VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 PSZAF Ikt./Ref.: /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: adószám: képviseli: Dr. Szász Károly elnök, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről az AQUIS Informatika Zrt. (1033 Budapest, Vörösvári út ) cégjegyzékszám: adószám: fizetési számlaszám: képviseli: Takács Imre vezérigazgató meghatalmazása alapján Boros István mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Frke/.iciési szám: 201 Érkezett: 2012 JÚL 31. (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek) Iktatószám: r ^ T J ^ f ^ ^ /20\JZ között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmények Megrendelő KEUT 07/12 azonosító számon A Biztosítás Közvetítői Képzés és Vizsga (BKKV HKKV) rendszer karbantartási, nem jótállás és szavatosság körébe tartozó hibajavítási, módosítási, valamint kapcsolódó új fejlesztési igények megvalósítása és rendszertámogatási szolgáltatás nyújtása" tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. (2) bekezdés c) pontja alapján. A közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. 1. Értelmező rendelkezések Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását is. c) Ellenszolgáltatás: a Vállalkozónak a Szerződés keretében, szerződéses kötelezettségei határidőben történő, teljes körű és a Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelő teljesítéséért fizetendő ellenérték, beleértve a Termékek és Szolgáltatások ellenértékét is. d) Termékek: mindazon Szerződéses javak, amelyeket a Vállalkozónak a Szerződés értelmében a Szolgáltatás teljesítése során biztosítani kell, így különösen a fejlesztés eredményeként létrejövő rendszerelemek, rendszerdokumentációk. e) Szolgáltatások: a Szerződés alapján a Vállalkozó által nyújtott fejlesztési, hibajavítási, dokumentálási, konzultációs, oktatási jótállási, stb. kötelezettség. f) Rendszer: Vállalkozó által 2008-ban Megrendelő igényei szerint kifejlesztett Biztosítás Közvetítői Képzés és Vizsga (BKKV HKKV) rendszer. g) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontán közvetlenül részt vesz, kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag szállítót, továbbá építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. h) Érintettek: Megrendelő, Vállalkozó, a g) pontban körülírt személyek vagy szervezetek valamint a teljesítésben részt vevő egyéb személyek vagy szervezetek. KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés 1/10 oldal

2 2. A Szerződés tárgya, mennyisége Megrendelőnél működő Biztosítás Közvetítői Képzés és Vizsga (BKKV HKKV) rendszer rendszertámogatása (módosítási és új fejlesztési igények megvalósítása éa teljes rendszer rendszertámogatása), ezen belül technikai support ellátása, verzióváltási / upgrade feladatok végrehajtása, tesztkörnyezet kialakításának támogatása, a használat során felmerülő új funkciók fejlesztési igényeinek kielégítése, a Rendszer meghibásodásainak elhárítása, helyszíni konzultáció (tanácsadás, szakértői támogatás) biztosítása Megrendelő munkatársai számára a felmerülő igények szerinti mennyiségben, az igények felmerüléséhez igazodva. A Szerződés tárgyát képező tevékenységek megfelelő dokumentálása. Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatásokat az üzletági gyakorlatban elfogadott szabványoknak megfelelően I. osztályú minőségben végzi, az elvárható legnagyobb gondosság és szakértelem mellett. Vállalkozó biztosítja a Szerződés időtartamára jelen Szerződés - adott esetben a Kbt. rendelkezéseivel összhangban módosított - 2. számú mellékletében megnevezett szakértők rendelkezésre állását. A Szerződés tárgyát képező Szolgáltatások nyújtásának részleteit a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 3. A Szerződés hatálya és időtartama Felek a Szerződést határozatlan időre kötik. A Szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba. Jelen Szerződés keretében Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatásokat Megrendelő igénybejelentései és megrendelései alapján folyamatosan biztosítja. Jelen Szerződés megszűnése nem érinti a nem szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos jogok érvényesíthetőségét.. 4. A teljesítés helye és a teljesítési határidő 4.1. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 4.2. A felmerülő igények teljesítésének határideje a vonatkozó munkabecslésekben és az eseti megrendelésekben kerül rögzítésre. 5. A rendszertámogatás keretében biztosítandó Szolgáltatások tartalma 5.1 Technikai támogatás A technikai támogatás keretében biztosítani kell a Rendszer rendeltetésszerű és folyamatos működőképességét és használhatóságát, a hibaelhárítás kapcsán a Felhasználói kézikönyv és egyéb, a Rendszer rendszerdokumentációjának részét képező dokumentációk (felhasználói kézikönyv, üzemeltetési dokumentáció, telepítési leírás, oktatási anyag, implementációs dokumentum) frissítését és cseréjét, az esetleges hibajavítások végrehajtását Fejlesztés A fejlesztési igény vonatkozhat a Rendszer valamely funkciójának módosítására vagy új funkció kialakítására. Fejlesztési igényét a Megrendelő igénybejelentés megküldésével jelzi Vállalkozó felé. Vállalkozó az igénybejelentés alapján elkészített munkabecslés keretében meghatározza különösen az elvégzendő feladatokat, azok munkaigényét valamint a részteljesítési határidőket. Fejlesztési igény teljesítése körében Vállalkozó elkészíti a követelményspecifikációt, a Megrendelő által - a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül - elfogadott követelményspecifikáció alapján elvégzi a fejlesztést. Amennyiben Megrendelő a követelményspecifikációval kapcsolatban írásban jelzi módosítási igényét, Vállalkozó azt az igény kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles átvezetni és ismételten megküldeni a követelményspecifikációt elfogadásra. Fejlesztés csak jóváhagyott követelményspecifikáció alapján kezdhető meg. Vállalkozó a fejlesztést minden esetben teszteli (fejlesztői teszt) és szükség szerint elvégzi a finomhangolást. A fejlesztői teszt részeként a Rendszer egészének rendeltetésszerű működését kell vizsgálni. Sikeres és megfelelően dokumentált fejlesztői tesztet követően Vállalkozó szükség szerint megtartja az oktatást, majd a fejlesztést felhasználói tesztelésre átadja Megrendelőnek. A felhasználói tesztelés megkezdését legkésőbb 3 munkanappal megelőzően a felhasználói tesztelést segítő Felhasználói tesztelési leírást elektronikus levélhez csatolt file-ban Vállalkozó megküldi Megrendelő részére. A felhasználói teszt ideje (Felek külön megállapodása hiányában) 3 munkanap. A felhasználói teszt tapasztalatait Megrendelő rögzíti. A Fejlesztés elvégzését követően a Vállalkozó minden esetben meggyőződik arról, hogy a Rendszeren általa elvégzett módosítást valamennyi érintett rendszerdokumentáción (felhasználói kézikönyv, üzemeltetési dokumentáció, telepítési leírás, oktatási anyag, implementációs dokumentum) átvezette-e. A dokumentáció aktualizálását követően Vállalkozó átadja (és egyidejűleg elektronikus formában megküldi) a rendszerdokumentáció aktualizált változatát Megrendelőnek. Vállalkozó a Fejlesztés fentiek szerinti teljes körű elvégzését követően megküldi Megrendelő részére a telepítésre, frissítésre vonatkozó leírást. 2/10 oldal KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés

3 A teljesítés napja az a nap, amely napon valamennyi fenti esemény megtörtént, és a fejlesztés, illetve a fejlesztést követően a Rendszer megfelelően és rendeltetésszerűen működik, Megrendelő a Munkalapot lezárta Helyszíni konzultáció Vállalkozó Megrendelő igénybejelentése alapján, az igénybejelentésben meghatározott témában helyszíni konzultációt biztosít Megrendelő munkatársai számára Megrendelő székhelyén. A helyszíni konzultáció kiterjed többek között a tanácsadásra, szakember támogatásra a Rendszerrel kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolásában, döntés-előkészítés támogatására. A helyszíni konzultációt is Munkalapon kell dokumentálni. 6. A teljesítés menete Megrendelő a szerződéskötéssel egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a titoktartási nyilatkozat mintáját valamint a székhelyén történő munkavégzésre vonatkozó előírásokat, amit a szerződés teljesítésében részt vevő valamennyi személynek alá kell írnia. Vállalkozónak az aláírt titoktartási nyilatkozatokat a szerződéskötést követő 3. munkanapig el kell juttatnia Megrendelőhöz. A Szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésében részt vevő személyek csak a titoktartási nyilatkozat átadását követően kezdhetik meg tevékenységüket. A rendszertámogatási munkákat és az adminisztrációs feladatok ellátását mind a Megrendelői, mind a Vállalkozói oldalon a kapcsolattartó irányítja. A Szerződés keretében végzett valamennyi tevékenység dokumentálása (az igénybejelentéstől a teljesítés elfogadásáig) a Szerződés /. számú mellékletét képező Munkalapon történik, melyet Felek a vonatkozó pont(ok) kitöltését követően elektronikus levélhez csatolva küldenek meg egymásnak Igénybejelentés: Megrendelő a felmerülő igényeket a Szerződés I. számú melléklete szerinti Munkalap 1. pontjának kitöltésével és elektronikus megküldésével jelenti be Vállalkozónál. Vállalkozó a bejelentések fogadása és visszaigazolása során jogosult a munkavégzés típusa vonatkozásában kifogást emelni. A munkavégzés típusát érintő esetleges vita esetén a bizonyítás Vállalkozó feladata Igénybejelentések fogadása, visszaigazolása A beérkező igényeket munkanapokon 8:00-17:00 óra között Vállalkozó fogadja. Ellenőrzi, hogy a Munkalapon valamennyi kötelezően kitöltendő mező ki van-e töltve. Ha nincs, akkor megkeresi a bejelentőt, és a tőle kapott információ alapján kiegészíti a munkalapot. Vállalkozó az igény beérkezéséről - szükség esetén annak kiegészítését követően - a kézhezvételtől számított 2 órán belül visszaigazolást küld Megrendelőnek. Az igénybejelentés visszaigazolását Vállalkozó a Munkalap 2. pontjának kitöltését követően elektronikus úton küldi meg Megrendelőnek. A Megrendelő képviselője által a Vállalkozó jótállási kötelezettsége körébe tartozó B" szintű hibaként bejelentett problémákhoz kapcsolódó hibajelenségeket a Vállalkozó megvizsgálja. Amennyiben a Vállalkozó egy jótállás körébe tartozó hibaként bejelentett hibát jótállás körébe nem tartozó hibává akar átminősíteni, akkor 3 munkanapon belül készít egy leírást a hibajelenségről és indokolást arról, hogy a jelenség véleménye szerint miért nem tartozik a jótállás keretében kezelendő problémák közé. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó indokolása alapján elfogadja az átminősítést, ezt Vállalkozó leírásának kézhezvételét követő 3 munkanapon belül írásban jelzi Vállalkozónak, a továbbiakban a hibajavítást az új igényekre vonatkozó szabályok alapján, térítés ellenében rendelheti meg. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó indoklása ellenére továbbra is jótállás körébe tartozónak minősíti a hibát, úgy ezt Vállalkozó leírásának kézhezvételét követő 3 munkanapon belül írásbeli indoklással kell alátámasztania Vállalkozó felé, melyben egyidejűleg meghatározza, hogy melyik korábban lezárt munkalap alapján kívánja kezelni a hibát Munkabecslés Az igénybejelentés fogadását és visszaigazolását követően Vállalkozó felméri, hogy az igény teljesítéséhez milyen feladatokat kell elvégeznie, és azoknak hány embernap az összesített munkaigénye, valamint - figyelembe véve a párhuzamos feladatokat és a bejelentő személy által megjelölt prioritást - milyen, a megrendeléstől számított relatív teljesítési határidővel vállalja az adott feladat elvégzését. A munkabecslés eredményét Vállalkozó beírja a Munkalapra, majd a Munkalap másolatát elektronikus levélhez csatolt file-ban legkésőbb az igénybejelentés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül elküldi Megrendelőnek Megrendelés Megrendelő a Vállalkozó által készített és megküldött munkabecslés és teljesítési határidő (részhatáridők) ismeretében megrendeli a munka elvégzését vagy módosítja az igénybejelentést. A munka megrendelésére Megrendelő alábbi képviselői jogosultak: - Fucsala András ügyvezető igazgató - dr. Bíró Zoltán ügyvezető igazgató-helyettes A konkrét teljesítési határidő a megrendelésben kerül rögzítésre. KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés 3/10 oldal

4 Vállalkozó a Megrendelésben meghatározott feladatokat a Megrendelésben meghatározott határidőig köteles a Megrendelésben és Szerződésben meghatározottak szerint teljesíteni A munkavégzés dokumentálása Vállalkozó a munkalapon igazolja a munka elkészültét, kitölti a Munkavégzés kezdete" és Munkavégzés vége" mezőket továbbá a Végzett munka leírása" szövegdobozt (megjelölve a felhasznált embernapok számát, ami nem haladhatja meg a munkabecslésben meghatározott embernap számot), majd a munkalap másolatát elektronikus levélhez csatolt fájlban elküldi a Megrendelőnek. A Vállalkozónak - az elvégzett munka leírását kiegészítendő - az elvégzett munkáról részletes kimutatást kell készítenie (teljesítésben közreműködők embernap elszámolása, elvégzett feladatok pontos bemutatása) Leszállítandó eredménytermékek A teljesítéskor leszállítandók legalább: - a fejlesztés során kifejezetten a Megrendelő részére készített anyagok CD-n, - a kapcsolódó rendszerdokumentációk elektronikus formában A munkalap lezárása, a teljesítés igazolása A munka elvégzését követően a Munkalapot le kell zárni. Vállalkozó a munkavégzést követően elküldi Megrendelő részére a kitöltött munkalapot lezárásra, aláírásra. A munkalap lezáráskor 2 példányban kerül aláírásra, melyből az egyik példány a Vállalkozóhoz, a másik a Megrendelőhöz kerül. A Szolgáltatás megfelelőségét és a Munkalap lezárhatóságát elsősorban a fejlesztői és felhasználói tesztek eredményei alapján kell megállapítani. Amennyiben a tesztelés során a Rendszer használatában hiba jelentkezik, azt javítani kell. Munkalapot csak hibátlan teszt alapján lehet lezárni. A kitöltött lezárási dátumú munkalapot a Megrendelő részéről lezárásra jogosult személy a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül aláírja, vagy minőségi kifogásait rávezeti a munkalapra. A munkalap lezárásával Megrendelő elismeri az elvégzett munkaként feltüntetett munkamennyiség elvégzését. A munkalapon tört embernap elszámolható. A Munkalap lezárásával egyidejűleg Megrendelő a Szerződés 4. számú melléklete szerinti teljesítésigazolást állít ki Vállalkozó részére. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Fábián István főosztályvezető-helyettes. 7. Ellenszolgáltatás, fizetési feltételek 7.1. Ellenszolgáltatás Vállalkozó ajelen Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást Ft + jogszabály szerinti Áfa / embernap díjért teljesíti. Az embernap díj tartalmazza a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi díjat és költséget, Vállalkozó azon kívül Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt Az ellenszolgáltatás összege a szerződéskötéstől számított 12 hónapig kötött Az ellenszolgáltatás összege először a szerződéskötéstől számított 12 hónap elteltével, majd azt követően minden év augusztus l-jével módosítható legfeljebb 4 %-kal. A módosított árakat Felek minden évben legkésőbb július hónap 22. napjáig írásban rögzítik Felek az áremelésről vagy árcsökkentésről minden évben legkésőbb július hónap 12. napjáig írásban tájékoztatják egymást. Amennyiben Vállalkozó az értesítést nem vagy később küldi meg, azt úgy kell tekinteni, mintha az adott időszakban nem kívánna élni az áremelés lehetőségével Az árak a fent meghatározott eseteken kívül semmilyen jogcímen nem emelhetők Fizetési feltételek Vállalkozó a ténylegesen (lezárt munkalappal igazoltan) teljesített szolgáltatásról kiállított Teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KEUT 07/12) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát: KS Megrendelő a kifizetést az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. íjában foglaltaknak megfelelően teljesíti Vállalkozó - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. Ebben az esetben az adóigazolás a számla mellékletét képezi. 4/10 oldal KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés

5 A fizetési határidő a szerződésnek megfelelően kiállított és szükséges mellékletekkel rendelkező számla kézhezvételétől számított 30 nap. Megrendelő a számlát az azon megjelölt - ennek hiányában ajelen Szerződésben rögzített - fizetési számlára, átutalással egyenlíti ki a Kbt ban meghatározottak szerint. Amennyiben a számlán feltüntetett fizetési határidő a fenti határidőnél rövidebb, a Felek a Szerződésben rögzített fizetési határidőt tekintik irányadónak. Amennyiben a számla vagy valamely melléklete nem felel meg a jogszabályban illetve jelen Szerződésben foglaltaknak, a számlát a Megrendelő pénzügyi teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. A fizetési határidő a számla és mellékletei ismételt beérkezésétől számítva újrakezdődik Megrendelő előleget nem fizet A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár a Megrendelő számláját mégterheli A fizetés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók 8.1. A Szerződést a Vállalkozónak (nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattevők) kell teljesítenie A teljesítés során Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe Alvállalkozót. A Szerződés teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben Alvállalkozó nem vesz részt A teljesítés során Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, teljesítésükért a Vállalkozó úgy felel, mintha azt teljes egészében maga végezte volna. 9. Jogok átszállása és kárveszély A Szerződés tárgyát képező Termékek és a Szolgáltatások eredménye a Szolgáltatás átadás-átvételét (munkalap lezárása) követően a Megrendelő birtokába kerülnek. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen Szerződés teljesítése során létrejövő szellemi alkotások tekintetében a vagyoni jogok az ellenszolgáltatás (adott esetben kötbér mértékével csökkentett értékének) kifizetésével minden további jogcselekmény nélkül Megrendelőt illetik. Megrendelő ennél fogva - jelen Szerződés alapján - a létrejövő szellemi alkotás korlátlan és kizárólagos felhasználási jogával rendelkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a felhasználási jog ellenértékét az ellenszolgáltatás magában foglalja, a jogszerű felhasználásért Vállalkozó további díjat nem követel. Vállalkozó biztosítja, hogy jelen Szerződés teljesítése során, valamint azt követően is nyilvántartásaiban megfelelően dokumentálja, hogy a Szerződés teljesítése során létrejött szellemi termékek (Rendszerdokumentációk és Rendszer) felhasználási joga Megrendelőt illeti, Vállalkozó csődvagyonának, felszámolási vagyonának részét nem képezhetik, Vállalkozó ellen indított végrehajtási eljárás alól mentesek. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő harmadik személlyel szembeni jogérvényesítése, illetve harmadik személy tájékoztatása során együttműködő magatartást tanúsít, így különösen a szükséges nyilatkozatokat megteszi, a vonatkozó bizonyítékokat rendelkezésre bocsátja. 10. Szavatosság és jótállás Vállalkozó szavatosságot vállal, hogy az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások a Szerződésben, valamint az igénybejelentésben és/vagy megrendelésben foglaltaknak megfelelnek. Vállalkozó szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgálni, hogy Vállalkozó által leszállított Termékek és teljesített Szolgáltatások jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), továbbá, hogy mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a Termékek jogszerű átadását lehetővé teszik. Vállalkozó szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgálni, hogy Vállalkozó a szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak, szellemi alkotásnak minősülő termékek esetében a vagyoni jogok birtokában van, a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve nem korlátozza. Amennyiben Megrendelő jelen Szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza, Megrendelő választása szerint jogosult Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Vállalkozó költségére, illetve alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben Megrendelő a lehetetlenülésjogkövetkezményét alkalmazza, akkor meghiúsulási kötbérre jogosult. KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés 5/10 oldal

6 Vállalkozó félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, a Megrendelő ellen a Szerződés következtében szabadalombitorlás vagy szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívüli egyezséggel lezárja, továbbá Megrendelő oldalán keletkezett költségeket megtéríti. Vállalkozó az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások tekintetében - a Szerződés tárgyával kapcsolatos Minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelőt mentesíti. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő minden olyan igény esetén, amely az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások tekintetében licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta oltalmak alá eső jogok megsértéséből származik Vállalkozó jótállási kötelezettsége - az általa teljesített fejlesztések vonatkozásában - a Teljesítési igazolás aláírásától számított 12 hónapig tart. A jótálláson alapuló kötelezettségeit Vállalkozónak Megrendelő székhelyén kell teljesítenie. A jótállás időtartama alatt a Rendszer rendeltetésszerű és folyamatos működőképességét és használhatóságát, a hibaelhárítás kapcsán a rendszerdokumentációk szükséges módosításának elvégzését biztosítani kell. A jótállási idö alatt előforduló, a jótállás körébe tartozó hibát Vállalkozó köteles díjmentesen kijavítani. A javítással érintett Termék (szoftver, szoftverelem vagy modul) tekintetében a jótállási idö a javítás idejével meghoszszabbodik. A jótállás körébe tartozó hibák javítását is Munkalapon kell igényelni azzal a különbséggel, hogy azt nem kell megrendelni. Az ilyen Munkalapot Vállalkozó visszaigazolja, és ezzel a hibajavítása a szerződés szerinti, külön térítés nélkül elvégzendő kötelezettséggé válik. Hibajavítási igény bejelentésekor Megrendelő jelzi a hiba besorolását az alábbiak szerint: - A" szintű hiba: a rendszer valamelyik alapvető funkciója nem üzemképes, és a hiba nem oldható fel semmilyen módon, a rendszer üzemképtelen, - B " szintű hiba: a rendszer működését alapvetően nem veszélyeztető hiba. Hibajavításra vonatkozó határidők: - A" szintű hiba esetén Vállalkozó a hibajavítást legfeljebb az igénybejelentéstől számított 8 órán belül (a óráig bejelentett hiba kijavítását még a bejelentés napján, a óra után bejelentett hiba kijavítását legkésőbb a következő munkanapon 9.00 óráig) kezdi meg és a hibát legkésőbb a hibajavítás megkezdésétől számított 5 munkanapon belül javítja ki; - B" szintű hiba esetén Vállalkozó a hibajavítást legfeljebb az igénybejelentés napját követő harmadik munkanapon kezdi meg és a hibát legkésőbb a hibajavítás megkezdésétől számított 10 munkanapon belül javítja ki. Ha a jótállás körébe tartozó hiba nem reprodukálható, és Megrendelő az igénybejelentésben kérte annak kivizsgálását, akkor úgy kell eljárni, mint nem jótállási körbe tartozó hiba esetén, azzal az eltéréssel, hogy a munkavégzés nem számolható el, amennyiben a hiba fennállása beigazolódik. Amennyiben a jótállás körébe tartozó hiba a kivizsgálás során nem jelentkezik, akkor a kivizsgálás ráfordításigényét Vállalkozó jogosult elszámolni. Ha a jótállás időtartama alatt a hibaelhárítás nem megfelelő (késedelmes, sikertelen vagy részleges) vagy Vállalkozó elmulasztja a hiba / hibák kiküszöbölését, Megrendelő a javítást elvégezheti a Vállalkozó kockázatára és költségére anélkül, hogy ez Vállalkozóval szemben fennálló jogát csorbítaná. Megrendelő felmerült költségét a Vállalkozónak járó vállalkozási díj csökkentésével érvényesítheti. Emellett Megrendelő jogosult a jótállási kötelezettségek hibás vagy hiányos teljesítéséből eredő kárát Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 11. Szerződésszegés és jogkövetkezményei Vállalkozónak a Szolgáltatást ajelen Szerződésben, illetve az igénybejelentésben és/vagy megrendelésben meghatározott tartalommal és határidők szerint kell elvégeznie. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidőre történő teljesítést, a Megrendelőt haladéktalanul, a határidő lejártát megelőzően írásban értesíti a késedelem tényéről, annak okáról és várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli Hibás teljesítés Vállalkozó hibásan teljesít, ha az általa a Szerződés keretében leszállított Termék vagy nyújtott Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben, jogszabályban, az igénybejelentésben és/vagy megrendelésben foglaltaknak, illetve a Szolgáltatást nem megfelelő szakmai színvonalon teljesíti. Megrendelő a hibás teljesítés észlelése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Vállalkozóval írásban közölni. 6/10 oldat KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés

7 11.2. Késedelmes teljesítés Bármely, a Megrendelésben (ennek hiányában a Szerződésben) meghatározott (rész)határidő elmulasztása késedelmes teljesítésnek minősül Vállalkozó a hibás illetve késedelmes teljesítésért felelősséggel tartozik Hibás teljesítés esetén Megrendelő - kijavítást követelhet, - ha Vállalkozónak a kijavításra nincs lehetősége, vagy ha a kijavítást nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, Megrendelő elállhat az adott megrendeléstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást 3 munkanapon belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Amennyiben a kijavításra a (rész)teljesítési határidő lejártát követően kerül sor, Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít Vállalkozóval szemben Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Vállalkozónak felróható hibás vagy késedelmes teljesítés esetén Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesítheti A kötbér alapja A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett megrendelés (becsült munkaráfordítás alapján számított) Áfa nélküli ellenértéke A kötbér mértéke: - késedelmes teljesítés esetén: a kötbéralap 1 %-a minden késedelmes naptári napra, de legfeljebb a kötbéralap értékének 36 %-a; - hibás teljesítés esetén: a kötbéralap 20 %-a; - meghiúsulás esetén: a kötbéralap 30 %-a, a Szerződés Vállalkozó súlyos szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondása esetén 5 millió Ft. Amennyiben a teljesítési határidőt megelőzően Vállalkozó az indokok megjelölésével írásban jelzi, hogy határidőre nem tud teljesíteni és a késedelem Vállalkozónak nem felróható, Felek az eseti Megrendelésben rögzített (rész)határidő(ke)t módosíthatják. Amennyiben a késedelem Vállalkozónak felróható, Megrendelő az utólagos teljesítésre írásban megfelelő határidőt szabhat. Az utólagos teljesítésre szabott határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult az adott megrendeléstől elállni. A késedelmes teljesítés jogkövetkezményei az eredeti (rész)teljesítési határidőre történő teljesítés elmulasztásával beállnak, függetlenül attól, hogy Megrendelő az utólagos teljesítésre határidőt szabott. Ennek megfelelően Megrendelő késedelmi kötbért érvényesít Vállalkozóval szemben. A 30 napot meghaladó teljesítési késedelem esetén, melybe beleszámít az utólagos teljesítésre szabott határidő is, Megrendelő jogosult az adott megrendeléstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult A kötbér esedékessé válik - a tényleges szerződésszerű teljesítés időpontjával vagy a Megrendelő által gyakorolt elállás időpontjával; - a Szerződésben meghatározott esetekben a megszűnés napjával, illetve a lehetetlenülés megállapításával vagy az azonnali hatályú felmondás napjával Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért az általa a Vállalkozónak fizetendő összegből (a vonatkozó számla vagy a következő számla összegéből) visszatartani a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amenynyiben Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja, Megrendelő a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó az értesítésben meghatározott összeget Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett számú fizetési számlájára 8 napon belül köteles befizetni A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A hibás illetve késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik. KEUT07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés 7/10 oldal

8 Megrendelő a Ptk (2) bekezdése alapján kivétel nélkül köteles a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő szerződésszegés esetén az ebből eredő kárának megtérítését kezdeményezni. 12. A Szerződés megszűnése Vállalkozó szándékos vagy súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő azonnali hatályú felmondással élhet, továbbá kezdeményezheti az ebből keletkezett kárának megtérítését. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben nem az ajánlatában meghatározottak szerint teljesít. Megrendelő általi felhívást és határidő tűzést követően ismételten nem tesz eleget tájékoztatási vagy válaszadási kötelezettségének, vagy együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi Megrendelő all. pontban meghatározott eseteken túl a Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni Ha Vállalkozó ellen felszámolás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, ezen tényekről a tudomására jutást követően haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt. Megrendelő e tények alapján a Szerződés azonnali hatályú felmondásárajogosult A Felek a Szerződést egymáshoz intézett írásbeli jognyilatkozattal, rendes felmondás útján 6 hónapos felmondási idővel felmondhatják, illetve közös megegyezéssel is megszüntethetik Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani, ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá ha Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 13. Vis maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződést aláírásukkal jegyzők nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara által, amennyiben van ilyen. Ha vis maior áll elő, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesíteni kell a másik Felet a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell ajelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (60) napot, Megrendelő jogosult a Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 14. Jogutódlás Minden, jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megrendelő jogutódait. Vállalkozó a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Vállalkozó jogutódja jelen Szerződés szerinti pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha a jogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem vagy a Megrendelő számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. 15. Együttműködés, értesítések 15.1 A Szerződés teljesítése során Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, elektronikus úton vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. Ha a címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amennyiben pedig az nem 8/10 oldal KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés

9 állapítható meg, vagy a másodszori kézbesítési kísérletre nem került sor, úgy a küldemény azon a napon minősül kézbesítettnek, amikor az a feladónak visszakézbesítésre kerül. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel, elektronikusan továbbított információ a küldést visszaigazoló üzenettel tekintendő kézbesítettnek Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Jelen Szerződés teljesítése során intézkedésre és szakmai kérdésekben nyilatkozattételre jogosultak. Vállalkozó részéről: Megrendelő részéről: Boros István kormányzati üzletág vezető Tel/Fax: / Farkas Zoltán Tel/Fax: / A kapcsolattartók személyének vagy elérhetőségének megváltozása esetén Felek haladéktalanul értesítik egymást. 16. Vitás ügyek elintézése, alávetés Felek a jelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 17. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 18. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okiratnak magyar nyelven kell készülnie. 19. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Vállalkozó a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megrendelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen Szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a jelen Szerződéssel kapcsolatban kifejtett tevékenysége során tudomására jutott banktitkot, fizetési titkot, értékpapírtitkot, pénztártitkot, biztosítási titkot, foglalkoztatói nyugdíjtitkot és üzleti titkot megőrizni. Ez a kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is fennmarad és irányadó valamennyi, a Szerződés teljesítésében részt vevő személyre. Vállalkozó a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve Megrendelőnek kárt okozzon Vállalkozó ajelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő által bizalmasnak minősített információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat ajelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. 20. A szerződés módosítása Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag a Kbt ában foglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozójogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 21. Egyéb rendelkezések A Megrendelő székhelyén szolgáltatást végző személyekre a Megrendelőre irányadójogszabályok, Megrendelő belső szabályai, előírásai érvényesek, azokat a szolgáltatást végzők kötelesek betartani, különös tekintettel a munka-, vagyon-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő székhelyén folyamatos felügyelet nélkül kizárólag előzetesen elvégzett biztonsági alapellenőrzésen átesett személyek végezhetnek munkát Megrendelő minden elvárható elővigyázatossági intézkedést megtesz a székhelyén szolgáltatást végzők egészségének megóvása és biztonsága érdekébén, beleértve a Megrendelő képviselőjének szükség szerinti jelenlétét is abban a helyiségben, ahol a munkavégzés folyik. KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés 9/10 oldal 4f

10 21.3. Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, fizetési számlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges teljesítési késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységet a jogszabályoknak, valamint Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a Szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adatnak. Vállalkozó jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. Megrendelő szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattárazásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy az Érintettek üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés és a Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok - összhangban a Kbt ában foglaltakkal -Megrendelő honlapján közzétételre kerülnek Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg, sem a Felek sem a Szerződésben Érintettek részéről. Az illetékes szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az annak alapján megkötött jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi Megrendelő vállalja, hogy felkérése esetén a Vállalkozó elvégzett tevékenységére vonatkozóan referenciaigazolást állít ki Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövetelmének csökkentésére alkalmasak Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a pont szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti A külföldi adóilletőségü Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 db egymással szó szerint megegyező példányban, melyből 3 db eredeti példány Megrendelőt, 2 db eredeti példány Vállalkozót illet meg. Mellékletek: 1. sz. Melléklet: Munkalap minta 2. sz. Melléklet: Műszaki melléklet 3. sz. Melléklet: Adminisztratív melléklet 4. sz. Melléklet: Teljesítési igazolás minta Budapest, július 30.

11 /. számú Melléklet MUNKALAP (minta) Elektronikus változás-bejelentő munkalap Szállító neve /Alkalmazás neve Munkalap Sorszánta: 1.Bejelentés La - a felhasználó tölti ki A kezdeményező személy neve: Telefonszáma: Bejelentés dátuma: Az új igény /észlelt hiba pontos leírása Alrendszer 1 : Menüpont/funkció: Verziószám: Új igény esetén a szervezeti egység vezetőjének ellenjegyzése: KEUT07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés mellékletek

12 l.b. - az adott alkalmazás alkalmazásfelügyelöje tölti ki Allíal&alasfáüg^ Bej elenté^#turna; 4 te ^ Sé^y^^Ww^.^ Az új igény / észlelt hiba pontos leírása (Az alkalmazásfelügyelő tölti ki.) Alrendszer: Verziószám: Konfiguráció: Az alkalmazásfelügyelő tölti ki a felhasználói bejelentés alapján. 1. Kötelező tartalmi elem: az elvégzendő munka 1 mondatos azonosítása (ez kerül a megrendelőre). 2. Kötelező tartalmi elem: az igény szakszerű megfogalmazása. 3. Kötelező tartalmi elem: tesztelési dokumentáció kérése. 4. Kötelező tartalmi elem: az alkalmazásfelügyelö nyilatkozata arról, hogy az igény hibajavításnak vagy fejlesztésnek minősül. Kapcsolódó rendszer/funkció/szolgáltatás(ok) meghatározása (felsorolás): ff &:\*.. M% ilptt A - alapvető üzemképes funkció nem B - a hiba feloldható időlegesen, a feldolgozás folytatható C a feldolgozásokat veszélyeztető hiba nem l.c. - az adott rendszer alkalmazásgazdája tölti ki (Új igény esetén az adott rendszer alkalmazásgazdája tölti ki) Alrendszer: Menüpont/funkció: Verziószám: Alkalmazásgazda észrevétele: mellékletek KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés

13 2. Megoldási javaslat, munka-becslés, megrendelés Munkavégzés típusa Szoftver módosítás / Új igény Konzultáció / Bemutató Hibajavítás* / Garancia Megoldási javaslat (A Vállalkozó tölti ki) llalkomjának s?akmai inegoldnii jnvniluhi;: A felhasználói igény megvalósításához kapcsolódó rendszerek/szolgáltatások/funkciók vállalkozóinak/fejlesztőinek ellenjegyzése (dátum, aláírás): A felhasználói igény megvalósításához kapcsolódó rendszerek/szolgáltatások/funkciók alkalmazásfelügyelőinek ellenjegyzése (dátum, aláírás): Vállalkozó által becsült összes munka mennyisége*: embernap Vállalkozó által vállalt határidő'*: a megrendeléstől számított XXX munkanap. Felhasználói tesztre átadás időpontja*: a megrendeléstől számított XXX munkanap. Kitöltés dátuma: Hibajavítás kezdete: Teszt kapacitás szükséglete*: embernap Név: Aláírás: KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés mellékletek

14 A Ikalmazásfelügyelői ellenjegyzés: Dátum: IT Alkalmazásfelügyeleti főosztály vezetőjének aláírása: Dr Bír A 7oltán Dátum: 3. Munkavégzés dokumentálása, garancia A munkát végző cég neve: A munkát végző munkatárs(ak) neve: Tényleges / elszámolható ráfordítás (munkavégzés): Munkavégzés kezdete: Munkavégzés vége: A végzett munka leírása (a Vállalkozó által elvégzett munka / a megrendelő észrevételei / teszteredmények) Elvégzett munka leírása: Név: Dátum: Fejlesztői teszt eredménye: Tesztelő neve: Dátum: Felhasználói teszt eredménye: Tesztelő neve: Dátum: mellékletek KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés

15 Teljesítést követő garancia lejárta: ( Vállalkozó tölti ki) Garancia vége: Dátum: Név: Aláírás: Módosítások dokumentálása az érintett alkalmazás(ok) dokumentációjában: Szükséges Nem szükséges Rendszerdokumentáció ( Vállalkozó tölti ki) módosítása: Módosított dokumentum(ok) neve és Új dokumentum fok) neve és verziószáma: verziószáma: 4. Határidő kezelés, munkalap lezárása A szerződésszerű teljesítés a vállalt határidőre: (a megfelelő aláhúzandó) Megtörtént Nem történt meg Késedelmes napok száma: Lezárásra elküldve: Dátum: Név: Alkalmazásfelügyelő neve Aláírás: KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés mellékletek

16 Lezárva: Dátum Dátum Név Név Aláírás Munkavégző (Vállalkozó) Aláírás Megrendelő képviseletében 5. Képernyőképek mellékletek KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés

17 4. számú Melléklet TELJESÍTÉSIGAZOLÁS (MINTA) Alulírott Megrendelő képviseletében igazolom, hogy Vállalkozó a KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Vállalkozási szerződés (köt.váll.nyt.szám: ) teljesítése keretében napján a Szerződés tárgyát képező, Munkalapon részletezett szolgáltatásokat az alábbi ráfordításokkal teljesítette. Munkalap száma Ráfordított szakmai szolgáltatás (embernap) Lezárás napja Összesen:... embernap A teljesítés a Szerződésben foglaltak maradéktalanul megfelelően és a Szerződéssel teljes összhangban történt VAGY A teljesítés a Szerződésben foglaltakhoz képest a következő eltérésekkel történt (hibás teljesítés, késedelmes teljesítés tényének megállapítása) Jelen teljesítésigazolás alapján összhangban a Szerződés rendelkezéseivel Vállalkozó részére Ft + jogszabály szerinti Áfa = Ft összeg kifizethető. Kelt, aláírás KEUT 07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Vállalkozási keretszerződés mellékletek

18 2. számú melléklet - Műszaki melléklet (Ajánlati dokumentáció és Vállalkozó műszaki (szakmai) ajánlata, tárgyalási jegyzőkönyv, stb alapján) KEUT07/12 azonosító számú közbeszerzési eljárás - Ajánlati dokumentáció 1/9 oldal

19 MŰSZAKI AJÁNLAT AQUIS ff -0«^ A szerződés elnyerése esetén az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk, az ajánlati dokumentáció értelmében. I. RENDSZERTÁMOGATÁS A rendszertámogatás tartalma: A rendszertámogatás keretében biztosítjuk a rendszer rendeltetésszerű és folyamatos működőképességét és használhatóságát, a hibaelhárítás és/vagy fejlesztés kapcsán a Felhasználói kézikönyv és egyéb, a Biztosítás Közvetítői Képzés és Vizsga (BKKV HKKV) rendszer rendszerdokumentációjának részét képező dokumentációk (üzemeltetési dokumentáció, telepítési leírás, oktatási anyag, implementációs ~dukuiiiüiitum)-frissíté5é^ felmerülő fejlesztési, helyszíni konzultációs (tanácsadási, szakértői támogatási), stb. igények kielégítését. Fentiek alapján a rendszertámogatás összetevői: -technikai támogatás biztosítása (support); -Ajánlatkérő (szerződés szerinti Megrendelő) által bejelentett új igények megvalósítása (fejlesztés); - a Biztosítás Közvetítői Képzés és Vizsga (BKKV HKKV) rendszerre vonatkozó konzultációk biztosítása Ajánlatkérő (szerződés szerinti Megrendelő) székhelyén. Ennek keretében különösen: - verzióváltási/upgrade feladatok ellátása - tesztkörnyezet kialakításának támogatása - a rendszerrel kapcsolatos helyszíni konzultációk biztosítása - workflow folyamatok létrehozása, továbbfejlesztése, igény szerinti módosítása - lekérdezések készítése Ajánlatkérőnél felmerülő igények szerinti mennyiségben az igények felmerüléséhez igazodóan. II. AZ EGYES TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ FELTÉTELEK: 1. Igénybejelentések fogadása, kezelése 1.1. Ajánlattevő (szerződés szerinti Vállalkozó) munkanapokon legalább óra között Help-desk szolgáltatást biztosít, hogy a szükséges szaktudású szakember a szerződésben foglalt feltételek betartásával, a Megrendelő rendelkezésére álljon és a kért szolgáltatást (igénybejelentések fogadása, szakmai segítségnyújtás biztosítása) elvégezze A Help-desk szolgáltatás elérhetőségének biztosítása telefonon, faxon és ben Az igénybejelentések fogadása munkanapokon 8:00-17:00 óra között. Az igénybejelentések fogadása az alábbi elérhetőségeken történik: Telefon: (06 1) Fax: (06 1) ugvfelszolgalat(5>aquis.hu AQUIS Informatika Zrt Budapest, Vörösvári út Telefon: Fax:

20 AOUIS 1.4. Az igénybejelentések küldésének (fogadásának) módja: fax és Ajánlatkérő (szerződés szerinti Megrendelő) által küldött igénybejelentések fogadásának visszaigazolása legkésőbb az igénybejelentés megküldésétől számított 2 órán belül, az igénybejelentés megküldése módjával azonos módon. 2. Munkabecslés elkészítése és megküldése, munkaráfordítás 2.1. A munkabecslés (szükséges erőforrás kalkuláció) elkészítése és megküldése legkésőbb az igénybejelentés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül Ajánlatkérő (szerződés szerinti Megrendelő) részére. 3. Fejlesztések A BKKV/HKKV rendszer használata során keletkező fejlesztési igények kiszolgálására, új funkciók implementációjának biztosítására A fejlesztés - ill. követelményspecifikáció készítése - megkezdése legkésőbb a megrendelés megküldésének napját követő harmadik munkanapon A fejlesztések fejlesztői tesztelése során a Rendszer egészének rendeltetésszerű és megfelelő működésének vizsgálata. 3.3 A fejlesztések dokumentálása, az alábbiak szerint: a) Adott fejlesztési igény kapcsán átadandó dokumentumok - Követelményspecifikáció - Fizikai rendszerterv - Migrációs terv b) A rendszerrel kapcsolatos, korábban átadott dokumentációk aktualizálása - Telepítési kézikönyv - Üzemeltetési kézikönyv - Tesztelési kézikönyv - Felhasználói kézikönyv Az adott dokumentációt major és minor verziószámmal jelöljük, pl. BKKV_Kézikönyv_vX.Y, ahol X=major, Y=minor verziószám. A verziószám megjelenik a file nevében, és a dokumentumhoz átadott un. verziókövető lapon. A dokumentumokban a változások nyomon követése korrektúrával (Word track changes) történik, a dokumentumokat.doc/.docx illetve pdf formátumban adjuk át. Az elektronikus formátumon kívül - külön jelzett igény esetén - az adott dokumentumot 1 példányban papír alapon is biztosítjuk. 4. Jótállás A jótállás vállalt ideje: implementáció átadásától számított 12 hónap. 5. Hibajavítás 5.1. A hibabejelentés is igénybejelentésnek minősül. A bejelentésben igényelt munkavégzés típusa akkor sorolható hibának, ha az a nyertes ajánlattevő (Szállító) által végrehajtott fejlesztéssel kapcsolatban merül fel, a kifejlesztett funkció vagy a fejlesztést követően a Rendszer működése nem rendeltetésszerű, illetve a rendszerdokumentációkban foglaltaktól eltér. AQUIS Informatika Zrt Budapest, Vörösvári út Telefon: Fax:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS V r A PSZAF000001795301 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Ikt./Ref.: 101909-' /20U Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS /ÁC k- K /2011 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Legfőbb Ügyészség Ig.. 359/2009. Legf. Ü. sz. Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. mint bejegyzett hírközlési Szolgáltató (a továbbiakban: Vállalkozó), másrészről

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben