III. Kollégiumi felvételi pontszám kiszámítása. 1 fıre esı jövedelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Kollégiumi felvételi pontszám kiszámítása. 1 fıre esı jövedelem"

Átírás

1 KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT I. Felvételi pályázat 1.) Kollégiumi elhelyezésre mindenki pályázhat, aki felvételt nyert a felsıoktatási intézménybe illetve felsıoktatási pótfelvételi esetén felvételi kérelmet nyújtott be a felsıoktatási intézménybe, valamint aki hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra, milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kéri a felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt. 2.) Kollégiumi elhelyezésre pályázni a kollégium honlapján található pályázati őrlap kitöltésével és beadásával együttesen kell. 3.) A pályázat beadása a kollégiumi honlapon történı regisztrációval kezdıdik. Ennek során a hallgató által megadott címre a program megküldi a pályázat leadásához és a program használathoz szükséges egyéni kódot. 4.) A digitális aláírásról szóló törvény hiányában kollégiumi elhelyezésre írásban kell pályázni a honlapról kinyomtatott pályázati őrlappal. A pályázati őrlap kitöltése a kollégium internetes honlapján történik. A pályázati őrlapon az igénylı szociális adatait kell közölni. 5.) A pályázati őrlap honlapon történı kitöltésével a jelentkezı adatai egy adatbázisba kerülnek, ezért szükséges, hogy csak a kitöltés után, a honlapról kerüljön kinyomtatásra a pályázati őrlap, melyet aláírva és a szükséges igazolásokat mellékelve kell beadni. 6.) A felsıbb évesek felvételi pontjának számításához szükséges tanulmányi adatokat a THIH biztosítja a Neptun rendszerbıl. 7.) Leendı elsıéves jelentkezık fıiskolai felvételi át a Gólya programból a THIH adja meg a kollégiumi felvételihez. 8.) A hallgatók pályázata akkor tekinthetı érvényesnek, ha a jelentkezés a kollégiumi honlapon kitöltött és kinyomtatott pályázati őrlap leadásával, a szükséges igazolások melléklésével a megadott határidın belül megtörtént. 9.) A kinyomtatott pályázat határidın belüli beadása csak postai úton történhet. 10.) A jelentkezést követıen a Neptun rendszer pénzügyi részében az elsı havi kollégiumi térítési díjjal egy idıben a jelentkezık részére kiterhelésre kerül a kollégiumi felvételi kiértesítésének az egyéneket terhelı költsége. II. Felvételi eljárás 1.) A kollégiumi felvételi két részbıl tevıdik össze, a tanulmányi és a szociális összegébıl. Az elérhetı maximális felvételi 1000 pont. A kollégiumi felvételi ból a tanulmányi 60 %-ot, míg a szociális 40 %-ot tesz ki. 1

2 2.) A felsıbb és a leendı elsı évfolyam pályázóinak tanulmányi ának számítása az alábbiak szerint történik. A felsıbb évfolyamos hallgatók tanulmányi át a jelentkezést közvetlen megelızı két lezárt tanulmányi félév ösztöndíj átlagai alapján, míg a leendı elsıéves hallgatóknak a fıiskolai felvételt jelentı felvételi a alapján kerül meghatározásra. Az elsı évfolyamos hallgatók (leendı másodévesek) ösztöndíj átlagait az elsı lezárt félév duplázásával kapjuk. 3.) Az elsı és felsıbb évfolyamok kollégiumi felvételije elıtt meghatározásra kerül a felvételikor kedvezményben részesülık létszáma. Kedvezményben részesülni magas színvonalú tanulmányi vagy közösségi munkáért, valamint hátrányos szociális helyzet miatt lehet. 4.) A kedvezményezettek a kiosztható férıhely kontingens meghatározása elıtt kollégiumi elhelyezésre kerülnek, amennyiben a kollégiumi felvételibıl kizáró ok nem merül fel velük kapcsolatban. 5.) Tanulmányi kedvezményezettek: a.) A szakkollégiumok azon tagjai, akik kollégiumi elhelyezésüket a szakkollégiumi férıhelyekre kérik és megfelelnek a kollégiumi felvételi követelményeinek b.) Köztársasági ösztöndíjban részesülı hallgatók 6.) Szociális kedvezményezettek: a.) Az a hátrányos helyzető pályázó, aki középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, vagy állami gondozott volt, ezért kollégiumi elhelyezés hiányában felsıfokú tanulmányait nem tudná megkezdeni, illetve folytatni. b.) Árva pályázó c.) Korábban állami gondozott pályázó d.) A pályázó külföldi állampolgár, aki vízumot, tartózkodási engedélyt tanulmányai elvégzéséhez kapott e.) A pályázó korábban a gyermekvédelmi törvény 20. -a (3) bekezdésének b.) pontja alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült, és e/a.) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos e/b.)vagy mindkét szülıje, illetve egy háztartásban élı hajadon, nıtlen, elvált, vagy házastársától külön élı szülıje elhunyt e/c.) vagy kikerült a nevelésbe vétel alól e/d.) vagy gyámsága nagykorúsága miatt megszőnt 7.) Közösségi kedvezményezettek: a.) Kollégiumi Önkormányzat tagok b.) HÖK elnökség tagjai c.) HÖK szakképviselıi d.) Valéta Bizottságok elnökei e.) Öntevékenykörök vezetıi f.) A Fıiskolával szerzıdéses viszonyban álló sportolók 8.) A kiosztható férıhelyek számának meghatározása: A hallgatók számára fenntartott összes férıhelyek számából a kedvezményezettek számára fenntartott férıhelyek számának és a külföldi hallgatók (az intézmény és hallgatók közötti, valamint az államközi szerzıdések alapján elhelyezendık is) számára fenntartott férıhelyek számának levonásával történik. 2

3 III. Kollégiumi felvételi kiszámítása A.) FELSİBB ÉVFOLYAMOK PONTJAINAK KISZÁMÍTÁSA 1.) TANULMÁNYI PONTSZÁM A jelentkezést közvetlen megelızı két lezárt tanulmányi félév (a megelızı tanév II. féléve - valamint a tárgy év I. féléve) ösztöndíj átlagaiból, félévenként külön-külön szakátlagokat számítunk az adott tanévre az adott szakról kollégiumba jelentkezık átlagaiból. A két félév alapján a jelentkezık közötti szakonkénti legmagasabb átlagaival elérhetı maximális 2x300=600 pont. A szakátlagnak megfelelı átlaggal az alap tanulmányi, az az 2x100=200 pont érhetı el. A szakátlagok alattiak pontig, míg a szakátlagok felettiek pontig lineáris elosztásban kerülnek pontozásra mind két félévet tekintve. 2.) SZOCIÁLIS PONTSZÁM A szociális négy részre bontható. A család egy fıre esı jövedelme után (max.: 150 pont) és a család létszáma utáni ából (max.: 50 pont), a hallgató közösségi tevékenységéért kapott ból (max.: 150 pont), valamint a lakóhely intézmény közötti távolságért adott ból (max.: 50 pont). Maximum Tanulmányi Szociális Családi Közösségi jellemzık Távolság % 60% 15% 5% 15% 5% a.) A család egy fıre esı keresetének ai (max.: 150 pont)

4 b.) A családtagok számának a (max.: 50 pont) Családtagok jellemzıi szám Iskolaköteles vagy még nem iskolaköteles testvér 10 Felsıoktatási intézményben tanuló testvér 8 Közös háztartásban élı munkanélküli testvér 5 Munkanélküli szülı (segéllyel) 10 Munkanélküli szülı (segély nélkül) 15 Fogyatékos szülı/testvér 15 Háztartásbeli szülı 5 GYES/GYED/GYET 10 Rokkantnyugdíjas szülı/testvér 15 Rendszeres orvosi kezelés alatt álló családtag 10 Egyedül álló szülı 40 Fogyatékkal élı 50 Félárva 50 c.) Közösségi tevékenység a (max.: 150 pont) Közösségi tevékenység megnevezés szám Valéta biz. Tagja / Öntevékenykör tag 50 NB-s, OB-s, válogatott sportolók 50 Tutor / Senior / Demonstrátor 100 Házi TDK dolgozat és elıadás 100 Országos döntıre javasolt TDK dolgozat és elıadás 150 d.) Lakóhely intézmény távolság a (max.: 50 pont) Távolság (km) szám B.) A LEENDİ ÉVFOLYAMOK PONTJAINAK KISZÁMÍTÁSA 1.) TANULMÁNYI PONTSZÁM A leendı elsıéves hallgatók kollégiumi felvételi ának tanulmányi részét, az egyén fıiskolára kerülését jelentı felvételi alapján számítjuk. Maximálisan 600 pont kerül kiosztásra lineáris eloszlásban a legtöbb pontot és a felvételi küszöböt jelentı felvételi okat szélsıértékeknek tekintve, szakonként. 4

5 3.) SZOCIÁLIS PONTSZÁM A szociális három részre bontható. A család egy fıre esı jövedelme után (max.: 200 pont) és a család létszáma utáni ából (max.: 100 pont), valamint a lakóhely intézmény közötti távolságért adott ból (max.: 100 pont). Maximum Tanulmányi Szociális Családi Távolság jellemzık % 60% 20% 10% 10% a.) A család egy fıre esı keresetének ai (max.: 200 pont) b.) A családtagok számának a (max.: 100 pont) Családtagok jellemzıi szám Iskolaköteles vagy még nem iskolaköteles testvér 20 Felsıoktatási intézményben tanuló testvér 16 Közös háztartásban élı munkanélküli testvér 10 Munkanélküli szülı (segéllyel) 20 Munkanélküli szülı (segély nélkül) 30 Fogyatékos szülı/testvér 30 Háztartásbeli szülı 10 GYES/GYED/GYET 20 Rokkantnyugdíjas szülı/testvér 30 Rendszeres orvosi kezelés alatt álló családtag 20 Egyedül álló szülı 80 Fogyatékkal élı 100 Félárva 100 5

6 c.) Lakóhely intézmény távolság a (max.: 100 pont) Távolság (km) szám C.) ÁTJELENTKEZİK PONTJAINAK KISZÁMÍTÁSA Ugyanúgy történik, mint az A pontban, de külön évfolyamnak kell tekinteni a más egyetemrıl, vagy fıiskoláról átvett hallgatókat. IV. FELVÉTELI DÖNTÉS 1.) A kollégiumnak a város különbözı pontjain, különbözı komfortfokozatú és a Fıiskola épületétıl különbözı távolságra lévı épületei vannak. A szakok közötti igazságos férıhely kiosztás érdekében minden épületben, minden szaknak a szakról a kollégiumba jelentkezettek arányának megfelelı férıhely kontingens kerül kiosztásra. 2.) A kollégiumi férıhelyek nemek szerinti felosztása a jelentkezık arányának megfelelıen történik. 3.) A férıhelyek a kedvezményezettek számára fenntartott férıhelyek és a külföldi hallgatók számára fenntartott férıhelyek számának levonása után %-ban kerülnek odaítélésre az elsı és a felsıbb évfolyamos hallgatók között. Mindkét részbıl % fellebbezési keret kerül elkülönítésre. 4.) A III. pontban megismert számítás szerint kapott egyéni pontok csökkenı sorba állítása után kapott rangsor alapján, a szakonként és épületenként számított kontingensek alapján kerülnek a hallgatók férıhely besorolásra. 5.) Az alábbi személyek a kollégiumi felvételi elsı körében nem vehetık fel: a.) dunaújvárosi állandó lakosú, b.) költségtérítéses képzésben résztvevı, ill. képzési követelményekben meghatározott képzési idın túl nem kaphat kollégiumi elhelyezést, c.) az írásbeli megrovás kollégiumi fegyelmi büntetésben részesülı hallgatók d.) kollégiumi díjtartozó. 7.) Az alábbi kollégiumi fegyelmi büntetésben részesülı hallgatók ki vannak zárva a kollégiumi felvételibıl: a.) írásbeli szigorú megrovás b.) kizárás meghatározott idıre c.) végleges kizárás a kollégiumi felvételekbıl 8.) A kollégiumi férıhely egy tanévre szól, de legfeljebb a kollégiumi tagság 7.. 3). pontjában foglaltak szerinti megszőntéig. A kollégiumi férıhely át nem ruházható! 9.) A kollégiumi felvételt nyert hallgatóval a kollégiumi bentlakási szerzıdést köt, amely a bentlakási szerzıdésben leírtak szerinti idıtartamra szól. A szerzıdés alapján a hallgatónak illetve az érte készfizetı kezesi felelısséget vállaló személy(ek)nek 5 havi vagy 10 havi kollégiumi díjfizetési kötetezettsége keletkezik. 6

7 V. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 1.) A felvételi kiértesítést a hallgató által a Neptun rendszerben megadott levelezési és címre postázzuk. 2.) A felvettek névsorát az adatvédelmi törvények betartása mellett a kollégiumi honlapon mindenki számára hozzáférhetıvé kell tenni. 3.) A kollégium a felvételrıl vagy a pályázat elutasításáról szóló postai értesítésben tájékoztatja a pályázót a ponthatárról és az általa elért eredményrıl. 4.) Aki a meghirdetett kollégiumi beköltözéskor nem foglalja el férıhelyét és azt írásban, indok megjelölésével a beköltözésig elıre nem jelzi a kollégium igazgatójának, azt a férıhelyrıl való lemondásnak tekintjük, és a megüresedett férıhelyet a szabályzatnak megfelelıen betöltjük. 5.) A kollégiumi felvétel alapján a hallgató jogosult a tanulmányi és vizsgaidıszakban a kollégiumban lakni. Ezt meghaladóan a bentlakást írásban kell kérvényezni, melyet a kollégium igazgató engedélyezhet. 6.) Mindkét érintett fél egybehangzó nyilatkozata mellett párok elhelyezésére van lehetıség, ha a párok mindkét tagja külön-külön is jogosult a kollégiumi férıhelyre. Lakóegységek két ágyas szobájában csak a lakóegység másik szobájában lakók hozzájáruló nyilatkozatának benyújtását követıen helyezhetık el a párok. 7.) A kollégiumi felvételi jelentkezések ütemezése úgy kerül kialakításra, hogy a felsıbb évesek és a leendı elsı évesek kollégiumi jelentkezése közel párhuzamosan folyjon. Az elsıévesek jelentkezésének függvényében kerülnek kiosztásra a felsıbb éveseknek a férıhelyek. 8.) A leendı elsı éves pályázók kollégiumi felvételi jelentkezése a fıiskolai felvételt jelentı kiértesítés vélelmezett kézhezvételével kezdıdik. A pályázat határidejét úgy kell megállapítani, hogy postai úton visszaküldhetıek legyenek a honlapról le- és kitöltött pályázati őrlapok a határidı lejártáig. 9.) A pályázat elutasító határozat ellen a kézhezvételtıl számított 8 munkanapon belül fellebbezéssel lehet fordulni a Kollégiumi Önkormányzathoz. A Kollégiumi Önkormányzat fellebbezési bizottsága dönt a fellebbezésekrıl. 10.) Évközi pályázatokat is e felvételi rendszer alapján kell elbírálni, de a kollégium gazdaságos mőködését szem elıtt kell tartani. 11.) Tanulmányi és egyéb okokból passzív félévben levı hallgató különös méltányossági és fellebbezési helyekre sem vehetı fel (kizárólag önköltséges helyet foglalhat el). Amennyiben a kollégiumban elhelyezett hallgató képzési módjában változás történt (államilag finanszírozottból költségtérítésesbe, vagy fordítva) és a férıhelyek száma lehetıvé teszi az elhelyezést, a fizetendı kollégiumi térítési díj is követi a hallgatói jogviszony változását. VI. JOGORVOSLATOK 1.) Az elsıfokú határozat ellen a kollégium igazgatójához fellebbezés nyújtható be. 2.) A fellebbezést 8 napon belül és mindig írásban, kell benyújtani. A fellebbezésben felhozott indokokat minden esetben igazolni kell. 3.) A fellebbezés egyéb formai és eljárás kérdéseiben a Kollégiumi Önkormányzat dönt és a felvételi értesítéssel a jelentkezı tudomására hozza. 4.) A fellebbezéseket a kollégium igazgatója bírálja el, amely jogát delegálhatja a Kollégiumi Önkormányzat elé. Az elbírálás folyamán kikéri a Kollégiumi Önkormányzat véleményét. 5.) A fellebbezéssel kapcsolatos döntésrıl az érintetteket a fellebbezési határidı lejártát követı 30 napon belül értesíteni kell. A döntéssel kapcsolatos további fellebbezést az érintett hallgató az érvényes jogszabályokban leírtak szerint tehet. 7

A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje

A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje 6/e. számú melléklet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban BCE, vagy Egyetem) rendelkezésére

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/2016 - os tanév 1 Általános rendelkezések. 2 A felvételi eljárás menete

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/2016 - os tanév 1 Általános rendelkezések. 2 A felvételi eljárás menete KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/2016 - os tanév 1 Általános rendelkezések Jelen eljárásrend a Középiskolai Leánykollégium kollégiumi felvételének rendjét, lebonyolítását

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben