1. Nyelv, társadalom, kultúra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Nyelv, társadalom, kultúra"

Átírás

1 1. Nyelv, társadalom, kultúra NYELV, TÁRSADALOM, KULTÚRA Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A tantárgy elvégzésével a hallgató ismereteket és készségeket szerez, s ezáltal kezelni tudja az iskolában elıforduló nyelvváltozatokat, legyenek azok akár csoportnyelvi, akár szleng jelenségek. Az emberi nyelv, társadalom és kultúra egymást feltételezı fogalmak, összefüggésük emberlétünk keretét adja. Minden kommunikációs aktus, ismeretátadás egyúttal identitásjelzés, szerepkijelölés is, ahol a kulturális keretek befolyásolják a kommunikáció módját. A nyelvi norma egysége, nemzeti összetartó ereje és szétszálazódása, a nyelvhasználat területi és társadalmi tagolódása, a beszélıcsoportok kulturális sokfélesége és e sokféleségnek a nyelvhasználatban meglévı lenyomata, illetıleg a nyelv szerepe a kulturális sokféleség fenntartásában jelentik azt a bonyolult összefüggésrendszert, melynek tárgyalása adja a féléves elıadás vázát. Elméleti képzés Kollokvium szóban Kiss Jenı: Társadalom és nyelvhasználat. Bp., 1995 Szende Tamás: A szó válsága. Bp., Sándor Klára: Szociolingvisztikai alapismeretek In: Sándor Klára (szerk): Nyelv és hatalom, nyelvi jogok és oktatás. Csíkszereda, 2000 Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba. Typotex, Budapest Eysenck, Michael W. Keane, Mark T.: Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1997/2003. Kiss Jenı (szerk.): Dialektológia. Bp., Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Bp., Bartha Csilla: A kétnyelvőség alapkérdései. Bp., 1999 Kontra Miklós: Nyelv és társadalom a rendszerváltozáskori Magyarországon. Osiris, Szaktanterem

2 2. Korszak- és diskurzusformációk az irodalomtudományban KORSZAK- ÉS DISKURZUSFORMÁCIÓK AZ IRODALOMTUDOMÁNYBAN Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A hallgató megismerkedik az irodalomtudomány történetének legfontosabb korszakaival, irányzataival és jeles képviselıinek munkásságával. Az elıadás az egyes gondolatrendszereket nemcsak teoretikus úton, hanem mőelemzésekre applikálva mutatja be, nagy mértékben fejlesztve ezáltal a szövegértı és szövegelemzı kompetenciát, s különféle interpretációs stratégiák elsajátítását is lehetıvé teszi. 1/ Az európai és amerikai irodalomelméleti gondolkodás fıbb korszakainak és irányzatainak áttekintése: formalizmus, Új Kritika, strukturalizmus, szemiotika, poétika, posztstrukturalizmus, hermeneutika, recepcióesztétika, dekonstrukció, kultúratudomány 2/ Az irodalomtudomány helye a kultúra rendszereiben (az egyes korszakokban) 3/ Az irodalomtudomány helye a mai társadalmi és kulturális viszonyok között Elméleti képzés, a formája elıadás. Évközi ellenırzés: aktív órai jelenlét Félév végén: kollokvium szóban vagy írásban BÓKAY Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, Bp., 2001, , A modern irodalomtudomány kialakulása, Szerk. BÓKAY Antal, VILCSEK Béla. Bp., A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, Szerk. BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, SZAMOSI Gertrud, SÁRI László, Bp., DE MAN, Paul: Az olvasás allegóriái, Szeged, FRYE, Northrop: A kritika anatómiája, Bp., GADAMER, Hans-Georg: Igazság és módszer, Bp., Irodalomelmélet az ezredvégen, Szerk. ÁRMEÁN Otília, FRIED István, ODORICS Ferenc. Bp. Szeged, JAKOBSON, Roman: Hang Jel Vers, Bp., USZPENSZKIJ, Borisz: A kompozíció poétikája, Bp., WELLEK, René WARREN, Austin: Az irodalom elmélete, Bp., A jelzett szakkönyvek, melyek hozzáférhetıek az intézeti könyvtárban, számítógépek, projektor, kivetítı, multimédiás eszközök, melyek az intézetben elérhetıek.

3 2. A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban A MAGYAR IRODALOMTUDOMÁNY TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI HAGYOMÁNYAI EURÓPAI KONTEXTUSBAN Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A kurzus során a hallgató elmélyíti az irodalomtörténet korszakairól és az irodalomtudományi gondolkodás fı áramlatairól szerzett ismereteit, s rálátása nyílik a magyar irodalom történeti folyamataira. Itt szerzett ismereteinek köszönhetıen a középiskolában képes lesz sokrétően feltárni a diákok elıtt az egyes szövegek, életmővek vagy korszakok közötti gondolati, kulturális vagy textuális összefüggéseket. 1/ A hazai irodalomtudományi gondolkodás fıbb irányai (pozitivizmus, impresszionalizmus, antiimpresszionalizmus, szellemtörténet stb.) és képviselıi 2/ Az egyes korszakok eszme- és mentalitástörténeti háttere 3/ A nyugati irodalomelméleti gondolkodás fıbb áramlatainak (strukturalizmus, szemiotika, poétika, posztstrukturalizmus, hermeneutika, recepcióesztétika, dekonstrukció, kultúratudomány hazai befogadása és hatása 4/ A mai magyar tudományos és kritikai diskurzus interpretációs stratégiái és meghatározó kérdésfölvetései Elméleti képzés, formája elıadás. Évközi ellenırzés: órai aktív jelenlét Félév végén: kollokvium szóban vagy írásban THIENEMANN Tivadar, Irodalomtörténeti alapfogalmak, Danubia, 1931, KULCSÁR SZABÓ Ernı, Történetiség, Megértés, Irodalom, Bp., (99. p.) Az irodalomtörténet elmélete I-II. Szerk. SZILI József, Bp., DÁVIDHÁZI Péter, Egy nemzeti tudomány születése, Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Bp., HORVÁTH János, Magyar irodalomismeret, Minerva, KULCSÁR SZABÓ Ernı, A magyar irodalom története , Bp., 1993, 7-20, NÉMETH G. Béla, A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában, Bp., A jelzett szakkönyvek, melyek hozzáférhetıek az intézeti könyvtárban, számítógépek, projektor, kivetítı, multimédiás eszközök, melyek az intézetben elérhetıek.

4 2. Történeti mőfajpoétika TÖRTÉNETI MŐFAJPOÉTIKA Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A tárgy a mőfajok rendszerét mutatja be történeti megközelítésben, azzal a céllal, hogy tudatosítsa a régi, a klasszikus és modern korszak mőfajpoétikai összefüggésrendszerét, az irodalom folyamatjellegét. Feladata továbbá, hogy megismertesse a hallgatóval a különbözı mőnemek, mőfajok sajátos természetét, hajdani és mai jelentıségét. A tárgy a mőfajelmélet segítségével az irodalmiságot alapvetıen meghatározó mőfajokat mutatja be, különös hangsúlyt helyezve a magyar irodalomban hagyományosan (pl. önéletírás, emlékirat, eposz), majd a romantikától eredeztethetıen újonnan megjelenı mőfajokra, mőfajváltozatokra (regény [pl. történeti regény, irányregény, mővészregény, verses regény], drámai költemény, ballada, elegico-óda, stb.). Kitér a magyar és az európai típusú mőfajrendszer kapcsolataira és a mőfajmódosulások jellemzıire, a mőfajhierarchia korszakmeghatározó szerepére, valamint a modernséggel átalakuló mőfajfelfogásra. Elıadás formájú elméleti képzés. Kollokvium formájú beszámoló az elsajátított ismeretekrıl. FRYE, Northorp, A kritika anatómiája, négy esszé, ford. SZILI József, Bp., LEJEUNE, Philippe, Önéletírás, élettörténet, napló, Bp., GENETTE, Gerard, Palimpsestes, Paris, ZMEGAC Viktor: Történeti regénypoétika = Az irodalom elméletei I. szerk. Thomka Beáta, Pécs, IMRE László, Mőfajok létformája XIX. századi epikánkban, Debrecen, IMRE László, A magyar verses regény, Bp., 1990 DOBOS István, Alaktan és értelmezéstörténet, Debrecen, A jelzett szakkönyvek, melyek hozzáférhetıek az intézeti könyvtárban, számítógépek, projektor, kivetítı, multimédiás eszközök, melyek az intézetben elérhetıek.

5 3. Beszédtudományok BESZÉDTUDOMÁNYOK Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 2 Heti óraszám: 2 Röviden bemutatjuk e tudományág gyakorlati alkalmazási lehetıségeit, s ennek keretében oktatjuk az iskolai kommunikáció sajátosságait, a kommunikációs stratégiákat tanár és diák között, a stílust és a tárgyalási technikát. A Beszédtudományok tanegység két alapvetı kérdéssel foglalkozik. Az elsı a beszédprodukció: a beszélı hogyan alakítja át a gondolatait artikulációs mozgássá? A második a beszédpercepció: a hallgató hogyan fogja föl a folyamatosan érkezı akusztikai jelsorokból a nyelvi egységeket, az eredeti tartalmat? E fı témakörökben tárgyaljuk a beszéd élettani alapjait, képzését, akusztikai jellemzıit, a beszédhangokat, a hangsorokat, a spontán beszédet, a prozódiát és a beszéd észlelését. Elméleti képzés Kollokvium Wacha Imre: A korszerő retorika alapjai I II. Szemimpex Kiadó, Budapest, Breton, Philippe: A manipulált beszéd. Helikon, Budapest, Cialdini, Robert: A befolyásolás lélektana. Corvinus Kiadó, Budapest, Bolla Kálmán (szerk.) Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Budapest, Akadémiai Kiadó. Elekfi László Wacha Imre é. n. Az értelmes beszéd hangzása. Szemimpex Kiadó, Budapest Fülei-Szántó Endre A verbális érintés. Linguistica Series C Relationes, 7. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete Gósy Mária 2004 Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest, Osiris Kiadó. Kassai Ilona A fonetikai háttér. In Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. Budapest, Akadémiai Kiadó, Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás Nyelv kommunikáció cselekvés. Budapest, Osiris Kiadó. Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest, Fodor István Mire jó a nyelvtudomány. Budapest, Balassi Kiadó. Gósy Mária 2005 Pszicholingvisztika. Budapest, Osiris Kiadó. Zentai István: A meggyızés csapdái. Typotex, Budapest, Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: Tömegkommunikáció. MÚOSZ Németh Erzsébet: Közszereplés. A modern retorika eszköztára. Osiris Kiadó, Budapest, Goldberg, Bernard: Médiahazugságok. Focus Könyvkiadó, Budapest, 2002 Szaktanterem

6 4. Beszédtudományok gyakorlat BESZÉDTUDOMÁNYOK GYAKORLAT Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 1 Heti óraszám: 2 Az elıadáshoz kapcsolódóan iskolai kommunikációs helyzetgyakorlatokkal illetve ezek elemzésével a tanári problémamegoldó kszségek kialakítása. Iskolai helyzetelemzések: a tanár-diák viszony beszédprodukciós és beszédészlelési helyzetei. Verbális és nonverbális eszközök a hatékony oktatási-nevelési rendben. Tanulási és magatartásbeli krízisek verbális kezelése. A tanári empátia verbális megnyilvánulása. Gyakorlati. Gyakorlati jegy Wacha Imre: A korszerő retorika alapjai I II. Szemimpex Kiadó, Budapest, Breton, Philippe: A manipulált beszéd. Helikon, Budapest, Cialdini, Robert: A befolyásolás lélektana. Corvinus Kiadó, Budapest, Bolla Kálmán (szerk.) Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Budapest, Akadémiai Kiadó. Elekfi László Wacha Imre é. n. Az értelmes beszéd hangzása. Szemimpex Kiadó, Budapest Fülei-Szántó Endre A verbális érintés. Linguistica Series C Relationes, 7. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete Gósy Mária 2004 Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest, Osiris Kiadó. Kassai Ilona A fonetikai háttér. In Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. Budapest, Akadémiai Kiadó, Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás Nyelv kommunikáció cselekvés. Budapest, Osiris Kiadó. Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest, Fodor István Mire jó a nyelvtudomány. Budapest, Balassi Kiadó. Gósy Mária 2005 Pszicholingvisztika. Budapest, Osiris Kiadó. Zentai István: A meggyızés csapdái. Typotex, Budapest, Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: Tömegkommunikáció. MÚOSZ Németh Erzsébet: Közszereplés. A modern retorika eszköztára. Osiris Kiadó, Budapest, Goldberg, Bernard: Médiahazugságok. Focus Könyvkiadó, Budapest, 2002 Szaktanterem

7 5. A magyar nyelv leírása A MAGYAR NYELV LEÍRÁSA Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 2 Heti óraszám: 2 A tantárgy elvégzésével a hallgató eligazodhat a modern nyelvtanok és nyelvleírások között, átlátja a nyelvi rendszer mőködésének megközelítési elveit és technikáit, s ezáltal az oktatásban biztos háttérismeretekre tesz szert. A magyar nyelvtudomány az elmúlt három-négy évtizedben két jelentıs hatású irányzat mentén meghatározó munkák sorát hozta létre. Az egyik irányzat a hagyományos, klasszikus nyelvtan, a másik a transzformációs generatív nyelvtan. E kettı mellett ki kell térni a funkcionális (kognitív) nyelvelméleti és módszertani irányzat fıbb jellemzıire. A nyelvtan funkcionális felfogása a formális nyelvleírásokkal szemben fogalmazódott meg. A nyelvtan funkcionális jellegében mindenekelıtt a mőködés és a szerep kettıssége a meghatározó, amely megfelel a mővelet és szerkezet kognitív nyelvészeti kettısségének. A funkcionális nyelvtan szemléletében a nyelv mint tudás a konceptualizáció és a nyelvi egységek funkcionalitása közötti nyelv/kultúra specifikus összefüggéseire összpontosít; a nyelv mint viselkedés a nyelvi cselekvések jellemzıire, a szociolingvisztikai, antropológiai összetevıkre; a nyelv mint mővészet pedig az irodalom és általában a nyelvi alkotóképesség ismérveire. Elméleti képzés Kollokvium szóban Gáspári László A funkcionális alakzatelmélet vázlata. PPKE, BTK. Hadrovics László A funkcionális magyar mondattan alapjai. Akadémiai K. Kabán Annamária (szerk.) Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia. Miskolci Egyetemi Kiadó Keszler Borbála (szerk.) Magyar Grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó Kiefer Ferenc (szerk) 1992., 1994., Strukturális magyar nyelvtan 1 3. Akadémiai Kiadó É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter Új magyar nyelvtan. Osiris Tolcsvai Nagy Gábor Kognitív szemantika és stilisztika. In: Néprajz és nyelvtudomány Szaktanterem

8 6. A magyar nyelv leírásának gyakorlata A MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁNAK GYAKORLATA Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 2 Heti óraszám: 2 A nyelvleírás különbözı iskoláinak megismerésével a többszempontú megközelítés kialakítása. Az elıadáshoz kapcsolódva szakcikkeken keresztül nyelvi anyagok különbözı módszerekkel történı elemzéseinek elkészítése. A feldolgozás és az elemzı munkák közös megbeszélése. Gyakorlati képzés Gyakorlati jegy Gáspári László A funkcionális alakzatelmélet vázlata. PPKE, BTK. Hadrovics László A funkcionális magyar mondattan alapjai. Akadémiai K. Kabán Annamária (szerk.) Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia. Miskolci Egyetemi Kiadó Keszler Borbála (szerk.) Magyar Grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó Kiefer Ferenc (szerk) 1992., 1994., Strukturális magyar nyelvtan 1 3. Akadémiai Kiadó É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter Új magyar nyelvtan. Osiris Tolcsvai Nagy Gábor Kognitív szemantika és stilisztika. In: Néprajz és nyelvtudomány Szaktanterem

9 7. Nyelvtörténeti és névtani kutatások NYELVTÖRTÉNETI ÉS NÉVTANI KUTATÁSOK Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 Külön hangsúlyt kap a szociolingvisztikai megközelítésmód a nyelvváltozás tárgyalásában, mert ennek segítségével a hallgatók értékelni és értelmezni tudják a mai nyelvi változásokat is, és ezt a szemléletet közvetíteni tudják az iskolai oktatásban A történeti nyelvészet érdeklıdésének középpontjában a nyelv mint változó rendszer áll. Mivel a rendszer változása mindig a nyelvhasználatból indul ki, a történeti nyelvészet a nyelv belsı változásának modellezésén túl a nyelvi változás társadalmi okait is kutatja. A nyelvfejlıdés újgarammatikus, strukturalista és tanszformációsgeneratív modellje a nyelv változásáról alkotott elképzeléseink története is. A nyelv változásának egy fontos oka a nyelvek érintkezése, az e hatásra keletkezett változások fı törvényszerőségei is bemutatásra kerülnek az elıadásban. Az etimológia szerepe, módszere, a történeti névtannak a nyelvi változás rendszerébe beépíthetı tanulságai is elıkerülnek Elméleti képzés Kollokvium szóban Károly Sándor: Nyelvtörténet és kommunikáció. ÁNyT. 8 (1972): Benkı Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Tankönyvkiadó, Theodora Bynon: Történeti nyelvészet. Osiris, 1997 Cser András: A történeti nyelvészet alapvonalai. PPKE, Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan. Osiris, 2003 Bakró-Nagy Marianne: Elmélkedés a magyarázattípusokról. In: Bakró-Nagy Marianne Bánréti Zoltán É. Kiss Katalin (szerk.): Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és nyelvtörténet körébıl. Budapest, Behrens, Leila: Textanalyse und Sprachwandel. Historische Syntax des Ungarischen: ein empirisches Modell. Bern Frankfurt/M. Las Vegas, Balázs János (szerk.): Areális nyelvészeti tanulmányok. Budapest, Hajdú Péter: Rekonstrukció az uralisztikában. NyK 80 (1978): Herman József: A nyelvi változás belsı és külsı tényezıinek kérdéséhez. ÁNyT. 5 (1967): Herman József: Szociolingvisztika és nyelvtörténet. MNy. 78 (1982): 1 8. Jones, Charles (szerk.): Historical Linguistics: Problems and Perspectives. London, 1993 Labov, William: A nyelvi változás mechanizmusáról. In: Pap Mária Szépe György (szerk.): Társadalom és nyelv. Budapest, 1975.

10 Péter Mihály: A strukturális szemlélető történeti nyelvtan kérdéséhez. ÁNyT. 5 (1967): Weinreich, Uriel: Languages in Contact, Findings and Problems. The Hague, Szaktanterem

11 8. Verselmélet, líraelmélet VERSELMÉLET, LÍRAELMÉLET Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 1 A tárgy célja A kurzus célja, hogy a hallgató elmélyítse és teoretikusan megalapozza verselméleti ismereteit, hogy ezáltal a gyakorlati verselemzés során képes legyen szembesülni a líraelmélet fontos problémáival, s tudjon megoldási lehetıségeket kínálni rájuk. A szeminárium a fenti kérdéseket olyan értelmezésközpontú szakszövegeken keresztül tárgyalja, melyek a hallgatót felvértezik számos, a színvonalas középiskolai verselemzésekhez elengedhetetlenül fontos interpretációs eljárással, kérdéstechnikával, és az ott szükséges nyelv- és szövegközpontú értelmezési beállítódásra képezik. 2 A tárgy tematikája 1/ A versritmus régebbi és újabb elméletei; ritmus és szintaxis; ritmus és interpretáció kérdésköre 2/ A lírai beszélı/hang kérdései 3/ A versszöveg tropológiája 4/ Tér és idı a lírában 5/ Versbeszéd és textualitás 6/ A lírai szöveg bfogadásának múdozatai 7/ A lírai mőfajok 8/ Materialitás és madialitás a lírában 3 Elméleti vagy gyakorlati képzés-e? Gyakorlati képzés, formája: szeminárium. 4 Követelmény Évközi ellenırzés: Aktív órai munka, zárthelyi dolgozat a szakszövegek anyagából és verselemzı szemináriumi dolgozat benyújtása Félév végén: gyakorlati jegy 5 Kötelezı irodalom TINYANOV, Jurij, A versnyelv problémája. = Uı, Az irodalmi tény, Bp., 1984, HORVÁTH Kornélia, A versrıl, Bp, , 59-79, , KULCSÁR SZABÓ Ernı, Költészet és dialógus = Uı, A megértés alakzatai, Debrecen, 1998, Ajánlott irodalom BÉCSY Ágnes: Halljuk, miket mond a lekötött kalóz. Berzsenyi-versek elemzése. Bp., BÓKAY Antal: A líra öndestrukciója (A líra mint a belsı kódolásának stratégiája). = Keresztez(ıd)ések. Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben, Bp., BÓKAY Antal: Líra és modernitás József attila én-poétikája. Bp., 2006, CULLER, Jonathan, Líraolvasás. = Figurák, Szerk. FÜZI Izabella, ODORICS Ferenc, Bp.-Szeged, 2004,

12 DE MAN, Paul: Forma és intenció az amerikai új kritikában; idı és történelem Wordsworth-nél. = DE MAN, Paul: Olvasás és történelem, Bp., Osiris, 2002, 57-72, HORVÁTH Kornélia: Nyelv és szubjektum a lírában. = HORVÁTH Kornélia: Tőhegyen. Mőértelmezések a késımodenség magyar lírája körébıl, Bp., 1999, JAKOBSON, Roman: A nyelv mőködésben. = JAKOBSON, Roman: A költészet grammatikája, Bp., 1984, NÉMETH G. Béla: Az önmegszólító verstípusról = NÉMETH G. Béla: +7 vers, Bp., 1984, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: A te lírai alakzatának kérdéséhez. = KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Az olvasás lehetıségei, Bp., 1997, SZILI József: Poétikai szillogizmus. Melosz-mátrix. = SZILI József: Arany hogy istenül. Az Arany-líra posztmodernsége. Bp., 1998, Az oktatás tárgyi szükségletei és ellátottsága A jelzett szakkönyvek, melyek hozzáférhetıek az intézeti könyvtárban, számítógépek, projektor, kivetítı, multimédiás eszközök, melyek az intézetben elérhetıek.

13 8. Narratológia és prózapoétika NARRATOLÓGIA ÉS PRÓZAPOÉTIKA Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A kurzuson megismert mőelemzı eljárások segítik a hallgatót abban, hogy majdani tanárként fejleszthesse a tanulók problémamegoldó képességét, s egyúttal a mai érettségi követelményeknek megfelelıen szövegértı képességüket is. A szeminárium keretében elmélyített narratológiai és prózapoétikai ismeretek, illetve interpretációs képességek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a hallgatók megfelelı szakmai kompetenciával rendelkezzenek a középiskolai oktatásban, s a kérdéses mőveltséganyagon túl - átadhassák a tudományterület itt elsajátított szemléletmódját és fogalomrendszerét. 1/ A narratológia történeti állomásai 2/ Az elbeszélı hang kérdései 3/ A prózai mővek jelentésegységei 4/ Tér és idı a prózában 5/ A prózai szöveg befogadásának módozatai 6/ A prózai mőfajok 7/ A narratológia alakzat-elméletei Gyakorlati képzés, formája: szeminárium. Évközi ellenırzés: Aktív órai munka, zárthelyi dolgozat a szakszövegek anyagából és mőelemzı szemináriumi dolgozat benyújtása Félév végén: gyakorlati jegy Az irodalom elméletei I-V., szerk. THOMKA Beáta, Pécs, 1996, Narratívák 1-5, szerk. THOMKA Beáta, Bp., BAHTYIN, Mihail, A szó a regényben, Bp., KUNDERA, Milan, "Cervantes alábecsült öröksége" = M.K., A regény mővészete, Bp., ECO, Umberto, Hat séta a fikció erdejében, Bp., RICOEUR, Paul, Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, vál., szerk. Szegedy- Maszák Mihály, ford. Angyalosi gergely, Bogárdi Szabó István, Jeney Éva, Lırinszky Ildikó, Miss Zoltán, Vajda András, Osiris, Budapest, ( A hármas mimézis, A szöveg és az olvasó világa, A történelem és a fikció keresztezıdése, Az én és az elbeszélt azonosság ) THOMKA Beáta, Elbeszélés, poétika, historiográfia = Irodalomelmélet az ezredvégen, Bp., BARTHES, Roland, "A mőtıl a szöveg felé", Az írás nullfoka, A szerzı halála = R.B., A szöveg öröme, Bp., 2OOO.

14 DOBOS István, Az elbeszélés elméleti kérdései = D.I., Az irodalomértés formái, Debrecen, 2002, Az elbeszélés módozatai, szerk. JÓZAN Ildikó, KULCSÁR Szabó Ernı, SZEGEDY- MASZÁK Mihály, Bp., A jelzett szakszövegek, amelyek az intézeti könyvtárban hozzáférhetıek.

15 8. A magyar irodalom világirodalmi kapcsolatai A MAGYAR IRODALOM VILÁGIRODALMI KAPCSOLATAI Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A szeminárium elısegíti, hogy a hallgató a magyar irodalomról való ismereteit európai összefüggésbe helyezze, s majdani diákjainak irodalomértését kiterjessze az európai kulturális emlékezet kontextusára. Az elsajátított mőelemzı eljárások segítik a hallgatót abban, hogy majdani tanárként fejleszthesse a tanulók problémamegoldó képességét, s átadhassa a tudományterület itt elsajátított szakterminológiáját. 1/ Az európai és magyar irodalom alakulástörténetének összefüggései 2/ Az intertextualitás fogalma és elméletei 3/ A klasszikus és a kánonikus problémája 4/ Hatástörténet és irodalomtörténet 5/ A XX. századi magyar irodalom európai kánonja 6/ Összehasonlító szövegelemzések 7/ Intertextusok nyomában Gyakorlati képzés, formája: szeminárium Évközi ellenırzés: Aktív órai munka, zárthelyi dolgozat a szakszövegek anyagából és mőelemzı szemináriumi dolgozat benyújtása Félév végén: gyakorlati jegy KULCSÁR SZABÓ Ernı, A magyar irodalom története , Bp., HELIKON szám, Intertextualitás JAUSS, Hans-Robert, Az irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja = H.R.J., Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika, Bp., FOUCAULT, Michel, Mi a szerzı? = Világosság, július, ELIOT, Thomas S., Mit jelent az, hogy klasszikus? = T.S.E., Káosz a rendben, Bp., 1981, GADAMER, Hans-Georg, A klasszikus példája = H-G. G., Igazság és módszer, Bp., 1984, A komparatisztika kézikönyve. Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba, szerk. FRIED István, Szeged, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, "Modern és posztmodern: ellentmondás vagy összhang?" = Sz.M.M., "Minta a szınyegen", A mőértelmezés esélyei, Bp., 1995, JAUSS, Hans Robert, Az irodalmi posztmodernség. Visszapillantás egy vitatott korszakküszöbre = H. R. J., Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika, Bp., OROSZ Magdolna, Szöveg, fikció, intertextualitás = Irodalomelmélet az ezredvégen, Bp.,

16 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Intertextualitás és a szöveg identitása = K.Sz.Z., Az olvasás lehetıségei, Pécs-Bp., 1997, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Irodalmi kánonok, Debrecen, BARTHES, Roland, Az írás nullfoka, A szerzı halála = R.B., A szöveg öröme, Osiris, Budapest, DE MAN, Paul, Irodalomtörténet és irodalmi modernség (1980) = BÓKAY Antal, A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, Bp., 2002, SZÁVAI Dorottya, Bőn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról, Bp., A jelzett szakszövegek, amelyek az intézeti könyvtárban hozzáférhetıek.

17 9. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának elméleti alapjai A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGY TANÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJAI Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 2 Heti óraszám: 2 Bevezetés a magyar nyelv és irodalom tanításának céljába, stratégiájába, módszertanába; a pedagógiai folyamat tervezésébe. Kompetencia: ismerje a tantárgy-pedagógiai kutatások és fejlesztések eredményeit. A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógia fogalma, cél-és feladat- rendszere, alapelvei. A tantárgy helyének és szerepének változása, illeszkedése napjaink tananyagstruktúrájába. A tantárgy mőveltséganyaga, valamint a bemeneti és kimeneti szabályozás követelményei. A magyar nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó általános kompetenciák fejlesztésének elmélete. Tervezési szintek és eljárások. Mérés-ellenırzés-értékelés. Elméleti. Félév végén: kollokvium (szóban) Antalné Szabó Ágnes Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. Magyar Nyelvır 4: NAT, hatályos kerettantervek, érettségi rendeletek (elsısorban a tantárgyra vonatkozó részek) Vörös József Irodalomtanítás az általános és a középiskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Sipos Lajos (fıszerk.) Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Krónika Nova, Budapest Adamikné Jászó Anna Anyanyelvi nevelés az abc-tıl az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest B.Nagy Ágnes-Szépe György (szerk.) Anyanyelvi nevelési tanulmányok I-II.(részletek). Iskolakultúra, Pécs Gordon Gyıri János (szerk.) Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében. Pont Kiadó, Budapest Gordon Gyıri János (szerk.) A magyartanítás mestersége. Krónika Nova Kiadó, Budapest Mester és Tanítvány 2005 november. Érettségi Sipos Lajos (szerk.) Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében. Pont Kiadó, Budapest Elıadóterem, tábla, írásvetítı, projektor.

18 10. A magyar nyelv tanításának gyakorlata A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁNAK GYAKORLATA Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 2 Heti óraszám: 2 A leendı általános és középiskolai magyartanárok sajátítsák el, miként kell a magyar nyelvet általában mint anyanyelvet oktatni, milyen készségeket és képességeket kell tanítványainál kialakítani és fejleszteni. Kiemelten fontos a folyamat tervezése, a tanulási folyamat szervezése, irányítása és a pedagógiai értékelés. Kompetencia: rendelkezzék megfelelı magyar nyelvi és nyelvészeti tudással; ismerje a kultúra, a társadalom és a nyelv összefüggéseit, a nyelvi tervezés és politika, a nyelv és a kulturális identitás kapcsolatát és oktatásuk legfontosabb elveit és gyakorlatát. A tanulói nyelvfejlıdés jellemzıi 6-18 éves korig. Az anyanyelvi nevelés taneszközei, különös tekintettel az egyes tankönyvcsaládokra. Módszerei, munkaformái, gyakorlattípusai. Az anyanyelvi nevelés tervezésének gyakorlata. Mikrotanítás, hospitálás, óraelemzés. Ellenırzés és értékelés az anyanyelvi órán. A funkcionális szemlélető anyanyelvtanítás. Az egyes tantárgyi ágazatok tanítása. A készség- és képességfejlesztés eljárásai. Anyanyelvi nevelés a tanórán kívül. Gyakorlati. Évközi ellenırzés: recenzió, tervezési dokumentumok, reflexiók, mikrotanítás. Félév végén: gyakorlati jegy Bicskeiné Zsulián Julianna A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata. JATEPress, Szeged NAT, hatályos kerettantervek, érettségi rendeletek (elsısorban a tantárgyra vonatkozó részek) Antalné Szabó Ágnes Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. Magyar Nyelvır 4: B.Nagy Ágnes -Szépe György szerk Anyanyelvi nevelési tanulmányok I- II. Iskolakultúra, Pécs (részletek) Tankönyvek, segédkönyvek, írásvetítı, magnetofon, DVD-és CD-lejátszó, tábla.

19 11. Az irodalom tanításának gyakorlata AZ IRODALOM TANÍTÁSÁNAK GYAKORLATA Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 2 Heti óraszám: 2 Az irodalom tanításához szükséges gyakorlati ismeretek megalapozása. Bevezetés az irodalomtanítási folyamat tervezésébe, a tanulók mőveltségének, készségeinek, képességeinek fejlesztésébe, a tanulási folyamat szervezésébe, irányításába és a pedagógiai értékelésbe. Kompetencia: rendelkezzék megfelelı magyar és világirodalmi tudással, ismerje az irodalom, az irodalmi folyamat nyelvi-materiális és formai-poétikai komponenseit, illetve az irodalomtanítás extern és intern elemeit, valamint ezek oktatásának legfontosabb elveit és gyakorlatát. Tanár- és tanulótípusok meghatározása. Tanulási stílusok, stratégiák feltérképezése. Magyar irodalmi tankönyvcsaládok és segédkönyvek megismerése, feldolgozása. Az óratervezés és elemzés szempontjai. Bevezetés az irodalomtanítás korszerő módszerés eljáráskészletébe. A képességfejlesztés és ismeretbıvítés általános és speciális eljárásai. Feladatalapú mikrotanítás. Értékelı és önértékelı tevékenység. Gyakorlati. Évközi ellenırzés: a tematikához kapcsolódó írásbeli munkák: recenziók, elemzések, tematikus terv, óraterv, reflexiók. Mikrotanítási gyakorlatok. Félév végén: gyakorlati jegy Goda Imre Az irodalomtanár mőhelyében. Tankönyvkiadó, Budapest NAT, hatályos kerettantervek, érettségi rendeletek (elsısorban a tantárgyra vonatkozó részek) Vörös József Irodalomtanítás az általános és a középiskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Cserhalmi Zsuzsa Amit az irodalomtanításról tudni kellene. Korona Kiadó, Budapest Cserjés Katalin Gondolatok az irodalom tanításáról és a mőelemzés lehetıségeirıl a középiskolában. JATEPress, Szeged Sipos Lajos (fıszerk.) Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Krónika Nova Kiadó, Budapest Tankönyvek, szöveggyőjtemények, segédkönyvek, irodalmi atlaszok, falitérképek, projetor, írásvetítı, fénymásoló, DVD- és CD-lejátszó, magnetofon, tábla

20 12. A szövegértés és szövegalkotás mint általános tanulási kompetencia A SZÖVEGÉRTÉS ÉS SZÖVEGALKOTÁS MINT ÁLTALÁNOS TANULÁSI KOMPETENCIA Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 2 Heti óraszám: 2 Ismerje a szövegértelmezést segítı kommunikációs, szövegtani, stilisztikai, pragmatikai eljárásokat az eltérı szövegtípusú nem irodalmi és irodalmi mővek elemzése során, ezek elterjedt módszertani megközelítéseit, valamint legyen tisztában a tudás mérésével és értékelésével, a vizsgáztatás alapelveivel. Kompetencia: kommunikáció- és befogadás - központúság. Feladatközpontú óramegfigyelések. Tanulásszervezési módok elemzése és gyakorlása, alternatív eljárások kidolgozása és megvitatása szakirodalmi hátterük bevonásával. Az egyes iskolatípusok és korosztályok sajátosságainak megismerése. A speciális oktatástechnológiai eszközök megismerése és használata. Gyakorlati. Évközi ellenırzés: folyamatos Félév végén: gyakorlati jegy. Budaváriné Béres Erzsébet Kelecsényi László Zoltán Szövegértés és szövegalkotás I-II. Budapest, Corvina Kiadó, NAT, hatályos kerettantervek, érettségi rendeletek Pethıné Nagy Csilla Módszertani kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest Adamikné Jászó Anna téma a szövegértı olvasás fejlesztésére. Budapest, Holnap Kiadó Adamikné Jászó Anna A szövegértı olvasásról. In: Magyartanítás/4., o. Hajas Zsuzsa Szövegértés szövegalkotás középiskolásoknak, és osztály. Debrecen, Pedellus Kiadó, Sipos Lajos (fıszerk.) Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Krónika Nova Kiadó, Budapest, o. Tábla, projektor, írásvetítı, CD-lejátszó, magnetofon.

21 13. Irodalmi mővek elemzése a kezdetektıl a 18. századig IRODALMI MŐVEK ELEMZÉSE A KEZDETEKTİL A 18. SZÁZADIG Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 4 1 A tárgy célja A hallgatók a kurzus során a mőelemzéseken keresztül szaktárgyi ismeretek szerzésén túl elsajátítják a régiség vizsgálatához szükséges terminológiát, a régi szövegek megközelítésének különbözı módjait, valamint ezek alkalmazási lehetıségeit a középiskolai irodalomtanításban. A tárgy további célja megmutatni a régi irodalom összefüggéseit a késıbbi korok alkotásaival. A középiskolai oktatásban szerepet kapó régi magyarországi irodalmi mővek elemzése a kezdetektıl a 18. század végéig. Pl.: Halotti Beszéd és Könyörgés, Ómagyar Mária-siralom, Janus Pannonius, Balassi Bálint, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen, Faludi Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály mővei stb. Az órák gyakorlati jellegőek a hallgatók aktív részvételével. Évközi ellenırzés: házi dolgozat (mőelemzés) Félév végén: gyakorlati jegy Irodalomtanítás a harmadik évezredben, fıszerk. SIPOS Lajos, szerk. FŐZFA Balázs, Bp., (kijelölt részek) A régi magyar vers, szerk. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., (kijelölt részek) A magyar irodalom történetei I: A kezdetektıl 1800-ig, fıszerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, szerk. JANKOVITS László, ORLOVSZKY Géza, Bp., (kijelölt részek) KLANICZAY Tibor, Reneszánsz és barokk, Bp., 1961; Szeged, GERÉZDI Rabán, Janus Pannoniustól Balassi Bálintig, Bp., JANKOVITS László, Accessus ad Janum: A mőértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében, Bp., HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, KOVÁCS Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., SÁRKÖZY Péter, Faludi Ferenc, Pozsony, DEBRECZENI Attila, Csokonai az újrakezdések költıje, Debrecen, Irodalomtanítás I II, szerk. SIPOS Lajos, Bp., Irodalomtanítás az ezredfordulón, fıszerk. SIPOS Lajos, Celldömölk, A jelzett szakkönyvek, melyek hozzáférhetıek az intézeti könyvtárban, számítógépek, projektor, kivetítı, multimédiás eszközök, melyek az intézetben elérhetıek.

22 13. Irodalmi mővek elemzése a 19. századból IRODALMI MŐVEK ELEMZÉSE A 19. SZÁZADBÓL Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 4 az aktuális irodalmi kánon élmezınyébe tartozó irodalmi mővek értelmezésével a 19. század irodalomfelfogásának és recepciótörténetének a megismertetése, valamint a klasszikus korszak irodalmi mőveire vonatkozó speciális mőértelmezıi kézségek, befogadói érzékenység fejlesztése. A 19. század más-más idıszakából választott különbözı mőfajú, az évfolyam oktatásában kiemelt helyen szereplı irodalmi mőveknek alapos és filológiai hátteret, korismeretet nyújtó, a recepciótörténetre is kitekintı, a mőértelmezés újabb eljárásait alkalmazó értelmezése. Szeminárium formájú gyakorlati képzés. Mőértelmezı szemináriumi dolgozat a szemináriumvezetıvel egyeztetett témában A magyar irodalom történetei, II., 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Veres András, Bp., A szemináriumvezetı által megadott a tárgyalt mővekre vonatkozó szakirodalom. A jelzett szakkönyvek, melyek hozzáférhetıek az intézeti könyvtárban, számítógépek, projektor, kivetítı, multimédiás eszközök, melyek az intézetben elérhetıek.

23 13. Irodalmi mővek elemzése a 20. századból és napjaink irodalmából IRODALMI MŐVEK ELEMZÉSE A 20. SZÁZADBÓL ÉS NAPJAINK IRODALMÁBÓL Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 4 Heti óraszám: 4 A tantárgy célja a XX. század kiemelkedı magyar mőveinek elemzı interpretációja, illetve napjaink magyar irodalmának áttekintése mőelemzések segítségével. A kurzus elvégzése a XX. századi magyar irodalom kiváló mőveinek interpretatív megértését eredményezi, elısegíti a mő- és szövegközpontú gondolkodást, nagy mértékben hozzájárul a verses és prózai mővek elemzı stratégiáinak megismeréséhez és alkalmazásához, amit a hallgató késıbbi középiskolai oktatóként kiemeleten tud majd kamatoztatni. 1/ Elemzések a Nyugat nemzedékeinek lírája körébıl 2/ Prózai és drámai mővek elemzı értelmezése a XX. század elsı harmadából 3/ Versértelmezések a késımodernség magyar lírájából 4/ A késımodern magyar próza klasszikusai mőelemzéseken keresztül 5/ A késımodern líra megújításának kezdetei (a 60-as évek végétıl a 90-es évekig) 6/ Mőértelmezések a magyar próza fordulatának idıszakából (a 70-es évek végétıl a 80-as évek végéig) 7/ Magyar drámai mővek elemzése a 70-es, 80-as évekbıl 8/ Elemzések napjaink lírájából 9/ Elemzések napjaink prózai és drámai mőveibıl Gyakorlati képzés, formája szeminárium. Évközi ellenırzés: Aktív órai munka és szemináriumi dolgozat leadása Félév végén: gyakorlati jegy; Három szabadon választott fejezet az alábbi mőértelmezéseket tartalmazó tanulmánykötetekbıl: Szó Elbeszélés Metafora. Mőelemzések a XX. századi magyar próza körébıl. Szerk. HORVÁTH Kornélia és SZITÁR Katalin. Bp.: Kijárat (472.p.) Az elbeszélés módozatai. Szerk. JÓZAN Ildikó, KULCSÁR SZABÓ Ernı, SZEGEDY- MASZÁK Mihály. Bp., Osiris, (544. p.) Vers Ritmus Szubjektum. Mőértelmezések a XX. századi líra körébıl. Szerk. HORVÁTH Kornélia és SZITÁR Katalin. Bp.: Kijárat (680.p.) A fent említett köteteken kívül: BÓKAY Antal: József Attila poétikái. Bp., Gondolat, Hang és szöveg. Szerk. BEDNANICS Gábor, BENGI László, KULCSÁR SZABÓ Ernı, SZEGEDY-MASZÁK Mihály. Bp., Osiris, KABDEBÓ Lóránt: A magyar költészet az én nyelvemen beszél. Bp., Argumentum, 1992.

24 A Kalligram Kiadó Tegnap és Ma sorozatának könyvei (pl. SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Ottlik Géza, THOMKA Beáta: Mészöly Miklós, KULCSÁR SZABÓ Ernı: Esterházy Péter, BALASSA Péter: Nádas Péter, BÓNUS Tibor: Garaczi László, SZILÁGYI Zsófia: Ferdinandy György, SZIRÁK Péter: Kertész Imre stb., Pozsony, Kalligram, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1998, 2002, 2003.) MARGÓCSY István: Nagyon komoly játékok. Tanulmányok, kritikák. Bp., Pesti Szalon, SZITÁR Katalin: A prózanyelv Kosztolányinál. Bp., ELTE BTK Doktori Tanácsa, Az Újraolvasó sorozat tagjai (Tanulmányok Szabó Lırincrıl, Tanulmányok Kosztolányi Dezsırıl; Tanulmányok Ady Endrérıl; Tanulmányok Kassák Lajosról; Tanulmányok József Attiláról. Bp., Anonymus, 1998, 1998; 1999; 2000; 2001). A jelzett szakkönyvek, melyek hozzáférhetıek az intézeti könyvtárban, számítógépek, projektor, kivetítı, multimédiás eszközök, melyek az intézetben elérhetıek.

25 14. A kortárs irodalmi élet intézményrendszere A KORTÁRS IRODALMI ÉLET INTÉZMÉNYRENDSZERE Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A tantárgy elsısorban abban segíti a hallgatót, hogy megismerje, milyen intézményi keretek között történik ma Magyarországon az irodalom termelése és befogadása. Az irodalmi élet fogalmát tágan kezeli a tárgy, nem csak az írói körökrıl, csoportokról, folyóiratokról, irodalompolitikai irányokról esik szó, de a kanonizáció intézményeirıl is, valamint az irodalmi mecenatúra lehetséges módjairól, illetve beleavatkozásáról az irodalmi folyamatokba. 1. A kortárs irodalom szervezetei 2. Az irodalmi termelés szervezetei 3. Az irodalmi teljesítmények mérését szolgáló intézmények (díjak, ösztöndíjak) 4. Az irodalom közvetítésére szolgáló intézmények 5. Az irodalmi befogadás intézményi irányítása 6. Az irodalmi támogatásának lehetséges formái 7. Az irodalmi tehetséggondozás intézményi háttere 8. Az irodalmi intézmények története Elıadás formájú elméleti kérdés Kollokvium a félév végén, amely során a hallgató számot ad arról, hogy milyen mértékben sikerült tájékozódnia a kortárs irodalom intézményi viszonyai között. A magyar irodalom évkönyve, 2006, szerk. LAIK Eszter, HANTI Krisztina, Bp., Charles PERROW, Szervezetszociológia, ford. HERCSIK Attila, KÓSA Klára, SZALAI Ildikó, Bp., 1994, Ian GORAK, A modern kánon létrehozása = Irodalmi kánon és kanonizáció, szerk. ROHONYI Zoltán, A magyar irodalom és kultúra változásai, (az évi Tokaji Írótábor tanácskozása) szerk. ZIMONYI Zoltán, Bp., KAMARÁS István, Olvasásügy, Pécs, FÁBRI Anna, Az irodalom magánélete, Bp., Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. BÓNUS Tibor, KELEMEN Pál, MOLNÁR Gábor, Tamás, Bp., A jelzett szakkönyvek, melyek hozzáférhetıek az intézeti könyvtárban, számítógépek, projektor, kivetítı, multimédiás eszközök, melyek az intézetben elérhetıek.

26 14. Az alkalmazott irodalmi mőfajok elmélete és gyakorlata AZ ALKALMAZOTT IRODALMI MŐFAJOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nem szépirodalmi mőfajok kritériumaival, s ezen keresztül megmutatja az irodalom kultúraközvetítı szerepébıl eredı sajátosságait. A tantárgy elıtérbe állítja az esszé, a kritika, a recenzió, az ismertetés, a tudományos dolgozat, a tanulmány, a monográfia mőfaját. A tantárgy ezen mőfajok történetérıl is rövid áttekintést ad. 1.A nem szépirodalmi mőfajok mőfaji sajátosságai 2. Az alkalmazott mőfajok határterületei 3. Az alkalmazott mőfajok retorikája 4. A magyar kritikaírás története 5. Az esszéírás története 6. Az alkalmazott mőfajok poétikai kérdései 7. Szerkesztési ismeretek Szeminárium formájú gyakorlati képzés. A félév végére a hallgatónak két választott mőfajban egy-egy rövid írásmővet kell készítenie, hogy ezzel bizonyítsa az alkalmazott mőfajokban való jártasságát. ECO, Umberto, Hogyan írjunk szakdolgozatot? ford. KLUKON Beatrix, Bp., 1992, ACZEL, Richard, Hogyan írjunk esszét?, ford. SZEGEDY-MASZÁK Anna, Osiris, Budapest, DÁVIDHÁZI Péter: A kritika iskolázottsága = Uı., Per passivam resistentiam, Bp., 1998, Esszépanoráma, , I III, szerk. KENYERES Zoltán, Bp., NEMES NAGY Ágnes, Szó és szótlanság, Bp., SZABÓ Katalin, Kommunikáció felsıfokon hogyan írjunk, hogy megértsenek? hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? Budapest, GYURGYÁK János, Szerkesztık és szerzık kézikönyve, Osiris Kiadó, Budapest, A jelzett szakkönyvek, melyek hozzáférhetıek az intézeti könyvtárban, számítógépek, projektor, kivetítı, multimédiás eszközök, melyek az intézetben elérhetıek.

27 14. Képi és verbális narratíva KÉPI ÉS VERBÁLIS NARRATÍVA Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 2 A tantárgy célja, hogy képleírások, képelemzések, irodalmi és képi kontextusok, irodalmi és mozgóképi (filmi) elbeszélések szembesítése alapján a mővészettörténeti elbeszéléskutatás, (narratológiai beállítottságú képelemzés) a narratológia és a filmi elbeszélés technikáinak, módszereinek, tapasztalatainak felhasználásával a képi, a filmi és az irodalmi elbeszélés alapvetı módszereit, kérdéseit, közös és eltérı jegyeit vizsgálva a hallgatók elsajátítsák, illetve a késıbbiekben komplex elemzésekben alkalmazzák. A kurzus anyagának elsajátítása lehetıvé teszi a megismert fogalomkészlet felhasználásával irodalmi, képzımővészeti, mozgóképi alkotások narratológiai, kritikai elemzését, és aktív értelmezését, így a hallgató az elsajátított tudásszintnek megfelelı oktatói, alkotói, mővészeti tevékenység ellátására válik alkalmassá. 1.A narrativitás szerepe, alapkategóriái, az elbeszélés mibenléte 2. Narrativitás-koncepciók: klasszikus narratológia, strukturális narratológia és az újabb narrativitás-kutatások 3. Az irodalmi elbeszélés fogalmai 4. Irodalmi szöveg elemzése 5. A vizuális narráció kérdése: a képi nyelv, a képi és verbális nyelv megkülönböztetése (idıviszonyok, nézıpont, narrátor kérdése) 6. Képleírások, képelemzések 7. Filmi és irodalmi elbeszélés (történet, cselekmény, a narrátor és a nézıpont problémája) 8. Narratív tér és narratív idı 9. Filmelemzés 10. Adaptáció mint a médiumok közötti fordítás lehetısége Elıadás formájú elméleti képzés. Évközi ellenırzés: zárthelyi dolgozat. Félév végén: kollokvium szóban. 1. BAL, Mieke, Látvány és narratíva egyensúlya, = Narratívák 1. Képleírás, képi elbeszélés, szerk. THOMKA Beáta, Bp., 1998, BOEHM, Gottfried, A kép hermeneutikájához = Kép képiség, szerk. BACSÓ Béla, Athenaeum, 1993/4, BOEHM, Gottfried, A képleírás = Narratívák 1. Képleírás, képi elbeszélés, szerk. THOMKA Beáta, Bp., 1998, DOBOS István, Az elbeszélés elméleti kérdéseihez. Narratológiai vázlat = Uı., Az irodalomértés formái, Csokonai, Debrecen, 2002,

28 5. FOUCAULT, Michel, Ez nem pipa = Kép képiség, szerk. BACSÓ Béla, Athenaeum, 1993/4, GENETTE, Gérard, Az elbeszélı diszkurzus = Az irodalom elméletei I., szerk. THOMKA Beáta, Janus Pannonius Tudományegyetem Jelenkor, Pécs, 1996, KIBÉDI VARGA Áron, Vizuális argumentáció és vizuális narrativitás = Kép képiség, szerk. BACSÓ Béla, Athenaeum, 1993/4, KIBÉDI VARGA Áron, A szó-és-kép viszonyok leírásának ismérvei = Kép Fenomén Valóság, szerk. BACSÓ Béla, Bp., Kijárat 1997, KRÜGER, Peter, Bevezetés a mővészettörténeti elbeszéléskutatásba: a festészet és a költészet határai = Narratívák 1. Képleírás, képi elbeszélés, szerk. THOMKA Beáta, Bp., 1998, MITCHELL, W. J. T., Mi a kép? = Kép Fenomén Valóság, szerk. BACSÓ Béla, Bp., Kijárat 1997, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Az elbeszélı szövegek rétegei = Uİ., A regény, amint írja önmagát. Elbeszélı mővek vizsgálata, Bp., Korona Nova, 1998, WHITE, Hayden, A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében, Café Bábel, 1996/ vagy Uİ., A történelem terhe, Osiris, Bp., 1997, BÍRÓ Béla, Narratológia, Scientia, Kolozsvár, BORDWELL, David, Elbeszélés a játékfilmben, Magyar Filmintézet, Bp., COHN, Dorrit, Áttetszı tudatok = Az irodalom elméletei II., szerk. THOMKA Beáta. Pécs, Jelenkor, 1996, Vizuális és verbális narráció. Szöveggyőjtemény, szerk. FÜZI Izabella, Szeged, (http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/index.html) 5. FŐZI Izabella TÖRÖK Ervin, Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe, Szeged, (http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/index.html) 6. KOVÁCS András Bálint, Film és elbeszélés = Uİ., A film szerint a világ, Bp., Palatinus, 2002, Narratívák 2. Történet és fikció, szerk. THOMKA Beáta, Kijárat, Bp., Narratívák 3. A kultúra narratívái, szerk. THOMKA Beáta, Kijárat, Bp., OROSZ Magdolna, Az elbeszélés fonala : narráció, intertextualitás, intermedialitás. Bp., Gondolat Kiadói Kör, A kortárs filmelmélet útjai, szerk. VAJDOVICH Györgyi, Bp., Palatinus, A jelzett szakkönyvek, melyek hozzáférhetıek az intézeti könyvtárban, számítógépek, projektor, kivetítı, multimédiás eszközök, melyek az intézetben elérhetıek.

29 15. Szövegmondás, szóbeli kommunikáció SZÖVEGMONDÁS, SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 2 Heti óraszám: 2 : A kurzus célja a gazdag szókincsfelhalmozás, a stílusok gyakorlása, a köztük való átjárás, bizonyos átalakítási (dramaturgiai) gyakorlatokban való jártasság megszerzése. A hallgatók régi, régies szövegeket alakítanak át XX-XXI. századira és fordítva. Retorizált régi szövegekkel ismerkednek, azok interpretációját, átfogalmazását gyakorolják. A média bármely produktumában fellelhetı idegen elemek, közhelyek felismertetésével is elrugaszkodhatunk a szokványtól. Kiselıadás, szónoklat, felhívás, konferansz és egyéb retorikai teljesítmény közös gyakorlása segít a szépkiejtésben (ehhez gyakorlótesztek is rendelkezésre állnak) és a tudatos metakommunikációban. Az egyéni, páros és csoportos feladatok megoldása csiszolja az együttmőködési készséget. Cél a figyelemfelkeltı-, fenntartó könnyed, választékos és elegáns beszéd. gyakorlati képzés Gyakorlati jegy MONTÁGH Imre, Tiszta beszéd, Bp., WACHA Imre, A korszerő retorika alapjai, I, II., Szeged, HERNÁDI Sándor, Beszédmővelés, Bp., SZABÓ Katalin, Kommunikáció felsıfokon, Bp., A magyar irodalom klasszikusaiból számos szövegrészlet. Multimédiás laborok és szakkönyvtárak (Magyar Irodalomtudományi Intézet, Kommunikáció Intézet).

30 15. A kritikaírás gyakorlata A kritikaírás gyakorlata Az értékelés formája: gyakorlati jegy A tárgyhoz rendelt kredit: 2 Heti óraszám: 2 A kurzus célja a kritikusi habitus és készség elsajátíttatása. A hallgatók megtanulhatják lényeglátó módon felhasználni a rendelkezésre álló primér és szekunder szakirodalmat, polemikusan, de alázattal közelíteni az adott téma vagy szerzı körül felgyülemlett problémacsoportokhoz. Tudatosan kell strukturálniuk az így rendszerezett anyagot, válaszokat keresve egyes felmerülı kérdésekre, nyitott szemlélettel feltárva többféle megközelítés érvényességét, józan ítélıképességgel súlyozva a felmerülı változatokat. Megtanulják kerülni a redundáns megfogalmazások és töltelékelemek használatát, valamint a túlzott szubjektivizmust határozott, saját kritikusi-esszéistai álláspontot alakítva ki és artikulálva ugyanakkor. 1/ Terminológiai alapvetés (kritika, esszé, tanulmány, recenzió) 2/ Az elemzendı mő közelítése (filológia, irodalomtörténet, szakirodalom, elmélet) 3/ Prózai mő preparálása 4/ Lírai mővek preparálása 5/ Kritikai munka strukturálása 6/ Egy kritikai mő nyers változata 7/ Finomítások Gyakorlati képzés, formája: szeminárium. Évközi ellenırzés: Aktív órai munka, felkészülés az elemzendı irodalmi mővekbıl, azok kijegyzetelése, a jegyzetelt anyag rendezése, publikálásra alkalmas kritika megírása, benyújtása; kiselıadás tartása egy-egy választott kritikáról. Félév végén: gyakorlati jegy Kötelezı olvasmányok: ACZEL, Richard, Hogyan írjunk esszét?, Osiris, Budapest, KENYERES Zoltán (szerk.), Esszépanoráma, Szépirodalmi, Budapest, 1978 ELIOT, T. S., Káosz a rendben, Gondolat, Budapest, BARTHES, Roland, Válogatott írások, Európa, Budapest, GYERGYAI Albert (szerk.), Ima az Akropoliszon, A francia esszé klasszikusai, Európa, Budapest, KOMLÓS Aladár, Kritika és kritikusok, Nap Kiadó, Budapest MILOSZ, Czeslaw, A kétségbeesés tisztasága, (Szerk. Bojtár Endre és Pálfalvi Lajos), Osiris, Budapest, SALYÁMOSY Miklós (szerk.), Kultusz és áldozat, A német esszé klasszikusai, Európa, Budapest, A jelzett szakszövegek, amelyek az intézeti könyvtárban hozzáférhetıek.

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom Tantárgy neve: A nyelvtantanítás módszertana Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT

MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT Filológiai alapismeretek Tantárgy kódja MA 1001 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm + gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA

IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA Levelez tagozat KDLMA 3212 KOLLOKVIUMI TÉTELEK 1. Magyar irodalom világirodalom; a korszakolás problematikája 2. Metaforizáció a magyar költészetben

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek!

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek! A magyar nyelv tanítása Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához 2007-tıl új tételek! 1. A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemlélető anyanyelvi nevelés fogalma és alapelvei.

Részletesebben

KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék. Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970

KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék. Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970 KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970 Németh Lajos: Minerva baglya Magvetõ kiadó. Budapest, 1973 Németh Lajos: Törvény és kétely A mővészettörténet-tudomány

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Megjegyzés: idegen nyelven képes legyen irodalmi szöveget olvasni.

Megjegyzés: idegen nyelven képes legyen irodalmi szöveget olvasni. Kurzus megnevezése: Mőfordítás 1. Fordításgyakorlat és -kritika 1. Kurzus megnevezése angolul: Literary Translation 1. Practice and criticism 1. Kurzus kódja: BBN-CUL 292 A jegyszerzés módja(i):. Követelmények:.

Részletesebben

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan Nyelvészet I. Témakör: Leíró nyelvtan 1. A magyar magánhangzó-harmónia és a hangtani hasonulások jellegzetességei KASSAI ILONA (1998): A beszédlánc fonetikai jelenségei. In: Kassai Ilona: Fonetika. Budapest:

Részletesebben

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány Magyartanári komplex záróvizsga-kérdések KRE-BTK Érvényes: a 2014/2015 tanévben vagy azt követıen felvételt nyert nappali tagozatos hallgatók számára, illetve a 2015/2016 tanévben vagy azt követıen felvételt

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

Módszertani ismeretek (történelemtanár)

Módszertani ismeretek (történelemtanár) 9. Módszertani ismeretek (történelemtanár) A tantárgy neve: A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) A tantárgyért felelős szervezeti egység: Pedagógiai Intézet A tantárgy kódja: (nem kell kitölteni)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- német nyelv és kultúra tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- német nyelv és kultúra tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Érvényes: 201/2015 tanévtől (/V/SZ) Mintatanterv kód: M76+N7 201OOZN TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári pályaszocializáció Tanári tapasztalatok, nézetek (tréning) Nevelésfilozófia A keresztyén nevelés

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE 7 8. 13.15 14.45 Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em. 306-os terem. Február 12. p. 1 5. Régi magyarországi irodalomtörténet szem.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK. Tanulmányi követelmények

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK. Tanulmányi követelmények MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK Tanulmányi követelmények A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK egyetemi szintű osztatlan, kredit rendszerű képzésére utoljára 2005. szeptemberében iskoláztunk be hallgatókat. Ez

Részletesebben

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Nemrégiben egy író-olvasó találkozón vettem részt, ahol Kőrösi Zoltán szerintem méltatlanul kevéssé ismert kortárs magyar írónk volt a vendég.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó

Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI ÉRTEKEZÉS (tézisek) Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó Mőfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány

Részletesebben

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve Szemle 351 gek kissé nehezen választhatók el a szerző véleményétől, és a temérdek alternatív gondolkodó tárgyalása közben már kissé elmosódnak a tanulmány elején megrajzolt csoporthatárok, ebből az írásból

Részletesebben

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.)

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) Iskolaújság Választható tantárgy tanterve Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) A szlovén változat szerzıi: dr. Igor Saksida, Miha Mohor Fordította és módosította: Pisnjak Mária Lektorálta: Szakállas

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében A kutatás tárgya és feladatai DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Érfalvy Lívia Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ ANEXA 2 la ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI CERCETĂRI I CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2016/2017. I.

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2016/2017. I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2016/2017. I. 1. Az irodalomtudomány és tárgya Az irodalomtudomány tudomány volta. Az irodalomtudomány ágai. Irodalomelmélet(ek), irodalomtudományi iskolák és megközelítésmódok.

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

V. Raisz Rózsa két új kötetérıl

V. Raisz Rózsa két új kötetérıl 498 Szemle hibák egy részét (például az ú, ő, í magánhangzók idıtartamát az ingadozó formájú szavakban) még kis hibának sem tekintené, mert több esetben a hagyományt túlhaladta a szokás (177); a helyesírási

Részletesebben

Anexa 3 la Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului nr. 5952 din 14.11.2008. MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa 3 la Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului nr. 5952 din 14.11.2008. MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Anexa 3 la Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului nr. 5952 din 14.11.2008 MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA PENTRU GRADUL DIDACTIC II LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Eltört a kis tükör. Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar lírában (Vajda, Czóbel, Kosztolányi)

Eltört a kis tükör. Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar lírában (Vajda, Czóbel, Kosztolányi) Eltört a kis tükör. Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar lírában (Vajda, Czóbel, Kosztolányi) Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében az Irodalomtudomány tudományágban Írta:

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I.

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. 1. szept. 16. 2. szept. 23. 3. szept. 30. 4. okt. 7. 5. okt. 14. 6. okt. 21. 7. nov. 4. 8. nov. 11. 9. nov. 18. 10. nov. 25. 11. dec. 2. 12. dec. 9. 13. dec.

Részletesebben

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról Nyilvántartási szám: T 68951 Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról 1. A kolozsvári nyelvészek a második világháború után

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet Magyar és Általános Nyelvészeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Olvass sokat! - könyvtári portál. www.olvass-sokat.hu. Olvasáspedagógiai szakirodalmi ajánló. Könyvek:

Olvass sokat! - könyvtári portál. www.olvass-sokat.hu. Olvasáspedagógiai szakirodalmi ajánló. Könyvek: Olvasáspedagógiai szakirodalmi ajánló Könyvek: Adamikné Jászó Anna: 33 téma a szövegértı olvasás fejlesztésére. Bp.: Holnap, 2004. Ennek a könyvnek több célja van. Megkísérli fejleszteni a napjainkban

Részletesebben

Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011.

Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. Aknai Tamás mővészettörténész ezzel az újabb, két évtizedet átfogó könyvével tette teljessé

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 145-171 A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Ebben a tanulmányban arra vállalkozom, hogy bemutassam azt a nyelvészeti hátteret,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból. A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó külön kap feladatokat, illetve

Részletesebben

Társadalmi probléma és kirekesztés modul

Társadalmi probléma és kirekesztés modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve (482) MA-PROB-KIR Társadalmi probléma és kirekesztés modul A modul részletes leírása A fejlesztés a konstrukció következı célkitőzéseihez kapcsolódik: - a

Részletesebben

DANCSECS ILDIKÓ A modern kötetkompozíció

DANCSECS ILDIKÓ A modern kötetkompozíció DANCSECS ILDIKÓ A modern kötetkompozíció A kora modern magyar líra alakulástörténetéhez Egy tudatosan megszerkesztett, valamilyen egységes struktúra által kialakított verseskötet vizsgálatakor számos olyan

Részletesebben

1. téma Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

1. téma Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz Kedves Versenyzők! Felhívjuk a figyelmet mindegyik témával kapcsolatban a következőkre: - Az ajánlások valóban ajánlások, azaz segítséget igyekszünk adni a választásban és tájékozódásban, de ez nem jelenti

Részletesebben

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl 1. Az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága évente általában kétszer tavasszal és ısszel ülésezik. Tagsága a felsıoktatási

Részletesebben

A DIALÓGUS SZÖVEGTANI JELLEMZİI DRÁMAI MŐVEK ÉS BESZÉLT NYELVI TÁRSALGÁSOK ALAPJÁN

A DIALÓGUS SZÖVEGTANI JELLEMZİI DRÁMAI MŐVEK ÉS BESZÉLT NYELVI TÁRSALGÁSOK ALAPJÁN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ BORONKAI DÓRA A DIALÓGUS SZÖVEGTANI JELLEMZİI DRÁMAI MŐVEK ÉS BESZÉLT NYELVI TÁRSALGÁSOK ALAPJÁN Nyelvtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

G. GÖDÉNY ANDREA OLVASÁSPEDAGÓGIA

G. GÖDÉNY ANDREA OLVASÁSPEDAGÓGIA Document3 08/9/11 11:54 PM Page 59 OLVASÁSPEDAGÓGIA G. GÖDÉNY ANDREA Túlnan vélem átellenben éppen A szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztési lehetôség irodalmi szövegek körében az 5-6. évfolyamon

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, franciatanár, hon- és népismeret

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

Péter Mihály 80 éves*

Péter Mihály 80 éves* 122 Társasági ügyek A másik szövegtípus természetesen a verseké. Szilágyi Ferencnek, a költınek négy kötete jelent meg. A Kazinczy szellemének ajánlott Csalánok és ibolyák, epigrammák (1990.), a Világ

Részletesebben

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 21-28. AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE LŐRINCZ JULIANNA Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

ELTE TáTK szociológia egyetemi szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények

ELTE TáTK szociológia egyetemi szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények ELTE TáTK szociológia egyetemi szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények Tartalmi követelmények Szakdolgozat követelményei Bevezető fejezet a téma megjelölése, a témaválasztás indoklása,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Neveléstudományi modellek és paradigmák Tantárgy kódja PDM 1002 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 - koll. A félév kollokviummal zárul, a kollokviumra való jelentkezés

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 10.00-12.00 Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba BTOPED2N01 Ádám Anetta C/1.ép.III. em.305 12.00-14.00 LEÍRÓ MAGYAR ALAKTAN, SZÓFAJTAN BTOMA2N05 Kabán Annamária

Részletesebben

A normativitás mint értékszempont a nyelvmővelésben és a nyelvi tanácsadásban

A normativitás mint értékszempont a nyelvmővelésben és a nyelvi tanácsadásban Heltainé Nagy Erzsébet: A normativitás mint értékszempont a nyelvmővelésben 265 A normativitás mint értékszempont a nyelvmővelésben és a nyelvi tanácsadásban A nyelvi változások, köztük az új nyelvi jelenségek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK. Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 + 0

TANTÁRGYLEÍRÁSOK. Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 + 0 TANTÁRGYLEÍRÁSOK Szak neve: Orosz nyelv és irodalom A) Kötelező tárgyak Tantárgy neve Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus KÖVETELMÉNYEK 20. századi reformok és hagyományok Tantárgy kódja PDB 1102 L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 2+0 gyak.) Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB 1103 L Tantárgyfelelős

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

Élı nyelv 81. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bıvítésérıl A magyar nyelv határtalanításának egyik újabb eredménye

Élı nyelv 81. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bıvítésérıl A magyar nyelv határtalanításának egyik újabb eredménye Élı nyelv 81 É Lİ NYELV Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bıvítésérıl A magyar nyelv határtalanításának egyik újabb eredménye 1. B e v e z e t é s. A mai nyelvészeti kutatások módszertani

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

1.1.1. Mintatanterv anglisztika alapképzési szakos hallgatók számára (nappali képzés)

1.1.1. Mintatanterv anglisztika alapképzési szakos hallgatók számára (nappali képzés) 1.1.1. Mintatanterv anglisztika alapképzési szakos hallgatók számára (nappali képzés) (180 kredit: 10 anglisztika + 50 specializáció/minor + 10 pedagógia-pszichológia modul/szabadon választható) Félévek

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor

Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor NB. Részletesebb szakirodalom a kollokviumi jegyzékeken. A szigorlati tételek feldolgozásához szükséges

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A pajzsos ember motívuma Krúdy Gyula prózájában

A pajzsos ember motívuma Krúdy Gyula prózájában Kisebb közlemények 203 FÖLDES CSABA 1992. Deutsch ungarisches Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Fachausdrücke / Német magyar nyelvészeti szakkifjezések szótára. 2. bearbeitete Auflage / 2. átdolgozott

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE

KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS i A határozatokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 2016. október 3. A Látogató Bizottság elnöke: Zwickl András mővészettörténész,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 G - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: MAGYAR ALAPSZAK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/2/VII/7. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január

Részletesebben