UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI"

Átírás

1 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine TEZĂ DE DOCTORAT Retorica textului în operele prozatorului maghiar Sándor Márai (Rezumat) Coordonator ştiinńific: Prof. Dr. Murvai Olga Doctorand: Pupp Réka 2011

2 1. Lucrarea de fańă este una textologică şi are ca scop să dovedească faptul că lingvistica şi teoria literaturii sunt două ştiinńe umaniste, care se completează reciproc. Textele literare nu pot fi interpretate fără o analiză lingvistică perspicace, adică fără observarea atentă a limbajului folosit de autor. Dar nici invers nu este posibil, analiza lingvistică a unui text nu poate reduce o operă literară la nivelul propozińiilor sau a cuvintelor din care este compusă. Trebuie să ne dăm seama deci că doar analiza din ambele puncte de vedere poate duce la o interpretare complexă Sándor Márai este actualmente unul dintre cei mai controversańi prozatori ai literaturii maghiare din secolul trecut. Născut în 1900, a trăit toate catastrofele istoriei secolului 20, fapt oglindit şi în operele sale. După ce primii ani din viańă i-a trăit în Kassa (Kosice-Slovacia), s-a mutat la Budapesta. Dar în anii tinereńii a călătorit mult, a locuit în Germania, apoi în FranŃa şi s-a considerat întotdeauna cetăńean european. Ironia sorńii a făcut însă să-şi trăiască a doua jumătate din viańă în Statele Unite ale Americii. După ce a emigrat în 1948 din Ungaria comunistă şi după ce a încercat să se integreze în Italia a simńit nevoia să evadeze şi mai departe. De atunci, cu mici pauze a trăit în Statele Unite până la moartea sa din Niciodată nu a revenit în patria sa, dar a aşteptat întotdeauna schimbarea politică, care din păcate a întîrziat iar când aceasta a avut loc el nu mai avea forńa psihică şi fizică necesară pentru un astfel de eveniment. La plecarea sa din Ńară critica comunistă l-a renegat şi l-a considerat trădător. Cu toate acestea Márai a continuat să scrie şi în anii emigrańiei în limba maghiară, scopul lui fiind tocmai perfecńionarea şi îmbogăńirea limbii literare maghiare În lucrarea de fańă am analizat din punct de vedere lingvistic câteva opere de proză ale lui Sándor Márai şi am observat cum limbajul folosit de autor are rol în interpretarea literară a textului. Pornind de la titlul lucrării consider că este necesară definirea exactă a nońiunii de retorică în sensul folosit de mine. Retorica, una dintre cele Şapte Arte îşi are originea în antichitate. Această lucrare priveşte însă retorica din alt punct de vedere. Pentru că ce este retorica astăzi? Este ştiinńă socială greacă sau lingvistică modernă? Cine este retorul? 2

3 Este vorbitor învăńat sau scriitor? Doar textele orale pot fi analizate din punct de vedere al retoricii sau şi textele scrise? Ce este de fapt discursul: vorbire, conversańie sau text? Răspunsurile nu sunt deloc simple, mai mult complexe. Retorica de-a lungul timpului s-a renăscut de mai multe ori, erau timpuri când parcă nici nu exista, alteori ieşea în evidenńă. Totuşi un răspuns general la toate întrebările puse ar fi: retorica este tot ce poate fi considerat comunicare, are efect asupra cunoştinńei şi asupra sentimentelor, este verbală, orală sau scrisă. În acest context răspunsul pentru toate întrebările puse mai sus este afirmativ. Retorica este artă a stilului formelor limbajului literar iar literatura este înainte de toate un limbaj. (G.Genette, Figures I. 1966). Naratologia, abordările discursive, încercările de a aborda literatura în termenii lingvisticii pragmatice, reînnoirea teoriei genurilor, au redescoperit dimensiunea retorică a povestirilor şi a textelor literare. Astfel devin posibile şi alte descrieri decât cele ce decurgeau mecanic din distincńiile rigide între poetică şi retorică, între discurs literar şi persuasiune. Retorica devine definińie a literaturii în termeni de textualitate, iar textul este considerat el însuşi context şi nu o entitate închisă. În cazul fiecărei analize de text efectuată în această disertańie am pornit de la faptul că întotdeauna există o situańie retorică între autor-operă, operă-cititor şi de la faptul că retorica însăşi este posibilitatea de exprimare. În concluzie scopul meu a fost să arăt cum limbajul şi structura gramaticală are efect asupra semanticii textului. 2. Simbolurile au un rol important în realizarea coeziunii globale a textului, iar în operele analizate ale lui Sándor Márai ne întîlnim cu multe simboluri care, pe de o parte au menirea de a structura textul în sine, iar pe de altă parte ajută la interpretarea intertextuală. Lumea simbolurilor adesea misterioasă îndeamnă la noi interpretări. Ele trăiesc în cunoştinńa comună a omenirii, se canonizează şi astfel se regăsesc în opere de artă şi opere literare. Au valoare autonomă, indiferent câńi şi cu ce succes le-au folosit. Simbolurile ne conduc la cunoaşterea propriei şi a tuturor civilizańiilor umane, deoarece modul de gândire al omului de oriunde şi de oricând nu s-a schimbat semnificativ de-a lungul timpurilor. Este aşa pentru că trăim în aceeaşi lume, ne 3

4 înconjoară acelaşi mediu, avem parte de aceleaşi fenomene ale naturii, folosim aceleaşi obiecte create de om, orice din jurul nostru face parte din aceeaşi lume bine cunoscută. Asta nu înseamnă însă că nu există diferenńe de suprafańă ale simbolurilor şi miturilor, acestea însă nu împiedică interpretarea, mai degrabă deschide o pespectivă largă pentru aceasta. Concluzia este că simbolurile regăsite în operele analizate pot fi considerate elemente de legătură semantică necesare în vederea realizării coeziunii globale a textului, dar totodată şi în vederea aprecierii relańiilor intertextuale. 3. Când vorbim despre retorica titlului unui text trebuie să arătăm în primul rând ce importanńă are de fapt acesta în realizarea coerenńei globale a corpusului. Iar ca punct de pornire a constituit faptul că titlul este o categorie semantică complexă, şi este factor important în realizarea coerenńei semantice a textului. Autorul are un scop bine definit atunci când dă titlu textului, titlul funcńionând ca nume propriu, şi având rolul de identificare, şi de atragerea atenńiei cititorului. Titlul totodată este o informańie primordială despre textul care urmează, iar la nivelul textului întreg funcńioneză ca şi cataforă. MenŃionez de asemenea că titlul, structură gramaticală şi semantică, este considerat în această lucrare text autonom, bine conturat, deoarece poartă mesaj şi are valoare informală. 3.1 În prima parte a capitolului am analizat fiecare titlu din lista prezentată în lucrare, observând efectul titlului asupra receptorului. Obiectivul meu aici a fost să arăt ce anume îl îndeamnă pe cititor la cunoaşterea textului care poartă titlul respectiv. Pentru această analiză am considerat relańia existentă dintre cititor (X) şi titlu-text, (Y) situańie retorică. Accentul într-o astfel de situańie nu se află pe cine face acńiunea, ci pe relańia creată în sine. În exemplul X citeşte, X este persoana receptorului, iar Y textul care urmează să fie citit. Faptul că între ei există o relańie presupune implicit existenńa efectului lui Y asupra lui X. După analizarea fiecărei situańii retorice realizate între un cititor ipotetic şi text, concluzia este că un titlu bine formulat din punct de vedere gramatic şi semantic are 4

5 influenńă şi efect asupra cititorului, mai precis îl îndemană pe acesta să acńioneze în vederea cunoaşterii textului, care stă după titlu A doua parte a capitolului are ca scop să arate că structura gramaticală a unui text (aici tiltlu) are influenńă asupra stucturii semantice al acestuia, adică reprezentańia lingvistică defineşte reprezentańia mentală a unui text, proprietăńile gramaticale ale structurii textului implică interpretarea semantică. Ca prim pas am împărńit titlurile analizate în acest subcapitol în două grupe mari în funcńie de caracterul lor hotărât sau nehotărât. În limba maghiară articolul hotărât şi nehotărât sunt categoriile gramaticale care au rol decisiv în aprecierea caracterului mai sus menńionat al unui text. Pe lângă articol însă joacă rol important unele afixe, ce exprimă posesia, deoarece dacă ceva sau cineva aparńine cuiva are caracter hotărât. În concluzie pot să afirm că titlurile cu caracter hotărât sunt preponderent mai multe la număr, ceea ce arată că autorul doreşte să influenńeze într-o oarecare măsură cititorul, oferindu-i prima informańie despre textul care urmează ca una cunoscută Ultimul subcapitol realizează analiza comparată a unor titluri din punct de vedere cognitiv, analiză prin care am arătat faptul că procedurile cognitive, cum ar fi modul de gândire sau perceperea de exemplu se oglindesc şi în structurile limbajului. 4. Subiectul capitolului îl constituie analizarea din punct de vedere textologic al romanului Szindbád hazamegy (Sindbad se întoarce acasă) de Sándor Márai. Urmăresc vocea narativă, mai exact vocea lui Sindbad, efectuând o analiză lingvistică şi textologică a textului. Problematica vocii din punct de vedere al naratologiei (Genette, 1972) priveşte relańiile dintre eroi, narator şi autor. Mai precis este vorba despre chestiuni privind relańia temporală dintre actul narativ şi povestire (istorie), încastrările narative, relańiile dintre narator şi povestire, la fel ca şi cele dintre autor şi narator. Analiza se referă în primul rând la enunńurile lui Sindbad la pers. I. sg., dar şi la vorbele personajului, citate doar de narator, şi la fragmentele în care stilul indirect liber (Murvai, 1980) de asemenea lasă de auzit vocea eroului. 5

6 5. Capitolul care urmează este de asemenea analiză pe text, unde scopul meu a fost să arăt cum prin stilul indirect liber (SIL) folosit în mare măsură de prozatorul Márai, se poate urmări firul epic al povestirii. În comparańie cu stilul direct şi stilul indirect care nu au ridicat dificultăńi cercetătorilor, stilul indirect liber a suscitat mereu interesul lingviştilor. În acest capitol al lucrării mi-am propus studierea SIL în proza lui Márai, arătând accentuat funcńia specifică al acestuia în transmiterea mesajului poetic. Ca mod de exprimare SIL se bazează pe semantica textului şi permite ca informańiile planurilor narative să se interfereze. Concluzionând: autorul reuşeşte prin acest mod de exprimare să asigure operei sale un sonor polifon stabilind în acelaş timp raporturi logico-semantice şi raporturi naratologice între planurile narative. 6

7 Bibliografie Opere Márai Sándor: Napló Akadémiai K.-Helikon K. (az 1977-es kiadás alapján) Márai Sándor: Béke Ithakában. Akadémiai Kiadó-Helikon Kiadó Márai Sándor: A szegények iskolája. Akadémiai Kiadó-Helikon Kiadó Márai Sándor: Vasárnapi Krónika. Akadémiai Kiadó-Helikon Kiadó Márai Sándor: Szindbád hazamegy. Helikon Kiadó. Szombathely Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek. Helikon Kiadó. Szeged Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Európa Könyvkiadó. Budapest Márai Sándor: Kassai ırjárat. Helikon Kiadó. Szekszárd Márai Sándor: Az igazi. Judit...és az utóhang. Helikon Kiadó. Szombathely Márai Sándor: Napló Helikon Kiadó. Szeged Márai Sándor: Napnyugati ırjárat. Helikon Kiadó. Szombathely Márai Sándor: San Gennaro vére. Helikon Kiadó Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban. Helikon Kiadó. Szombathely Márai Sándor: Válás Budán. Helikon Kiadó. Szombathely Márai Sándor: A Garrenek mőve: Zendülık.Helikon Kiadó. Szombathely Márai Sándor: A Garrenek mőve: Féltékenyek. Helikon Kiadó. Szombathely Márai Sándor: A Garrenek mőve: Az idegenek. Helikon Kiadó. Szombathely Márai Sándor: A Garrenek mőve: Sértıdöttek. A hang. Helikon K. Szombathely Márai Sándor: Eszter hagyatéka és három kisregény. Helikon K. Szombathely Márai Sándor: Föld, föld!... emlékezések. Helikon Kiadó. Szombathely Márai Sándor: A Garrenek mőve: Jelvény és jelentés. Utóhang. Sereghajtók. Helikon Kiadó. Szombathely Krúdy Gyula: Szindbád. Kriterion. Bukarest Honti Rezsı (ford.): Az Ezeregyéjszaka meséi. Európa Könyvkiadó. Budapest

8 Literatură de specialitate Adamik Tamás-A.Jászó Anna-Aczél Petra (szerk.) Retorika. Osiris. Budapest. Arisztotelész Rétorika. (ford. Adamik Tamás). Telosz Kiadó. Budapest. Austin, John L Tetten ért szavak. (ford. Pléh Csaba). Akadémiai Kiadó. Budapest. Aczél Petra Retorika. A szóból épült gondolat. Krónika Nova Kiadó. Budapest. Balázs Géza A gondolatrejtı nyelvi funkció és a poliszémia In: Gecsı Tamás (szerk.). Poliszémia, homonímia. Tinta. Budapest. Balázs János A szöveg. Gondolat. Budapest. Bally, Ch Le style indirect libre en francais moderne. Barthes, Roland A szöveg öröme. Osiris Kiadó. Budapest. Beaugrande, Robert de-dressler, Wolfgang Bevezetés a szövegnyelvészetbe. (ford. Siptár Péter). Corvina Kiadó. Budapest. Bencze Lóránt-Aczél Petra Mikor, miért, kinek, hogyan?. I-II. Hét szabad Mővészet Könyvtára. Corvinus. Budapest. Békési Imre A gondolkodás grammatikája. Tankönyvkiadó. Budapest. Békési Imre Jelentésszerkezetek interpretációs megközelítése. JGYTF Kiadó.Szeged. Boros Gábor (szerk.) Filozófia Akadémiai Kiadó. Budapest. Chevalier, Jean-Gheebrant, Alain Dictionar de simboluri. Ed. Artemis. Bucureşti. Czetter Ibolya A stílus és a formák Tanulmányok a nyelvmővész Márai Sándorról.BÁR. Szombathely. Czetter Ibolya Az ismétlés gondolatalakzatainak értelmezése Márainak a Napló és a Napló címő mőveiben. Nemzeti Tankönyvkiadó.Budapest. Czetter Ibolya Az elhagyás alakzattípusai és értelmezésük a Márai-naplók alapján.in Szathmári István (szerk.): Az alakzatok világa.10. Nemzeti Tankönyvkiadó.Budapest. Czetter Ibolya Szentenciák és aforizmák Márai Sándor Ég és Föld címő mővében. In Szathmári István(szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Tinta. Budapest 8

9 Deme László A szövegség és a szövegegység néhány jellemzıje. In Rácz Endre- Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana körébıl.tankönyvkiadó. Budapest. Derrida, Jacques Az el-különbözıdés. In Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi. Budapest. Dijk, Theun A. van Textwissenschaft. Niemeyer. Tübingen. Dijk, Theun A. van 1982a. Kontextus és megismerés. In Penavin Olga-Thomka Beáta (szerk.): Szövegelmélet. Magyar Nyelv. Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Tanulmányok. Újvidék. Dressler, Wolfgang 1972a. Einführung in die Textlinguistik. Max Niemeyer Verlag. Tübingen. Ducrot, Oswald, Schaeffer, Jean-Marie Noul dicńionar enciclopedic al ştiinńelor limbajului. Bucureşti. Eıry Vilma A Szindbád-novellák stílusa. In Szathmári István-Fábián Pál (szerk.): Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseirıl. Tankönyvkiadó. Budapest. Eıry Vilma Alakzat(társulások) a retorizált mőfajok szöveg-és stílusstruktúrájában. In Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta. Budapest. Fontana, David A szimbólumok titkos világa. Tericum. Budapest. Fried István Író esıköpenyben. Márai Sándor pályaképe. Helikon Kiadó. Budapest. Füzi Izabella- Odorics Ferenc Paul de Man retorikája. Gondolat Kiadó-Pompej. Budapest-Szeged. Gadamer, Hans-Georg A szép aktualitása. (ford. Tallár Ferenc) T-Twins. Budapest. Gáspári László Retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Gecsı Tamás (szerk.) Lexikális jelentés, aktuális jelentés-segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Tinta Kkiadó. Gecsı Tamás-Kiss Zoltán Ismeretlen ismerıs-ismerıs ismeretlen. Az alkalmazott nyelvészet dimenziói. Tinta. Budapest. Genette, Gérard A leszőkült retorika. Helikon, Genette, Gérard Transztextualitás. Helikon, 1-2:

10 Genette, Gérard Az elbeszélı diszkurzus. In Thomka Beáta (szerk.): A z irodalom elméletei. Jelenkor. Pécs. Goretity József Idézet és mítosz Fjodor Szologub két regényében. Studia Litteraria. Debrecen. Grice, Paul H A társalgás logikája. In: Szövegtani szemelvénygyőjtemény. szerk. Antalné Szabó Ágnes-Madarászné Marossy Ágnes Cs. Gyímesi Éva Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Kriterion. Budapest. Györffy Miklós A Márai-regényszólam ( ). In: Magyar elbeszélı szólamok. Kalligram. Pozsony. Hajdu Péter-Ritoók Zsigmond (szerk.) Retorika és narráció. Gondolat Kiadó- Pompej. Budapest-Szeged. Hankiss Elemér Az irodalmi mő mint komplex modell. Tanulmányok. Magvetı. Budapest Herczeg Gyula A modern magyar próza stílusformái. Budapest. Jakobson, Roman A költészet grammatikája. Gondolat. Budapest. Jauss, Hans Robert Recepcióelmélet-esztétikai tapasztalat-irodalmi hermeneutika- Irodalomelméleti tanulmányok. Osiris Kiadó. Józan Ildikó-Kulcsár Szabó Ernı-Szegedy-Maszák Mihály (szerk.) Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás. Osiris Kiadó. Budapest. Kemény Gábor Casanova kellékei (A nyelvi képek, a beszédmódok és a tagolás szövegszervezı funkciója Márai Sándor: Vendégjáték Bolzánóban c. regényében) In: Lırinczy Huba-Czetter Ibolya (szerk) Este nyolckor születtem... Hommage a Márai Sándor. Szombathely Kemény Gábor Álom-való (Az ellentét mint szövegszervezı elv egy Krúdynovellában). Magyar Nyelvır Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Keszler Borbála Grammatikai vagy szemantikai kapcsolóelem? Egyetemi Fonetikai Füzetek 2: Kibédi Varga Áron Retorika és strukturalizmus. In Kibédi Varga Áron: Szavak, világok. Jelenkor. Pécs. 10

11 Kicsi Sándor András Szószemantika-Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához.tinta. Kiefer Ferenc Az elıfeltevések elmélete. Akadémiai Kiadó. Budapest. Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. Kiefer Ferenc. Jelentéselmélet. Egyetemi Könyvtár. Corvina Kocsány Piroska Az is és a csak szócska szövegteremtı szerepben. Magyar Nyelvır Kocsány Piroska Nyelvtudomány és szövegelemzés. Magyar Nyelvjárások 31: Kocsány Piroska A szabad függı beszédtıl a belsı monológig. In Szathmári István (szerk.): Hol tart ma a stilisztika? Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Kulcsár Szabó Ernı Mőalkotás-szöveg-hatás. Magvetı. Budapest. Kulcsár Szabó Zoltán Az olvasás lehetıségei. Argumentum. Budapest. L.Aczél Petra Retorika. A szóból épült gondolat. Krónika Nova Kiadó. Budapest. Lakoff, George Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Lakoff, George 1989/1992. Néhány empirikus megjegyzés a fogalmak természetérıl. Janus IX Lırinczy Huba Búcsú egy kultúrától. Márai Sándor: A Garrenek mőve. Szombathely. Lurker, Manfred Wörterbuch der Symbolik. A. Kröner Verlag. Stuttgart. Maár Judit A drámai és az elbeszélı szöveg szemantikai vizsgálata Modern filológiai füzetek. Akadémiai Kiadó. Budapest de Man, Paul Szemiológia és retorika. In Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi. Budapest. Mesterházy Balázs Az elsajátítás alakzatai- Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbádjában. In: Józan Ildikó, Kulcsár Szabó Ernı, Szegedy.Maszák Mihály (szerk.): Az elbeszélés módozatai. Osiris. Budapest. Mesterházy Balázs Idıbeliség és esztétikai totalitás Az identitásképzés kérdései Krúdynál In: Józan Ildikó-Kulcsár Szabó Ernı-Szegedy-Maszák Mihály (szerk): Az elbeszélés módozatai. Osiris. Budapest. 11

12 Murvai Olga Absztrakt entitások szükségessége a szöveg szemantikai elemzésében. In Péntek János (szerk.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Kolozsvári Egyetemi Nyomda. Cluj-Napoca. Murvai Olga Szempontok a szövegjelentés és a modalitás kapcsolatának vizsgálatához. In Szabó Zoltán (szerk.): A szövegvizsgálat új útjai. Kriterion. Bukarest. Murvai Olga Szöveg és jelentés Kriterion. Bukarest. Négyesy László Retorika, Gimnáziumok 5. osztálya számára. Lampel. Budapest. Olasz Sándor A regény metamorfózisa a 20. század elsı felének magyar irodalmában. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Pál József, Újvári Edit: Szimbólumtár. Szegedi Tudományegyetem. Pléh Csaba, Gyıri Miklós (szerk.) A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Póly Kiadó. Budapest. Plett, Heinrich Systematische Rhetorik. Wilhelm Fink Verlag. München. Pupp Réka Kísérletek Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címő regényének szövegtani elemzésére. In: Murvai Olga (szerk.) Kísérletek irodalmi alkotások szövegszerkezeti elemzésére. Editura Studium. Cluj Napoca. Rácz Endre-Szathmári István (szerk.) Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana körébıl. Tankönyvkiadó. Budapest. Rácz Endre Rejtett idézetek. Édes Anyanyelvünk 2: 4-5. V. Raisz Rózsa A retorikai kérdés intonációs problémáihoz. In Szathmári István (szerk.): A retorikai kérdés a nyelvhasználatban. Az alakzatok világa 2. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Rónay László Márai Sándor. Akadémiai Kiadó. Budapest. Searle, John 1988a. Az illokúciós aktusok szerkezete. In Pléh Csaba-Síklaki István- Terestyéni tamás (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Tankönyvkiadó. Budapest. Spitzer, L Zur stylistischen Bedeutung, des Imperfekts der Rede. Szabó G.-Szörényi László Kis magyar retorika. Tankönyvkiadó. Budapest. Szabó Zoltán A szövegvizsgálat új útjai. Kriterion. Bukarest. Szabó Zoltán Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Kriterion. Bukarest 12

13 Szabó Zoltán Szövegnyelvészet és stilisztika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Szálkáné Gyapay Márta Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Szathmári István (szerk.) Hol tart ma a stilisztika? Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Szegedy-Maszák Mihály Márai Sándor. Kortársaink sor. Akadémiai Kiadó. Budapest. Szikszainé Nagy Irma Leíró magyar szövegtan. Osiris. Budapest. Szikszainé Nagy Irma Magyar stilisztika.osiris Kiadó. Budapest. Szilágyi N. Sándor Hogyan teremtsünk világot?. Erdélyi TKTanács. Kolozsvár. Szilágyi N.Sándor Világunk, a nyelv. Osiris Kiadó. Budapest. Tátrai Szilárd - Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Tinta Könyvkiadó. Budapest. Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Tolcsvai Nagy Gábor Nem találunk szavakat.kalligram. Pozsony. Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Vígh Árpád Retorika és történelem. Gondolat. Budapest. Wacha Imre 1988/1989. Retorika. Tanulmányok, témavázlatok, témaösszefoglalók a politikai retorika körébıl. Budapest Wacha Imre A korszerő retorika alapjai I-II.kötet. Szemimpex Kiadó. Budapest. 13

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János Kapcsolat Contact Kapcsolat válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhetetlenek,

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016 Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între 18-22 aprilie 2016 Ce înseamnă asta? Mâinile rele au eliberat 10 fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș. Pentru a le vâna trebuie

Részletesebben

I. A VIZSGAPROGRAMOK ALAPELVEI: II. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK: III. VIZSGATANTÁRGYAK, VIZSGATÉTELEK STRUKTÚRÁJA

I. A VIZSGAPROGRAMOK ALAPELVEI: II. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK: III. VIZSGATANTÁRGYAK, VIZSGATÉTELEK STRUKTÚRÁJA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACESTEIA, METODICA ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVATULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT EDUCATOARE LA CLASELE CU

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

Anexa 3 la Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului nr. 5952 din 14.11.2008. MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa 3 la Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului nr. 5952 din 14.11.2008. MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Anexa 3 la Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului nr. 5952 din 14.11.2008 MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA PENTRU GRADUL DIDACTIC II LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

Részletesebben

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN ROMANIAN-HUNGARIAN RELATIONS BETWEEN PAST AND FUTURE RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A. Despre

Részletesebben

Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások

Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások 1. A szövegtan tudománya: történeti előzmények. A szöveg fogalma. Szeminárium: a szakirodalom és a követelmények

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr..../... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ LIMBA ŞI LITERATURA

Részletesebben

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB2501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 9 (elmélet) kollokvium

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Numele şi prenumele: Tamás Dénes A. Teza de doctorat Titlu: Focusare pe frumos Universul romanelor lui Krasznahorkai László (A szépség

Részletesebben

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax:

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax: Prefectura Cluj Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: +40.264.594888 Fax: +40.264.59163 prefectura@prefecturacluj.ro Tisztelt Prefektus Ur! Stimată Doamnă/ stimate Domn! Tárgy: Törvény

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI ŰRLAP Pályázó szervezet neve: Program megnevezése: VÉGVÁRÉRT ALAPITVÁNY IX. HAGZOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCTÁBOR Iktatási szám (nem kitöltendő): Kitöltés módja: számítógéppel. I. ADATLAP ÉS ÖSSZEGZŐ 1.

Részletesebben

WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş

WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş Abstract: In our research we have studied the ways the network of complex sentences

Részletesebben

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE Dragi colegi, Mã grãbesc sã vã trimit rãspunsul

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom Tantárgy neve: A nyelvtantanítás módszertana Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

1. Nyelv, társadalom, kultúra

1. Nyelv, társadalom, kultúra 1. Nyelv, társadalom, kultúra NYELV, TÁRSADALOM, KULTÚRA Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A tantárgy elvégzésével a hallgató ismereteket és készségeket szerez,

Részletesebben

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești 1/9 1. Általános adatok / Date generale Keltezés / Data nov. 2011 Adatgyűjtő neve/nume responsabil András Alpár, Lőrincz Barna Aláírása/Semnătura Rajz azonosítója/nr. desen Fotók azonosítója/nr.identificare

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I.

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. 1. szept. 16. 2. szept. 23. 3. szept. 30. 4. okt. 7. 5. okt. 14. 6. okt. 21. 7. nov. 4. 8. nov. 11. 9. nov. 18. 10. nov. 25. 11. dec. 2. 12. dec. 9. 13. dec.

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

A STILISZTIKAI ALAKZATOK RENDSZEREZÉSE 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 55. A STILISZTIKAI ALAKZATOK RENDSZEREZÉSE Szerkesztette SZATHMÁRI ISTVÁN TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2006 4 KÖNYVEM

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

Büky László: Szikszainé Nagy Irma: Stilisztika. Budapest, Trezor Kiadó. Magyartanítás, *

Büky László: Szikszainé Nagy Irma: Stilisztika. Budapest, Trezor Kiadó. Magyartanítás, * Szikszainé Nagy Irma írásainak visszhangja 1. RECENZIÓ Szikszainé Nagy Irma: Az ikerítés helye, szerepe, szabályszerűségei a magyar nyelvben. Budapest, 1993, Magyar Nyelvtudományi Társaság. 185 p. (Magyar

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. januárig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. januárig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. januárig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Mi a retorika?

Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Mi a retorika? Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Ajánló az OKTV Magyar nyelv 2006/2007. 3. témájának kifejtéséhez Készítette: Dr. Takács Edit

Részletesebben

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de

Részletesebben

fejlécz 1 NéPRAjzI egyetemi jegyzetek 5.

fejlécz 1 NéPRAjzI egyetemi jegyzetek 5. f e j l é c z 1 NÉPRAJZI EGYETEMI JEGYZETEK 5. Szikszai Mária Támogató: A művészet antropológiája Egyetemi jegyzet KJNT BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Ko l o z s v á r, 2009 Kiadja a KRIZA

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresa Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Formatul românesc de adresă: Strada,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

DIALOGUL TEXTELOR ROMANELE ŞI SOCIOGRAFIA LUI ZÁVADA PÁL

DIALOGUL TEXTELOR ROMANELE ŞI SOCIOGRAFIA LUI ZÁVADA PÁL UNIVERSITATEA "BABEŞ BOLYAI" FACULTATEA DE LITERE ŞCOALA DOCTORALĂ STUDII DE HUNGAROLOGIE INSTITUTUL DE LITERATURA MAGHIARĂ DIALOGUL TEXTELOR ROMANELE ŞI SOCIOGRAFIA LUI ZÁVADA PÁL Îndrumător ştiinţific:

Részletesebben

A SZORZÓTÁBLA TANÍTÁSA

A SZORZÓTÁBLA TANÍTÁSA ÎNVĂŢAREA TABLEI ÎNMULŢIRII A SZORZÓTÁBLA TANÍTÁSA Inv.Simon Kerekes Csilla Gimnaziul Dacia Tg.Mureş Învăţarea tablei înmulţirii pentru mulţi constituie o problemă. Pentru dascăli e o provocare, pentru

Részletesebben

THE FEATURES OF MEDIA TEXT EDITING. Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş

THE FEATURES OF MEDIA TEXT EDITING. Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş THE FEATURES OF MEDIA TEXT EDITING Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş Abstract: The most important feature of the texts transmitted by different media is that they are edited

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Facultatea de Educatie Fizica si Sport Domeniul: Kinetoterapie Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) - Cluj-Napoca Limba de predare: Maghiară Optiunea: Cu Frecventa -

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának összehasonlító elemzése

Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának összehasonlító elemzése STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL Nr. 2 Veres Valér Analiza comparată a identităţii

Részletesebben

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa a II-a

Programa şcolară pentru disciplina. COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa a II-a Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ Clasa pregătitoare clasa

Részletesebben

Hifa-Ro. Áhítva vártak engem / M-au aşteptat cu dor INFO

Hifa-Ro. Áhítva vártak engem / M-au aşteptat cu dor INFO Hifa-Ro INFO 2006 anul IV évf. nr. 14 szám Trimestrul II negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 10., péntek Tartalomjegyzék 182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. novemberig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. novemberig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2014. novemberig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

mmcité www.mmcite.com

mmcité www.mmcite.com mmcité Oraș Spațiile publice ale orașelor sunt locuri fascinante unde oamenii se întâlnesc cu istoria. Ne bucurăm că designul nostru este focusat asupra a ceva așa de interesant precum zonele urbane. Putem

Részletesebben

CONFLUENŢE LEXICOGRAFICE ROMÂNO-MAGHIARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA (LEXICON MARSILIANUM ŞI CONTELE MIKLÓS BETHLEN) *

CONFLUENŢE LEXICOGRAFICE ROMÂNO-MAGHIARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA (LEXICON MARSILIANUM ŞI CONTELE MIKLÓS BETHLEN) * LEVENTE NAGY CONFLUENŢE LEXICOGRAFICE ROMÂNO-MAGHIARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA (LEXICON MARSILIANUM ŞI CONTELE MIKLÓS BETHLEN) * Într-o recentă culegere de vechi texte literare maghiare 1, Iván Sándor Kovács

Részletesebben

Ironia în romanele lui Karácsony Benő

Ironia în romanele lui Karácsony Benő UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE ŞCOALA DOCTORALĂ STUDII DE HUNGAROLOGIE Andrea Balogh Ironia în romanele lui Karácsony Benő Teză de doctorat REZUMAT Îndrumător ştiinţific: Prof.

Részletesebben

László KÜRTI MAREA SCHIMBARE ªI CONSECINÞELE ACESTEIA A VÁLTOZÁS ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI THE GREAT CHANGE AND ITS CONSEQUENCES

László KÜRTI MAREA SCHIMBARE ªI CONSECINÞELE ACESTEIA A VÁLTOZÁS ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI THE GREAT CHANGE AND ITS CONSEQUENCES László KÜRTI MAREA SCHIMBARE ªI CONSECINÞELE ACESTEIA A VÁLTOZÁS ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI THE GREAT CHANGE AND ITS CONSEQUENCES MAREA SCHIMBARE ªI CONSECINÞELE ACESTEIA 1. Dupã 1989 Fãrã îndoialã, primãvara

Részletesebben

Dr. Eıry Vilma tudományos tevékenysége

Dr. Eıry Vilma tudományos tevékenysége 1 Dr. Eıry Vilma tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 2 Dr. Eıry Vilma publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

I. témacsoport: hangtan, alaktan, jelentéstan

I. témacsoport: hangtan, alaktan, jelentéstan Tudnivalók a Magyar nyelvészet I. (Grammatika) szigorlatról A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli során gyakorlatban kell alkalmazni a tanultakat: egy mondattani és egy összetett hangtani,

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2016/2017. I.

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2016/2017. I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2016/2017. I. 1. Az irodalomtudomány és tárgya Az irodalomtudomány tudomány volta. Az irodalomtudomány ágai. Irodalomelmélet(ek), irodalomtudományi iskolák és megközelítésmódok.

Részletesebben

FILOZÓFIA SZAK Alapképzés A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend összeállításához

FILOZÓFIA SZAK Alapképzés A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend összeállításához 1 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Történelem és Filozófia Kar Magyar Filozófiai Intézet FILOZÓFIA SZAK Alapképzés 2016-2017 A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend

Részletesebben

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus PENSIUNI VENDÉGHÁZAK Săvădisla Tordaszentlászló 110 Pensiunea Mysterious Spa Mysterious Spa panzió 112 Pensiunea şi restaurantul Copfos csárda Copfos csárda 113 Tamás Bistro Tamás Bisztró 115 Pensiunea

Részletesebben

májusţ-június mai-iunie

májusţ-június mai-iunie májusţ-június mai-iunie 2012-2013 Bemutatók Premiere Móricz Zsigmond NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL Nu pot trăi fără muzică Traducerea în limba română de Geta Hajdu Balázs, nyíri birtokos moşier Pólika,

Részletesebben

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak A kurzus feltételezi valamilyen nyelvtudományi / általános nyelvészeti bevezető tankönyv anyagának,

Részletesebben

január-április ianuarie-aprilie

január-április ianuarie-aprilie január-április ianuarie-aprilie 2012-2013 Fejgép Spot Nézői kockázatok mindannyiunkra egyaránt érvényes társadalmi szituáltságunk bonyolultsága, a közös gondolkodás és cselekvés, nem pedig fogyasztás igénye

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Miről olvashatunk a Debreceni Pozsgástár már megjelent, 2011. 3. szeptemberi újságjában? A Gymnocalycium

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék. Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970

KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék. Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970 KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970 Németh Lajos: Minerva baglya Magvetõ kiadó. Budapest, 1973 Németh Lajos: Törvény és kétely A mővészettörténet-tudomány

Részletesebben

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány Magyartanári komplex záróvizsga-kérdések KRE-BTK Érvényes: a 2014/2015 tanévben vagy azt követıen felvételt nyert nappali tagozatos hallgatók számára, illetve a 2015/2016 tanévben vagy azt követıen felvételt

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A munkahely kialakítása

A munkahely kialakítása A munkahely kialakítása A munkahely modellje A munkahely a termelés technikaigazdasági folyamatának legkisebb egysége, a termékelőállítási tevékenység, az emberi munka színtere Kettős tartalom: A tevékenység

Részletesebben

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 A Belső könyvvizsgáló és ellenőrző iroda tevékenysége két részlegben

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

MAGYAR ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

MAGYAR ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: MAGYAR ALAPSZAK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet SZAKDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Hifa-Ro. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat Mt 22, 39b. Iubeşte-ţi aproapele, ca pe tine însuţi Matei 22, 39b INFO

Hifa-Ro. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat Mt 22, 39b. Iubeşte-ţi aproapele, ca pe tine însuţi Matei 22, 39b INFO Hifa-Ro INFO 2007 anul V évf. nr. 17 szám Trimestrul I negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban.

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 2. Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet anyanyelvi

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Scriitură familială a nobilimii din Transilvania în secolele 17 18 REZUMAT

Scriitură familială a nobilimii din Transilvania în secolele 17 18 REZUMAT UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ MAGHIARĂ Teză de doctorat Scriitură familială a nobilimii din Transilvania în secolele 17 18 REZUMAT Coordonator ştiinţific: Prof.

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2014 Test 2 Limba română Limba maghiară - Limba germană Limbă şi comunicare

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2014 Test 2 Limba română Limba maghiară - Limba germană Limbă şi comunicare CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2014 Test 2 Limba română Limba maghiară - Limba germană Limbă şi comunicare Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala...

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Bukarest Bukarest, 1957. január 14. Ambassade de la République Populaire Hongroise Elõadó: Dobos István.

Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Bukarest Bukarest, 1957. január 14. Ambassade de la République Populaire Hongroise Elõadó: Dobos István. Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Bukarest Bukarest, 1957. január 14. Ambassade de la République Populaire Hongroise Szigorúan titkos! Elõadó: Dobos István. 37 Tárgy: Jelentés az okt. 23-i események

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2232614

Az Ön kézikönyve TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2232614 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

INFO. A tartalomból. Din sumar...

INFO. A tartalomból. Din sumar... H I FA - R o INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2014 anul XII évf. nr. 47. szám Trimestrul III. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr..../... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ LIMBA ŞI LITERATURA

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

Hifa-RoINFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-RoINFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-RoINFO 2011 anul IX évf. nr. 35. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul III. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

I N F O. Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru ToŃi. El kell(ene) kezdeni / Ar trebui să începem

I N F O. Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru ToŃi. El kell(ene) kezdeni / Ar trebui să începem I N F O Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru ToŃi 2003 nr. 4 szám Úgy vettem észre, hogy sok ember azt gondolja a mozgássérültekrıl, hogy ık úgysem mennek sehova. Szomorú ez a tény, annál is inkább, mert

Részletesebben

AVANGARDA ÎN LITERATURA MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

AVANGARDA ÎN LITERATURA MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA [Erdélyi Magyar Adatbank] colecția telos BALÁZS IMRE JÓZSEF AVANGARDA ÎN LITERATURA MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA [Erdélyi Magyar Adatbank] BALÁZS IMRE JÓZSEF AVANGARDA ÎN LITERATURA MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA Traducere

Részletesebben

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: MAGYAR ALAPSZAK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Lista pieselor expuse în lapidarul medieval

Lista pieselor expuse în lapidarul medieval Lista pieselor expuse în lapidarul medieval Panou I Castelul de la Hunedoara este unul dintre cele mai mult şi mai radical restaurate monumente. Aceste lucrări au demarat în 1868 şi cu mici întreruperi

Részletesebben

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. I. TÉTEL (30 pont)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. I. TÉTEL (30 pont) Examenul de bacalaureat naional 2016 Proba E. d) Geografie Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaională,

Részletesebben

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie 1 GREGUS-FORIS ZOLTÁN 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 23. 09. 1973, Odorheiu-secuiesc 2. FUNCŢIA: lector universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: Dr. 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea, Departamentul de Filosofie în

Részletesebben

Coridorul Budapesta - Odesa

Coridorul Budapesta - Odesa Conferinţa Zonală privind Dezvoltarea Coridorului de Transport Vest Est prin Nordul României Iaşi 30 aprilie 2006 Coridorul Budapesta - Odesa Soluţia pentru o problemă majoră privind reţelele de transport

Részletesebben

Makkai Sándor Metodă, istorie, personalitate Teză de doctorat REZUMAT

Makkai Sándor Metodă, istorie, personalitate Teză de doctorat REZUMAT UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULATEA DE LITERE CATEDRA DE LITERATURĂ MAGHIARĂ Nagy Zoltán Makkai Sándor Metodă, istorie, personalitate Teză de doctorat REZUMAT Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Orbán

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2013 anul XI. évf. nr. 42. szám Trimestrul II. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv es tanévre

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv es tanévre Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv 2013 2014 es tanévre I. ÉV 1. félév PLM4101 Bevezetés a pedagógiába 2 1 V 4 (Fundamentele pedagogiei) PLM1144 Általános és 2 2 V 5 személyiségpszichológia

Részletesebben

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River A Szamos és Tisza folyók állapota a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján Evaluarea

Részletesebben