MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 68 MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvető célja és feladata a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése. Cél tehát az értelmes beszéd, az értő olvasás és a helyesírás készségének a kialakítása, fejlesztése, a biztos kommunikációs készség elsajátíttatása. A nyelv és irodalomtanítás önbizalmat növelő, bátorító, az önismeretet elősegítő nevelés; a játékosság, az alkotóképesség fejlesztésére, az életkorra jellemző érdeklődés, kíváncsiság kielégítése, irányítása az olvasás, az önművelés felé. Lehetőséget nyújt a kritikus gondolkodás fejlesztésére: problémamegoldó és fogalmi gondolkodásra, a térben és időben való tájékozódásra, az ellentétek, a párhuzamok, az ok-okozati viszonyok feltárására. Az 5 6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokon kialakult képessé). Az 5-6. évfolyam irodalmi és nem irodalmi szövegek feldolgozásával bevezeti a gyermeket az anyanyelv életének, a magyar nyelv használatának megértését elősegítő rendszerébe olyan módon is, hogy megismerteti a magyar irodalom néhány összetettebb emberi kapcsolatok megjelenítő, nagyobb lélegzetű klasszikus művével. Ezáltal építi tovább a gyermek társas nyelvhasználati, fogalmi gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi műveltségét. A 7 8. évfolyam már a következő iskolafokozat tanulmányaira készít elő.. A nyelvi képzésben kiemelt feladat a különböző kommunikációs területeken való hatékony, önálló kommunikáció erősítése, a különféle nyelvi, audiovizuális, informatikai műfajokban rejlő lehetőségek megismerése, kreatív alkalmazása a gyakorlatban.

2 69 A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁNAK KIEMELT FELADATAI - Az alapvető nyelvtani, általános nyelvészeti fogalmak, törvényszerűségek megismertetése. - Helyesírásunk rendszerének, alapelveinek megismertetése, a tanulók biztos helyesírási készségének kialakítása. - A nyelvhelyességi hibák felismertetése, kialakulásuk okainak feltárása, javítása korrekció és önkorrekció alapján- - A szókészlet rétegeinek folyamatos és fokozatos bővítése, figyelemmel az egyes szaktárgyak szövegeinek megértésére, az önálló ismeretszerzés elősegítésére. - A szóbeli és írásbeli szövegek megértése, megalkotásuk szabályainak megtanítása: különféle kommunikációs helyzetek érzékelése, részvétel azokban. - Az anyanyelvi hagyományok megismertetése és ápolása, a nemzettudat erősítése. - A biztos anyanyelvhasználat és -ismeret segítségével az idegen nyelvek tanulásának könnyebbé tétele. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK - A kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés a magyar nyelvi és irodalmi nevelés alapkövetelménye. Ez föltételezi a szituációhoz, a címzetthez, a témához való rugalmas alkalmazkodást, a figyelmet a másik ember beszédének gondolati, értelmi tartalmára, az együttműködés képességét a partnerekkel. Követelmény a szóhasználat, a mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolása. - Szükséges a kommunikáció lényegének és tényezőinek megértése, az író, a mű és az olvasó viszonyának, mint sajátos kommunikációnak felfogása. - Tájékozottság a médiumok szerepéről az egyén és a társadalom életében, valamint a leggyakoribb tömegkommunikációs műfajok kifejezésmódjának ismerete. - A szövegértés fejlesztése. A kellő mélységű szövegértés az alapja az életkornak megfelelő tempójú, minél teljesebb megértést biztosító olvasás. A nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának megfigyelése, felfogása. Szükséges az aktív, passzív szókincs állandó gazdagítása, az alapvető helyesírási szabályok készségszintű alkalmazása.

3 70 - A szövegalkotás képesség folyamatos fejlesztése. Szabatos kifejezésmód kialakításán túl a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus kialakítása. Elsajátítandó műfajok a hétköznapi történetmondástól az érvelő fogalmazásig, a szóbeli felelettől a kiselőadásig terjed. - Helyes hangképzés, beszédlégzés, a szöveg- és mondatfonetikai eszközök biztonságos használata - A megfelelő íráskészség, rendezett írás kialakítása. A tanulási képességek fejlesztésében alapvető feladata van a magyar nyelv és irodalom tanításának. Fontos a könyvtári munka megismertetése. Ennek ki kell terjednie a modern technológián alapuló információhordozókra is. Fontos állomás a mindennapi élethez, irodalmi vagy egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó témák önálló feldolgozása, illetve az ezek módszerébe való fokozatos bevezetés is. - A magyar nyelv életének és rendszerének ismerete, a tudatos nyelvszemlélet kialakítása. Meghatározó a leíró nyelvtani ismeretek megszilárdítása a fölismerés, a megnevezés, majd a fogalmi meghatározás szintjén. Ez segíti elő a nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntést, ez adja a helyesírás biztonságának alapját.

4 71 5. ÉVFOLYAM Óraszám: heti 2 óra Belépő tevékenységformák Kulturált nyelvi magatartás - A mindennapi érintkezés kommunikációs helyzeteinek, szereplőinek, tényezőinek és szóhasználatának megfigyelése - Szituációs játékok az udvarias nyelvi viselkedés formáira. Helyes beszédlégzés és hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás. - A testbeszéd összehangolása a beszédhelyzetnek megfelelően. Szövegértés - Gyakorlatok az életkorban elvárható tempójú, folyamatos hangos és néma olvasás fejlesztésére felolvasása - A szöveg megértésének bizonyítása a mondatfonetikai eszközök helyes használatával. - A szó szerinti és az átvitt jelentés megkülönböztetése szépirodalmi és más olvasmányokban. - Szövegszintű és a szójelentésre épülő szövegelemző eljárások irányított alkalmazása irodalmi és ismeretterjesztő szövegeken. Szövegalkotás - Az írástechnika továbbfejlesztése másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írással. - Szógyűjtés. - Kreatív játékos szókincsgyakorlatok a szóképzés lehetőségeinek felhasználásával. - Leíró fogalmazás előkészítése: megfigyelés, azonosságok, különbségek összevetése, lényegesés és lényegtelen vonások elkülönítése. - Tájleírás (egész rész, közel távol, részletező egybenlátó). - A szemléletesség nyelvi eszközeinek használata. Tanulási képesség - Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztő irodalomban, az olvasott művek rövid szóbeli ajánlása, ismertetése.

5 72 - Vázlatkészítés irányítással önállóan. - Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával. - Segédkönyvek: szótárak, lexikon használata, adatgyűjtés a tanult anyag bővítése. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete - A korábban tanult hangtani, alaktani és helyesírási ismeretek rendszerezése, hangképzési sajátosságok megfigyelése. Hangutánzó, hangfestő, azonos és hasonló alakú szavak gyűjtése; fogalmazási gyakorlatok a gyűjtött anyaggal. - Hangképzési sajátságok megfigyelése. - Ritmusjelenségek megfigyelése a mindennapi beszédben, művészi szövegmondásban. - Hangutánzó, hangulatfestő, azonos és hasonló alakú szavak gyűjtése. - Vizsgálódás a szóképzés és a jelentés viszonyáról. - A szójelentés értelmezése különféle célú és műfajú irodalmi és nem irodalmi szövegekben. - Gyakorlatok a szókincs különféle rétegeiből származó szavak jelentésének, használati körének megkülönböztetésére helyes használatára. Témakörök és tartalmak Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről - Kommunikációs helyzet alapelemei, a beszélő és a hallgató szerepe - Helyzetgyakorlatok Az emberi beszéd kialakulása, szerepe Az írás kialakulása, szerepe A hangsúlyozás, dallam, beszédtempó és szünettartás szerepe a beszédben - Beszédművelési feladatok A nem nyelvi kifejezőeszközök (testbeszéd) fő formái, szerepük kommunikációban és kapcsolatuk a nyelvi kifejezőeszközökkel és - A testbeszéd viszonya a verbális beszédhez Mindennapi beszédhelyzeteink

6 A beszélt nyelv Az írott nyelv 73 Kapcsolatfelvétel: köszönés, megszólítás, bemutatkozás Szándéknyilvánítás: kérdés, tudakozódás, kérés, felszólítás Véleménynyilvánítás Beszélgetés Az elemi udvariassági formák ismerete és használata. A beszédhangok, a hangképzési folyamat, a magán- és a mássalhangzótörvények A hangok világa, a beszélőszervek működése A beszédhangok csoportosítása. Magas és mély magánhangzók. A hangrend. Legalsó, alsó, középső és felső nyelvállású magánhangzók Ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók Az illeszkedés. A mássalhangzók csoportosítása Zöngés és zöngétlen mássalhangzók. Az ábécé és a betűrend Szótag elválasztás az egyszerű és az összetett szavak elválasztása A nyelv zeneisége. Az élőszó és az írott szöveg azonos és eltérő jellemzői néhány műfajban: - elbeszélés - mese - monda - leírás - jellemzés 6. osztályban - hír - hirdetés - interjú - levél A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései hasonulások összeolvadás

7 74 mássalhangzó-rövidülés, -kiesés A kiejtés szerinti írásmód szótövek írása toldalékok írása A hagyományos és az egyszerűsítő írásmód A szavak jelentése és A hangalak és a jelentős viszonya szerkezete egy- és többjelentésű szavak rokon értelmű szavak ellentétes jelentésű szavak azonos alakú szavak hasonló alakú szavak Szólások, szóláshasonlatok, közmondások A szavak szerkezete Szótő és toldalék Egyszerű és összetett szavak Könyv és könyvtárhasználat Tájékozódás a különféle dokumentumtípusokban könyvek segédkönyvek Fogalmak - kommunikáció tényezői, beszédhelyzet; - nem nyelvi eszközök, testbeszéd; - a beszéd hangzása: hangsúly, dallam, tempó, szünet; - magán- és mássalhangzó-törvények; - szójelentés - szólás - szó, szóelem, képző, jel, rag Követelmény A tanulók - tudjanak eligazodni a mindennapos kommunikációs helyzetekben, - tanulják és gyakorolják a türelmet, az együttműködést a beszédpartnerekkel, - ismerjék és alkalmazzák a kapcsolattartás elemi szabályait, - törekedjenek a tiszta hangképzésre és az intonációra,

8 75 - megfelelő tempójú olvasás; - sajátítsák el a néma olvasást; - írjanak olvashatóan; - szerezzenek alapismereteket a hangtan, jelentéstan témaköréből. - ismerjék a legfontosabb, leggyakoribb hangkapcsolatokat - ismerjék fel a hangalak és jelentés közötti összefüggéseket (azonos alakúság, hasonló alakúság, rokon értelműség, ellentétes jelentés, hangutánzás, hangulatfestés) - ismerjék a magyar helyesírás alapelveit, tudják használni A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás) című kiadványt, - elemi szintű szövegelemzésre legyenek képesek; mondatos elbeszélő és leíró fogalmazást írjanak önálló vázlat alapján. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A kapcsolatfelvétel illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazásuk. Nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök használata a kommunikációs helyzetnek megfelelően. Az élőbeszéd tempójával egyező, folyamatos hangos és néma olvasás. Képesség a másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról. Leírás tárgyról, személyről, tájról. A hang, a szó és szóelemek megkülönböztetése. Igealak szóelemeinek fölismerése. Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, szólások, közmondások jelentésének értelmezése. A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. Jártasság a korosztály számára készült szótárak használatában. Tájékozódás a könyvtárban.

9 76 6. ÉVFOLYAM Óraszám: heti 2 óra Belépő tevékenységformák Kulturált nyelvi magatartás - Nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes alkalmazása páros és kisközösségi helyzetekben. - Együttműködés a társakkal beszélgetésben, vitában, feladatmegoldásban. - Saját álláspont előadása, megvédése. Szövegértés - Folyamatos hangos és néma olvasási képesség és szövegértés bizonyítása kérdésekre adandó válasszal - A téma önálló megállapítása, lényegkiemelés, adatkeresés, kérdésekre válaszadás, időrend, ok-okozati összefüggés fölismerése. Szövegalkotás - Tartalmak összefüggő elmondása, időrend, logikai sorrend, hangnemváltás, nézőpont változtatása, leírás készítése tárgyakról, megfigyelt jelenségekről. - Külső és belső tulajdonságaik kapcsolata, cselekedet, indíték, önálló véleménynyilvánítás - Képzett igék, főnevek, melléknevek gyűjtése, a köznyelvi, a diáknyelv és a szakszavak használatbeli eltérése; Tanulási képesség - Szövegértési feladatok kiterjesztése vizuális információkra, ezek jelentésgazdagító szerepe a szövegben. - Önálló vizsgálódás a könyvtárban, tantárgyi gyűjtőmunka csoportosan, egyénileg, rövid jegyzetkészítés. A magyar nyelv életének és rendszerének ismerete - A szövegben előforduló szavak szófajának fölismerése, megnevezése, jegyeik összegyűjtésével definíció készítése, önállóan vagy segítséggel. - A szófajra, szóalakra, szóképzésre vonatkozó ismeretek megfogalmazása.

10 77 - Az egyes szófajok helyesírásának biztonságossá tétele, a szóelemzés alkalmazása nehezebb helyesírási esetekben. - A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek tudatos alkalmazása. - Szókincsgyakorlatok a nyelv állandóságának és változásának megfigyelésére. Témakörök és tartalmak Páros és közösségi A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök tudatos alkalmazása kommunikáció - beszédművelési gyakorlatok A kifejezőeszközök értelmezése a beszédpartnerek megnyilatkozásaiban - a testbeszéd és a verbális kommunikáció szupraszegmentális eszközei Véleménynyilvánítás, egyéni álláspont kifejtése, reagálás mások véleményére kisközösségi helyzetekben. - a vita, érv, cáfolat, bizonyítás - kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás - szándéknyilvánítás. Szóbeli és írásbeli A nézőpont szerepe az elbeszélésben és a leírásban szövegműfajok főbb - nézőpontváltás ismérvei Elbeszélés párbeszéddel Az olvasottak reprodukálásának módjai A jellemzés tartalmi és formai követelményei a jellemzés, mint műfaj jellemzési módok Kombinált jellegű szövegek (elbeszélés leírással, jellemzéssel). Elbeszélés, leírás, jellemzés az ismeretterjesztésben Levél szerkesztése Meghívó szerkesztése Egyszerűbb dialogikus formák, dramatikus népszokások

11 A szavak jelentése és szerkezete Könyv és könyvtárhasználat 78 A szófajok alaktani és jelentésbeli jellemzői, képzésmódjuk A szófajok rendszere: (alapszófajok, viszonyszók, mondatszók) A szófajok Az ige - jelentése - járuló ragok - igemódok - igemódok és igeidők kapcsolata - az ikes igék A névszók - a főnév és fajtái - a melléknév - a számnév - a névmások Az igenevek - a főnévi igenév - a melléknévi igenév A határozószók A viszonyszók A mondatszók A szavak közötti kapcsolatok, a jelentésmező; állandósult szókapcsolatok A szófajok helyesírása és nyelvhelyességi kérdések A tulajdonnevek és a belőlük képzett melléknevek helyesírásának egyszerűbb esetei Fontosabb sajtótermékek fajtái, formai és szerkezeti jellemzői A könyvekből gyűjtött adatok rendezésének alapvető ismeretei Fogalmak Kisközösségi kommunikáció, vita; szófaj, igealak, névszó, igenév, névmás, határozószó; viszonyszók, mondatszók: indulatszó; gyakoribb ige- és névszóképzők; sajtótermék: napilap, hetilap, folyóirat Szövegértés, szövegalkotás - nézőpont

12 79 Követelmény A tanulók legyenek képesek: - életkoruknak megfelelő tempóban olvasni, írni - hangképzésük legyen szabályos - tudatosan figyeljenek beszédpartnerükre, erősödjön empátiakészségük, - legyenek képesek a kulturált vitára, - legyenek birtokában az alapvető szófaji ismereteknek - ismerjék fel a szó jelentésének és hangulatának szerepét a szépirodalmi és köznyelvi szövegekben, - értelmezzék a szöveg szavait, szókapcsolatokat, mondatokat, - tudják helyesen írni az iskolai tanulmányaikban előforduló gyakran használt szavakat, - kerüljék a nyelvhelyességi hibákat, - ismerjék fel a jelentésváltozásokat, jelentésbővülés, - legyenek képesek szövegtömörítésre, - tudjanak vázlatot készíteni egyre nagyobb önállósággal, - tudjanak meghívót készíteni, levelet írni, - szabatosan tudják kifejezni magukat, - legyenek képesek párbeszédes szövegalkotásra. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A beszédhelyzethez és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód. - A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata - Különböző témájú, műfajú szövegek értő olvasása, jól olvasható írás - Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes élmény alapján. - Szövegben a szavak szófajának felismerése. - Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információk gyűjtése a könyvtárban.

13 80 7. ÉVFOLYAM Óraszám: heti 1,5 óra Belépő tevékenységformák Kulturált nyelvi magatartás - Vitakultúra fejlesztésére: saját álláspont kialakítása és korrigálása, az ellenvélemény mérlegelése. - Az írásbeli és a szóbeli közlésmód különbségeinek ismerete és tudatos alkalmazása. - Egy-egy drámai részletkifejező előadása Szövegértés - Teljesebb megértést szolgáló néma és kifejező olvasás. - A szövegelemző eljárások bővítése: összetettebb logikai kapcsolatok felismerése - A hétköznapi és az irodalmi kommunikáció sajátosságainak megfigyelése Szövegalkotás - Véleménynyilvánítás, álláspont érvelő megfogalmazása. - Hozzászóláshoz, kiselőadás vázlatkészítéssel, kreatív szövegalkotás a tartalomhoz, kommunikációs alkalomhoz illő nyelvi, stilisztikai eszközök kiválasztásával. Tanulási képességek - Beszámoló, fiktív tudósítás készítése egy adott irodalmi alak életéről. - Érvek, bizonyító erejű példák gyűjtése a könyvtárban. - Segédkönyv, kézikönyvek, ismeretterjesztő könyvek, elektronikus információhordozók felhasználásával egyszerűbb téma önálló feldolgozása. - Beszámoló készítése a forrás megjelölésével. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete - Az egyszerű mondat részeinek és szintagmáinak biztos elemzése, értelmezése. - A mondatfajták és kifejezőeszközeik felismerése, megnevezése, helyes használata. - A mondatalkotáshoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek biztonságos alkalmazása

14 81 - Mondatátalakítás rokon- és ellentétes értelmű mondatokkal szóban és írásban. - A szóalkotási módok ismerete, a szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése különböző műfajú szövegekben. - Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. - Biztonság az egyszerű mondat központozásában, a gondolatjel, zárójel, kettőspont, pontosvessző értelmező szerepének ismerete és helyes használata. Témakörök és tartalmak Magán- és közéleti A szóbeli és írásbeli közlésmód kifejezési formáinak azonossága és kommunikáció különbsége a magán- ás a közéleti kommunikációban - téma, réma A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: - megbeszélés - vita - felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd - köszöntés - kiselőadás Az egyszerű mondat A mondat mibenléte, fajtái - A szöveg és a mondat. A szöveg mondatai - A mondatok a beszélő szándéka szerint - A mondatok logikai minősége szerint - A szöveg szerkezete Az egyszerű mondat szerkezete, a mondatrészek és a szintagmák. - A mondatrészek és a szintagmák - Az állítmány szófaja, fajtái - Az alany szófaja és fajtái - Az alany és állítmány egyeztetése - A tárgy, a tárgyas szerkezet, a tárgy alakja, fajtái - Az alanyi és tárgyas ragozás - A határozók, a határozós szerkezetek - A jelzők, a jelzős szerkezetek A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentése. A mondattanhoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek

15 Helyesírási ismeretek Könyv- és könyvtárhasználat 82 Szóalkotási módok Az alá- és mellérendelő összetett szavak, mozaikszó. A gyakori szóalkotási módok rendszerező összefoglalása. Szóképzés, szóösszetétel. Az egyszerű mondat helyesírása: vessző, gondolatjel, zárójel, kettőspont, pontosvessző. A tulajdonnevek helyesírási ismereteinek bővítése: - a tanult idegen személynevek - a többelemű földrajzi nevek, intézménynevek és a belőlük képzett melléknevek helyesírása A könyvtár írott és modern technológián alapuló dokumentumainak felhasználása különféle témák feldolgozásában. Forráshasználat, forrásjegyzék, az idézés módjai. Az összetett szavak helyesírása. A könyvtár írott és a modern technológián alapuló dokumentumainak Felhasználása különféle témák feldolgozásában. Forráshasználat, forrásjegyzék, az idézés módja. Követelmény A tanulók - olvassanak jó tempóban, kifejezően, - írásképük rendezett, esztétikus legyen, - aktívan vegyenek részt kiskommunikációs helyzetekben, - ismerjék fel a mondatrészeket, - fogalmazás közben vegyék figyelembe az élőszó és az írásbeliség jellemzőit - tudjanak vázlatot és jegyzetet készíteni, - alkalmazzák a szövegtömörítést. - alkossanak szöveget érvelő fogalmazási műfajokban, - legyenek képesek önálló véleménynyilvánításra - véleményüket szabatosan fejtsék ki - tartsák tiszteletben társaik véleményét, - ismerjék a forrásfelhasználás- és megjelölés előírásait.

16 83 - Részvétel az iskolai kommunikációs helyzetekben - A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegértés. Rendezett íráskép. - Vázlat készítése, cselekményvázlat. - Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. - A Magyar helyesírási szótár önálló használata. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - Részvétel az iskolai kommunikációs helyzetekben - A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegértés. Rendezett íráskép. - Vázlat készítése, cselekményvázlat. - Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. - A Magyar helyesírási szótár önálló használata.

17 84 8. ÉVFOLYAM Óraszám: heti 1,5 óra Belépő tevékenységformák Kulturált nyelvi magatartás - Tájékozódás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban. - Együttműködés a másik emberrel, a másik ember közlésének egyre pontosabb felfogása. - Nyelvi illem. Szövegértés - Gyakoribb tömegkommunikációs műfajok elemzése, jelentésének kibontása. - A tájékoztató és véleményt közlő műfajok elkülönítése. Szövegalkotás - Tapasztalatszerzés a mindennapi élet alapvető hivatalos iratainak (kérdőív, nyugta, kérvény, önéletrajz) megfogalmazásában. - Irodalmi olvasmányokhoz kapcsolódó véleményalkotás és -nyilvánítás. - Ismertetés, könyvajánlás, kritika írása, kiselőadás irodalmi művekről. Egyenes és függő idézet, kulcsszó Tanulási képesség - Különféle témákról ismeretek, érvek gyűjtése a könyvtár katalógusa segítségével. - Önálló problémafelvetés - A tanult művek közvetlen és tágabb kontextusára vonatkozó ismeretek bővítése önálló könyvtári munkával. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete - Mondatelemzési jártasság az összetett mondat feldolgozásában, tagmondatok sorrendje, a szintagmák szerkezetének és jelentésének felismerése, értelmezése. - A magyar nyelv legfőbb szórendi szabályainak helyes alkalmazása.

18 Témakörök és tartalmak A tömegkommunikáció Az összetett mondat A tanult leíró nyelvtani fogalmak rendszerezése Helyesírási ismeretek 85 Alapismeretek a tömegkommunikációról nyelvi szempontból, elsősorban a befogadás oldaláról A tömegkommunikáció műfaja: hír, tudósítás; cikk, kommentár, kritika; interjú, riport. A reklám, a hirdetés, az apróhirdetés eszközei és hatása. Az összetett mondat szerkezete, a tagmondatok sorrendje Az alárendelő és a mellérendelő mondat fajtái A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok Az alárendelt összetett mondat fajtái: - az állítmányi, az alanyi alárendelt összetett mondat - az állítmányi és az alanyi alárendelt összetett mondat megkülönböztetése - a tárgyi, - a határozói, - a jelzői alárendelt összetett mondat A mellérendelt összetett mondat fajtái: - kapcsolatos mellérendelt összetett mondat; - ellentétes és a választó mellérendelt összetett mondat; - következtető és magyarázó mellérendelt összetett mondat. Írásjelek az összetett mondatokban. Az idézés A szórend alapvető kérdései az egyszerű és az összetett mondatban. A többszörösen összetett mondat. A mondat és a szöveg viszonya. A nyelvi szintek. Mondat. Szó. Hangrend. A magyar helyesírás alapelvei. Az összetett mondat központozása. A párbeszéd és az idézetek írásmódja.

19 Kitekintés a magyar nyelv életére Szövegműfajok és kifejezési formájuk Könyv- és könyvtárhasználat 86 Nyelvváltozatok és nyelvi normák. Nyelvünk eredete, rokonsága A magyar nyelv sajátossága: hangtani, alaktani, mondattani sajátossága, szórendjének jellemzői. Nyugta, kérdőív, kérvény, önéletrajz. Véleménynyilvánítás szóban és írásban. Ismertetés, könyvajánlás, kritika Az idézés módja: egyenes és függő idézet A paródia kifejezőeszközei A tárgyi katalógus használata, cédulázás, forrásjegyzék készítése a gyűjtött adatokról. Fogalmak mondategész, mondategység, főmondat, mellékmondat; utalószó, kötőszó, a mellé- és alárendelő összetett mondat fajtái. Szóismétlés, ikerítés, mozaikszó. Követelmény A tanulók - szerezzenek alapvető ismereteket (hír, tudósítás, interjú, riport) - a tömegkommunikáció a hallgató, a néző, az olvasó tájékozottságát szolgálja - szerepük a közvélemény formálásában - legyenek ismereteik az összetett és többszörösen összetett mondatokról - tudják elemezni, - tükröztessék a tagmondatok határát - ismerjék a szókincsbővítés legfontosabb módjait - alkalmazzák az egybe- és különírás szabályait - folyamatos, értelemszerű felolvasás - íráskészségük megfelelő tempójú legyen - használják az értelmező és a helyesírási szótárt - önellenőrzés, önálló javítás, - tudjanak szabatosan fogalmazni szóban és írásban - ismerjék a magán, a társas és a közéleti kommunikáció jellemzőit - párbeszéd szabályai - készítsenek felszólalást, kiselőadást

20 87 - tudjanak érvelni, - jegyzet és vázlatkészítés, - ismerjék a forrásmegjelölés szabályait. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE - A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használata. - Tájékozottság a média szerepének és hatásának felismerésében. - A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása, elmondása. - A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani, mondattani jelenségek fogalmi szintű megnevezése. - Mondattani nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban. - A gyakran használt hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. - Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről. - Jártasság az önálló könyvtári munkában. TANESZKÖZÖK Tankönyv, munkafüzet, feladatlapok, tanári kézikönyv, tanári feladatgyűjtemény (hangtan, alaptan, szótan, szószerkezettan, mondattan). Feladatgyűjtemény (kommunikáció szóban és írásban, beszédművelés, helyesírás, nyelvhelyesség, jelentéstan, szövegtan, stilisztika, retorika). Módszertani segédanyagok. A magyar helyesírás rendszere. Falitáblák. Antalné szabó Ágnes: Szövegvilág Antalné szabó Ágnes: Hogyan írjam? Antalné Rátz Judit: A szófajok rendszere Antalné Rátz Judit: Mondatról mondatra Audiovizuális eszközök Antalné Szabó Ágnes Rátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Szótárak, lexikonok, faliképek, táblázatok, CD, videó, hangkazetták, helyesírási szabályzat, szinonímaszótár.

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 70 MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvetı célja és feladata a jövendı

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv HELYI TANTERV Magyar Nyelv 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 14 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2

Magyar nyelv. 5. évfolyam. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Magyar nyelv 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 + 1 Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 Írás, fogalmazás 10 + 1

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2

5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás A szavak szerkezete

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Magyar nyelv és irodalom KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.01.1 A TANTÁRGY

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv A változat 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

HELYI TANTERV. Felső tagozat. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola

HELYI TANTERV. Felső tagozat. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola HELYI TANTERV Felső tagozat Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola 2007 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. ÉVFOLYAM... 8 Célok és feladatok...9 Fejlesztési követelmények...10

Részletesebben

Magyar nyelv. 5 8. osztály

Magyar nyelv. 5 8. osztály 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók

Részletesebben

Kossuth Nevelési Oktatási Központ. Helyi tanterv 2005. 5.-8. évfolyam

Kossuth Nevelési Oktatási Központ. Helyi tanterv 2005. 5.-8. évfolyam Kossuth Nevelési Oktatási Központ Helyi tanterv 2005 5.-8. évfolyam Készült 2005 május 30. Tantárgyak és heti óraszámok a helyi tantervhez 2005 Tantárgyak évfolyam: 5 6 7 8 Magyar ny.és i. 5 4 4 4 Angol

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény. Helyi tanterv. Magyar nyelv 5. o. Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2. Érvénybe lép: es tanév

Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény. Helyi tanterv. Magyar nyelv 5. o. Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2. Érvénybe lép: es tanév Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Magyar nyelv 5. o. Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Érvénybe lép: 2013-14-es tanév Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Beszédkészség,

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

MAGYAR NYELV. (5 8. évfolyam)

MAGYAR NYELV. (5 8. évfolyam) MAGYAR NYELV (5 8. évfolyam) 63 Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 A Felsővárosi Általános Iskola helyi tanterve magyar nyelvből Oktatási

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

HELYI TANTERV 5-8.osztály

HELYI TANTERV 5-8.osztály Informatika 5-8.évfolyam HELYI TANTERV 5-8.osztály Tartalomjegyzék: Magyar nyelv és irodalom... 3 Történelem és állampolgári ismeretek... 32 Matematika... 47 Informatika... 72 Angol nyelv... 92 Természetismeret...

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Magyar nyelv 5. évfolyam

Magyar nyelv 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartal megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 4 évi 148 heti 4 évi 148 heti 3,5 évi 129,5 heti 3,5 évi 129,5 ebből nem szakrendszerű heti 1 évi 37

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

anyanyelv anyanyelvi nevelés

anyanyelv anyanyelvi nevelés ALAPELVEK, CÉLOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tantárgy, integrált tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi kompetencia valamennyi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYI RENDSZER

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYI RENDSZER TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYI RENDSZER FELSŐ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi

Részletesebben

Helyi tanterv. III. 1. Felső tagozat

Helyi tanterv. III. 1. Felső tagozat Első Óbudai Általános Iskola Helyi tanterv III. 1. Felső tagozat Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek Etika Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Mozgóképkultúra és médiaismeret Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

MAGYA NYELV ÉS IRODALOM

MAGYA NYELV ÉS IRODALOM A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA KERETTANTERVE APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD ALAPJÁN MAGYA NYELV ÉS IRODALOM 5-8. ÉVFOLYAM DEBRECEN, 2004. MÁRCIUS 1 ALAPELVEK, CÉLOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat az 5. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak

Tanmenetjavaslat az 5. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak Tanmenetjavaslat az 5. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 1 Ismerkedés egymással, a tananyaggal és a taneszközökkel 2 Hányféle hang vesz körül minket?

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv. Magyar nyelv 5-8. évfolyam. heti 2 óra

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv. Magyar nyelv 5-8. évfolyam. heti 2 óra Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Magyar nyelv 5-8. évfolyam heti Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (33-34.o.) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Alapelvek és

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 1. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS A magyar nyelv és irodalom a magyar kultúra hordozója és alakítója. A műveltségi terület tanítási óráin a nemzeti hagyományok

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv HELYI TANTERV Magyar Nyelv 10. évfolyam A szöveg 16 óra A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve magyar nyelv és irodalom tantárgyból a nyelvi előkészítő évfolyamon Készítette: a gimnázium magyar szakmai munkaközössége 2018.

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Német nemzetiségi tagozat óraterve 3. oldal Német nemzetiségi tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelven tanított tantárgyak 5. oldal

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 7 8 József Attila Általános Iskola 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. (, fax: 52/449-030 (: 52/535-226 e-mail: djozsef_attila@freemail.hu NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS FELMENŐ RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

Tantárgyi tantervek 6-8. évf.

Tantárgyi tantervek 6-8. évf. IX. KIFUTÓ RENDSZERŰ TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS (6-8. évfolyam) A 2/2008. (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 3. számú mellékletével kiadott kerettanterv

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal Angol tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelv és irodalom 5. oldal 2. Angol nyelv 22. oldal 3. Történelem

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5-8. IRODALOM 5-8.

MAGYAR NYELV 5-8. IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV 5-8. IRODALOM 5-8. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. Magyar nyelv 5-8. Irodalom 5-8. Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: Pedagógiai Program

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: Pedagógiai Program Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 1. rész 3. 2 A felső

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 12. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) 92 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztõ

Részletesebben

Tantárgyi tantervek 6-8. évf.

Tantárgyi tantervek 6-8. évf. IX. KIFUTÓ RENDSZERŰ TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS (6-8. évfolyam) A 2/2008. (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 3. számú mellékletével kiadott kerettanterv

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Magyar nyelv Éves órakeret: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Beszédművelés 4 4 4 2 Szóbeli szövegek megértése és alkotása

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. Szervezeti egységkód: 082036 OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 1. rész 3. 2 A felső

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

A szellemi munka technikájának tanítása Zenei gyűjtemény felhasználásával

A szellemi munka technikájának tanítása Zenei gyűjtemény felhasználásával A szellemi munka technikájának tanítása Zenei gyűjtemény felhasználásával Alternatív cím Egy szellemi termék előállításának technikája és annak tanítása A könyvtárhasználati ismeretek témakörei Dokumentumismeret

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben