Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám"

Átírás

1 Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám SPOSOB ZRIADENIA, PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE Zákonom NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.263/2006 Z.z. a v znení zákona č. 254/2007 Z.z. sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že miestnymi orgánmi štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len krízové riadenie ) sú obvodné úrady. Obvodný úrad je právnická osoba, a je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obvodný úrad sa vo svojej činnosti riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými právnymi predpismi a v ich medziach uzneseniami vlády SR, smernicami a ďalšími opatreniami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu. Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade, a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v obvodnom úrade. Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý súži na jeho činnosť a zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu. Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo vnútra SR Obvodný úrad sa člení na tieto odbory a osobný úrad : a) odbor organizačný b) odbor všeobecnej vnútornej správy c) odbor živnostenského podnikania d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia f) odbor ekonomický g) osobný úrad Odbory obvodného úradu a osobný úrad sa nečlenia na oddelenia. V mene obvodného úradu v administratívnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný odbor. Obvodný úrad vydáva na základe zákonov, v ich medziach a na základe splnomocnenie zákona vyhlášky. Pôsobnosť obvodného úradu na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len krízové riadenie ) ustanovujú osobitné zákony. Obvodný úrad v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi vykonáva štátnu správu aj vo veciach poistenia motorových vozidiel.

2 - 2 - ORGANIZAČNÝ PORIADOK Organizačný poriadok obvodného úradu vymedzuje základné úlohy obvodného úradu, vnútornú organizáciu obvodného úradu, zásady riadenia, zásady rozhodovania, rozsah právomoci prednostu obvodného úradu (ďalej len prednosta ) a vedúcich odborov. I. ODBOR ORGANIZAČNÝ predovšetkým : a) na úseku organizačnom -prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti ( zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, sťažnosti prešetruje v prípadoch, že smerujú proti zamestnancom organizačného odboru, alebo proti vedúcemu iného odboru, -prijíma, eviduje zabezpečuje prešetrenie a kontroluje vybavovanie petícií ( zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 ) -vykonáva kontrolu dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí občanov, plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnením niektorých zákonov, -zabezpečuje činnosť podateľne b) vo vzťahu k územnej samospráve - usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy, -sleduje plnenie úloh obcí vo vzťahu k miestnym pohrebiskám, najmä s ohľadom na plnenie medzinárodných záväzkov v humanitnej oblasti, ktorým je Slovenská Republika viazaná na úseku vojnových cintorínov, hrobov a iných pamätných miest, II. ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY predovšetkým : a) na úseku matrík - je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo priezviska ( zákon NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov), -metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, -podáva informácie a stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu b) ďalšia činnosť mimo úseku matrík - osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách..., c) na úseku priestupkovom

3 vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, objasňuje priestupky a vykonáva úkony tým spojené, -prejednáva priestupky na úseku vojnových hrobov ( zákon č. 130/2005 Z.z. ) d) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov -rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos má použiť v Slovenskej republiky na území obvodu podľa zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a iných podobných hrách, -vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR ( zákon č. NR SR č. 63/19963 Zb.) e) na úseku volieb a referenda - vykonáva organizačno - technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (zákon č. 333/2004 Z.z. ), voľby prezidenta Slovenskej republiky ( zákon č. 46/1999 Z.z. ), volieb do orgánov samosprávy obcí ( 346/1990 Zb.), volieb do orgánov samosprávnych krajov ( zákon č. 303/2001 Z.z. ) volieb do Európskeho parlamentu ( zákon č. 331/2003 Z.z.) a referenda ( zákon NR SR č. 564/1992 Zb. ) e) na úseku registrácie -zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie a zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka, III. ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA Predovšetkým : a) úsek živnostenskej registrácie -rozhoduje o vydaní živnostenských listov tuzemských fyzickým osobám a právnickým osobám na prevádzkovanie ohlasovacích živností ( zákon č. 455/1991 Zb. v znení nesk.predpisov ) -rozhoduje v povoľovacom konaní o udeľovaní alebo zamietnutí koncesií pre tuzemské fyzické osoby a právnické osoby -posudzuje splnenie všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania živnosti -rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnenia -plní úlohy jednotného kontaktného miesta b) úsek vedenia živnostenského registra -zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra ( CEZíR, zákon č. 455/1991 Zb. v znení nesk. predpisov ) -prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo

4 - 4 - c) úsek kontroly -kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona ( zákon č. 455/1991 Zb. v znení nesk. predpisov ) -rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené podnikanie a za porušenie iných ustanovení zákona, IV. ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA predovšetkým: a) úsek civilnej ochrany -riadi a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí a kontroluje plnenie opatrení civilnej ochrany vo svojom obvode ( zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. v znení nesk. predpisov, -plánuje, riadi a vykonáva v danom rozsahu odbornú prípravu na úseku civilnej ochrany a jednotiek pre územnú potrebu a zariadení civilnej ochrany -organizuje protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia -navrhuje vyhlasovanie a odvolávanie ohrozenia, stavu núdze, mimoriadnej situácie na území obvodu, -zabezpečuje a riadi informačný systém civilnej ochrany, zabezpečuje núdzové zásobovanie osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou, b) na úseku krízového riadenia -koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení ( zákon č. 387/2002 Z.z.) - vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií c) na úseku obrany štátu -vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovaním bezpečnosti a obrany štátu kontroly prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na vykonávaní mobilizačných cvičení ( zákon č.319/2002 Z..z. ) -koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu -podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu, -prejednáva v prvom stupni správne delikty a priestupky na úseku obrany d) na úseku hospodárskej mobilizácie -vedie evidenciu o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie a ktoré môžu byť príkazom určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie ( zákon č.414/2002 Z.z.) -vypracúva a uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe štátnych hmotných rezerv, -vypracúva a priebežne aktualizuje údajové dokumenty o hospodárskej mobilizácie -vykonáva správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie

5 - 5 - V. ODBOR EKONOMICKÝ predovšetkým: a) na úseku rozpočtu a účtovníctva -predkladá na ministerstvu vnútra podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy, -zabezpečuje činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov rozpočtu verejnej správy -zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu, -poskytuje dotáciu obciam na prenesený výkon štátnej správy v osobitých prípadoch, poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečovanie volieb referenda, -plní úlohy klienta štátnej pokladnice, -vedie účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných predpisov -nakladá s pohľadávkami a záväzkami štátu v správe obvodného úradu -rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút ( zákon č. 381/2001 Z..z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení nesk.predpisov ) a zabezpečuje ich vymáhanie b) na úseku vnútornej prevádzky -zabezpečuje všetky úlohy súvisiacich s materiálno-technickým zabezpečením obvodného úradu, jeho autoprevádzky, stravovania zamestnancov, -zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu, -nakladá s majetkom v správe obvodného úradu a zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, práce a služieb VI. OSOBNÝ ÚRAD predovšetkým : -plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, -zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade a pracovnoprávnych vzťahov, -zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme

6 A Komáromi Körzeti Hivatalra vonatkozó alapinformációk az információk szabad áramlásáról szóló 211/2000, T.t. számú törvényből kifolyólag Az alapítás módja, jogkörök és illetékesség A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az 515/2003 T.t. számú törvénnyel, valamint a 254/2007 T.t. számú, a kerületi hivatalok megszünésérüol rendelkező törvény alapján, amely a körzeti havatalokra vonatkozik, meghatározta, hogy az államigazgatás helyi szintű megvalósítói a körzeti hivatalok, amelyek általános belügyi, vállalkozói, gazdasági, szervezési, civilvédelmi és válságkezelési főosztályra tagolódnak. A körzeti hivatal jogi személy, a SZK belügyminisztériumának.költségvetési szerve. A körzeti hivatal tevékenységét a Szlovák Köztársaság alkotmánya, törvényei és egyéb jogi előírásai, valamint a törvények keretében a minisztériumok és egyéb központi szervek által kiadott kormányhatározatok, útmutatók határozzák meg. A körzeti hivatal nevében az adminisztratív eljárásokban öszhangban a az illetékes 71/1967 T.t. számú, a közigazgatásról rendelkező törvény alapján az illetékes főosztály dönt. A körzeti hivatal főosztályainak illetékességét az egyes főosztályokon speciális törvények határozzák meg. A körzeti hivatal végzi a speciális törvény által megszabott tartalomban a gépkocsik kötelező biztosításának ellenőrzését és a büntetés behajtását is. Szervezési szerkezet A körzeti hivatal szervezési szabályzata meghatározza a hivatal feladatait, belső rendjét, az irányítás és döntések alapelveit, a hivatal elöljárójának és főosztályvezetőinek jogkörét. I. Általános belügyek főosztálya a) állampolgársági igazolások, anyakönyvek ellenőrzése b) aláírások, okmányok hitelesítése c) szabálysértési eljárások d) állami szimbólumok használatának ellenőrzése, nyilvános gyűjtések engedélyezése e) regisztráció: - azon alapítványok megszüntetése, amelyek a polgári törvénykönyv alapján voltak bejegyezve - fent említett alapítványok kitörlése a nyivántartásból, ennek bejelentése az illetékes szerveknek: belügyminisztérium, statisztikai hivatal, adóhivatal f) választások, népszavazás és népszámlálás megszervezése és módszertani irányítása II. Vállalkozói főosztály a) vállakozói engedélyek kiadása és az ezzel összefüggő jogkörök gyakorlása b) vállakozói nyilvántartás vezetése c) vállalkozók ellenőrzése III. Válságirányítási főosztály

7 a) válsághelyzetek kezelése és megoldása b) gazdasági mozgósítás c) titkosított adatok és események védelme d) civillakosság védelem IV. Gazdasági főosztály a) gazdasági részleg - gazdálkodik a költségvetési törvény irányelvei szerint és a belügyminisztérum által meghatározott előleggel a kötelező mutatók szerint és biztosítja a felhasznált pénzek könyvelését - átutalja az önkormányzatoknak a választások és népszavazás bebiztosítására a pénzügyminisztérium álatal meghatározott összeget, ellenőrzi ezek felhasználását és könyvelését - átutalja a községeknek az átvitt jogkörök elvégzéséhez szükséges állami támogatást (anyakönyvek) és elvégzi ennek könyvelését, ellenőrzését - bebiztosítja a 381/2001 T.t. számú törvény alapján a biztosítás behajtását és bírság kiszabását a kötelező gépjárműbiztosításnál IV. Szervezési főosztály - biztosítja a körzeti hivatal belső müködésének feltételeit, - biztosítja a körzeti hivatal informatikai feladatait - biztosítja a körzeti hivatal iktatói, iratkezelési és levéltári feladatait Előírások, utasítások és magyarázó állásfoglalások áttekintése, melyek alapján a köteles személy eljár és dönt Közigazgatási illetékek jegyzéke, melyeket a köteles személy kiszab a közigazgatási ténykedésért és megtérítések jegyzéke ( beleértve elengedésük feltételeit ) az információk hozzáférhetővé tételéért és kiszolgáltatásáért A körzeti hivatal által kidolgozott és jóváhagyott koncepciók és tervezetek Információk a körzeti hivatal által szervezett konferenciákról, szakmai kezdeményezésekről és rendezvényekről rendelkezésre állnak az körzeti hivatal honlapján www. mnv.sk, illető főosztályvezetőnél a hivatal által megszabott ügyfélfogadási órákban.

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Zákon O DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANE SLOVENSKEJ REPUBLIKY a o zmene niektorých zákonov

Zákon O DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANE SLOVENSKEJ REPUBLIKY a o zmene niektorých zákonov 1 A Tt. 37/2014. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGÁRÓL, valamint egyes törvények módosításáról 37/2014 Z. z. Zákon O DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANE SLOVENSKEJ REPUBLIKY a o zmene

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Fórum Kisebbségkutató Intézet nyelvhasznalat-2012-borito-2_layout 1 19. 3. 2012 11:48 Page 1 Tárgymutató adóhivatal 7, 16 alkalmazott 7, 8, 15, 25, 41 43, 45 alkotmány 3, 20 államnyelvtörvény 27, 29, 31 32, 37, 39, 47 anyakönyvi kivonat

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV MIEST

O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV MIEST 1 A Tt. 253/1994 sz. törvénye Zákon č. 253/1994 A VÁROSOK FŐPOLGÁRMESTEREINEK ÉS A KÖZSÉGEK POLGÁRMESTEREINEK JOGÁLLÁSÁRÓL ÉS BÉRVISZONYAIRÓL O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica VoPby do Narodnej rady Slovenskej republiky Informacie pre volica I Datum a cas konania volieb VoFby do Narodnej rady Slovenskej republiky sa konajii v sobotu 5, marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Pravo

Részletesebben

A Tt. 365/2004. sz. törvénye. Zákon č. 365/2004.

A Tt. 365/2004. sz. törvénye. Zákon č. 365/2004. 1 A Tt. 365/2004. sz. törvénye AZ EGYES TERÜLETEKEN VALÓ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI VÉDELEMRŐL, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről (diszkrimináció

Részletesebben

A Tt. 365/2004. sz. törvénye. Zákon č. 365/2004.

A Tt. 365/2004. sz. törvénye. Zákon č. 365/2004. 1 A Tt. 365/2004. sz. törvénye AZ EGYES TERÜLETEKEN VALÓ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI VÉDELEMRŐL, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről (diszkrimináció

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény)

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény) 1 A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL (építésügyi törvény) szóló törvénye 50/1976 Zb. Zákon O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (stavebný zákon) Kelt: 1976. április

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 1 A Tt. 448/2008. számú törvénye Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Zákon č. 596/2003 Z. z. A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL

Zákon č. 596/2003 Z. z. A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Zákon č. 300/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky. Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 300/1993. számú törvénye

Zákon č. 300/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky. Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 300/1993. számú törvénye 1 Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 300/1993. számú törvénye A CSALÁDI ÉS UTÓNÉVHASZNÁLATRÓL Zákon č. 300/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky O MENE A PRIEZVISKU 1993. szeptember 23.

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 221/1996. sz. törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 221/1996. sz. törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 221/1996. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG TERÜLETI ÉS KÖZIGAZGATÁSI FELOSZTÁSÁRÓL O ÚZEMNOM

Részletesebben

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Mesto Šamorín Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 20. 08.

Részletesebben

Zákon. Törvény A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon. Törvény A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 Tt. 343/2015. Törvény A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 343/2015 Z. z. Zákon O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov Kelt: 2015. november 18.

Részletesebben

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 1 A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 346/1990. sz. törvénye Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEINEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ Kelt 1990.

Részletesebben

A Tt. 448/2008. számú törvénye. Zákon č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A Tt. 448/2008. számú törvénye. Zákon č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 1 A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Részletesebben

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o Ž i a d o s ť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad mesta Štúrova o podmienkach poskytovania jednorázových dávok Kérelem az egyszeri támogatáshoz

Részletesebben

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA č. 1/27/1/2016: k bodu č 1: Otvorenie Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda súhlasí s programom

Részletesebben

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMNYELVÉRŐL O ŠTÁTNOM JAZYKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z.

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMNYELVÉRŐL O ŠTÁTNOM JAZYKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 270/1995. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMNYELVÉRŐL Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. O ŠTÁTNOM JAZYKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

A Tt. 448/2008. számú törvénye. Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK- RÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

A Tt. 448/2008. számú törvénye. Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK- RÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 1 A Tt. 448/2008. számú törvénye Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK- RÓL és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről 2008. október

Részletesebben

564/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O SPÔSOBE VYKONANIA REFERENDA. Tt. 564/1992 ELSŐ RÉSZ PRVÁ ČASŤ. Alapvető rendelkezések

564/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O SPÔSOBE VYKONANIA REFERENDA. Tt. 564/1992 ELSŐ RÉSZ PRVÁ ČASŤ. Alapvető rendelkezések 1 Tt. 564/1992 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A NÉPSZAVAZÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL Elfogadva 1992. november 19-én 564/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O SPÔSOBE VYKONANIA

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

É R T E S Í T É S. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal földszinti 5-ös számú irodájában igényelhetők:

É R T E S Í T É S. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal földszinti 5-ös számú irodájában igényelhetők: É R T E S Í T É S Gúta Város ezúton értesíti a nyilvánosságot, hogy 2016. augusztus 12-én,13-án és 14 én megrendezi a 32. Gútai Vásárt és a hagyományos búcsút. Az árusítási engedélyek a Gútai Városi Hivatal

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Iskolai rendtartás Az iskola legfontosabb feladata az oktatás, nevelés, képzés, használható tudás megszerzésének biztosítása minden tanuló számára. Mindezt olyan

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ZÁKONNÍK PRÁCE. Tt. 311/ /2001 Z. z. z 2. júla Kelt: július 2.

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ZÁKONNÍK PRÁCE. Tt. 311/ /2001 Z. z. z 2. júla Kelt: július 2. 1 Tt. 311/2001. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE Kelt: 2001. július 2. z 2. júla 2001 Módosítva: Tt. 165/2002., hatályos 2002. április 1-től Tt. 408/2002., hatályos 2002. július 25-től

Részletesebben

Zákon č. 283/2002 Z. z. A Tt. 283/2002. számú törvénye AZ ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSEKRŐL O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH ELSŐ RÉSZ PRVÁ ČASŤ. Alapvető rendelkezések

Zákon č. 283/2002 Z. z. A Tt. 283/2002. számú törvénye AZ ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSEKRŐL O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH ELSŐ RÉSZ PRVÁ ČASŤ. Alapvető rendelkezések 1 A Tt. 283/2002. számú törvénye Zákon č. 283/2002 Z. z. AZ ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSEKRŐL O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH Kelt: 2002. május 16-án zo 16. mája 2002 Módosítás: Tt. 530/2004., hatályos 2004. november 1-től

Részletesebben

za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta)

za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov / Nyilatkozat a betöltött tisztségekről, állásokról, tevékenységekről és vagyoni helyzetről podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS TE 219/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS Pre zasadnutie MZ v Komárne dňa: 21.05.2015 K bodu rokovania: INFORMATÍVNA SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE A FŐELLENŐR

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA. Tt. 460/1992. 460/1992 Z. z. PREAMBULUM PREAMBULA. Kelt: 1992. szeptember 1.

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA. Tt. 460/1992. 460/1992 Z. z. PREAMBULUM PREAMBULA. Kelt: 1992. szeptember 1. 1 Tt. 460/1992. 460/1992 Z. z. A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Kelt: 1992. szeptember 1. z 1. septembra 1992 Módosítva: Tt. 224/1998., hatályos 1998. augusztus 5-től Tt. 9/1999.,

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Výročná správa KŠÚ v Trnave za rok 2006

Výročná správa KŠÚ v Trnave za rok 2006 KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE Vojanského 2, 91701 Trnava Výročná správa KŠÚ v Trnave za rok 2006 1. Identifikácia KŠÚ Názov organizácie: Adresa sídla: Právna forma: Krajský školský úrad v Trnave Vajanského

Részletesebben

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 469/2015 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 05.11.2015 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.11.05 - i ülése

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

VÝROČNÁ SPRÁVA MESTO KOMÁRNO. Marec, 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA MESTO KOMÁRNO. Marec, 2013 VÝROČNÁ SPRÁVA MESTO KOMÁRNO 2012 Marec, 2013 História a poloha mesta Mesto Komárno vzniklo v rannom stredoveku a patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Má bohatú históriu, kultúrne tradície a významné

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Nemecko Jutalom : 1 580 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Nemecko A belépés

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom 954 01 www.mssedmokraska.sk I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1 Felvételi szabályok II/2 Részösszeg fizetés alapszabályai II/3

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 693/2015 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 17.03.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016.03.17-i

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda

Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda PRVÁ ČASŤ Úvodné ustanovenia 1 Účel koncepčného materiálu Tento dokument upravuje podmienky umiestňovania reklamných

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL 1 A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL Zákon č. 597/2003 Z. z. O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 2003.

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben

A Tt. 253/1998. számú törvénye. Zákon č. 253/1998 Z.z.

A Tt. 253/1998. számú törvénye. Zákon č. 253/1998 Z.z. 1 A Tt. 253/1998. számú törvénye Zákon č. 253/1998 Z.z. A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRAI TARTÓZKODÁSI HELYÉNEK BEJELENTÉSÉRŐL ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG LAKOSSÁGÁNAK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL O HLÁSENÍ POBYTU

Részletesebben

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

A POLITIKAI PÁRTOKRÓL ÉS POLITIKAI MOZGALMAKRÓL O POLITICKÝCH STRANÁCH A POLITICKÝCH HNUTIACH. Zákon č. 85/2005 Z. z. A Tt. 85/2005. sz.

A POLITIKAI PÁRTOKRÓL ÉS POLITIKAI MOZGALMAKRÓL O POLITICKÝCH STRANÁCH A POLITICKÝCH HNUTIACH. Zákon č. 85/2005 Z. z. A Tt. 85/2005. sz. 1 A Tt. 85/2005. sz. törvénye A POLITIKAI PÁRTOKRÓL ÉS POLITIKAI MOZGALMAKRÓL Zákon č. 85/2005 Z. z. O POLITICKÝCH STRANÁCH A POLITICKÝCH HNUTIACH Kelt: 2005. február 4. zo 4. februára 2005 Módosítva:

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

50/1976 Zb. A Tt. 50/1976. számú, Zákon A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ (ÉPÍTÉSÜGYI TÖRVÉNY) A STAVEBNOM PORIADKU

50/1976 Zb. A Tt. 50/1976. számú, Zákon A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ (ÉPÍTÉSÜGYI TÖRVÉNY) A STAVEBNOM PORIADKU 1 A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL (ÉPÍTÉSÜGYI TÖRVÉNY) szóló törvénye 50/1976 Zb. Zákon O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) Kelt: 1976. április

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ A HELYI FEJLESZTÉSI ILLETÉKRŐL, Zákon. Törvény. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ A HELYI FEJLESZTÉSI ILLETÉKRŐL, Zákon. Törvény. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 Tt. 447/2015. Törvény A HELYI FEJLESZTÉSI ILLETÉKRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 447/2015 Z. z. Zákon O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS TE 2080/2014 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS Pre zasadnutie MZ v Komárne dňa: 18.09.2014 K bodu rokovania: INFORMATÍVNA SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE A FŐELLENŐR

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS TE 852/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS Pre zasadnutie MZ v Komárne dňa: 07.07.2016 K bodu rokovania: INFORMATÍVNA SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE A FŐELLENŐR

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

A POLITIKAI PÁRTOKRÓL ÉS POLITIKAI MOZGALMAKRÓL O POLITICKÝCH STRANÁCH A POLITICKÝCH HNUTIACH. A Tt. 85/2005. sz. törvénye. Zákon č. 85/2005 Z. z.

A POLITIKAI PÁRTOKRÓL ÉS POLITIKAI MOZGALMAKRÓL O POLITICKÝCH STRANÁCH A POLITICKÝCH HNUTIACH. A Tt. 85/2005. sz. törvénye. Zákon č. 85/2005 Z. z. 1 A Tt. 85/2005. sz. törvénye A POLITIKAI PÁRTOKRÓL ÉS POLITIKAI MOZGALMAKRÓL Zákon č. 85/2005 Z. z. O POLITICKÝCH STRANÁCH A POLITICKÝCH HNUTIACH Kelt: 2005. február 4. zo 4. februára 2005 Módosítva:

Részletesebben

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény)

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény) 1 A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL (építésügyi törvény) szóló törvénye 50/1976 Zb. Zákon O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (stavebný zákon) Kelt: 1976. április

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Adatvédelmi nyilatkozat. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Adatvédelmi nyilatkozat Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Adatvédelmi nyilatkozat Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! Az www.englishtalkingclub.com vagy bármely az E-Talking Club Ltd. által

Részletesebben

TE 786/2012 MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE 786/2012 MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 786/2012 MESTO KOMÁRNO KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne 29.03.2012 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselı-testület 2012.03.29- i ülése tárgysorozatának.

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území

Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území Štúdia početnosti a charakteristiky verených budov a využiteľnosti zavádzania nástrojov a technológií OZE pri zabezpečení energetických

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye augusztus

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye augusztus 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 845/14/2 v Trebišove dňa 25. septembra 2014 Rozhodnutie

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

A Tt. 79/2015. számú törvénye. Zákon č. 79/2015 Z. z O ODPADOCH A HULLADÉKOKRÓL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 79/2015. számú törvénye. Zákon č. 79/2015 Z. z O ODPADOCH A HULLADÉKOKRÓL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 79/2015. számú törvénye A HULLADÉKOKRÓL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 79/2015 Z. z O ODPADOCH a o zmene a doplnení niektorých zákonov Kelt: 2015. március 17. zo 17.

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE - 331/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 30.07.2015 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2015.07.30

Részletesebben

A Tt. 79/2015. számú törvénye. Zákon č. 79/2015 Z. z O ODPADOCH A HULLADÉKOKRÓL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 79/2015. számú törvénye. Zákon č. 79/2015 Z. z O ODPADOCH A HULLADÉKOKRÓL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 79/2015. számú törvénye A HULLADÉKOKRÓL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 79/2015 Z. z O ODPADOCH a o zmene a doplnení niektorých zákonov Kelt: 2015. március 17. zo 17.

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye augusztus

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye augusztus 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben