BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐl Békéscsaba. Szelll istván lé,. 7. lk!. sz.: XIV 336/2009 Előadó: Kis Béla Mell.: 5 db térkép melléklet Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. TelefoIl: (66) Telefax: (66) E-maii: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Településrendezési Eszközök módosítása Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport Véleményező: Yárosfejlesztési_ Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 24-én tartandó nyilvános ülésére. Tisztelt KözgyúJé!J"! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkol111ányzat Közgyiílése a 202/2008. (Ill. 27.) közgy. határozatával valamint a 19/2008. (Ill. 31.) önk. rendeletével fogadta el és léptette hatályba azokat a településrendezési eszközöket, amelyek a Telcpülésszerkezeti Terv elfogadásáról szóló 306/2006. (IV. 8.) közgy. határozatba és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályo:uí.si Tervéről szóló 5/2006. (I. 29.) önk. rendeletbe (továbbiakban: Településrendezési Eszkőzők) foglalva egységes szerkezetben tartalmazzák a város közigazgatási területének településszerkezeti és szabályozási összefüggéseit, valamint a Helyi Építési Szabályzatot. A város fejlődése folyamatosan igényli a Településrendezési Eszközők - tehát a Településszerkezeti terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat - finomítását, a felmerülő fejlesztési elképzelések miatti korrigálásá\. A Településrendezési Eszközök módosítási eljárását az epltetl környezet alakításról és védelméről szóló évi LXXVIII tv. (továbbiakban: Étv.) szabályozza. Az Étv. előírásai szerint a Településrendezési Eszközök módosítása mintegy egy év alatt történhet meg. A Településrendezési Eszközök módosítására az alábbi pontokban ismertetett területeken és okok miatt merült fel igény.

2 2 1.1 A Mandula utca közös képviselője az utca lakóinak megbízásából írásos megkeresésl juttatott el a Városépítészcti Csoporthoz, amelyben arra tett javaslatot, hogy a jelenlegi hatályos Szabályozási Tervben előírt 14,00 tn-cs utcaszabályozási szélesség 12,00 Jn-re csökkenjen. Az utcáról 20 lakóingatlall nyílik. Ezekből a korábbi rendezési terv előírásai alapján 3 ingatlanon már elkészült a 14,00 lll-cs szabályozási szélességet biztosító te1ckhatárrendezés. 17 ingatlan esetében azonban cz még nem történt meg. A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: I-lÉSZ) lehetövé teszi. hogy ebben az esetben a tervezett utcaszélesség 12,00 ITI-fC csökkenjen. Ennek érdekében a hatályos Településszerkezeti Tervet és a Szabályozási Tervet is módosítani kell. 2.1 Az Orosházi út- Madách Imre utca sarkán az elbontott Általános Iskola helyén az Orosházi út - Madách Imfe utca hrsz hrsz hrsz hrsz hrsz hrsz hrsz hrsz hrsz hrsz.-ok közötti területen a hatályos Szabályozasi Tervben meghatározott 10,50 m-es építménymagasság jelentősen meghaladja a szomszédos területeken megengedett 7,50 tn-es maximális épít ménymagasságot. A szabályozási elemek így a kialakull uteaképben komoly torzulást eredményezhetnek egy olyan építési beruházás esetén, amikor a maximális építménymagasság kihasználásával valósul meg az épület. Ennek elkerülése érdekében a hatályos Szabályozási Tervet módosítani kell úgy, hogy az építménymagasság 7,50 m-nél ne lehessen magasabb. A területre javasolt új besorolással a szomszédos területekéhez hasonló építési lehetőségeket kell elő írni. Ennek megfelelően Lk-Z l (kisvárosias lakóterület- zártsorú beépítéssel) építési övezetre célszerl"1 a terület besorolását módosítani. 3.1 Az Orosházi út külterületi szakaszának déli oldalán több ipari üzem található. Ezeket többnyire a volt Szabadság Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet alakitotta ki. Az 1990 es évek elején lezajlott privatizációs cljárások során a Termelő Szövetkezet központi te1ephelye tőbb résztulajdonosi érdekeltségi kőrbe került. Ezek a vállalkozások jó adottságaikkal, valamint a mindenkori piachoz rugalmasan igazodó tenne1ési tevékenységeikkel folyamatosan fejlődnek. Ez a fejlődés néhány esetben azt is jelenti. hogy szükség van új termelési célú létesítmények létrehozására is. Ezeknek megvalósítását sok esetben megakadályozza a hatályos Településrendezési Eszközöknek az adott területre vonatkozó szabályozási előírása. Ilyen helyzet alakult ki a 0969/65; a 0969/67; a 0969/70; a helyrajzi szál11ú területek esetében, me1yek a hivatalos fóldhivatali nyilvántartás szerint kivctt területként szerepelnek és ipari tevékenység folyik rajtuk, de a szabályozási tervben Má-I (mezőgazdasági lerület) övezetbe tartoznak. Ennek az ellentmondásnak a feloldása és a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében ezeknek a területeknek az ővezeti besorolását a szomszédos ipari tevékenységet folytató területekhez hasonlóan Gipe-4 (gazdasági, ipaj1erület) besorolásra célszerü módositani. 4.1 A volt honvédségi lőszerraktár0964 hrsz-ú területét a hatályos Településrendezési Terv, átalakuló területként jelőli meg a Szabályozási Terven, ami K-HT (különleges terület honvédségi) övezetről GipeA (gazdasági. iparterület) övezetre töl1enő változtatásra ad lehetőséget. Ez azt jelenti, hogya módositott szabályozási terv hatálybalépéséig az első övezeti jel érvényes.

3 3 A területet Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata értékesítette az Adretl Export Kft.-nek (Békéscsaba, Szarvasi út 69.). A befektető a tervei szerint ipari tevékenységet kíván végezni a területen. Ennek biztosítása érdekében módosítani kell a Településrendezési Eszközöket úgy, hogya terület végleges övezeti besorolása Gipe-4 (gazdasági, iparterület) legyen. 5.1 A 1493/8 helyrajzi számú telket (Cirkusz tér) a közelmúltban értékesítettc Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A 1493/8 helyrajzi számú telek jelenlegi besorolása "egyéb közút. dűiőút'". A terület kömyékén jelenleg ]akóterü!etek, vegyes központi területek, különleges területek (közlekedési terület-benzinkút, oktatási terület) találhatóak. Városfejlesztési célként leszőgezhető. hogya környező lakóterületek számára - egyre intenzívebben beépülő Béke kertek és a Dobozi út kőrnyéke - célszerű lenne kijelőini egy olyan terülctct, ahol gazdasági, kereskedehni-szolgáltató funkciójú épületek épülhetnek, megoldva e területek - jelenleg hiányzó - kereskedelmi és szolgáltató egységekkel történő ellátását. A terület kiváló forgalmi adottságokkal rendelkezik, ezért itt elvileg elhelyezhető akár nagyobb. az egész városra kiterjedő vonzáskörü kereskedelmi-szolgáltató létesitmény is. A területre célszerü lenne tehát a "Vk" (központi vegyes terület) övezeti besorolást alkalmazni. ami lehetővé teszi a Helyi Építési Szabályzat 3. sz. melléklet 3.I.A és 3.I.B táblázat szerinti funkciójú közösségi célú épületck széles körének elhelyezését. A terület beépíthetőségél - tekintettel a lazább beépítésű környezetre - célszerü maximum 40%-ban meghatározni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a szeptember IS-én megtartott ülésén úgy határozott, hogy az előterjesztés 1./ és 2.1 pontjának tárgyalását felftiggcszti és a október 13-án megtartandó bizottsági ülésére kéri újra előterjesztcni. A szakbizottság döntésének megfelelően a jelen előterjesztésben 3-5. sorszám alatt szereplő módosításokat terjesztem döntéshozatalra a Közgyülés elé. Kérem a Tisztelt KözgyűlésI, hogy az alábbi határozati javaslat szerint hozza meg a dőntését. A döntés végrehajtásában közrcmüködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Yárosépitészeti Csoport. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányz.'lt Közgyülése az előterjesztés l-5. pontja szcrinti fejlesztések tartaimát megismel1e és hozzájárul a halályos településrendezési eszközök módosításának előkészítéséhez az alábbiak szerint. l. A ; a 0969/67; a ; a helyrajzi száll1ú területek a jelenlegi Má I (mezőgazdasági terület) övezetről Gipe-4 (gazdasági. ipm1erület) ővezetre változzon. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: január 30.

4 4 2. A 0964 hrsz ú volt honvédség! lőszerraktár a jelenlegi szabályoz<1s szerinti átalakuló övezet megszüntetésével [K-HT (különleges terület honvédségi) övezetről Gipe-4 (gazdasági, ipartcrület) övezetre] Glpe-4 (gazdasági, iparterület) ővezetre változzon. Felelős: Dr. Szvcrcsák Szilvia jegyző Határidő: január A 1493/8 helyrajzi számú telek (Cirkusz tér) jelenlegi szabályozás szerinti "egyéb közút, dú]őút" besorolása "Vk" (központi vegyes terület) övezeti besorolásra változzon. A telek beépíthetösége az építési övezet módosítása után maximum 40%-05 mértékü lehet. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: január 30. Ellenjegyzés:,-,/ Pénzügyi:.

5 ,,\'1,," /V< 'v / <> ).- 1-; 0-40), /5 %- /J //;;trl /'l5/\,.fl'., «;...s /'v,c!',p, Békéscsaba, Mandula utca szabályozási szélességének módosulása -6 l/o /,' C?J /"9"",,'5,,'1-, "0\ "{, JELMAGYARÁZAT: Mandula utca szabályozási szélessége 14 m-röl 12 m-re való módosulása,,'5., ''5','5.IJ..' I

6 9393 'v 9352 JELMAGYARÁZAT: Övezeb besorolás módosulása VK 10 központi vegyes teruletről Lk Z1 kisvárosias zártsaru lakóterületre

7 v Má- \\ "' U l 096'IAl "' \ j \\) r" ) ( ",\.- o- 0961/16 l Ma-1 I Má-1>KB Békéscsaba, 0969/65;67;70;71 helyrajzi számú telkek övezeti besorolásának módosulása "' "(1969.1l2 0973/ / f1'4 0973/1! Má-1 III, 161 l_j 0969J65 Má /68 I JELMAGYARÁZAT: Övezeti besoralas módosulasa Ma-1 mezögazdasilgi lerületri> Gipe-4 gazdasagi, egyéb ipari területre / g,16 Má-1 nl

8 Békéscsaba, 0964 helyrajzi számú volt löszerraktár övezeti besorolásának módosulása, JELMAGYARÁZAT:,\ 14, (;fi>' Má-1k Övezeti besorolás módosulása K HT>Gipe 4 kettős ővezeü jellel ellátott átalakuló terüleiről Gipe 4 gazdasági, egyéb ipari területre í \.."" 4..--::\

9 ,- /f Vk-13 '-40%-14m OOO,- Békéscsaba, 1493/8 helyrajzi számú telkek övezeti besorolásának módosulása,",- IJ,:)' /( ) JELMAGYARÁZAT: J. -"d!j,lb j Övezeti besorolás módosulása egyéb közúl dülöúlr6l Vk központi vegyes lerületre K-O SZ-30\i:-105m-l000 "':I'lI I 0" /

10 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkornlányzat Közgyűlésének Városfejleszlési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezet\'édelmi és Mezőgazdasági Bizottság szeptember IS-i nyilvános ülésének jegyzökönyvébőt Tárgy: Településrendezési Eszközök módosítása 159/2009. (IX.15.) VKMB határozata 7 igen egyhangú szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az előterjesztés l-5 pontja szerinti fejlesztések tartaimát megismerte és az alábbiak szerint javasolja a közgyűlésnek a határozati javaslatok elfogadását: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyiílése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az előteljesztést a október 13 án megtartandó bizottsági ülésén újratárgyalja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkornlányzat Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az előteljesztést a október 13 án megtartandó bizolisági ülésén újratárgyalja. Felelős: l-2. pont: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Határidő: október A 0969/65; a 0969/67; a ; a helyrajzi számú teliiletek a jelenlegi Má I (mezőgazdasági terület) övezetről Gipe-4 (gazdasági, iparterület) övezetre változzon. Felelős: Dr. Szvercsák Szi lvia jegyző Határidő: január A 0964 hrsz-ú volt honvédségi lőszerraktár a jelenlegi szabályozás szerinti átalakuló övezet megszüntetésével [K-HT (különleges terület honvédségi) övezetről Gipe-4 (gazdasági, iparterület) övezetrel Gipe-4 (gazdasági, iparterület) övezetre változzon. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: január A 1493/8 helyrajzi számú telek (Cirkusz tér) jelenlegi szabályozás szerinti "egyéb közút, dű!őú(' besorolása "Vk" (központi vegyes terület) övezeti besorolásra változzon. A telek beépíthetöségc az építési övezet módosítása után maximum 40%-os mértékű lehet. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: január 30. A kivonat hiteléül: Bondárné Viczián Anikó Bizottsági titkár Kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Budapest XVI.

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T ER J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti elızetes tájékoztató. 2014. szeptember

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti elızetes tájékoztató. 2014. szeptember LAJOSMIZSE Településrendezési eszközeinek módosítása Hatályos településrendezési eszközök Módosítási igény Módosítás célja Módosítás várható hatása Mellékletek: 1. Képviselı-testületi döntések (határozat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 9386-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben