ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KÖTÖTT ELŐFIZETŐI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KÖTÖTT ELŐFIZETŐI"

Átírás

1 ETEL MAGYARORSZÁG KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KÖTÖTT ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEKHEZ

2 A jelen általános szerződési feltételek az etel Magyarország Kft. Internet szolgáltatási előfizetői szerződésének részét képezi, és mint ilyen az etel Magyarország Kft. Internet szolgáltatási egyedi előfizetői szerződéssel együtt értelmezendő. I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1. Szolgáltató etel Magyarország Kft., Budapest, 1075, Kazinczy utca , adószáma , cégjegyzékszáma Cg ÁSZF A jelen általános szerződési feltételek. 3. Egyedi Szerződés A Szolgáltató és előfizető (a továbbiakban: Előfizető ) között kötött egyedi előfizetői szerződés Internet szolgáltatások nyújtására, amely az ÁSZF feltételeivel együtt alkotja az Internet szolgáltatás előfizetői szerződést. 4. Fél, Felek Előfizető vagy Szolgáltató, illetve Előfizető és Szolgáltató együttesen. 5. Szerződés Az Internet szolgáltatási előfizetői szerződés, aminek részét képezi az ÁSZF és az Egyedi Szerződés. 6. Távközlési Szolgáltatások Az ÁSZF szerint nyújtott hozzáférési, átviteli és irányítási adathálózati szolgáltatások az OSI referencia modell hálózati szintjéig. 7. Kiegészítő Szolgáltatások A Szolgáltató által az ÁSZF szerint nyújtott, Távközlési Szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatások, így eszközbérleti, adminisztrációs- és az OSI referencia modell hálózati szintje feletti szolgáltatások (pl. SMTP, POP3, DNS, stb.) 8. Szerződéses Szolgáltatások AZ ÁSZF szerint nyújtott Távközlési és Kiegészítő Szolgáltatások együttesen. 9. Díjszabás Az Szerződéses Szolgáltatásokra vonatkozóan Szolgáltató által közzétett díjszabása, amelynek a Szerződés megkötésékor hatályos változatát Szolgáltató az Egyedi Szerződéshez csatolta. 10. Szolgáltatási Specifikáció Az ÁSZF-hez mellékelt specifikáció, amely az egyes Szerződéses Szolgáltatások leírását és műszaki paramétereit tartalmazza.

3 II. 11. Vis Maior Esemény Az érintett Fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény okozta, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. 12. Spam Kéretlen, tömeges mennyiségű . A SZERZŐDÉS HATÁLYA 1. A Szerződés hatályba lépése A Szerződés az Egyedi Szerződésben meghatározottak szerint lép hatályba. Ha az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szerződés hatályba lépésének ideje az Egyedi Szerződés aláírásának napja. 2. A Szerződés hatályának szüneteltetése Szolgáltató jogosult az Szerződéses Szolgáltatásokat szüneteltetni, ha Előfizető a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőtől számított 15 napon belül nem tesz eleget és a számlaegyeztető levélre sem reagál; az Szerződéses Szolgáltatások igénybevételére használt előfizetői berendezés veszélyezteti Szolgáltató berendezéseit vagy hálózatát; Előfizető egyéb módon megszegte a Szerződés 0. pontjában foglalt kötelezettségeit; Az Szerződéses Szolgáltatások addig szünetelnek, amíg Előfizető nem szünteti meg a szüneteltetés okát vagy Szolgáltató a Szerződést fel nem mondja. Szolgáltató jogosult továbbá az Szerződéses Szolgáltatásokat szüneteltetni, ha a Szolgáltatói hálózat karbantartása, felújítása, fejlesztése vagy módosítása szükséges; büntetendő cselekmény elkövetésének megakadályozásához szükséges; erre Szolgáltatót jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi; Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén (lásd VI. pont). Az Előfizető a szüneteltetés idejére szolgáltatási díjat nem köteles fizetni. Nem rendkívüli karbantartás esetén Szolgáltató köteles Előfizetőt a szüneteltetést megelőzően nyolc nappal előre telefonon, személyesen, ben vagy írásban (faxon, levélben) tájékoztatni. Előfizető szüneteltetés kérésére nem jogosult.

4 3. A Szerződés megszűnése A Szerződés megszűnik rendes felmondással, rendkívüli felmondással, ha a hírközlési hatóság Szolgáltató engedélyét visszavonja, vagy az engedélyezési feltételeket a hírközlési hatóság úgy módosítja, hogy azok többé nem teszik lehetővé az Szerződéses Szolgáltatások biztosítását Előfizető számára, ha a Felek az Egyedi Szerződésben határozott időtartamot jelöltek meg, e határozott időtartam lejártával, feltéve, hogy a Felek nem hosszabbítják meg a Szerződést. Amennyiben Szolgáltató a Díjszabás szerint Előfizetőnek díjkedvezményt adott arra tekintettel, hogy Előfizető hosszabb tartamú Szerződés megkötését vállalta, de a későbbiekben a Szerződés az Egyedi Szerződésben meghatározott hosszabb időtartam lejárta előtt bármilyen okból megszűnik, Előfizető köteles a díjkedvezményt a Díjszabásban meghatározott módon Szolgáltatónak a Szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül Szolgáltató számlája ellenében visszafizetni. Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén szolgáltatási díjat nem fizet vissza. 3.1 Rendes felmondás Előfizető bármikor jogosult a Szerződést vagy az abban foglalt egyes Szerződéses Szolgáltatásokat indokolás nélkül felmondani. A felmondás idő 15 nap, a felmondást írásban kell Szolgáltatóhoz eljuttatnia. Az Előfizetőt a felmondási idő alatt továbbra is terhelik a Szerződésben foglalt kötelezettségei. A Kiegészítő Szolgáltatásokra vonatkozóan a Szolgáltatási Specifikáció a rendes felmondás e szabályaitól eltérően is rendelkezhet. Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződést vagy az abban foglalt egyes Szerződéses Szolgáltatásokat írásban 2 hónap felmondási idővel felmondani. 3.2 Rendkívüli felmondás a Szolgáltató által Szolgáltató jogosult a Szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani, ha Előfizető nem teljesíti a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítás elküldésétől számított harminc napon belül. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Előfizető súlyosan megszegi a Szerződést, így például, de nem kizárólagosan: 1. Előfizető megakadályozza, hogy Szolgáltató a Szerződés feltételei szerint ellenőrizze vagy karbantartsa az Szerződéses Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges berendezéseket; 2. Előfizető figyelmen kívül hagyja az Szerződéses Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges előfizetői végberendezések felújítására vagy cseréjére vonatkozó műszaki előírásokat;

5 3. Előfizető a Szolgáltató tulajdonában lévő végberendezéseket vagy az Szerződéses Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges előfizetői végberendezéseket nem a Szerződés feltételei szerint üzemelteti, vagy azokat Szerződésbe ütköző módon átalakítja; 4. Előfizető megsérti a Szerződés IV.3 pontjában foglalt rendelkezéseket. Szolgáltató a Szerződés felmondását megelőzően legalább 15 nappal írásban köteles felszólítani Előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére, és a Szerződés felmondására csak akkor jogosult, ha Előfizető a szerződésszegést továbbra sem szünteti meg. Szolgáltató továbbá jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben: 1. Ha az azonnali hatályú felmondás büntetendő cselekmény elkövetésének megakadályozásához szükséges; 2. Ha erre Szolgáltatót jogszabály, hatósági határozat vagy a IV.3 pontban meghatározott szervezet kötelezi. 3.3 Rendkívüli felmondás Vis Maior Esemény bekövetkezte miatt Amennyiben a Szerződés VI. pontja szerint Vis Maior Esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1. Szerződés feltételeinek módosítása Felek a Szerződést kölcsönös megegyezés alapján írásban módosíthatják. 2. Előfizetői szolgáltatás hozzáférési pont és egyéb adatok megváltozása Távközlési Szolgáltatásokkal kapcsolatban amennyiben Előfizető az Egyedi Szerződés szerinti szolgáltatás hozzáférési pontot meg kívánja változtatni, köteles Szolgáltatónak kifizetni a változással járó költségeket, és Szolgáltatót megfelelő időben előre értesíteni. Előfizető az Egyedi Szerződésben foglalt egyéb adatainak, így például a számlázási címének vagy kapcsolattartó személyének megváltozásáról köteles Szolgáltatót a változástól számított 8 napon belül írásban értesíteni. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét arra, hogy e kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért Előfizető felel. 3. Díjszabás és műszaki feltételek egyoldalú módosítása, Szolgáltató elérhetőségének megváltozása Szolgáltató 30 nappal előre történő értesítése mellett jogosult a Díjszabást egyoldalúan megváltoztatni. Szolgáltató fenntartja a jogot a műszaki feltételek módosítására, ha ez a szolgáltatások színvonalát nem befolyásolja. Szolgáltató Előfizető értesítése mellett jogosult az Egyedi Szerződésbe foglalt ügyfélszolgálat elérhetőségét megváltoztatni.

6 IV. ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI 1. Ellenőrzés és karbantartás tűrése, hibaelhárítás lehetővé tétele Előfizető az Szerződéses Szolgáltatásokban bekövetkező esetleges hibák kijavítása érdekében köteles a Szolgáltató vagy képviselője részére lehetővé tenni a szolgáltatáshozzáférési pont ellenőrzését, a feltárt hibák elhárítását, illetve a szükséges karbantartás elvégzését. 2. Előfizetői végberendezések használatával kapcsolatos kötelezettségek Előfizető csak a HÍF által engedélyezett végberendezést használhat. Előfizető köteles a végberendezéseket rendeltetésszerűen és a Szerződésnek megfelelően használni. 3. Szolgáltató tulajdonában lévő végberendezések használatával kapcsolatos kötelezettségek Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában, de Előfizető használatában lévő végberendezéseket rendeltetésszerűen és a Szerződésnek megfelelően használni, a szükséges karbantartásokat a gyártó utasításai (kezelési útmutató, használati kézikönyv) szerint elvégezni. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy a rendeltetés- vagy szerződésellenes használatból vagy a megfelelő karbantartás elmulasztásából eredő minden kárért Előfizető felelős. 4. Szolgáltatási díj és más fizetési kötelezettség Előfizető köteles a kiállított számla alapján a Díjszabásban foglalt szolgáltatási díjat kifizetni. A Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésének határideje az adott számla megérkezésétől számított 30 nap, amelyet banki átutalással kell teljesíteni Szolgáltató számla szerinti bankszámlaszámára. A számlára vonatkozó reklamációnak a számla kifizetését illetően nincsen halasztó hatálya. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén Előfizető késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke évi 14 %. 5. Tartózkodás az Szerződéses Szolgáltatások igénybevételének átengedésétől Előfizető Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem adhatja tovább az Szerződéses Szolgáltatásokat, és nem engedélyezheti annak használatát üzleti alapon harmadik személy részére. Előfizető Szolgáltató felé felelős minden olyan személyért, aki az Szerződéses Szolgáltatásokat az előfizetői szolgáltatás hozzáférési pontról veszi igénybe, függetlenül attól, hogy ezt az Előfizető nem engedélyezte vagy arról nem szerzett tudomást.

7 6. Előfizető Szerződéshez kapcsolódó egyéb kötelezettségei Előfizető tudomásul veszi, hogy mivel Szolgáltató tagja a Budapest Internet Exchangenek (BIX), a RIPE NCC-nek a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése során is köteles betartani ezen szervezetek alapszabályait, szabályzatait, más kötelező rendelkezéseit és a velük kötött szerződéseket. Ez okból Szolgáltató az Szerződéses Szolgáltatások nyújtása során köteles Előfizetővel is betartatni a vonatkozó szabályokat. Előfizető a Szolgáltatások használata során továbbá köteles betartani a következő ajánlást: Sally Hambridge: Netiquette Guidelines, RFC 1855, angolul: ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt, magyarul: Előfizető nem használhatja a Szerződéses Szolgáltatásokat Spam küldésére. Amennyiben Előfizető a Szerződéses Szolgáltatásokat olyan tömeges küldésére használja, amelybe minden címzett kifejezetten hozzájárult, Előfizető köteles a hozzájárulást megőrizni, és a címzett kérésére a tömeges küldését abbahagyni. Előfizetőnek biztosítania kell továbbá, hogy Spamet nem fog továbbítani. Így többek között tilos olyan ún. open mail relay szolgáltatást működtetni, amely azonosítatlan vagy ismeretlen küldő fél általi eket is továbbít az Előfizető által irányított informatikai rendszeren (számítógépen, hálózaton) kívülre. Amennyiben Előfizető az azonosított küldő féltől érkező eket továbbítja, Előfizető köteles a továbbítás tényét a megfelelő Received sorba feljegyezni. Előfizető egyébként a Szerződéses Szolgáltatásokat is felhasználva csak akkor jogosult névtelen továbbítási szolgáltatást nyújtani, ha a szolgáltatás felügyeletével biztosítani tudja, hogy az azonosítatlan vagy túlzó használatot megakadályozza. Előfizető hozzájárul, hogy Szolgáltató ellenőrizze, Előfizető mennyiben felel meg a fenti követelményeknek. Szolgáltató ezt az ellenőrzést az Előfizetőt lehető legkevésbé zavaró módon jogosult végezni. V. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni. 1. Távközlési Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hozzáférés létesítése Szolgáltató köteles az Előfizető által az Egyedi Szerződésben megrendelt Távközlési Szolgáltatásokhoz az Egyedi Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül hozzáférést létesíteni az Egyedi Szerződésben meghatározott végpontokra. 2. Szerződéses Szolgáltatások nyújtásának kötelezettsége Szolgáltató köteles az Egyedi Szerződés szerinti Távközlési- és Kiegészítő Szolgáltatásokat Előfizetőnek a Szolgáltatási Specifikációkban meghatározott műszaki paraméterek szerint nyújtani.

8 Amennyiben Szolgáltató a Szerződés szerint valamely Távközlési Szolgáltatást nem vagy hibásan teljesítette, és ez Szolgáltatónak felróható, köteles Előfizető javára jóváírni a vonatkozó havi díj egyharmincad részét minden olyan napra, amelyen a Távközlési Szolgáltatás hibás vagy nem elérhető volt. 3. Adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató köteles Előfizető személyes adatait az évi LXIII. törvénynek megfelelően kezelni. Szolgáltató kijelenti, hogy Előfizető személyes adatait az Szerződéses Szolgáltatások megfelelő nyújtása és a szolgáltatási díj számlázása céljából kezeli. A számlázási, reklamációs és forgalmi adatokon kívüli, a Szolgáltató által kezelt adatok körét az Egyedi Szerződés tartalmazza. Szolgáltató a számlázáshoz szükséges előfizetői adatokat csak annyi ideig tárolhatja, amennyi ideig a számlázással kapcsolatos (díjszámítási, elszámolási) előfizetői igény érvényesíthető. Szolgáltató köteles az Szerződéses Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi információt bizalmasan kezelni. Szolgáltató az általa, vagy hálózatnak igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során közlés vagy személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide nem értve a külön jogszabályokban meghatározott eseteket - nem teheti lehetővé. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját Szolgáltatóval azonos módon terheli. 4. Ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat működtetése, hibaelhárítás Szolgáltató köteles a nap 24 órájában, az év 365 napján hibabejelentő- és ügyfélszolgáltatót működtetni (a továbbiakban: ügyfélszolgálat ). Előfizető az Szerződéses Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszát az ügyfélszolgálat telefonszámán jelentheti be, ahol panaszát regisztrálják. Előfizető hibalapot kap, amelyen feltüntetik a problémával kapcsolatos fejleményeket. Szolgáltató Előfizető panaszára hat órán belül reagál, a hiba elhárítását pedig amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik 24 órán belül megkezdi. Amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, a hiba elhárítását Szolgáltató a hiba prioritásától függően az alábbi határidőn belül köteles elvégzi, egy éven belül az esetek 99,5 %-ában. Az alábbi határidők harmadik fél közreműködését nem igénylő esetekben irányadóak. A hibaelhárítás ideje a hibaelhárítás megkezdésétől a hibaelhárítás befejezésének a hibalapon regisztrált időpontjáig tart.

9 Prioritás Probléma jellege Hibaelhárítási idő 1 Egyedüli kapcsolat kiesése Kiesés alternatív útvonal nélkül 4 óra Nagy megbízhatóságú rendszer kiesése Szerver kiesése 2 Több kapcsolatból egy kiesése Kiesés alternatív útvonallal 12 óra Backup rendszer működik 3 Tranziens hiba Degradált szolgáltatás 5 nap Késleltetés Szerver probléma 4 Ügyfélre nincs hatással Útválasztó tábla cseréje 5 nap Megfigyelés Dokumentálás Régóta fennálló probléma 5. Számlázás és számlára vonatkozó reklamáció Szolgáltató a szolgáltatási díjat a Díjszabásban meghatározottak szerint számlázza Előfizetőnek. Szolgáltató köteles a számlára vonatkozó reklamációt azonnal nyilvántartásba venni és kivizsgálni. Abban az esetben, ha Előfizető vitatja a Szolgáltató által megállapított szolgáltatási díj összegét, Szolgáltatónak bizonyítania kell, hogy számításai és az általa megállapított szolgáltatási díj összege helyes. Ha Szolgáltató elfogadja Előfizető számlára vonatkozó reklamációját, a következő előfizetői számlán köteles jóváírni a megfelelő összeget. Ha erre nincsen lehetőség, Szolgáltató köteles a megfelelő összeget harminc napon belül Előfizető részére visszafizetni. Szolgáltató kijelenti, hogy számlázási eljárása biztonságos, illetéktelen külső személyek nem férhetnek hozzá, és megfelel a pénzügyi és számviteli előírásoknak. 6. Szolgáltató felelőssége a Szerződés teljesítéséért Tekintettel arra, hogy a közcélú Internet hálózat nem áll Szolgáltató kizárólagos ellenőrzése alatt, Szolgáltató nem vállal felelősséget az ezzel összefüggő szolgáltatások késedelméből, meghibásodásából, megszakításából, felfüggesztéséből vagy korlátozásából eredő kárért. Szolgáltató nem vállalja, hogy a hálózatán túli hálózat bármikor hozzáférhető lesz, és nem vállal felelősséget más hálózat hibájából eredő meghibásodásért vagy megszakadásért, illetve annak késedelmes kijavításáért.

10 Előfizető tudomásul veszi, hogy az évi LXXII. törvény 11. (1) bekezdése értelmében Szolgáltató a Szerződés felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítése esetén csak az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. VI. VIS MAIOR Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem vagy hibás teljesítésért, ha azt Vis Maior Esemény okozta. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis Maior Esemény időtartama alatt a Szerződés szünetel.

11 SZOLGÁLTATÁSI SPECIFIKÁCIÓK I. TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 1. etel Transfer 1.1 Szolgáltatás meghatározása és műszaki paraméterek Átalánydíjas bérelt vonali TCP/IP protokollcsomag alapú kapcsolat nemzetközi hozzáféréssel az Egyedi Szerződésben meghatározott garantált sávszélességgel. Szolgáltató vállalja, hogy az összes általa értékesített hozzáférés sávszélessége legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a rendelkezésre álló összes nemzetközi sávszélességet. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az értékesített sávszélesség (downstream) meghaladja a rendelkezésre álló sávszélességet (upstream), akkor bővíti a hálózati kapacitást. A bérelt vonali kapcsolat fizikai interfész típusát, illetve az adatkapcsolati protokollt Felek az Egyedi Szerződésben határozzák meg. A hálózati protokoll az IP. Ha az Előfizető hálózata külön autonóm rendszert ( AS ) alkot, akkor az útválasztás módja a két autonóm rendszer között a BGP4 protokoll szerinti. Szolgáltató vállalja, hogy a nyújtott szolgáltatás egymást követő 12 hónapban eléri a 99,5%-os átlagos rendelkezésre állást. A szolgáltatás rendelkezésre állása annyiban csökken, amennyiben a szolgáltatás kiesése Szolgáltató saját hálózatára visszavezethető okok miatt, Szolgáltató érdekkörén belül történt. A csomagkésleltetés ideje egyirányban maximum 450 ms. A csomagkésleltetés idejét Szolgáltató hálózatán belül kell számítani, mértéke az adásra kerülő csomag legelső bitjének adási ideje és a végberendezésen vételre kerülő IP csomag utolsó bitjének vételi ideje között eltelt idő. 1.2 Távközlési Szolgáltatáshoz kapcsolódó Kiegészítő Szolgáltatások 1 db. útválasztó (router) bérlete az erouter feltételei szerint; edns szolgáltatás nyújtása a Távközlési Szolgáltatás nyújtásának ideje alatt; 1 db. edomain regisztráció ; 1 db. ecom regisztráció két évre; korlátlan számú másodszintű domain regisztráció (SLD); 4 db. IP cím kiosztása Előfizető részére az ehhez szükséges RIPE regisztrációval (RIPE-219) együtt

12 2. etel Tempo 2.1 Szolgáltatás meghatározása és műszaki paraméterek Átalánydíjas bérelt vonali TCP/IP protokollcsomag alapú kapcsolat nemzetközi és belföldi (BIX) hozzáféréssel az Egyedi Szerződésben meghatározott dedikált sávszélességgel. Szolgáltató vállalja, hogy az összes általa értékesített hozzáférés sávszélessége legfeljebb 65 %-kal haladhatja meg a rendelkezésre álló összes nemzetközi sávszélességet. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az értékesített sávszélesség (downstream) meghaladja a rendelkezésre álló sávszélességet (upstream), akkor bővíti a hálózati kapacitást. A bérelt vonali kapcsolat fizikai interfész típusát, illetve az adatkapcsolati protokollt Felek az Egyedi Szerződésben határozzák meg. A hálózati protokoll az IP. Ha az Előfizető hálózata külön autonóm rendszert ( AS ) alkot, akkor az útválasztás módja a két autonóm rendszer között a BGP4 protokoll szerinti. Szolgáltató vállalja, hogy a nyújtott szolgáltatás egymást követő 12 hónapban eléri a 99,5%-os átlagos rendelkezésre állást. A szolgáltatás rendelkezésre állása annyiban csökken, amennyiben a szolgáltatás kiesése Szolgáltató saját hálózatára visszavezethető okok miatt, Szolgáltató érdekkörén belül történt. A csomagkésleltetés ideje egyirányban maximum 450 ms. A csomagkésleltetés idejét Szolgáltató hálózatán belül kell számítani, mértéke az adásra kerülő csomag legelső bitjének adási ideje és a végberendezésen vételre kerülő IP csomag utolsó bitjének vételi ideje között eltelt idő. 2.2 Távközlési Szolgáltatáshoz kapcsolódó Kiegészítő Szolgáltatások 1 db. útválasztó (router) bérlete az erouter feltételei szerint; edns szolgáltatás nyújtása a Távközlési Szolgáltatás nyújtásának ideje alatt; 1 db. edomain regisztráció; 1 db. ecom regisztráció két évre; korlátlan számú másodszintű domain regisztráció (SLD); 4 db. IP cím kiosztása Előfizető részére az ehhez szükséges RIPE regisztrációval (RIPE-219) együtt 3. etel Farm Előfizető számára Szolgáltató lehetőséget biztosít kiszolgálói végberendezések elhelyezésére Szolgáltató helyiségében, továbbá csatlakoztatási lehetőséget 100 Mbps-os sebességű FastEthernet interfészen keresztül egy switch berendezéshez. Előfizető végberendezései számára szünetmentes áramforrást (UPS) Szolgáltató biztosítja.

13 4. etel VIP (Virtual Internet Provider) Előfizető ISDN30-as portot bérelhet Szolgáltató eszközein, így Előfizető betárcsázási lehetőséghez jut. Egy-egy betárcsázás alkalmával átlagos sávszélességű Internet hozzáférést kap. A sávszélesség a mindenkori modem típusától függ, maximálisan 128 Kb/s lehet. Előfizető tetszőleges számú saját ügyfelének adhatja tovább a szolgáltatást, a rendelkezésre álló port(ok) kihasználtságának figyelése Előfizető feladata. Szolgáltató vállalja, hogy rendszeréhez web alapú management felületet biztosít, ahol Előfizető elvégezheti a felhasználók regisztrálását, illetve ahonnan Előfizető forgalmi adatokat kérhet le. II. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1. etel DNS Elsődleges és másodlagos domain név szolgáltatás (DNS) a RIPE előírásoknak megfelelően (RIPE-185). 2. etel Domain Teljes körű lebonyolítása a.hu TLD alá történő domain név bejegyeztetésnek, a RIPE és az ISZT előírásainak megfelelően, és a domain név delegálásának fenntartása folyamatos edns Kiegészítő Szolgáltatás biztosításával. Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által megjelölt domain bejegyezhetőségéért. 3. etel Com Teljes körű lebonyolítása a.com,.org,.net TLD alá történő domain név bejegyeztetésnek, a Network Solutions Inc. szolgáltatási feltételeinek megfelelően, a Kiegészítő Szolgáltatás biztosításának ideje alatt folyamatos edns Kiegészítő Szolgáltatás. Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által megjelölt domain bejegyezhetőségéért. 4. etel WebCenter Szolgáltató saját hálózati kiszolgálóján Előfizető számára virtuális www-kiszolgálást, virtuális POP3 kiszolgálást biztosít postafiókokkal együtt, továbbá az ehhez szükséges edns Kiegészítő Szolgáltatást. A www-kiszolgáláshoz kapcsolódó tárhely méretét, a postafiókok számát és méretét az Egyedi Szerződés határozza meg. 5. etel Router Szolgáltató Előfizetőnek hálózati útválasztót (router) ad bérbe. Az útválasztó típusát az Egyedi Szerződés határozza meg. Az útválasztó Szolgáltató tulajdonában marad.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8.

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Általános Szerződési Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Érvényes: 2012. február 1-től készült: 2011.október 30. 1/40 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Készült 2004. január 13 Utolsó módosítás: 2009.Október 15 Hatályba lépés: 2009. November 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01.

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2011. ÁPRILIS 01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben