NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY"

Átírás

1 Ügyiratszám: / Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) E-maii: Előterjesztés a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ, valamint a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat között - a gyermekvédelmi szakellátást érintő - ellátási szerződésnek a megkötésére Jászai Menyhért alpolgármester Dr. Krizsai Anita Szociális Osztály vezetője tőrvényességi véleményezést végző személyek aláírása: Az előterjesztést véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~ Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tőrvény 95. (1) bekezdése értelmében január 1-től a megyei jogú városok feladata a gyermekvédelmi szakellátási feladatok - otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás biztosításának kötelezettsége. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tőrvény 81. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzatok a helyi lakosság szükségletei ből és a jogszabályból adódó feladataikat saját költségvetési szerv útján vagy szolgáltatások vásárlásával is elláthatják. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 359/2008. (XII. 15.) számú határozata alapján a gyermekvédelmi törvényből adódó kötelezettségének a megyei önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében tett eleget, hiszen a megyei önkormányzat rendelkezett kiépített intézményrendszerrel, a megfelelő képzettségű szakemberekkel, tárgyi feltételekkel, infrastruktúrával. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLlV. törvény 2. alapján január 1-től a megyei önkormányzatok' által fenntartott intézmények alapítói és fenntartói jogai és kötelezettségei általános és egyetemleges jogutódlással az állam, illetve a törvényben meghatározott szervekhez kerültek. A gyermekvédelmi intézmények vonatkozásában a jogutód a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő intézmények egy részének fenntartói jogát átadta a Szent Lukács GÖrÖgkatolikuS Szeretetszolgálat fenntartásába. j A gyermekvédelmi szakellátó intézményekben otthont nyújtó és utógondozói ellátásban a december 31-ei állapot szerint 274 fő nyíregyházi illetőségű! gyermek és fiatal felnőtt részesült. 62 fő a Szent Lukács Görögkatoliku ~ Szeretetszolgálat fenntartásában működő Szent Lukács Görögkatoliku ~ Gyermekvédelmi Központban. Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város nem rendelkezik szakellátási feladatok vonatkozásában saját költségvetési szervvel, ezé~ célszerűnek tűnik a szakellátási feladatokat továbbra is ellátási szerződés keretéberl I biztosítani. A fenti változások függvényében két fenntartóval javasoljuk az ellátási szerződést megkötni: a megyei intézmények jogutódjával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központtal, valamint a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal. I Az előzetes számításaik alapján a költségvetési támogatást figyelembe véve a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat térítésmentesen, a Szabolcs-Szatmári Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ évi 85 millió forint önkormányzati támogatás mellet biztosítja a feladatellátást. A támogatás összege a korábbi éve~ önkormányzati támogatásának (évi 106 millió forint) az ellátott nyíregyházi gyermekek létszámarányához viszonyítva került megállapításra.

3 3 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az elöterjesztést megtárgyalni és amellékelt határozat-tervezetet, valamint ellátási szerzödések tervezetét elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 16. Tisztelettel: Dr. Krizsai Anita osztályvezető

4 4 Melléklet a /2012/05. számú előterjesztéshez HATÁROZAT-TERVEZET NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..../2012. (IV. 26.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ, valamint a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat között - a gyermekvédelmi szakellátást érintő - ellátási szerződésnek a megkötéséről A Kőzgyűlés 1. Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központtal kötött ellátási szerződés tartalmával egyetért, és azt az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 2. Felhatalmazza dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező ellátási szerzödés aláírására. 3. Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés tartalmával egyetért, és azt a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja. 4. Felhatalmazza dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. 5. Utasítja a Gazdálkodási Főosztály Gazdasági Osztálya vezetőjét, hogy a feladat ellátásához szűkséges fedezetet az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítsa. Felelős: Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője Határidő: az Önkormányzat évi költségvetésének soron következő módosítása Nyíregyháza, április 26. A hatá rozatot ka piák: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Nyíregyháza, Hősök tere 5. 4./ Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.

5 5 1. számú melléklet a /2012. (IV. 26.) számú határozathoz Gyermekvédelmi szakellátás tárgyú - gyermekotthon és nevelőszülői hálózat ellátás biztosítására - ellátási szerződés amely létrejött egyrészről a Németh Péter Gábor által képviselt, a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ (4401 Nyíregyháza, Hősök tere 5. székhelyű), továbbiakban megyei intézményfenntartó központ, másrészről dr. Kovács Ferenc polgármester által képviselt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám székhelyű), továbbiakban városi önkormányzat között a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (1) bekezdése alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 1. A városi önkormányzat, január 01. napjától, határozatlan időre megbízza a megyei intézményfenntartó központot, hogy a fenntartásában müködő gyermekvédelmi intézményeiben - a függelékben szereplő gyermekotthonaiban, a megyében működő nevelőszülői hálózatban, valamint lakásotthonaiban - biztosítsa, a városi önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely) rendelkező, ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, valamint azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek további utógondozói ellátását, akiknek az utógondozói ellátását a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Gyámhivatala elrendelte. 2. A megyei intézményfenntartó központ jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az 1. pont szerinti gyermekvédelrni szakellátásokra vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket, a nyilvántartási kötelezettség, adatvédelem és adatkezelés szabályait ismeri, azokat betartja és betartatja, különös tekintettel a tájékoztatási és értesítési kötelezettség teljesítésére, valamint a panaszok érvényesítésének rendjére, és azok kivizsgálásának módjára vonatkozó szabályokat. Továbbá kijelenti, hogy az ellátások biztosításához szükséges személyi, tárgyi feltételekkel és hatósági engedélyekkel rendelkezik. 3. A megyei intézményfenntartó központ az 1. pontban vállalt ellátások tekintetében kötelezettséget vállal arra, hogya külön jogszabályban és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az előírásoknak megfelelően teljesíti, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja. 4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott ellátásban részesülő gyermekek, és fiatal felnőttek után járó normatív állami hozzájárulást a városi őnkormányzat nem veszi igénybe.

6 6 5. A gyermekek, fiatal felnőttek teljes kőrű ellátására, a megyei intézményfenntartó kőzpont éves kőltségvetésében kőzpontilag betervezett éves hozzájárulás és a megyei intézményfenntartó központ által fenntartott intézményekben a nyíregyházi lakcímmel rendelkező ellátottak után járó SZJA részesedés együttes összegén felül, a városi őnkormányzat az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokért éves szolgáltatási díjat fizet a megyei intézményfenntartó központnak. 6. A szolgáltatási díj összegét - előzetes egyeztetés alapján - a városi önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendelete és a megyei intézményfenntartó központ éves költségvetése tartalmazza. A szerződő felek rögzítik, hogya szolgáltatási díj évi összegét ,- Ft, azaz nyolcvanöt millió forintban határozzák meg. A városi önkormányzat az éves szolgáltatási díj időarányos részét havonként előre, a tárgyhónap 10. napjáig utalja át a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat felhasználási keretszámlájára. 7. Felek megállapodnak abban, hogya szolgáltatási díj összegét indokolt esetben - így kűlönösen Magyarország éves költségvetésének ismerete, illetve a vonatkozó jogszabályok módosítása esetén - bármely szerződő fél kezdeményezésére év közben is felűlvizsgálhatják, szűkség esetén módosíthatják. 8. A megyei intézményfenntartó központ a szolgáltatási díj felhasználásáról negyedévente, a negyedév utolsó napjával köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya felé, az ellátást nyújtó intézmények negyedévi pénzforgalmi jelentésének megküldésével. A megyei intézményfenntartó központ az egyes Gyermekvédelmi Központokban elhelyezett gyermekek arányában teljesített kiadásokat az éves költségvetési beszámoló megkűldésével igazolja. 9. A megyei intézményfenntartó központ kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatási díj összegét kizárólag a szerződésben meghatározott célra használja fel. Az átutalt összegnek a jelen szerződésről szóló szolgáltatásra történő felhasználását a városi önkormányzat a felek által meghatározott időpontban a helyszínen is jogosult ellenőrizni. 10. A megyei intézményfenntartó központ a szerződés alapján végzett gyermekvédelmi tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség ét teljesíti, továbbá gyermekvédelmi beszámolóját a városi önkormányzatnak évente megküldi. Ezen túlmenően a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekben bekövetkezett változásokról, illetve eseményekről a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya útján tájékoztatja a városi önkormányzatot. 11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen határozatlan időre szóló szerződést évente közösen felülvizsgálják minden év november 01. napjáig. A felülvizsgálat alapján bármelyik fél jogosult indokolás nélkül a szerződést december 31. napjára szólóan felmondani.

7 7 12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megyei intézményfenntartó központ az ellátást neki felróható okból nem biztosítja, úgy az ellátás folyamatos biztosításáról a városi önkormányzat gondoskodik. 13. A felek a szerződésszegés esetére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének az általános kártérítési szabályainak alkalmazásában állapodnak meg. 14.A felmondási jog gyakorlása esetén a felek kiemelten figyelembe veszik a gyermekek, illetve a fiatal felnőttek jogait, érdekeit. 15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a rendelkezéseit kell alkalmazni. 16. Felek képviselői a jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 17.A szerződés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ képviselőjének, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával lép hatályba. 18. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött a Közgyűlés 359/2008. (XII. 15.) számú határozatával jóváhagyott és a 285/2009. (XII. 14) és 267/2010. (XII. 16.) számú határozataival módosított ellátási szerződés. Nyíregyháza, április Németh Péter Gábor Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ képviseletében Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében

8 8 Függelék a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő nevelőszülői hálózatáról és gyermekotthonairól (2012. január 1-ei állapot) a.) Nevelőszülői hálózat: Otthont nyújtó ellátások: Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 3. sz. Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza, Vasút u. 2. sz. b.) Gyermekotthonok: Gyermekvédelmi Központ 4700 Mátészalka, Képes Géza u. 2. sz. Gyermekvédelmi Központ 4300 Nyírbátor, Vasvári Pál u. 17. sz. Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 3. sz. Befogadó és Gyermekotthon: Nyíregyháza-Nyírszölös, Vasút u. 53. sz. Gyermekvédelmi Központ 4456 Tiszadob, Táncsics u. 12. sz. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 4300 Nyírbátor, Debreceni u. 67. sz. c.) Lakásotthonok: Gyermekvédelmi Központ 4561 Baktalórántháza, Vasút u. 2. sz. I. sz. Lakásotthon Baktalórántháza, Köztársaság tér 15/b. (12 féröhely) II. sz. Lakásotthon Baktalórántháza, Petöfi u. 38. (12 féröhely) III. sz. Lakásotthon Baktalórántháza, Dózsa Gy. u. 2. (12 féröhely) IV. sz. Lakásotthon Berkesz, Petöfi u. 37. (12 féröhely) V. sz. Lakásotthon Berkesz, Lenin u. 1IB. (12 férőhely) VI. sz. La kásotthon Berkesz, Kossuth u. 81A. (12 férőhely) VII. sz. Lakásotthon Berkesz, Lenin u. 11A. (12 férőhely) VIII. sz. Lakásotthon Berkesz, Rákóczi u. 5. (12 féröhely) IX. sz. Lakásotthon Nyírszőlös, Pannónia út 67. (12 férőhely) X. sz. Lakásotthon Nyírszőlős, Csabagyöngye út 87. (10 férőhely) XI. sz. Lakásotthon Kisvárda, Bocskai u. 29/0. (12 férőhely) Gyermekvédelmi Központ 4700 Mátészalka, Képes Géza u. 2.sz. I. sz. Lakásotthon Cégénydányád, Dózsa Gy. u. 11. (12 férőhely) II. sz. Lakásotthon Cégénydányád, Zrínyi u. 29. (12 férőhely) III. sz. Lakásotthon Cégénydányád, Dózsa Gy. u. 66. (12 férőhely) IV. sz. Különleges Lakásotthon Nagydobos, Fő út 207. (8 férőhely) V. sz. Különleges Lakásotthon Nagydobos, József A. köz 12. (8 férőhely) VI. sz. Különleges LakásoUhon Nagydobos, Fő út 158. (8 féröhely)

9 9 Gyermekvédelmi Központ 4300 Nyírbátor, Vasvári Pál u. 17.sz. I. sz. Lakásotthon Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 16. (12 férőhely) II. sz. Lakásotthon Nyírbátor, Rajk L. u. 12. (10 férőhely) Gyermekvédelmi Központ 4456 Tiszadob, Táncsics u. 12.sz sz. Lakásotthon Tiszadob, Táncsics M. u. 13.sz sz. Lakásotlhon Tiszadob, Táncsics M. u. 13.sz sz. Különleges Lakásotthon Tiszalök, Rákóczi u. 1.sz sz. Különleges Lakásotthon Tiszalök, Ady E. u. 46/A.sz.

10 10 2. számú melléklet a /2012. (IV. 26.) számú határozathoz Gyermekvédelmi szakellátás tárgyú - gyermekotthon és nevelőszülői hálózat ellátás biztosítására - ellátási szerződés amely létrejött egyrészröl Dr. Seszták István, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. székhelyű), továbbiakban Szeretetszolgálat, másrészről dr. Kovács Ferenc polgármester által képviselt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám székhelyű), továbbiakban Önkormányzat közőtt a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tőrvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (1) bekezdése alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 1. Az Önkormányzat, április 01. napjától, határozatlan időre megbízza a Szent Lukács Gőrőgkatolikus Szeretetszolgálatot, hogy a fenntartásában műkődő gyermekvédelmi intézményeiben - a függelékben szereplő lakásotthonaiban, és a megyében működő nevelőszülői hálózatban, biztosítsa az őnkormányzat kőzigazgatási területén lakcímmel (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely) rendelkező, ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, valamint azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek további utógondozói ellátását, akiknek az utógondozói ellátását a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Gyámhivatala elrendelte. 2. A Szeretetszolgálat jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az 1. pont szerinti gyermekvédelmi szakellátásokra vonatkozó jogszabályokat, szakmai kővetelményeket, a nyilvántartási kőtelezettség, adatvédelem és adatkezelés szabályait ismeri, azokat betartja és betartatja, külőnős tekintettel a tájékoztatási és értesítési kőtelezettség teljesítésére, valamint a panaszok érvényesítésének rendjére, és azok kivizsgálásának módjára vonatkozó szabályokat. Továbbá kijelenti, hogy az ellátások biztosításához szükséges személyi, tárgyi feltételekkel és hatósági engedélyekkel rendelkezik. 3. A Szeretetszolgálat az 1. pontban vállalt ellátások tekintetében kőtelezettséget vállal arra, hogy a külőn jogszabályban és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban meghatározott adatszolgáltatási kőtelezettséget az előírásoknak megfelelően teljesíti, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja. 4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott ellátásban részesülő gyermekek, és fiatal felnőttek után járó normatív állami hozzájárulás az ellátást biztosító Szeretetszolgálatot illeti. 5. A normatív állami hozzájárulás és a Szeretetszolgálat által fenntartott intézményekben a nyíregyházi lakcímmel rendelkező ellátottak után járó SZJA részesedés együttes ősszegén felül, az önkormányzat az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokért éves szolgáltatási díjat fizet a Szeretetszolgálatnak.

11 11 6. A szolgáltatási díj összegét - előzetes egyeztetés alapján - az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendelete és a Szeretetszolgálat éves költségvetése tartalmazza. Az önkormányzat az éves szolgáltatási díj időarányos részét havonként előre, a tárgyhónap 5. napjáig utalja át a Szeretetszolgálat CIB Banknál vezetett számú számlájára. 7. Felek megállapodnak abban, hogya szolgáltatási díj összegét indokolt esetben - így különösen Magyarország éves költségvetésének ismerete, illetve a vonatkozó jogszabályok módosítása esetén - bármely szerződő fél kezdeményezésére év közben is felülvizsgálhatják, szükség esetén módosíthatják. 8. A Szeretetszolgálat a szolgáltatási díj fizetése esetén, annak felhasználásáról negyedévente, a negyedév utolsó napjával köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya felé, az ellátást nyújtó intézmények negyedévi pénzforgalmi jelentésének megküldésével. A Szeretetszolgálat a fenntartásában működő lakásotthonokban és nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek arányában teljesített kiadásokat az éves költségvetési beszámoló megküldésével igazolja. 9. A Szeretetszolgálat kötelezettséget vállal arra, hogya szolgáltatási díj összegét kizárólag a szerződésben meghatározott célra használja fel. Az átutalt összegnek a jelen szerződésről szóló szolgáltatásra történő felhasználását a városi önkormányzat a felek által meghatározott időpontban a helyszínen is jogosult ellenőrizni. 10. A Szeretetszolgálat a szerződés alapján végzett gyermekvédelmi tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség ét teljesíti, továbbá gyermekvédelmi beszámolóját a városi önkormányzatnak évente megküldi. Ezen túlmenően a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekben bekövetkezett változásokról, illetve eseményekről a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya útján tájékoztatja az Önkormányzatot. 11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen határozatlan időre szóló szerződést évente közösen felülvizsgálják minden év november 01. napjáig. A felülvizsgálat alapján bármelyik fél jogosult indokolás nélkül a szerződést december 31. napjára szólóan felmondani. 12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szeretetszolgálat az ellátást neki felróható okból nem biztosítja, úgy az ellátás folyamatos biztosításáról a városi önkormányzat gondoskodik. 13. A felek a szerződésszegés esetére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének az általános kártérítési szabályainak alkalmazásában állapodnak meg.

12 12 14.A felmondási jog gyakorlása esetén a felek kiemelten figyelembe veszik a gyermekek, illetve a fiatal felnőttek jogait, érdekeit. 15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tőrvény és a kapcsolódó jogszabályok, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Tőrvénykönyvének a rendelkezéseit kell alkalmazni. 16. Felek képviselői a jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezöt jóváhagyólag írták alá. 17.A szerződés a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat képviselőjének, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával lép hatályba. Nyíregyháza, április Dr. Seszták István Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat képviseletében Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében

13 13 Függelék a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő nevelőszülői hálózatáról és gyermekotthonairól (2012. január 1-ei állapot) A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő lakásotthonok: 1. Nyíregyháza-Nyírszőlős, Sugár u Nyíregyháza-Nyírszőlős, Sugár u Nyíregyháza-Nyírszőlős, Pannónia u Balkány, Adonyi u Nyírbátor, Debreceni u Nyírbátor, Debreceni u Nyírbátor, Debreceni u Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 20. Nevelőszülői hálózatban 285 engedélyezett férőhely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

~c polgármester aláírás{v'

~c polgármester aláírás{v' NYÍREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON : +36 42 524-500i FAX: +36 42 524-50 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: SZOC-069j20S. Ügyintéző:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása tárgyában

2.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása tárgyában Balkány Város Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (97-100) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a Központi Egészségügyi

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben