Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám"

Átírás

1 Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám SPOSOB ZRIADENIA, PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE Zákonom NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.263/2006 Z.z. a v znení zákona č. 254/2007 Z.z. sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že miestnymi orgánmi štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len krízové riadenie ) sú obvodné úrady. Obvodný úrad je právnická osoba, a je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obvodný úrad sa vo svojej činnosti riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými právnymi predpismi a v ich medziach uzneseniami vlády SR, smernicami a ďalšími opatreniami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu. Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade, a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v obvodnom úrade. Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý súži na jeho činnosť a zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu. Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo vnútra SR Obvodný úrad sa člení na tieto odbory a osobný úrad : a) odbor organizačný b) odbor všeobecnej vnútornej správy c) odbor živnostenského podnikania d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia f) odbor ekonomický g) osobný úrad Odbory obvodného úradu a osobný úrad sa nečlenia na oddelenia. V mene obvodného úradu v administratívnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný odbor. Obvodný úrad vydáva na základe zákonov, v ich medziach a na základe splnomocnenie zákona vyhlášky. Pôsobnosť obvodného úradu na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len krízové riadenie ) ustanovujú osobitné zákony. Obvodný úrad v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi vykonáva štátnu správu aj vo veciach poistenia motorových vozidiel.

2 - 2 - ORGANIZAČNÝ PORIADOK Organizačný poriadok obvodného úradu vymedzuje základné úlohy obvodného úradu, vnútornú organizáciu obvodného úradu, zásady riadenia, zásady rozhodovania, rozsah právomoci prednostu obvodného úradu (ďalej len prednosta ) a vedúcich odborov. I. ODBOR ORGANIZAČNÝ predovšetkým : a) na úseku organizačnom -prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti ( zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, sťažnosti prešetruje v prípadoch, že smerujú proti zamestnancom organizačného odboru, alebo proti vedúcemu iného odboru, -prijíma, eviduje zabezpečuje prešetrenie a kontroluje vybavovanie petícií ( zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 ) -vykonáva kontrolu dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí občanov, plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnením niektorých zákonov, -zabezpečuje činnosť podateľne b) vo vzťahu k územnej samospráve - usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy, -sleduje plnenie úloh obcí vo vzťahu k miestnym pohrebiskám, najmä s ohľadom na plnenie medzinárodných záväzkov v humanitnej oblasti, ktorým je Slovenská Republika viazaná na úseku vojnových cintorínov, hrobov a iných pamätných miest, II. ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY predovšetkým : a) na úseku matrík - je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo priezviska ( zákon NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov), -metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, -podáva informácie a stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu b) ďalšia činnosť mimo úseku matrík - osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách..., c) na úseku priestupkovom

3 vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, objasňuje priestupky a vykonáva úkony tým spojené, -prejednáva priestupky na úseku vojnových hrobov ( zákon č. 130/2005 Z.z. ) d) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov -rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos má použiť v Slovenskej republiky na území obvodu podľa zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a iných podobných hrách, -vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR ( zákon č. NR SR č. 63/19963 Zb.) e) na úseku volieb a referenda - vykonáva organizačno - technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (zákon č. 333/2004 Z.z. ), voľby prezidenta Slovenskej republiky ( zákon č. 46/1999 Z.z. ), volieb do orgánov samosprávy obcí ( 346/1990 Zb.), volieb do orgánov samosprávnych krajov ( zákon č. 303/2001 Z.z. ) volieb do Európskeho parlamentu ( zákon č. 331/2003 Z.z.) a referenda ( zákon NR SR č. 564/1992 Zb. ) e) na úseku registrácie -zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie a zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka, III. ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA Predovšetkým : a) úsek živnostenskej registrácie -rozhoduje o vydaní živnostenských listov tuzemských fyzickým osobám a právnickým osobám na prevádzkovanie ohlasovacích živností ( zákon č. 455/1991 Zb. v znení nesk.predpisov ) -rozhoduje v povoľovacom konaní o udeľovaní alebo zamietnutí koncesií pre tuzemské fyzické osoby a právnické osoby -posudzuje splnenie všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania živnosti -rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnenia -plní úlohy jednotného kontaktného miesta b) úsek vedenia živnostenského registra -zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra ( CEZíR, zákon č. 455/1991 Zb. v znení nesk. predpisov ) -prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo

4 - 4 - c) úsek kontroly -kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona ( zákon č. 455/1991 Zb. v znení nesk. predpisov ) -rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené podnikanie a za porušenie iných ustanovení zákona, IV. ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA predovšetkým: a) úsek civilnej ochrany -riadi a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí a kontroluje plnenie opatrení civilnej ochrany vo svojom obvode ( zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. v znení nesk. predpisov, -plánuje, riadi a vykonáva v danom rozsahu odbornú prípravu na úseku civilnej ochrany a jednotiek pre územnú potrebu a zariadení civilnej ochrany -organizuje protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia -navrhuje vyhlasovanie a odvolávanie ohrozenia, stavu núdze, mimoriadnej situácie na území obvodu, -zabezpečuje a riadi informačný systém civilnej ochrany, zabezpečuje núdzové zásobovanie osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou, b) na úseku krízového riadenia -koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení ( zákon č. 387/2002 Z.z.) - vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií c) na úseku obrany štátu -vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovaním bezpečnosti a obrany štátu kontroly prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na vykonávaní mobilizačných cvičení ( zákon č.319/2002 Z..z. ) -koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu -podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu, -prejednáva v prvom stupni správne delikty a priestupky na úseku obrany d) na úseku hospodárskej mobilizácie -vedie evidenciu o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie a ktoré môžu byť príkazom určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie ( zákon č.414/2002 Z.z.) -vypracúva a uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe štátnych hmotných rezerv, -vypracúva a priebežne aktualizuje údajové dokumenty o hospodárskej mobilizácie -vykonáva správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie

5 - 5 - V. ODBOR EKONOMICKÝ predovšetkým: a) na úseku rozpočtu a účtovníctva -predkladá na ministerstvu vnútra podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy, -zabezpečuje činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov rozpočtu verejnej správy -zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu, -poskytuje dotáciu obciam na prenesený výkon štátnej správy v osobitých prípadoch, poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečovanie volieb referenda, -plní úlohy klienta štátnej pokladnice, -vedie účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných predpisov -nakladá s pohľadávkami a záväzkami štátu v správe obvodného úradu -rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút ( zákon č. 381/2001 Z..z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení nesk.predpisov ) a zabezpečuje ich vymáhanie b) na úseku vnútornej prevádzky -zabezpečuje všetky úlohy súvisiacich s materiálno-technickým zabezpečením obvodného úradu, jeho autoprevádzky, stravovania zamestnancov, -zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu, -nakladá s majetkom v správe obvodného úradu a zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, práce a služieb VI. OSOBNÝ ÚRAD predovšetkým : -plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, -zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade a pracovnoprávnych vzťahov, -zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme

6 A Komáromi Körzeti Hivatalra vonatkozó alapinformációk az információk szabad áramlásáról szóló 211/2000, T.t. számú törvényből kifolyólag Az alapítás módja, jogkörök és illetékesség A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az 515/2003 T.t. számú törvénnyel, valamint a 254/2007 T.t. számú, a kerületi hivatalok megszünésérüol rendelkező törvény alapján, amely a körzeti havatalokra vonatkozik, meghatározta, hogy az államigazgatás helyi szintű megvalósítói a körzeti hivatalok, amelyek általános belügyi, vállalkozói, gazdasági, szervezési, civilvédelmi és válságkezelési főosztályra tagolódnak. A körzeti hivatal jogi személy, a SZK belügyminisztériumának.költségvetési szerve. A körzeti hivatal tevékenységét a Szlovák Köztársaság alkotmánya, törvényei és egyéb jogi előírásai, valamint a törvények keretében a minisztériumok és egyéb központi szervek által kiadott kormányhatározatok, útmutatók határozzák meg. A körzeti hivatal nevében az adminisztratív eljárásokban öszhangban a az illetékes 71/1967 T.t. számú, a közigazgatásról rendelkező törvény alapján az illetékes főosztály dönt. A körzeti hivatal főosztályainak illetékességét az egyes főosztályokon speciális törvények határozzák meg. A körzeti hivatal végzi a speciális törvény által megszabott tartalomban a gépkocsik kötelező biztosításának ellenőrzését és a büntetés behajtását is. Szervezési szerkezet A körzeti hivatal szervezési szabályzata meghatározza a hivatal feladatait, belső rendjét, az irányítás és döntések alapelveit, a hivatal elöljárójának és főosztályvezetőinek jogkörét. I. Általános belügyek főosztálya a) állampolgársági igazolások, anyakönyvek ellenőrzése b) aláírások, okmányok hitelesítése c) szabálysértési eljárások d) állami szimbólumok használatának ellenőrzése, nyilvános gyűjtések engedélyezése e) regisztráció: - azon alapítványok megszüntetése, amelyek a polgári törvénykönyv alapján voltak bejegyezve - fent említett alapítványok kitörlése a nyivántartásból, ennek bejelentése az illetékes szerveknek: belügyminisztérium, statisztikai hivatal, adóhivatal f) választások, népszavazás és népszámlálás megszervezése és módszertani irányítása II. Vállalkozói főosztály a) vállakozói engedélyek kiadása és az ezzel összefüggő jogkörök gyakorlása b) vállakozói nyilvántartás vezetése c) vállalkozók ellenőrzése III. Válságirányítási főosztály

7 a) válsághelyzetek kezelése és megoldása b) gazdasági mozgósítás c) titkosított adatok és események védelme d) civillakosság védelem IV. Gazdasági főosztály a) gazdasági részleg - gazdálkodik a költségvetési törvény irányelvei szerint és a belügyminisztérum által meghatározott előleggel a kötelező mutatók szerint és biztosítja a felhasznált pénzek könyvelését - átutalja az önkormányzatoknak a választások és népszavazás bebiztosítására a pénzügyminisztérium álatal meghatározott összeget, ellenőrzi ezek felhasználását és könyvelését - átutalja a községeknek az átvitt jogkörök elvégzéséhez szükséges állami támogatást (anyakönyvek) és elvégzi ennek könyvelését, ellenőrzését - bebiztosítja a 381/2001 T.t. számú törvény alapján a biztosítás behajtását és bírság kiszabását a kötelező gépjárműbiztosításnál IV. Szervezési főosztály - biztosítja a körzeti hivatal belső müködésének feltételeit, - biztosítja a körzeti hivatal informatikai feladatait - biztosítja a körzeti hivatal iktatói, iratkezelési és levéltári feladatait Előírások, utasítások és magyarázó állásfoglalások áttekintése, melyek alapján a köteles személy eljár és dönt Közigazgatási illetékek jegyzéke, melyeket a köteles személy kiszab a közigazgatási ténykedésért és megtérítések jegyzéke ( beleértve elengedésük feltételeit ) az információk hozzáférhetővé tételéért és kiszolgáltatásáért A körzeti hivatal által kidolgozott és jóváhagyott koncepciók és tervezetek Információk a körzeti hivatal által szervezett konferenciákról, szakmai kezdeményezésekről és rendezvényekről rendelkezésre állnak az körzeti hivatal honlapján www. mnv.sk, illető főosztályvezetőnél a hivatal által megszabott ügyfélfogadási órákban.

Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území

Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území Štúdia početnosti a charakteristiky verených budov a využiteľnosti zavádzania nástrojov a technológií OZE pri zabezpečení energetických

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne

ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne 1. Miesto konania: verejné priestranstvo na p.č. 1818/24, 1818/25, 1818/26 v Komárne 2. Usporiadateľ jarmoku: Mesto Komárno

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06 Csőcserék Június elején az Enerbyt vállalat elkezdte a földalatti hővezetékek cseréjének első szakaszát. A szóban forgó csövek 40 évesek,

Részletesebben

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DH 16 színes oldalon * * * DH 16 farebných strán 2007. október 10. * 15. évfolyam * 17.szám * 17. číslo * 15. ročník * 10. októbra 2007 sz Panelprogram 3

Részletesebben

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. augusztus 24., 19. évfolyam, 15.-16. szám 15.-16. číslo, 19.

Részletesebben

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/4 Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és Kovács László magyar

Részletesebben

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata.

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata. Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 14. ročník Október 2010 3. szám 14. évfolyam 2010 Október Jubilejné XV. Obecné dni Magdaléna

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Lelki csönd és gyertyafény

Lelki csönd és gyertyafény nov. 9. 16.00-tól : X. KÁRPÁT- MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL MÁRTON-NAPI VIGALOM a Városi Művelődési Központban 9. nov. od 16.00: X. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY VESELICA NA MARTINA v MsKS Megjelenik

Részletesebben

EKELI HÍRMONDÓ 1220 2014

EKELI HÍRMONDÓ 1220 2014 1. číslo Samosprávne noviny november 2014 1. szám Önkormányzati lap 2014 november 1220 2014 Vážení občania našej obce Je dobrým zvykom pred ukončením volebného obdobia urobiť vyhodnotenie činnosti a bilanciu

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Költözött a nyugdíjas klub. Február 7 től a Vá sártér 825/8 címen található meg a városi nyugdíjas klub (a galéria volt épülete). DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Klub dôchodcov na novej

Részletesebben

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 Olajkutak lesznek a Duna mentén? Párkányban is keresik a lelőhelyet Az elmúlt hónapban több szlovákiai médium is arról számolt be, hogy

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Iskolai csodák. Hetven hungarikon. Dvojtarifová daň sa zrejme zruší. Megmenekült a CINEMAX

Iskolai csodák. Hetven hungarikon. Dvojtarifová daň sa zrejme zruší. Megmenekült a CINEMAX XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. szeptember 7., 19. évfolyam, 17. szám 17. číslo, 19. ročník, 7.

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09 Vadaš si zoberie miliónovú pôžičku Už aj na júlovom zasadnutí samosprávy vyvolalo ohlas, že sa kúpalisko Vadaš chystá zobrať približne

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 Hamarosan Párkány is dönt Alig egy hónap múlva, november 27-én önkormányzati választásokat tartanak Szlovákia-szerte. Párkány lakói már

Részletesebben

Egy család életét nagyban befolyásolja,

Egy család életét nagyban befolyásolja, 0,50 www.deltakn.sk Tragikus baleset Ógyalla Május 17-én az ógyallai hulladékgyűjtő telepen halálos kimenetelű baleset történt. V. Attila testét élettelenül találták meg a rakodórámpán. A szolgálatát végző

Részletesebben

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990 Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Az év vállalkozónője 2005-ben a Kis-és Középvállalkozásokat Fejlesztő Nemzeti Ügynökség immár hatodik alkalommal hirdette meg a legjobb

Részletesebben

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo 2004/5 Múzeumnyitó Múzeum otvorené Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie A galéria létrehozása, a művelődési ház, majd a városi mozi felújítása után újabb kulturális intézménnyel

Részletesebben

Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának,

Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának, XXIII. évfolyam, 18. szám Ingyenes kiadvány 2014. október 15. Alapítva 1849-ben Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának, az aradi vértanúk kivégzése emléknapjának,

Részletesebben

www.blackanddecker.eu AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK

www.blackanddecker.eu AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na rezanie dreva,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša pásová brúska Black & Decker je určená na brúsenie

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K 2 7 8 D 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určené na vŕtanie do dreva, kovov,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben