Szent Margit Gimnázium HÁZIREND.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Margit Gimnázium HÁZIREND."

Átírás

1 Szent Margit Gimnázium HÁZIREND

2 Szent Margit Gimnázium HÁZIREND OM aznsító: Budapest, Villányi út 5-7. (+36-1) ÉRVÉNYBE LÉPETT:

3 Tartalmjegyzék I) Előszó... 6 II) Az intézmény adatai... 6 III) Az iskla Házirendjének (tvábbiakban Házirend) jgi alapja, hatálya, nyilvánssága 7 1) A Házirend a következő rendelkezések alapján készült ) A Házirend hatálya ) A Házirend nyilvánssága... 7 IV) Kapcslatk ) Az iskla és a család; a szülőkkel történő kapcslattartás ) Az iskla és a diákönkrmányzat (tvábbiakban: DÖK) kapcslata... 9 V) Az tanulmányi kötelezettségek teljesítése ) Hiányzásk versenyek idején ) Egyetemi nyílt napk ) Nyelvvizsga ) Osztályzóvizsga ) Előrehztt érettségi ) Közösségi szlgálat VI) Az isklai, tanulói munkarend ) Az isklába érkezés rendje, és a tanítás, fglalkzásk, tanórák megkezdése ) A tanítási óra ) Óraközi szünetek ) Tanterem elhagyása ) A tanítás befejezése ) Lelki prgramk, illetve hétköznapi és vasárnapi diákmisék a) Hétköznapi és vasárnapi diákmisék b) Lelki napk, Szent Margit nap c) Közös imák ) Távlmaradásk, késések, mulasztásk, felmentések a) A hiányzásk igazlhatóságáról és igazlásáról b) Igazlatlan hiányzásk c) Hiányzásk sztályzhatatlansággal járó következménye d) Hiányzásk utáni számnkérés e) Hiányzásk reggeli és vasárnapi diákmiséről f) Jelenlét, és az iskla területének elhagyása

4 VII) Jgk, feladatk ) A tanulói jgviszny és tankötelezettség ) A tanuló jgai és kötelességei ) Hetesek feladatai VIII) Lehetőségek az isklában ) Tantárgyválasztás módjai, elbírálási rendje a) Nyelv b) Emelt szintű képzés c) Szakkör, énekkar d) Mindennaps testnevelés ) Könyvtár, infrmatikaterem ) Tanulószba ) Diákétkeztetés ) Véleménynyilvánítási jg, illetve a tanulók rendszeres tájékztatásának rendje és frmája ) Hivatals ügyek intézése IX) Közös kirándulásk, túrák; rendezvények; tanórán kívüli fglalkzásk, tevékenységek X) Öltözködés és társas kapcslatk az isklában ) A tanulók külső megjelenése a) Alapelv b) Hgy is öltözködjünk? c) Mit kerüljünk? d) Az iskla frmaruhája, egyenruhája ) Embertársi kapcslatk XI) A helyiség- és területhasználat, valamint az isklai eszközök használatának rendje. 28 1) Tantermek ) Szaktantermek ) Uszda ) Eszközök ) Lift 2 9 6) Az iskla területén elhelyezett játékk

5 XII) Számítógép, úgynevezett kseszközök és a világháló használata ) Az iskla IKT eszközeinek használata ) Saját kseszközök ) A hetedik-nylcadik évflyam XIII) Védő és óvó előírásk ) Az isklában történő tartózkdás ) Adatvédelem és infrmációközlés ) Egészséges életvitel, illetve illendőség ) Anyagiak, eszközök védelme, kezelése ) Tűz- és balesetvédelem ) Rendkívüli esemény XIV) Értékelések ) Szrgalmi idő alatt adtt érdemjegyek ) Félévi és év végi sztályzatk ) A tanuló magatartásának és szrgalmának értékelése a) A magatartás értékelése b) A szrgalm értékelése ) Jutalmazásk ) Fegyelmi intézkedések, eljárásk XV) A tanulókat, szülőket érintő gazdasági irányelvek ) Osztálypénztár ) Tandíj ) Térítési díjak ) Rendkívüli ügyintézési díj ) Szciális juttatásk ) Fegyelmi és kártérítési felelősség és eljárásrend ) A tanuló által létrehztt vagyni értékek ) Tankönyvellátás XVI) Utószó XVII) Záró rendelkezések

6 Illyés Gyula: Óda a törvényhzóhz A jubiláló Tersánszkynak (részlet) Úgy vlna jó a törvény, úgy egyfrma hatályu, ha akként gyártódnánk, mi emberek, akár a vályg, mit a vályu billiószám is egyfrmára vet. De hát ezt nem lehet. Ahány szív, annyi akarat. S rég nem vagyunk csupán agyag s anyag! Pnts leszek, mint mindig az iró, ha a tudós költ s a biró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent, tehát, hgy ne csapódjunk flytn össze, hgy részlet-igazát kiki illessze a közösbe, úgy mégis: emberek maradjunk, ne vályg-vályu sarává meredjünk; atmk, atm magvakként kerengjünk; helytálljunk, mégis szabadn szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál! Jgt tehát az árnyalatnak, melyben a hlnap rajza áll s a kivételnek mely hlnapra talán szabály; 5

7 I) Előszó A Szent Margit gimnázium diáksága, nevelői, dlgzói a Római Katlikus Egyház hithirdetői és tanítói feladatát megvalósítani igyekvő, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kngregációja által fönntarttt iskla tagjai, ki-ki a maga feladatát végezve. E személyeken keresztül pedig sk-sk család csatlakzik ehhez az intézményhez mely családk igen különbözők, aznban értékrendjüktől elvárható, hgy illeszkedjék az alapítók szándékáhz. Életünket alapvetőn meghatárzza Jézus két főparancsa, a természettörvény, az egyházhz tartzás, nemzeti tudatunk; mindezek adttságai, értékei és belső rendjük, mely utóbbiak írtt és íratlan szabálykból állnak. Az összes keresztény népiskla mennyei pártfgójának szándéka alapján valljuk, hgy ha a gyerekeket kiskruktól fgva szrgalmasan nevelik valláss életre és műveltségre, kétségkívül remélhető, hgy egész életük alakulása bldg lesz. (Kalazanci Szt. József) Skféle család az, amely közvetve és közvetlenül a gimnázium közösségét alktja. Az ilyen skszínűség élettel és váltzatssággal teli, ugyanakkr a mindennapi élet kisebbnagybb értékrendjét másképp súlyzza, másképp rangsrlja. Ahhz, hgy a közösség élete, belső elvárásai kiszámíthatók és átláthatók legyenek, szükséges egy lyan rendszabály fölállítása, mely mindenki számára elfgadható, és amelyhez igazdni lehet. Ezeket a szempntkat, szellemiséget figyelem előtt tartva született meg az iskla Házirendje, mely így nemcsak a közös munka és élet menetét segíti, hanem egy nagy múltú, magyarságát és kereszténységét megélő közösség értékeit és szellemiségét is közvetíti. A Házirend a Pedagógiai prgramunkban megfgalmaztt küldetésnyilatkzatunknak megfelelő viselkedési kereteket adja: egységbe fglalja, és összhangt teremt az egyén kibntakzása és a közösség fejlődése, a hit és műveltség, kereszténységünk, európaiságunk és magyarságunk, különböző élethelyzeteink, különböző feladataink között. Házirendünket bölcsen nézi az, aki tudja, hgy az ember erkölcsi szabályai csak kívülről tűnnek béklyónak, belülről aznban kibntakzást, szabadságt, erényt biztsítanak. II) Az intézmény adatai A fenntartó neve: Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kngregációja Az intézmény neve: Szent Margit Gimnázium Az intézmény székhelye: Budapest, Villányi út 5-7. Az intézmény OM aznsítója:

8 III) Az iskla Házirendjének (tvábbiakban Házirend) jgi alapja, hatálya, nyilvánssága 1) A Házirend a következő rendelkezések alapján készült évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 2011/CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; évi CCVI tv. a lelkiismereti és vallásszabadság jgáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jgállásáról; 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-ktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról; 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámgatás, valamint az isklai tankönyvellátás rendjéről; valamint az iskla Szervezeti és működési szabályzata (tvábbiakban SZMSZ), Pedagógiai prgramja és a Diákönkrmányzat SZMSZ-e. 2) A Házirend hatálya Házirendünk vnatkzik és hatálya kiterjed az iskla minden tanulójára beiratkzástól a tanulói jgviszny megszűnésének vagy az érettségi biznyítvány átvételének napjáig, nevelőjére, alkalmazttjára, az isklába belépő látgatóinkra, illetve az isklával összefüggésben rendezett prgramn megjelenő minden személyre. Vnatkzik tvábbá lyan helyzetekre és helyekre, ahl diákjaink az intézmény diákjaként illetve alkalmazttaink az intézmény alkalmazttjaként szerepelnek, vagy jelennek meg akár a valós, akár a virtuális térben. A Házirend előírásai minden lyan esetre is vnatkznak, amikr a tanuló az iskla, vagy az iskla egy alkalmazttjának felügyelete alatt áll. A Házirendet a nevelőtestület fgadja el a diákönkrmányzat és a szülői munkaközösség véleményezési jgának gyakrlása után. A Házirend módsítását meghatárztt eljárás keretében bárki kezdeményezheti. A Házirend a jóváhagyásától hatálys és határzatlan időre, a következő jóváhagyásáig szól. 3) A Házirend nyilvánssága A Házirend megtalálható az intézmény hnlapján és a titkárságn. Az intézménybe érkező új diákkkal, szülőkkel, alkalmazttakkal ismertetni kell a Házirend elérhetőségét. A Házirendet minden tanulónak meg kell ismernie a tanulói jgviszny kezdetekr. Az újnnan felvett sztályknak az sztályfőnökök a belátásuk és mérlegelésük alapján a Házirend fntsabb pntjait ismertethetik. 7

9 A Házirend váltzását két héten belül közölni kell azkkal a személyekkel, akikre a Házirend vnatkzik. IV) Kapcslatk 1) Az iskla és a család; a szülőkkel történő kapcslattartás A diák életének legfőbb színtere a család. Ott fejlődik szellemiekben, lelkiekben és tt növekszik. Az iskla mindezekhez egy tágabb keretet ad, segít a szülőknek abban, hgy gyermekük egy nagybb közösségben is megtalálja a helyét, hgy lyasféléket is tanuljn, melyekre tthn nincs lehetőség, hgy lehetőséget kapjn új kapcslatk teremtésére, és hitét egy nagybb közösségben is megélhesse. Az iskla így lyan társa a családnak, amely igyekszik segíteni a gyermek fejlődésében, de nem veszi ki teljesen a nevelés felelősségét a család kezéből. Együtt nevelünk, szülők és iskla, ezért jó, ha lyan kapcslat alakul ki e két közösség között, mely valóban bizalmra, és a gyermek iránt érzett közös felelősségtudatra épül. Mindennek alapja nemcsak a kölcsönös bizalm, de az állandó, megbeszélő és visszajelző kapcslat is. Mindezekhez az iskla a következő segítséget adja. A szülők a tanév eseményeiről az iskla hnlapján, illetve a Diáknaptárban tájékzódhatnak előre. A tanulók és a szülők az elektrnikus naplóból (tvábbiakban tájékzódhatnak tanuló hiányzásairól és a tanulmányi előmeneteléről. A hzzáféréshez szükséges aznsítókat és jelszavakat az általánsigazgatóhelyettes az sztályfőnökön keresztül vagy személyesen bcsájtja rendelkezésre. A szülő köteles a hzzáférést biztnságsan kezelni, illetéktelen személynek nem adhatja át, erről írásban is nyilatkznia kell. A szülő és az intézmény az keresztül tart kapcslatt. Amennyiben a tanár a Diáknaptárba is bejegyzést ír, úgy a szülővel azt is láttamztatni kell. Ezért a Diáknaptárt minden tanítási napn el kell hzni az isklába, és az abba történő szülői és isklai jelzéseket pedig haladéktalanul be kell mutatni és láttamztatni. Az sztályfőnök -en keresztül is tarthatja a kapcslatt a szülőkkel. Az elektrnikus naplón keresztül lehet üzenetet küldeni a tanárnak és fgadóóra időpntt fglalni. A tanulók dicséreteit és figyelmeztetéseit rögzíteni kell az Amennyiben az Ellenőrző könyvben is rögzítésre került, úgy a szülővel tt is láttamztatni kell. Az SZMK (Szülői munkaközösség) figyelemmel kíséri a tanulói jgk érvényesülését, a diákk közösségének alakulását, a pedagógiai és szakmai munka 8

10 eredményességét, és szükség esetén mindezekről tájékztatja az isklavezetést vagy a fenntartót. A tanulók nagybb csprtját (minimum 20 fő) érintő bármely kérdésben tájékztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, melyre érdemi választ kell kapnia 15 napn belül. Ezen ügyek tárgyalásán igazgatói meghívással, szülői képviselő útján részt vehet a nevelőtestület értekezletén. A tanuló vagy gndviselője munanapkn egyszer, hétvégén szünetekben pedig a tanítást megelőző napn köteles a hivatals, isklai ét ellenőrizni. 2) Az iskla és a diákönkrmányzat (tvábbiakban: DÖK) kapcslata A demkrácia legfőbb feladata, hgy az egyes csprtk szavazati, szólási, véleményezési és elfgadási jgkörüket szabadn gyakrlhassák. A diákk számára mindennek kiváló terepe a DÖK. A DÖK a diákk felhatalmazását bírva keresheti fel az iskla vezetését, a tanárk közösségét. A DÖK jgait, feladatait elsősrban a Nemzeti köznevelési törvény (Nkt), azn belül főképp a 48, illetve a 20/2012 EMMI rendelet, azn belül főképp a 120 szabályzza. A DÖK saját szabályzata (DÖK SZMSZ) alapján működik. A szabályzatt, illetve annak módsításait a nevelőtestület hagyja jóvá a fent említett EMMI rendeletnek megfelelőn. A DÖK munkáját segíti a nevelőtestületből választtt pedagógus, aki eljárhat a diákönkrmányzat képviseletében is. A diákképviseletben lyan tanuló vehet részt, akinek nincs igazgatói v. tantestületi büntetése, előző félévi (félév/évvége) magatartása és szrgalma közül az egyik példás, a másik legalább jó. A DÖK képviselői útján részt vehet az érdekeit érintő döntések meghzatalában. A DÖK egyetértési jgt gyakrl a jgszabályban Nkt. rögzített, a tanulókat érintő kérdésekben. Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a tanulókkal kapcslats valamennyi kérdésben. A DÖK tanévenként legalább egy alkalmmal diákközgyűlést szervezhet, melyen lehetőséget teremthet az intézmény vezetőjével való eszmecserére a tanulókat érintő ügyekben. Az intézmény a DÖK működéséhez az alábbi feltételeket biztsítja: helyiség az önkrmányzat megbeszéléseihez, eszközök az isklaújság készítéséhez, skszrsításáhz, egyes esetekben anyagi támgatás isklai szintű prgramkhz. 9

11 V) Az tanulmányi kötelezettségek teljesítése 1) Hiányzásk versenyek idején Lásd SZMSZ 7. sz. melléklet 2) Egyetemi nyílt napk Tanítási időben zajló, pályaválasztási célú rendezvényre (egyetemi nyílt napk; EDUCATIO kiállítás, stb.) a évflyams diákk mehetnek el évenként legfeljebb két alkalmmal legfeljebb két tanítási napn. Az ilyen rendezvényen történő részvételt a szülőnek előzőleg írásban kell kérnie, s utólag írásban is kell igazlnia a hiányzást, csatlva a szervező intézmény által kiállíttt jelenléti igazlást is. Ez az igazlás nem csökkenti a szülő által igazlható napk számát. 3) Nyelvvizsga A diák a szülő íráss kérésére hiányzhat a közép- és felsőfkú nyelvvizsga esetén az első próbálkzásnál a vizsga napján és az azt megelőző napn nyelvenként és szintenként. A többi próbálkzásnál a vizsga napján nyelvenként és szintenként. A nyelvvizsgán történő részvételt a szülőnek előzőleg írásban kell kérnie, s utólag írásban is kell igazlnia a hiányzást, csatlva a nyelvvizsgát szervező intézmény által kiállíttt jelenléti igazlást is. Ez az igazlás nem csökkenti a szülő által igazlható napk számát. 4) Osztályzóvizsga A félévi és a tanév végi sztályzat megállapításáhz a tanulónak sztályzóvizsgát kell tennie, ha felmentették a tanórai fglalkzáskn való részvétel alól, ha magántanuló, ha szünetelő tanulói jgvisznnyal rendelkezik, ha hiányzásának mértéke miatt nem sztályzható, és a nevelőtestület az sztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján úgy dönt, hgy sztályzóvizsgát tehet. A tanuló egyszerre legfeljebb két tanév anyagából tehet sztályzóvizsgát. Aki isklai kereten kívül tanult nyelvből kíván érettségizni, annak sztályzóvizsgát kell tenni az adtt nyelvből. Az sztályzóvizsgára történő jelentkezés, és a teljesítés határideje megtalálható a tanév rendjében. Osztályzóvizsgára az jelentkezhet, aki erre igazgatói engedéllyel rendelkezik, vagy magántanuló. Ha a tanuló a tanítási év végén nem sztályzható és tanköteles, tanulmányait évflyamismétléssel flytathatja. Amennyiben nem tanköteles, a tvábbiakról a nevelőtestület dönt. 10

12 Az sztályzóvizsgára történő bcsátás egyéb feltétele, illetve azk tantárgyankénti és évflyamnkénti követelményei megtalálhatók a Pedagógiai prgramban és mellékleteiben. 5) Előrehztt érettségi A diák a szülő íráss kérésére hiányzhat az írásbeli és szóbeli vizsga napján, melyhez külső vizsgahelyszín esetén csatlni kell a vizsgát szervező intézmény által kiállíttt jelenléti igazlást is. 6) Közösségi szlgálat A közösségi szlgálat neve nálunk: KÖSZI. Isklánkban a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez kötelező közösségi szlgálatt a évflyamban kell teljesíteni. A közösségi szlgálat szabályairól az iskla hnlapján és a Diáknaptárban tájékzódhatunk. VI) Az isklai, tanulói munkarend 1) Az isklába érkezés rendje, és a tanítás, fglalkzásk, tanórák megkezdése Szellemi munkát végezni úgy lehetséges, hgy előtte megfelelő idő áll rendelkezésre ahhz, hgy felkészüljünk feladataink elvégzésre. A világ zajából megérkezve szükséges, hgy elfglalhassuk helyünket, megfelelő rendet alakítsunk ki magunk körül a munka végzéséhez és előkészüljünk a tanulásra. Így a Tanítási Idő nem a tanárt vagy diákt érintő első óra becsöngetésével kezdődik, hanem az alábbiakban meghatárztt időben, és addig tart, amíg a tanár vagy diák számára utlsó óra be nem fejeződik. Figyelembe kell azt is vennünk, hgy 45 perc intenzív szellemi munka után, amely ülő helyzetben történik, szüksége van a szervezetnek mzgásra, még ha fárasztónak tűnik is a terem elhagyása. Pntsságunkkal pedig rendben tartjuk a tanulás és felüdülés ritmusát, és kifejezzük az egymás iránti tiszteletünket és a közös feladatunkhz való tisztes hzzáállást. A tanítási idő isklánkban a tanár vagy diák számára az első tanítási óra előtt 10 perccel kezdődik és a diákt érintő utlsó óra befejeződéséig tart. A tanuló a tanteremben az órarend szerinti első órájának kezdete előtt 10 perccel köteles megjelenni, mert az már a tanítási idő része, ezért a késéseket ettől az időpnttól számítjuk. Az tthnról vagy az iskla területén történő elindulás feltételeit és idejét, az isklába érkezés módját úgy kell megválasztani, hgy az biztsítsa a pntsságt. Amennyiben ez nem így van, azn haladéktalanul váltztatni kell, mert az nem adhat indkt igazlásra. 11

13 Ha a tanuló a tanítási időre nem érkezik meg, vagy késik, azt igazlnia kell. Az igazlás az előzőek figyelembevételével akkr érvényes, ha a szülő igazlja azt, és a megfelelő hivatals igazlást is csatlja hzzá. Ellenkező esetben mindez késésnek minősül. Ha a tanuló egy fglalkzás kezdetére nem érkezik meg, vagy úgy késik, hgy előtte már fglalkzása vagy lyukas órája vlt, és jgs és elfgadható magyarázatt nem tud adni, akkr mindez késésnek minősül. Ha a tanítási órákról való késések idejének összege meghaladja a negyvenöt percet, akkr az egy igazlatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, de késésével nem zavarhatja meg aránytalanul az óra menetét. Késő diák késésére hivatkzva időkedvezményt nem kaphat. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint: 0. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: Jelzőcsengő szól minden becsöngetés előtt 3 perccel. Legkésőbb ekkr kell elindulni a kijelölt terembe, de mindenképp úgy, hgy becsöngetéskr már a teremben vagy a kijelölt helyen legyen a tanuló (pl. szaktanterem előtt). Testnevelésórára úgy kell menni, hgy becsöngetéskr már átöltözve legyen a tanuló, illetve azn a helyen, melyet a testnevelő tanár kijelölt. A diákk ig tartózkdjanak az sztálytermükben, kivéve ez alól a fentebb meghatárztt eseteket. Becsöngetésig minden tanuló előkészíti a szükséges felszerelését, és fegyelmezetten várja a tanítás kezdetét. 2) A tanítási óra A tanítási órák kezdetére a diák a kijelölt tanteremben vagy helyen tartózkdik. Becsöngetés után a helyén, csöndben várja a tanár érkezését és az adtt tantárgy tananyagával fglalkzzék. 12

14 Amennyiben késik a tanár, legkésőbb hárm perccel a becsöngetés után az egyik hetes lemegy a titkárságra, és jelenti a tanár hiányzását. Csprtbntás esetén a szaktanárk a tanév elején határzzák meg, hgy kik és milyen srrendben végzik ezeket a feladatkat. A padkn csak az órán szükséges tanszerek lehetnek, az órán csakis a szaktanár által meghatárztt tanszereket, eszközöket szabad használni. Bármi más legyen elpaklva padba, táskába, szekrénybe, akasztóra minden a helyére. A tanuló a füzeteire, könyveire a szaktanárk és az ingyentankönyv kezelés által elvárt módn vezesse fel adatait, illetve egyéb lényegesebb tanszerei is legyenek egyértelműn aznsíthatók. A diákk állva és Laudetur Jesus Christus köszöntéssel fgadják tanárukat; ugyanígy köszönnek el a tanítási óra végén is. Az első tanítási óra imádsággal kezdődik, mely általában a Diáknaptárban is megtalálható tanítás előtti ima. A tanítási órákn, isklai fglalkzáskn a tanuló aktív és fegyelmezett magatartásával segíti a feladatk elvégzését. Minden tanulónak részt kell vennie tevékenyen a közös órai munkában, és beszélgetéssel, nem daillő viselkedéssel nem zavarhatja az órát. Ennek szabályait e dkumentum tartalmazza, de az órát tartó tanár ettől eltérhet. Ha a tanulónak mndanivalója van, kézfeltartással jelentkezik, és megvárja, amíg a tanár felszólítja. A tanórákn az étel- és italfgyasztás tils külön engedélyt erre a tanár adhat. Az sztálytermen kívül más terembe a diák ételt és italt nem vihet - külön engedélyt erre a tanár adhat. Aki valamely tanítási óra alól felmentéssel rendelkezik, az csak a számára kijelölt helyen tartózkdhat, az iskla épületét nem hagyhatja el, kivéve, ha a számára első vagy utlsó óráról van szó, ez esetben is csak akkr, ha a felmentésben erre külön engedélyt kaptt. A tanítási órák viselkedési szabályait a leírtakn túl a tanár határzza meg. Testnevelésóra Öltözék, kellék a tanórákn: fehér, felirats isklai egyenpóló, sötét (fekete vagy kék) rövidnadrág, fehér zkni, sprtcipő, tisztasági csmag. A sprtcipő talpára vnatkzó kritériumkat a testnevelő tanár határzza meg. Amennyiben testnevelésóra alól felmentett valaki, vagy hiányzik a fölszerelése, a trnateremben meg kell jelennie a többiekkel, és a trnateremben a testnevelő tanár által kijelölt helyen kell töltenie az órát. 13

15 Felmentést egy félévben egy alkalmra kérhet a szülő, melyet a Diáknaptárba kell beírni. Hsszabb időre szólót házirvs illetve szakrvs igazlásával fgadunk el. Két hétnél hsszabb ideig tartót az isklarvssal vagy védőnővel láttamztatni kell. A teljes, illetve részleges fölmentést (gyógytestnevelésen résztvevők is) szeptember 20-ig kell elintézni, láttamztatni az isklarvssal és bemutatni a testnevelő tanárnak. Úszás óra alól a lányk havnta egy egészségügyi fölmentést kérhetnek, melyet a Diáknaptárba kell beírni a következő frmában: Eü. felmentés, dátum, szülő aláírása. Ilyen esetekben a diákk a velük párhuzamsan zajló testnevelésórán kötelesek részt venni. A testnevelésórán mindig kötelező a részvétel, minden tanulónak. A csak gyógytestnevelésre járóknak és a féléves vagy éves fölmentéssel rendelkezőknek nem kötelező jelen lenni az órarendi testnevelésórán, ha az az óra első, vagy utlsó számára. A felszereléshiány fegyelmi intézkedéseket vn maga után. Akinek az órán nincs felszerelése, annak 8 munkanapn belül egy plusz mindennaps testnevelésórán részt kell vennie, így pótlva az elmulaszttt órát. Ezt a pótlást amennyiben lehetséges a saját testnevelés tanáránál tegye meg. A digitális naplóba a felszereléshiányt beírjuk. Úszást úszással, testnevelésórát bármely testnevelésórával lehet pótlni. A pótlást a Diáknaptárba be kell írni, és aláíratni a sprtfglalkzást tartó tanárral. Ha a diáknak nincs felszerelése, és 8 munkanapn belül nem pótlja az órát/órákat valamelyik délutáni sprtfglalkzásn, abban az esetben az óra igazlt hiányzásként könyvelendő el. Néptáncóra Néptáncórán a tanár által meghatárztt lábbelit és ruhát kell viselni. 14

16 3) Óraközi szünetek Az óraközi szünetek (tvábbiakban: szünet) időtartama megtalálható e házirendben. A évflyamsk a szünetekben nem tartózkdhatnak a tantermekben. Ez alól kivétel a ig tartó tízórai szünet; a ig tartó ebédszünet; illetve a testnevelésóra utáni szünet mely néha csak fél sztályt érint. A szünetben a hetesek végzik a rájuk bíztt feladatkat (lásd hetesek feladatai). 4) Tanterem elhagyása Lásd hetesek feladata. 5) A tanítás befejezése Az utlsó tanítási óra imádsággal fejeződik be, mely általában a Diáknaptárban is megtalálható tanítás utáni ima. A tanítás után a diákk kötelesek elhagyni az sztálytermet. A takarítás megkönnyítésének érdekében a termekben az ttani utlsó óra után a székeket az asztalkra fel kell tenni. Saját székének felrakásáért minden tanuló felelősséggel tartzik. A hetes ekkr végzendő feladatait a Hetesek feladatai rész tartalmazza. Az iskla diákjai a tanítási idő után az épületben csak az arra kijelölt helyen tartózkdhatnak, természetesen nem zavarva az épületben flyó munkát. (Lásd XIII. és XI. pnt) 6) Lelki prgramk, illetve hétköznapi és vasárnapi diákmisék Egyházi iskla lévén a Pedagógiai prgramunk fnts része a lelki nevelés. A Szent Margit Gimnáziumt választók egyházi intézményt választanak, melynek céljai és feladatai között tt található a valláss és lelki nevelés is. Sajáts feszültséget hrdz ez magában: a szentmise, a lelki prgramk kötelezőségét ugyanakkr a belső szabadságra nevelést. Másfelől aznban a belső szabadság az, amely ezt az intézményt választtta, és ahgy emberségünkből adódón napnta megküzdünk a jóért, úgy azt is szem előtt kell tartanunk, hgy a szabadn választtt kötelességeinket is elvégezzük. Erény a gyakrlásból származik, és gyakrlás kell ahhz is, hgy megtanuljunk ne csak külsőségeknek, hanem az értékeknek is megfelelni. Ugyanakkr intézményünk tudja, hgy a kamasz világ a maga módján igyekszik levetni a kötöttségeket, szembemenni az addig őt alakító társadalmmal azért, hgy aztán újra felépítve belsővé tegye azkat az értékeket, melyeket gyerekként kívülről ráadnak. 15

17 Ezért intézményünk igyekszik a legésszerűbb és jól felvállalható módn alakítani a lelki prgramkat, lyan minőségben és mennyiségben tálalni azkat diákjainknak, hgy azt jó szívvel vállalhassák. a) Hétköznapi és vasárnapi diákmisék A hétköznap reggeli és vasárnapi diákmisékről való távlmaradást igazlni kell. Betegség esetén rvsi igazlást kell csatlni a szülői igazláshz. A diákmisét nem lehet abból a hét teljes napból igazlni, melyre a szülő rvsi papír nélkül is adhat igazlást (lásd VI/7/a). Előrelátható indknál a szülő előre kérjen engedélyt az sztályfőnöktől. A diákmisét pótlni kell kivéve, ha mulasztása betegség miatt történt; sztályfőnökkel előre egyeztetve vlt, és a pótlást az sztályfőnök nem kéri számn. b) Lelki napk, Szent Margit nap Az úgynevezett lelki napk és a Szent Margit nap a tanév rendjébe illeszkedő tanítási napknak számítanak. Így az arról való hiányzást is ugyanúgy kell kezelni, mint a tanítási órákról való hiányzást. Egy ilyen nap öt tanítási órának felel meg. Ezekről a napról történő hiányzást nem lehet abból a hét teljes napból igazlni, melyre a szülő rvsi papír nélkül is adhat igazlást (lásd VI/7/a). c) Közös imák A tanításhz kapcslódó imákról a Tanítási óra és a Tanítás befejezése pntkban tájékzódhatunk. 7) Távlmaradásk, késések, mulasztásk, felmentések A diák idejének jó sáfára egyedül a szülő. Ő felel azért, hgy a gyermek eljussn az isklába, jelen lehessen tt. Ő az, akinek tudnia kell gyermekének minden isklai, és nem isklai feladatáról, elfglaltságairól. Az iskla mindebben segítő kezet nyújt, fgadja és őrzi a rábíztt tanulót, és lyan szempntkat ad az isklai jelenléthez, mely biztsítani tudja a család számára, hgy a gyermeknek lehetősége legyen a lelki, szellemi, testi fejlődésre. a) A hiányzásk igazlhatóságáról és igazlásáról A tanuló betegségének idejére vnatkzó kötelezettségeket, azk igazlását általában a 20/2012 EMMI rendelet 51. szabályzza. 16

18 (i) (ii) A hiányzásk igazlhatósága Betegség esetén a szülő összesen hét, egyszerre hárm összefüggő naptári napnál nem több teljes tanítási napt érintő hiányzásról adhat felmentést. Több összefüggő nap esetén rvsi igazlás kell az összesről. Ha a tanuló a mulasztást követő első napn vagy legkésőbb nylc tanítási napn belül nem igazlja távlmaradását, mulaszttt órái igazlatlannak számítanak. Ha a tanuló betegség vagy más, előre nem látható k miatt hiányzik, már a hiányzás első napján a szülőnek vagy gndviselőnek az sztályfőnököt értesítenie kell a mulasztás káról, várható időtartamáról (a titkársági telefnn vagy személyesen). A menzával kapcslats tennivalók az iskla hnlapján találhatók. A fentebb leírt betegségre vnatkzó hét napn túl, megfelelő igazlásk hiányában a szülő hárm napt igazlhat. Ugyanakkr figyelembe kell venni, hgy egy tanítási nap teljességének föltétele hárm óra, így amennyiben a szülő nem napt, hanem különálló órákat igazl, úgy hárm igazlt óra már egy tanítási napnak számít. Minden más esetben az sztályfőnök javaslatára, a tanuló magatartásának és tanulmányi eredményének figyelembe vételével az igazgató adhat távlmaradási engedélyt. Ez független a fentebb leírt tíz naptól. A szülőnek ezeket a napkat is igazlnia kell utólag. A hárm napn túlnyúló, előre látható hiányzásra történő kérést A/4-es lapn a szülő nyújtja be az igazgatónak az sztályfőnökön keresztül. (Elektrnikus frmában nem lehetséges, mivel ez egyelőre nem hivatals isklánkban.) Tömegközlekedés akadályztatásából adódó késést a megfelelő közlekedési társaság igazlását csatlva a szülő igazlja. A hiányzásk igazlásának módja Az alábbiakban a külső szerv igazlása néven az eddigi rvsi, egyesületi stb. igazláskat, kikérőket értjük. Amennyiben nem szükséges külső szerv igazlása, úgy a szkáss módn, a Diáknaptárban, szülői aláírással történhet az igazlás. Amennyiben szükséges külső szerv igazlását csatlni, úgy a szülő aláírhatja azt a következő módn: saját neve nymtattt nagybetűvel, fölötte aláírás, amely nem egyszerű szignó. Ekkr nem szükséges az ellenőrzőbe bevezetni az igazlást. Mindez történhet internetes felületen az SZSMSZ kiegészítő melléklete alapján attól kezdve, hgy elkészül ez a rendszer. 17

19 A papír alapú és internetes igazláskat felváltva is használhatja a szülő. Természetesen amennyiben az sztályfőnök kéri, úgy minden hiányzás adatát a diákkal bevezettetheti a diáknaptárba, ahl már nem kell szülői aláírás abban az esetben, amelyiknél a fenti igazlás megtörtént. b) Igazlatlan hiányzásk Az igazlatlan órákról bővebben a 20/2012-es EMMI rendeletben tájékzódhatunk. Alább a lényegesebb elemeket emeljük ki. Amennyiben az igazlatlan órák száma meghaladja az 5 órát, az igazgató írásban értesíti a szülőt. Amennyiben a tanuló igazlatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb fglalkzást, az igazgató írásban értesíti a szülőt és az illetékes gyámhatóságt. Ha a tanköteles tanuló igazlatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb fglalkzást, az iskla a mulasztásról tájékztatja az általáns szabálysértési hatóságt, valamint ismételten tájékztatja a gyermekjóléti szlgálatt. Ha a tanköteles tanuló igazlatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb fglalkzást, az iskla igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkdási helye szerint illetékes gyámhatóságt. A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jgvisznya annak, aki egy tanítási éven belül igazlatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hgy az iskla a tanulót, kiskrú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalmmal írásban figyelmeztette az igazlatlan mulasztás következményeire. Az előbb felsrlt esetekben a szülő értesítése történhet írásban, vagy az keresztül. Vendégtanuló igazlatlan hiányzásairól a 20/2012-es EMMI rendelet 50. és 51. paragrafusában tájékzódhatunk. c) Hiányzásk sztályzhatatlansággal járó következménye Ha a tanulónak (kivéve vendégtanuló) egy tanítási évben az igazlt és igazlatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adtt tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem vlt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető. Ez esetben sztályzóvizsgát kell tennie a következő feltételek szerint: az érintett tantárgyak esetén az érdemjeggyel történő értékelhetőség eldöntését az 18

20 adtt tanuló nevelőtestülete hzza meg, melyre a szaktanár és sztályfőnök tesz javaslatt. A nevelőtestület az sztályzóvizsga letételét akkr tagadhatja meg, ha a tanuló igazlatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai fglalkzást, és az iskla eleget tett a meghatárztt értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évflyamismétléssel flytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatárztt mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem vlt minősíthető, félévkr sztályzóvizsgát kell tennie. Ez a vizsga aznban nem mentesíti az alól, hgy év végén a nevelőtestülete újra meghatárzza, hgy sztályzó vizsgát kell tennie, vagy sem. d) Hiányzásk utáni számnkérés A szóbeli vagy írásbeli felelés alól hárm napnál nem hsszabb hiányzás esetén csak az igazlt hiányzást követő első napn kaphat felmentést a tanuló. Ilyen irányú kérelmét az óra elején közli a tanárral. Hsszabb mulasztás után a tanuló saját kezdeményezésére az első napn megbeszéli a pedagógussal a pótlás határidejét. e) Hiányzásk reggeli és vasárnapi diákmiséről Lásd VI/6/a. f) Jelenlét, és az iskla területének elhagyása Tanítási idő alatt a gimnázium területét rvsi tanács esetén is csak a szülővel történő előzetes egyeztetés után sztályfőnöki, rendkívüli esetben isklavezetői engedéllyel lehet elhagyni. Tanítási órát, fglalkzást elhagyni csakis az órát, fglalkzást tartó pedagógus engedélyével lehet. Testnevelésórákn a felmentett tanulók is a trnateremben tartózkdnak az előírt edző- vagy trnacipőben. VII) Jgk, feladatk 1) A tanulói jgviszny és tankötelezettség A tanulói jgviszny a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jgvisznyn alapuló jgait az első tanév megkezdésétől kezdve gyakrlhatja. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatdik életévét betölti. A tanulói jgviszny megszüntetése a Nkt ban fglaltak szerint történik. 19

21 2) A tanuló jgai és kötelességei A Házirend fejezetei a témáihz tartzó lehetőségeket, feladatkat, jgkat, kötelességeket is tartalmaznak. Ebben a pntban általáns alapelveket tisztáz a Házirend. A tanuló kötelessége, hgy megtartsa az isklai SZMSZ-ben, tvábbá jelen Házirendben fglaltakat. A tanulók jgairól és kötelességeiről a Köznevelési törvény 46. beszél. Alább a fntsabbakat illetve a kiegészítéseket találjuk. A tanuló jgainak gyakrlása srán nem sértheti társai és a közösség jgait. Kötelessége, hgy tartsa meg a tanulmányi rendet és az iskla szabályzatainak rendelkezéseit. Intézményünk minden tanulójának kötelessége áplni és őrizni az iskla keresztény és magyar hagymányait, őrizve és emelve ezzel intézményünk hírnevét. Életállaptra vnatkzó jgk és kötelességek. A tanuló jga, hgy képességeinek, érdeklődésének, adttságainak megfelelő nevelésben és ktatásban részesüljön. Jga, hgy intézményünkben biztnságban és egészséges környezetben neveljék és ktassák; isklai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmzgás beépítésével, sprtlási, étkezési lehetőség biztsításával életkrának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Személyiségi jgait, így különösen személyiségének szabad kibntakztatásáhz való jgát, önrendelkezési jgát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jgát a nevelésiktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jgának gyakrlása aznban nem krlátzhat máskat ugyanezen jgainak érvényesítésében, tvábbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-ktatási intézmény alkalmazttai egészségét, testi épségét. Jga, hgy rendszeres egészségügyi vizsgálatban illetve ellátásban részesüljön. Kötelessége, hgy életkráhz és fejlettségéhez, tvábbá isklai elfglaltságáhz igazdva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a Házirendben meghatárzttak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmaztt eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órákn, az iskla neki szóló rendezvényein, azk előkészítésében, lezárásában amennyiben nem áll eltiltásban valamelyik alól. Kötelessége, hgy részt vegyen a kötelező és a választtt fglalkzáskn. 20

22 Kapcslatk Kötelessége, hgy eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelőn tanulmányi kötelezettségének. Kötelessége óvnia saját és társai testi épségét, egészségét; a szülő hzzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálatn. Az iskla pedagógusainak, alkalmazttainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jgait tartsa tiszteletben, tanúsítsn tiszteletet irántuk és segítse rászruló tanulótársait. Becsülje meg társait, és a velük való érintkezésben is tartsa be a társadalmi érintkezés nrmáit: a kulturált beszédstílus és a jó mdr és tiszteletteljes metakmmunikáció szabályait. Laudetur Jesus Christus! Így köszöntse udvariasan az iskla minden alkalmazttját. A tanuló az sztályba belépő vagy nnan távzó felnőtteket tisztelettel üdvözölje. A Házirend előírásain túl az udvariasság, a keresztény szeretet és a kölcsönös emberi megbecsülés szabályai mindenkr, az iskla területén és azn kívül is kötelezően érvényesek mindannyiunk számára. A szülőkkel történő kapcslattartás részben leírtak érdekében a Diáknaptárt a diáknak minden tanórán magánál kell tartania ez alól a testnevelésóra a kivétel. Személyesen vagy szülei révén bármilyen gndjával az iskla szaktanáraihz, sztályfőnökéhez, súlysabb prbléma esetén az isklavezetéshez frdulhat saját érdeke védelmében. Térítések, szciális juttatásk A tanuló jga, hgy a nevelési-ktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jgszabályban meghatárztt esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön. Jga tvábbá, hgy részben vagy egészben, az e szabályzatban meghatárztt, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól mentesüljön, vagy engedélyt kapjn a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. Ennek feltételeiről és szabályairól tájékztatás az iskla hnlapján található, és betartása a tanuló kötelessége. Amennyiben a tanuló elmulasztja a törvényes előírásk betartását, ezt a jgát elveszíti. 21

23 Egyéb szciális jellegű támgatásban is részesülhet az iskla alapítványainak útján, az alapító kiratkban lefektetett szándékk szerint és a tanárainak javaslata alapján. Tanuláshz való és tanulással, tanórával kapcslats jgk és kötelességek A tanuló jga, hgy válasszn a Pedagógiai prgram keretein belül a választható tantárgyak, fglalkzásk, tvábbá pedagógusk közül amennyiben az nem ütközik a csprtk besztásának szempntjaival. Jga, hgy igénybe vegye az isklában rendelkezésre álló eszközöket, az iskla létesítményeit és az isklai, könyvtári szlgáltatást, részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azk létrehzását, tagja legyen isklai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sprt- és más köröknek. A tanuláshz szükséges felszerelést minden tanítási órára hzza magával. A tanuló jga, hgy a nevelés-ktatás srán a tájékztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagsan történjék mely tájékztatást és ismeretet az Egyház hivatals tanítása alapján a tanár természetesen értelmezhet. Jga, hgy értesüljön az sztályzatairól, és kijavíttt dlgzatait megtekinthesse, gndviselőjéhez valamilyen módn eljuttassa (magát a dlgzatt vagy annak digitális máslatát) a kézhezvételtől kezdve. Jga, hgy a témazáró dlgzatk időpntjáról legalább egy héttel előbb értesüljön. Jga, hgy egy tanítási napn két témazáró dlgzatnál többet ne írjn. Jelentkezhet a szakkörökre, diákkörökre, az iskla kulturális és sprtköreire, egyesületeire (karének, diákszínpad, DSK stb.) azk szabályzata szerint. Az intézmény jellegéből adódóan a hittanórákn a különböző felekezeti hvatartzás és választás szerint - részt kell venni. A hittanórák megtartása az órarend szerint történik. A létesítmények, eszközök használata Látgathatja megfelelő feltételek mellett az iskla létesítményeit (könyvtárat, szertárakat, labratóriumkat, számítástechnikai és internet-termeket, sprtpályákat, trnatermeket) azk szabályzata szerint, használhatja azkat a berendezéseket, eszközöket (gépek, műszerek), amelyek előmzdítják felkészülését, kielégítik érdeklődését, szintén az azkra vnatkzó szabályzatk alapján. Kötelessége, hgy megtartsa az isklai tanórákra és egyéb fglalkzáskra vnatkzó szabálykat, az iskla helyiségei és az 22

24 iskláhz tartzó területek használati rendjét, az iskla szabályzatainak előírásait. Kötelessége, hgy megőrizze, tvábbá az előírásknak megfelelően kezelje a rábíztt vagy az ktatás srán használt eszközöket, óvja az iskla létesítményeit, felszereléseit. Isklán kívüli tevékenységek Jgszabályban meghatárztt feltételekkel tagja lehet isklán kívüli szakmai, kulturális, sprt- és más egyesületeknek, köröknek és klubknak. Részt vehet ilyenek alapításában, és ezekben tisztséget viselhet. Minden isklán kívüli sprt- vagy kultúregyesületi munkát, illetve egyéb rendszeres elfglaltságt, valamint alkalmi nyilváns szereplést az sztályfőnök és az igazgató tudmására kell hzni az Ellenőrzőn keresztül. Az egyesület vagy egyéb szerv kikéréséhez a szülő beleegyező nyilatkzata is szükséges. 3) Hetesek feladatai A hetes az sztályfőnököt és a szaktanárkat segíti a kijelölt időszakban, számn tartja a tanulók jelenlétét, őrzi az sztálytermet és felelős azért, hgy az sztályterem a lehető legjbb állaptban fgadja az sztály tanulóit. Ezért a hetes feladatai a következők: Számn tartja a diákk létszámát, a váltzáskat, és a hiányzókat, megérkezetteket az óra elején a tanár által kért módn jelenti. Órák előtt ellenőrzi a tanterem felszerelését, ha rngálást észlel, jelenti az sztályfőnöknek, vagy a titkárságn, gndskdik a szellőztetésről és a rendről (szivacs, kréta, tábla tisztasága stb.). Ügyel arra, hgy szellőztetéskr ne csapódjanak be a nyílászárók, ha kell, ki is támasztja azkat. Utlsó óra kivételével a hetes, utlsó óra után a hetes vagy a termet utljára elhagyó tanuló csukja be az ablakkat, kapcslja le a világítást, és zárja be az ajtót. Ez utóbbi esetben a hetes hívja föl erre társai figyelmét! Csprtbntás illetve szaktantermek használata esetén a szaktanár jelöli ki a hetesi feladatkat végző tanulót v. tanulókat és azk feladatát. A teremnek a délutáni edzések, szakkörök alatt is zárva kell lennie. Tisztán tartja az sztálytermet, a szemetet összeszedi de figyelmezteti is társait a tisztaságra, és amennyiben arra lehetőség van, a szelektív hulladékgyűjtésre is. Szünetekben rendbe teszi a terem padjait, székeit, de figyelmezteti is társait a rendre. A tanár késése esetén a VI/2. pntban leírtak szerint jár el. 23

25 A 7-9. évflyamn a megfelelő szünetekben figyelmezteti társait a flysón történő tartózkdásra. (Az isklai, tanulói munkarend, Óraközi szünetek pnt.) A tanítás után ellenőrzi a tanterem felszerelését, ablakk bezárását, a villany leltását, a székek felrakását, a terem tisztaságát. A tanári széket a hetes teszi fel az asztalra. A hetes vagy az sztályfőnök által kijelölt kulcsfelelős őrzi a tanterem kulcsát. Ha napközben más helyiségbe mennek órára, bezárja a termet, ha tt nincs órája más tanulócsprtnak. A kulcsfelelős az elsők között érkezik vissza a tanteremhez, hgy kinyithassa azt. A talált tárgyakat leadja a titkárságn. A feladatkat a hetesek maguk közt szétszthatják, de az ellátásukért közösen felelősek. VIII) Lehetőségek az isklában 1) Tantárgyválasztás módjai, elbírálási rendje a) Nyelv (i) (ii) Első idegen nyelv Első idegen nyelvet még a beiratkzás előtt választ a tanuló. A felkínált nyelvek és szintek közül lehet választani, a csprtindítás feltételének megfelelő létszámkeretek figyelembevételével. Másdik idegen nyelv A Másdik idegen nyelv csprtbesztásánál adódhat úgy, hgy egy csprtba többen jelentkeznek, így néhány diák nem az általa elsőnek választtt másdik nyelvet tanulja. Ilyenkr a besztáskr az előző félévi tanulmányi eredményt vesszük figyelembe, és a jbb eredményt elért tanuló kerül kedvezőbb helyzetbe. b) Emelt szintű képzés Az emelt szintű képzésekről a Pedagógiai prgram rendelkezik. Jelentkezés után ezek az órák ugyanlyannak minősülnek, mint a többi óra (készülés, sztályzás, hiányzás stb.) A tanuló a 11. és 12. évflyamra választhat két (külön feltételekkel és engedéllyel hárm) emelt szintű képzést az iskla Pedagógiai prgramja szerint az éves munkatervben meghatárztt időpntig. Emelt szintű képzést az új félévek kezdetekr lehet leadni a tanév rendjében meghatárztt időpntig. 24

26 Emelt szintű képzéshez utólag csatlakzni csakis igazgatói engedéllyel, megfelelő vizsgán vagy sztályzóvizsgán történő megfelelés után lehet. c) Szakkör, énekkar A szakkörökre, énekkarra ugyanazn szabályk vnatkznak, mint az emelt szintű képzésre, azzal a különbséggel, hgy ezeken nem történik sztályzás. d) Mindennaps testnevelés A hatálys jgszabályk alapján a heti hárm testnevelésórán túl a tanulónak még két órát kell a jgszabályban előírt módn elvégeznie. Erre alapvetőn alkalmasak a jgszabálynak megfelelő nem isklai fglalkzásk is. Aznban diákjaink egy része az isklán belül teljesíti a mindennaps testnevelés kötelezettségét. Így az isklában megszervezzük a mindennaps testnevelést. Heti hárm órát a testnevelés kerettanterv szerint szervezünk. A fennmaradó két órát szintén órarendi keretbe helyezzük, aznban a tanítás elejére és végére, hgy ne terhelje az iskla azkat, akik máshl teljesítik a kötelezettségüket. 2) Könyvtár, infrmatikaterem A könyvtár és az infrmatika terem használatát a saját szabályzatuk tartalmazza. 3) Tanulószba A tanulószbai fglalkzást a lemrzslódás elkerülése érdekében külön szabályzzuk. A tanulószbai fglalkzásk idejét a nevelőtestület minden tanév elején meghatárzza. 4) Diákétkeztetés A tanuló az isklai szervezett étkeztetést csak az arra kijelölt szünetekben, illetve tanítási órák után veheti igénybe, az ebédlői rend szerint. Az ebédbefizetés módját az iskla hnlapján tesszük közzé. Étkezés alatt ügyelni kell a kulturált viselkedésre, az ebédlő berendezésére, az étel megbecsülésére és a diákétkeztetés szabályzatának megtartására. 5) Véleménynyilvánítási jg, illetve a tanulók rendszeres tájékztatásának rendje és frmája A tanuló jga, hgy az emberi méltóság tiszteletben tartásával, nevét felvállalva és megfelelő fórumn, szabadn véleményt nyilvánítsn minden kérdésről, az őt nevelő és ktató pedagógus munkájáról, az iskla működéséről. Jga, hgy tájékztatást kapjn személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e 25

27 körben javaslatt tegyen. Ezekkel kapcslatban javaslatt tehet és kérdést intézhet az iskla pedagógusaihz, vezetéséhez a Diákönkrmányzatn keresztül, és arra legkésőbb a megkereséstől számíttt tizenöt napn belül akár szóbeli, akár írásbeli érdemi választ kell kapnia szintén a DÖK-ön keresztül. Kérdést intézhet az SZMK vezetőjéhez előre egyeztetett időpntban. Javaslataival közreműködhet a magatartás és szrgalm minősítésében. Javaslatt tehet a jutalmazásra. Részt vehet az iskla tájékztatására és közösségfrmálására szlgáló eszközeinek (isklaújság, faliújság) munkájában azk szerveződésének belső szabályzata szerint. A diákkat a rájuk vnatkzó ügyekről az az isklai hirdetőfelületeken, a hnlapn, az sztályfőnökön keresztül (kihirdetéssel vagy a Diáknaptárba történő beíratással) tájékztathatja az iskla. 6) Hivatals ügyek intézése A tanuló a hivatals ügyeit mind az igazgatóságn, mind a gazdasági hivatalban az óraközi szünetekben a megadtt rend szerint intézheti. Telefns bejelentésre, érdeklődésre vagy személyes ügyintézésre a titkárság között áll rendelkezésre. IX) Közös kirándulásk, túrák; rendezvények; tanórán kívüli fglalkzásk, tevékenységek Ezen események alkalmával is be kell tartani a Házirend és a felügyelő tanár utasításait. A gimnáziumn kívüli prgramkn a csprtt csak a felügyelő pedagógus előzetes engedélyével szabad elhagyni. X) Öltözködés és társas kapcslatk az isklában 1) A tanulók külső megjelenése Öltözködési szabályaink az irdákban dlgzók frmaiságát, akár sprts eleganciáját, a kultikus helyekre belépők tiszteletét és szlidságát, a kulturális helyen megjelenők rendezettségét veszik alapul, tudva, hgy a szabadidő eltöltés több frmájánál más öltözködési szabály is érvényes lehet. Szellemi munkára, kultikus és kulturális helyekre történő belépésre készítjük föl tanítványainkat, így már maga az iskla ezt a társadalmat mdellezi diákjai és alkalmazttja számára. A tanuló, nevelő és alkalmaztt mind a maga feladatkörének megfelelőn az öltözékével hirdeti, hgy mely értékrend mellett fglal állást, milyen szellemiséggel aznsul. Isklánk a lélek, szellem és test fejlődésének a színtere, így egyértelműen állást fglal a kulturált, szellemi és lelki munkáhz illő megjelenés mellett. 26

28 Ruházatunk testünk dísze, hvatartzásunk és értékrendünk jelképe, önkifejezésünk, elfgadttságunk segítője; tiszteletet és vnzódást követelhet, lehet tartalmát és megjelenését tekintve felhívó és állást fglaló mégis legyen lyan, amely megfelel a leírtaknak. Diákjaink öltözéke, megjelenése legyen méltó az iskla szellemiségéhez, és ne térjen el a keresztény értékrendtől. Ne legyen se kihívó, se áplatlan, se illetlen, se durva, se kirekesztő. Ruházatuk, megjelenésük ne akadályzza őket napi feladataik elvégzéségben, és legyen lyan, ami védi az egészségüket. Az intézmény keresztény szellemiségével aznsulva, áplt és ízléses legyen a megjelenésük! Mindez vnatkzik az arc-, köröm- és hajfestésre, és ékszerek, kiegészítők viselésére is. Az iskla tanulójaként nem reklámzhat öltözékével és megjelenésével egyetlen lyan csprtt sem, amelynek értékrendje szemben áll az iskla értékrendjével. Vnatkzik mindez az iskla területére, és az iskla egyéb rendezvényeire is. A testnevelésórák öltözékét és versenyen való szereplés öltözetét külön szabályzzuk. Mindezeket figyelembe véve mindannyiunknak igazdnunk kell a következő elváráskhz. a) Alapelv Külső megjelenésünket tekintve kövessük az elöljáróink tanácsait! b) Hgy is öltözködjünk? Ruházatunk legyen tiszta, gndztt és ízléses; megfelelő az időjárásnak és az isklai munkának. Olyan ruhát és lábbelit hrdjunk, mely alkalmas az isklai közlekedésre, és nem kz kárt sem az épületben, sem annak berendezésében. Az öltözék érjen legalább térd fölött egy tenyérnyire, vagy annál hsszabb legyen, és ne legyen áttetsző. A fiúk öltözéke takarja el a vállat és felsőtestet. Lányk öltözékén ne legyen mély dekltázs. Öltözékünk alól ne látsszék ki az alsóruházat, legyen egybefüggő; kivétel lehet ez alól a nadrág, melyen ha szakadásk vannak is, akkr azk legyen ízlésesek és ne túl nagyk. Csak szlid ékszereket hrdhatunk. c) Mit kerüljünk? Egyház hivatals tanításával össze nem egyeztethető öltözéket, kiegészítőt nem hrdhatunk. 27

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT)

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) Kuruczné Brbély Márta A diákönkrmányzat felnőtt vezetője 2014-2015 I. Általáns rendelkezések

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola panaszkezelési szabályzata

A Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola panaszkezelési szabályzata A Lippói Gárdnyi Géza Általáns Iskla panaszkezelési szabályzata A Lippói Gárdnyi Géza Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete Panaszkezelési rend a Lippói Gárdnyi Géza Általáns

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

MIISKOLÁNK PILISSZENTIVÁN. Házirend. amely a Miiskolánk Pilisszentiván Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza.

MIISKOLÁNK PILISSZENTIVÁN. Házirend. amely a Miiskolánk Pilisszentiván Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Házirend amely a Miisklánk Pilisszentiván Általáns Iskla tanulói jgvisznyra vnatkzó rendelkezéseit tartalmazza. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jgk és kötelességek gyakrlásával,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus

PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND. Készült: 2014. augusztus PETŐFISZÁLLÁSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Készült: 2014. augusztus I. A Házirend célja A házirend az iskla diákjainak alktmánya. Rögzíti a jgkat és a kötelességeket, valamint az iskla munkarendjét.

Részletesebben

Intézmény neve, címe: Szervezeti és működési szabályzat

Intézmény neve, címe: Szervezeti és működési szabályzat Baptista Szeretetszlgálat Egyházi Jgi Személy Intézmény neve, címe: Szervezeti és működési szabályzat 1. Alapdkumentumk vizsgálata 1. Köznevelési intézet működése, belső-, külső kapcslatai - Nkt. 25. (1)

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 HÁZIREND TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA És óvda HÁZIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA...

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE HATÁLYBA LÉPÉSE: 2012. 12. 03. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jgk és kötelességek

Részletesebben

Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ HÁZIREND

Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ HÁZIREND Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ HÁZIREND 1. Bevezető rendelkezések: A házirend szabályai-mint a törvény felhatalmazásán alapuló intézményi belső jogi normák-kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban

Részletesebben

HÁZIREND. Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma. Fenntartó: Nemzetgazdasági Minisztérium

HÁZIREND. Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma. Fenntartó: Nemzetgazdasági Minisztérium Fenntartó: Nemzetgazdasági Minisztérium Köztes irányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Működtető: Debreceni Szakképzési Centrum OM: 203033 Igazgató: Demeterné Orsz Erzsébet Brassai

Részletesebben

VIOLIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

VIOLIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 1 VIOLIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2 Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam, a harmonikus

Részletesebben

Szegedi Nemzetközi Általános Iskola HÁZIREND 2017.

Szegedi Nemzetközi Általános Iskola HÁZIREND 2017. Szegedi Nemzetközi Általános Iskola HÁZIREND 2017. 1 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 3 2.1. TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 3 2.2. A HÁZIREND CÉLJA 4 3. A HÁZIREND TARTALMI ELEMEI

Részletesebben

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Ságújfalui Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla 2014 Ságújfalu Körzeti Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla és Napközi Otthns Óvda Tartalmjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

HÁZIREND Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Szentgtthárd és Térsége Általáns Iskla, Gimnázium és Alapfkú Művészeti Iskla A törvényes rend egyetlen egy jgdtól és szabadságdtól sem fszt meg mindaddig, amíg nem sérted meg embertársaid jgait

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Gyakrnki Szabályzat Tóth Ferenc, intézményvezető 2014.09.01. Tartalm 1. Fgalmak... 2 2. A szabályzat területi hatálya... 2 3. A szabályzat személyi

Részletesebben

Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola

Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola Békéscsabai Szent László Utcai Általáns Iskla HÁZIREND 2018. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. AZ ISKOLA HIVATALOS JELLEMZŐI 4 2.1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 4 3. A HÁZIREND TARTALMI ELEMEI 5 3.1. A TANULÓI

Részletesebben

Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola HÁZIREND 2013. Békéscsabai Szent László Utcai Általáns Iskla HÁZIREND 2013. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 4 2.1. TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 4 2.2. A HÁZIREND CÉLJA 4 3. A HÁZIREND TARTALMI ELEMEI 5

Részletesebben

Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Házirend

Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Házirend Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 1 1. Általános alapelvek Az iskola tanulói közösségének életét a házirend szabályozza, amelyben érvényesül a jogok és kötelességek összhangja. A házirend feladata

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

HÁZIREND BRASSAI 2016

HÁZIREND BRASSAI 2016 BRASSAI 2016 Fenntartó: Nemzetgazdasági Minisztérium Köztes irányító szerv:nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Működtető: Debreceni Szakképzési Centrum (203033) Iskla: Debreceni SZC Brassai Sámuel

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Szent András Katolikus Általános Iskola. és Óvoda. Iskolai Házirend

Szent András Katolikus Általános Iskola. és Óvoda. Iskolai Házirend Szent András Katlikus Általáns Iskla Szent András Katlikus Általáns Iskla és Óvda Isklai Jóváhagyta:..,. év. hónap. nap. fenntartó 0 / 48 Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... Hiba!

Részletesebben

D.Ö.K. Szervezeti és Működési Szabályzata

D.Ö.K. Szervezeti és Működési Szabályzata D.Ö.K. Szervezeti és Működési Szabályzata Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési és

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanév

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanév Az Érdi Batthyány Sprtisklai Általáns Iskla Éves önértékelési terv 2017-18 tanév Készítették: Az önértékelési csprt tagjai Felülvizsgálta és a módsításkat végezte: Kőrösi Tamásné a munkacsprt vezetője

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csma Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Készítette: Cselikné Juhász Ildikó főigazgató Hatályba lépés időpntja: 2009. január 1. 2 TARTALOM Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és és korlátai: A "házi feladat" és "házi dolgozat" céljai:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE (HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. 09. 01.) A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat Budafki Herman Ottó Általáns Iskla 1222. Budapest Pannónia u. 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. szeptember 22. Takács Éva igazgató 1 Tartalmjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általáns

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

István Király Baptista Általános Iskola Diákönkormányzata

István Király Baptista Általános Iskola Diákönkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT István Király Baptista Általános Iskola Diákönkormányzata Kótaj 2015. 1 Az István Király Baptista Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának április 7-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának április 7-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE

OM azonosító: 101 185 (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE OM aznsító: 101 185 (2509 Esztergm-kertvárs, Wesselényi M. u. 35-39.) HÁZIRENDJE Készült a 2011. évi CXC. törvény, a 2011. évi CLXXXVII. Törvény és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben fglaltak alapján.

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki SZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma,Szakközépiskolája és Kollégiuma. Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Szombathelyi Műszaki SZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma,Szakközépiskolája és Kollégiuma. Tisztelt Szülő/Gondviselő! Szülőnél marad, kérjük őrizze meg, ne küldje vissza! Tisztelt Szülő/Gndviselő! Tisztelettel tájékztatm Önt, hgy az étkezési díj beszedése a 2019/20. tanévben is a szlgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel

Részletesebben

KVGY Kft tanműhelyének házirendje

KVGY Kft tanműhelyének házirendje KVGY Kft tanműhelyének házirendje Készítette: dr. Sebestyén Mónika HR vezető 2017. május 2 KVGY Kft. tanműhelyének házirendje A házirend célja: Biztosítani a tanműhely működésének kereteit az oktató nevelő

Részletesebben

A Győri Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Győri Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Kossuth Lajos Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata Győr, 2018. szeptember 3. 1 Tartalom 1. Jogszabályi háttér.3. 2. A diákönkormányzat célja, feladatai.5. 3. A diákönkormányzat

Részletesebben

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PETZELT JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. HÁZIREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva szeptember

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PETZELT JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. HÁZIREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva szeptember VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PETZELT JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA HÁZIREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módsítva 2016. szeptember 1. 2016. Tartalm HÁZIREND... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Társaság neve: cégjegyzékszáma: székhelye: Infrmációs közpnt: elektrnikus címe: hnlapja: UNI-MED Szeged Egészségügyi Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 06-09-011070 (Szegedi Törvényszék Cégbírósága)

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben