárány vagy a sertés májából a pirított máj: a megmosott májat csíkokra vágjuk, majd ánizzsal, babérlevéllel fűszerezve serpenyőben, kevés olajban hirtelen ropogósra sütjük, vagy nyársra húzva grillrácson megpirítjuk.

17 16 A VITAMINOK OSZTÁLYOZÁSA Amikor végre a vitaminokat a biológia által táplálónak" definiált és lényegi komponensek egyikének tekintették, sokféle osztályozásnak vetették alá a napvilágra hozni kívánt jellegzetességeikkel összefüggésben. A közelmúltban közzétett tanulmányok annak meghatározására irányultak, hogy vajon az egyes vitaminok hogy lépnek fel a hírhedt szabad gyökökkel" szemben. vitaminok felfedezése szoros -^^-kapcsolatba hozható, mint az előző oldalakról az kiderült, a gyakori betegségek tüneteinek tanulmányozá sával, melyet aztán a szerves kémia és a biológia elméleti módszereinek se gítségével részletesen kielemeznek. A XIX. század végéig például egy olyan elméleti meggyőződés uralko dott a tudományos életben, melynek értelmében a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok (vagy lipidek) az egyedüli anyagok, melyek az életfolyamatokban részt vesznek, s melyeket az élelemmel együtt juttatunk szervezetünkbe. Csak a XX. század kezdetén próbált meg utat törni magának az a feltétele zés, hogy talán létezik valami más, az életet és az egészséget védelmező eszszenciális dolog is. És majd csak ezt követően élénkülhettek meg az ásvá nyi sókra, valamint egyéb, nem táplá ló anyagokra és végül a vitaminokra vonatkozó kutatások is. Ahhoz hogy a vitaminok jótékony hatásukat kifejthessék, igen kicsiny mennyiség bevitelére van szüksége az emberi szervezetnek (naponta a gramm ezredrésze vagy még annál is kevesebb mértékű). Nem zárható ki, hogy éppen ez a mennyiségi tényadat - hiszen a táplálékokban is igen ala csony százalékos arányban fordultak elő! - késleltette a felfedezésüket. Növényféleségeink élénk és változatos színekben pompáznak a bennük lévő - bár tápérték nélkülinek tartott, ám egészségünk szempont jából mégis nagyon fontos- pigmenteknek (karotenoidok, flavonoidok...) köszönhetően

18 17

19 18 Az állati eredetű élelmiszereink (mint például a képen látható sajt) rendkívül gazdagok zsírban oldódó vitaminokban általában a bélbetegségek váltanak ki azáltal, hogy nem teszik lehetővé a megfelelő felszívódást, de hosszú időn át tartó hiányos táplálkozás következ tében is kalakulhat a hiánybetegség. A zsírban oldódó vitaminok túlzott bevitele azonban több szervünkre nézve tartogat veszélyeket és okozhat ja azok sokféle károsodását is. Nem árt az elején hangsúlyoznunk az egyes vitaminok közti legalapvetőbb különbséget: egyesek közülük zsírban oldódnak (zsírban oldódok, liposzolubilisek), mások vízben oldódnak (víz ben oldódok, hidroszolubilisek). Zsírban oldódó vitaminok Pontosan úgy, mint a zsírokat, a zsír ban oldódó vitaminokat is a bél szívja fel, a vérárammal együtt jutnak el a tes tünk egyes részeibe, és a belőlük nem hasznosuló többletmennyiség a zsír szöveteinkben, de legfőképpen a máj ban halmozódik fel. Éppen e miatt a jellegzetességük miatt ritkán fordul elő a zsírban oldódó vitamin hiánya, amit Zsírban oldódó vitaminjaink: A-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; F-vitamín; K-vitamin. Vízben oldódó vitaminok A zsírban oldódó vitaminokkal ellen tétben a vízben oldódok csak nagyon rövid időt töltenek a szervezetünkben, éppen ezért kell mindennap gondos kodnunk bevitelükről (az egyetlen ki vételt a B 12 -vitamin jelenti, melyet a máj raktároz el). Bőséges bevitelük ese tén a felhasználásra nem kerülő, fölösle ges vízben oldódó vitaminok távoznak szervezetünkből a testünk egyéb folya dékaival együtt (izzadás, vizelet...). Éppen ezen oknál fogva meglehet ősen

20 ritka ennél a vitamintípusnál a túlada golás, más néven a túlvitaminos táplál kozás helyzetének kialakulása. Vízben oldódó vitaminjaink: a B-vitamin-csoportba tartozó vitaminok; C-vitamin; P-vitamin. Egyéb osztályozási szempontok Azonban elképzelhetünk a vitaminok osztályozására alkalmas egyéb, másfé le jellegzetességeiken alapuló szem pontokat is. így például, míg egyes vitaminok jól ellenállnak a magas hőmérsékletnek, azaz hőállók, addig más vitaminok már alacsony hő hatására is elbomlanak, ezért ezeket hőérzékenyekként határozzuk meg, és ezt a tényezőt a főtt és a nyers élelmiszerek helyes kombinálása érdekében ténylegesen is jó, ha megismerjük! Hőálló vitaminjaink: D-vitamin; K-vitamin; B 3 -vitamin (nikotinsav vagy PP-vitamin); Bg-vitamin (piridoxin); B 8 -vitamin (biotin vagy H- vitamin); B 12 -vitamm (kobalamin). A C-vitamin egyértelműen hőérzékeny vitamin! Minden egyes fűszernövény (mint a fotón látható menta is) igen gazdag ebben a vitaminban és ezért ajánlatos a főzés végén hozzáadni az ételeinkhez, hogy ezen a módon őrizhessék meg teljes vitamintartalmukat az illatukkal együtt

21 20 Hőérzékeny vitaminjaink: A-vitamin és elővitaminja, a béta-karotin; B-vitamin (tiamin); B 2 -vitamin (riboflavin); B 5 -vitamin (pantoténsav); C-vitamin (aszkorbinsav); E-vitamin (alfa-tokoferol). Egyéb olyan tényez ők, melyek gátolni képesek a vitaminok által kifejtendő hatást vagy részleges károsodásukat idézhetik elő: az oxigén és a fény behatása, a savas vagy bázikus közeg, akárcsak egyes felhasználási helyzetben, például az alkohol vagy a kávé, a dohányfüst, vagy szulfonamidok, antibio tikumok, kortikoszteroidok szedése. A vitaminok egyik újabb rendezőel ve a szervezetünkben ellátott funkciói nak mechanizmusára irányul abból a szempontból, hogy mely vitaminok fej tenek ki kémiailag antioxidáns hatást. A legutóbbi években azt feltételezik, hogy kapcsolat van egyes gyakori sú lyos betegségek jelentkezése - a szív vérellátási zavarától az Alzheimer-kórig és a szervezetünkben a szabad gyökök kiváltotta hatások között. A szabad gyökök olyan sajátos vegyü letek, melyekre a bomlékonyság" jellem ző. A szervezetünkön belül zajló reakciók A B 5 -vitamin hőre nem érzékeny, hatékonysága a főzés-sütés után is megmarad. A száraz hüvelyesek közül a lencse számottevő mennyiséget tartalmaz belőle, loog lencséből 110 mg B s -vitam in hoz jutunk

22 során olyankor keletkeznek szabad gyö kök, amikor egy molekula szétbomlik, és az addig részét képező elektronok nem mindegyikére van szüksége ahhoz, hogy más atomokkal kémiai kötésbe kerüljön. Különösen nagy a jelentőségük az oxigén szabad gyökjeinek. Az oxigén szabadon maradt gyökjei olyan oxidá ciós folyamatokat indíthatnak el, me lyek a fehérjéket, nukleinsavakat, de legfőképpen a sejtplazmával együtt áramló vagy a sejtek szerkezetének ré-

23 szét képező telítetlen zsírsavakat károsítják: s közben veszélyeztetik funkció juk ellátását is. Az anyagcsere normális működése esetén a szervezet ártalmatlan vízmo lekulák képzésével elejét veszi az oxi dációs folyamatoknak, feltéve ha vassók vagy más fémsók nincsenek túl nagy mennyiségben a szervezetünk ben, és ha ezzel szemben elegendő E- és C-vitaminra számíthatnak az anyagcsere-folyamatok!

24 22 A TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐKRŐL Jóllehet a tudományos kutatás még mindig a vitaminok és azok tulajdonságainak tanulmányozására összpontosít, azért már elmondható, hogy mára mintegy 20-féle vitamin vált ismertté, és már azt is jól tudjuk, melyek azok az élelmiszerek, amelyek nagy arányban tartalmazzák ezeket a vitaminokat. De van itt más is! A piacon jelen lévő számtalan gyógyszergyártó cég lehetőséget biztosít számunkra, hogy különböző tabletták, cseppek, porok formájában vitaminos készítményekkel lássuk el magunkat... Miként érhetjük el tehát, hogy tudatos döntés álljon táplálékaink megválogatása mögött? tes kiválasztáson alapuló biológiai evolúció révén így a Földön mindenfelé élő embercsoportok egyre inkább különböző és a hagyományok továbbadását is magában foglaló kulturális" fejlődés jegyeit kezdték magukra ölteni. Kultúra és táplálkozás Ennek a rövid bevezetőnek természete sen nem az a célja, hogy egy olyan alap vető problematika megoldásának lé nyegébe bocsátkozzon, mint amilyen a társadalomtörténet és természet törté netének kapcsolata, ez az antropológiai tanulmányok tárgya, csupán azt akarja tudatosítani, hogy azon túl, hogy a táp lálkozás kezdetben az élő környeze tünkben rendelkezésre álló források jó- Az ember az egyetlen az élőlények, azon belül pedig a főemlősök kőzött, aki fejlődése során-élelmiszerforrásait egyre nagyobb mértékben növelve - a szinte kizárólag vegetáriánus étrendről áttért a mindenevő, azaz vegyes táplálkozásra. Az alapvetően természe- A kínai konyha egyik klasszikus fogása tofuval, hüvelyesekkel és rizzsel, a hagyományos pálcikákkal tálalva. Néhány évtizede a kínai konyha megszokottá vált a nyugati világ számára is, mely megtanulta értékelni a távol-keleti Izeket

25 Kb. Kr. e. 100-ból származó eszkimó szobor. A fejlődési folyamatban a környezethez való ilkalmazkodás is szerepet játszik: az eszkimóknak, akik hozzászoktak egy szinte kizárólag húsból és halból álló étrendhez, nem voltak anyagcsere-problémáik, és az egyébként a vegetáriánusokat érintő C-vitamin-hiány tüneteit sem produkálták voltából kielégített fiziológiai szükség let volt, az idő múlásával a különböző kultúrák hagyományainak részét ké pezte és ily módon e kultúrák identi tásérzésének lényeges elemévé is vált. Bár vallási tabut von magával a ser téshús a zsidóknál és a muszlimoknál, vagy a mi társadalmainkban ízlés te kintetében minősül tabunak a kutya vagy az egérhús, akárcsak a kínaiaknál a tejtermékek fogyasztása - mindig is képes volt minden hagyományosan táplálkozó társadalom arra, hogy biz tosítsa egyedei számára a túlélést, vala mint általában a jó egészséget is az azt megőrizni kívánók számára. Az egész ségmegőrzéssel kapcsolatban meg kell még említenünk azt is, hogy az egyes kultúrákban a hagyományos táplálko zással párhuzamosan is kialakultak bi zonyos szintén hagyományosnak ne vezhető terápiaformák, mint amilyen például a kínai akupunktúra. Gyakorlatilag a legújabb eredmé nyek kiértékelései arra a megállapítás ra vezetnek bennünket, hogy bár a tudomány eredményekép- fejlődésének

26 pen az anyagcsere alapvető folyamatá ban részt vevő ásványi anyagok és vita minok szerepének felfedezése csak a közelmúlt kísérleti kutatásainak köszönhető, ez még egyáltalán nem j elen-ti azt, hogy azelőtt ezek nélkül az anyagok nélkül kellett az embernek élnie. A gyógyszerválasztás Felmerülhet a kérdés, hogy az iparilag fejlett országokban miért az a tenden cia, hogy egyre többen fordulnak a táplálékkiegészítőkhöz, különöskép-

27 24

28 pen a vitamintartalmú készítmények hez. Függetlenül attól, hogy úgy tű nik, a dietetikusok és a táplálkozásta ni szakemberek, orvosok gyakran el lentmondanak egymásnak. Mielőtt bármilyen táplálékkiegészítőt kezde nénk szedni, érdemes megbeszélni egy olyan orvossal vagy táplálkozásta ni szakemberrel, akiben megbízunk. Mindenképpen mellőzzük az öngyógyszerelés" bármely formáját. A táplálékkiegészítők egyik alternatívája A táplálékkiegészítők ellenőrizetlen fo gyasztásának alternatívája a kiegyensúlyozott, teljes értékű táplálkozásra való áttérés, hasznos ismeretek birto kában egy változatos, vegyes étrend összeállítása, amelyhez jó minőségű, friss alapanyagokat szerzünk be (ha mód van rá, érdemes biológiai gazdál kodásból származó termékeket vásá rolni). A tudatos táplálkozás feltétele az élelmiszerek megfelelő társítása az étrenden belül. (A szükséges ismerete ket a Helyes ételtársítás - Az egészség záloga című kötet tartalmazza.) Amikor nem mondhatunk le róluk Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy meghatározott helyzetekben és bizo- A legjobb módja annak, hogy szervezetünk tápanyagok iránti szükségletét kielégíthessük, ha a legkülönbözőbb eredetű ételekből állitjuk össze étrendünket, hogy kiegyensúlyozott, teljes értékű legyen táplálkozásunk

29 26 nyos állapotokban szükségessé válik az étrend vitaminokkal való kiegészítése. Minden olyan embernek például, aki energiaszegény étrenden él, szük sége van arra, hogy étrendjét gyakor latilag az összes vitaminnal kiegészít se, a zsírban és a vízben oldódókkal egyaránt. Fontos az étrend B 6 -vitaminnal (piridoxin) való állandó kiegészítése fogam zásgátló tabletták alkalmazása esetén, míg a várandós és szoptató anyák táp lálkozását lehetőleg a B 9 -vitamin (folsav) bevitelével kell kiegészíteni. Az újszülötteknek K-vitamint kell beadni és a B 12 -vitamint (kobalamin) is abban az esetben, ha a szoptató anya teljes vegetáriánus étrenden él, vagyis ha vegetarianizmusa nemcsak a húsok mellőzésére terjed ki, hanem mindenféle állati eredetű étket kiiktat a táplálkozásából. Maguknak a vegetáriánusoknak is szükségük van a B 12 -vitaminnal történő táplálékkiegészítésre. Mikor szedjünk táplálékkiegészítő ket? A táplálékkiegészítőket a fő étkezéssel egy időben kell elfogyasztani, és nem egy gyógyszert" szedő ember hozzá állásával, hanem egy olyan ember szemléletével, aki az egészsége megőr zése érdekében szeretné ellátni saját szervezetét minden nélkülözhetetlen tápanyaggal, vitaminnal és ásványi anyaggal. S amennyiben nem képes erre kizárólag az élelmiszerek révén, akkor orvosának javaslatára kiegészíti étrendjét vitaminos készítménnyel.

30 ZSÍRBAN OLDÓDÓ VITAMINOK

31 28 A-VITAMIN ÉS BÉTA-KAROTIN

32 1913-ban szinte egy időben adott hírt az A-vitamin felfedezéséről a Wisconsin Egyetem és a Yale Egyetem, ezek kutatói egymástól függetlenül és saját kutatólaboratóriumaikban jutottak eredményre. De már az egyiptomi civilizációban a szürkületi vakságot az A-vitaminban gazdag főtt borjúmájnak a beteg szemébe történő spriccelésével gyógyították. látás zavarai, mint például a szem Aszárazsága vagy a csarnokvíz elhomályosodása, a szemek kivörösödése vagy viszketése, akárcsak maga a szürkületi vagy farkasvakság, azaz a szem naplementét követő órákban bekövetkező félhomályhoz való alkalmazkodása, mind az A-vitamin hiányára utalhatnak. És ennek a vitamin- nak az aktív formája, a retinol nem véletlenül kapta a nevét a retina, azaz a szemgolyó érzékelő rétegének, az ideghártyának a neve után. Miben fordul elő az A-vitamin? Az A-vitamin igen nagy mennyiségben fordul elő az egyes állatok májában (nemcsak a marha, hanem a sertés, a juh és a ló májában is), a baromfi és a nyúl belsőségeiben. Tehát kizárólag állati eredetű élelmiszereink tartalmazzák ezt a fajta vitamint: tőkehal májának olaja; tonhal májának olaja; tej; A képen látható papirusztekercs-töredéken a fejfájás esetén szükséges eljárásokat olvashatjuk. Az ásatások során előkerült egyiptomi papiruszok némelyike az orvoslásban jártas emberek által alkalmazott gyógymódokra vonatkozó utasításokat tartalmaz. Az a papirusztekercs pedig, amelyik a főtt borjúmáj levének a szürkületi vakságban szenvedőknél történő alkalmazását rögzíti, a Krisztus előtti II. évezred közepére nyúlik vissza, ám a szakértők véleménye szerint ez a gyógymód még annál is sokkal régebbi hagyományos gyógyítási szokásokra vezethető vissza

33 vaj; sajtok; tojás. Miben fordul elő a béta-karotin? A növényi eredetű élelemiszereinkből ezzel szemben, a klorofill fotoszinté zisének biokémiai folyamatában sze repet játszó pigmentek egyikéhez, a béta-karotinhoz juthatunk, amely az A-vitamin provitaminja (elővitaminja). Az emberi anyagcsere során egy bé ta-karotin-molekula kettéhasadásakor

34 JÓBÓL IS MEGÁRT A SOK! Ezt tartja a közismert mondás és további hangsúlyt ad annak, hogy a helyes mérték" meghaladása és túlzásokba esés veszélyekkel járhat. Vajon a túlzottan sok A-vitaminmennyiség is árthat" a szervezetünknek, vagy egyenesen kárára van? A válasz bizony igen. És itt újra emlékeztetnünk kell Willem Barents (lásd 10. oldal) egyedülálló körülmények közt lezajlott, utolsó sarki expedíciójára. Az A-vitamin-mérgezés a szervezet általános legyengülésével, tartós étvágytalansággal, a hajszálak töredezettségével és hullásával, csont- és izomfájdalmakkal, a bőr kiszáradásával és szemszárazsággal vagy túlzott könnyelválasztással jár. A figyelmeztető jeleknek ez a felsorolása azonban nem teljes és csupán néhányat tartalmaz azok közül a mérgezésre jellemző tünetek közül, melyek abban az esetben jelentkeznek, ha hosszú időn keresztül a megengedettnél legalább tízszer nagyobb dózis kerül az emberi szervezetbe. Ám bizonyos körülmények között egy látszólag veszélytelen mértékű dózis is kárt tehet szervezetünkben. Az A-vitaminnak az embrió rendellenes fejlődésére tett hatását bebizonyították a kutatások, főként azokban az esetekben, amikor olyan anyagokkal kölcsönhatásban lép fel, mint az alkohol. Éppen ezért ajánlatos tartózkodni a terhesség alatt az A-vitamint is tartalmazó étrendkiegészítőktől, de még a belsőségektől is, főleg a májtól, amely különösen magas arányban tartalmazza.

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat.

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat. Nyomelemek, ásványi anyagok: Nevükhöz hűen csak nyomokban, egészen icipici mennyiségben szükségesek a szervezet számára, ugyanakkor ez a nagyon kicsike mennyiség egyben létfontosságú is! Néhány rövid mondat

Részletesebben

Egészséges táplálkozás:

Egészséges táplálkozás: KORSZERŰ TÁPLÁLKOZÁS Egészséges táplálkozás: Az egészséges :egy megfelelően összeállított menü, a szervezetnek szükséges energia és tápanyag mennyiséget biztosítja ahhoz, hogy tartósan egészségesek maradjunk.

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

Testünk építőkövei: A vitaminok

Testünk építőkövei: A vitaminok Testünk építőkövei: A vitaminok Vitamin A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle kémiai összetételű biológiailag aktív szerves vegyületek. Az emberi szervezetbe

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Vitaminok leírása, hatásai

Vitaminok leírása, hatásai Vitaminok leírása, hatásai A vitaminok két nagyobb csoportra oszthatók, vízben oldódó és zsírban oldódó vitaminokra. &amp

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek A haj és a vitaminok A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek Hajunk állapotát nagyban befolyásolja, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A hajhagymák vitamin vagy nyomelemhiánya

Részletesebben

A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról

A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról Rengeteg tévinformáció "marketing szöveg" és áltudományos szenzáció található a világhálón a vitaminokról és forrásaikról. Cikkünkben megpróbálunk a tényekre

Részletesebben

Vitaminok meghatározása és csoportosítása

Vitaminok meghatározása és csoportosítása Vitaminok Vitaminok meghatározása és csoportosítása A vitaminok a(z emberi) szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulatömegű, változatos összetételű szerves vegyületek, melyeket a táplálékkal kell

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

2010. Vitaminok kézi- könyve. www.egeszsegeletmod.hu. Lőrincz Balázs 2010.03.20.

2010. Vitaminok kézi- könyve. www.egeszsegeletmod.hu. Lőrincz Balázs 2010.03.20. 2010. Vitaminok kézi- könyve Lőrincz Balázs www.egeszsegeletmod.hu 2010.03.20. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A vitamin retinol... 3 C vitamin aszkorbinsav... 3 D vitamin kalciferol... 4 E vitamin tokoferol...

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Iskolagyümölcs - program Oktatási segédanyag 2013/2014. tanév 1. félév/2. A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Az egészség megőrzésben nagy fontossággal bírnak

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Magas koleszterinszint Tudja e Ön, hogy mennyi az átlagos koleszterinbevitel a magyar lakosság körében? 500-600

Részletesebben

C-VITAMIN (ASZKORBINSAV)

C-VITAMIN (ASZKORBINSAV) C-VITAMIN (ASZKORBINSAV) A C-vitamin talán a legismertebb vitaminunk, legfőbb feladatai közé tartozik a szervezetünk ellenálló képességének megvédése a fertőzések és a szennyeződés okozta ártalmakkal,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Most pedig nézzük meg a sajtolt étolajok jellemzőit!

Most pedig nézzük meg a sajtolt étolajok jellemzőit! Most pedig nézzük meg a sajtolt étolajok jellemzőit! A hidegen sajtolt étolajok nem érintkeznek semmiféle adalékkal, oldószerrel, vegyi anyaggal a feldolgozó üzemben történő gyártás során. Nem vonnak ki

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

A várandós nõk táplálkozása

A várandós nõk táplálkozása A várandós nõk táplálkozása Fontos, hogy az étrend igazodjon a kismama testtömeg-indexéhez, alapanyagcseréjéhez, az aktuális állapotához, és az ízléséhez. Vegyes táplálkozással, jól megválogatott, jó minõségû

Részletesebben

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből TIENS KARDI Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal A világ legtisztább vizeiből Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal Ez

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Macskatápok. Adult Cat

Macskatápok. Adult Cat A szokásos előfordulás mellett minden termékben fehérjéhez kapcsolt formában is megtalálhatók a főbb ásványi anyagok ezzel biztosítva a teljes beépülést. Több termék tartalmazza a nélkülözhetetlen kondroitin-szulfátot

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

Készítette: Bruder Júlia

Készítette: Bruder Júlia Készítette: Bruder Júlia tápanyagok ballasztanyagok alaptápanyagok védőtápanyagok járulékos tápanyagok fehérjék zsiradékok szénhidrátok ALAPTÁPANYAGOK FEHÉRJÉK ZSIRADÉKOK SZÉNHIDRÁTOK Sejtépítők Energiát

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára. www.farmina.hu A MATISSE termékcsalád a kiváló minőségű macskatápok teljes választékát kínálja mindenfajta macska számára, melyek: Étvágygerjesztőek, így a legigényesebb és legkényesebb ízlés kielégítésére

Részletesebben

Ásványi anyagok. Foszfor (P)

Ásványi anyagok. Foszfor (P) Ásványi anyagok Az ásványi anyagok azon csoportját, amelyek a szervezetünkben, a test tömegének 0,005%-ánál nagyobb mennyiségben vannak jelen, makroelemeknek nevezzük. Azokat az elemeket, amelyek ennél

Részletesebben

Prémium Minőségű Szárazeledel Kutyáknak

Prémium Minőségű Szárazeledel Kutyáknak ECOPET Prémium Minőségű Szárazeledel Kutyáknak ECOPET A Farmina bemutatja új irányvonalát, az Ecopetet. Hat speciális terméket kínálunk az ember legjobb barátjának, hiszen etetésükkel kapcsolatosan számos

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Földpörgetők A Julianna Általános Iskola Természettudományos Házi Versenye. I. Forduló 5 6. évfolyam

Földpörgetők A Julianna Általános Iskola Természettudományos Házi Versenye. I. Forduló 5 6. évfolyam 1. feladat A C-vitamin felfedezése és elterjedése előtt számos olyan betegség volt rendkívül gyakori, amelyek ma már a helyes táplálkozás és az orvosi módszerek segítségével könnyen megelőzhetők. Az úgynevezett

Részletesebben

VitaMeal -Sült Kukorica & Szójabab Kása-

VitaMeal -Sült Kukorica & Szójabab Kása- VitaMeal -Sült Kukorica & Szójabab Kása- Küldetésünk a kezdetektől fogva az volt, hogy a jobbító erőt képviseljük a világban. A Nourish the Children kezdeményezés lehetőséget ad nekünk arra, hogy megváltoztassuk

Részletesebben

Téli vitaminkosár zöldségekbõl, gyümölcsökbõl

Téli vitaminkosár zöldségekbõl, gyümölcsökbõl Téli vitaminkosár zöldségekbõl, gyümölcsökbõl A téli hónapokban sem kell lemondanunk az egészséges zöldségekrõl és gyümölcsökrõl. Számos fajtájuk télen is bõvelkedik vitaminokban, gyakori fogyasztásukkal

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med.

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. 2 BIZTŐSÍTSUNK MAGUNKNAK ELEGENDO MENNYISÉGŰ VITAMINT! HOGYAN? VÁLTOZATOS ÉTREND SEGÍTSÉGÉVEL! A TÁPLÁLKOZÁS PIRAMIS MINDEN EGYES

Részletesebben

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Ki vagyok én? Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Cernevit por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz. A, D, E, C és B-vitamin-komplex

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Cernevit por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz. A, D, E, C és B-vitamin-komplex BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Cernevit por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz A, D, E, C és B-vitamin-komplex Mielott elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Savasodás, vitaminok

Savasodás, vitaminok Savasodás, vitaminok Dr. Jekő József főiskolai tanár, intézetigazgató Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. április 18-19.

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

BEVEZETÉS, SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. A program címe: School of Sustainability

BEVEZETÉS, SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. A program címe: School of Sustainability 1. Foglalkozás BEVEZETÉS, SZAKMAI SEGÉDANYAG az FFsuli program elméleti anyagaiba. A program címe: School of Sustainability Bevezetés 2 0 16. A Főzö (Befőző) FFsuli gyakorlatok célja, hogy beilleszthető

Részletesebben

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD.

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. Rendkívül jó fajtatiszta macskák számára SELECT GOLD Maine Coon és perzsamcskák számára. A SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. SELECT GOLD fajtatiszta macskák számára egyedi prémium-minoség A fajtatiszta

Részletesebben

Táplálékkiegészítés természetesen

Táplálékkiegészítés természetesen Táplálékkiegészítés természetesen Nem mindig elég az a tápanyag, amelyet az étkezések során elfogyasztunk. A természet A korpa 1 / 8 A korpának a gabonafélék, de legfőképpen a búza őrlésekor keletkező

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Csontritkulás Csontritkulás ( oszteoporózis = porózus, szivacsos csontot jelent) A csontritkulásnak nevezett állapotban a bontó és építõ szakaszok közötti összhang felbomlik és ennek következtében a csontokat

Részletesebben

Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor, árpamaláta kivonat, zab rost, só)

Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor, árpamaláta kivonat, zab rost, só) Összetevők Összetevők Glükóz szirup Szárított édesített vörös áfonya 15% (vörös áfonya, cukor, napraforgó olaj) Zabpehely 14% Puffasztott búza 13% Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor,

Részletesebben

B-vitamin-csoport... 60 Folsav... 61 Nátrium... 62 Kálium... 62 Klór... 62 Foszfor... 62 Kalcium... 62 Magnézium... 63 Vas... 64 Fluor... 65 Jód...

B-vitamin-csoport... 60 Folsav... 61 Nátrium... 62 Kálium... 62 Klór... 62 Foszfor... 62 Kalcium... 62 Magnézium... 63 Vas... 64 Fluor... 65 Jód... TARTALOM Előszó... 11 ALAPISMERETEK... 13 A táplálkozás Egészségformáló szerepe... 15 A baba Első tápláléka Az AnyAtEj... 20 mesterséges és vegyes táplálás... 26 Csecsemőtápszerek... 27 Tápszerválaszték...

Részletesebben

Premixek lovaknak. Agronatúr Kft. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út. 9. Tel./fax: +36 96 245 176 Mobil: 06 20 9 50 60 46 www.agronatur.

Premixek lovaknak. Agronatúr Kft. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út. 9. Tel./fax: +36 96 245 176 Mobil: 06 20 9 50 60 46 www.agronatur. Premixek lovaknak A termék tartalmazza mindazokat a vitaminokat, makró és mikroelemeket, melyekre a fokozott fizikai és szellemi igénybevételkor nagyobb mennyiségben van szüksége a szervezetnek és amelyeket

Részletesebben

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK ÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK, MAGAS KOLESZTERIN ÉS VÉRZSÍR SZINT ESETÉN

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK ÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK, MAGAS KOLESZTERIN ÉS VÉRZSÍR SZINT ESETÉN S EMMELWEIS EGYETEM Általános Orvostudományi Kar VÁROSMAJORI SZÍV-ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA Igazgató: Dr. Merkely Béla egyetemi tanár 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Tel.: 458-6840, Fax: 458-6842 E-mail:

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás A víz nélkülözhetetlen A hidrogénben gazdag víz kutatása 2007. Ohsawa professzor a Japán Orvosi Egyetemen kiadott egy disszertációt a hidrogén terápiás

Részletesebben

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék Colostrum ESSENS Természetesen tiszta termék Mi az a kolosztrum? A kolosztrum, más néven el tej, a tej egy fajtája, amit az emlősök emlőmirigyei a szülést követő néhány órában állítanak elő. Egyedülálló

Részletesebben

Ásványi anyagok, nyomelemek

Ásványi anyagok, nyomelemek Ásványi anyagok, nyomelemek Makroelemek Mikroelemek - Nyomelemek Makroelemek Kalcium (Ca) Egészséges felnõttek esetén a napi szükséglet 800 mg. Serdülõ- és idõskorban, valamint terhesség, szoptatás esetén

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok TÁPLÁLKOZÁSTAN, GASZTRONÓMIA. Elhízás és kóros soványság 2016.05.02. A vegetarianizmus

Táplálkozási tanácsok TÁPLÁLKOZÁSTAN, GASZTRONÓMIA. Elhízás és kóros soványság 2016.05.02. A vegetarianizmus Táplálkozási tanácsok TÁPLÁLKOZÁSTAN, GASZTRONÓMIA Mindent mértékkel fogyasszunk Ne fogyasszunk a szükségesnél kevesebbet, legyengít a szervezetet Ne fogyasszunk túl sokat, csökken az emésztőerő, betegségek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Elevit filmtabletta 12 féle vitamint, 4 féle ásványi anyagot, 3 féle nyomelemet tartalmaz

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Elevit filmtabletta 12 féle vitamint, 4 féle ásványi anyagot, 3 féle nyomelemet tartalmaz Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Elevit filmtabletta 12 féle vitamint, 4 féle ásványi anyagot, 3 féle nyomelemet tartalmaz Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése Nutrition labelling for foodstuffs Az előírás az Európai Közösségek Tanácsa 90/496/EGK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szigorú minőségi követelmények

Szigorú minőségi követelmények Szigorú minőségi követelmények Tudományos alapokon nyugvó, biztonságos termékek Természet ihlette, hatékony összetevők és innovatív formulák Svédországi fejlesztések: szigorú minőségi elvárások és alapos

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma Az Aloe vera és a fokhagyma után a vöröshagyma személyében" a liliomfélék újabb képviselőjét ismerhetjük meg. A vöröshagyma,

Részletesebben

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Erre majd együtt mászunk fel! Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. www.szeretemazeletem.hu Az érelmeszesedéstől az infarktusig

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR Citrokalcium

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez A vegetáriánus étrend előnyei és hátrányai

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez A vegetáriánus étrend előnyei és hátrányai HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez A vegetáriánus étrend előnyei és hátrányai Készült a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges

Részletesebben

Az egyensúly belülről fakad!

Az egyensúly belülről fakad! Az egyensúly belülről fakad! TIENS BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA A Belső egyensúly tabletta étrend-kiegészítő készítményt különösen az emésztőrendszer működésének serkentésére fejlesztették

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A gasztrointesztinális (GI) rendszer élettana IV. Táplálkozás élettan.

A gasztrointesztinális (GI) rendszer élettana IV. Táplálkozás élettan. A gasztrointesztinális (GI) rendszer élettana IV. Táplálkozás élettan. A táplálékfelvétel célja: Nyersanyagok biztosítása a test számára a növekedéshez a szöveti regenerációhoz az ivarsejtek képzéséhez

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A táplálékok esszenciális összetevői és fontosságuk terhesség előtt, alatt és szoptatás idején

A táplálékok esszenciális összetevői és fontosságuk terhesség előtt, alatt és szoptatás idején A táplálékok esszenciális összetevői és fontosságuk terhesség előtt, alatt és szoptatás idején Dr. Lakatos Béla ϯ Dr. Szentmihályi Klára Dr. Balla György Dr. Vinkler Péter Előszó Az ember minden tevékenységében

Részletesebben

Gabonafélék (teljes kiőrlésű búzaliszt 18,6%, rizsliszt 4,7%, teljes kiőrlésű zabliszt 2,05%, teljes

Gabonafélék (teljes kiőrlésű búzaliszt 18,6%, rizsliszt 4,7%, teljes kiőrlésű zabliszt 2,05%, teljes Összetevők Gabonafélék (teljes kiőrlésű búzaliszt 18,6%, rizsliszt 4,7%, teljes kiőrlésű zabliszt 2,05%, teljes kiőrlésű köles 2,05%) Demineralizált savófehérje por (tejből) Sovány tejpor Növényi zsír

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Étrend-kiegészítők Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Étrend-kiegészítők Élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak

Részletesebben

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL!

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Az influenza ellen nem a C-, hanem a D-vitamin véd. A magyarok több mint 90 százaléka azonban tél végére D-vitaminhiányos. A tél végére

Részletesebben

Összetevők. Elkészített tejpép 1 adag (190 g) Tejpép por 100 g. RDA%* 1 adag. Tápanyagok. Energia 1819 kj / 727 kj / 432 kcal 173 kcal

Összetevők. Elkészített tejpép 1 adag (190 g) Tejpép por 100 g. RDA%* 1 adag. Tápanyagok. Energia 1819 kj / 727 kj / 432 kcal 173 kcal Összetevők Rizsliszt (34,6%) Demineralizált savófehérje por (tejből) Sovány tejpor Növényi zsír (repce-, napraforgó-, pálmaolaj, szójalecitint tartalmaz) Kalcium-karbonát Vitaminok (C-vitamin, niacin,

Részletesebben

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22.

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések megelőzésében Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. Mottó: A táplálékban keressétek gyógyulásotokat Hippokratesz 2001-ben 17 millió ember halt meg keringési

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

Vinasse +P szakmai ismertető anyag

Vinasse +P szakmai ismertető anyag Vinasse +P szakmai ismertető anyag Vinasz avagy Vinasse, szerves trágya A vinasz a szeszgyártás során keletkező tisztán növényi eredetű anyag, amely koncentrált és azonnal felvehető formában tartalmazza

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD.

SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. Tökéletes a szükségleteknek megfelelő táplálkozáshoz. SELECT GOLD Complete prémium szárazeledel mindenféle termetű és életkorú kutya számára. A SZERETET ARANYAT ÉR. SELECT GOLD. kiváló minőségű, funkcionális,

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOMELEMEK SZEREPE A SZERVEZETBEN

ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOMELEMEK SZEREPE A SZERVEZETBEN ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOMELEMEK SZEREPE A SZERVEZETBEN KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA okleveles táplálkozástudományi szakember DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés

Részletesebben