Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság"

Átírás

1 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni a pályázattal): F_01 F_02 F_05 F_10 F_11 F_14 F_15 F_16 F_17 F_18 F_19 F_23 Költségvetési tábla (Excel file) Partnerségi megállapodás Kötelezettségvállaló nyilatkozat Tervező nyilatkozata nem engedélyköteles tevékenységről Adatlap támogatási döntésről Önéletrajz minta Összefoglaló szakértői táblázat ÁFA nyilatkozat Nyilatkozat saját forrás rendelkezésre bocsátásáról A pályázó nyilatkozata Éves bontású pénzforgalmi terv Nyilatkozat felajánlani szánt biztosítékról 1

2 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Költségvetési tábla F_ február 2

3 Intézkedésenként különböző költségvetési táblát ide kell beszúrni! 3

4 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Partnerségi Megállapodás minta F_ február

5 PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS MINTA Mely létrejött egyrészről Név: Cím: Képviseli: Kapcsolattartásra kijelölt személy: Telefon: Telefax: mint a partnerség vezetője és mint a Támogatási szerződés Főkedvezményezettje (továbbiakban Főkedvezményezett) másrészről Név: Cím: Képviseli: Kapcsolattartásra kijelölt személy: Telefon: Telefax: mint a Támogatási szerződés 5.2 pontja alapján a támogatás közvetlen igénybevételére jogosult partner, azaz Támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Kedvezményezett) valamint Név: Cím: Képviseli: Kapcsolattartásra kijelölt személy Telefon: Telefax: mint a Támogatási szerződés 5.2 pontja alapján a támogatás közvetlen igénybevételére nem jogosult Közreműködő partner, azaz Partner (továbbiakban:. sz. Partner) között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 1./ Felek jelen megállapodás aláírásával partnerséget hoznak létre abból a célból, hogy az általuk, a [ pályázat száma, megnevezése] pályázat keretében, a című pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös együttműködéssel valósítsák meg.

6 2./ A partnerségi megállapodás aláírása kifejezi továbbá az aláírók azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 3./ Jelen partnerség nevében a Főkedvezményezett által, a Szerződő Hatóság irányában tett nyilatkozatok, a partnerség tagjait jogosítják, illetve kötelezik. A Szerződő Hatóságnak a partnerséggel, illetve annak tagjaival történő kapcsolattartása, a Főkedvezményezetten, illetve annak a Támogatási Szerződésben megjelölt projektmenedzserén keresztül történik. 4./ Jelen megállapodás értelmében, a Szerződő Hatóság felé, a partnerség bármely tagjának működéséért, valamint a támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Főkedvezményezett tartozik felelősséggel. 5./ Bármely tag által elkövetett pénzügyi vagy szakmai szabálytalanságért, jogszabálysértésért, a Támogatási szerződéssel és annak mellékleteivel ellentétes tevékenységért Főkedvezményezett korlátlanul felel a Szerződő Hatóság felé. 6./ A partnerség minden egyes tagja felelősséggel tartozik a támogatási szerződésben meghatározott, általa megvalósítandó projektelem szerződésszerű teljesítéséért, és az azzal kapcsolatos kötelezettségekért. Amennyiben egyes projektelemeket a partnerség tagjai közösen valósítanak meg, vagy az egyes projektelemek rendeltetése oly módon összefügg, hogy azok önállóan, rendeltetésszerűen, és a projekt céljai elérésére nem alkalmasak, 1 azok szerződésszerű teljesítéséért, és az azzal kapcsolatos kötelezettségekért az abban résztvevő felek egyetemlegesen felelnek a Szerződő Hatóság felé. A projekt megvalósítása érdekében a partnerség tagjai az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: A szervezet neve A szervezet partneri státusza A feladatok 1. A partnerség vezetője: 2. Partner: 3. Partner: 4. Partner: 5. Partner: A partnerség tagjai a projekt megvalósításához az alábbi saját pénzbeli vagy természetbeli hozzájárulásukat adják, amelyek összesen a projekt teljes előirányzott költségének %-át képezik, az alábbi megoszlásban: 1 Például a felújítandó ingatlan több partner tulajdonát képezi 6

7 1. A partnerség vezetője: 2. Partner: 3. Partner: 4. Partner: 5. Partner: Összesen: A szervezet neve A hozzájárulás formája és mértéke Részesedés a partnerség saját forrás hozzájárulásából (%) 7./ Felek együttműködésük tekintetében jogosultak jelen megállapodásban foglaltaktól eltérő, vagy szigorúbb feltételekben is megállapodni, ugyanakkor annak jogkövetkezményei a Szerződő Hatóságra, vagy annak képviseletében eljáró személyre, szervezetre nem lehetnek hátrányos kihatással. 8./ A partnerség nem jogi személy. 9./ A partnerség fenntartása és megfelelő működtetése a Főkedvezményezett a kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért, a Szerződő Hatóság irányában a Főkedvezményezett tartozik felelősséggel. 10./ A partnerség vezetője, a Szerződő Hatóság tájékoztatását követően, annak előzetes hozzájárulásával jogosult, illetve köteles a partnerségből kizárni azt a tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 11./ A partnerségből a Főkedvezményezett kivételével, a Szerződő Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával bármely tag szabad elhatározása szerint kiválhat, ha a kiválása nem veszélyezteti a pályázatban meghatározott pályázati célok elérését. A kiválás legkorábban, az írásban történő bejelentéstől számított 30 naptári nap elteltével történhet meg, annak érdekében, hogy a partnerség vezetője megfelelő módon gondoskodhasson a kiváló partner helyettesítéséről. Kiválás esetén azonban a kiváló tag köteles a partnerség vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa végzett projektelemről beszámolni. Kiválás esetén a tag köteles a jelen együttműködési megállapodás keretében használatába, vagy tulajdonba kapott juttatást, vagyontárgyat a Főkedvezményezettnek haladéktalanul visszaszolgáltatni, illetve átruházni arra, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni. 12./ A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során létrejövő vagyontárgyak és jogosultságok feletti tulajdon- és használati jog a partnerség vezetőjét illeti, az alábbi meghatározott kivétellel: 7

8 A Főkedvezményezett és partnerei a projekt folyamán létrejövő szellemi termékek és a támogatásból beszerzett vagyontárgyak, eszközök tulajdonjogának, használatának rendezéséről az alábbiak szerint állapodnak meg: Főkedvezményezett Kedvezményezett.számú partner Eszköz megnevezése Használat / tulajdonjog szabályai A tulajdonosi jogok átruházásáról szóló iratokat a projektzáró jelentéshez kell mellékelni. A projekt megvalósítása során a Támogatási szerződésben biztosított támogatás felhasználásával létrejövő vagyontárgyakra a Támogatási szerződés aláírását követő 5 (öt) évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalom a partnerség minden tagjára vonatkozik. A Főkedvezményezett köteles a projekt folytán létrejövő vagyontárgyak használatának jogát ingyenesen azoknak a partnernek átadni, akik a költségek viselésével együtt a projektben megfogalmazott célokkal összhangban vállalják azok hosszú távú fenntartását és üzemeltetését, legalább az utánkövetési időszak végéig. 13./ Jelen partnerségi megállapodás érvényben és hatályban van, addig, amíg a Támogatási szerződés érvényes és hatályos. 14./ A Főkedvezményezett, a Szerződő Hatóság tájékoztatását követően, annak előzetes hozzájárulásával jogosult, illetve köteles a partnerségből kizárni azt a tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 15./ Jelen megállapodás a pályázat és a vonatkozó Támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A megállapodásnak az alulírott felek által elfogadott módosítása csak a Szerződő Hatóság előzetes hozzájárulásával, írásban lehetséges 16./ Alulírottak nyilatkoznak, hogy a vonatkozó és megkötött Támogatási szerződést és annak mellékleteit részletesen ismerik, és a jelen partnerségi megállapodás értelmében, és keretein belül, annak teljesítésére kötelezettséget vállalnak. Kelt,... Főkedvezményezett Támogatásban részesülő partner 8 sz. partner

9 ... Név... Szervezet P.H.... Név... Szervezet P.H.... Név... Szervezet P.H. 9

10 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Kötelezettségvállaló nyilatkozat F_ február 10

11 Alulírott X.Y.Z mint a támogatott gazdasági társaság/szervezet tulajdonosa(i), garantáljuk, hogy a támogatási szerződés fennállása alatt, a támogatott szervezetben tulajdonjogunkat nem csökkentjük, továbbá mindent megteszünk a támogatott szervezet fizetőképességének fenntartásáért. Kelt: Aláírás: (magánszemély esetén két tanú) 11

12 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Tervező Nyilatkozata nem engedélyköteles tevékenységről F_ február

13 TERVEZŐ NYILATKOZATA NEM ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGRŐL Szakmai felelősségem tudatában kijelentem, hogy a mellékelt dokumentumok szerint elvégezni kívánt építési/átalakítási munkák a hatályos jogszabályok szerint az engedélyező hatóságok engedélye nélkül elvégezhetők A jelen nyilatkozat tartalmából eredő károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban felelősséget vállalok. Tisztelettel: Tervező: Tervezői jogosultsága: Dátum: 13

14 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Adatlap támogatási döntésről F_ február 14

15 (Az igénylő tölti ki) I. III.8. Adatlap - a támogatási döntésről Felhívjuk figyelmét, hogy az itt szereplő adatoknak meg kell egyezniük a Pályázati Űrlapon megadott adatokkal. I/1. Az igénylő azonosító adatai Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni): Megnevezése: Belföldi természetes személy (magánszemély, max.250 eft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő) 2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max.700 MFt/év nettó árbevétel vagy 500 MFt/év mérlegfőösszeg) 3. Kis vállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max.700 MFt/év nettó árbevétel vagy 500 MFt/év mérlegfőösszeg) 4. Közép vállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max MFt/év nettó árbevétel vagy 2700 MFt/év mérlegfőösszeg) 5. Nagyvállalat (250 fő feletti foglalkoztatott és több, mint MFt/év nettó árbevétel vagy több, mint 6750 MFt/év mérlegfőösszeg) 6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat) 7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht) 8. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás Megjegyzés: * A kis és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XCV. Tv. alapján; - a 2,3,4,8 vállalkozási formák esetén: az állami, az önkormányzati vagy 3. és 4. vállalkozási formákon kívüli vállalkozások tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetőket (pl.:bank, befektetési társaság, biztosító Rt., magánnyugdíjpénztár, stb); - a 2,3,4,8 vállalkozási formák esetén: a mutatószámokat az utolsó éves beszámoló, újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévre vonatkozó üzleti terv alapján kell meghatározni, vagy a már rendelkezésre álló gazdálkodási adatokat éves szintre kell vetíteni; - egyéni vállalkozás esetén a mutatószámokat a Személyi Jövedelemadóról szóló Tv.-ben előírt nyilatkozat alapján kell meghatározni és a besorolást megjelölni; Az igénylő neve(m): Az igénylő székhelye, irszám: település: cím: utca hsz hrsz Az igénylő telephelye**, irszám: település: cím: utca hsz hrsz Az igénylő postai címe**, település:... 15

16 irszám:... cím: utca hsz **(A telephely és a postai cím csak abban az esetben töltendő ki, ha eltér a székhely címétől) Telefonszám: Az igénylő adószáma(m) ( ,8. Minősítési kód esetén töltendő ki, formátummal): Az igénylő adóazonosító jele(m) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban): Az igénylő egyéb azonosítói: Regisztrációs szám (mezőgazdasági tevékenységet folytató igénylő esetén): Önkormányzati törzsszám (önkormányzatok esetében): Társadalombiztosítási azonosító jel (1. minősítési kód esetén töltendő ki): - - Társadalombiztosítási törzsszám ( minősítési kód esetén töltendő ki): Statisztikai szám ( minősítési kód esetén, teljes hosszúságban kitöltendő): 16

17 I/2. A vállalkozás gazdálkodási adatai ( Az igénylő tölti ki) I. ( minősítési kód esetén töltendő ki, a legutolsó éves mérlegbeszámoló alapján) Mérlegév Nettó árbevétel: Mérleg szerinti eredmény: Saját tőke: eft eft eft Teljes munkaidős (statisztikai) létszám: Fő I/3. A fejlesztés eredményei a pályázat benyújtását követő 5. évben Nettó árbevétel: eft - ebből fejlesztés miatt: eft A megvalósításra kerülő projekt naturális adatai (pl. állatlétszám, terület, stb): - ebből a fejlesztést jellemző naturális adatok (pl. állatlétszám, területnövekedés, stb): Teljes munkaidős (statisztikai) létszám: Fő - ebből fejlesztés miatt új létszám: Fő - ebből fejlesztés miatt megtartott létszám: Fő I/4. A program/projekt azonosító adatai A program/projekt céljának szöveges megnevezése(m):... Igényelt összeg: A megvalósítási hely (M) pontos címe, irszám: e Ft település:... cím: utca hsz hrsz A támogatási konstrukció 17

18 megnevezése(m):... *Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki: *A támogatási konstrukció megnevezése(m):... *A támogatási konstrukció megnevezése(m):... *A támogatási konstrukció megnevezése(m):... *A támogatási konstrukció megnevezése(m): dátum PH. az igénylő aláírása 18

19 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Önéletrajz minta F_ február

20 ÖNÉLETRAJZ (Maximum: 3 oldal) Projektben betöltött pozíció: 1. Vezetéknév: 2. Keresztnév: 3. Születési dátum: 4. Állampolgárság: 5. Családi állapot: 6. Tanulmányok: Intézmény [Dátum(tól-ig) Megszerzett diplomák: 7. Nyelvtudás: (Kérjük, jelezze nyelvtudásának szintjét 1-5ig terjedő skálán (1 kiváló; 5 alap) Nyelv Olvasás Beszéd Írás 8. Tagság szakmai szervezetben: 9. Egyéb készségek: 10. Jelenlegi beosztása: 11. Cégnél eltöltött idő: 12. Kulcs kompetenciái: 13. Szakmai tapasztalat: (Kérjük, hogy a jelenlegi tevékenységével kezdje) Dátum (tólig) Helyszín Szervezet Pozíció Tevékenység leírása Kérjük, bővítse a táblázatot, ha szükséges, illetve, ha szükségesnek látja, alakítsa át úgy, hogy a szükséges információt a legcélszerűbben, helytakarékosabban megadhassa, pl. oszlopok összevonásával! 14. Egyéb hasznos információ: (pl. publikációk) Kérjük, bővítse a formátumot további pontokkal, sorokkal vagy táblázattal, ha szükséges. 20

21 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Összefoglaló szakértői táblázat F_ február

22

23 ÖSSZEFOGLALÓ SZAKÉRTŐI TÁBLÁZAT A szakértő neve Projektben betöltött szerepe Tapasztalat (év) Szakképzettség Speciális szakterületek

24 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság ÁFA nyilatkozat F_ február

25 A PÁLYÁZÓ ÉS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PARTNER(EK) NYILATKOZATA AZ ÁFA-VISSZAIGÉNYLÉSI JOGOSULTSÁGÁRÓL * 1 Alulírott, a pályázó szervezet felelős képviselője ezennel tanúsítom, hogy a(z)... (a szervezet neve és címe) ÁFA visszaigénylési jogosultsággal rendelkezik / nem rendelkezik. ( A megfelelő rész aláhúzandó.) Név: Tisztség: Aláírás és pecsét Dátum és hely: 1 *A nyilatkozatot a pályázónak és minden támogatásban részesülő partnernek ki kell töltenie!!!

26 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Nyilatkozat saját forrás rendelkezésre bocsátásáról F_ február

27 NYILATKOZAT SAJÁT FORRÁS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL (a pályázó a partnerekkel együtt tölti ki) Ezúton kijelentjük, hogy a projektben résztvevő valamennyi partnerszervezet birtokában van a teljes pályázati formanyomtatványnak és a költségvetési táblázatnak. Partnerszervezet neve Partnerszervezet hivatalos képviselőjének aláírása A biztosított pénzbeli saját forrás összege Egyéb saját forrás leírása 1. Pályázó 2. Partner Összesen Saját forrás rendelkezésre bocsátás (ezt csak a pályázó tölti ki) 1 Ezúton nyilatkozom, hogy az XX (pályázat címe) ra kért támogatás elnyerése esetén az általam képviselt szervezet(ek) az alábbi mértékben járul(nak) hozzá a projekt végrehajtásához: - Saját pénzbeli hozzájárulás összege: amely a saját forrás.. %-a. - Egyéb saját forrás összege:. - Az összes saját forrás összege:, amely a teljes költségvetés..%- a. Tanúsítom, hogy a saját forrás nem egyéb Közösségi program vagy állami támogatás által finanszírozott egyéb programból származik, és az a projekt teljes időtartama alatt kizárólag a projekt céljaira fog rendelkezésre állni. Szervezet hivatalos képviselőjének neve: 1 * A pályázó és partnere(i) saját forrásainak teljes összegét fel kell tüntetni (tehát a pályázó felelősséget vállal a saját forrás teljes összegére) 27

28 A szervezetben betöltött tisztsége: Aláírás + bélyegző: 28

29 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság A pályázó nyilatkozata (a pályázó és a támogatásban részesülő partner(ek) tölti ki) F_ február

30 A PÁLYÁZÓ ÉS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PARTNER(EK) NYILATKOZATA Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában: - az APEH irányában adótartozásom nem áll fenn, - a VPOP irányában vámtartozásom nem áll fenn, - a székhelyem és a pályázat megvalósítási helyszíne szerinti önkormányzat irányában tartozásom nem áll fenn, - környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóságoktól határozatban előírt teljesítetlen kötelezettségem nincsen, - tudomásul veszem/vesszük, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet (a továbbiakban korm. rendelet) 92. par. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 13/A par. (6) bekezdés alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerülhet. (A támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a székhely, valamint a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzati adóhatóság, az I. fokú adóhatóság, a vámhatóság, az illetékhivatal illetve egyéb hatóságok 30 napnál nem régebben kiállított igazolásával szükséges igazolni.) - egyéb köztartozásom nincsen. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: - az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból (pl. visszatérítendő támogatás az Idegenforgalmi Alapból) eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, korábbi támogatások elnyeréséhez megkötött támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, - a pályázat benyújtásának idejében nem folyik ellenünk csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük, - a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak felülvizsgálata esetében a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére nem kötelezett, - a pályázat beadását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdtem meg, - a pályázatomban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, - a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem. Hozzájárulok ahhoz, hogy: - a pályázat befogadását követően a pályázatban foglaltakat előzetes ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék, - a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az Áht. 13/A par. (4) bekezdés és a Korm. rendelet 92. par. (4) bekezdése szerint: o adószámomat és o társadalombiztosítási azonosító jelemet A magyar államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 30

31 - a támogatás elnyerése esetén a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a Korm. rendelet szerint nyilvánosságra hozható. Kijelentem, hogy: - A létesítmény kialakításához és működtetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem (beszerzem), és ezek másolatát (de legalább az elvi építési engedélyt) csatolom, - A támogatással megvalósuló fejlesztést az amortizációs időszak végéig, de legalább 5 évig az adott célra használjuk - A jelen pályázati kiírás feltételeit megismertem és azokat elfogadom. Tudomásul veszem, hogy: - Vállalkozásom (az általam vezetett intézmény) legfeljebb 5 évre kizárható a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében biztosított támogatási rendszerből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: o szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75%-ot el nem érő arányban teljesítem, o o az elfogadott céloktól eltérő projektet valósítok meg, bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a beruházás meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved, - az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Közösségek Bizottsága meghatalmazással rendelkező tisztviselői, vagy egyéb alkalmazottai (továbbiakban ellenőr) jogosultak a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére, így különösen a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások és egyéb tények, körülmények megvizsgálására, illetve a projekt működésének ellenőrzésére annak helyszínén a megvalósítás folyamán, és a befejezést követően a fenntartási időszak végéig bármely időpontban. Nyilatkozom arról, hogy - A pályázati kiírást megismertem, - a pályázati kiírásban szereplő feltételeket ismerem, és elfogadom jelen pályázat lebonyolításának alapjául. Név: Beosztás: Sajátkezű cégszerű aláírás és pecsét: Dátum és hely: 31

32 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Éves bontású pénzforgalmi terv F_ február

33 Évek száma/ Megnevezés 1. Bevételek Alaptevékenységből származó bevételek 1. év 2. év 3.év 4.év 5.év Egyéb tevékenységből származó bevételek Támogatások Egyéb bevételek - hitel felvétel - 2. Kiadások Személyi jellegű költségek Anyag jellegű költségek Egyéb nem anyag jellegű költségek Beuházások Egyéb ráfordítások, kiadások - hitel törlesztés 3. Egyenleg (1.-2.) 4. Halmozott egyenleg A fenti táblázat sorai közül a nem számozottak példa jellegűek, minden pályázó a számára releváns tartalommal kell elkészítse a pénzforgalmi tervét a projekt továbbműködtetésére, a projekt befejezését követő öt éves időszakban való fenntartására vonatkozóan. 33

34 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Nyilatkozat felajánlani szánt biztosítékokról F_ február

35 NYILATKOZAT FELAJÁNLANI SZÁNT BIZTOSÍTÉKOKRÓL A projekt keretében a felhasználni kívánt támogatás biztosítására a pályázati kiírás tanulmányozása alapján a következő formában kívánunk biztosítékot nyújtani: Név: Beosztás: Sajátkezű cégszerű aláírás és pecsét: Dátum és hely: 35

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben