INNOVATÍV TRAIN-TO-TRAIN OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAM A 8 14 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVATÍV TRAIN-TO-TRAIN OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAM A 8 14 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA"

Átírás

1 INNOVATÍV TRAIN-TO-TRAIN OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAM A 8 14 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Mi az Ezer Gyerek program? 2 Az Ezer Gyerek programról részletesen 3 Alapvető kérdések 3 Nagykövet születik az Ezer Gyerek program működés közben 3 Ha Harry Potter kötelező olvasmány lenne, nem olvasnák a gyerekek 4 Interaktivitás és innováció: párbeszéd saját nyelven 4 Kiteljesedő, élő kollektív tudás 5 Adekvát forma, variábilis tartalom 6 1. MODUL A Föld nagykövetei Bevezetés 6 A Föld nagykövete koncepció lényege 7 A programról 7 Társadalmi hasznosság és szemléletformálás 8 2. MODUL Mindenkinek haza kell érni Bevezetés Kerékpáros Kisjogsi Ezer Gyerek számára 10 Mi a Kerékpáros Kisjogsi? 10 Milyen ismeretek? 10 A program menete 11 Miért jó a Kerékpáros Kisjogsi? MODUL A PUZZLE program A PUZZLE program célja 13 A PUZZLE program módszertana 14 A PUZZLE program felépítése 14 Szemléletformálás 16 A rendezvény után: PUZZLE játék az interneten 16

3 BEVEZETÉS MI AZ EZER GYEREK PROGRAM? Egy cég, egy intézmény vagy akár a társadalom jövôjének tervezésekor az egyik legfontosabb kérdés alighanem az, mi történik majd a felnövekvô generációkkal. Az, hogyan viszonyulnak a jövô felnôttei egymáshoz és környezetükhöz; hogy mit szeretnek majd s mit ítélnek el; hogy mit hajlandók és mit nem megérteni, befogadni, vagy éppen fogyasztani, mind jórészt gyermekkori szocializációjukon múlik. Mindez pedig elsôsorban azon, milyen ismereteket, készségeket és szemléletet kapnak iskolás éveik során. Nem csak magyar jelenség, de Magyarországon különösen igaz, hogy oktatási rendszerünk súlyos nehézségekkel küszködik. A probléma kettôs: az oktatási rendszer nem képes modern, használható ismereteket átadni, a gyerekek pedig nem érzik azt, hogy bármi értelme is lenne annak, amit tanulnak. Egyetlen program, egyetlen terv, egyetlen javaslat nem tudja orvosolni a problémákat. Alkalmas lehet azonban arra, hogy bemutassa: másképp is lehet hozzáállni a gyerekek oktatásához. Úgy, hogy az egyszerre legyen hasznos és élményekben gazdag mindenki számára. Hogy egyszerre adjon használ ható tudást a gyermekeknek, tájékoztassa és segítse a jövôorientált piaci szereplôket, segítsen egy verseny képesebb generáció felnöve ke désében, s fôként okozzon örömöt minden részt vevô számára. Ez az ambíció hívta életre az Ezer Gyerek programot. Az Ezer Gyerek program egy alapjaiban új felfogá sú train-to-train oktatási, nevelési és szociális program, amely a 8-14 éves iskolás gyerekek közös ségi szerep vállalásának fejlesztését célozza meg. A program alapgondolata egyszerû. Vegyünk egy problémát, amely egyszerre fontos társadalmilag és érdekli a gyerekeket. Erre a problémára tehát nem egy tantárgyra, hanem egy társadalmi-gazda sági problémára építsünk fel egy egynapos, intenzív oktatási programot, amely eszközeivel, stílusá ban és módszereiben egyaránt a lehetô legin no vatívabb. Hozzunk össze erre az egy napra az ország különbözô pontjain ezer gye re ket. Vegye nek ôk részt az egynapos képzésben: sajátítsanak el ismereteket, készségeket, s mind eközben érezzék jól magukat. Ezek után pedig, információval, sôt, pedagógiai munícióval felvértezve térjenek vissza iskolájukba, kortárs közösségükbe, és saját elképzeléseik szerint adják tovább tudásukat. Mindemellett pedig legyenek tagjai egy olyan, folyamatosan újabb infor mációkat adó, interaktív virtuális felületnek, amelybe bárkit bekapcsolhatnak, s amely biztosítja a program továbbélést az egynapos rendez vényen túl. Az Ezer Gyerek voltaképpen egy módszer, amely tetszés szerinti témákra alkalmazható. A koncepció, a logika azonos a téma és a konkrét szerkezet más. Az Ezer Gyerek program nem titkolt módon marketingokokból is ezer gyerekkel számol. Nem csak az átadott tudás, de egy kiemelt közösséghez tartozás vágya, egy nagy, országos programban való részvétel lehetôsége is motiválja a program részt vevôit. Az Ezer Gyerek programnak nincsenek világmegváltó céljai. Nem gondoljuk, hogy egy egynapos képzéstôl egy adott terület specialistái lesznek a gyermekek. Azt sem gondoljuk, hogy az általuk továbbadott tudás akadémiai értelemben kikezdhetetlen lenne. Biztosak vagyunk azonban abban, hogy ezzel a koncepcióval minden módszer nél hatékonyab ban és könnyebben tehetjük érdekeltté a gyerekeket a felvetett problémákban. Egy nap alatt senki nem lesz pl. környezetvédelmi guru, de olyannyira felkelthetjük az érdeklôdését e probléma iránt, ami késôbb spontán tanuláshoz vezet. Márpedig azt sokszor, sokan bizonyították: nincs hasznosabb és maradandóbb ismeret, mint amit a gyerek saját kezdeményezésbôl, saját érdeklôdésbôl tanul. AZ EZER GYEREK PROGRAMRÓL RÉSZ LETESEN Alapvető kérdések A 8-14 éves korosztályról pár dolgot bizton állíthatunk. Tény, hogy ôk azok, akik egyfelôl a legérzékenyebben reagálnak a szûkebb környezetük, és az általuk kiválóan kezelt, modern információs eszközök által elérhetô, tágabb világ változásaira, ôket elérô híreire; másfelôl pedig ôk lesznek már középtávon is a legnagyobb hatással alapvetô közösségeinkre. Egyszerûbben: rövid idô múlva az lesz a legfontosabb, amit ôk ismernek, amit ôk akarnak. Amit nekik, az úgynevezett tweeneknek ma megtanítunk, az lesz maga a holnap. A ma átadott információk alapján hozzák meg a holnap döntéseit, oktatásuk, nevelésük és szocializációjuk iránya jelöli ki a jövôt. Tudjuk azonban azt is a tweenekrôl, hogy számukra a hagyományos oktatás kevés valódi csatlakozási pontot kínál. Az iskolai oktatás kereteit legfeljebb közelíteni lehet a gyerekek hétköznapi tanulási folyamataihoz. Ez önkéntességen, a modern kommunikáció, a digitális kultúra eszközein, és az egyirányú információátadás helyett a kölcsönösségen alapul. A tweenek egymást képezik, tanítják, és az ehhez választott csatornáik nagyban különböznek a közoktatásban megszokottaktól. Ha az a célunk, hogy valódi hatást érjünk el, ha alakítóként akarunk fellépni azok ismereti és képességei kapcsán, akik a jövô hétköznapjait fogják alakítani, akkor ugyanezekre a csatornákra kell építenünk. Hatékony oktatási, nevelési és szocializációs program ebben a korosztályban elképzelhetetlen annak tudomásul vétele nélkül, hogy a célcsoport maga is tartalom-elôállító. Az internet, azon belül is a blogok, a közösségi szájtok, a különbözô interaktív felületek eszközével passzív befogadókból aktív PROSUMER-ekké (consumer-producer) váltak. A tween elsôsorban nem könyvet olvas, hanem internetes blogbejegyzéseket, cikkeket, melyeket kom mentál, vagy épp saját bejegyzésekben válaszol meg. A tween elsôsorban nem televíziós mûsorokat néz, hanem internetes videókat, melyeket letölt, megoszt, vagy saját eszközeivel (akár egy mobiltelefonnal is) maga is videókat készít. A tween elsôsorban nem passzív rádióhallgató, hanem internetes rádiókat, vagy saját MP3-gyûjteményét hallgatja. A tween valós idôben, online kommunikál a chaten, társasági kapcsolatait közösségi szájtokon gondozza. A legfontosabb feladat tehát az általuk elôállított, jövôbeli tartalmakhoz minél több releváns információt átadni, a széles látókört biztosítani. A tweenek mindenképpen hatnak egymásra, mindenképpen nevelik a korosztályi társakat. A kérdés az, hogy mindehhez mit lehet hozzáadni, hogyan lehet alakítani, miként lehet elérni, hogy a tweenek interakciói, az általuk létrehozott tartalom hordozza mindazokat az értékeket, melyek közvetítésében a hagyományos oktatás ma csökkenô hatékonyságot mutat. Az egyik lehetséges megoldás az Ezer Gyerek program. Az a módszer, mely legalább ezer gyerek bevonásával a tween-korcsoport saját módszereivel juttatja célba az információkat, fejleszti a résztvevôk képességeit, és alkalmassá teszi ôket arra, hogy a programon tanultakat a már jellemzett csatornákon saját korosztályukkal is megismertessék. Új típusú, közösségi szerepvállalás, hasznos tudás, modern közvetítô csatornák ezeket kombinálja az Ezer Gyerek program. Nagykövet születik az Ezer Gyerek program működés közben A program során a legfontosabb cél, hogy a hagyományos oktatás kereteitôl minél inkább eltávolodva, a tweenek interakciós helyzeteit közelítve valósítsuk meg a tervezett workshopokat, és azok valódi útravalóként szolgáljanak. Kisebb, ötvenfôs csoportokban, pedagógiailag átgondolt, de a kor elvárásainak megfelelô, a részt vevôket felnôttként involváló sorozatra van szükség, melyek teljes anyagát (néhány más, heritage anyag: dzseki, trikó, pendrive stb.) a gyerekek kompatibilis adathordozókon megkapják. Az a feladatuk, hogy ezt minél nagyobb körben újra elôadják, terjesszék (otthon, baráti kör, kirándulás, iskolai kiselôadás, osztályfônöki óra, tematikus órák stb.) 2 3

4 Az elôadásokat az iskolai környezetbôl kiszakított, presztízs, és nem sulira emlékeztetô helyszíneken (egyetemi elôadó, Millenáris Park stb.) tartjuk meg, ezzel is komolyabbá téve az adott issue és a résztvevôk fontosságát. Cél, hogy a gyerekek (kvázi nagykövetek) küldetésként tekintsenek az általuk megszerzett ismeretek továbbadására, melyhez az iskolákkal történô kapcsolattartás keretein belül minden támogatást biztosítani igyekszünk. Ha Harry Potter kötelező olvasmány lenne, nem olvasnák a gyerekek A program minden résztvevô számára önkéntes, a bekerülés elôzetes aktivitást igényel, a pozitív feedback a túlnyomó többség számára garantált. Ahogy az iskolai kötelezô olvasmányok mûfaji korlátok miatt (nem önállóan választott, a szabad döntés illúzióját sem adja meg, egységes és készen kapott tartalom megadott szempontok szerinti befogadására épül, és mindezek tetejébe a felnôttektôl származó utasítással terhelt) nem tudnak divatosak, menôk lenni adott korcsoportban, úgy az Ezer Gyerek program is csak akkor lehet sikeres, ha új elérési és interakciós csatornákat alkalmaz. Ezért a program: Önkéntes, a gyerekeket nem az iskola delegálja kötelezô résztvevôként, hanem maguk döntenek errôl. Elôzetes aktivitást igényel, mely igazodik a tweenek rutinjához: online tesztkitöltés és regisztráció. A gyerekek motivációs írása (amellyel saját maguk számára is megfogalmazzák, mit és miért szeretnének tanulni) oktrojált helyzetek helyett önérdeket keletkeztet a részvételre. Nem a hagyományos, iskolai keretek között oktat: nem osztálytermekben, nem tanár-diák szerepek mentén zajlanak az elôadások, és nem a hibakeresés motivációjával történik az értékelés, nincs frusztráló számonkérés. Interaktivitás és innováció: párbeszéd saját nyelven Az Ezer Gyerek program fontos eleme a kooperatív tanulási módszer, mely a tudás egyirányú átadása helyett egy közös tudásbázis együttes felépítésére épít. Mindehhez pedig a 21. századból válogatja a modern technológiai eszközöket. A résztvevôk kooperatív módon tanulnak, közösen építik fel a megadott elemekbôl, a kapott információkból azt a tudást, melyet a program szándéka szerint tovább tudnak adni a kortársaiknak. Állandó visszacsatolás, a visszakérdezés és pontosítás lehetôsége mellett zajlik a program. Nincs olyan cél, hogy a gyerekek máshogy, felnôtt módjára beszélve, szakkifejezések és tudományos levezetések szolgai átvételével, tankönyvi lec kék bema golásával jussanak a tudáshoz. Ehelyett ugya n a zokon a felületeken, ugyanazokkal az eszkö zökkel dolgozunk, amelyeket egyébként is használnak. Kön nyen belátható, hogy azokat az ener giákat, melyeket arra fordítanak, hogy önmagukat és társaikat öntudatlanul is képezve, elsajátítsák a számítógép, az internet, az egyes alkalmazások használatát, igenis lehet az oktatás, a tudás átadásának egyéb dimenzióiban is hasznosítani. Egy effektív és logikus rendszerbe foglalt tudásanyag kialakítása ma csak nehézkesen oldható meg a közoktatás keretei között. Jól látható azonban, hogy amint iskolán kívüli, érdeklôdésüknek és élethelyzeteiknek jobban megfelelô tevékenységrôl van szó, akkor ugyanezek a gyerekek képesek hosszú órákat tölteni új ismeretek elsajátításával, egymás indirekt oktatásával. Mi lehet sikeresebb? Ha egy tween órákat tölt a számítógép, az internet elôtt, akkor tiltsuk ezt meg neki, állítsuk szembe ezt az általa választott, számára fontos és pozitív tevékenységet a tanulással vagy inkább próbáljuk befolyásolni, hogy milyen honlapok, témák iránt érdeklôdik, milyen tartalmat állít elô ô maga? Nyilvánvaló, hogy az utóbbi megoldás kecsegtet nagyobb sikerrel. Végezetül pedig azt is ki kell mondani: vannak információk, melyeket a hagyományos oktatás nem tud átadni, és készségek, melyeket nem tud fejleszteni. Ezek ellensúlyozását vagy rábízzuk a spontán, korosztályi élményekre, vagy megpróbáljuk a tweenek saját nyelvét és eszköztárát felhasználva, új módon kanalizálni ezt a tudást. Az Ezer Gyerek program nem helyettesíti, hanem kiegészíti az oktatás és nevelés hagyományos intézményeinek munkáját, és hathatós segítséget nyújt az össztársadalmi célokat szolgáló szocializáció kiteljesítésében. Ha társadalmi cél, hogy a felnövekvô nemzedékek modern, tudatos, informált, nyitott polgárokká váljanak, annak egyik legjobb módja egy prémium oktatási program keretében, a legfogékonyabb korban találkozni a gyerekekkel, és azokat közösségé formálni. Ez a legbiztosabb alapja a társadalmi szemléletformálásnak. A felnôttkorra atomizálódó egyének ebben a korban még fogékonyak, és határozottan azonos életvitelbeli jellemzôkkel írhatók le. Kiteljesedő, élő kollektív tudás A tweenek közös, kollektív tudása egyfelôl nagyon is hasonló, vagy épp közös elemeket variál: adott közösségi oldalak, technológiai eszközök, véleményvezér források variálásával mûködik. Másfelôl viszont sok elemében esetleges, töredezett, sokszor csak a véletlenen múlik, hogy milyen irányban fejlôdik tovább. Ebbe a folyamatba visz tudatosságot a prog ram. Az átadott tudás multiplikátor-elven hasznosul és terjed: a korosztályi véleményvezérek átadják, a generációs csatornákon keresztül a kollek tív tudás részévé teszik a kapott információkat és szemléletet. A program résztvevôit a képzés során nem csak arra készítik fel, hogy önmaguk számára hasznos, egyénileg hasznosítható tudáshoz jussanak. Ezer gyerek már egy kritikus tömeg, képes arra, hogy mérhetô változást érjen el a korosztályának átadott tudással. Ezért fontos, hogy ez az ezer gyerek olyan képzést kapjon, olyan élményben részesüljön, és olyan eszközökhöz jusson, melyek birtokában képes a tudását adekvát módon át is adni a kortársainak. Minden program, minden, az Ezer Gyerek keretében feldolgozott téma kapcsán a résztvevôket megtanítjuk és motiváljuk arra, hogy a tudását adja át másoknak is. Legyen ô az, aki családjában, az osztályában, az iskolában vagy más közösségeiben adott téma ismerôje és képviselôje. Mindehhez a szükséges segédanyagot is biztosítjuk (ez minimálisan egy kisebb elôadás anyagának adathordozón történô átadását, és az annak felhasználásáról való oktatást jelenti). Ezer gyerek már önmagában is jelentôs közösség. Nem egyszerre és nem egy helyszínen vannak jelen kisebb egységek, egy-egy program ötvenfôs csoportjai építik fel a témánként bevont, ezer gyerekbôl álló közösséget. Innentôl viszont szabad az átjárás, a kap csolódási lehetôségek száma megnô: nem csupán a közös tudás bármikor elérhetô bázisaként, hanem találkozási pontként is megjelenik az Ezer Gyerek honlapja. Adott témához kapcsolódó anyagok, interaktív felületek éppúgy megtalálhatók lesznek rajta, mint a tweenek által igényelt, modern közösségi funkciók. A létrejövô közösség pedig egy dinamikus, idôben és térben is változó, fejlôdô egységet jelent: az évekre szóló kapcsolatok, a kapott tudás által befolyásolt egyéb, korosztályi közösségek révén egy hosszabb távon is mûködôképes, jól használható bázis alakul. Ez az ezer gyerek azonban egyúttal százezres nagyság rendû elérést is jelent a korosztály tagjaihoz. A gyerekek kiválasztása során ennek érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a földrajzi kiegyensúlyozottságra és a hátrányos helyzetben lévôk bevonására. Fontos, hogy a gyermekek 60 százaléka vidéki legyen, és a csoportok oktatására úgy Budapesten, mint számos vidéki helyszínen kerüljön sor. A tweenek jelentôs hányada lefedhetô és a rendszerbe bekerült tudás mindig meg fogja magának találni a legmodernebb, legdivatosabb közlési csatornát. Ami ezt a korosztályt foglalkoztatja, az mindig automatikusan a leggyorsabb pályán mozog. Az ezer gyerek és az általuk befolyásolt struktúrák pedig vari ábilis felhasználási lehetôségeket jelentenek: a létrejövô láncolaton a legkülönbözôbb információk, illetve aktivizáló felhívások juttathatók el célzottan a megszólítani kívánt csoporthoz. 4 5

5 ADEKVÁT FORMA, VARIÁBILIS TARTALOM Alábbiakban három, az Ezer Gyerek program által hatékonyan feldolgozható, sikerrel közvetíthetô téma lehetséges beillesztésére teszünk javaslatot. Az aktuális, társadalmilag fontos ügyek listája azonban ennél lényegesen hosszabb, a program pedig rengeteg, további téma beemelésére alkalmas. A módszer kiválóan adaptálható minden olyan tudásbázis konvertálására, melyet a hagyományos oktatás csak alacsony hatásfokkal, vagy csak részeiben tud átadni. Az eljárás minden esetben ugyanazt a sémát használja: Témák meghatározása partnerekkel való együtt mûködésben (bázisinformációk meghatározása, kívánt cél megjelölése) Oktatási anyagok elôállítása (tudásanyag konver tálása, átültetése a tweenek nyelvére és alkalmazása azok eszközeire) Pályázat, jelentkezés (gyerekek motivációs írása alapján, online tesztek kitöltése, tudásszint felmérése, a tapasztalatok alapján az oktatási anyag aktualizálása, hangsúlyok megváltoztatása) Ezer gyerek kiválasztása (a fent leírt kritériumok alapján) 50 fôs workshopok kialakítása, tudás, technológia és anyagok átadása a program keretében Az ezer gyerek multiplikátorként mûködve tovább adja az anyagokat Visszacsatolás és networképítés (a képzés részt vevôinek utógondozása, a tudásuk rendsze res aktualizálása, keretek a saját közösségeik mûködtetésére, új közösséghez csatlakozáshoz) internetes portál létrehozása Sikeres visszacsatolás esetén a program tartalmi bôvítése, ill. újabb pályázat. 1. MODUL A FÖLD NAGYKÖVETEI Az Ezer Gyerek program környezetvédelmi eleme Bevezetés A környezetvédelem tagadhatatlanul korunk e gyik legfontosabb társadalmi kihívása. A fenntarthatóság kérdései, a környezetünk védelmével kap cso la tos feladatok, Földünk állapotának válto zásai egyre több embert foglalkoztatnak, Magyar or szágon éppen úgy, mint a világon máshol. Egyre többen isme rik fel, hogy komoly szemléletváltozás nélkül az embe riségnek már rövid távon súlyos gondokkal kell majd szembenéznie. A környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek folyamatos bôvülése, a környezettudatos magatartás fokozatos terjedése az egyik legpozitívabb változás a magyar társadalmon belül. A szelektív hulladékgyûjtés, a természet védelme, a jövônkrôl való felelôs gondolkodás azonban rávilágít arra: új kihívásokkal is szembe kell néznünk. A környezetvédô szervezetek egyre hangosabban hallatják a hangjukat, egyre több akcióval érnek el sikereket a tiszta, élhetô környezet elôsegítése kapcsán, ám a polgárok számára még mindig sok szituáció nehezen értelmezhetô a zöld mozgalmak részérôl. Mindeközben az világosan látszik, hogy a fel növekvô nemzedékek számára a zöld gondolat egyre fontosabbá válik, új konfliktusok is megjelennek. A környezetvédelmi problémák mainstreammé válása egyben azzal a káros követ kezménnyel is jár, hogy a környezet védelemmel kapcsolatos ismeretek között egyre nehezebb eligazodni. A környezetvédelmi szemléletformálást ezért ma alapvetôen más kiindulópontokból és más módszerekkel kell végezni, mint kellett évekkel ezelôtt. Míg korábban a környezetvédelem, mint probléma léte kellett hogy elôtérbe álljon, ma a fiatal nemzedékek számára e problematika relevanciája nem kérdéses. Továbbra is komoly hiányosságok mutatkoznak azonban a tekintetben, mit is lehet tenni konkrétan a környezetvédelem érdekében. Mindez viszont oda vezethet, hogy bár a jövô generációja tudni fogja, hogy a környezetvédelem fontos, nem fogja tudni, mit kell neki tennie a környezetvédelem érdekében. Programunk a környezetvédelem megváltozott súlyára és e változó problematikára építve foglalkozna a bevezetésben is megjelölt korosztállyal. Hisszük, hogy nem az elvont elméletek szintjén kell megfogalmazni a gyermekeknek a természet védelmének fontosságát, hanem olyan hozzájuk közel álló programokat, cselekvési lehetôségeket célszerû bemutatni, amelyekkel hatékonyan tudják formálni környezetük és saját maguk gondolkodásmódját, s emellett hasznosak a hétköznapi élet során is. Ahhoz, hogy az élhetô környezet továbbra is fontos szempont legyen, sôt: e téren folyamatos fejlôdést tapasztalhassunk, szükséges, hogy a jövô generációja másként tekintsen a környezetvédelemre. A környezettudatos magatartás, a fenntartható fejlôdés ne üres frázisokként éljen a gyerekek, majd késôbb felnôttek fejében, hanem a jövô nemzedékek személyiségéhez tartozzon kis koruktól fogva. A fentiekbôl kiindulva fogalmazzuk meg javasla tunkat egy új típusú, innovatív programra, amely nek célja egy önkéntes részvételen alapuló környezetvédelmi ismeretszerzés, interaktív peda gógiai program kialakítása és beindítása ezer gyerek számára az Ezer Gyerek koncepció környe zetvédelmi eleme: A Föld Nagykövete program. A Föld nagykövete koncepció lényege A Föld nagykövete program alapvetô célja, hogy a célkorosztály számára olyan ismeretszerzési formákat teremtsen, amelyek eltérnek a hagyományos iskolai oktatástól. Interaktivitáson alapulnak, figyelembe veszik a korosztály jelentôsen megváltozott informálódási szokásait. A programon való részvételt követôen a gyermekek a Föld Nagykövetei lesznek: ismereteiket képesek lesznek továbbadni szûkebb közösségük számára. A programról A Föld nagykövete program egy egyrészt elméleti jellegû, másrészt gyakorlati ismeretekbôl álló rendezvény. A koncepció nagyobb hangsúllyal épít azonban a gyakorlati jellegû tudás megszerzésére. A programban való részvétel feltétele egy korábban az interneten kitöltött, sikeres regisztráció és motivációs levél megírása arról, miért fontos a környezetvédelem az adott jelentkezô számára. A programnap menete konkrétan: A programnap elején egy interaktív, kifejezetten erre a célra alkotott játékos oktatópre zen táció kerül bemutatásra. A film a gyerekek által könynyen érthetô módon hívja fel a figyelmet a környezet védelem fontosságára, mindennapi példákon át vilá gítva rá a fenntartható fejlôdés lényegére, értelmére. A film közben a résztvevôk számítógépes szava zógép segítségével töltenek ki tesztet, sms falban kommentálják a filmet és a prezentôr kérdéseire is válaszolnak. Vagyis, nem egyszerû befogadói a prezen tációnak filmnek, hanem kérdése ikkel, sms-eikkel és interakciójukkal már ezen a ponton alakítóivá válnak a programnak. A program második elemében a gyermekek számára referenciát jelentô celebek hírességek illusz t rál ják saját példáikon a környezetvédelmi prob lé mákat. A cél annak érzékeltetése, hogy a környe zet védelem nem valamilyen elvont, csak a poli tikára tartozó kérdés, hanem a mindennapokban is megfogható tevékenység. A modul harmadik részében interaktív csoportmunkára kerülne sor, gyakorlott facilitátorok segítségével. A csapatmunka során a gyerekek közel 10 fôs csapatokba tömörülnének, amelyek keretében pedagógiai segítség igénybevételével sajátítanák el a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket. A foglalkozások lényege, hogy a környezetvédelmet kézzelfogható közelségbe hozza a gyerekek számára lássák, érezzék át, modellezzék, mit is jelent a környezettudatos magatartás. Ennek érdekében az oktatófilmek segítségével elsajátított ismeretek alapján kell prezentációt készíteniük egy általuk kiválasztott témáról annak kapcsán, hol, milyen eszközökkel tudnának ôk maguk, illetve mikrokörnyezetük hozzájárulni a természet védelméhez, a fenntartható fejlôdéshez. Mindennek részletes módszertana tapasztalt pedagó gusokkal közösen kerül kidolgozásra, kulcselemei az életszerûség és az innovatív eszközhasználat. A csoportoknak saját számítógépeiket kell kiválasztaniuk az általuk modellezni kívánt tevékenységet pl. koncertlátogatás, mozizás, stb., majd egy elôzetesen elkészített szoftvert 7

6 használva megtudni, mi e tevékenység környezet védelmi vonzata, s mit tehetnek ôk e tevékeny ség keretei között a környezeti terhelés csökkentéséért. Mindezek után a csoportok ismét összegyûlnek, és bemutatják egymásnak terveiket, majd megvitatják az elhangzottakat. A közös elôadás és vita után a gyerekek 10 dolog, amit Te is tehetsz játékos oktatóprezentációt kapnak, amely alkalmas arra, hogy a nap során szerzett ismeretekre építve a váza lehessen a gyerekek multiplikátor tevékenységének. A gyerekek ezt az anyagot pendrive-on is megkap va ezt követôen visszatérhetnek iskoláikba, és tovább terjeszthetik ismereteiket. E játékos prezentáció továbbadásáért jár a Föld Nagykövete igazolvány: ha a gyerekek az ezer gyerek internetes felületen regisztrálják, azt, terveik szerint hol és kiknek mutatják majd be a prezentációt, postán kapják a bizonyítványt. Ez a technika radikálisan megnöveli a programnap utáni kontaktusszámot a gyerekekkel, anélkül, hogy nehe zen teljesíthetô feladatot adva elérhetetlenné tenné számukra a Föld Nagykövete igazolványt. Társadalmi hasznosság és szemléletformálás Az Ezer Gyerek Program, s ezen belül a Föld nagykövete program célja is, hogy elôsegítse a jövô generációjának társadalmi felelôsségvállalásra való nyitottságát. Ezen túl olyan gyermekeknek nyújtson hasznos ismereteket, maradandó élményeket, akik ilyen közegben szocializálódva tudnak segíteni társaiknak és az idôsebbeknek, nevelve ôket. A fentiekbôl is kitûnik, hogy a Föld nagykövete program célja többoldalú: mindenek elôtt annak a korosztálynak a képzése a cél, amely a fenntartható fejlôdés záloga lehet, tisztában van a természet védelmének fontosságával, s tudja is, mit kell ezért tennie. Ezen túl: képes arra, hogy alakítsa mikrokörnyezetének gondolkodását, s hatással legyen kortársaira is. Fontos tehát kiemelni azt a multiplikátor hatást, amellyel nemcsak a programban résztvevô gyerekek estében érhetô el eredmény, hanem rajtuk keresztül számos további emberhez is eljuthat a prog ram fô üzenete. Mindent egybevetve kijelenthetô: a játékos, interak tív formában való tanulás, a jó példák megtapasz talása, a korcsoport tanító-fejlesztô-rásegítô ereje nagyban formálhatja a 8-14 éves kor osztályt, s ezt kihasználva felnevelhetô egy, a kör nye zetérôl sokat tudó, azért tevô, felelôsebben gondolkodó generáció. A program egészére igaz, hogy a gyerekek játsz va tanulhatnak. Nem a szokásos iskolai foglalko záshoz hasonlítható, inkább a gyerekek érdeklô désének növelése érdekében egy játékosan eltöltött nap, amely azonban kimondottan hasznos és kézzelfogható ismereteket ad. 8

7 2. MODUL MINDENKINEK HAZA KELL ÉRNI Koncepció Kerékpáros Kisjogsi bevezetéséről Bevezetés Kerékpáros Kisjogsi Ezer Gyerek számára A kerékpározás terjedése, különösen a fiatalok körében, az egyik legpozitívabb változás Magyar ország közlekedési kultúrája kapcsán. A kerékpározás hobbiból általánosan bevett közlekedési eszközzé válása azonban új kihívásokat is teremt. Miközben a kerékpáros érdekvédô szervezetek egyre komolyabb sikereket érnek el a biciklizéssel kapcsolatos szabá lyozás változásában, új konfliktusvonalak is kiala kulni látszanak. Megfelelô szemlélet, tolerancia és isme retek nélkül az autósok és a bicikli sek nem közlekedô partnerekként, hanem vetélytársaikként tekinthetnek egymásra. Még mindig gyakori az a felfogás, hogy a kerékpározáshoz nem kellenek szabályismertek, elég csak felülni a biciklire. Fontos mindez a kerékpározás biztonsága szempontjából is. Ma a gyermekek sokszor szülôi felügyelet nélkül tekernek falvak, városok utcáin. A 8-14 éves korosztály szempontjából kiemelt fon tos sággal bír tehát a biztonságos kerékpáro zás feltételeinek megismerése, s az ezzel kap cso latos pozitív példa bemutatása. A közlekedési kultúra válto zásában, változtatásában ugya nis a jövô generá ciói lehetnek fôszerepben. A fentiekbôl kiindulva teszünk e helyütt javaslatot egy új típusú, innovatív programra, amelynek célja egy önkéntes alapon megszerezhetô Kerékpáros Kis jogsi koncepciójának kialakítása és elindítása az Ezer Gyermek számára. Mi a Kerékpáros Kisjogsi? A Biciklis Jogosítvány egy olyan önkéntes, azo no sításra is alkalmas igazolvány, amelyet egy viszony lag egyszerû, ugyanakkor energia befek tetést és tanu lást igénylô program után szerezhetnek a gye re kek, és amely bizonyítja a biciklizéssel kap cs o latos alapvetô ismeretek elsajátítását. A gyerekek egy inter netes regisztráció és KRESZ-teszt kitöltése után egy egynapos rendezvényen vesznek részt, amely nek végén megkapják az iratot. Az irat hangsúlyozottan önkéntes; valójában jobban hasonlít egy klubtagsághoz vagy egy vizsgát igazoló nyomtatványhoz, mint egy kötelezô irathoz, s inkább csak a gyermekek érdeklôdésének fokozása okán hívjuk kisjogsinak. A kisjogsival nem jár központi nyilvántartás, amely kapcsán adatvédelmi aggályok is felmerülhetnének; nem takar továbbá semmilyen kötelezô erejû igazolványt pusztán arra alkalmas, hogy tanúsítsa: a gyermek rendelkezik azokkal a nélkülözhetetlen ismeretekkel, amelyek a biztonságos kerékpározáshoz szükségesek. A Kerékpáros Kisjogsi segíthet baj esetén az azonosításban, mivel egy olyan fényképes iratról van szó, amely tartalmazza a baleset esetén értesítendô szülôk, hozzátartozók elérhetôségeit, a gyermek vércsoportját, továbbá adott esetben annak a biciklinek az egyedi azonosítóját, amely átment egy mûszaki átvizsgáláson. Milyen ismeretek? Fontos tanulság a nem kerékpározó biciklitulaj donosok érveit vizsgálva, hogy elsôsorban a biztonságérzet hiánya miatt nem ülnek nyereg re félnek ugyanis a közúton. Kiemelendô tehát, hogy ezen a területen célszerû lépéseket tenni, mindenek elôtt azzal, hogy a kerékpárosokban is tudatosítjuk: a bicikli is jármû, a közúton is ennek megfelelôen célszerû viselkedni. Ebbe beletartozik például a megfelelômûszaki állapotú jármû (kerékpár) és a szabályok ismerete is. Egyaránt szükség van a 8-14 éves korosztály közlekedési ismereteinek bôvítésére (KRESZ tesztek), valamint a kerékpározás gyakorlatának elsa já títására egy erre alkalmas pályán. Ezen túl célszerû az alapvetô mûszaki ismeretekkel (fékek ellenôrzése, gumi cseréje) is felvértezni az általános iskolásokat annak érdekében, hogy könnyebben és biztonságosabban pattanhassanak nyeregbe. E három tevékenységet pedig remekül kiegészítheti a nélkülözhetetlen egészségügyi ismeretek oktatása is hogyan kell ellátni egy horzsolást rögtön egy félresikerült kanyar után, miként kell bekötözni egy sérült kart, stb. Ezek mind-mind olyan hasznos, ám a korosztály számára könnyen emészthetô ismeretkörök, amelyek kitûnôen alkalmasak a gyere kek általi megismerésre. A közlekedés biztonságának javítása során tehát két alapvetô célt érdemes kiemelni: az egyik a kultúra alakítása, a biztonság növelésének elôsegítése, a másik pedig a gyors és hatékony válaszok adása a napi kihívásokra. A program menete A Kerékpáros Kisjogsi megszerzésére az Ezer Gyerek program keretei között kerül sor. A jelentkezés, az elôzetes felkészülés és a multiplikátor hatás anyagunk általános részében leírtak alapján valósul meg. Az egynapos rendezvényen való részvétel feltétele egy korábban az interneten kitöltött, sikeres teszt, amely alapvetô közlekedési ismereteket mérne. A teszt kitöltéséhez szükséges, hogy a gyerekek regisztráljanak egy erre a versenyre specializált honlapon az Ezer Gyerek honlap egy alszájtján, majd a sikereses bejelentkezés után saját profilt alakítsanak ki. Az elkészíteni kívánt weboldal célja kettôs: egyrészt olyan felület biztosítása a projektben résztvevô gyerekeknek, ahol ki tudják tölteni a saját KRESZ-tesztjüket; másrészt olyan kommunikációs platformot jelent számukra, amelyet a program véget érése után is használhatnak. A nélkülözhetetlen KRESZ ismeretek elsajátítása után nyílna mód a gyerekek számára a lakóhelyükhöz legközelebb esô rendezvényen való részvételre. Mindennek konkrét módja egy egynapos foglalkozás, amelynek keretében a fenti ismeretek elsajátíthatók. Az Ezer Gyerek program keretében konkrétan is ezer gyerek szerezhetne kisjogsit, mégpedig oly módon, hogy az egyes foglalkozásokon 50 gyerek vesz részt. A programba indokolt a gyermekek által kedvelt és ismert, hiteles hírességeket celebeket bevonni. A rendezvény elején ezen ismert hírességek hívnák fel a figyelmet a biztonságos kerékpározás fontosságára. Az ismert személyiségek szereplése után sor kerülne a gyerekek gyakorlati feladataira ezek közül is elsôként az akadálypálya teljesítésére. A gyakorlati feladatok fontos eleme, hogy a gyerekek számára is szórakoztatóak, könnyen tanulhatóak és végrehajthatóak legyenek. Ezek teljesítése az irat megszerzésének egyik elôfeltétele. Az akadálypálya lényege, hogy a gyerekek olyan, a mindennapi közúti közlekedés során szükséges ismeretekkel vértezôdjenek fel, amelyeket nem feltétlenül tudnak kortársaiktól elsajátítani, ám mindenképpen hasznosak a biztonságos közúti közlekedés szempontjából. A program során a résztvevô gyerekek kerékpárjai egy alapos mûszaki átvizsgáláson esnének át. Ennek fô célja, hogy tudatosítsa a fiatalokban: a biztonságos kerékpározáshoz a bicikli minimális mûszaki 10 11

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Választás, felelősség, tevékenység

Választás, felelősség, tevékenység Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Választás, felelősség, tevékenység Önálló munka a természettudományok

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG 2011 1 Készítették: Dr. Gratzer Gábor Kispéter Andrea Kovácsné Vadászi Erika Dr. Szabó Henrik Sövényházy Edit Nyelvi lektor: Dr. Molnár Katalin Készült a Belügyminisztérium

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Kiegészítések, helyi sajátosságok: Fábián Katalin Kóspál Zsuzsanna Godó Ágnes TARTALOMJEGYZÉK Jövőképünk Gyermekkép Óvodakép I. Helyi adottságaink.5. old.

Részletesebben