ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KÖTÖTT ELŐFIZETŐI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KÖTÖTT ELŐFIZETŐI"

Átírás

1 ETEL MAGYARORSZÁG KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KÖTÖTT ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEKHEZ

2 A jelen általános szerződési feltételek az etel Magyarország Kft. Internet szolgáltatási előfizetői szerződésének részét képezi, és mint ilyen az etel Magyarország Kft. Internet szolgáltatási egyedi előfizetői szerződéssel együtt értelmezendő. I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1. Szolgáltató etel Magyarország Kft., Budapest, 1075, Kazinczy utca , adószáma , cégjegyzékszáma Cg ÁSZF A jelen általános szerződési feltételek. 3. Egyedi Szerződés A Szolgáltató és előfizető (a továbbiakban: Előfizető ) között kötött egyedi előfizetői szerződés Internet szolgáltatások nyújtására, amely az ÁSZF feltételeivel együtt alkotja az Internet szolgáltatás előfizetői szerződést. 4. Fél, Felek Előfizető vagy Szolgáltató, illetve Előfizető és Szolgáltató együttesen. 5. Szerződés Az Internet szolgáltatási előfizetői szerződés, aminek részét képezi az ÁSZF és az Egyedi Szerződés. 6. Távközlési Szolgáltatások Az ÁSZF szerint nyújtott hozzáférési, átviteli és irányítási adathálózati szolgáltatások az OSI referencia modell hálózati szintjéig. 7. Kiegészítő Szolgáltatások A Szolgáltató által az ÁSZF szerint nyújtott, Távközlési Szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatások, így eszközbérleti, adminisztrációs- és az OSI referencia modell hálózati szintje feletti szolgáltatások (pl. SMTP, POP3, DNS, stb.) 8. Szerződéses Szolgáltatások AZ ÁSZF szerint nyújtott Távközlési és Kiegészítő Szolgáltatások együttesen. 9. Díjszabás Az Szerződéses Szolgáltatásokra vonatkozóan Szolgáltató által közzétett díjszabása, amelynek a Szerződés megkötésékor hatályos változatát Szolgáltató az Egyedi Szerződéshez csatolta. 10. Szolgáltatási Specifikáció Az ÁSZF-hez mellékelt specifikáció, amely az egyes Szerződéses Szolgáltatások leírását és műszaki paramétereit tartalmazza.

3 II. 11. Vis Maior Esemény Az érintett Fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény okozta, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. 12. Spam Kéretlen, tömeges mennyiségű . A SZERZŐDÉS HATÁLYA 1. A Szerződés hatályba lépése A Szerződés az Egyedi Szerződésben meghatározottak szerint lép hatályba. Ha az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szerződés hatályba lépésének ideje az Egyedi Szerződés aláírásának napja. 2. A Szerződés hatályának szüneteltetése Szolgáltató jogosult az Szerződéses Szolgáltatásokat szüneteltetni, ha Előfizető a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőtől számított 15 napon belül nem tesz eleget és a számlaegyeztető levélre sem reagál; az Szerződéses Szolgáltatások igénybevételére használt előfizetői berendezés veszélyezteti Szolgáltató berendezéseit vagy hálózatát; Előfizető egyéb módon megszegte a Szerződés 0. pontjában foglalt kötelezettségeit; Az Szerződéses Szolgáltatások addig szünetelnek, amíg Előfizető nem szünteti meg a szüneteltetés okát vagy Szolgáltató a Szerződést fel nem mondja. Szolgáltató jogosult továbbá az Szerződéses Szolgáltatásokat szüneteltetni, ha a Szolgáltatói hálózat karbantartása, felújítása, fejlesztése vagy módosítása szükséges; büntetendő cselekmény elkövetésének megakadályozásához szükséges; erre Szolgáltatót jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi; Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén (lásd VI. pont). Az Előfizető a szüneteltetés idejére szolgáltatási díjat nem köteles fizetni. Nem rendkívüli karbantartás esetén Szolgáltató köteles Előfizetőt a szüneteltetést megelőzően nyolc nappal előre telefonon, személyesen, ben vagy írásban (faxon, levélben) tájékoztatni. Előfizető szüneteltetés kérésére nem jogosult.

4 3. A Szerződés megszűnése A Szerződés megszűnik rendes felmondással, rendkívüli felmondással, ha a hírközlési hatóság Szolgáltató engedélyét visszavonja, vagy az engedélyezési feltételeket a hírközlési hatóság úgy módosítja, hogy azok többé nem teszik lehetővé az Szerződéses Szolgáltatások biztosítását Előfizető számára, ha a Felek az Egyedi Szerződésben határozott időtartamot jelöltek meg, e határozott időtartam lejártával, feltéve, hogy a Felek nem hosszabbítják meg a Szerződést. Amennyiben Szolgáltató a Díjszabás szerint Előfizetőnek díjkedvezményt adott arra tekintettel, hogy Előfizető hosszabb tartamú Szerződés megkötését vállalta, de a későbbiekben a Szerződés az Egyedi Szerződésben meghatározott hosszabb időtartam lejárta előtt bármilyen okból megszűnik, Előfizető köteles a díjkedvezményt a Díjszabásban meghatározott módon Szolgáltatónak a Szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül Szolgáltató számlája ellenében visszafizetni. Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén szolgáltatási díjat nem fizet vissza. 3.1 Rendes felmondás Előfizető bármikor jogosult a Szerződést vagy az abban foglalt egyes Szerződéses Szolgáltatásokat indokolás nélkül felmondani. A felmondás idő 15 nap, a felmondást írásban kell Szolgáltatóhoz eljuttatnia. Az Előfizetőt a felmondási idő alatt továbbra is terhelik a Szerződésben foglalt kötelezettségei. A Kiegészítő Szolgáltatásokra vonatkozóan a Szolgáltatási Specifikáció a rendes felmondás e szabályaitól eltérően is rendelkezhet. Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződést vagy az abban foglalt egyes Szerződéses Szolgáltatásokat írásban 2 hónap felmondási idővel felmondani. 3.2 Rendkívüli felmondás a Szolgáltató által Szolgáltató jogosult a Szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani, ha Előfizető nem teljesíti a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítás elküldésétől számított harminc napon belül. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Előfizető súlyosan megszegi a Szerződést, így például, de nem kizárólagosan: 1. Előfizető megakadályozza, hogy Szolgáltató a Szerződés feltételei szerint ellenőrizze vagy karbantartsa az Szerződéses Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges berendezéseket; 2. Előfizető figyelmen kívül hagyja az Szerződéses Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges előfizetői végberendezések felújítására vagy cseréjére vonatkozó műszaki előírásokat;

5 3. Előfizető a Szolgáltató tulajdonában lévő végberendezéseket vagy az Szerződéses Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges előfizetői végberendezéseket nem a Szerződés feltételei szerint üzemelteti, vagy azokat Szerződésbe ütköző módon átalakítja; 4. Előfizető megsérti a Szerződés IV.3 pontjában foglalt rendelkezéseket. Szolgáltató a Szerződés felmondását megelőzően legalább 15 nappal írásban köteles felszólítani Előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére, és a Szerződés felmondására csak akkor jogosult, ha Előfizető a szerződésszegést továbbra sem szünteti meg. Szolgáltató továbbá jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben: 1. Ha az azonnali hatályú felmondás büntetendő cselekmény elkövetésének megakadályozásához szükséges; 2. Ha erre Szolgáltatót jogszabály, hatósági határozat vagy a IV.3 pontban meghatározott szervezet kötelezi. 3.3 Rendkívüli felmondás Vis Maior Esemény bekövetkezte miatt Amennyiben a Szerződés VI. pontja szerint Vis Maior Esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1. Szerződés feltételeinek módosítása Felek a Szerződést kölcsönös megegyezés alapján írásban módosíthatják. 2. Előfizetői szolgáltatás hozzáférési pont és egyéb adatok megváltozása Távközlési Szolgáltatásokkal kapcsolatban amennyiben Előfizető az Egyedi Szerződés szerinti szolgáltatás hozzáférési pontot meg kívánja változtatni, köteles Szolgáltatónak kifizetni a változással járó költségeket, és Szolgáltatót megfelelő időben előre értesíteni. Előfizető az Egyedi Szerződésben foglalt egyéb adatainak, így például a számlázási címének vagy kapcsolattartó személyének megváltozásáról köteles Szolgáltatót a változástól számított 8 napon belül írásban értesíteni. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét arra, hogy e kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért Előfizető felel. 3. Díjszabás és műszaki feltételek egyoldalú módosítása, Szolgáltató elérhetőségének megváltozása Szolgáltató 30 nappal előre történő értesítése mellett jogosult a Díjszabást egyoldalúan megváltoztatni. Szolgáltató fenntartja a jogot a műszaki feltételek módosítására, ha ez a szolgáltatások színvonalát nem befolyásolja. Szolgáltató Előfizető értesítése mellett jogosult az Egyedi Szerződésbe foglalt ügyfélszolgálat elérhetőségét megváltoztatni.

6 IV. ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI 1. Ellenőrzés és karbantartás tűrése, hibaelhárítás lehetővé tétele Előfizető az Szerződéses Szolgáltatásokban bekövetkező esetleges hibák kijavítása érdekében köteles a Szolgáltató vagy képviselője részére lehetővé tenni a szolgáltatáshozzáférési pont ellenőrzését, a feltárt hibák elhárítását, illetve a szükséges karbantartás elvégzését. 2. Előfizetői végberendezések használatával kapcsolatos kötelezettségek Előfizető csak a HÍF által engedélyezett végberendezést használhat. Előfizető köteles a végberendezéseket rendeltetésszerűen és a Szerződésnek megfelelően használni. 3. Szolgáltató tulajdonában lévő végberendezések használatával kapcsolatos kötelezettségek Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában, de Előfizető használatában lévő végberendezéseket rendeltetésszerűen és a Szerződésnek megfelelően használni, a szükséges karbantartásokat a gyártó utasításai (kezelési útmutató, használati kézikönyv) szerint elvégezni. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy a rendeltetés- vagy szerződésellenes használatból vagy a megfelelő karbantartás elmulasztásából eredő minden kárért Előfizető felelős. 4. Szolgáltatási díj és más fizetési kötelezettség Előfizető köteles a kiállított számla alapján a Díjszabásban foglalt szolgáltatási díjat kifizetni. A Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésének határideje az adott számla megérkezésétől számított 30 nap, amelyet banki átutalással kell teljesíteni Szolgáltató számla szerinti bankszámlaszámára. A számlára vonatkozó reklamációnak a számla kifizetését illetően nincsen halasztó hatálya. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén Előfizető késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke évi 14 %. 5. Tartózkodás az Szerződéses Szolgáltatások igénybevételének átengedésétől Előfizető Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem adhatja tovább az Szerződéses Szolgáltatásokat, és nem engedélyezheti annak használatát üzleti alapon harmadik személy részére. Előfizető Szolgáltató felé felelős minden olyan személyért, aki az Szerződéses Szolgáltatásokat az előfizetői szolgáltatás hozzáférési pontról veszi igénybe, függetlenül attól, hogy ezt az Előfizető nem engedélyezte vagy arról nem szerzett tudomást.

7 6. Előfizető Szerződéshez kapcsolódó egyéb kötelezettségei Előfizető tudomásul veszi, hogy mivel Szolgáltató tagja a Budapest Internet Exchangenek (BIX), a RIPE NCC-nek a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése során is köteles betartani ezen szervezetek alapszabályait, szabályzatait, más kötelező rendelkezéseit és a velük kötött szerződéseket. Ez okból Szolgáltató az Szerződéses Szolgáltatások nyújtása során köteles Előfizetővel is betartatni a vonatkozó szabályokat. Előfizető a Szolgáltatások használata során továbbá köteles betartani a következő ajánlást: Sally Hambridge: Netiquette Guidelines, RFC 1855, angolul: ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt, magyarul: Előfizető nem használhatja a Szerződéses Szolgáltatásokat Spam küldésére. Amennyiben Előfizető a Szerződéses Szolgáltatásokat olyan tömeges küldésére használja, amelybe minden címzett kifejezetten hozzájárult, Előfizető köteles a hozzájárulást megőrizni, és a címzett kérésére a tömeges küldését abbahagyni. Előfizetőnek biztosítania kell továbbá, hogy Spamet nem fog továbbítani. Így többek között tilos olyan ún. open mail relay szolgáltatást működtetni, amely azonosítatlan vagy ismeretlen küldő fél általi eket is továbbít az Előfizető által irányított informatikai rendszeren (számítógépen, hálózaton) kívülre. Amennyiben Előfizető az azonosított küldő féltől érkező eket továbbítja, Előfizető köteles a továbbítás tényét a megfelelő Received sorba feljegyezni. Előfizető egyébként a Szerződéses Szolgáltatásokat is felhasználva csak akkor jogosult névtelen továbbítási szolgáltatást nyújtani, ha a szolgáltatás felügyeletével biztosítani tudja, hogy az azonosítatlan vagy túlzó használatot megakadályozza. Előfizető hozzájárul, hogy Szolgáltató ellenőrizze, Előfizető mennyiben felel meg a fenti követelményeknek. Szolgáltató ezt az ellenőrzést az Előfizetőt lehető legkevésbé zavaró módon jogosult végezni. V. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni. 1. Távközlési Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hozzáférés létesítése Szolgáltató köteles az Előfizető által az Egyedi Szerződésben megrendelt Távközlési Szolgáltatásokhoz az Egyedi Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül hozzáférést létesíteni az Egyedi Szerződésben meghatározott végpontokra. 2. Szerződéses Szolgáltatások nyújtásának kötelezettsége Szolgáltató köteles az Egyedi Szerződés szerinti Távközlési- és Kiegészítő Szolgáltatásokat Előfizetőnek a Szolgáltatási Specifikációkban meghatározott műszaki paraméterek szerint nyújtani.

8 Amennyiben Szolgáltató a Szerződés szerint valamely Távközlési Szolgáltatást nem vagy hibásan teljesítette, és ez Szolgáltatónak felróható, köteles Előfizető javára jóváírni a vonatkozó havi díj egyharmincad részét minden olyan napra, amelyen a Távközlési Szolgáltatás hibás vagy nem elérhető volt. 3. Adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató köteles Előfizető személyes adatait az évi LXIII. törvénynek megfelelően kezelni. Szolgáltató kijelenti, hogy Előfizető személyes adatait az Szerződéses Szolgáltatások megfelelő nyújtása és a szolgáltatási díj számlázása céljából kezeli. A számlázási, reklamációs és forgalmi adatokon kívüli, a Szolgáltató által kezelt adatok körét az Egyedi Szerződés tartalmazza. Szolgáltató a számlázáshoz szükséges előfizetői adatokat csak annyi ideig tárolhatja, amennyi ideig a számlázással kapcsolatos (díjszámítási, elszámolási) előfizetői igény érvényesíthető. Szolgáltató köteles az Szerződéses Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi információt bizalmasan kezelni. Szolgáltató az általa, vagy hálózatnak igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során közlés vagy személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide nem értve a külön jogszabályokban meghatározott eseteket - nem teheti lehetővé. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját Szolgáltatóval azonos módon terheli. 4. Ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat működtetése, hibaelhárítás Szolgáltató köteles a nap 24 órájában, az év 365 napján hibabejelentő- és ügyfélszolgáltatót működtetni (a továbbiakban: ügyfélszolgálat ). Előfizető az Szerződéses Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszát az ügyfélszolgálat telefonszámán jelentheti be, ahol panaszát regisztrálják. Előfizető hibalapot kap, amelyen feltüntetik a problémával kapcsolatos fejleményeket. Szolgáltató Előfizető panaszára hat órán belül reagál, a hiba elhárítását pedig amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik 24 órán belül megkezdi. Amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, a hiba elhárítását Szolgáltató a hiba prioritásától függően az alábbi határidőn belül köteles elvégzi, egy éven belül az esetek 99,5 %-ában. Az alábbi határidők harmadik fél közreműködését nem igénylő esetekben irányadóak. A hibaelhárítás ideje a hibaelhárítás megkezdésétől a hibaelhárítás befejezésének a hibalapon regisztrált időpontjáig tart.

9 Prioritás Probléma jellege Hibaelhárítási idő 1 Egyedüli kapcsolat kiesése Kiesés alternatív útvonal nélkül 4 óra Nagy megbízhatóságú rendszer kiesése Szerver kiesése 2 Több kapcsolatból egy kiesése Kiesés alternatív útvonallal 12 óra Backup rendszer működik 3 Tranziens hiba Degradált szolgáltatás 5 nap Késleltetés Szerver probléma 4 Ügyfélre nincs hatással Útválasztó tábla cseréje 5 nap Megfigyelés Dokumentálás Régóta fennálló probléma 5. Számlázás és számlára vonatkozó reklamáció Szolgáltató a szolgáltatási díjat a Díjszabásban meghatározottak szerint számlázza Előfizetőnek. Szolgáltató köteles a számlára vonatkozó reklamációt azonnal nyilvántartásba venni és kivizsgálni. Abban az esetben, ha Előfizető vitatja a Szolgáltató által megállapított szolgáltatási díj összegét, Szolgáltatónak bizonyítania kell, hogy számításai és az általa megállapított szolgáltatási díj összege helyes. Ha Szolgáltató elfogadja Előfizető számlára vonatkozó reklamációját, a következő előfizetői számlán köteles jóváírni a megfelelő összeget. Ha erre nincsen lehetőség, Szolgáltató köteles a megfelelő összeget harminc napon belül Előfizető részére visszafizetni. Szolgáltató kijelenti, hogy számlázási eljárása biztonságos, illetéktelen külső személyek nem férhetnek hozzá, és megfelel a pénzügyi és számviteli előírásoknak. 6. Szolgáltató felelőssége a Szerződés teljesítéséért Tekintettel arra, hogy a közcélú Internet hálózat nem áll Szolgáltató kizárólagos ellenőrzése alatt, Szolgáltató nem vállal felelősséget az ezzel összefüggő szolgáltatások késedelméből, meghibásodásából, megszakításából, felfüggesztéséből vagy korlátozásából eredő kárért. Szolgáltató nem vállalja, hogy a hálózatán túli hálózat bármikor hozzáférhető lesz, és nem vállal felelősséget más hálózat hibájából eredő meghibásodásért vagy megszakadásért, illetve annak késedelmes kijavításáért.

10 Előfizető tudomásul veszi, hogy az évi LXXII. törvény 11. (1) bekezdése értelmében Szolgáltató a Szerződés felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítése esetén csak az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. VI. VIS MAIOR Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem vagy hibás teljesítésért, ha azt Vis Maior Esemény okozta. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis Maior Esemény időtartama alatt a Szerződés szünetel.

11 SZOLGÁLTATÁSI SPECIFIKÁCIÓK I. TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 1. etel Transfer 1.1 Szolgáltatás meghatározása és műszaki paraméterek Átalánydíjas bérelt vonali TCP/IP protokollcsomag alapú kapcsolat nemzetközi hozzáféréssel az Egyedi Szerződésben meghatározott garantált sávszélességgel. Szolgáltató vállalja, hogy az összes általa értékesített hozzáférés sávszélessége legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a rendelkezésre álló összes nemzetközi sávszélességet. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az értékesített sávszélesség (downstream) meghaladja a rendelkezésre álló sávszélességet (upstream), akkor bővíti a hálózati kapacitást. A bérelt vonali kapcsolat fizikai interfész típusát, illetve az adatkapcsolati protokollt Felek az Egyedi Szerződésben határozzák meg. A hálózati protokoll az IP. Ha az Előfizető hálózata külön autonóm rendszert ( AS ) alkot, akkor az útválasztás módja a két autonóm rendszer között a BGP4 protokoll szerinti. Szolgáltató vállalja, hogy a nyújtott szolgáltatás egymást követő 12 hónapban eléri a 99,5%-os átlagos rendelkezésre állást. A szolgáltatás rendelkezésre állása annyiban csökken, amennyiben a szolgáltatás kiesése Szolgáltató saját hálózatára visszavezethető okok miatt, Szolgáltató érdekkörén belül történt. A csomagkésleltetés ideje egyirányban maximum 450 ms. A csomagkésleltetés idejét Szolgáltató hálózatán belül kell számítani, mértéke az adásra kerülő csomag legelső bitjének adási ideje és a végberendezésen vételre kerülő IP csomag utolsó bitjének vételi ideje között eltelt idő. 1.2 Távközlési Szolgáltatáshoz kapcsolódó Kiegészítő Szolgáltatások 1 db. útválasztó (router) bérlete az erouter feltételei szerint; edns szolgáltatás nyújtása a Távközlési Szolgáltatás nyújtásának ideje alatt; 1 db. edomain regisztráció ; 1 db. ecom regisztráció két évre; korlátlan számú másodszintű domain regisztráció (SLD); 4 db. IP cím kiosztása Előfizető részére az ehhez szükséges RIPE regisztrációval (RIPE-219) együtt

12 2. etel Tempo 2.1 Szolgáltatás meghatározása és műszaki paraméterek Átalánydíjas bérelt vonali TCP/IP protokollcsomag alapú kapcsolat nemzetközi és belföldi (BIX) hozzáféréssel az Egyedi Szerződésben meghatározott dedikált sávszélességgel. Szolgáltató vállalja, hogy az összes általa értékesített hozzáférés sávszélessége legfeljebb 65 %-kal haladhatja meg a rendelkezésre álló összes nemzetközi sávszélességet. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az értékesített sávszélesség (downstream) meghaladja a rendelkezésre álló sávszélességet (upstream), akkor bővíti a hálózati kapacitást. A bérelt vonali kapcsolat fizikai interfész típusát, illetve az adatkapcsolati protokollt Felek az Egyedi Szerződésben határozzák meg. A hálózati protokoll az IP. Ha az Előfizető hálózata külön autonóm rendszert ( AS ) alkot, akkor az útválasztás módja a két autonóm rendszer között a BGP4 protokoll szerinti. Szolgáltató vállalja, hogy a nyújtott szolgáltatás egymást követő 12 hónapban eléri a 99,5%-os átlagos rendelkezésre állást. A szolgáltatás rendelkezésre állása annyiban csökken, amennyiben a szolgáltatás kiesése Szolgáltató saját hálózatára visszavezethető okok miatt, Szolgáltató érdekkörén belül történt. A csomagkésleltetés ideje egyirányban maximum 450 ms. A csomagkésleltetés idejét Szolgáltató hálózatán belül kell számítani, mértéke az adásra kerülő csomag legelső bitjének adási ideje és a végberendezésen vételre kerülő IP csomag utolsó bitjének vételi ideje között eltelt idő. 2.2 Távközlési Szolgáltatáshoz kapcsolódó Kiegészítő Szolgáltatások 1 db. útválasztó (router) bérlete az erouter feltételei szerint; edns szolgáltatás nyújtása a Távközlési Szolgáltatás nyújtásának ideje alatt; 1 db. edomain regisztráció; 1 db. ecom regisztráció két évre; korlátlan számú másodszintű domain regisztráció (SLD); 4 db. IP cím kiosztása Előfizető részére az ehhez szükséges RIPE regisztrációval (RIPE-219) együtt 3. etel Farm Előfizető számára Szolgáltató lehetőséget biztosít kiszolgálói végberendezések elhelyezésére Szolgáltató helyiségében, továbbá csatlakoztatási lehetőséget 100 Mbps-os sebességű FastEthernet interfészen keresztül egy switch berendezéshez. Előfizető végberendezései számára szünetmentes áramforrást (UPS) Szolgáltató biztosítja.

13 4. etel VIP (Virtual Internet Provider) Előfizető ISDN30-as portot bérelhet Szolgáltató eszközein, így Előfizető betárcsázási lehetőséghez jut. Egy-egy betárcsázás alkalmával átlagos sávszélességű Internet hozzáférést kap. A sávszélesség a mindenkori modem típusától függ, maximálisan 128 Kb/s lehet. Előfizető tetszőleges számú saját ügyfelének adhatja tovább a szolgáltatást, a rendelkezésre álló port(ok) kihasználtságának figyelése Előfizető feladata. Szolgáltató vállalja, hogy rendszeréhez web alapú management felületet biztosít, ahol Előfizető elvégezheti a felhasználók regisztrálását, illetve ahonnan Előfizető forgalmi adatokat kérhet le. II. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1. etel DNS Elsődleges és másodlagos domain név szolgáltatás (DNS) a RIPE előírásoknak megfelelően (RIPE-185). 2. etel Domain Teljes körű lebonyolítása a.hu TLD alá történő domain név bejegyeztetésnek, a RIPE és az ISZT előírásainak megfelelően, és a domain név delegálásának fenntartása folyamatos edns Kiegészítő Szolgáltatás biztosításával. Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által megjelölt domain bejegyezhetőségéért. 3. etel Com Teljes körű lebonyolítása a.com,.org,.net TLD alá történő domain név bejegyeztetésnek, a Network Solutions Inc. szolgáltatási feltételeinek megfelelően, a Kiegészítő Szolgáltatás biztosításának ideje alatt folyamatos edns Kiegészítő Szolgáltatás. Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által megjelölt domain bejegyezhetőségéért. 4. etel WebCenter Szolgáltató saját hálózati kiszolgálóján Előfizető számára virtuális www-kiszolgálást, virtuális POP3 kiszolgálást biztosít postafiókokkal együtt, továbbá az ehhez szükséges edns Kiegészítő Szolgáltatást. A www-kiszolgáláshoz kapcsolódó tárhely méretét, a postafiókok számát és méretét az Egyedi Szerződés határozza meg. 5. etel Router Szolgáltató Előfizetőnek hálózati útválasztót (router) ad bérbe. Az útválasztó típusát az Egyedi Szerződés határozza meg. Az útválasztó Szolgáltató tulajdonában marad.

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek WEBTARHELYGALAXIS.HU internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2012. szeptember 01. Utolsó módosítás: 2015.02.06. 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PREMIUMTARHELY.EU Internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2011. február 08. Utolsó módosítás: 2012.03.06. 1 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás Egyéni

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS)

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Tárhely bérleti szerződés

Tárhely bérleti szerződés Magda Tamás E.V. Székhely: 7900, Szigetvár, Széchenyi utca 2. Adószám: 60541637122 E-mail: info@premiumtarhely.eu Weboldal: http://premiumtarhely.eu/ Megrendelő adatai: Név: Adószám/Szem. Ig. szám: Cím:

Részletesebben

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457 Vizsgálati terv Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szerencs 2008.01.04 Kunder Péter Ügyvezető 1. oldal, összesen:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szoftver vásárlási feltételek 1. A Panda Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta. 2. Regisztrácó előtt tudomásul vette a szoftver licenc szerződést.

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) adatai: Név: FlashNet Kft. Cím: 2700 Cegléd, Damjanich u. 8/B Adószám: 23723881-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-152500 Bankszámlaszám: 10103812-59279300-01000000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. ÁSZF készítésének dátuma 2013.03.29. Hatályos: 2013.04.02-től visszavonásig

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. ÁSZF készítésének dátuma 2013.03.29. Hatályos: 2013.04.02-től visszavonásig ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltató: Székhely: 1131 Budapest, Menyasszony u. 91. Ügyfélszolgálati cím: 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 10. Adószám: 24086260-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-997711 E-mail

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: Áramkör nyilvántartási száma: 1) SZERZŐDŐ FELEK: Szolgáltató adatai: Neve: Székhelye Levelezési címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Központi ügyfélszolgálat 8-15 30 : Hibabejelentő 0-24 valamennyi

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1134 Váci út 19, kapcsolt vonali

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) titkarsag@criscomp.hu

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) titkarsag@criscomp.hu SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) amely létrejött egyrészről: Cégnév CRISCOMP INFORMATIKA Kft. Székhely 4030, Debrecen, Gyoma u. 17. Postacím 4030, Debrecen, Gyoma u. 17. Adószám

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A ZalaSystem Műszaki és Informatikai Bt. Internetes szolgáltatásaihoz Készült: 2008.01.15. Módosítva: 2009.07.01 1/8 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3.

Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3. Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS LEVÉLKÜLDŐ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt. RankIT játékszabályzata

Nextent Informatika Zrt. RankIT játékszabályzata Nextent Informatika Zrt. RankIT játékszabályzata 1. A Nextent Informatika Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47 49. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 83388 /2015, továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés 2013. január 1. Ezen szolgáltatási szerződés az ÁSZF (alapszerződés) a szolgáltatásokra vonatkozó szabályzata is egyben, melyet az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt megismer

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Szolgáltatói szerződés

Szolgáltatói szerződés Szolgáltatói szerződés amelyet egyrészről az Ultraweb Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., adószám: 21595910-2-41, továbbiakban: Szolgáltató ), másrészről Adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Készült : Budapest, 2009. július 7. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az IT5 Software Technologies Kft. (továbbiakban: IT5) A cég rövidített elnevezése: IT5 Software Technologies Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) A DominoDomain.hu Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási és tárhely biztosítás)

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. március 12. napján kezdeményezett, 2014.

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Havi felvonó karbantartási szerződés

Havi felvonó karbantartási szerződés Havi felvonó karbantartási szerződés Megrendelő: Budapest, Vállalkozó: Liftmester Kft. Szerződés tárgya: 1131 Budapest, E-mail: info@liftmester.hu Tel: 06/30-2679-976 1 db. 500kg.-os, 6 személyes személyfelvonó

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben