A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje"

Átírás

1 A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje 6/e. számú melléklet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban BCE, vagy Egyetem) rendelkezésére álló kollégiumi férıhelyek szorgalmi és vizsgaidıszakban, valamint ezen idıszakon túl (szakmai gyakorlat) a képesítési követelményekben és a tantervekben megfogalmazott tanulmányi elıírások teljesítésének idıtartamára, a törvényekben, rendeletekben, valamint az egyetem és jelen szabályzatban meghatározott hallgatók elhelyezésére szolgálnak. (2) A kollégiumi pályázati kérelmek beadásának, elbírálásának szempontjairól és annak pontozásáról, összhangban a Felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló kormányrendelettel és az Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzattal, az alábbi eljárásrendet alkotja: (3) elhelyezésre, felvételre a Pályázati felhívást, határidıkkel és tudnivalókkal a Campusok Igazgatói, a Felvételi Bizottságok vezetıi együttesen írják ki, a kari/campus sajátosságokkal, eltérésekkel, a Neptunon, a kollégiumi honlapokon, és hirdetıtáblán minden tanév május 25-ig, illetve január 5-ig. Az elsı éves (BA, BSc, MA, MSc) képzésre felvett hallgatók az egyetemi (kari) felvételi értesítéssel egyidejőleg megkapják a kollégiumi felvételi elektronikus lebonyolítási rendszerének tudnivalóit, amelyek az egyetem és a kollégiumok honlapjain is megtalálhatók. (4) elhelyezésre pályázni kizárólag az Egyetem elektronikus rendszerében található szociális és kollégiumi adatlapok kitöltésével, és a beszkennelt igazolások ezen elektronikus rendszeren keresztül, határidıre történı feltöltésével lehet. A jelentkezéskor színes szabvány igazolványkép digitalizált példányát is fel kell tölteni. Rendkívüli esetben elfogadható a levélben küldött pályázati lap is, amennyiben a pályázó az adott kollégium Igazgatóságát telefonon megkeresi, a pontos feltételeket egyezteti és csatolja a szükséges igazolásokat, valamint színes igazolványképet is mellékel. (5) (elhelyezésre) felvételre pályázhatnak: a) Az egyetem karaira felvett államilag támogatott elsı alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc) valamint a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény által meghatározott elsı kiegészítı alapképzésben, elsı szakirányú alapképzésben, elsı felsıfokú szakképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató magyar és határon túli magyar, illetve államközi szerzıdéssel tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók. b) Az esti és levelezıs képzésen résztvevı hallgatók, valamint a nappali költségtérítéses hallgatók, de ık csak a kollégiumi létszám 3 százalékáig vehetıek fel c) Azok, akiknek az állandó lakhelye Budapest közigazgatási határától több mint 35 km-re található, d) Akik önként vállalják a kollégiumok rendjére vonatkozó szigorú elıírások betartását, ill. havonta napot életvitelszerően laknak a kollégiumban.

2 (6) A kollégiumi felvétel egy félév (5 hónap) vagy egy tanév (10 hónap) idıtartamára szólhat, minden további idıszakra újból kell pályázni. Kivételt képeznek a 6+1 féléves alapképzésben résztvevı hallgatók, mivel ık a 7. félévben csak 5 hónapos idıtartamra jelentkezhetnek. A felvételikor megjelölt (kért) idıpont (5, 10 hónap) elıtt kiköltözni (a férıhelyrıl lemondani) csak orvosi vagy egyéb (tragédia a családban) igazolás alapján lehet, más esetekben a hátralévı idıre (pl. 3 hónap) 50%-os havi kollégiumi térítési díj megfizetése kötelezı. Ez alól kivételt képez a külföldi résztanulmányokat megkezdı hallgató. A tanulmányi évre (10 hónap) kért kollégiumi elhelyezést félévre (5 hónapra) módosítani térítésmentesen lehet, melyet kérelem formájában kell benyújtani az adott Kollégium Igazgatóságra tárgyév december 15-ig. A felvételi eredményének kihirdetésekor a hallgatóval közölni kell, hogy felvétele esetén egy félévre vagy egy tanévre nyert elhelyezést, illetve ha a pályázatát elutasították, fellebbezését milyen határidıvel nyújthatja be. A Felvételi Bizottság döntése ellen fellebbezni a Igazgatókhoz benyújtott kérelem alapján lehet a döntés kézhezvételétıl számított 5 munkanapon belül, elutasítása esetén további fellebbezésnek helye nincs. Az elutasított pályázatokat nyilván kell tartani, évközben megüresedett hely(ek)et az adott kollégium Igazgatója és Bizottságának Elnöke az elutasított jelentkezık közül tölti fel. (7) Az Egyetem (karok) fenntartásában lévı kollégiumok, illetve szakkollégiumok és bérlemények, valamint azok férıhelyeit az alábbi táblázat tartalmazza: Kollégium/bérlemény megnevezése Férıhely Szakkollégium Összes férıhely Tarkarét Kollégium Varga Jenı Kollégium (EVK) 396 Földes Ferenc Kollégium (TEK) + 55 (SzISz) (ISP) Rajk László Szakkollégium Mohácsy Mátyás Kollégium Szent Gellért Kollégium Somogyi Kollégium Hajnóczy József Kollégium és Magyary Zoltán Szakkollégium Balassi Intézet Kollégium (bérlet) Összesen (8) A kollégiumi férıhelyek elosztásáról az egyes kollégiumokban a Campusok Igazgatói és Bizottságai döntenek, az illetékes dékánok jóváhagyásával. (9) A jelentkezık (kérelmezık) kollégiumi felvétele a Campusok Igazgatóinak és a Bizottságokból alakított 6 fıs Felvételi Bizottságainak hatáskörébe tartozik.

3 A Igazgatók és Felvételi Bizottságok a felvételi eljárás kezdetére a beérkezett pályázatok (kérelmek) összesítése után továbbá kötelesek meghatározni az egyes kollégiumokba felvehetı hallgatók létszámát. (10) A pályázó kérelmének beadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Igazgatóság(ok), a Felvételi Bizottságok, és az illetékes Diákjóléti Bizottságok személyes adatait, igazolásait a hatályos Adatvédelmi törvény szabályai szerint kezeljék, tárolják és felhasználják az egyéb támogatások elbíráláshoz. (11) A szakkollégiumok a felvételi eljárásuk során beadott pályázatok alapján, saját hatáskörben döntenek a rendelkezésükre bocsátott férıhelyek feltöltésérıl. A pontozás a szakkollégium által kialakított pontozási rendszer szerint történik, a jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Rendjükben (SzMR) meghatározottak, illetve az ıket befogadó kollégiummal kötött megállapodás alapján. A felvételi eljárás lezárulta után, legkésıbb augusztus 31-ig a szakkollégiumok lakónévsorukat elküldik a befogadó kollégium igazgatójának. (12) A szakkollégiumok rendelkezésére bocsátott férıhelyeken a szakkollégiumok különleges helyzetére való tekintettel legfeljebb az adott szakkollégium létszámának 15%-ban helyezhetnek el más felsıoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóit. A szakkollégiumok részére rendelkezésre álló feltöltetlen helyeket a befogadó kollégiumok a fellebbezés során felhasználhatják általános kollégista felvételére. elhelyezést elnyert szakkollégium tagjaira is kötelezı a befogadó kollégium Házirendjének betartása. II. A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE (1) A pályázatok (a felvétel) értékelésének szempontjai: a) a pályázó és családjának szociális helyzete eltartottak létszáma, eltartók aktív keresık, vállalkozók, nyugdíjasok, rokkant nyugdíjasok, b) a család körülményei (állapota): pályázó árva, félárva, önfenntartó, házas, elvált család tagja, fogyatékos, a felsıoktatási törvény 39. -ának (7) bekezdésében meghatározott hallgatói csoportok valamelyikéhez tartozó, hátrányos helyzető hallgató, gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévı, terhességi-gyermekágyi, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülı, az eltartók, özvegyek, nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek, c) a pályázó családjának lakhatási körülményei, d) a pályázó családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem összege, e) a pályázó állandó lakhelyének távolsága a képzés helyétıl, a felsıbb évfolyamos pályázó tanulmányi átlageredménye (egy vagy két félév), f) az alapképzés elsı évfolyamán a pályázó által elért egyetemi vagy kari felvételi pontszám, g) a mesterképzés elsı évfolyamán a pályázó elért egyetemi vagy kari szám, h) a pályázó hallgatói közösségért végzett és tudományos munkája (felsıbb évfolyamosok), (2) Az (1) a, b, c, d, e, alpontok a Rendszeres szociális ösztöndíj pontozási rendszerével megegyezıek. Összeadott értékük adja a kollégiumi felvételi szociális pontszámát, a (3) pont szerint.

4 (3) Felvétel során a pontszámok beszámításának megoszlása: a szociális pontszám 40 százalékban és a felsıbb évfolyamos tanulmányi átlaga 40 százalékban vagy az I. évf. alap- és mesterszak kari száma 40 százalékban, a közösségért végzett munka 20 százalékban számit. (4) Az egy fıre esı nettó jövedelem számításába nem kell bevonni: a felsıoktatási intézményben tanuló családtag ösztöndíját, szociális ösztöndíját és egyéb támogatás összegét, a családi pótlékot, az árvaellátást, az özvegyi nyugdíjat, a gyermektartást, gyest és a szociális támogatások (gyermekvédelmi támogatás, főtés- és/vagy gázár támogatás, ill.. lakhatási támogatás) összegét, az együtt élı nagyszülık, rokonok létszámát és jövedelmét nem kell jövedelemként elszámolni, csak ha más jövedelem nincs a családban. III. A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATHOZ (KÉRELEMHEZ) CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK (1) A doktorandusz és a külföldi állampolgárságú hallgatóknak nem kell jövedelemigazolást leadni. (2) Az elektronikus jelentkezés során a szükséges igazolásokat is ezen rendszerben kell beküldeni szkennelt formában, ügyelve a jó olvashatóságra. (3) A pályázathoz (jelentkezéshez) a rendszeres szociális ösztöndíjakhoz minden félévben kiadott, a csatolandó igazolásokat tartalmazó rektori utasítás az irányadó. (4) A Felvételi Bizottság csak a pontosan kitöltött, határidıre és igazolásokkal leadott (elküldött) pályázattal foglalkozik, a hiányos vagy késve beérkezett pályázatokat nem értékeli (elutasítja). (5) A Felvételi Bizottság az elutasítást nem indokolja, errıl kizárólag a pályázó személyes érdeklıdésére a Igazgatóságok adnak tájékoztatást (nem telefonon). (6) Az adatok hitelességének ellenırzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb felmérése céljából a Felvételi Bizottság újabb igazolásokat és lakóhelyi környezettanulmányt is bekérhet. IV. A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN ADHATÓ PONTSZÁMOK 1./a 2./b) A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATOK PONTOZÁSI RENDSZERE (1) A rendszeres szociális ösztöndíj pontozási rendszere alapján történik a kollégiumi felvételi szociális pontrészének megállapítása. (2) A kollégiumi felvételi eljárás során maximum 40 szociális pont szerezhetı. (3) A kollégiumi felvételi eljárás során a rendszeres szociális ösztöndíj pontozási rendszere alapján megállapított pontszám 40 százaléka vehetı figyelembe. Abban az esetben, ha ez több mint 40 pont, a hallgató akkor is csak 40 szociális pontot kaphat.

5 6.) AZ ALAPKÉPZÉS I. ÉVFOLYAMOS PÁLYÁZÓKNAK ADHATÓ PONTOK AZ ELÉRT KARI FELVÉTELI PONTSZÁMAIK ALAPJÁN Alapképzés számra adott kollégiumi szám Minimálisan elérhetı 0 pont Maximálisan elérhetı 40 pont ) A MESTERKÉPZÉS I. ÉVFOLYAMOS PÁLYÁZÓINAK ADHATÓ PONTOK AZ ELÉRT KARI FELVÉTELI PONTSZÁMAIK ALAPJÁN Mesterképzéses számra adott kollégiumi szám Minimálisan elérhetı 0 pont Maximálisan elérhetı 40 pont

6 8.) A FELSİBB ÉVFOLYAMOS PÁLYÁZÓKNAK ADHATÓ PONTSZÁMOK TANULMÁNYI ÁTLAGUK ALAPJÁN Minimálisan elérhetı 0 pont Tanulmányi átlag/pontszám Maximálisan elérhetı 40 pont Tan. Átlag* Koll. Pont Tan. átlag Pont Tan. Átlag Pont 5, , , , , ,45 9 4, , ,40 8 4, , ,30 7 4, , ,20 6 4, , ,10 5 4, , ,00 4 4, , ,90 3 4, , ,80 2 4, , ,70 1 4, , ,60 alatt 0 4, , , , , , , ,55 11 * Tanulmányi átlag = tanulmányi ösztöndíj átlag számítása a hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat szerint 9.) A FELSİBB ÉVFOLYAMOSOKNAK KÖSSÉGI MUNKA VÉGZÉSÉÉRT ADHATÓ PONTSZÁMOK Az alábbi szervezetek vezetıi a felvételi eljárás idején leadják a Felvételi Bizottságoknak azon hallgatók pontszámait, akik a közösségi munkát jól végezték. Minden szervezet vezetıje a hallgató éves tevékenységére maximum a táblázat max. pont oszlopában található értéket adhatja, figyelembe véve azt, hogy a listán szereplı pontszámok átlaga legfeljebb az átlag pont oszlopban szereplı érték lehet. (Egy féléves tevékenységre maximum az itt felsorolt pontszámok fele adható.) A különbözı tevékenységekbıl összesen maximum 20 pont szerezhetı. Ha ennél több pontot igazolnak a szervezetek vezetıi a hallgatónak, akkor is csak 20 pont vehetı figyelembe a felvételi eljárás során. Közösségi, tudományos és egyéb Minimálisan elérhetı 0 pont tevékenység/pont Maximálisan elérhetı 20 pont A szervezet megnevezése: Átlag pont Max. pont (Diák, HÖK) Bizottság, érdekvédelmi képviseletek (EHÖK, DJB, stb.) Kari érdekvédelmi képviseletek (HÖK, DJB, stb.) 8 10 EHÖK és Kari HÖK által bejegyzett (Újság szerk., kulturális csoportok, stb.) 7 9 Kari TDK-k (elfogadott TDK dolgozat 3 pont, kari helyezett 6 pont, OTDK indulás 9 pont) demonstrátorok 9

7 10.) A kollégiumi számot a fenti részpontszámokból számolja a rendszer az alábbiak szerint. Szociális pontszám: a rendszeres szociális támogatás pontozási rendszere alapján számítva: Tanulmányi pontszám: számok (alap és mesterképzés) I. évf. vagy felsıbb évfolyamosok (alap és mesterképzés) tanulmányi ösztöndíj átlaga. A Közösségi munkáért kapott pontszámok (felsıbb évf.) A fegyelmi vétség miatt levonandó pontszámok (felsıbb évf.) A Felvételi Bizottság a I./6.) és 8.) pontok alapján, az összesített pontszámoknak megfelelıen elkészíti a pályázó által felállított jelentkezési sorrend figyelembevételével az egyes kollégiumokba felvett lakók névsorát. Felvételi Bizottság a kialakított keretlétszámoknak megfelelıen a pályázókat az összesített pontszámok alapján csökkenı sorrendbe rendezve, megállapítja a felvettek körét, és dönt a fellebbezéssel felvehetı létszámról. A felvetteket és elutasítottakat az elektronikus kollégiumi felvételi rendszer automatikusan értesíti. V. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzat elfogadása napján, május 10-én lép hatályba, és ezzel egyidejőleg a tárgyban kiadott korábbi szabályozás hatályát veszíti. (2) Jelen szabályzat elıírásait elıször június 1-tıl július 16-ig próbaüzemben kell alkalmazni. (3) A próbaüzem tapasztalatai alapján a javítások elvégzése után július 26-tól minden karon és kollégiumban a 2010/2011 tanév ıszi félévétıl kötelezıen alkalmazni kell. Budapest, május 10. Dr. Mészáros Tamás rektor

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. december 13. A határozat száma: 118/2012-2013.(XII.13.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. február

Részletesebben