1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék"

Átírás

1 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében című pályázati felhíváshoz Megnevezés Oldalak darabszáma* 1. Pályázati adatlap 2. A pályázatban szereplő projekt megvalósításának részletes ismertetését, szakmai összefoglalóját, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó dokumentum 3. Pályázó nyilatkozata 4. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlap I. része kitöltve, aláírással ellátva 5. A pályázó ÁFA nyilatkozata, aláírással ellátva 6. A pályázó szervezet és a partner szervezet (ek) 90 napnál nem régebbi jogerős létesítő okiratának és a jogerős bejegyzési végzésének másolata (amennyiben nincs partner szervezet csak a főpályázóra vonatkozóan csatolandók a dokumentumok) 7. A pályázó szervezet és partnerszervezet(ek) aláírási címpéldányának másolata 8. A pályázati adatlapon szerepeltetett évi teljes ráfordítás összegének alátámasztására, a évi számviteli beszámoló pályázó által hitelesített példánya (mérleg és eredmény-kimutatás) 9. A pályázati adatlap 12. pontjában bemutatott önerő ill. egyéb forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (a pályázati útmutató által előírt módon) 10. A partnerek adatlapja(i) kitöltve, hivatalos aláírással ellátva (amennyiben releváns) 11. Partnerek bevonása esetében csatolásra került az aláírt együttműködési megállapodás eredeti példánya (amennyiben releváns) 12. A pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerződések, nyilatkozatok, valamint jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok másolata(i) nem kötelező melléklet! 13. A pályázat anyagot tartalmazó CD lemez * Oldalak darabszáma: a dokumentum oldalainak darabszáma (pl. adatlap 8.oldalas) ** a dokumentum (pl. az aláírási címpéldány másolata a folyamatos számozású pályázati anyag pl. 14.oldalán található) Oldalszám** A tartalomjegyzékben a pályázatban szereplő összes dokumentumot fel kell tüntetni. A nem kötelező dokumentumok sorai a tartalomjegyzékből törölhetők. A tartalomjegyzék bővíthető, amennyiben az előírtakon kívül egyéb dokumentumok becsatolásra kerülnek a pályázati dokumentációba. Az olvashatatlan, nehezen olvasható, azaz félreérthető melléklet nem értékelhető, és az értékelők úgy tekintik, hogy a mellékletet nem csatolta. Ügyelni kell arra, hogy a tartalomjegyzék szerinti oldalszám a pályázati anyagban feltüntetett oldalszámozással megegyezzen. Kijelentem, hogy a jelen pályázati dokumentáció összesen..db számozott, cégszerű aláírással ellátott oldalból áll, és a fentiekben feltüntetett dokumentumokat hiánytalanul tartalmazza. P.H. A pályázó cégszerű aláírása

2 2 sz. melléklet: A pályázati adatlap Az adatlap formailag nem változtatható, de a szövegmezők bővíthetők. Az adatlap minden oldalát a pályázó hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon aláírással kell ellátnia! PÁLYÁZATI ADATLAP Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében című pályázati felhíváshoz A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATLAPJA 1. A szervezet megnevezése A szervezet hivatalos angol nyelvű megnevezése (amennyiben van)/ Legal name in official English translation (if exists) 2. A szervezet azonosító adatai Jogi forma TEÁOR szám szerinti főtevékenysége Bejegyzési végzés száma Bejegyzés ideje Statisztikai azonosító száma Kód Megnevezés / Adószám Bejegyzés helye ÁFA köteles? (igen/nem) évi teljes ráfordítása (Ft):

3 Fax Web 3. A szervezet székhelye Utca Postai irányítószám Település Kistérség Statisztikai régió Házszám 4. A kapcsolattartó személy vezetéknév keresztnév beosztás Telefon (munkahely) Fax Mobil 5. Törvényes képviselő vezetéknév keresztnév beosztás Telefon (munkahely) Fax Mobil 6. Bankszámla adatok Bankszámla tulajdonos neve Számlaszám (melyre a támogatás utalható) Bank neve Aláíró neve Cím Beosztás

4 7. A támogatási cél 7.1 A támogatási cél kiírás szerinti száma megnevezése: 7.2 A kapcsolódó támogatási cél megnevezése (amennyiben releváns) 7.3 A tervezett program címe magyar nyelven: 7.4 A tervezett program címe angol nyelven: 8. A megpályázott program, tevékenység rövid leírása (max. 300 karakter): (a részletes leírást a 3. sz. kötelezően csatolandó melléklet szerint kell megadni) 9. A megvalósítás helyszíne (több helyszín esetén e pontban a pályázat szempontjából leginkább releváns helyszínt kell feltüntetni és 3. sz. kötelezően csatolandó mellékletben kell valamennyi helyszínt felsorolni) Megye Utca Postai irányítószám Település Kistérség Statisztikai régió Házszám Helyrajzi szám 10. A megvalósítás időszaka A megvalósítás kezdő időpontja: év hó.nap A megvalósítás befejező időpontja: (legkésőbb ).. év hó.nap

5 11. A megvalósítás költsége A megvalósításhoz szükséges bruttó teljes költség: A visszaigényelhető ÁFA összege (amennyiben a tárgyi projekt kapcsán a szervezet ÁFA levonási jogosultsággal rendelkezik): A megvalósításhoz szükséges nettó teljes költség (amennyiben a pályázó szervezet a tárgyi projekt kapcsán ÁFA levonási jogosultsággal nem rendelkezik, a nettó teljes költség megegyezik a bruttó teljes költséggel): Ft Ft Ft 12. A megvalósítás költségének forrásai 1. A megvalósításhoz rendelkezésre álló önerő összege (a teljes költség minimum 10%-a, (1.1, )): 1.1. Az önerőből saját forrás (az önerő legalább 25%-a) összege: 1.2. Az önerőből természetbeni hozzájárulás (az önerő maximum 50%- a) összege: 1.3. Az önerőből egyéb támogatás (pl. NCA)összege: 2. Az igényelt EGT/ Norvég FM támogatás összege ( ) (a teljes költség maximum 90%-a): Források összesen (1+2): 2.1. Az igényelt EGT/ Norvég FM támogatásból működés (dologi) : 2.2 Az igényelt EGT/ Norvég FM támogatásból felhalmozás (beruházás): Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

6 13. A projekt tételes költség- és forrás kalkulációja* (a felhalmozás, működés jellegű tételek pontos meghatározásával) 13.1 A pályázatban foglalt projekt költsége (Ft) Sor - szám Évek Költségtétel megnevezése és kalkulációja Működés Fel- Működés Fel- Működés Fel- (Részletesen adja meg a költségkalkulációt, halmozás halmozás halmozás pl. Szállás 2 nap * 10 fő * X ezer Ft, Szakértői díj 10 nap * Y ezer Ft.) Összesen Mindösszesen (ÁFÁ-t is tartalmazó költség): Visszaigényelhető ÁFA (amennyiben a pályázó szervezet a tárgyi projekt kapcsán jogosult az ÁFA visszaigénylésre, ha nem akkor 0-t kell beírni!): Visszaigényelhető ÁFÁ-val csökkentett költség: ( bővíthető szövegmező! )

7 13.2 Források biztosítása a projekt költségre ( Ft ) A % kiszámításánál a vetítési alap (100 % ) =a pályázatban foglalt projekt visszaigényelhető ÁFÁ-val csökkentett költsége (azaz a 13.1 táblázat visszaigényelhető ÁFÁ-val csökkentett költség összesen értéke) a/ Önerő összesen 1). Önerőből saját forrás (az önerő legalább 25%-a) (a+b) a) Bankszámlapénz b) Bankbetét 22.) Önerőből természetbeni hozzájárulás (az önerő maximum 50%-a) Formája: 3.) Önerőből egyéb támogatás összesen: Mindösszesen (1+2+3): = % ( bővíthető szövegmező! ) Saját forrás rendelkezésre állásának formája:... b/ igényelt EGT/ Norvég FM támogatás Összesen* Összesen = % Források összesen ( a+b) Összesen* 2 Mindösszesen: = 100% * Az összes forrás mindösszesen értéke meg kell, hogy egyezzen a 13.1 pontban szereplő táblázat Visszaigényelhető ÁFÁ-val csökkentett költség rovatában feltüntetett összeggel, valamint az évenként ütemezett összes költség és összes forrás is meg kell, hogy egyezzen. 14. A tárgyi pályázati felhívásra - jelen pályázaton kívül- partnerként benyújtott pályázatának megnevezése (a főpályázó megnevezésével):

8 15. A pályázó egyéb közlendői 16. Ellenőrző lista A pályázat beküldését megelőzően, kérjük, ellenőrizze a pályázat teljességét. Csatolás esetén pipálja ki az alábbi pontokat. Mellékelve A pályázat példányain feltüntetésre került a példányok számozása (1-3-ig), és azok borítólapján feltüntetésre került az Eredeti (1), illetőleg Másolat (2), Másolat (3) felirat A pályázat elejére csatolásra került a tartalomjegyzék, melyben szerepel a csatolt dokumentumok felsorolása, és a tartalomjegyzék végén feltüntetésre került a pályázat összes lapjainak a száma A pályázati adatlap minden pontja megválaszolásra került A pályázati adatlap 8. pontjában ismertetésre került a pályázó szervezet által megvalósítani kívánt projekt rövid leírása, valamint a 11., 12. és 13. pontjában maradéktalanul kitöltésre kerültek a projekt költség- és forrás kalkulációját bemutató rovatok, a költségek és források összhangjának biztosításával Csatolásra került a pályázathoz a pályázatban szereplő projekt megvalósításának részletes ismertetését, szakmai összefoglalóját, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó dokumentum (a pályázati útmutató 3. sz. melléklete szerint) Csatolásra került a pályázathoz a pályázó nyilatkozata megnevezésű melléklet, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 4. sz. melléklete), melynek 1. pontjában a megfelelő válasz megjelölésre került Csatolásra került a pályázathoz az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlap I. része kitöltve, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 5. sz. melléklete) Csatolásra került a pályázathoz a pályázó ÁFA nyilatkozata, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 6. sz. melléklete) Csatolásra kerültek a pályázathoz a partnerek adatlapja(i) kitöltve, hivatalos aláírással ellátva (amennyiben releváns - a pályázati útmutató 7. sz. melléklete)

9 Csatolásra került a pályázathoz a pályázó szervezet és a partner szervezet(ek) 90 napnál nem régebbi jogerős létesítő okiratának és a jogerős bejegyzési végzésének másolata (alapító okirat, a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős bejegyzési végzés, alapszabály stb. Az iratot lehet egyszerű másolatban benyújtani, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyeznek.) Csatolásra került a pályázó szervezet és partnerszervezet(ek) aláírási címpéldányának másolata Csatolásra került a pályázati adatlapon szerepeltetett évi teljes ráfordítás összegének alátámasztására, a évi számviteli beszámoló pályázó által hitelesített példánya (mérleg és eredmény-kimutatás) Csatolásra kerültek az adatlap 12. pontjában bemutatott önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (a pályázati útmutató által előírt módon) Partnerek bevonása esetében csatolásra került az aláírt együttműködési megállapodás eredeti példánya (a pályázati útmutató 8. sz. melléklete) Csatolásra kerültek a pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerződések, nyilatkozatok, valamint jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok másolata(i) nem kötelező melléklet! A pályázat minden oldala el van látva a pályázó szervezet aláírásra jogosult személye aláírásával A pályázat minden oldalán feltüntetésre került az oldalszám Az eredeti és másolati példányok példányonként külön-külön le vannak fűzve, a példányokhoz csatolásra került az 1 pld (a pályázati anyagot tartalmazó) CD Kelt:..., hó...nap A jelen adatlap aláírásával nyilatkozom, hogy a pályázat egy nyomtatott eredeti és a két másolati példánya egymással mindenben megegyezik, valamint a nyomtatott és a CD-n található elektronikus változat is megegyezik egymással. Tudomásul veszem, hogy a példányok közötti esetleges eltérésekből fakadó következmények miatt fellebbezéssel nem élhetek, ennek felelőssége a pályázót terheli. Az aláírásra jogosult ( ak ) neve: beosztása:

10 3. sz. melléklet: A pályázatban szereplő projekt megvalósításának részletes ismertetése, szakmai összefoglalója, a pályázó szervezet(ek) bemutatása A melléklet csatolása kötelező. A mellékletet a főpályázónak hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon aláírással kell ellátnia! A szakmai összefoglaló elkészítésének célja, hogy megfelelő információt nyújtson a döntéshozók számára ahhoz, hogy azok megalapozott döntést tudjanak hozni a további finanszírozásra és megvalósításra javasolt projekt elfogadásáról, módosításáról, illetve elvetéséről. A szakmai összefoglaló feladata a kiválasztott projekt megalapozottságának és életképességének vizsgálata, elkészítésének eredménye a javasolt projekt relevanciájának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése. A projekt részletes ismertetését, szakmai összefoglalóját az alábbiakban felsorolt szempontok szerinti minimális tartalommal kell összeállítani: (a leírás legfeljebb 6-8 oldal lehet!) A következő kérdésekre szükséges választ adni: - a megpályázott program, tevékenység részletes leírása (célja, helyszíne, indokoltsága) a támogatás igénybevételének célja, együttműködés a megvalósításban - mi a program/tevékenység konkrét célja, mi az a környezetvédelmi /természetvédelmi/ vízgazdálkodási probléma, amire a pályázat megoldást keres - a projekt megvalósításának tervezett helyszíne(i), ideje, szakmai előzmények rövid ismertetése - ki(k) a tevékenység célcsoportja(i), ki(k)nek szól a projekt - miért fontos a projekt megvalósítása/ a probléma megoldása az adott közösség (helyi, regionális, országos, nemzetközi szint) számára - kik a munkafolyamatok felelősei - kik a pályázati cél megvalósításában résztvevők, ill. kiket vonnak be a tevékenységbe (pl. lakosság, gazdálkodók, (ön)kormányzati szervek) - a probléma szintjén adott, mozgósításra kerülő erőforrások (természetbeni - pl. adományok és emberi - pl. önkéntesek) - a projekt megvalósítása során tervezett tevékenységek, elérendő célok, várt eredmények/hatások (az alábbi indikátor táblában megjelölve, hogy a projekt mely cél megvalósítását szolgálja) - a projekt célrendszerének bemutatása (átfogó, konkrét és operatív célok) - milyen konkrét hatás (lokálisan, megyében, régióban, országban, nemzetközileg), és eredmény várható a projekt végrehajtásával - milyen konkrét tevékenységeket tervez a pályázó, hogy a várt eredményeket elérje

11 - a projekt alapelvekhez való illeszkedésének bemutatása: (a horizontális célokkal kapcsolatos útmutatók figyelembe vételével, melyek megtalálhatók a honlapon): - Fenntartható fejlődés (a tágan értelmezett életminőség javulása - egymással harmóniában fejlődő alkotórészei az anyagi jólét, a környezet minősége, a demokratikus jogok érvényesülése, a természeti erőforrásokhoz valamint a társadalom nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférés, a teljes testi, lelki egészség, a szabadidő, a biztonság) A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel és a társadalmi igazságossággal, esélyegyenlőséggel. - Esélyegyenlőség (a megvalósítás során a projekt figyelembe veszi-e a fogyatékossággal élők speciális igényeit, érvényesül-e a nők esélyegyenlősége?, A támogatás eredménye várhatóan javítja-e az esélyegyenlőségi célcsoportok (nők; roma emberek; fogyatékossággal élő emberek) foglalkoztatási lehetőségeit, javítja-e az ő életminőségüket? Továbbá biztosított-e a projekt eredményeinek mindenki számára egyenlő eséllyel történő hozzáférése?) - Jó vezetés, jó kormányzás (felelősség, átláthatóság, részvétel, egyenlő esélyek) - Korrupciómentesség Általános célok (hosszú távú, átfogó hatások) A cél megnevezése Indikátor A projekt által elérendő cél (számszerűsítve) Az NGO-k fenntarthatóság irányába tett megmozdulásainak erősítése NGO-k által szervezett nyilvános, a fenntartható fejlődés aspektusait (környezeti, gazdasági, társadalmi) népszerűsítő kampányok száma Az NGO-k bevonásával/velük való egyeztetéssel megszületett kormányzati dokumentumok száma Projekt konkrét célkitűzése (azonnali vagy közvetlen hatás) Az NGO-k részvételének növelése a környezetvédelmi döntéshozatali eljárásokban különös tekintettel, az NKP II., valamint a hazai és az EU szabályozások megvalósítására A központi és a helyi kormányzat által indított nyilvános konzultációkban való részvétel Az NKP II. megvalósításával kapcsolatos kormányzati kezdeményezésekben való részvétel

12 Az EU és nemzeti környezeti törvényhozás előkészületi eljárásában, átvételében és alkalmazásában való részvétel Eredmények (létrehozott termékek és szolgáltatások) Az NGO-k környezetvédelmi döntéshozatali eljárásban való részvételét erősítő projektek Az NGO-k intézményes kapacitását erősítő projektek Az NGO-k által sikeresen megvalósított projektek száma Az NGO-k által sikeresen megvalósított projektek száma - a projekt végrehajtásának időrendi ütemezése (negyedéves bontásban) - végrehajtási ütemterv, melyben megjelölésre kerül, hogy a tevékenységeket milyen ütemezésben tervezik megvalósítani - a projekt megvalósításának költsége, tervezett finanszírozási módja (a beruházási és működési költségek nagysága, a finanszírozás tervének bemutatása) - a projekt/program költségének aránya a várt eredménnyel - a költségtakarékos megoldás bemutatása (a költségvetés megalapozott, tevékenységhez rendelt és összhangban van a pályázattal, az általános működési költségek nem kerültek túlsúlyba) és megfelelően részletezett, - az igényelt támogatáson kívüli forrás(ok) biztosításának bemutatása

13 - ugyanazen témakört érintően egymást követő években benyújtott és támogatott pályázat(ok) esetén, a korábbi támogatott pályázat(ok) megvalósulásáról, a kapott támogatás hatásáról, eredményességéről szóló rövid összefoglaló (annak bemutatása, ha korábban ugyanezen témakörben a pályázó már valósított meg pályázatot, akkor annak volt látható eredménye és a jelenlegi probléma kezelését vagy megoldását célzó tevékenység most erre épül, továbbfejleszti azt (nem pusztán megismétli, figyelemmel a jogszabályi előírásokra (egy program egy előirányzatból csak egy alkalommal támogatható)) - a nyilvánosság biztosításának bemutatása (a pályázati útmutató 7.5 pontja és a nyilvánossági útmutató (www.kvvm.hu\aktuális\pályázatok) szerint) - a pályázó ill. konzorciumi pályázat esetén a pályázó szervezetek - eddigi tevékenységének rövid bemutatása a pályázott program területén végzett tevékenységek, szakmai referenciák kiemelésével (az alábbiakban felsorolt szempontok szerinti minimális tartalommal): - melyek a szervezet tevékenységi körei, mikortól működik - az eddigi főbb eredmények - főleg a pályázat témájának területén - mekkora a szervezet tagsága, mik az erősségei (önkéntesek, alkalmazottak, anyagi források, szakmai felkészültség stb). - milyen programjai futnak jelenleg a szervezetnek? - kik az eddigi legfontosabb támogatók, fontosabb szakmai és társadalmi kapcsolatok. - a projekt megvalósításához szükséges szakértelem, tapasztalatok rendelkezésre állásának bemutatása, referenciák ismertetése, a projekt főbb résztvevői önéletrajzának csatolásával (a mellékelt önéletrajz-minta használata ajánlott, de nem kötelező!)

14 Projektben betöltendő szerep: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Családi név: Utónév: Születési dátum: Nemzetiség: Családi állapot: Elérhetőség (telefon/fax/ ): 2. Tanulmányok: Intézmény (Dátum tól ig) Megszerzett képesítések, diplomák 3. Nyelvi készségek: a nyelvi készség szintjét jelölje a skálán 1-től 5-ig (1 kiváló, 5 alapfok): Nyelv Olvasás Beszéd Írás 4. Szakmai szervezetekben való tagság: 5. Egyéb készségek: (pl. számítógép felhasználói készség, stb.): 6. Jelenlegi állás:

15 7. A szervezetnél töltött évek száma: 8. Legfontosabb végzettségek: (a projekthez kapcsolódóan): 9. A régióban szerzett specifikus tapasztalatok: Ország Dátum tól ig 10. Szakmai tapasztalat: Dátum tól ig Hely Szervezet Pozíció Munkakör 11. Egyéb releváns információ: a. Publikációk és szemináriumok: b. Referenciák: Aláírás / Signature:

16 4 sz. melléklet: A pályázó nyilatkozata A melléklet formailag nem változtatható. A mellékletet a főpályázó hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon aláírással kell ellátnia! A pályázó szervezet nyilatkozata Ezt a formanyomtatványt a pályázó aláírásra jogosult képviselője aláírásával és érvényes pecséttel kell ellátni! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.); valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 ( XII.30 ) kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet.) foglaltak szerint: 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában - az APEH irányában adótartozásom - a VPOP irányában vámtartozásom - a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat irányában tartozásom, továbbá - az Európai Unió Tradicionális forrásai címen tartozásom *nem áll fenn / fennáll, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. * A megfelelő aláhúzandó! -környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóságtól határozatban előírt teljesítetlen kötelezettségem nincs. Tudomásul veszem/vesszük, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a Korm. rendelet 92. -a (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -a (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerülhet. 2. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazói nyilatkozat kiállítása alapján történjen. 3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: - a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatás igénybevételét kizáró okok nem állnak fenn, - a pályázatot benyújtó szervezet szerepel a támogatásra jogosultak között és a kizáró okok egyike sem vonatkozik rá, - megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az Áht 15. -ában meghatározott - feltételeinek, valamint az Áht 15.. (11) bek. szerint vizsgálandó jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait a Támogató rendelkezésére bocsátom, - a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, - az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, - az adott (cél)előirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás(ok) felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, vagy annak megfelelő teljesítése a szerződés szerint folyamatban van; korábbi, lejárt elszámolási határidejű KAC, VICE, KÖVICE, Kövi pályázatos támogatás elszámolásának hiánya nem áll fenn, - a pályázat benyújtásának időpontjában hogy nem folyik ellenünk csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás, illetve az ügyészség szervezetünknek a bírósági nyilvántartásból való törlését nem kezdeményezte, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem ha támogatási szerződés lejártáig ellenünk csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indul, ill. ha az ügyészség szervezetünk bírósági nyilvántartásból való törlését kezdeményezi. - a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett, - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium előirányzataiból vagy annak jogelődjétől a jelen pályázatomban szereplő költségek finanszírozására támogatást nem kaptam,

17 - rendelkezem a támogatásban részesítendő tevékenység végzéséhez szükséges, vagy azzal összefüggő engedélyekkel/illetve az engedélyt a szerződéskötés előfeltételeként benyújtom, továbbá bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körömben az adott tevékenység szerepel, - a pályázat 3. sz. mellékletében feltüntettem, hogy a jelen pályázatomban szereplő témakörben pályázatot korábban, ill. egyidejűleg mikor és hol nyújtottam be, - a pályázatomban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 4. Hozzájárulok ahhoz, hogy - a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltak előzetes - helyszíni és dokumentumok alapján történő - ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban ill. a támogatási szerződésben foglaltak megvalósításának szakszerűségét, szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az EGT Finanszírozási Mechanizmus Iroda és/vagy a Norvég Külügyminisztérium, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Kapcsolattartó (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) vagy a Végrehajtó Ügynökség (Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység), valamint az előbbiekben említett szervezetek megbízottai a nyilvántartás valamint a projekt keretében keletkezett dokumentumok alapján és/vagy helyszínen ellenőrizzék, - teljes könyvvizsgálat lefolytatására kerüljön sor a fenti szervezetek vagy megbízottjai által a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a Projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Ezen ellenőrzések a támogatás utolsó részletének kifizetését követő 10 éven belül lefolytathatók. 5. Tudomásul veszem, hogy - nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg, ill. amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; - nem nyújtható támogatás azon pályázó részére akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor; - a Támogató a támogatás további folyósítását újabb döntésig felfüggesztheti, ha a projekt-előrehaladási jelentés, projektzáró jelentés, a lehíváshoz benyújtott dokumentumok ellenőrzése vagy a projekt helyszíni ellenőrzése során, az ellenőrzés megállapítása szerint Támogatott részéről szerződésszegés történt, illetve a szerződéses feltételek teljesítése veszélyeztetve van; - amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból - a szerződésben vállalt kötelezettségeit csak részben, de számszerűen megállapított kötelezettségek esetén legalább 75%-ot meghaladó arányban teljesíti, a fel nem használt támogatás - törvény, illetve kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet szerinti kamatokkal növelten visszavonásra kerül, melyet a Támogatott köteles visszafizetni; - amennyiben a támogatott program megvalósítása a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, haladéktalanul be kell jelenteni a Támogatónak, és a fel nem használt támogatásról írásban le kell mondani, melyet a Támogató bankszámlaszámra a bejelentés megküldésével egyidejűleg vissza kell utalni; - ha a Támogatott neki felróható okból nem vagy nem megfelelően teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, az igénybe vett támogatás (természetben juttatott telephely - telek vagy telek és épület - esetén a területre kijelölt igazságügyi ingatlanszakértő által megállapított forgalmi érték) egészét vagy arányos részét a Korm. rendeletben meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie; - a támogatott projekt megvalósításával létrehozott vagyon amennyiben az a Támogatott tulajdonába kerül a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, ill. a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. Természetbeni telephely juttatás esetén, vagy ha a beruházó a telephelyet vissza nem térítendő támogatásból vásárolta vagy építette meg, teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, keretbiztosítási jelzálogjogot érvényesít a támogató; - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, a vissza nem térítendő támogatásban részesült projekt alapján létrehozott vagyon (tárgyi eszközök és immateriális javak) támogatási szerződésben meghatározott időpontig történő elidegenítése esetén, a Támogató számlájára - a vevő részéről történt teljesítést követő 5 munkanapon belül - vissza kell fizetni a vissza nem térítendő támogatás jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét, vagy - amennyiben ez utóbbi a nagyobb - be kell fizetni a bevételből a támogatás arányának megfelelő összeget. A kamatszámításnál az elidegenítéskor érvényes jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni, a kamatszámítás kezdő időpontja a vissza nem térítendő támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. - a pályázó szervezet legfeljebb 5 évre kizárható az adott támogatási rendszerből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: - szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75 %-ot el nem érő arányban teljesítem, - az elfogadott (szerződésben szereplő) céltól, feltételektől eltérően valósítom meg a támogatott projektet, ill. a támogatást nem szabályszerűen használom fel, - a 6. pontban szereplő bejelentési kötelezettségem egy hónapon túli késedelmet szenved.

18 6. Kijelentem, hogy - a projekt tulajdonjogot és egyéb más jogosultságot nem sért, és megfelel a tárgyi támogatásra általában és a pályázat tárgyára konkrétan vonatkozó jogszabályoknak. A kötelezően betartandó szabványok előírásait kielégíti. - a pályázati felhívásban és útmutatóban, az Áht-ban, a Korm. rendeletben és a 3/2004. (II.24) KvVM rendeletben foglaltakat tudomásul vettem. - a projekt megvalósítását a támogatási szerződés aláírását követő - vagy amennyiben az későbbi időpont a szerződésben szereplő kezdési időponttól számított - 3 hónapon belül megkezdem, - amennyiben a pályázó szervezet helyzetében, adataiban, adólevonási jogosultságában változás áll be, a támogatott projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény következik be, vagy a projekt szerződésben szereplő ütemezése késedelmet szenved úgy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot haladéktalanul értesítem. 7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázó szervezet megnevezése, a támogatás tárgya, támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye, és támogatott program eredménye nyilvánosságra kerüljön. 8. Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy - a köztartozások - az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a Korm. rendelet 92. -a (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából az adószámomat, társadalombiztosítási azonosító jelemet ill. folyószámlaszámomat a Magyar Államkincstár, a támogatást nyújtó szerv ill. a szerződéskötéssel megbízott szervezet felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, - a Korm. rendelet 83. -a (2) bekezdésének j) pontja értelmében a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) és a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget kell biztosítanom a pénzügyi adatbázishoz - a Korm. rendelet 87. -a (8) bekezdése értelmében a Magyar Államkincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti információkról adatot szolgáltat a Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatóknak, - a Korm. rendelet 92. -a (4) bekezdése értelmében az APEH, a VPOP és szervei, valamint a Kincstár számszerű adatot szolgáltatnak az utalványozónak és az OTMR részére, amikor a kedvezményezettnek az adatkérést megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és a felülvizsgálat napjáig meg nem fizetett köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása alakul ki, illetőleg azt megfizette, vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott. A döntéshozó és/vagy utalványozó, valamint az OTMR tájékoztatása elektronikusan, havi rendszerességgel történik. Az operatív programok vonatkozásában az adatszolgáltatást - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata alapján - közvetlenül az EMIR kapja. 9. Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében - az Áht. 13/A. -a (4) bekezdése és a Korm. rendelet 92. -a (4) bekezdésében foglaltak szerinti adataimat a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv, ill. a szerződéskötéssel megbízott szervezet felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 10. Kijelentem, hogy - a pályázó szervezet rendelkezik a pályázati adatlapon megjelölt önerővel, beleértve a saját forrás összegét; - a pályázó szervezet rendelkezik a pályázati adatlapon megjelölt egyéb forrás összegével. Kelt:..., hó...nap Az aláírásra jogosult ( ak ) neve: beosztása: P.H.

19 5 sz. melléklet: 8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez A melléklet formailag nem változtatható. A mellékletet a főpályázó hivatalos, az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező módon aláírással kell ellátnia! Adatlap - a támogatási döntésről (Az igénylő tölti ki.) I. I/1. Az igénylő azonosító adatai A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki):... Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni): Megnevezése: Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő) Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg) Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg) Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg) Az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat) Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht.) Megjegyzés: * A kis és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. tv. alapján; - A 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. tv pontjában meghatározott befektetőket; - A 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Adóalany Igen = 1 Nem = 0 Az igénylő neve (M): Az igénylő székhelye, ir.szám: település:... cím: utca hsz. hrsz.

20 KSH Gazdálkodási forma Az igénylő adószáma (M) (2., 3., 4., 6., 7. minősítési kód esetén töltendő ki, formátummal): Az igénylő adóazonosító jele (M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban): Társpályázó minősítése: Támogatásban részesülő = 1 Közreműködő = 2 Egyéb tag = 3 Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az I/1. rész Nem hazai igénylő esetén külföldi adószám: Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése: Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése: I./2. A program/projekt azonosító adatai A program/projekt céljának szöveges megnevezése (M):... Igényelt összeg devizakódja: Forint = 1 Euro = 2 Igényelt összeg: A megvalósítási hely (M) pontos címe, település: ir.szám:... cím: utca hsz. hrsz. A támogatási konstrukció megnevezése (M):... Több támogatás/pályázat együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki, (többször is) megadható: A támogatási konstrukció megnevezése (M):... év hó Nap... igénylés dátuma

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6. sz. melléklet ADATLAP Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Képviseletére jogosult Kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... neve:...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587 ELŐTERJESZTÉS Települési Önkormányzat Sümegprága képviselő-testületének 2011. január 6 - i nyilvános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben