BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I."

Átírás

1 BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. 1. szept szept szept okt okt okt nov nov nov nov dec dec dec. 16. Az irodalomtudomány és tárgya Az irodalomtudomány tudomány volta. Az irodalomtudomány ágai. Irodalomelmélet(ek), irodalomtudományi iskolák és megközelítésmódok. Az irodalmi mű születése és hatása Költői koncepciók a mű születéséről (Kosztolányi Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Tóth Krisztina). A versemlékezet. Az irodalomelmélet néhány alapvető kérdése A szerzői szándék. Irodalom és valóság viszonya: a fikcionalitás kérdése. A klasszikus mű fogalma. Kánon és kanonizáció. Az irodalomtörténet-írás problémái. Jel, nyelv, irodalom A jel fogalma. A nyelvi jel. Nyelv, irodalom, kommunikáció. A poétikai funkció. Mi a vers és mi a költészet? A versszerűség körülhatárolása avantgárd példák segítségével. A ritmus és a versritmus. A versértelmezés ritmikai aspektusa. Irodalmiság költőiség Költészet és elvont gondolkodás. Használt szó és keletkező szó. A kombinatorikus költészet. Számítógépes versgenerálás. Költészet a világhálón. őszi szünet Metaforaelméletek A nyelv lényegi metaforikusságának gondolata. Köznapi, tudományos és költői metaforák. Holt és élő metafora. Metaforaelméletek. A lírai én kérdéséről A lírai én alakváltozatai. A te lírai alakzata. Az aposztrophé alakzata mint a lírai beszélő identitásának létrehozója. Fordítás és intertextualitás A műfordító feladata. Az intertextualitás módozatai. Az intertextus nyoma. Para-, meta-, hiper- és architextus. Az elbeszélés elméleti kérdései I. Narratív kategóriák. A nézőpont szerepe az elbeszélésben. A tudatfolyamatok ábrázolásának narratív módozatai. Az elbeszélés elméleti kérdései II. Az én nyelvi és poétikai közvetítettsége az elbeszélésben. A narratív azonosság. Autobiográfia. A regény műfaj Az európai regény mint a személyes üdvtörténet formája. A regénynyelv előtörténete és sajátosságai. Tér és idő a regényben. Újraolvasás és szövegek túlinterpretálása A megértés térbeli és időbeli modelljei. A szerzői szándék, az olvasói szándék és a szöveg szándéka. Ökonomikus és paranoid olvasatok.

2 Olvasmányjegyzék 1. Kosztolányi Dezső: Tanulmány egy versről = Uő: Nyelv és lélek. Bp., Osiris, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Bp., Bölcsész Konzorcium, (Harald Fricke modellje) irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Bp., Bölcsész Konzorcium, Kosztolányi Dezső: Hogyan születik a vers és a regény? = Uő: Nyelv és lélek. Bp., Osiris, Nemes Nagy Ágnes: Rózsa, rózsa = Uő: Az élők mértana I. Bp., Osiris, snagy00146.html Nemes Nagy Ágnes: Valódi tulipánt. Egy Csokonai-vers keletkezése = mesnagy00157_o.html Tóth Krisztina: Talált mondat (székfoglaló előadás, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, MTA, 2011), Weöres Sándor: A vers születése = Uő: Egybegyűjtött írások. Bp., Argumentum, Pilinszky János: A mű születése = Uő: Publicisztikai írások. Bp., Osiris, html 3. Roland Barthes: A szerző halála (1968) = Uő: A szöveg öröme, Bp., Osiris, Johannes Anderegg: Fikcionalitás és esztétikum (részlet) = Narratívák 2. Történet és fikció, szerk. Thomka Beáta, Bp., Kijárat, Cs. Gyímesi Éva: Beszéd és fikció = Uő: Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba, Pátria, W.K. Wimsatt Monroe Beardsley: Az intencionalitás téveszméje (1946) = Bókay Antal Vilcsek Béla: A modern irodalomtudomány kialakulása, Bp., Osiris, Wolfgang Iser: Fikcióképző aktusok = Uő: A fiktív és az imaginárius, Bp., Osiris, Italo Calvino: Miért olvassuk a klasszikusokat? = Holmi 1994/ T. S. Eliot: Mit jelent az, hogy klasszikus? = Uő: Káosz a rendben. Irodalmi esszék, Bp., Gondolat,

3 Szegedy-Maszák Mihály: A kánon mibenléte: remekmű és fejlődéstörténet = Kánon és kanonizáció, szerk. Dobos István Szegedy-Maszák Mihály, Debrecen, Csokonai, Szegedy-Maszák Mihály: Előszó = A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Bp., Bölcsész Konzorcium, Roman Jakobson: Nyelvészet és poétika = Uő: Hang jel vers, Bp., Gondolat, Roman Jakobson: A nyelv működésben = Uő: A költészet grammatikája, Bp., Gondolat, Kulcsár-Szabó Zoltán, Irodalmiság és medialitás a költészetben = Uő: Metapoétika. Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, Bp.-Pozsony, Kalligram, Horváth Kornélia: A versértelmezés ritmikai aspektusáról (részlet) = Uő: A versről, Bp., Kijárat, (a 28. old. 1. bekezdésének a végéig) Kecskés András: I. Rend és ritmus, II. Nyomatékrend és sorképzés, III. Versmérték és versritmus = Uő: A vers hangzásvilága, Bp., Tankönyvkiadó, (Elsősorban: 5-20., , 40.) Papp Tibor: Gondolatok a látható nyelvről és a vizuális irodalomról = Uő: Avantgárd szemmel költészetről, irodalomról, Bp., Magyar Műhely, Nagy Pál: III. A vizuális költészet. In: Uő: Az irodalom új műfajai. Bp., ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete - Magyar Műhely, Papp Tibor: A számítógépes versgenerálás becserkészése = Uő: Avantgárd szemmel költészetről, irodalomról, Bp., Magyar Műhely, Papp Tibor: Disztichon Alfa. Első magyar automatikus versgenerátor. Bp., Magyar Műhely, Paul Valéry: Költészet és elvont gondolkodás = Paul Valéry versei és oxfordi előadása a költészetről, Bp., Rose, József Attila: Irodalom és szocializmus = József Attila összes művei. III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok, s.a.r. Szabolcsi Miklós, Bp., Akadémiai, Max Black: A metafora = Helikon 1990/ Helikon 1990/4. (A jelentésteremtő metafora)

4 Friedrich Nietzsche: A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról = Athenaeum 1992/ Paul Ricoeur: A metaforikus folyamat = Uő: Bibliai hermeneutika, Hermeneutikai füzetek 6. Bp., Thomka Beáta: Metafora, interpretáció, teória = MEK I.A. Richards: A metafora = Helikon 1977/ Fónagy Iván: A metafora (7-11. fej., fej.), Grammatikai metaforák = Uő.: A költői nyelvről, Corvina, Budapest, , , Horváth Kornélia: Metafora és költői nyelv = Uő: A versről, Bp., Kijárat, Jonathan Culler: Aposztrophé = Helikon 2000/ Horváth Kornélia: A lírai beszélő kérdéséről (Én, hang, arc, szelf, szubjektum) = Uő: A versről, Bp., Kijárat, Kulcsár-Szabó Zoltán, A te lírai alakzatának kérdéséhez = Uő: Az olvasás lehetőségei, Bp., Kijárat, Kosztolányi Dezső: A Holló = Uő: Nyelv és lélek, Bp., Osiris, Kosztolányi Dezső: Ábécé a fordításról és ferdítésről = Uő: Nyelv és lélek, Bp., Osiris, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Bp., Bölcsész Konzorcium, Walter Benjamin: A műfordító feladata = Uő: Angelus novus, Magyar Helikon, Somlyó György: Két szó között. Megjegyzések a fordítás poétikájához = A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Jeney Éva Józan Ildikó, Bp., Balassi, Józan Ildikó, Műfordítás és intertextualitás = A fordítás és intertextualitás alakzatai, Anonymus, A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Jeney Éva Józan Ildikó, Bp., Balassi, Gérard Genette: Transztextualitás = Helikon 1996/1-2., Michael Riffaterre: Az intertextus nyoma = Helikon 1996/1-2., Helikon 1996/1-2. (Intertextualitás) 10. Dorrit Cohn: Áttetsző tudatok = Az irodalom elméletei II., szerk. Thomka Beáta, Pécs, JPTE-Jelenkor, Gérard Genette: Az elbeszélő diszkurzus = Az irodalom elméletei I., szerk. Thomka Beáta, Pécs, JPTE- Jelenkor,

5 Borisz Uszpenszkij: A megnevezés mint nézőpontprobléma = Uő: A kompozíció poétikája, Bp., Európa, Paul Ricoeur: A narratív azonosság = Narratívák. 5. Narratív pszichológia, szerk. László János Thomka Beáta, Bp., Kijárat, Philippe Lejeune: Az önéletírói paktum = Uő: Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatott tanulmányok, Bp., L Harmattan, Paul de Man: Az önéletrajz mint arcrongálás = Pompeji 1997/2-3., Helikon 2002/3. (Autobiográfia-kutatás) 12. Hamvas Béla: Regényelméleti fragmentum (részlet) = Uő: Arkhai és más esszék. Media Kiadó, Bp., Mihail Bahtyin: A tér és az idő a regényben = Uő: A szó esztétikája, Bp., Gondolat, Mihail Bahtyin: A regénynyelv előtörténetéhez = Uő: A szó esztétikája, Bp., Gondolat, Mihail Bahtyin: A beszédmódok sokfélesége a regényben = Uő: A tett filozófiája A szó a regényben, Bp., Gond-Cura, Umberto Eco: Szöveg és szerző között = Helikon 2001/4., Helikon 2001/4. (Az interpretáció érvényessége) Matei Calinescu: Olvasás és újraolvasás: a megértés térbeli és időbeli modelljei = Literatura 1991/1., Osztroluczky Sarolta

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMJ/CRD/MJ/10

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMJ/CRD/MJ/10 KMJ/CRD/MJ/10 Tantárgy megnevezése: Publikációk citációi, recenziói - hazai Oktatás formája: Hetente: A tanulmányok ideje alatt: Kreditszám: 5 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Az

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA. IKM - Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit:112, teljesítendő tárgy:16 db)

TANEGYSÉGLISTA. IKM - Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit:112, teljesítendő tárgy:16 db) A doktori iskola/doktori oktatási program megnevezése: ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola / Összehasonlító irodalomtudomány doktori oktatási program A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja:

Részletesebben

Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő

Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő KÖNYVEK 1. A zavarbaejtő elbeszélés. Budapest: Móra/Kozmosz 1984, p. 130. 2. Műalkotás szöveg hatás. Budapest: Magvető 1986, p. 580. 3. A magyar irodalom

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig)

Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) Hivatkozások Pethő József munkáira (2015. márciusig) 1. Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest. 2001. 329. Szükséges-e a harmadik évezredben a retorika?

Részletesebben

ÉRFALVY LÍVIA. Az önértelmezés útjai Kosztolányi Dezso: A játék

ÉRFALVY LÍVIA. Az önértelmezés útjai Kosztolányi Dezso: A játék ÉRFALVY LÍVIA Az önértelmezés útjai Kosztolányi Dezso: A játék A muvészet, titokban és mélyen, a muvész lelkében, semmi egyéb, mint a játékösztön egyik megnyilvánulása. (Márai Sándor) 1 KOSZTOLÁNYI DEZSO:

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV 295 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2005. II. NEGYEDÉV EMLEKEZES, INTERJÚ LEVELEZES, NAPLÓ Szent Ágoston levelei 1 29 Ford., jegyz. és utószó: Óbis Hajnal

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Kulcsár-Szabó Zoltán: Filológia az irodalom előtt?

A TARTALOMBÓL. Kulcsár-Szabó Zoltán: Filológia az irodalom előtt? IRODALOMTÖRTÉNET A TARTALOMBÓL Kulcsár-Szabó Zoltán: Filológia az irodalom előtt? T. Szabó Levente: Az irodalmi hivatásosodás és az írói szolidaritás új formái a 19. század közepén: a Magyar Írói Segélyegylet

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old.

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old. 184 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról

Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Philosophiae Doctores A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található. Szávai Dorottya Bűn és imádság A Pilinszky-líra

Részletesebben

Önéletrajz és szelf-fogalom a dekonstrukció és pszichoanalízis határán

Önéletrajz és szelf-fogalom a dekonstrukció és pszichoanalízis határán 1 Bókay Antal Önéletrajz és szelf-fogalom a dekonstrukció és pszichoanalízis határán Fogalmak: önéletrajz, önarckép, szubjektivitás és szelf In: Írott és olvasott identitás Az önéletrajzi műfajok kontextusai

Részletesebben

Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza 1885-1889

Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza 1885-1889 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kardeván Lapis Gergely Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza 1885-1889 Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Kiczenko Judit

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

korszak kánon: historizáció és temporalitástapasztalat az irodalomtudomány történeti koncepcióiban, Akadémiai, Budapest, 2003.) 3

korszak kánon: historizáció és temporalitástapasztalat az irodalomtudomány történeti koncepcióiban, Akadémiai, Budapest, 2003.) 3 S TUDIA CAROLIENSIA 2009. 1. (X.) 97 111. TÓTH CSILLA FRAGMENTÁLT TUDAT VERSUS NARRATÍV IDENTITÁS MÁRAI SÁNDOR IDEGEN EMBEREK C. REGÉNYÉRŐL A korszerű, az irodalmi művet és annak recepcióját egyaránt kultúrtörténeti

Részletesebben

ABÁDI NAGY ZOLTÁN BÓKAY ANTAL CSÚRI KÁROLY KOVÁCS ÁRPÁD (ELNÖK) PÁL JÓZSEF SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY VIZKELETY ANDRÁS

ABÁDI NAGY ZOLTÁN BÓKAY ANTAL CSÚRI KÁROLY KOVÁCS ÁRPÁD (ELNÖK) PÁL JÓZSEF SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY VIZKELETY ANDRÁS 2011/4. Szerkesztôbizottság ABÁDI NAGY ZOLTÁN BÓKAY ANTAL CSÚRI KÁROLY KOVÁCS ÁRPÁD (ELNÖK) PÁL JÓZSEF SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY VIZKELETY ANDRÁS Szerkesztôség Bényei Tamás Bókay Antal Hárs Endre S. Horváth

Részletesebben

Arecenzió alapkérdése elsősorban az: vajon az a történelmi torlódás, mely a közel

Arecenzió alapkérdése elsősorban az: vajon az a történelmi torlódás, mely a közel Iskolakultúra 2001/8 The Children of Bizonyára véletlen egybeesés, mégiscsak jelképes: a jeles hazai szociológus-pszichológus házaspár Az újjáépítés gyermekei a konszolidáció gyermekei címmel adja közre

Részletesebben

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl VASVÁRI ZOLTÁN Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl Segédlet a Dinasztia Kiadó felsõ tagozatos irodalmi tankönyvcsaládjához 5 8. osztály 2004 1 Írta: Vasvári Zoltán Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria

Részletesebben

ELTE BTK MAGYAR IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RÁCIÓ KIADÓ

ELTE BTK MAGYAR IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RÁCIÓ KIADÓ IRODALOMTÖRTÉNET A TARTALOMBÓL Kulcsár Szabó Ernő: Az értekező beszéd irodalma. Az irodalmi jelenség mint a tudományos értelmezés performatívuma David Damrosch: A Weltliteratur kultúrpolitikája. Goethe,

Részletesebben

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1.

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos Széchényi Könyvtár online adatbázisa alapján, a teljesség igénye

Részletesebben

MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT. Terjeszti a Balassi Kiadó

MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT. Terjeszti a Balassi Kiadó MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT Terjeszti a Balassi Kiadó Elõfizethetõ a Balassi Kiadónál (1136 Budapest, Hollán Ernõ utca 33. IV/5.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a kiadó ERSTE Bank

Részletesebben

BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Kredit: 2

BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Kredit: 2 BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. A tantárgy célja annak megértése, hogy

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Kompetenciák és dilemmák az irodalomoktatásban

Kompetenciák és dilemmák az irodalomoktatásban Erdélyi Margit Kompetenciák és dilemmák az irodalomoktatásban A magyar nyelv és irodalom újszerű általános és középiskolai tantervei megváltoztathatják az eddigiek során megcsontosodottnak mondható szemléleteket

Részletesebben

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék MAGYAR ALAPSZAK (BA) MAGYAR NYELVÉSZET TANTÁRGYLEÍRÁSOK (a kurzusok sorrendje a mintatantervet követi) A tanegységek itt következő bemutatása során

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben