FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban."

Átírás

1 FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest, Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet anyanyelvi oktatás. Tankönyvkiadó, Budapest, Albertné Herbszt Mária: A társalgáselemzésről. Magyartanítás 1992/2, Albertné Herbszt Mária: Tankönyvi dialógusok társalgáselemzési szempontú vizsgálata. Magyartanítás 1992/3, Albertné Herbszt Mária: A társalgás néhány jellemzője és szabálya. Szemiotikai szövegtan 5. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok. JGyTF, Szeged, 1992, A mai magyar nyelv rendszere. Szerk.: Tompa József. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, A nemzeti szeretet kapcsa Az Édes anyanyelvünk verseny 25 éve. Szerk.: Kováts Dániel. Sátoraljaújhely, Anyanyelvi nevelésünk a középiskolában. Szerk.: Fülöp Lajos. OPI. Budapest, Az anyanyelvi nevelés korszerűsítéséért. Szerk.: Szépe György, Tankönyvkiadó, Budapest, Baka Judit Péterfy Emilia: Tiritarka madárka. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, Balázs János: A szöveg alapjai. In: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. Szerk. Szathmári István. MNyTK 154. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, Balázs János: A szöveg. Gondolat, Budapest, Balogh Lajos: A regionális nyelvváltozatok és a nyelvi norma. In: Normatudat Nyelvi norma. Linguistica Series A. Studia et dissertetiones. 8. MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest, Baloghné Zsoldos Juliánna: A nyelvi, irodalmi, és kommunikációs nevelés tantárgypedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest, Bańczerovski Janusz: A nyelvi kommunikáció és az információ néhány kérdése. Nytud. Ért. 99. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, Bérczi Géza: Nyelművelésünk. Gondolat, Budapest Bencédy József: Nyelvművelő tanácsok. A Magyar Sajtó Kiskönyvtára 3. Tankönyvkiadó, Budapest, Benkes Zsuzsa Nagy L. János Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp 1 2. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, Benkő Loránd: Irodalmi nyelv köznyelv. In: MNyRétegz. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, Bíró Zoltán: Beszéd és környezet. Kriterion, Bukarest, Bocz Irma: Így érünk a betűk országába, E.D.P., Bukarest, Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció törvényszerűségei. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, Büki Béla Egyed András Pléh Csaba: Nyelvi képességek fogalomkincs megértés, Tankönyvkiadó, Budapest, Deme László: A nemzeti nyelv rétegei a nyelvhelyesség szemszögéből. In: Nyelvművelésünk főbb kérdései. Akadémiai Könyvkiadó, Deme László: A mondatok egymáshoz kapcsolása a beszédben. Nyr Deme László: A nyelvről felnőtteknek. Gondolat, Budapest, 1966.

2 27. Deme László: Nyelvi és nyelvhasználati gondjainkról. Madách Könyvkiadó. Pozsony, Deme László (szerk.): Szónokok, előadók kézikönyve. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Deme László: A beszéd és a nyelv. Tankönyvkiadó, Budapest, Deme László: Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Deme László: Az ember és a nyelv. In: Anyanyelvi nevelésünk a középiskolában. Szerk.: Fülöp Lajos. OPI, Budapest, Fábián Zoltán: Az anyanyelvtanítás személyiségformáló szerepe. A tanító, Budapest, 1977/1. 0. Fábián Zoltán: A nyelv és az értelem együttfejlesztéséről, A tanító, 1977/5. 0. Ferencz Győző: Gyakorlati verstan és verstani gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Fischer Sándor: A beszéd művészete. Gondolat, Budapest, Fischer Sándor: A beszéd művészete. Gondolat, Budapest, Fónagy István Magdics Klára: A magyar beszéd dallama. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, Gáti József: A versmondás. Gondolat, Budapest, Grétsy László Kovalovszky Miklós (szerk.): Nyelvművelő kézikönyv I II. Akadémiai Kiadó, Budapest, Gyakori beszédhibák. Szerk.: Szabó László, Tanítók kézikönyvtára. Tankönyvkiadó, Budapest, Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. Szerk. Grétsy László és Szathmári István, EMyTK 120. Tankönyvkiadó MNyTK. Budapest, Hernádi Sándor: Beszédművelés a tanítóképzésben. A Tanítóképző Intézet Tudományos Közleményei Hernádi Sándor: Nyelvtan és nyelművelés. Tankönyvkiadó, Budapest, Hernádi Sándor: Beszédművelés az óvónői szakközépiskola I II. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, Hernádi Sándor: Elmondani nem is nehéz. Gondolat, Budapest, Hernádi Sándor: Ünneplő társadalom. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Hernádi Sándor: Szópárbaj. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, Honffy Pál Szabados Árpád: Levelezési tanácsadó. Tankönyvkiadó, Budapest, Honti Mária Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv a gimnázium I.,II.,III.,IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, Iratszerkesztési és -fogalmazási tanácsadó. Szerk. Deme László és Grétsy László. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Gondolat, Budapest, Kiss Jenő: A kettősnyelvűségről. MNyLXXV Kovalovszky Miklós: Nyelvfejlődés nyelvhelyesség. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, Kovalovszky Miklós: Nyelvünk rétegeinek és a napjainkban végbemenő átrétegződésnek áttekintése és értékelése. In: Mai Magyar Nyelvünk. Szerk. Grétsy László. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, Köves J. Júlia: Illik tudni. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Kuszálik Piroska Péterfy Emilia: Fogalmazás. A tanító kézikönyve, E.D.P. Bukarest, Kuszálik Piroska Péterfy Emilia: Anyanyelvi nevelés. A tanító kézikönyve, E.D.P., Bukarest,

3 0. Kuszálik Piroska Péterfy Emilia: Olvasás irodalmi nevelés, E.D.P., Bukarest, Lőrincze Lajos: A jó és szép magyar kiejtés. In: Iskolai nyelvművelő. Szerk. Lőrincze Lajos. Tankönyvkiadó, Budapest, Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, Lőrincze Lajos: Nyelvi norma, nyelvi rétegek. In: NymKk. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1985.II. 0. Lőrincze Lajos: Tájnyelv és nyelvi norma. In: NymKk. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, II Magassi László: A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, Magyar nyelvhelyesség. Szerk: Deme László és Kövess Béla. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Mai magyar nyelvünk. Szerk: Grétsy László, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, Meiscner Ildikó: Az olvasástanítás akusztikus motoros tényezői. Akadémiai Kiadó, Budapest, Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan, Gondolat, Budapest, Montágh Imre: A kifejezőképesség kultúrája, Köznevelés, 1979/ Montágh Imre: Beszédtechnikák. Köznevelés, 1980/ Montágh Imre: Tiszta beszéd. Beszédtechnikai gyakorlatok. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó, Budapest, Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem?! Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák. Budapest, Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák. Közművelődési Könyvkiadó, Budapest, Nagy Géza Péntek Dombi Erzsébet: A magyar nyelv iskolai tanulmányozásának módszertana. Kolozsvár, Nagy J. József: A nyelvhasználat fejlesztése és az érzelmi nevelés. A tanító, 1977/8. 0. Nagy J. József: Az anyanyelvi nevelés rendszerűsége az új tantervben. A tanító, 1977/ Nagy J. József: Nyelvhasználat és társadalmasodás. A tanító, 1977/ Nagy J. József: A beszéd főbb sajátosságai, fejlesztendő terület 6 10 éves korban. A tanító, 1974/2,4. 0. Nagy J. József: Tervszerű beszédfejlesztés. Köznevelés, 1977/ Nagy L. János: Nyelv szöveg játék. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Nemzeti Alaptanterv: A kötelező iskolázás közös alapkövetelményei. Budapest, Nyelvészet és tömegkommunikáció. Szerk. Grétsy László. Membrán könyvek. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, Nyelvi illemtan. Szerk. Deme László, Grétsy László, Wacha Imre. Szemimpex Kiadó, Budapest, Nyelvi irodalmi és kommunikációs nevelés. Feladatgyűjtemény I., II., III., IV. osztály részére. Tanítási program I., II., III., IV. osztály részére. Alkotó szerkesztő: Zsolnai József. Tankönyvkiadó, Budapest, Nyelvművelő Kézikönyv I II. Szerk. Grétsy László, Kovalovszky Miklós. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1980, Nyelvtan-stílus szónoklás. Szerk. Terestyéni Ferenc. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Ottlik Károly: Protokoll. Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. Protokoll 96 Könyvkiadó, Budapest, (Több kötete is megjelent!) 0. Péchy Blanka: Beszélni nehéz! Magvető Könyvkiadó, Budapest,

4 0. Penavin Olga: Nyelvjárás és köznyelv. Nyelvművelő füzetek. Fórum Kiadó, Újvidék, Péntek János Kuszálik Piroska: Magyar nyelv. Tankönyv a V. osztály részére. E.D.P., Bukarest, Péntek János Kabán Annamária Kalapáti Jolán: Magyar nyelv. Tankönyv a VI. osztály részére. E.D.P., Bukarest, Péntek János Kalapáti Jolán: Magyar nyelv. Tankönyv a VII. osztály számára. E.D.P., Bukarest, Péntek János Dombi Erzsébet Tamás Éva: Magyar nyelv és irodalomolvasás. Tankönyv a VIII. osztály számára. E.D.P., Bukarest, Péter Mihály: Stilisztikai alapfogalmaink tisztázásához. NytudÉrt Petőfi S. János Benkes Zsuzsa: Elkallódni megkerülni. Versek kreatív megközelítése szövegtani keretben. Országos Továbbképző Taneszköz fejlesztő és Értékesítő Vállalat, Veszprém, Petőfi S. János Benkes Zsuzsa Vass László: Szövegtan és verselemzés. A pedagógus Szakma Megújítása, Projekt Program Iroda, Budapest, Petőfi S. János Bácsi János Békési Imre Benkes Zsuzsa Vass László: Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív produktív megközelítéséhez. Trezor Kiadó. Budapest Poór Ferenc Wacha Imre: A pedagógiai kommunikációs képességek és fejlesztésük videotechnika segítségével. OOK. Veszprém, Rónai Béla Kerekes László: Nyelvművelés és beszédtechnika. Tankönyvkiadó, Budapest, Sárosy Józsefné Szabó Balázsné: Tanuljunk magyarul. RTV-Minerva Könyvkiadó, Budapest, Sebestyén Árpád: A nyelv rétegződéséről, a szociolingvisztikai szemléletmódról. MnyTK Seper Jenő Montágh Imre Vincze Tamásné: A gyakori beszédhibák. Tanítók kézikönyvtára. Tankönyvkiadó, Budapest, Sille István: Illem, etikett, protokoll. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Sipos Pál: Ifjúsági nyelv familiáris köznyelv. In: MnyRétegz II, Subosits István: A beszédpedagógia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest. 0. Szabó G. Zoltán Szörényi László: Kis magyar retorika. Tankönyvkiadó, Budapest, Szabó Kálmán: Játékos nyelvtan játékos helyesírás. 0. Szabó Zoltán: Kis magyar stílustörténet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Szende Aladár: A magyar nyelv tankönyve. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 0. Szende Aladár: Gyakorlatok a magyar nyelv tankönyvéhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Szende Tamás: A beszédfolyamat alaptényezői. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, Szende Tamás: A szó válsága. Gondolat, Budapest, Szende Tamás: Megérthetjük-e egymást? Korunk kommunikációs zavarai. Gondolat, Budapest, Szilágyi N. Sándor: Magyar nyelvtan I. rész, E.D.P., Bukarest, Szónokok, előadók kézikönyve. Szerk. Deme László. Kossuth Könyvkiadó, Budapest,

5 0. Tanítók az anyanyelvi nevelés megújításáért. Szerk.: Nagy József, Pedagógus Továbbképző Intézet, Szolnok, Terestyéni Ferenc: A fogalmazás művészete. In: Nyelvtan stílus szónoklás. Szerk.: Terestyéni Ferenc. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Tolcsvai Nagy Gábor: Társadalmi rétegződés és nyelvi norma. A bizalmas stílus mai magyar nyelvbeli terjedéséről. In: MNyRétegz. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, I Trencsényi Borbála: Anyanyelv és kommunikáció. Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium könyve. Budapest, Varga Katalin: Én, te, ő. Móra könyvkiadó, Budapest, Vers, ének, játék, mese az óvodában. Összeállította: Péterfy Emilia, Selmeczi Marcella, Maxim Éva, E.D.P., Bukarest, Vizsgálatok az alsó tagozatos anyanyelvi nevelés gazdagítása érdekében. Szerk.: Nagy József. Budapest, Vinczéné Bíró Etelka: A pöszeség javítása. Tankönyvkiadó, Budapest. 0. Wacha Imre: A szöveg hangos megjelenítése. In: szónokok, előadók kézikönyve. Szerk: Deme László. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Wacha Imre: A beszédművelés a tudományban és az iskolában. (A beszédművelés fogalmáról, témaköreiről, összefüggéseiről). Nyr Wacha Imre: A retorika vázlata. (kézirat) A Magyar Rádió Nyelvi Bizottsága Wacha Imre (összeáll.): Gyakorlószövegek. Kiadja A Magyar Rádió Nyelvi Bizottsága, AESz, Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai I II. Szemimpex Kiadó, Wacha Imre: A szöveg és hangzása. Kodolányi János Főiskola, a Magyar Rádió oktatási osztálya, Budapest, Z. Szabó László Wacha Imre: A Karinczy-versenyek története. Győr, Z. Szabó László Wacha Imre: A Karinczy-versenyek huszonöt éve. Karinczy Ferenc Gimnázium. Győr, Zsolnai József: A tanítás tervezése és irányítása a nyelvi irodalmi - és kommunikációs programban II. kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, Zsolnai József: Beszédművelés kisiskolás korban. Tankönyvkiadó, Budapest, Zsolnai József: A tanítás problémái. A beszédművelés megoldásra váró kérdései. A tanító, 1980/4. 202

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés célja és feladatai

Az anyanyelvi nevelés célja és feladatai Zimányi Árpád Az anyanyelvi nevelés célja és feladatai (Dobóné Berencsi Margit Zimányi Árpád: Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata c. jegyzet alapján, EKF LÍCEUM Kiadó, Eger, 2000) Az anyanyelvi nevelés

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Mi a retorika?

Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Mi a retorika? Szóba zárt hatalom. Retorika és meggyőző kommunikáció. A retorikai eszközök szerepe a modern kommunikációban Ajánló az OKTV Magyar nyelv 2006/2007. 3. témájának kifejtéséhez Készítette: Dr. Takács Edit

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok

Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Baumrind Dianna A serdülőkori drogfogyasztás családi előzményei, fejlődés-lélektani megközelítés Multiprofil, 1987.

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. tanév Tanítási, tanulási útmutató

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MAGYAR NYELV Célok és feladatok - A tantárgy oktatása iskolánkban olyan nyelvfelfogáson alapul, amely a nyelvet valóságos működésében, az emberi érintkezés tágabb összefüggéseibe ágyazva vizsgálja (azaz

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben