METAPHYSICUM et POLITICUM A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "METAPHYSICUM et POLITICUM A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 METAPHYSICUM et POLITICUM A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA BIBLIOGRÁFIÁJA

2 Szerkesztette és a bevezetést írta Buji Ferenc

3 METAPHYSICUM et POLITICUM A magyar tradicionális iskola bibliográfiája A Metafizikai Hagyomány Centruma 2008

4 Hommage à László András ISBN

5 A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA TESTE ÉS LELKE A magyar tradicionális iskola a rendszerváltás utáni hazai szellemi életnek kétségtelenül az egyik legmarkánsabb bölcseleti típusú iskolája, mely közel húszéves fönnállása alatt igen magas szint és rendkívül szerteágazó publikációs tevékenységet fejtett ki. Noha a szóban forgó iskola korántsem tartozik a magyar szellemi élet f sodrához, s egy meglehet sen sz k körön kívül igen kevéssé ismert, ámde ez részint abból fakad, hogy az egyéni és társadalmi alapkérdésekre adott összes modern választ radikálisan elutasítja, részint pedig abból, hogy saját válaszait nem populárisan és nem popularizációs szándékkal fogalmazza meg. Ilyen módon joggal állítható, hogy miközben az összes gondolkozási iskola és irányzat valamilyen mértékben egy korszenvedély (Hamvas Béla) kifejez dése, addig a magyar tradicionális iskola teljes egészében kívül áll a modern és posztmodern metanarratíván. Nem belülr l, következésképpen egy relativisztikus szemszögb l tekint a jelenlegi világ egészére, hanem kívülr l, egészen pontosan: felülr l. Ebb l az alapvet en transzcendens perspektívából fogalmazza újra az ember si tradícióinak és a vallásoknak a tanítását az emberr l, a világról és Istenr l, ebb l a néz pontból képes újra fölszínre hozni a jelenkornak azokat az elemeit, amelyek a szó szoros értelmében vett korszer tlenségük miatt valójában idegen testek ebben a világban, 1 és ebb l a pozícióból képes kompromisszumok nélkül 1 Mint ahogy László András hangsúlyozza, ami jelenkori, az nem feltétlenül modern, mert lehet, hogy éppen a modernséggel való reakció jegyében született. 5

6 megfogalmazni álláspontját azzal az antitradicionális offenzívával szemben, amellyel a modernitás a tradíció világa felé fordul. Mindez rögtön a magyar tradicionális iskola három fontos specifikumára is rávilágít. Egyrészt arra, hogy számára a tradicionalitás semmiképpen nem azonos egy üres múlt felé fordulással, valamiféle hétköznapi értelemben vett nosztalgiával. Ami a múlt értékét adja, az fokozott részesedése az örökkévalóban, vagy másképpen megfogalmazva közelsége a kezdethez és a kezdeten keresztül a Kezdettelenhez. Az a szemlélet, amelyet a szóban forgó iskola magáévá tett, csupán azért részesíti el nyben a múltat a jelennel szemben, mert a múlt sokkal inkább sub specie aeternitatis, vagyis az örökkévalóság jegyében állt, mint a jelen: a régi ember közvetve vagy közvetlenül, de mindent fentr l vezetett le és mindent fentre vezetett vissza, s ez legtisztább kifejezését abban a hinduizmusban nyerte el, amely önmagát sanâthana dharmának, vagyis Örökérvény Törvénynek nevezi. Ezért a magyar tradicionális iskola is a dolgoknak azt a rendjét keresi, amely az emberi világ adott szintjét avagy arculatát a leginkább összhangba hozza a principium principiorummal: minden princípium végs Princípiumával. Másodsorban a magyar tradicionális iskola egyedülállónak tekinthet abból a szempontból is, hogy komplex, vagyis felöleli az emberi lét összes lényeges aspektusát: egyszerre intellektuális és spirituális, politikai és metafizikai, és a tudatfolyamatok éppúgy érdekl dése homlokterében állnak, mint a történelmi és politikai tendenciák, helyreállítva így spiritualitás és intellektualitás, politicum és metaphysicum egységét. Az er teljesen intellektuális iskolák és irányzatok különösen a XX. században szinte teljesen aspirituálisak, ha nem egyenesen antispirituálisak, míg a spirituálisan orientált irányzatok és iskolák általában meglehet sen szánalmas intellektuális színvonalon fejtették és fejtik ki tanításaikat, és az id el rehaladásával láthatólag egyre távolabb kerülnek mindennem intellektuális és tudományos szigortól. Harmadsorban az iskola jellegzetes vonása er sen kritikai, s t bizonyos fokig kombattáns jellege. Szó sincsen azonban arról, hogy ez az attit d egy ártatlan és békés modernséggel szemben 6

7 nyilvánulna meg. Ellenkez leg: a szóban forgó iskolának egy olyan közegben kell kifejtenie tanítását, amelyet az agresszív antitradicionalitás túlnyomása jellemez, hiszen a modernség minden létez területen kíméletlen er szakkal gázolta és gázolja le mindazt, ami valamilyen értelemben a tradíció világához kapcsolódik. A modernség egyszerre kombattánsan és bomlasztóan antitradicionális tevékenységét még olyan, jellegzetesen modern avagy posztmodern szerz k is elismerik, mint amilyen Theodor W. Adorno vagy Jürgen Habermas, akik szerint a modernség megszabadítja magát minden történeti vonatkozástól, s nem tart meg egyebet, mint az elvont szembenállást a tradícióval, a történelem egészével. 2 E szembenállás jegyében az antitradicionális baloldaliság még nem is olyan régen minden további nélkül megengedett magának olyan eszközöket, amelyeket ma a legnagyobb felháborodással fogad. Akik ma az iszlám fundamentalista terrorizmusra panaszkodnak, azok például sikeresen feledkeztek meg arról, hogy a XIX. század második felét l kezdve a XX. század elejéig az antitradicionalitás képvisel i forradalmi szocialisták, baloldali anarchisták, radikális demokraták ezrével követtek el merényleteket a tradicionális rend képvisel i ellen, 3 s t egyik versében már a magyar Pet fi Sándor is aki a korabeli baloldaliság összes ismérvét kimerítve egyszerre volt magyar nacionalista, internacionális szocialista és kozmopolita liberális a királyok egyetemleges felakasztása mellett szállt síkra ( Akasszátok föl a királyokat! ). S még ha a baloldaliság mai képvisel i immár el is utasítják el deik véres eszközeit, a jézusi kijelentés parafrázisa nagyon is érvényes rájuk (vö. Mt 23,29 31): Jaj nektek, szocialisták és liberálisok, ti képmutatók, mert azt mondjátok: Ha atyáink idejében éltünk volna, nem lettünk volna részesek, mint k, az arisztokraták vére ontásában. Ezzel magatok is megvalljátok, hogy az arisztokraták gyilkosainak vagytok a fiai. 7

8 8 A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA TESTE Miel tt azonban részletesebben is áttekintenénk a magyar tradicionális iskola tanításait, ismerkedjünk meg forrásaival, el zményeivel, fontosabb képvisel ivel és orgánumaival. A TRADICIONÁLIS ISKOLA A magyar tradicionális iskola tulajdonképpen annak a nemzeteken átível tradicionális iskolának a része, amelynek eszméit el ször a francia René Guénon ( ) fogalmazta meg. Guénon mind a mai napig az összeköt láncszem, akinek tanításait a metafizikai tradicionalitás minden egyes képvisel je mértékadónak tekinti. Ez természetesen semmilyen értelemben nem jelent szolgai követést: a tradicionalitás másik meghatározó egyénisége, az olasz Julius Evola ( ) számos kérdésben kritikusan viszonyult Guénon felfogásához. Kettejük mellett az iskola nagyformátumú személyiségei még a tamil-angol Ananda K. Coomaraswamy ( ), a svájci Frithjof Schuon ( ) és Titus Burckhardt ( ), valamint a perzsa Seyyed Hossein Nasr (1933 ). A magyar tradicionális iskola magától értet d en nagyon sokat merített az említett szerz kt l, mindenekel tt azonban Guénontól és Evolától. Azt lehetne mondani, hogy e két, közös princípiumokat birtokló, mégis alapvet en más személyes egyenlettel rendelkez személyiség, illetve a nekik megfelel orientáció egyedül csak a magyar tradicionális iskolában került egymással harmonikus egyensúlyba. HAMVAS BÉLA Noha a magyar tradicionális iskola létrejövetele László András nevéhez f z dik, az egyetemes tradíció eszméje magyar földön mégsem volt el zmények nélküli. S t, nemcsak egyszer en nem volt el zmények nélküli, hanem az, aki el ször fogalmazta meg magyar nyelven a Tradíció gondolatát, egyúttal a tradicionális iskola egyik kiemelked képvisel je is lett: Hamvas Béla. Az egyetemes tradíció gondolata tehát magyar földön hirtelen és teljes fegy-

9 verzetében jelent meg Hamvas Béla személyében és m veiben. Hamvas a jelentékenyebb tradicionális szerz k közül Julius Evolát és René Guénont ismerte, ám eleinte az m veiknek csupán a krizeológiai aspektusa ragadta meg, és csak kés bb kapta meg kríziselmélete azt az egyetemes tradicionális fundamentumot, amellyel az említett szerz k rendelkeztek. Bár Hamvasra Guénon volt a legnagyobb és leginkább tartós hatással, mégsem vált guénoniánussá, hanem a tradicionális iskolán belül teljesen önálló szemléletet és megközelítésmódot vallhatott magáénak. Noha életm ve az 1940-es évek els felét l 1968-ban bekövetkezett haláláig egyértelm en a Tradíció jegyében áll, s azt még szépirodalmi alkotásaiban is jól tetten lehet érni, két jellegzetesen tradicionális m vét érdemes kiemelni: egyrészt a Scientia Sacrát, másrészt Az sök Nagy Csarnoka cím fordítás- és kommentársorozatot. Ami az el bbit illeti, az egy egyedülálló ihletettség és alaposságú summája a Tradíciónak, olyan munka, amellyel azóta sem kísérletezett az iskola egyetlen hazai vagy külföldi képvisel je sem. Ami az utóbbit illeti, ez úgyszintén egyedülálló vállalkozás a tradicionális iskolában abból a szempontból, hogy az egyetemes tradíció legkülönfélébb m veinek fordításait tartalmazza, s ugyanakkor a közölt szövegeket illetve az adott tradíciót kiváló bevezet tanulmányok hozzák közel az olvasóhoz. Ugyanakkor Hamvas Béla számos kiváló esszéjében és tanulmányában fogalmazta meg tradicionális indíttatású kritikáját a modern világgal szemben. Hamvas Béla hallatlanul sokrét irodalmi tevékenységet fejtett ki, s eközben nemcsak a Tradíció szentkönyveit és fontosabb m veit mutatta be, hanem magát a XX. századi tradicionális iskolát és általában a tradicionális létszemléletet is mégis elszigetelt jelenség maradt: nem jött létre körülötte olyan tanítványi kör, amely tovább folytathatta volna a m vét. Ebben minden bizonnyal közrejátszott publikációs lehet ségeinek korlátozottsága, de els dleges oka mégis talán az volt, hogy Hamvas például Guénonnal ellentétben és Coomaraswamyhoz hasonlóan nem volt iskolateremt egyéniség. Ennek ellenére az baráti-tanítványi köréb l került ki az, aki még nála is koncentráltabban irányította a figyel- 9

10 met a Tradícióra, pontosabban fogalmazva a Tradíció alapjául szolgáló metafizikai tanításra. LÁSZLÓ ANDRÁS László András az 1960-as évek elején ismerkedett meg Hamvas Bélával, és Hamvas haláláig szoros kapcsolatban is maradt vele. ekkor huszonkét éves volt, Hamvas pedig hatvanhat. Noha megismerkedése Hamvassal minden tekintetben természetesen mindenekel tt tradicionális vonatkozásokban rendkívül inspiráló volt számára, akinek Hamvas bizonyos értelemben mestere vagy inkább atyai jó barátja lett, mégis a László András-i tradíció-értelmezés alapvet en más irányokban bontakozott ki. László András tehát nemcsak egyszer en továbbfejlesztette a hamvasi eszméket, hanem egy Hamvasétól meglehet sen eltér tradíció-értelmezést tett magáévá. Noha mindketten tradicionális szerz nek tekinthet k, ahogy Hamvas Béla önálló szellem volt, éppúgy az László András is. László András december 3-án született Budapesten szeptember 1-én kapcsolódott a Buddhista Misszióhoz, és ban, közvetlenül az érettségi után kezdte meg tanulmányait a K rösi Csoma Sándor Buddhista Papi Szemináriumban. Egy évvel kés bb miközben folytatta tanulmányait a Buddhista Papi Szemináriumban a budapesti református teológiára jelentkezett, azonban néhány nappal tanulmányai megkezdése után, szeptember 19-én politikai okokból letartóztatták. A vád eredetileg a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben betöltött kezdeményez és vezet szerep volt, de végül is csupán a népi demokratikus államrend elleni gy löletre izgatás vádjával ítélték el, négy hónapra ban ismerkedett meg Hamvas Bélával, és barátságuk egészen Hamvas haláláig, 1968-ig tartott ben befejezte tanulmányait a Buddhista Papi Szemináriumban ben újra elkezdte a református teológiát, de az els év után otthagyta és átment a katolikus teológiára, amit 1971 és 1975 között végzett el. Közben a Buddhista Papi Szemináriumban, kés bbi nevén a Buddhológiai Intézetben rendszeresen el - 10

11 adásokat tartott, többek között az asztrológiáról és az asztrozófiáról ben doktorált. Doktori disszertációjának címe: Licht des Alls im Menschenwesen. Magyar változata 1975-ben A mindenség fénye az emberben címmel a K rösi Csoma Sándor Intézet Közleményeiben jelent meg bels használatra t l 1983-ig a Buddhológiai Intézet rendes tanáraként tartott els dlegesen vallásfilozófiai, tulajdonképpen tradicionális bölcseleti el adásokat. Mivel azonban az Intézet nem tudott helyiséget biztosítani, ezért az el adások félig-meddig magántermészet ek voltak. László András ban lépett ki az Ârya Maitreya Mandala Rend magyar szanghájából, el adássorozatát azonban ez nem befolyásolta: 1983-tól 1987-ig rendszeresen tartott el adásokat lakásán. Csak 1988-ben nyílt lehet sége arra, hogy nyilvános el adássorozatot hirdessen. Az el adások helyszíne eleinte a Fiatal M vészek Klubja volt t l Budapesten kívül rendszeresen tartott illetve tart el adásokat Nyíregyházán és Debrecenben, de nem rendszeres el adásokkal az ország számos pontján megfordult. Leszámítva doktori disszertációját és még néhány, id közben különféle orgánumokban (Út és Cél, Zománc, Mozaik, Kapu) megjelent írását, rendszeres publikációs tevékenysége 1991-ben kezd dött meg, eleinte a tradicionális iskolán kívüli shagyományban, kés bb azonban a tradicionális iskola különféle kiadványaiban. Id közben fokozatosan létrejött körülötte egy tanítványi kör, melynek egyik része szerz ként vagy fordítóként, másik része pedig kiadóként vagy támogatóként járult hozzá az iskola m ködéséhez. A magyar tradicionális iskola számos folyóiratának elindítása és kiadványának megjelenése László András közvetett vagy közvetlen inspirációjára vezethet vissza, ezen túl pedig szerkeszt je volt az Arkhénak, a Radixnak, f munkatársa a Pannon Frontnak, desuperadvisora a Sacrum Imperiumnak és az Északi Koronának, mely utóbbi folyóirat szerkeszt bizottságának egyúttal örökös alapító díszelnöke is. Ami ezt a rendkívüli tradicionális produktivitást és kreativitást lehet vé tette, az mindenekel tt az a lényegre irányuló, a dolgok és jelenségek legmélyebb pontjáig hatoló látás, az a különleges metafizikai elmélyültség, amely még a tradicionális iskola olyan meghatározó személyisége- 11

12 inek életm véb l is hiányzik, mint René Guénon vagy Julius Evola. Éppen ez a terület, vagyis a metafizikai szemlélet alapkérdéseinek rendkívül elmélyült vizsgálata az, amelyben László András olyasmivel tudott hozzájárulni a tradicionális iskola korábbi publikációs tevékenységéhez, ami mindaddig ismeretlen volt. Ilyen módon egyrészt Hamvas Béla, másrészt László András révén a magyar tradicionális gondolkozás és irodalom olyan egyedülálló eredményeket mondhat magáénak, amelyekkel még olyan kultúrnépek sem rendelkeznek, mint amilyen az orosz, a spanyol, a svéd, az angol vagy a német. Azonban nemcsak tanításának tartalma hívta létre László András körül a magyar tradicionális iskolát, hanem tanításának módja is: mindenekel tt szuggesztív el adói stílusa, valamint a leghétköznapibb kérdések tárgyalása közepette is megnyilvánuló kiváló humorérzékkel párosuló átüt lényeglátása. Noha László András els sorban nem író, hanem inkább el adó, mindeddig öt könyve és több mint százharminc tanulmánya jelent meg. Legels könyve, egyúttal doktori értekezése, A mindenség fénye az emberben a világ antropológiai struktúrájának f ként a távol-keleti tradíciók alapján történ egyedülálló mélység feltárása. Már ebben a korai m vében is megjelenik gondolkozásának egyik legf bb tárgya: maga a gondolkozás, s ezen belül is a gondolkozás kardinális spirituális illetve realizációs szerepe. A sors egészen különös kegye, hogy egy ilyen munka, ha korlátozott mértékben is, de megjelenhetett a kádári diktatúra kell s közepén. 4 Második könyvében, a Tradicionalitás és létszemléletben (1995) szemléletének összefoglalását adja els dlegesen a metafizikai tradicionalitás fundamentális témáira koncentrálva. Harmadik könyve a Baranyi Tibor Imrével és Horváth Róberttel közösen írt Kard, kereszt, korona, mely három, specifikusan a magyar történelemmel foglalkozó tanulmányát tartalmazza, s amelyek iskolapéldái annak, hogyan lehet a tradicionális radikalizmust alkalmazni olyan, egymástól id belileg nagyon távoli, eszmeileg azonban mégis szoros kapcsolatban lév területeken is, mint a magyar Szent Korona eredete és II. világháborút követ Magyarország de facto és de jure államfor- 12

13 májának kérdése. Negyedik munkájának, a Solum Ipsumnak a címe szemléletének hüperontológiai fundamentumát, a szolipszizmust idézi. E m valójában aforizmakötet, s mint ahogy a szerkeszt fogalmaz utószavában, az az esszenciális tudás, amely benne foglaltatik ezekben a maximákban, mindazt tartalmazza, amit tudni érdemes. Megfogalmazásainak kivételes intenzitása, aforizmáinak éles fénye révén László András képes volt arra, hogy olyan mélységeket is bevilágítson, amelyeket mindeddig a sötétség fátyla borított. Maximái rendelkeznek azzal az er vel, hogy az olvasóban lángra lobbantsák az értésnek azt a fokát, amely már az intuíciók világához tartozik. Horváth Róbert írásban feltett kérdéseire úgyszintén írásban adott válaszaiból állt össze a Tradíció és metafizika. Kérdések és válaszok (2007) cím kötet. Kérdései révén a szerkeszt e m ben László Andrásnak els sorban azokra a doktrinális és perszonális vonatkozásaira koncentrált, amelyek mindeddig nem kaptak elegend fényt miközben válaszai során a szerz nek a korábban már kimerít részletességgel tárgyalt tanításelemeit is sikerült még jobban elmélyítenie. E m vein kívül tanulmányaiban rendkívül széles spektrumban foglalkozott szorosan vett metafizikai, realizációs, általános tradicionális, történelmi, politikai, asztrológiai témákkal. Ami ez utóbbit illeti, csupán néhány asztrológiai tanulmánya jelent meg, aki azonban részt vett asztrológiai kurzusain, s emellett rátekintése van a magyar és idegen nyelv asztrológiai irodalomra, az tisztában van azzal, hogy László András a jelenkor egyik legképzettebb, legalaposabb teoretikus asztrológusa. Könyveit és tanulmányait mely utóbbiak egy része el adásainak írott változata az apodiktikus fogalmazásmód és az intellektuális szigorúság jellemzi. Bármilyen témához is nyúljon hozzá, rendkívül eredeti szemlélete miatt olyan módon tudja látni és láttatni azt, ahogyan korábban senki más. Eredetisége azonban nem individualisztikus alapú, hanem tradicionális megalapozottságú, s egy olyan koherens világlátásba, s t világharmóniába illeszkedik bele, amelyr l a modern világ már mit sem tud. 13

14 14 A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA SZERZ I ÉS FORDÍTÓI ALDEBARAN ZOLTÁN *5 Abdebaran Zoltánnak 1996 és 1999 között tizenegy tanulmánya jelent meg a széls jobboldali Pannon Frontban. Ezek a tanulmányok nem a szorosan vett tradicionális metafizika körébe tartoznak, hanem a folyóirat profiljának megfelel en a kultúra és a politika határterületének különféle aspektusait vizsgálják meglehet sen széles spektrumban, legyen az a dilettáns filoszemitizmus kérdése, Lukács György Eckhart-interpretációja, Jukio Misima vagy az amerikai rajzfilmek világa. A tanulmányok között néhány recenzió is található, többek között László András Tradicionalitás és létszemlélet cím munkájáról. ÂRYA MANTRA MUNKACSOPORT Az Ârya Mantra Munkacsoport szent szövegek és tradicionális kommentárok fordítására létrejött csoport volt, mely 1996-ban jött létre Horváth Róbert kezdeményezésére. Tagjai közé tartozott Horváth Róbert, Király Liliom, Németh László Levente és Németh Norbert. A csoport 1998-ig volt aktív, kés bb részben eltér összetételben szentiratokat tanulmányozó körré alakult át. Az elkészült fordítások egy része, f ként az elemz tanulmányok a Tradíció-évkönyvben, a Pannon Frontban és az Axis Polarisban jelentek meg a csoport vagy a tagok neve alatt. BARANYI TIBOR IMRE Baranyi Tibor Imre a tradicionális iskola vitathatatlanul legsokoldalúbb tagja: nemcsak íróként jegyezhet fontos és kiváló tanulmányokat, könyveket, hanem fordítóként is jó néhány alapvet tradicionális munka magyarítását köszönheti neki az olvasóközönség; ezen felül a számos tradicionális m vet megjelentet Kvintesszencia Kiadó vezet je, a tradicionális szellemiség fenntartása és szinoptikus képvislete jegyében létrehozott A Metafizikai Hagyomány Centrumának és a tradicionális er k összefogását célul kit z Lux Mundi Spirituális Szövetségi Alapítványnak az

15 alapítója és vezet je, a mindmáig legkiválóbb tradicionális periodikum, a Tradíció évkönyv egyik szerkeszt je és kiadója, a tradicionális iskola legjelent sebb honlapjának, a tradicio.org-nak az elindítója, a Pannon Front számának független munkatársa (noha tényleges együttm ködése a folyóirattal ennél jóval több számot fogott át), az Északi Korona f munkatársa és szerkeszt ségi f tanácsosa; íjász, vadász és pisztolylövész; nem utolsósorban pedig a tradicionális iskola évente megrendezésre kerül találkozójának szervez je s egyúttal szíves házigazdája. Baranyi Tibor Imrének a magyarság sorskérdései iránti figyelmét jelzi, hogy kiadója, szerkeszt je és részben Horváth Róberttel és László Andrással közösen írója is a Kard, kereszt, korona. Tradicionális tanulmányok a magyarságról cím kötetnek, amelyben az el szón kívül két tanulmánya látott napvilágot. Önálló m ve a Fejl d létrontás és örök hagyomány, legfontosabb tanulmányainak szerkesztett kiadása, amelyben éppúgy foglalkozik a metafizika alapkérdéseivel, mint a katolicizmus és általában az egyházak, a misztika, a kozmológia, a magyarság, az asztrológia és a spirituális praxis témájával. Tanulmányainak többsége a tradicionális iskola különféle orgánumaiban látott napvilágot, de megjelent egy nagy ív, a tradicionális szemléletet szisztematikusan bemutató tanulmánysorozata az t le szellemileg megleleht sen távol álló (és éppen ezért a sorozatot csak részben közl ) Hunnia cím folyóiratban is. Baranyi Tibor Imre az a szerz, akinek írásaiban kiváltképpen er sen lehet érezni annak a ksatriya attit dnek a szellemét és erejét, amely egyébként a magyar tradicionális iskola egészére is jellemz. Fordítóként öt Guénon- és egy Burckhardt-kötetet köszönhet neki az iskola. René Guénontól részben ültette át magyarra A világkirályt, önállóan a Modern világ válságát, A kereszt szimbolikáját, szintén részben az Általános bevezetés a hindu doktrínák tanulmányozásához-t valamint a Megjegyzések a beavatásról-t, Titus Burckhardttól pedig a Muszlim asztrológiát. Lefordította Julius Evolától A szexus metafizikáját, amelyb l több fejezetet is publikált, és amely aztán a m kés bbi kiadásának szolgált alapjául. A 15

16 különféle tradicionális kiadványokban is több tucat fordítása jelent meg, legf képpen René Guénontól és Julius Evolától, de Frithjof Schuontól, Seyyed Hossein Nasrtól és Marco Pallistól is. A Kvintesszencia Kiadó vezet jeként nemcsak a tradicionális iskola legtekintélyesebb szerz inek els sorban Guénonnak az alapvet tradicionális munkáit jelentette meg, de olyan magyar szerz két is, mint Kaczvinszky József, vagy a magyar tradicionális szerz k közül László András, Horváth Róbert, Németh Norbert és Erdei Zoltán. Ezek mellett legnagyobb kiadói és Horváth Róberttel közösen szerkeszt i vállalkozása a Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve, amelynek nyolc évfolyama jelent meg, és amely elegáns formájával, igényes kivitelével éveken keresztül a magyar tradicionális iskola legfontosabb, rendszeresen megjelen kiadványa volt. Mindezek fényében elmondható, hogy a magyar metafizikai iskola m ködésért a László Andrást követ generáció tagjai közül senki sem tett olyan sokat, mint Baranyi Tibor Imre. BÓDVAI ANDRÁS Bódvai Andrásnak csupán egyetlen írása jelent meg, de az iskola periodikumai mintegy tucatnyi fordítását publikálták a legkülönfélébb szerz kt l (az ismertebb tradicionális szerz kön kívül Chacornac, Fulcanelli, Christophe Levalois, Antonio Medrano, José Luis Jeres Riesco). Emellett négy önálló fordításkötete is megjelent: Martin Lingst l a Shakespeare titka, Titus Burckhardttól a Kristályparadicsom. Iszlám tradíció a mór kultúrában, René Guénontól a Dante ezoterizmusa, valamint Julius Evolától A Grál misztériuma és a ghibellin birodalmi idea. Mint látható, ezek nem annyira a centrális tradicionális és metafizikai témákkal foglalkoznak, mint inkább a tradicionális szemlélet különféle, részint kulturális területein való alkalmazásaival. Ugyanez mondható el az általa vezetett Stella Maris Kiadóról, amely kétségtelenül a legsokoldalúbb tradicionális kiadó, mert éppúgy jelentetett meg regényeket (Mircea Eliade és Edward George Bulwer-Lytton), mint ahogy els ként magyar nyelven e kiadó publikálta a XX. szá- 16

17 zad legnagyobb risijének, Ramana Maharsinak a tanításait is. Ugyanakkor Bódvai András szerkeszt je és kiadója a szigorúan metafizikai témákkal foglalkozó Axis Polaris folyóiratnak, melynek eddig nyolc száma jelent meg. BORBÁS LÁSZLÓ Borbás László akinek az általa vezetett kiadó könyvsorozatai elé írott ihletett el szavain kívül egyetlen tanulmánya jelent meg a tradicionális iskolában mindenekel tt az Arcticus Kiadó vezet jeként ismert. Szerkeszt je volt a Sacrum Imperium els öt számának. A kiadóról és tevékenységér l lásd alább. BUJI FERENC Buji Ferenc munkáinak jó része a tradicionális iskola orgánumain és kiadóin kívül jelent meg. Els dleges szándéka ezzel az, hogy a tradicionális iskola olvasókörén kívül is hozzáférhet vé tegye a sophia perennis eszméit. Noha vannak muszlim és távol-keleti témákkal és szerz kkel foglalkozó publikációi, legf képpen a mai keresztény emberrel igyekszik megismertetni saját tradíciójának rég elfelejtett értékeit. Buji Ferencnek eddig három saját kötete, nyolc fordításkötete, közel ötven tanulmánya, esszéje, publicisztikája, valamint több mint húsz kisebb fordítása jelent meg. Els kötete, Az emberré vált ember válogatott tanulmányait tartalmazza többek között az evolucionizmusról, a reinkarnacionizmusról, a keresztényüldözés háttérokairól, a jézusi szeretet mibenlétér l és Isten világszemléletér l. Második kötete, a Magasles esszéit és publicisztikai tevékenységét foglalja magában. Harmadik, tematikus kötete Az elfelejtett evangélium, amelyben az evangélium szigorúan evangéliumi olvasatára tett kísérletet, és a jézusi tanításnak a keresztény emberek el tt többnyire ismeretlen aspektusaira kívánta ráirányítani a figyelmet. Ami fordítói tevékenységét illeti, éppúgy fordított a lélektan (Carl Gustav Jung: Az alkímiai konjunkció), mint a teológia tárgykörébe tartozó m vet (Alexander Schmemann: A világ életéért). ültette át magyar nyelvre René Guénon egyik alapvet 17

18 m vét, A mennyiség uralmát, mely a magyar tradicionális iskola képvisel inek els publikált kötete (1993). Ananda K. Coomaraswamy Âki ca a: Önmegsemmisítés cím rövidke fordításkötete már azon fordításai felé mutat, amelyekben a tradíció els dleges szerz inek a tanításait, méghozzá els dlegesen a spirituális praxissal kapcsolatos tanításait igyekezett bemutatni. Ezek a védantin Ramana Maharsi tanításait tartalmazó Oltalmazó útmutatás, a keresztény misztikus Johannes Tauler beszédeit magában foglaló A hazatérés útjelz i, valamint a szúfí Al- Arabí ad-darqáwí spirituális leveleit tartalmazó Az emlékezés rózsakertje. Rajtuk kívül a tradicionális iskola orgánumaiba fordított még Srí Muruganártól, Niszargadatta Mahárádzstól, Szádhu Ómtól, Ahmad al- Alawítól, Abú Jazíd al-bistámítól, Nadzsm al-dín Rázítól, Jakob Böhmét l, Thomas Traherne-t l. szerkesztette László András aforizmakötetét, a Solum Ipsumot. CZABÁN KATALIN Czabán Katalinnak eddig két gondosan és nagy stílush séggel készített fordítása jelent meg: Titus Burckhardttól az Alkímia. Világkép és szellemiség, valamint Frithjof Schuontól a Szufizmus: Fátyol és Kvintesszencia. DÁVID ANDREA Dávid Andreának eddig két fontos fordításkötete jelent meg, továbbá mintegy két tucat kisebb fordítása. Bencze Tamással és Nagy Csabával közösen ültette át magyarra Frithjof Schuon meghatározó munkáját, A vallások transzcendens egységét. Legfontosabb munkája azonban Julius Evola talán leglényegesebb praxeológiai kötetének, A felébredés doktrínájának a fordítása volt. Számos tanulmányt fordított a Bevezetés a mágiába cím gy jteményes kötetbe. A tradicionális iskola orgánumaiba f ként itáliai szerz ket (Julius Evola, Claudio Mutti, Gianfranco de Turris, Massimo Scaligero) fordított. 18

19 DOMAN IMRE Doman Imre imponáló kultúr- és mitológiatörténeti háttérrel megírt, elmélyültsége mellett is olvasmányos, s t helyenként kifejezetten szellemes, összességében pedig alighanem egyedülállónak tekinthet vadászati tanulmánysorozatával bizonyította, hogy nemcsak a vadászat gyakorlata, hanem annak teoretikus oldala és metafizikai mélységei vonatkozásában is biztos vezet. ERDEI ZOLTÁN Erdei Zoltán mind ez ideig egyetlen, ám sokak számára iránymutató kötettel jelentkezett: Antispiritualitás és modern ezotéria cím munkájában a tradicionális ortodoxia és heterodoxia doktrinális alapkérdéseit világította meg. FARAGÓ GÁBOR A tradicionális iskola mintegy tucatnyi, többnyire nagyobb lélegzet tanulmány fordítását köszönheti Faragó Gábornak, melyek között olyanok vannak, mint például Ananda Coomaraswamytól A»szellemi apaság«és a»bábukomplexus«, Rama Coomaraswamytól A hinduizmus deszakralizálása nyugati fogyasztásra, Martin Lingst l A múlt a jelen fényében vagy Arthur Avalontól a Úâkta advaitavâda. FERENCZ ERN * Ferencz Ern nek eddig egyetlen tanulmánya, helyesebben recenziója jelent meg, viszont a tradicionális iskola folyóiratai és évkönyvei számára több mint félszáz fordítást készített, dönt en Julius Evola munkái közül, s ilyen módon az iskola egyik legtermékenyebb fordítója. fordította Julius Evolának A hermetikai tradíció cím alapvet munkáját. Az Északi Korona szerkeszt bizottsági tagja. FRANCO DE FRAXINO * Franco de Fraxino két tanulmányán és Hollandiában megjelent könyvén túl els sorban fordítóként m ködött közre a tradici- 19

20 onális iskolában. ültette át magyarra Julius Evola két fontos m vét, A Princípiumnak és akciójának könyvét, vagyis Evola bevezetéssel és kommentárokkal ellátott Tao te king-fordítását, valamint önéletrajzi munkáját, A cinóberösvényt. Hasonlóképpen neki köszönhet Evola talán legkiválóbb történelembölcseleti tanulmányának, az Okkult háborúnak a magyarítása is. Számos tanulmányt fordított az UR Csoport által szerkesztett A bevezetés a mágiába cím munkába. Az Északi Korona szerkeszt bizottsági tagja. Interlingua nyelven írott munkája, a Le actualitate del tradition metaphysic a tradicionális szemlélet fundamentális doktrínáinak bemutatása. FRÖHLICH-BOTOND ZOLTÁN Fröhlich-Botond Zoltán néhány fordításán túl els sorban kiadóként járult hozzá a tradicionális iskola kibontakozásához: alapítója és vezet je a Persica Kiadónak, továbbá társ-kiadója az Északi Korona els néhány számának. GÁL ANDREA TÜNDE Gál Andrea Tündének eddig mintegy fél tucat fordítása jelent meg f ként az Axis Polarisban és a Tradícióban. Fordított Frithjof Schuontól, Horváth Róbertt l (az angol nyelv TYR-évkönyvbe), és ültette át magyarra a hinduizált Savirti Devi különleges kis írását az Indiai pogányság. Az árja szépség utolsó él megnyilvánulása címmel. GALGÓCZY ISTVÁN Galgóczy István fordításai f ként a Tradícióban jelentek meg. Els sorban René Guénonnak a mester és tanítvány viszonyával valamint a beavatással foglalkozó tanulmányaiból fordított. HORVÁTH RÓBERT Aki a publikációs tevékenység, méghozzá els dlegesen a saját tanulmányok formájában megvalósuló publikációs tevékenység révén a magyar tradicionális iskoláért a legtöbbet tette, az Horváth 20

MAGYARSÁG ÉS TRADÍCIÓ*

MAGYARSÁG ÉS TRADÍCIÓ* Buji Ferenc MAGYARSÁG ÉS TRADÍCIÓ* A magyarság és a tradíció viszonyának elfogulatlan vizsgálatára, vagy inkább csak mint a jelen esetben rövid áttekintésére csupán annak van lehetősége, aki éppúgy függetleníteni

Részletesebben

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Csüllög Gábor Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 I. A TERÜLETI

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

1. Bevezetés* * Külön köszönettel tartozom Madácsy Istvánnak és Murányi Tibornak a szöveg előkészítésében nyújtott baráti segítségéért.

1. Bevezetés* * Külön köszönettel tartozom Madácsy Istvánnak és Murányi Tibornak a szöveg előkészítésében nyújtott baráti segítségéért. 1. Bevezetés* Ha nem is minden előzmény nélkül, de a tradicionális iskola magyar ágában jelent meg az a nézet, amely az európai filozófia egyik kifejezését, a szolipszizmust alkalmazta a tradicionális

Részletesebben

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Paraizs Júlia N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Káich Katalin. Cultural History: Results and Tasks

Káich Katalin. Cultural History: Results and Tasks ETO: 930.85 CONFERENCE PAPER Káich Katalin Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka sombor33@yahoo.com Művelődéstörténeti kutatásainkról: eredmények és feladatok Cultural History: Results

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés 1 A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés A hároméves kutatómunka eredményeként elvárt tudományos monográfia kézirattömege mind terjedelmileg, mind tematikailag jóval meghaladja a tervezettet,

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A Házi dolgozat K É S Z Í T E T T E : Sándor Judit DE-TTK Informatikus-könyvtáros szak I. évfolyam - 2 félév 2004. május 15. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A KULTÚRA SZEREPE... 2 MŐVELİDÉSKUTATÁS,

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

MAGYAR PEDAGÓGIA. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata

MAGYAR PEDAGÓGIA. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata 1974(1 < í MAGYAR PEDAGÓGIA A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata Megindult 1961-ben, korábban megjelent 1892 1947 között, majd 1949 1950-ben A szerkesztő bizottság

Részletesebben

Fordító képzés. Hungarian translation by Amanda Ligetkuti 2014. 1. Bevezetés

Fordító képzés. Hungarian translation by Amanda Ligetkuti 2014. 1. Bevezetés Fordító képzés Training Translators, in Kirsten Malmkjaer and Kevin Windle (eds) The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford: Oxford University Press, 2011. 475-489. Hungarian translation by Amanda

Részletesebben

és a jogászi ésszerűség *

és a jogászi ésszerűség * Korom Ágoston A törvény értelme és a jogászi ésszerűség * A Tamás Andrást köszöntő kötetről Ötvenöt szerző ötvennégy tanulmánya szerepel a Ratio Legis Ratio Iuris című gyűjteményes kötetben, mintegy 600

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében)

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Nagy Levente A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Bethlen Miklós Elöljáró beszédének politikaelméleti- és történeti elemzése azért is hálás feladat,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

A görögségtől a kereszténységig* A HAMVASI HAGYMÁNYÉRTELMEZÉS STÁDIUMAI

A görögségtől a kereszténységig* A HAMVASI HAGYMÁNYÉRTELMEZÉS STÁDIUMAI A görögségtől a kereszténységig* A HAMVASI HAGYMÁNYÉRTELMEZÉS STÁDIUMAI A tradicionális iskola a XX. század talán legmerészebb intellektuális kísérete, mert teljes egészében a kortendenciákkal Hamvas kifejezésével

Részletesebben

BODOR ÁKOS. Tér és Társadalom 29. évf., 4. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.4.2747

BODOR ÁKOS. Tér és Társadalom 29. évf., 4. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.4.2747 Tér és Társadalom 29. évf., 4. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.4.2747 A dinamikus egyensúly állapota Velkey Gábor: Dinamikus egyensúlytalanság. A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Nullpont Kulturális Egyesület Debrecen, 2010 1 Tartalom 1.

Részletesebben

KAOTIKUS REND. DLA értekezés tézisei. Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008.

KAOTIKUS REND. DLA értekezés tézisei. Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola KAOTIKUS REND DLA értekezés tézisei Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008. 1.) tézis Bevezető a káosz és rend meghatározására, és

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban

Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban Dr. Karácsony András Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban Előadásomban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (illetve jogelődjei) vonatkozásában három tudományág (jog-, állam- és

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN 145 SÁRÁNDI TAMÁS MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar román viszony és a kisebbségi kérdés 1940 1944 között, Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

Hagyomány és magyarság - egy újonnan megjelent könyv margójára

Hagyomány és magyarság - egy újonnan megjelent könyv margójára Hagyomány és magyarság - Hagyomány és magyarság - 2012 január 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Hagyomány és magyarság Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Minden nemzet, így a magyarság

Részletesebben

ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében

ZÁRÓ TANULMÁNY a FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében Készítette: Civil Support Nonprofit Kft 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. II. 19. 96

Részletesebben

bevezetés a mágiába I.

bevezetés a mágiába I. bevezetés a mágiába I. El ő s z ó I. Be v e zet é s sub specie interioritatis Korlátok a vizek megismerése Opus magicum: a koncentráció és a csend A beavatási megismerés mibenlétéről II. A felébredés útja

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e.

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye A szakvélemény címe: Gyűjteményes műnek minősülő kiadványok összehasonlító vizsgálata Ügyszám: SZJSZT 15/12. A szakvélemény szövege A Megkereső által

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. október 3. 2014. 24. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 28/2014. (IX. 29.) AB határozat a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

Keretek és módszerek a felsőoktatási tanácsadásban

Keretek és módszerek a felsőoktatási tanácsadásban Keretek és módszerek a felsőoktatási tanácsadásban FETA Könyvek 10. FETA_10_konyv_beliv_.indd 1 2015.12.04. 16:24:53 A FETA könyvek sorozat korábbi kötetei Puskás-Vajda Zsuzsa, Lisznyai Sándor (szerk.)

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

Rejtőzködő művészet. Nem hivatalos művészeti stratégiák 1949 1953 között, és a progresszív művészet útjai (kitekintéssel 1957-ig)

Rejtőzködő művészet. Nem hivatalos művészeti stratégiák 1949 1953 között, és a progresszív művészet útjai (kitekintéssel 1957-ig) Rejtőzködő művészet Nem hivatalos művészeti stratégiák 1949 1953 között, és a progresszív művészet útjai (kitekintéssel 1957-ig) PhD disszertáció tézisei Szeifert Judit Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 6 Dr. Fá z si Lá sz l ó PhD * Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 1. Miről van szó A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv [Btk.] Különös Részének

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere Vármegyék és szabad kerületek 197 Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere Botka János Az emberek csoportjai, közösségei már kezdetektől hitték a jelképek erejét. A legkülönbözőbb

Részletesebben

A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése

A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése Készítette az Infonia Alapítvány és a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának (ITTK) kutatócsoportja Borovitz

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA. 2005. június

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA. 2005. június PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2005. június Ezt a kiadványt a Pénzügyminisztérium szervezeti keretein belül működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda készítette. A kiadvány egyéb, az állami

Részletesebben

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet!

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! A köznevelés átalakuló rendszerében a nagyobb állami szerepvállalás célja az, hogy az ország minden iskolájában egyformán magas színvonalú

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MAGATARTÁSA Doktori (PhD) értekezés Pénzes Györgyné Gödöllő 2004. A

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK JEL ÉS ÉPÍTÉSZET Az építészetszemioitika helye az építészénél és a jelekkel foglalkozó tudományok között VOIGT VILMOS A szemiotika sokféleképpen osztja fel a maga kutatási területeit.

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK Zentai Judit Éva Az Edo-kori egészségmegőrzés és orvoslás képe Kaibara Ekiken Jódzsókun című írásának elemzése alapján Forrástanulmány a japán orvoslás-történet kutatásához Doktori disszertáció TÉZISEK

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

jellemezhető csoportot; továbbá azt, hogy az értékorientációk összefüggnek az egészségmagatartás mutatóival.

jellemezhető csoportot; továbbá azt, hogy az értékorientációk összefüggnek az egészségmagatartás mutatóival. Opponensi vélemény dr. Pikó Bettina: Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében című akadémiai doktori értekezéséről

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI. Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének (TDPA) kutatási koncepciója és kérdőívének vázlatos ismertetése

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI. Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének (TDPA) kutatási koncepciója és kérdőívének vázlatos ismertetése KÖZLEMÉNYEK ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének (TDPA) kutatási koncepciója és kérdőívének vázlatos ismertetése SPÉDER ZSOLT Ismertetésünk célja, hogy bemutassa az

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2014. február 6-án, csütörtökön,

Részletesebben

EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA

EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA Ministry of Employment and Labour Preparation for the Implementation of Community Initiative EQUAL 2004-2006 in Hungary EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével.

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével. TÓTH TAMÁS ANTAL szerkesztő A képzés során trénerként működik közre. Végzettsége Szent István Egyetem Jászberényi Kar andragógia szak A sajtó különböző területein szerezett tapasztalatot, nyomtatott, írott

Részletesebben