Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom"

Átírás

1 Tantárgy neve: A nyelvtantanítás módszertana Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Ismeretanyag Az 5-6. osztályos nyelvtantanítás rendszerének áttekintése, az 1-4 osztállyal egyező vonásai, illetve a különbségek észrevéttetése, elemzése. Az 5-6.osztály alternatív taneszközök vizsgálata, a fogalomalkotási koncepciók áttekintése a nyelvtani ismeretek elsajátíttatásához kapcsolódó feladatokban. A feladatok elemzése a tanulásirányítás szemszögéből. A nyelvtudomány főbb ágazatai. A magyar nyelv és irodalom 5-6. osztályos tananyagának ismerete - Az 5-6. osztályos tantervi követelmények elemzése: fonetikai, fonológiai ismeretek; alapvető szövegtani, mondattani ismeretek; szófaji, szófajtani, szemiotikai, morfológiai ismeretek tanítási módja - Az alternatív taneszközök feladatsorainak, ismereteinek elemző vizsgálata - A nyelvtani órák munkaformái - A helyesírás fejlesztése az osztályban - Általános nyelvi fejlesztés, differenciált fejlesztés eljárásai Kompetenciák A hallgató rendelkezzék az általános nyelvtudományi ismereteken túl az alkalmazott nyelvészet (gyermeknyelv, nyelvművelés), stilisztika, retorika, valamint a tanításhoz szükséges nyelvtörténeti ismeretekkel. Rendelkezzék stabil, és az elvárható legtökéletesebb helyesírással. Legyen képes alkalmazni az osztályos nyelvtani fogalomalkotás differenciált változatait, módjait, területeit. Ismerje azokat a tevékenységköröket, eljárásokat, amelyek alkalmasak nyelvtani ismeretek rendszerszerű elsajátíttatására, illetve a éves tanulók anyanyelvi kompetenciájának optimális fejlesztésére. Legyen képes a magyar nyelv és irodalom tantárgy nyújtotta lehetőségekkel a tanulók olvasáskultúrájának fejlesztésére. Ismerje és alkalmazza azon módszereket, amelyekre építve képes legyen a felső tagozatos tanulók nyelvhasználatának, illetve a kommunikációs képességeinek a fejlesztésére Legyen képes szakszerű ismeretközlésre és szabatos tanulásirányításra a nyelvtanhelyesírás, a beszédművelés, beszédfejlesztés s a szövegszerkesztés területén

2 A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Hoffmann Ottó (1976): Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában. Tankönyvkiadó, Bp. ISBN Kenesei István (1984): A nyelv és a nyelvek. Gondolat. ISBN: Molnár-Simon (1980): Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó Bp Molnár-Simon: Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó Bp. ISBN Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest, ISBN: Anyanyelv-pedagógia. Folyamatos: Tantárgy felelőse: Dr. Várszegi Tibor főiskolai tanár, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató: Kadosa Lászlóné, főiskolai adjunktus Tantárgy neve: Drámapedagógia Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: - Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Ismeretanyag A tárgy gyakorlati bevezetés a drámapedagógiába. Alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a drámapedagógiáról, mint a reformpedagógiai módszerek egyikéről. Megismertet a módszer sajátosságaival, az eljárás alkalmazásához szükséges szemléletmóddal és pedagógiai magatartással. Foglalkozik a drámapedagógiának az oktatási-nevelési rendszerben betöltött szerepével. Felkészít az alapvető készségfejlesztő gyakorlatok és játékok saját élményű megtapasztalására, a játékra nevelés módszertani problémáinak érzékelésére. A felelevenített pszichológiai tudásanyag birtokában a frissen megismert játékok alkalmazási módját tudatosítva, készlettárukat bővítve alkalmazzák a hallgatók a különböző készségek és képességek fejlesztésének módszereit. A hallgatók személyes élményeken keresztül ismerik meg, és sajátítsák el a drámapedagógia alapvető gyakorlatait és a színházművészet kifejezőeszközeit. A megszerzett tapasztalatokat, játékokat és gyakorlatokat a hallgatók most saját

3 maguk által vezetve ismétlik át. A gyakorlatok során az adott játékfajták alkalmazásának nevelői vonatkozásait tudatosítjuk. Kikkel, mikor, hol, mit és miként érdemes játszani. A játékvezetés, mint a csoportra vonatkozó nevelői diagnózis elkészítésének segédeszköze különböző korosztályú csoportok esetében. A hallgató a megszerzett élmények rendszerezésével és tudatosításával foglalkozik, a különböző munkaformák, a játékok és gyakorlatok előkészítésének és vezetésének tudnivalóit ismerteti. A tantárgy lényege a különböző tanítási órákhoz és szabadidős foglalkozásokhoz leginkább megfelelő drámatechnikák megismerése és alkalmazása. Annak fölismerése, hogy ezek a technikák a megszokott mintáktól általában eltérő, gazdagabb, kölcsönösségen és cselekvésen alapuló kapcsolatokat hoznak létre és működtetnek. Alkalmazási és tanulási területek szerint megtervezett játékok vezetése különböző korosztályokkal. Pl.: osztályfőnöki órákon alkalmazható drámajátékok, irodalmi művek feldolgozása drámatechnikákkal. Drámajátékok a zenei nevelésben, drámatechnikák a vizuális nevelésben stb. Színjátékos produkciók előkészítő gyakorlatai. Kompetenciák Legyenek képesek a hallgatók saját élmény megszerzése, majd az élmény tudatosítása és elemzésére Legyenek képesek a megismert drámajátékos elemek és a színjátszás pedagógiai alkalmazására Ismerjék meg a gyakorlatok hatását saját személyiségükre, így tapasztalják meg a később általuk tanítandó játékok hatását a tanulókra Ismerjék meg a mozgástól a beszédig, az önálló munkától a közösségi tevékenységig a drámapedagógia szakterületén kitüntetett eséllyel fejleszthető készségeket, különös tekintettel a kommunikációs készségekre Alkalmazzák a játékok és drámajátékok elméletét a hallgatók munkájuk során, egyrészt a megélésre koncentráljanak, majd az irányításban szerezzenek jártasságot. A dramatikus játékok segítségével fejlesszék a résztvevők megfigyelő- és koncentrációs készségét, képzelőerejét, memóriáját, önismeretét, emberismeretét, kommunikációs- és kifejezőkészségét, kreativitását. Az alapvető személyiségépítő készségfejlesztés mellett a csoportos, kiscsoportos vagy páros feladatok végrehajtása során javuljon az együttműködési készség, egyre könnyebbé váljék a másik véleményének, javaslatainak figyelmes meghallgatása, elfogadása és a saját ötletek, gondolatok elfogadtatása a társakkal. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Drámapedagógiai Magazin. Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája 1991-től Eck Júlia: Drámajáték OSZMI ISBN Előd Nóra (szerk.): Add tovább! drámajáték-gyűjtemény. Candy Kiadó, Veszprém. l995. Gabnai Katalin: Drámajátékok, Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó, Budapest.2005.ISBN Kaposi László (szerk.): Drámajáték óvodásoknak. Magyar Drámapedagógiai Társaság,

4 2001. ISBN Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Színházi füzetek VII. Marczibányi Téri Művelődési Központ Bp. l995. ISBN Kaposi László (szerk.): Játékkönyv - Gödöllői Művelődési Központ. ISBN Kaposi László (szerk.): Színház és dráma a tanításban (TIE). Magyar Drámapedagógiai Kaposi László (szerk.): Színház és dráma a tanításban (TIE). Magyar Drámapedagógiai Patrice Pavis: Színházi szótár. L Harmattan Kiadó, 2005.IBSN Szauder Erik (szerk.): Dráma Oktatás Nevelés. Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN Társaság és kiadótársak, ISBN Társaság és kiadótársak, ISBN Tantárgy felelőse: Kadosa Lászlóné, főiskolai adjunktus Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kadosa Lászlóné, főiskolai adjunktus Tantárgy neve: Helyesírás Kreditszáma:1 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: - Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Ismeretanyag: A magyar helyesírás nehezebben elsajátítható szabályainak ismerete, azok alkalmazása diktálás utáni írással, önálló szövegek írásával, hibás szövegek javításával, feladatlapok kitöltésével a következő témakörökben: a különírás és az egybeírás, a földrajzi nevek írása, az összetett szavak írása, az írásjelek használata. Kompetenciák: Legyen tájékozott helyesírásunk bonyolultabb esteiben, tudja alkalmazni azokat a tanítás folyamatában. Legyen igényes az írásbeli nyelvhasználat kérdésében. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) A magyar helyesírás szabályai.(1985), 11. kiadás, Akadémiai Kiadó, Bp., ISBN: Magyar helyesírási szótár (1999). Akadémiai Kiadó, Bp., ISBN: Cs. Nagy Lajos (1989): Helyesírási gyakorlókönyv. Magyar Eszperantó Szövetség. Bp, ISBN:

5 Laczkó Krisztina Mártonfi Attila (2004): Helyesírás. Budapest, Osiris Kiadó, ISBN: Antalné Szabó Ágnes (1996): Hogyan írjam? Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN: Fercsik Erzsébet (2001): Helyesírási kalauz. Krónika Nova Kiadó, Bp., ISBN: Tantárgy felelőse: Szabóné Szakali Ágnes főiskolai adjunktus Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) Szabóné Szakali Ágnes főiskolai adjunktus Tantárgy neve: Irodalomtörténet Kreditszáma: 4+4 ; előadás A számonkérés módja: kollokvium, gyj. A tantárgy tantervi helye: I. és II. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása A tantárgy célja, hogy két félév alatt teljes keresztmetszetet adjon a magyar irodalom legjellemzőbb tendenciáiból. További célja, hogy a legfontosabb művek újraértelmezésén keresztül a Bevezetés az Irodalomtudományban tanult paradigmák alapján elsősorban a hermeneutikai szemlélet szerint korszerű műértelmezési eljárást alakítson ki. Tematika: Első félév 1. A magyar irodalomtörténet hagyományos korszakolása, fogalmi és szemléleti bevezető. A kronológiai és fejlődéselvű megközelítés problémái. 2. Bevezetés a magyar verstanba. Az ütemhangsúlyos, időmértékes és szimultán verselés fogalma és ritmikai alapelvei. 3. A magyar irodalom kezdetei: középkor és reneszánsz. Korai nyelvemlékek. Szóbeliség és írásbeliség. Művelődésszerkezet, olvasáskultúra. Latin és magyar nyelvű szövegek. Janus Pannonius. 4. Balassi Bálint és a reneszánszkori líra. Az istenes és a világi versek összecsengése. A tudatos kötetkompozíció jelentősége. Balassi-kiadások, költészetének utóélete. 5. Ellenreformáció, barokk irodalom a XVII. században. Népszerű és elbeszélő költészet. Útleírások, emlékiratok, hitviták. Pázmány Péter művelődés- és nyelvtörténeti szerepe. 6. Zrínyi Miklós pályája: politikai, katonai és irodalmi tevékenysége. A Szigeti veszedelem. Történelemszemléleti, poétikai újdonsága. Cselekmény- és szerkezeti vázlat. A barokk eposz európai és magyar változatai. 7. A XVIII. század magyar irodalma: rokokó, klasszicizmus, felvilágosodás, preromantika. A művelődésszerkezet átalakulása. A széppróza útkeresései (Mikes Kelemen). Faludi Ferenc és Amade László költészete. A testőrírók. Bessenyei György föllépése. 8. Csokonai Vitéz Mihály. Költészetének szakaszolása és értelmezései. Észkultusz és érzelmesség, felvilágosodás és kora romantika között. Csokonai verselési újításai. A Lilla-

6 versek. A magánossághoz értelmezésvázlata. 9. A magyar romantika problémái. Megkésettség? Romantika vagy romantikák? Az irónia romantikus értelmezései. Kármán József, Berzsenyi Dániel szerepe a szépprózában és a lírában. Kölcsey Ferenc és a Nemzeti hagyományok. 10. Vörösmarty Mihály. A nemzeti eposz romantikus elvárása. Töredékesség és irónia. A Csongor és Tünde jelentősége, cselekményvázlata. Vörösmarty lírája: verstechnikai és nyelvalkotó szerepe. Az Előszó és a Vén cigány. 11. A népiesség mint a magyar romantika sajátossága. Erdélyi János. A nemzeti eposz és a népmese: a János vitéz és a Toldi szemléleti hasonlóságai és eltérései. Petőfi Sándor és a magas költészet folklorizálása. Petőfi lírai pályájának vázlata. 12. A lírikus Arany. Pályája és irodalmi tevékenysége. Kánoni rangja és értelmezési hagyományai. Balladaköltészetének korszakai. A Tetemre hívás, az Ősszel és a Kertben elemző bemutatása. Második félév 1. A magyar széppróza alakulása a 19. sz. első felében. Fontosabb reformkori prózaírók (Kölcsey, Eötvös). A regényíró Jókai. Az aranyember bemutatása. 2. Kemény Zsigmond. A történelmi regény problémái. A realizmus mint korszakfogalom. Politikai és poétikai kérdések. A Rajongók elemző bemutatása. 3. Madách Imre: Az ember tragédiája. A drámai költemény értelmezési lehetőségei. Romantika és pozitivizmus szembenállása. Történelemfelfogás, bölcseleti reflexió, poétikai megformálás. 4. Mikszáth Kálmán prózája. Novellisztika, anekdota, regény. A kulturális idegenség mint anekdotikus tárgy. Paródia és szatíra a Beszterce ostromában. 5. A klasszikus modernség kibontakozása: költői minták a 19. század második felében. A Nyugat indulása. Irodalmi élet. Ady jelentősége és utóélete. 6. Kosztolányi Dezső költészete és szépprózája: a modernitás horizontváltásában. Kosztolányi a nyelvről. Az Édes Anna értelmezésvázlata. 7. Avantgárd, másodmodernség. Kassák Lajos irodalomszervezői és szépírói jelentősége. A líra változatai Füst Milántól Szabó Lőrincig. A dialogikus fordulat. 8. József Attila költészete. Rokonsága Szabó Lőrinccel és Kosztolányival. Dialogikus és nem dialogikus vesszerkezetek: az önmegszólítás problémái. Tudod, hogy nincs bocsánat; Eszmélet; Óda 9. Folytonosság vagy megszakítottság? A 2O. századi magyar irodalom korszakolásának problémái mint korszakhatár? A századközép irányzatai. Modernizmus és új népiesség. Németh László és Lukács György értekezései. 10. A századközép lírai alakzatai. Az Újhold körének modernsége és klasszicizmusa. Ekhnáton énekei, Apokrif. Nagy László, Juhász Ferenc, Weöres Sándor eltérő poétikai kísérletei. 11. Példázatosság és elbeszélésszerkezet. Ottlik Géza: Iskola a határon. A metonimikus és metaforikus elbeszélés változatai. Értékképződés, közösségiség, individualitás. 13. A későmodern líra önreflexiója és meghaladása. Petri György és Oravecz Imre költészete. Versszerűtlenség, lecsupaszítás, új érzékenység, a lírai én kérdésessé tétele. 14. A széppróza fordulata a hetvenes években. Az áttetszőség fölszámolása, szövegköziség, öntükrözés. Esterházy Péter pályájának vázlata. 15. A mai magyar irodalom néhány alapproblémája. A rendszerváltozás és a magyar irodalmi élet. Kritikai viták, irányzatok.

7 A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalomjegyzék: Pomogáts Béla: A tárgyias költészettől a mitologizmusig, Akadémiai, Bp ; Bókay Antal: Az irodalomtudomány természete és szükségessége. In. Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Osiris, Budapest H.G. Gadamer: A megértés történetiségének hermeneutikai elvvé emelése. In. Igazság és módszer. Gondolat Bp p. Bókay Antal: A hermeneutikai Interpretáció. In. Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Osiris, Budapest Hans Robert Jauss: Az irodalmi posztmodernség. Literatura 1994/2. Ajánlott irodalomjegyzék: Bodnár György: Az irodalomtörténet-írás dilemmái. Literatura 1996/ Ferdinande de Saussure: Általános alapelvek. In. Bevezetés az álatlános nyelvészetbe. Bp Roman Jacobson: Nyelvészet és poétika. In Hang-Jel-Vers. Gondolat, Bp Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás. Gondolat, Bp ; John D. Caputo: Az élet eredendő nehézségének visszaállítása. In Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor s.k., Odorics Ferenc (szerk.): Testes könyv I. Ictus-Jate, Szeged p. Bókay Antal: A dekonstrukció filozófiája. In. Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Osiris, Budapest Tantárgy felelőse: Dr. Várszegi Tibor PhD, főiskolai tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Várszegi Tibor PhD, főiskolai tanár Tantárgy neve: Irodalom és társművészetei Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltétek: - Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák: Ismeretanyag: Az irodalom és a társművészetek kapcsolata, a művészi alkotás természetrajza. Az irodalom és a társművészetek egymásra hatása; inspiráció, illumináció, illusztráció és adaptáció. Az irodalom és a zene. Az irodalom és a képzőművészet. Az irodalom és a színház. Az irodalom és a film (forgatókönyv, filmnovella művészfilm, játékfilm. Új irodalmi műfajok és a vizualitás. Mitológiai és bibliai témák az irodalomban, zenében, képzőművészetben és a filmben. A XX. Század irodalmi alkotásainak zenei adaptációi és alkalmazhatóságuk az oktatásban. Az irodalom ihlette vizuális lehetőségek az oktatásban Kompetenciák:

8 A hallgatók ismereteiket tekintve legyenek alkalmasak: - a magyar nyelv és irodalom műveltségterület tantárgyelemeinek kreatív alkalmazására más, művészeti műveltségterületekhez kapcsolódva (vizuális, zenei) - az irodalom és a társművészetek érintkezési pontjainak, egymásra hatásának bemutatására - az irodalom és a társművészetek szimbiózisát megvalósító alkotások felhasználhatóságának felismerésére - a művészeti ágak közötti tartalmi, esetleg formai összefüggések megértésére Rendelkezzenek: - a tárgyat érintő zenei, képzőművészeti, színházi és filmes alkotások megismerésének igényével - az irodalmi adaptációk elemzésének képességével - a nevelő-oktató munkában felhasználható, a tárgyhoz tartozó eljárások és gyakorlati lépések ismeretével - a múlt értékeinek tiszteletével, a múltból való tanulás motivációjával Követelmények: Az elsajátított anyagról zárthelyi dolgozat(ok)ban, és egy a témához köthető szemináriumi dolgozat (referátum) elkészítésével kell számot adni. A szemináriumok műhelymunka jellegűek: azaz folyamatos együttműködést igényelnek. Hiányzás: a tanulmányi szabályzatban megadottaknak megfelelően. A szeminárium aláírásának a feltétele: rendszeres és aktív jelenlét a szemináriumokon. Szakirodalom Kötelező irodalom: Aradi Péter: Kőrössi P. József: Zene: magyar írók novellái. Bp., Noran Kiadó. Bókai Antal: Szó Művészet Társadalom. Bp., Múzsák Könyvkiadó. Gács Anna Gelencsér Gábor (Szerk.): Adaptációk: film és irodalom egymásra hatása. Bp., JAK: Kijárat Kiadó. Kibédi Varga Áron: A jelen: irodalom és művészet a századfordulón. Pozsony, Kalligram. Kiss Attila Szőnyi György Endre (Szerk.): Szó és kép: a művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája: tanulmányok. Szeged, JATEPress. Nagy Pál: Az irodalom új műfajai. Bp., ELTE BTK. Szakolczay Lajos: Korfurdaló: tanulmányok, esszék, kritikák az irodalom a színház és a képzőművészet köréből. Bp., Széphalom Könyvműhely. Tüskés Tibor: Testvérmúzsák. Bp., Móra Kiadó. Ajánlott irodalom: Csáth Géza (Szerk.): A muzsika mesekertje: összegyűjtött írások a zenéről. Bp., Magvető Kiadó. Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek. Bp., MTA. Demcsák Katalin Kiss Attila (Szerk.): Színház-szemiográfia: az angol és olasz reneszánsz dráma és színház ikonográfiája és szemiotikája: tanulmányok. Szeged, 1999.

9 JATEPress. Fried István Kelemen Zoltán: Zene szó szó szó : Esszék zenéről, irodalomról. Szeged, JATE BTK. Kőrössi P. József (vál.): Árnyékból szőtt vendég: magyar írók színházi novellái. Réti Zoltán: Akvarellek Komjáthy Jenő költeményeihez. Salgótarján, Polár Stúdió. Szigethy Ágnes Zentai Gabriella (Szerk.): Jer, nézd a Balatont : A Balaton magyar költők verseiben és magyar festők képein. Bp., Távok. Tantárgy felelőse: Dr. Várszegi Tibor PhD, főiskolai tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Sinka Annamária Tantárgy neve: Poétika Kreditszáma: 1 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása A tantárgy célja, hogy az irodalmi alkotásokat szakmai, mesterségbeli oldalukról vizsgáló tudományág eszközkészletét megismertesse a hallgatókkal annak érdekében, hogy az elemzési és/vagy értelmezési eljárásokat tudatosabbá tehessék, fogalmi-terminológiai készletét bővítsék. További célja, hogy a műfajelmélet, az irodalomelmélet, az irodalomesztétika fogalomkörein keresztül felismertetni, hogy a poétika mára elszakadt a klasszikus kánonoktól, ugyanakkor a szaktudomány a leíró jellegű helyett egyre inkább a funkcionális poétikai kutatásokat részesíti előnyben, amelyeknek természetesen előfeltétele a leírás egzaktsága is. Tematika: Első félév Második félév A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalomjegyzék: Arisztotelész: Poétika, Kategóriák, Hermeneutika. Kossuth, Bp., Fábián Pál, Szathmári István, Terestyéni Ferenc: A magyar stilisztika vázlata. Tankönyvkiadó, Budapest

10 Kelecsényi László Zoltán: Középiskolai irodalmi lexikon. Corvina, Budapest Ajánlott irodalomjegyzék: Thomka Beáta: Beszél egy hang. Kijárat Kiadó, Bp., Francesco Patrizi: Poétika In.: A manierizmus, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., Gondolat, 1975, Jurij Tinyanov: Az irodalmi tény, Bp Roman Jacobson: Nyelvészet és poétika. In Hang-Jel-Vers. Gondolat, Bp Tantárgy felelőse: Dr. Várszegi Tibor PhD, főiskolai tanár. Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Várszegi Tibor Tantárgy neve: Szociolingvisztika Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: - Tantárgy-leírás: A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a különböző nyelvváltozatokat. Ismeretanyag: Gyakorlatok a hallgatók önálló felkészülése alapján a következő témakörökben: A nyelv és a társadalom összefüggései. A nyelv függőleges és vízszintes (földrajzi) tagolódása következtében létrejött nyelvváltozatok: a szociolektusok és a dialektusok. A magyar nyelvjárások. A gyermeki nyelvelsajátítás és a szocializáció. A nyelvi hátrányos helyzet az iskolás gyermekek körében. Kompetenciák: Rendelkezzék megfelelő ismeretekkel a különféle nyelvváltozatok (szociolektusok, dialektusok) témakörében azért, hogy leendő munkája során adekvát módon legyen képes kommunikálni a különböző nyelvváltozatokat beszélő tanulókkal, szülőkkel. Kötelező irodalom: A magyar nyelv könyve (1991). Szerk.: Adamikné Jászó Anna. Trezor Kiadó.- A mai magyar nyelvjárások: , - Gyermeknyelv: , - A nyelvtudomány interdiszciplináris kapcsolatai: - Szociolingvisztika: , - Etnolingvisztika: , ISBN: Réger Zita (1990): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó. Bp., ISBN: Ajánlott irodalom: Telegdi Zsigmond (1989): A nyelvek belső sokrétűsége. in: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkiadó. Budapest , ISBN: * Balázs Géza (1998): Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón A-Z Kiadó. Budapest. (Szemelvények), ISBN: Kálmán Béla (1989): Nyelvjárásaink. Tankönyvkiadó. Budapest , ISBN:

11 Lengyel Zsolt (1981): A gyermeknyelv. Gondolat Kiadó. Budapest. ISBN: Ódor László (1980): Balázs beszélni tanul. Minerva Kiadó. Budapest. ISBN: Tantárgy felelőse: Szabóné Szakali Ágnes főiskolai adjunktus Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabóné Szakali Ágnes főiskolai adjunktus Tantárgy neve: Az irodalomtanítás módszertana Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: II. félév Előtanulmányi feltételek: - Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása Ismeretanyag Az 5-6. osztályos irodalomtanítás rendszerének áttekintése, az 1-4 osztállyal egyező vonásai, illetve a különbségek észrevéttetése, elemzése. Az 5-6.osztály alternatív taneszközök vizsgálata, a műelemzési koncepciók áttekintése az irodalmi válogatáshoz kapcsolódó feladatokban. A feladatok elemzése a tanulásirányítás szemszögéből.

12 - Az irodalomtörténet főbb vonatkozásai - Az 5-6. osztályos tantervi követelmények elemzése - Az alternatív taneszközök feladatsorainak, ismereteinek elemző vizsgálata - Szépirodalom és szakirodalom elemzési eljárásai - Házi olvasmányok, könyvtári önművelés - Stilisztikai, retorikai ismeretek 5-6.osztályban, közlésformák - Az 5-6. osztályos szövegalkotási műfajok, formák - Az 5-6. osztályos irodalmi nevelés változatai, módjai, területei Kompetenciák A hallgató rendelkezzék mindhárom műnemre vonatkozó irodalomelméleti, irodalomesztétikai, és műelemzési ismeretekkel. Legyen képes alkalmazni az osztályos irodalom nevelésének differenciált változatait, módjait, területeit. Ismerje azokat a tevékenységköröket, eljárásokat, amelyek alkalmasak az irodalmi ismeretek rendszerszerű elsajátíttatására, illetve a éves tanulók irodalomesztétikai irodalomelméleti, műelemzési kompetenciájának optimális fejlesztésére. Legyen képes a magyar nyelv és irodalom tantárgy nyújtotta lehetőségekkel a tanulók olvasáskultúrájának fejlesztésére. Ismerje és alkalmazza azon módszereket, amelyekre építve képes legyen a felső tagozatos tanulók nyelvhasználatának, illetve a kommunikációs, képességeinek a fejlesztésére, önkifejező képességeinek kibontakoztatására. Legyen képes az irodalom egyetemes és nemzeti értéket közvetítő szerepének érvényesítésére, művelődési szokásokat és ízlést alakítani. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Irodalomtanítás I-II. Sipos Lajos (szerk., 1994).: Tankönyvkiadó, Bp. ISBN: Vörös József: Irodalomtanítás az általános és középiskolában. Tk., Bp ISBN: Gintli Tibor Schein Gábor: Az irodalom rövid története I-II. Jelenkor Kiadó Pécs, ISBN: * Anyanyelv-pedagógia. Folyamatos: Tantárgy felelőse: Dr. Várszegi Tibor főiskolai tanár, PhD Tantárgy oktatásába bevont oktató: Kadosa Lászlóné, főiskolai adjunktus

13 Tantárgy neve: Névtan Kreditszáma: 2 A számonkérés módja : gyj. A tantárgy tantervi helye : II. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: A névtani alapfogalmak megismerése lehetővé teszi a nyelv funkcionálásának alaposabb megértését. Mód nyílik arra, hogy a hallgató a világ jelenségeit onomasztikai szempontból is értelmezni tudja, s nyelvi tájékozottsága árnyaltabbá válik. Ismeretanyag Az onomasztika fogalma és részrendszerei. Az embernevek jellemzői. A földrajzi név fogalma, gyűjtésének módszertana. Névgyűjtemények vizsgálata, feldolgozásuk néhány szempontja. Az állatnevek. Az antropomorfizmus mint névtani kategória. Az újabb keletkezésű nevek hírértéke. A nevek szerepe a társadalomban, az iskolában, különös tekintettel a bece- és a ragadványnevekre. Az internetes névhasználat. Kompetenciák Rendelkezzék megfelelő alapismeretekkel a névtan területén. Ismerje meg a névgyűjtés és feldolgozás módszereit és legfontosabb szempontjait. Tudja értelmezni (és adott esetben saját munkájában felhasználni) a névtani tárgyú szakirodalmi munkákat. Kötelező és ajánlott irodalom: Kálmán Béla (1989): A nevek világa IV. átdolgozott kiadás. Debrecen, ISBN: x J. Soltész Katalin (1979): A tulajdonnév funkciója és jelentése. Akadémiai Kiadó. ISBN: Hoffmann István (1993): Helynevek nyelvi elemzése. Tinta Könyvkiadó, Debrecen, ISBN: Hajdú Mihály (2003): Általános és magyar névtan. Személynevek. Osiris Kiadó. Bp., ISBN: Tantárgy felelőse: Szabóné Szakali Ágnes, főiskolai adjunktus Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabóné Szakali Ágnes, főiskolai adjunktus Tantárgy neve: Retorika Kreditszáma: 1 A tantárgy tantervi helye: II. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

14 A tantárgy, eltérve a hagyományos előadás, szeminárium jellegtől, kiscsoportos önálló gyakorlati órák keretei között kívánja megvalósítani az oktatási célokat. Ennek megfelelően egyszerre tartalmazza az elméleti ismereteket, az. un. kognitív tudomány területéről, valamint képességfejlesztő elemeket is tartalmaz. A kurzus célja, hogy az ismeretek elsajátítása mellett a hallgatók tréningformában fejlesszék kommunikációs képességüket. Tematika: 1. A retorika fogalma, tárgya, részterületei, kialakulása. Szakszövegek hangos olvasása, értelmezése. 2. A nyelv és a beszéd különbségei, jellemzői, sajátosságai. Írott és beszélt szövegek összehasonlítása. 3. A beszédkommunikáció sikerének összetevői. Írott és beszélt szövegek összehasonlítása. 4. Az írásos és szóbeli kommunikáció különbségei. Íráskép ás hangzáskép. Artikulációs gyakorlatok. 5. A nyilvános kommunikáció jellemzői, alapelvei. A közvetlen és a közvetett kommunikáció. A kevert kommunikáció sajátosságai. Felolvasási gyakorlatok. 6. A kötetlen beszéd érthetőségének feltételei: érthetőség, partnerség, áttekinthetőség, szakaszolás. Hozzászólás, érvelés. 7. Beszéd és viselkedés, a kulturált emberi érintkezés szabályai. Köszöntő, ünnepi beszéd, megemlékezés, méltatás. 8. A kötetlen beszéd műfajai: párbeszéd, beszélgetés, társalgás, célzott beszélgetés, hozzászólás, vita, vitavezetés. 9. A beszélgetés indítása, fenntartása. A rádiós-, tv-s alaphelyzetek. Tudósítás, riport, interjú, nyilatkozat, kommentár. Videofelvételek elemzése. 10. A beszédstílust meghatározó tényezők: ki? Kinek? Miért? Mit? Hol? Hogyan? A hangzásforma hírértéke, akusztikus paraméterei. Hangzó szövegek befogadása. 11. Az élőbeszéd zenei kifejezőeszközei: intonáció, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, ritmus, tempó, hangerő. Intonációs gyakorlatok. 12. A hangsúly és a szünet válfajai, problémái. Hangsúlyvariációs gyakorlatok. 13. A felolvasás és a versmondás, mint a kevert kommunikáció műfajai. Írott szöveg interpretálása. 14. A hatásos beszéd módszerei. Az érzelemkifejezés nyelvi megnyilvánulásai. Szövegelemzési gyakorlatok. A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) Kötelező irodalomjegyzék: Adamik Tamás A. Jászó Anna Aczél Petra Retorika. Osiris Kiadó, Budapest, , Arisztotelész Rétorika. Ford.: Adamik Tamás. Telosz Kiadó, Budapest, I. könyv 1 3. fejezet; II. könyv fejezet; III. könyv fejezet. Hull, Raymond A sikeres nyilvánosbeszéd alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, (4 13. fejezet) Szabó G. Zoltán, Szörényi László Kis magyar retorika. (Fogalommutatóval.)

15 Ajánlott irodalomjegyzék: Barthes, Roland A régi retorika. Emlékeztető. In: Thomka Beáta szerk.: Az irodalom elméletei III. Szálkáné Gyapay Márta Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Wacha Imre A korszerű retorika alapjai I II. Szemimpex Kiadó. 22 híres beszéd Móra Könyvkiadó. Tantárgy felelőse: Dr. Várszegi Tibor PhD, főiskolai tanár Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Várszegi Tibor PhD, főiskolai tanár Tantárgy neve: Stilisztika Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: II. félév Előtanulmányi feltétek: - Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák: Ismeretanyag: Stilisztika és stílus, a stílus fogalomértelmezése. Stíluselmélet; stílusteremtő és stílust meghatározó tényezők. Stíluskategóriák; stílusértékek (hírértékek); expresszivitás. Stílusszintek, stílusrétege; stílusárnyalatok. Korstílus és stílusirányzat. Stíluselemzés: az akusztikai szint, a szó- és kifejezéskészlet szintje, szintaktikai szint. A képi szint vizsgálata. Stilisztikai eszközök, alakzatok. Szövegstilisztika. Stílustörténet. Szépírói stílus I. Költői művek stilisztikai vizsgálatának gyakorlása. Szépírói stílus II. Szépprózai művek stilisztikai vizsgálatának gyakorlása. Stíluskritika. Kompetenciák: A hallgatók ismereteiket tekintve legyenek alkalmasak: - a stilisztika elméleti és gyakorlati összefüggésének megértésére - a stilisztika, mint interdiszciplináris tudományterület megismerésére - a funkcionális stilisztika terminológiájának elsajátítására - a műelemzésben való jártasság megszerzésére Rendelkezzenek: - az alapvető stilisztikai ismeretek alkalmazásának képességével - az stíluselemzés gyakorlatával - biztos eligazodással a korstílusok világában Követelmények:

16 Az elsajátított anyagról zárthelyi dolgozatokban, és egy a témához köthető írásbeli dolgozatban kell számot adni. A szemináriumok műhelymunka jellegűek: azaz folyamatos együttműködést igényelnek. Hiányzás: a tanulmányi szabályzatban megadottaknak megfelelően. A szeminárium aláírásának a feltétele: rendszeres és aktív jelenlét a szemináriumokon. Valamennyi szemináriumi dolgozat leadása. Szakirodalom 1. Kötelező és ajánlott irodalom: Kötelező irodalom: Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó,1994. A magyar stilisztika útja. Sajtó alá rendezte, a lexikont írta és a bibliográfiát összeállította Szathmári István. Gondolat Kiadó. Bp., Fábián Pál Szathmári István Terestyéni Ferenc: A magyar stilisztika vázlata. Tankönyvkiadó. Bp., Harsányi Zoltán: Stíluselemzések. Prózai művek stílusa. Tankönyvkiadó. Bp., Szathmári István (szerk.): Hol tart ma a stilisztika? (Stíluselméleti tanulmányok). Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., Szathmári István (szerk.): Stilisztika és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Szikszainé Nagy Irma: Stilisztika. Trezor Kiadó. Bp., Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., Ajánlott irodalom: A modern stilisztika. Helikon. Irodalomtudományi Szemle, tematikus szám. Bánhidi Bernát Mihályi: Szerkesztéstani, jelentéstani és stilisztikai gyakorlatok. Tankönyvkiadó. Bp., Fábián Pál Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről. Tankönyvkiadó. Bp., Herczeg Gyula: A modern magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó. Bp., Molnár Emma, R. Vass László: Stilisztikai ábécé a magyar nyelv és irodalom tanításához. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. Szeged, Szabó Zoltán: A posztmodern irodalom főbb stiláris sajátosságai. MNy, szám. Szathmári István: A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései. Kodolányi János Főiskola. Székesfehérvár, Szekér Endre: Stilisztikai szöveggyűjtemény és példatár. Tankönyvkiadó. Bp., Vértes O. András: Bevezetés a magyar hangstilisztikába. Akadémiai Kiadó. Bp., Tantárgy felelőse: Dr. Várszegi Tibor PhD, főiskolai docens Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Sinka Annamária főiskolai tanársegéd

17 Tantárgy neve: Szintetizáló nyelvészeti szeminárium Kreditszáma: 1 A tantárgy tantervi helye: II. félév Előtanulmányi feltételek: - Ismeretanyag: Az alapképzésben folytatott magyar nyelvi tanulmányok ismeretanyagának rendszerező áttekintése. Különböző típusú szövegek, illetve szövegegységek komplex nyelvi-grammatikai elemzése a különböző nyelvi szintek egymásra hatásának figyelembevételével a funkcionális nyelvelmélet jegyében. Kompetenciák: Legyen képes különböző műfajú szövegek, illetve szövegegységek nyelvi- nyelvtani elemzésére a különböző nyelvi szinteken. Szakirodalom: A.Jászó Anna szerk. (1999): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Bp., 419- ISBN: * Albertné Herbszt Mária (1987): Modern nyelvészet anyanyelvi oktatás. Tankönyvkiadó. Bp., ISBN: Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán (1995): Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged ISBN: Rácz Endre Szemere Gyula (1982): Mondattani elemzések. Tankönyvkiadó. Bp., ISBN: Keszler Borbála-Lengyel Klára (2002): Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp ISBN: Mondattani feladatgyűjtemény (2004) Összeállította: Kovács Eszter Koi Balázs. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza Tantárgy felelőse: Szabóné Szakali Ágnes főiskolai adjunktus Tantárgy oktatásába bevont oktató: Szabóné Szakali Ágnes főiskolai adjunktus

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet Magyar és Általános Nyelvészeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Módszertani ismeretek (történelemtanár)

Módszertani ismeretek (történelemtanár) 9. Módszertani ismeretek (történelemtanár) A tantárgy neve: A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) A tantárgyért felelős szervezeti egység: Pedagógiai Intézet A tantárgy kódja: (nem kell kitölteni)

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból. A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó külön kap feladatokat, illetve

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Jaskóné dr. Gácsi Mária

Jaskóné dr. Gácsi Mária A program atámop-4.1.2-b.2-13/1-2013-0005 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért K/5 modul: Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben:

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben: MAGYAR IRODALOM Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA

IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA Levelez tagozat KDLMA 3212 KOLLOKVIUMI TÉTELEK 1. Magyar irodalom világirodalom; a korszakolás problematikája 2. Metaforizáció a magyar költészetben

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány Magyartanári komplex záróvizsga-kérdések KRE-BTK Érvényes: a 2014/2015 tanévben vagy azt követıen felvételt nyert nappali tagozatos hallgatók számára, illetve a 2015/2016 tanévben vagy azt követıen felvételt

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ ANEXA 2 la ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI CERCETĂRI I CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek!

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek! A magyar nyelv tanítása Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához 2007-tıl új tételek! 1. A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemlélető anyanyelvi nevelés fogalma és alapelvei.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

A kurzus célja 1. KORTÁRS SZÉPIRODALMI AKOTÁSOK OLVASÁSA

A kurzus célja 1. KORTÁRS SZÉPIRODALMI AKOTÁSOK OLVASÁSA Kortárs gyermekirodalmi alkotások olvasása és tanítása az általános iskola 10 12 éves korosztálya számára (meseregény, ifjúsági regény) Írta és összeállította: Sütő Csaba András A kurzus célja 1. KORTÁRS

Részletesebben

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Motiváció hátrányos helyzetűek körében Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szenczi Beáta Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Neveléstudományi modellek és paradigmák Tantárgy kódja PDM 1002 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 - koll. A félév kollokviummal zárul, a kollokviumra való jelentkezés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK. Tanulmányi követelmények

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK. Tanulmányi követelmények MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK Tanulmányi követelmények A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK egyetemi szintű osztatlan, kredit rendszerű képzésére utoljára 2005. szeptemberében iskoláztunk be hallgatókat. Ez

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 2012/2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: Az javítóvizsga írásbeli

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet 2 Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek Művelődés- és könyvtörténet 1. A mezopotámiai kultúra kialakulása. A könyv megjelenési formája. Az ékírás megfejtése.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

1. Nyelv, társadalom, kultúra

1. Nyelv, társadalom, kultúra 1. Nyelv, társadalom, kultúra NYELV, TÁRSADALOM, KULTÚRA Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A tantárgy elvégzésével a hallgató ismereteket és készségeket szerez,

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN 1 2 ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Közreadja az ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁNAK MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉKE

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A KÁLOZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2013. AUGUSZTUS 30. Készítette: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a Kálozi Szent István Általános

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból Tóth Csilla Tuti érettségi magyarból Jelen kiadvány másolása, többszörözése részleteiben és egészében is tilos írott, nyomtatott, elektronikus és audio formátumban is, továbbá az itt fel nem sorolt módokon

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia Neveléselmélet, nevelésfilozófia B1621 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 8. 1 pontja

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 21-28. AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE LŐRINCZ JULIANNA Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc Tanszak Ajánlás A helyi tanterv kidolgozását meghatározta 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXIV.törvény a közoktatásról 48, valamint az intézmény

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor

Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor NB. Részletesebb szakirodalom a kollokviumi jegyzékeken. A szigorlati tételek feldolgozásához szükséges

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI I. A kompetencia alapú oktatásba bevont területek II. Szövegértés szövegalkotás helyi tanterve III. Matematika helyi tanterve IV. Angol nyelv helyi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben