Tanmenetjavaslat az 5. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenetjavaslat az 5. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak"

Átírás

1 Tanmenetjavaslat az 5. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Ismerkedés egymással, a tananyaggal és a taneszközökkel 2 Hányféle hang vesz körül minket? És hányféle beszédhang? 3 Miért könnyebb kimondanunk a magánhangzókat? Miért nehéz mégis? 4 Miért könnyebb kimondanunk a magánhangzókat? Miért nehéz mégis? 5 Igaz, hogy a mássalhangzókat nehezebb megtanulni? 6 Igaz, hogy a mássalhangzókat nehezebb megtanulni? 7 Valóban törvények szabályozzák a magánhangzók használatát? Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak A tanévben elsajátítandó tananyag megismerése a tartalomjegyzék alapján, a tankönyv és munkafüzet használata, tanulásmódszertan. A hangképzésnek, a magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő megismerése. A magánhangzók rendszerének megismerése, tankönyvi és munkafüzeti gyakorlatok elvégzése. A magánhangzók rendszerének megismerése, tankönyvi és munkafüzeti gyakorlatok elvégzése. A mássalhangzók rendszere, a képzésük sajátosságai, a leckéhez kapcsolódó tankönyvi és munkafüzeti gyakorlatok elvégzése. A mássalhangzók rendszere, a képzésük sajátosságai, tankönyvi és munkafüzeti gyakorlatok elvégzése. Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség megfigyelése, a helyes kiejtés és írásmód. A nyelvi tudatosság erősítése, önismeret, társas kultúra fejlesztése, tanulásmódszertani gazdagodás, tudatosítás. A helyes hangképzés tudatosítása. A helyes hangképzés tudatosítása. A helyes hangképzés tudatosítása. A helyes hangképzés tudatosítása. A helyes hangképzés tudatosítása. A magánhangzók kapcsolódásai, a helyes kiejtés. Nem jellemző. Hang, hangképző szervek, magánhangzó, mássalhangzó, zöngés, zöngétlen. A magánhangzók csoportosítása a nyelv függőleges (legalsó, alsó, középső és felső nyelvállású magánhangzók) és vízszintes (magas és mély magánhangzók) mozgása szerint. A magánhangzók csoportosítása időtartamuk (rövid és hosszú magánhangzók) és az ajak formálása (ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók) szerint. A mássalhangzók csoportosítása az időtartam, és a képzés helye szerint. A mássalhangzók csoportosítása a képzés módja és a zöngésség szerint. Hangrend és illeszkedés.

2 8 Valóban törvények szabályozzák a magánhangzók használatát? 9 Milyen törvények vonatkoznak a mássalhangzókra? 10 Vajon a második mássalhangzótörvény egyszerűbb, mint az első? 11 Hányféle mássalhangzótörvény van még? 12 Hányféle mássalhangzótörvény van még? 13 Mi volt előbb: a beszédhang vagy a betű? 14 Hogyan alakulhatott ki az írás? 15 Mi mindent tudunk a mai magyar ábécéről? Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség megfigyelése, a helyes kiejtés és írásmód. Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség megfigyelése, a helyes kiejtés és írásmód. Néhány a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség megfigyelése, a helyes kiejtés és írásmód. Néhány a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség megfigyelése, a helyes kiejtés és írásmód. Néhány a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség megfigyelése, a helyes kiejtés és írásmód. A hang és betű kapcsolata, a különbség tisztázása fontos. Jó lehetőség van a számítógép használatára otthoni feladatokhoz. A különböző írásmódok, ábécék megismerése, az írástípusok összevetése kiváló lehetőség a kultúrák sokféleségének bemutatására, a másság iránti fogékonyság erősítésére. Kreatív feladatokkal az egyéni alkotás előtérbe kerülhet, önálló otthoni kutatómunka is kapcsolódhat a tanórához, esetleg rövid kiselőadás is készülhet előre megbeszélt szempontok szerint. A magyar ábécé hangállománya, ennek összevetése esetleg a tanult idegen nyelv(ek)ével. A magánhangzók kapcsolódásai, a helyes kiejtés. A kiejtés és az írás összefüggése, szabályszerűségeinek megismertetése. A kiejtés és az írás összefüggése, a vonatkozó szabályszerűségek megismertetése. A kiejtés és az írás összefüggése, a vonatkozó szabályszerűségek megismertetése. A kiejtés és az írás összefüggése, a vonatkozó szabályszerűségek megismertetése. Digitális IKT-kompetencia fejlesztése. A kézírás, az egyéni írásmód fejlesztése. Anyanyelvi tudatosság fejlesztése, a betűrendbe állítás elsajátítása. A hiátus. A teljes és a részleges hasonulás. A zöngésség szerinti és a képzés helye szerinti részleges hasonulás. Összeolvadás és rövidülés. A kiesés. A beszédhang és a betű. Képírás, szó- és szótagírás, ékírás, hieroglifa, betűírás, ábécék típusai példákkal, latin betűs írás. A magyar ábécé betűi.

3 16 Gyakorlás, összefoglalás A tankönyvi és munkafüzeti gyakorlatok jó lehetőséget adnak egyéni, páros, csoportos és kooperatív gyakorlásra is, valamint a differenciálásra. Fontos az esetleges pontatlanságok korrekciója, a hiányosságok pótlása, a fejlesztő értékelés alkalmazása. Folyamatosan lehetőség van az önértékelésre, önkorrekcióra. 17 Ellenőrzés, témazáró dolgozat 18 Ó ió ció kommunikáció? A kommunikáció fogalma, a folyamat elemei. Hogyan, miért kommunikálunk? Anyanyelvi tudatosság fejlesztése. A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással, interaktív olvasásértéssel). A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának segítése (pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondással). Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. Nem jellemző. Kommunikáció, köznyelv, szleng, nyelvi illem. 19 Hogyan működik az emberi kommunikáció? Melyek a jellemzői? Hogyan működik a kommunikáció, mi kell a sikeres kommunikációs folyamathoz? Mindennapi szituációk. Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben. A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése az írástechnikai és szóbeliség téren: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. Emberi és állati kommunikáció, kommunikációs kapcsolat, közlésfolyamat, beszélő, hallgató, kód, kódolás, csatorna, zaj, nyelvi zenei eszközök.

4 20 Hogyan kezdjük, hogyan zárjuk a kommunikációt? A beszédhelyzetnek megfelelő köszöntések, üdvözlések megtalálása. Az alapvető udvariassági köszönési és megszólítási formulák, a tegezési és magázási módok gyakorlása. Ezek a csoport érdeklődésének, felkészültségének függvényében akár a tanult idegen nyelv(ek)ben előforduló formulákkal is összevethetők. Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés. A női-férfi, a felnőttek, a felnőtt-gyermek és a gyermekek közötti kommunikáció sajátosságainak megfigyelése. A kommunikációs (illem) szabályok áttekintése. A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák és a konfliktuskezelési képesség fejlesztése. A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) a tudatosítása. Üdvözlés, kommunikáció kezdés és zárás, megszólítás. 21 Hogyan kezdjük, hogyan zárjuk a kommunikációt? A téma erős hétköznapi relevanciájára való tekintettel a lehető legtöbb gyakorlat elvégzése (pl. drámajátékos szituációk, csoportmunka, páros munka). Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés. A női-férfi, a felnőttek, a felnőtt-gyermek és a gyermekek közötti kommunikáció sajátosságainak megfigyelése. A kommunikációs (illem) szabályok áttekintése. A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák és a konfliktuskezelési képesség fejlesztése. Szociális kompetenciák fejlesztése. Gesztusok, mimika, testtartás, távolság, külső (megjelenés), a nyelv zenei eszközei. 22 Mikor kell bemutatkozni? Hogyan illik telefonálni? A telefonálás és a személyes beszélgetés különbségei, pl. gesztusok hiánya, azok pótlása a hangsúllyal, hangerővel stb. A telefonálás és a bemutatkozás illemszabályai. A kommunikációs helyzet (kontextus) értelmezése. A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, tényezőinek megnevezése egy-egy példa elemzésével. Szociális kompetenciák fejlesztése. A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák és a konfliktuskezeléis képesség fejlesztése. A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti Bemutatkozás, a nyelv zenei eszközei, gesztusok, mimika.

5 összhang kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosítása. 23 Hogyan tudunk szépen, hatékonyan kérni, információt szerezni? 24 Hogyan tudunk szépen, hatékonyan kérni, információt szerezni?. 25 Milyen célból kommunikálunk? Az udvarias kéréstől a parancsig - illemszabályok és nyelvi formuláik elsajátítása, gyakorlása. Gyakorlás- szóbeli és írásbeli kérések, utasítások megfogalmazása különböző beszédhelyzetekben. Információkeresés nyomtatott anyagokban (pl. lexikonban, tankönyvben). Információk keresése és szűrése a neten: saját gyakorélat bemutatása, netikett -esetleg közös szabályzat m,egfogalmazása a csoport érdeklődésének függvényében. pl. plakátkészítés a témához. A kommunikáció céljának meghatározása, a kommunikáció lehetőségei társas kapcsolatainkban. A kapcsolattarttás fajtáinak megnevezése,ezekhez kapcsolódó illemszabályok ismétlése. Szituációs játékok. 26 Gyakorlás, összefoglalás A tankönyvi és munkafüzeti gyakorlatok jó lehetőséget adnak egyéni, páros, csoportos és kooperatív gyakorlásra is, valamint a differenciálásra. Fontos az esetleges pontatlanságok korrekciója, a hiányosságok pótlása, a fejlesztő A kommunikációs helyzet (kontextus) értelmezése. A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, tényezőinek megnevezése egy-egy példa elemzésével. Szociális kompetenciák fejlesztése. Szociális és anyanyelvi kompetenciák fejlesztése, illemszabályok tudatosítása. IKTkompetencia fejlesztése. A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak felismertetése, a nehézségek tudatosítása. Médiatudatosság fejlesztése. Szociális és anyanyelvi kompetenciák fejlesztése. Az anyanyelvi tudatosság fejlesztése, rendszerezőképesség, önellenőrzés, önkorrekció. Információ, tudakozódás. Keresés a neten, betűrend, tartalomjegyzék. Kommunikációs cél. Nem jellemző

6 értékelés alkalmazása folyamatos legyen lehetőleg. Önértékelés, csoportértékelés, önkorrekció gyakorlása. 27 Ellenőrzés, témazáró dolgozat 28 Honnan ered a szavak jelentése? Lehet egy szónak több jelentése? Lehet egy szónak több jelentése a jelentések közötti kapcsolat nélkül? 29 Mit kell tudni azokról a szavakról, amelyeknek az alakja nem azonos, csak hasonló? Hányféleképpen tudunk kifejezni egy jelentést? 30 Ismerünk ellentétes jelentésű szavakat is?. 31 Van még, amit nem tudunk a szavak jelentéséről? Hang és beszédhang különbsége, hangsor és jelentés kapcsolata, a szó jelentése, egynyelvű szótárak megismerése. A hangalak és a jelentés közötti kapcsolatok jelölésének megismerése. Azonos alakú, egyjelentésű és többjelentésű szavaink. A hasonló hangzású szavakhoz kapcsolódó nyelvhelyességi tudnivalók áttekintése, szókincsfejlesztés páros feladatok, kooperatív gyakorlatok segítségével. A rokon értelmű szavak megismerése, egyes nyelvjárási különbségek bemutatása, az egyéni nyelvhasználat példázása. A jelentéselkülönülés fogalmának áttekintése. Szókincsfejlesztés az ellentétpárok segítségével. A hangutánzó és hangulatfestő szavak gyakorlása jó lehetőség rövid szövegek megalkotására, kreatív feladatokon, szituációs játékokon keresztül. Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja közötti összefüggés megfigyelése. Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása. Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja közötti összefüggés megfigyelése. Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása A magyar nyelv szinonimagazdagságának, a szójelentések rétegzettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni. Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja közötti összefüggés megfigyelése. Szókincs fejlesztése. Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja közötti összefüggés megfigyelése. Hang, hangsor, szó, jelentés, egynyelvű szótár, egyjelentésű szó, többjelentésű szó, azonos alakú szó. Hasonló hangzású szó, rokon értelmű szó, alakváltozatok, jelentéselkülönülés. Ellentétes jelentésű szó Hangutánzó és hangulatfestő szavak

7 32 Mi jut eszedbe róla? A jelentésmező fogalmát ismerjük meg, a szavak közti logikai viszonyok (alá- és fölérendeltség, mellérendeltség) megértését segíthetjük elő gykorlatokkal. Összett szavak és szószerkezetek alkotását is gyakorlhatjuk. 33 Miért használunk állandósult szókapcsolatokat? 34 Milyen elemekből épülnek fel a szavak? 35 Mi rejtőzik a szavak mélyén? 36 Melyek a képző legfontosabb jellemzői? Milyen más toldalékok vannak még? A köszönések, társalgási fordulatok fontos elemei a mindnennapi kommunikációnak, ezek gyakorlására ad lehetőséget a lecke. Szóba kerülnek a közhelyek is, így egyben nyelvhelyességi gyakorlatokat is végezhetünk. A csoport érdeklődésétől, felkészültségétől függően használható a Közhelyszótár is. Gyakorolhatjuk a szólások, szóláshasonlatok, közmondások, szállóigék helyes használatát, így a szókincs fejlesztése is megvalósul. A szállóigék kapcsán az idézés helyes módját is gyakorolhatjuk.alkalmazzunk páros és kooperációs gyakorlatokat is! A nyelvi szintek közül a hangok után a szóelemeket, a szótő és a toldalékok fogalmát ismerjük meg. A nyelvi szintek egymásra épülésének logikáját is megtanuljuk. A szavak szerkezetét vizsgáljuk: mit jelent az egyszerű és összetett szó, mi az előtag és utótag. A képző fogalmát és fajtái, a toldalékok sorrendje szavainkban, jelek funkciója és fajtái, a ragok funkciója és fajtái Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása. A magyar és valamely tanult, ismert idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságok és különbözőségek fölfedeztetése. Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, szerkezetének, használati körének megfigyelése. A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott szövegekben játékos gyakorlatokkal. Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. A magyar nyel összevetése a tanult idegen nyelvvel. Jelentésmező. Állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás,beszélt nyelvi metafora, közhely, szállóige. Szó, szótő, toldalékok, képző, jel, rag. Egyszerű és összetett szavak, szóelem, szótő, toldalék. Szóképzés, képzők fajtái, előhangzó, jel, rag

8 37 Gyakorlás, összefoglalás Gyakorlás, rendszerezés, a tankönyvi és munkafüzeti gyakorlatok, feladatok lehetőséget adnak a differenciálásra, rendszerezésre. 38 Ellenőrzés, témazáró dolgozat 39 Milyen titkokat rejteget az internet világa? 40 Milyen titkokat rejteget az internet világa? 41 Hogyan kezdjünk hozzá egy kiselőadás megírásához? Az óra olyan alapvető témákat érint, mint a digitális világ, amely eszköz és veszélyforrás, a digitális bennszülöttség lehetőségei és problémái. Lehetőséget ad az egyéni internetezési szokások megbeszélésre, a netikettről való beszélgetésre. Lépéseket tehetünk a digitális könyvtárak használata, és a pontos internetes keresés elsajátítása felé. A Magyar Elektronikus Könyvtár éés a Digitális Akadémia használata, keresési gyakorlatok elsajátítása az irodalom óra tananyagához kapcsolódóan. Gyakorlatközpontú, tevékeny tanóra, akár páros feladatokkal. A lehetőségektől függően használható a számítógép, az internet a tanórán és az otthoni feladatokban egyaránt. rendszerezőképesség, önellenőrzés, önkorrekció Nem jellemző. szövegértés, szövegalkotás, IKT-kompetencia fejlesztése, néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megismerése A digitális kompetencia fejlesztése, néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megismerése Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció. Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű elkészítéséhez. A forrásmegjeleölés alapvető módjainak elsajátítása. A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése, gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. információ,on-line világ Webes tájékozódás, anyaggyűjtés ( ). Anyaggyűjtés, forrás, rendszerezés, vázlat, kulcsszó, címszó. 42 Hogyan kezdjünk hozzá egy kiselőadás megírásához? Gyakorlás, egyéni beszámolók, feladatismertetések. Gyakorolható az önértékelés, a társak értékelése. Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció. Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű elkészítéséhez. A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, Anyaggyűjtés, forrás, rendszerezés, vázlat, kulcsszó, címszó.

9 kiegészítéséhez. 43 Mi legyen a címe, és hogyan épüljön fel? A cím különböző típusai, a különböző műfajú szövegek címadási lehetőségei. A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható kézírásra. Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció. Cím, címadás, bevezetés, fogalmazvány, kézirat. 44 Mi legyen a címe, és hogyan épüljön fel? Gyakorlás, szövegalkotás. Szövegalkotás, a kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható kézírásra. Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció. Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. Cím, címadás, bevezetés, fogalmazvány, kézirat. 45 Hogyan folytatjuk, és mi van, ha közben elrontottunk valamit? Gyakorlás, szövegek megalkotása a tankönyvi és munkafüzeti feladatok szerint. Szövegek teljes kidolgozása. A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható kézírásra. Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. Tárgyalás, befejezés, hibajavítás. 46 Hogyan folytatjuk, és mi Gyakorlás. Szövegalkotás. Hibajavítás, stílus. van, ha közben elrontottunk valamit? 47 Gyakorlás Szövegalkotási gyakorlatok szóban és írásban, ismeretek rendszerezése.a tankönyvi és munkafüzeti feladatok lehetőséget adnak a differenciálásra, a fejlesztő értékelésre. Szövegalkotás. Nem jellemző

10 48 Gyakorlás, összefoglalás Szövegalkotási gyakorlatok szóban és írásban. 49 Ellenőrzés, témazáró dolgozat 50 Hogyan írjunk helyesen? Helyesírásunk jellemzői. A helyesírás fontosságának tudatosítása. Szövegalkotás. Rendszerezőképesség, önellenőrzés, önkorrekció A helyesírási alapelvek, a rájuk épülő helyesírási szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák megismertetése. A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló használatának kialakítása. A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma tudatosítása. Nem jellemző Helyesírási szótárak, segédletek (helyesiras.mta.hu). 51 Hogyan választjuk el a A szótagolás szabályai, a kivételek. Anyanyalvi kompetenci fejlesztése, a Szótagolási szabályok. szavakat? szótagolási szabályok tudatosítása. 52 Mikor születtél? Keltezési szabályok. A dátumok helyes írásának tudatosítása. Dátum, keltezés. 53 Mikor születtél? Keltezési szabályok. Gyakorlás, A dátumok helyes írásának tudatosítása. Dátum, keltezés. tollbamondás. 54 Mit jelenet a kiejtés elve? 55 Mit jelent a szóelemzés elve? Helyesírásunk alapelvei,a kiejtés elve.a Magyar helyesírási szótár használata. A szóelemzés elve, gyakorlás.a hasonulások helyesírási problémái. A Magyar Helyesírási Szótár használata. Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani és szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani és szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. Helyesírási alapelvek, kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés. Helyesírási alapelvek, kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés.

11 56 Mindent tudunk már a szóelemző írásmódról? A szóelemzés elve, gyakorlás, hibakeresés. A hasonulások helyesírási problémái. A Magyar helyesírási szótár használata. Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával. Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. Helyesírási alapelvek, kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés. 57 Melyik két elv maradt ki? 58 Melyik két elv maradt ki? A hagyományos írásmód- lehetőség az osztályban tanulók családnevében előforduló példák felhasználására. Gyakorlás. A Magyar helyesírási szótár használata. Az egyszerűsítés elve. Gyakorlás, tollbamondás, hibakeresés.a Magyar helyesírási szótár használata. 59 Gyakorlás, összefoglalás Összefoglalás, ismeretek, fogalmak rendszerezése, gyakorlás differenciálással. 60 Ellenőrzés, témazáró Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. Helyesírásunk alapelveinek tudatosítása. A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával. Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. Rendszerezőképesség, önellenőrzés, önkorrekció. Helyesírási alapelvek, kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés. Helyesírási alapelvek, kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés. Nem jellemző.

12 dolgozat 61 Milyen típusai vannak a szövegeknek? Szövegtípusok, szövegműfajok: elbeszélés, leírás, jellemzés. Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban: mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél. Szövegtípus, műfaj, elbeszélés, leírás, jellemzés. 62 Milyen típusai vannak a szövegeknek? A különböző műfajok, szövegtípusok megismerése, főbb tartalmi tulajdonságaik. Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. Személyes élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban: mese, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél. Leírás, elbeszélés, jellemzés. 63 Milyen a jó leírás, helyszínbemutatás és jellemzés? A szövegtípusok tulajdonságainak megismerése, gyakorlás, szövegalkotás. Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű elkészítéséhez. Szövegalkotás. Leírás, jellemzés, anyaggyűjtés, vázlat. 64 Milyen a jó leírás, helyszínbemutatás és jellemzés? Gyakorlás, különböző szövegtípusok megalkotása. Anyaggyűjtés különféle nyomtatott és elektronikus forrásokból az írott mű elkészítéséhez. Szövegalkotás. Leírás, jellemzés, vázlat. 65 Hogyan írunk levelet? Levélírás szabályai: formai és tartalmi követelmények, levélírás.a levél stílusa mitől függ - ki a címzett, miről szól a levelünk? 66 Hogyan írunk levelet? Gyakorlás, levelek megírás különböző címzetteknek eltérő témákban. Szövegalkotás. Helyesírási vonatkozás: megszólítás, keltezés. Szövegalkotás. Helyesírási vonatkozás: megszólítás, keltezés. Címzett, feladó, megszólítás, keltezés, záró formulák, levél, e- mail, emotikon. Címzett, feladó, megszólítás, keltezés, záró formulák, levél, e- mail, emotikon.

13 67 Miben más az , mint a hagyományos levél? A levél és az tartalmi, formai sajátosságainak egybevetése saját tapasztalatok alapján. A vonatkozó helyesírási tudnivalók (megszólítások, dátum írása stb.) és illemszabályok rögzítése. Saját szokások, tapasztalatok megbeszélése. Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e- mail, komment. Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, - nagyság, sorköz, margó, távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten túli jelentése. A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai. Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. Szociális kompetenciák fejlesztése. Címzett, feladó, megszólítás, keltezés, záró formulák, levél, e- mail, emotikon. 68 A felelésnek is vannak illemszabályai? 69 Hogyan tartsunk kiselőadást és beszámolót? A felelésre való felkészülés folyamata, a szóbeli szövegalkotás szabályai. A helyes beszéd, artikuláció, hangerő, beszédtempó, nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközeink a felelés során. Illemszabályok megfogalmazása. A kiselőadásra, beszámolóra, prezentációra való felkészülés menetének megismerése, gyakorlása. Tanulásmódszertan, egyéni felkészülés, önálló tanulás, vázlatírás. Szociális és anyanyelvi kompetenciák fejlesztése. Digitális kompetencia fejlesztése. Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása. Vázlat, jegyzet, artikuláció, előadásmód. Kiselőadás, anyaggyűjtés, forrás, vázlat, cím, bevezető, beszámoló, rendszerezés. 70 Gyakorlás, összefoglalás Gyakorlás, kiselőadások megtartása, értékelése. 71 Ellenőrzés, témazáró dolgozat 72 Év végi ismétlés, rendszerezés Ismétlés, rendszerezés, a témakörök áttekintése, a fogalomtár használata. A nyilvánosság előtt való megszólalás szabályai, az előadó tulajdonságai. A közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása. Rendszerező képesség, önellenőrzés, önkorrekció. Rendszerező képesség, önellenőrzés, önkorrekció Nem jellemző. Nem jellemző.

14 Tantervi felosztás Óraszám a Tematikus egység a kerettantervben (A verzió alapján) kerettantervben Óraszám a tanmenetben Órák sorszáma a tanmenetben A tankönyvi fejezetcímek A nyelv szerkezete Hangok és betűk Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása/olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés , Kommunikáció A szavak szerkezete és jelentése A szavak és jelentésük Írás, fogalmazás Szövegszerkesztés Helyesírás Helyesírásunk Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés/beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása , Szövegtípusok Összesen Egyéb: bevezető óra a tanév elején 1 1. Egyéb: tanév végi összefoglalás 1 72.

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2

5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás A szavak szerkezete

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2

Magyar nyelv. 5. évfolyam. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Magyar nyelv 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 + 1 Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 Írás, fogalmazás 10 + 1

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv. Magyar nyelv 5-8. évfolyam. heti 2 óra

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv. Magyar nyelv 5-8. évfolyam. heti 2 óra Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Magyar nyelv 5-8. évfolyam heti Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (33-34.o.) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Alapelvek és

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 1. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 A Felsővárosi Általános Iskola helyi tanterve magyar nyelvből Oktatási

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Magyar nyelv. 5 8. osztály

Magyar nyelv. 5 8. osztály 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók

Részletesebben

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv HELYI TANTERV Magyar Nyelv 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 14 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei,

Részletesebben

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: Pedagógiai Program

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: Pedagógiai Program Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 1. rész 3. 2 A felső

Részletesebben

A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYHOZ KÉSZÍTETTE: MEZŐ IMRÉNÉ 1 MAGYAR NYELV 5. évfolyam Javasolt óraszám: heti 2 óra / össz.: 72 óra / Tematikai egység

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a ok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza magyar nyelvből és

Részletesebben

MAGYAR NYELV. (5 8. évfolyam)

MAGYAR NYELV. (5 8. évfolyam) MAGYAR NYELV (5 8. évfolyam) 63 Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak

Részletesebben

Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény. Helyi tanterv. Magyar nyelv 5. o. Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2. Érvénybe lép: es tanév

Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény. Helyi tanterv. Magyar nyelv 5. o. Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2. Érvénybe lép: es tanév Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Magyar nyelv 5. o. Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Érvénybe lép: 2013-14-es tanév Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. Szervezeti egységkód: 082036 OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 1. rész 3. 2 A felső

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Magyar nyelv 5. évfolyam

Magyar nyelv 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartal megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás Felvételi előkészítő magyar nyelvből 1. foglalkozás SZÖVEG BESZÉD Mondatok Szószerkezetek Szavak Szóelemek Hangok N Y E L V A kommunikáció tájékoztatást, közlést, felhívást és információcserét jelent.

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom Az 5 8. évfolyamon

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5-8. IRODALOM 5-8.

MAGYAR NYELV 5-8. IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV 5-8. IRODALOM 5-8. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. Magyar nyelv 5-8. Irodalom 5-8. Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62) HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62) HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201694 6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62)510-905 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. ÉVFOLYAM normál tanterv 2017. A Katolikus Pedagógiai

Részletesebben

2030 Érd, Fácán köz évfolyam HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM évfolyam

2030 Érd, Fácán köz évfolyam HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM évfolyam Érdi Batthyány 1 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam Általános tantervű és köznevelési típusú sportiskolai osztályok részére Összeállította: Ivánkovitsné Nagy Mónika az Érdi Batthyány

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 12. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam MAGYAR NYELV

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam MAGYAR NYELV Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam MAGYAR NYELV egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változat

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változat EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változat Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Bevezetés Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve magyar nyelv és irodalom tantárgyból a nyelvi előkészítő évfolyamon Készítette: a gimnázium magyar szakmai munkaközössége 2018.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERV 5 8. évfolyam 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott

Részletesebben

ALAPADATOK. KÉSZÍTETTE Balogh Gábor. A PROJEKT CÍME Hálózati alapismeretek

ALAPADATOK. KÉSZÍTETTE Balogh Gábor. A PROJEKT CÍME Hálózati alapismeretek PROJEKTTERV 1 ALAPADATOK KÉSZÍTETTE Balogh Gábor A PROJEKT CÍME Hálózati alapismeretek ÖSSZEFOGLALÁS Az első órán a tanulók megismerkednek a következő témákkal: hálózati alapfogalmak, a hálózatok használatának

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Felső tagozat, 5 8. évfolyam

Felső tagozat, 5 8. évfolyam Felső tagozat, 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 5. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola. Helyi tanterv magyar nyelv és irodalom tantárgyból

Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola. Helyi tanterv magyar nyelv és irodalom tantárgyból Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola Helyi tanterv magyar nyelv és irodalom tantárgyból Az intézmény helyi tantervének alapját az OFI által kidolgozott és közzétett Kerettanterv 2013 magyar nyelvtan

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek és célok Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Tanulásmódszertan helyi tanterv alapjai A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP 050305 A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll az 5. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM B változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM B változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM B változat A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek önálló ítéletalkotásra.

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE Tanulásmódszertan helyi tanterv alapjai A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató

Részletesebben