Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám"

Átírás

1 Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám SPOSOB ZRIADENIA, PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE Zákonom NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.263/2006 Z.z. a v znení zákona č. 254/2007 Z.z. sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že miestnymi orgánmi štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len krízové riadenie ) sú obvodné úrady. Obvodný úrad je právnická osoba, a je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obvodný úrad sa vo svojej činnosti riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými právnymi predpismi a v ich medziach uzneseniami vlády SR, smernicami a ďalšími opatreniami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu. Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade, a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v obvodnom úrade. Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý súži na jeho činnosť a zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu. Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo vnútra SR Obvodný úrad sa člení na tieto odbory a osobný úrad : a) odbor organizačný b) odbor všeobecnej vnútornej správy c) odbor živnostenského podnikania d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia f) odbor ekonomický g) osobný úrad Odbory obvodného úradu a osobný úrad sa nečlenia na oddelenia. V mene obvodného úradu v administratívnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný odbor. Obvodný úrad vydáva na základe zákonov, v ich medziach a na základe splnomocnenie zákona vyhlášky. Pôsobnosť obvodného úradu na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len krízové riadenie ) ustanovujú osobitné zákony. Obvodný úrad v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi vykonáva štátnu správu aj vo veciach poistenia motorových vozidiel.

2 - 2 - ORGANIZAČNÝ PORIADOK Organizačný poriadok obvodného úradu vymedzuje základné úlohy obvodného úradu, vnútornú organizáciu obvodného úradu, zásady riadenia, zásady rozhodovania, rozsah právomoci prednostu obvodného úradu (ďalej len prednosta ) a vedúcich odborov. I. ODBOR ORGANIZAČNÝ predovšetkým : a) na úseku organizačnom -prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti ( zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, sťažnosti prešetruje v prípadoch, že smerujú proti zamestnancom organizačného odboru, alebo proti vedúcemu iného odboru, -prijíma, eviduje zabezpečuje prešetrenie a kontroluje vybavovanie petícií ( zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 ) -vykonáva kontrolu dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí občanov, plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnením niektorých zákonov, -zabezpečuje činnosť podateľne b) vo vzťahu k územnej samospráve - usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy, -sleduje plnenie úloh obcí vo vzťahu k miestnym pohrebiskám, najmä s ohľadom na plnenie medzinárodných záväzkov v humanitnej oblasti, ktorým je Slovenská Republika viazaná na úseku vojnových cintorínov, hrobov a iných pamätných miest, II. ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY predovšetkým : a) na úseku matrík - je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo priezviska ( zákon NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov), -metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, -podáva informácie a stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu b) ďalšia činnosť mimo úseku matrík - osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách..., c) na úseku priestupkovom

3 vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, objasňuje priestupky a vykonáva úkony tým spojené, -prejednáva priestupky na úseku vojnových hrobov ( zákon č. 130/2005 Z.z. ) d) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov -rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos má použiť v Slovenskej republiky na území obvodu podľa zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a iných podobných hrách, -vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR ( zákon č. NR SR č. 63/19963 Zb.) e) na úseku volieb a referenda - vykonáva organizačno - technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (zákon č. 333/2004 Z.z. ), voľby prezidenta Slovenskej republiky ( zákon č. 46/1999 Z.z. ), volieb do orgánov samosprávy obcí ( 346/1990 Zb.), volieb do orgánov samosprávnych krajov ( zákon č. 303/2001 Z.z. ) volieb do Európskeho parlamentu ( zákon č. 331/2003 Z.z.) a referenda ( zákon NR SR č. 564/1992 Zb. ) e) na úseku registrácie -zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie a zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka, III. ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA Predovšetkým : a) úsek živnostenskej registrácie -rozhoduje o vydaní živnostenských listov tuzemských fyzickým osobám a právnickým osobám na prevádzkovanie ohlasovacích živností ( zákon č. 455/1991 Zb. v znení nesk.predpisov ) -rozhoduje v povoľovacom konaní o udeľovaní alebo zamietnutí koncesií pre tuzemské fyzické osoby a právnické osoby -posudzuje splnenie všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania živnosti -rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnenia -plní úlohy jednotného kontaktného miesta b) úsek vedenia živnostenského registra -zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra ( CEZíR, zákon č. 455/1991 Zb. v znení nesk. predpisov ) -prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo

4 - 4 - c) úsek kontroly -kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona ( zákon č. 455/1991 Zb. v znení nesk. predpisov ) -rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené podnikanie a za porušenie iných ustanovení zákona, IV. ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA predovšetkým: a) úsek civilnej ochrany -riadi a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí a kontroluje plnenie opatrení civilnej ochrany vo svojom obvode ( zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. v znení nesk. predpisov, -plánuje, riadi a vykonáva v danom rozsahu odbornú prípravu na úseku civilnej ochrany a jednotiek pre územnú potrebu a zariadení civilnej ochrany -organizuje protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia -navrhuje vyhlasovanie a odvolávanie ohrozenia, stavu núdze, mimoriadnej situácie na území obvodu, -zabezpečuje a riadi informačný systém civilnej ochrany, zabezpečuje núdzové zásobovanie osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou, b) na úseku krízového riadenia -koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení ( zákon č. 387/2002 Z.z.) - vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií c) na úseku obrany štátu -vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovaním bezpečnosti a obrany štátu kontroly prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na vykonávaní mobilizačných cvičení ( zákon č.319/2002 Z..z. ) -koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu -podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu, -prejednáva v prvom stupni správne delikty a priestupky na úseku obrany d) na úseku hospodárskej mobilizácie -vedie evidenciu o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie a ktoré môžu byť príkazom určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie ( zákon č.414/2002 Z.z.) -vypracúva a uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe štátnych hmotných rezerv, -vypracúva a priebežne aktualizuje údajové dokumenty o hospodárskej mobilizácie -vykonáva správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie

5 - 5 - V. ODBOR EKONOMICKÝ predovšetkým: a) na úseku rozpočtu a účtovníctva -predkladá na ministerstvu vnútra podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy, -zabezpečuje činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov rozpočtu verejnej správy -zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu, -poskytuje dotáciu obciam na prenesený výkon štátnej správy v osobitých prípadoch, poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečovanie volieb referenda, -plní úlohy klienta štátnej pokladnice, -vedie účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných predpisov -nakladá s pohľadávkami a záväzkami štátu v správe obvodného úradu -rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút ( zákon č. 381/2001 Z..z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení nesk.predpisov ) a zabezpečuje ich vymáhanie b) na úseku vnútornej prevádzky -zabezpečuje všetky úlohy súvisiacich s materiálno-technickým zabezpečením obvodného úradu, jeho autoprevádzky, stravovania zamestnancov, -zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu, -nakladá s majetkom v správe obvodného úradu a zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, práce a služieb VI. OSOBNÝ ÚRAD predovšetkým : -plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, -zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade a pracovnoprávnych vzťahov, -zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme

6 A Komáromi Körzeti Hivatalra vonatkozó alapinformációk az információk szabad áramlásáról szóló 211/2000, T.t. számú törvényből kifolyólag Az alapítás módja, jogkörök és illetékesség A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az 515/2003 T.t. számú törvénnyel, valamint a 254/2007 T.t. számú, a kerületi hivatalok megszünésérüol rendelkező törvény alapján, amely a körzeti havatalokra vonatkozik, meghatározta, hogy az államigazgatás helyi szintű megvalósítói a körzeti hivatalok, amelyek általános belügyi, vállalkozói, gazdasági, szervezési, civilvédelmi és válságkezelési főosztályra tagolódnak. A körzeti hivatal jogi személy, a SZK belügyminisztériumának.költségvetési szerve. A körzeti hivatal tevékenységét a Szlovák Köztársaság alkotmánya, törvényei és egyéb jogi előírásai, valamint a törvények keretében a minisztériumok és egyéb központi szervek által kiadott kormányhatározatok, útmutatók határozzák meg. A körzeti hivatal nevében az adminisztratív eljárásokban öszhangban a az illetékes 71/1967 T.t. számú, a közigazgatásról rendelkező törvény alapján az illetékes főosztály dönt. A körzeti hivatal főosztályainak illetékességét az egyes főosztályokon speciális törvények határozzák meg. A körzeti hivatal végzi a speciális törvény által megszabott tartalomban a gépkocsik kötelező biztosításának ellenőrzését és a büntetés behajtását is. Szervezési szerkezet A körzeti hivatal szervezési szabályzata meghatározza a hivatal feladatait, belső rendjét, az irányítás és döntések alapelveit, a hivatal elöljárójának és főosztályvezetőinek jogkörét. I. Általános belügyek főosztálya a) állampolgársági igazolások, anyakönyvek ellenőrzése b) aláírások, okmányok hitelesítése c) szabálysértési eljárások d) állami szimbólumok használatának ellenőrzése, nyilvános gyűjtések engedélyezése e) regisztráció: - azon alapítványok megszüntetése, amelyek a polgári törvénykönyv alapján voltak bejegyezve - fent említett alapítványok kitörlése a nyivántartásból, ennek bejelentése az illetékes szerveknek: belügyminisztérium, statisztikai hivatal, adóhivatal f) választások, népszavazás és népszámlálás megszervezése és módszertani irányítása II. Vállalkozói főosztály a) vállakozói engedélyek kiadása és az ezzel összefüggő jogkörök gyakorlása b) vállakozói nyilvántartás vezetése c) vállalkozók ellenőrzése III. Válságirányítási főosztály

7 a) válsághelyzetek kezelése és megoldása b) gazdasági mozgósítás c) titkosított adatok és események védelme d) civillakosság védelem IV. Gazdasági főosztály a) gazdasági részleg - gazdálkodik a költségvetési törvény irányelvei szerint és a belügyminisztérum által meghatározott előleggel a kötelező mutatók szerint és biztosítja a felhasznált pénzek könyvelését - átutalja az önkormányzatoknak a választások és népszavazás bebiztosítására a pénzügyminisztérium álatal meghatározott összeget, ellenőrzi ezek felhasználását és könyvelését - átutalja a községeknek az átvitt jogkörök elvégzéséhez szükséges állami támogatást (anyakönyvek) és elvégzi ennek könyvelését, ellenőrzését - bebiztosítja a 381/2001 T.t. számú törvény alapján a biztosítás behajtását és bírság kiszabását a kötelező gépjárműbiztosításnál IV. Szervezési főosztály - biztosítja a körzeti hivatal belső müködésének feltételeit, - biztosítja a körzeti hivatal informatikai feladatait - biztosítja a körzeti hivatal iktatói, iratkezelési és levéltári feladatait Előírások, utasítások és magyarázó állásfoglalások áttekintése, melyek alapján a köteles személy eljár és dönt Közigazgatási illetékek jegyzéke, melyeket a köteles személy kiszab a közigazgatási ténykedésért és megtérítések jegyzéke ( beleértve elengedésük feltételeit ) az információk hozzáférhetővé tételéért és kiszolgáltatásáért A körzeti hivatal által kidolgozott és jóváhagyott koncepciók és tervezetek Információk a körzeti hivatal által szervezett konferenciákról, szakmai kezdeményezésekről és rendezvényekről rendelkezésre állnak az körzeti hivatal honlapján www. mnv.sk, illető főosztályvezetőnél a hivatal által megszabott ügyfélfogadási órákban.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Fórum Kisebbségkutató Intézet nyelvhasznalat-2012-borito-2_layout 1 19. 3. 2012 11:48 Page 1 Tárgymutató adóhivatal 7, 16 alkalmazott 7, 8, 15, 25, 41 43, 45 alkotmány 3, 20 államnyelvtörvény 27, 29, 31 32, 37, 39, 47 anyakönyvi kivonat

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica VoPby do Narodnej rady Slovenskej republiky Informacie pre volica I Datum a cas konania volieb VoFby do Narodnej rady Slovenskej republiky sa konajii v sobotu 5, marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Pravo

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 1 A Tt. 448/2008. számú törvénye Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Részletesebben

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény)

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény) 1 A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL (építésügyi törvény) szóló törvénye 50/1976 Zb. Zákon O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (stavebný zákon) Kelt: 1976. április

Részletesebben

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Mesto Šamorín Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 20. 08.

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMNYELVÉRŐL O ŠTÁTNOM JAZYKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z.

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMNYELVÉRŐL O ŠTÁTNOM JAZYKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 270/1995. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMNYELVÉRŐL Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. O ŠTÁTNOM JAZYKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 1 A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEINEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ Kelt 1990.

Részletesebben

za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta)

za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov / Nyilatkozat a betöltött tisztségekről, állásokról, tevékenységekről és vagyoni helyzetről podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Iskolai rendtartás Az iskola legfontosabb feladata az oktatás, nevelés, képzés, használható tudás megszerzésének biztosítása minden tanuló számára. Mindezt olyan

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA. Tt. 460/1992. 460/1992 Z. z. PREAMBULUM PREAMBULA. Kelt: 1992. szeptember 1.

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA. Tt. 460/1992. 460/1992 Z. z. PREAMBULUM PREAMBULA. Kelt: 1992. szeptember 1. 1 Tt. 460/1992. 460/1992 Z. z. A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Kelt: 1992. szeptember 1. z 1. septembra 1992 Módosítva: Tt. 224/1998., hatályos 1998. augusztus 5-től Tt. 9/1999.,

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda

Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda PRVÁ ČASŤ Úvodné ustanovenia 1 Účel koncepčného materiálu Tento dokument upravuje podmienky umiestňovania reklamných

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území

Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území Štúdia početnosti a charakteristiky verených budov a využiteľnosti zavádzania nástrojov a technológií OZE pri zabezpečení energetických

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Adatvédelmi nyilatkozat. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Adatvédelmi nyilatkozat Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Adatvédelmi nyilatkozat Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! Az www.englishtalkingclub.com vagy bármely az E-Talking Club Ltd. által

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Minta adásvételi szerződés fa internetes aukciója (FIA) amely a Kereskedelmi törvénykönyv 409. paragrafusa és az azt követő

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Elmélet történet kísérlet. Szabómihály Gizella

Elmélet történet kísérlet. Szabómihály Gizella Elmélet történet kísérlet 342:341.234(497.6) 342.725(437.6) Szabómihály Gizella A nyelv szimbolikus funkciója 1 a szlovák államnyelvtörvényben * The symbolic function of language as reflected in the Slovak

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a Segedínska slovenská samospráva képviselő-testületének 2014. július 8. 17.30 órakor a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Tt. 145/1995 sz. törvénye. Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva június 22. z 22.

A Tt. 145/1995 sz. törvénye. Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

OBČIANSKY ZÁKONNÍK POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV. Zákon č. 40/1964 Zb. A Tt. 40/1964. sz. törvénye. z 26. februára Kelt: február 26.

OBČIANSKY ZÁKONNÍK POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV. Zákon č. 40/1964 Zb. A Tt. 40/1964. sz. törvénye. z 26. februára Kelt: február 26. 1 A Tt. 40/1964. sz. törvénye POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV Zákon č. 40/1964 Zb. OBČIANSKY ZÁKONNÍK Kelt: 1964. február 26. z 26. februára 1964 Módosítva: Tt. 58/1969., hatályos 1969. július 1-től Tt. 131/1982.,

Részletesebben

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012 MANDÁTNA ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb č. R -14536/2012 ktorá bola uzavretá podľa právnych predpisov Maďarska, a to Občianskeho zákonníka - zákona číslo IV. z roku 1959 a zákona číslo XI. z roku

Részletesebben

Feladatlap magyar nyelvbõl és irodalomból

Feladatlap magyar nyelvbõl és irodalomból Keresztnév: Vezetéknév: Feladatlap magyar nyelvbõl és irodalomból Test z maïarského jazyka a literatúry eloslovenské testovanie žiakov 9. roèníka ZŠ T9-2012 Kedves tanulók, a magyar nyelvi és irodalmi

Részletesebben

Zákon č. 147/2001 Z. z. Tt. 147/2001. számú törvénye A REKLÁMRÓL O REKLAME. és némely törvények módosításáról és kiegészítéséről

Zákon č. 147/2001 Z. z. Tt. 147/2001. számú törvénye A REKLÁMRÓL O REKLAME. és némely törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 Tt. 147/2001. számú törvénye Zákon č. 147/2001 Z. z. A REKLÁMRÓL és némely törvények módosításáról és kiegészítéséről O REKLAME a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2001. április 5. z 5. apríla 2001

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.),

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), 2. 31972 R 0574: A Tanács 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról

Részletesebben

XX. Őszi vásár szervezési rendje

XX. Őszi vásár szervezési rendje XX. Őszi vásár szervezési rendje Rendező: NAGYKAPOS VÁROS A szervezés és megvalósítás egészéért felelős személy: ifj. Dr. Gyimesi György, Nagykapos város jegyzője A szervező csapat tagjai: 1. Horváth János,

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

Vass Ágnes Szlovák magyar kettős állampolgárok szlovák állampolgárság nélkül

Vass Ágnes Szlovák magyar kettős állampolgárok szlovák állampolgárság nélkül Vass Ágnes Szlovák magyar kettős állampolgárok szlovák állampolgárság nélkül A magyar állampolgársági törvény módosítása után Szlovákia volt az egyedüli ország, mely jogi ellenlépéssel reagált. Az egyszerűsített

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A ODPADOV Projekt aktivitások Aktivity projektu 1. Projekt Menedzsment/Projektový manažment

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 6 Ročník 10 JÚN 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015 Mestský úrad Kolárovo Na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 30.11.2015 K bodu rokovania číslo: 10/a Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne JUH Predkladá: Ladislav

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

Magyar törvény, szlovák diskurzus

Magyar törvény, szlovák diskurzus VASS ÁGNES Magyar törvény, szlovák diskurzus Az egyszerűsített honosítás sajtóvitája Szlovákiában A Magyar Országgyűlés által elfogadott, a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítására 1 egyedül

Részletesebben

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)]

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)] 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

Ne felejtsük őket! Nyitókoncert. Jedenásty mestský Deň učiteľov. A tisztább Dunaszerdahelyért! Lajkó Félixszel

Ne felejtsük őket! Nyitókoncert. Jedenásty mestský Deň učiteľov. A tisztább Dunaszerdahelyért! Lajkó Félixszel Népszerű klasszikusok a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában, vezényel: Berkes Kálmán, közreműködik: Varga Gábor klarinét. Városi Művelődési Központ, április 12. 19.00 Populárna klasika v podaní Filharmonického

Részletesebben

Városi fotópályázat finisben

Városi fotópályázat finisben DH DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK 2009. OKTÓBER 23-ÁN, AZ 1956-OS FORRADALOM 53. ÉVFORDULÓJÁN: 14.30 ó.: Szentmise 16.00 ó.: Koszorúzás Ünnepi megemlékezés a diktatúra áldozatainak emlékművénél

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának,

Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának, XXIII. évfolyam, 18. szám Ingyenes kiadvány 2014. október 15. Alapítva 1849-ben Az aradi vértanúkra emlékeztünk Városunkban különleges hangulata van október hatodikának, az aradi vértanúk kivégzése emléknapjának,

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 6/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Pintér

Részletesebben

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20.

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20. Projekt EnviroVid Vedúci partner / Vezető Partner: Green Energy Storage Consulting, n.o. (Dunajské nábrežie 1195/5, 945 05 Komárno, Slovakia) Cezhraničný partner / Határonátnyúló partner: Enviro-Pyro Hungary

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka LCD tv fali tartókonzol ástenná konzola pre LCD Termékkód / Kód produktu: L102560 Fontos! Bizonyosodjon meg a szerelés előtt, hogy a doboz tartalmazza az összes alkatrészt. Ha bármelyik alkatrész hiányzik

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Všeobecné zmluvné podmienky

Általános Szerződési Feltételek. Všeobecné zmluvné podmienky Általános Szerződési Feltételek A Green Travel Nemzetközi Utazási Iroda Kft., mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda, Székhelye: 1016 Budapest, Mihály u. 3/b tetőtér 7., Telefon: 06-1-365-1102,

Részletesebben

Kvetinami pre krajšie mesto

Kvetinami pre krajšie mesto A teraszok működtetésének feltételei Megjelenik kéthetente Bővebben a 6.-7. oldalon Vychádza dvojtýždenne 2010. május 12., 18. évfolyam, 9. szám 9. číslo, 18. ročník, 12. mája 2010 DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben