Katasztrófa elleni védelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katasztrófa elleni védelem"

Átírás

1

2 2 Készítette: Janik Zoltán

3 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A katasztrófák jogszabályi megközelítése A minősített időszakok fogalma, jellemzői Az országvédelem komplex rendszere A katasztrófavédelmi jogszabályok változtatásának szükségessége Magyar Köztársaság környezetbiztonság- és védelempolitikai elvei A környezet biztonságának általános megközelítése A környezetbiztonság fogalmai, elvei, nemzetközi jogi keretei és programjai A környezetbiztonságot érintő folyamatok külső és belső okai A környezetbiztonságot befolyásoló változások alapvető jellemzői A környezeti érzékenység A környezetbiztonság javításának lehetőségei A Nemzeti Katasztrófavédelmi stratégia elvei, fő elemei A stratégia fő elemei Feladatok A katasztrófa értelmezése, csoportosítási lehetőségei, a katasztrófák jellemzése A katasztrófa meghatározása A természeti katasztrófák és súlyos ipari balesetek típusai, főbb jellemzői Katasztrófák jellemzése A települések besorolásának elvei, rendszere és védelmi követelményei A települések veszélyeztetettségi besorolásának szabályai A Magyar Köztársaság veszélyeztetettsége Magyarország veszélyeztetettsége, a hazánkban lehetséges katasztrófák és azok főbb jellemzői A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége A katasztrófa elleni védelem értelmezése, általános feladatai... 76

4 A katasztrófák elleni védekezés komplex feladatrendszerének értelmezése A katasztrófa elleni védelem fő területei, feladatai A védekezésre való felkészülés, a megelőzés időszaka A veszélyhelyzet-kezelés, a védekezés időszaka A következmények felszámolása és a helyreállítás időszaka A polgári védelmi feladatok csoportosítása és részletezése A veszélyelemzés elvei, feladatai A katasztrófavédelem döntés-előkészítése A védelmi tervezés elvei, területei A polgári védelmi tervrendszerrel szemben támasztott követelmények A polgári védelmi tervek rendszere A veszélyes anyagok és technológiák értelmezése, csoportosítása Mérgező anyagok Radioaktív anyagok Fertőző anyagok A veszélyes létesítmények A katasztrófa- és polgári védelmi hatósági, szakhatósági tevékenység szabályai A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés rendszere Az ipari balesetek országhatáron átterjedő hatásai elleni védekezés Az ipari balesetek országhatárokon átterjedő környezeti hatásai Nemzetközi egyezmény az ipari balesetek határon átterjedő káros környezeti hatásainak megelőzésére Nukleáris balesetek, radiológiai veszélyhelyzetek kockázata és a környezetbiztonság A katasztrófák elleni védekezés irányításának rendszere, szervezete Az irányítás országos, területi és helyi szervei A hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladatai

5 Polgári védelmi szervezetek fajtái, alapvető feladatai, létrehozásuk, irányításuk, anyagi-technikai ellátásuk A polgári védelmi szervezetek alapvető feladatai Az együttműködés helye, szerepe, feladatai A nemzetközi együttműködés területei és feladatai Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet minősítésének és szabályai Katasztrófa, katasztrófaveszély megállapításának szabályai A mentésszervezés elvei, feladatai, a mentésben való részvétel szabályai A lakosság védelmének elvei, feladatai A lakosságvédelem A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme A megelőző abv védelem A megelőző rbv. védelem követelménye Kulturális javak védelme Egészségügyi ellátás A lakosság és a polgári szervek riasztása, tájékoztatása A lakosság és polgári szervek riasztás feladatának általános megközelítése A lakosság megelőző és veszélyhelyzeti tájékoztatása Gyakorlati tapasztalatok Az 1989-es newcastle-i földrengés, avagy sokk a rendszernek Az 1990-es észak-walesi árvizek Nukleáris katasztrófa hatása Vegyi katasztrófa Katasztrófák Magyarországon Szélsőséges természeti jelenségek és hatásaik Szélsőséges természeti jelenségek Magyarországon Emberi eredetű környezeti katasztrófák hazánkban

6 6 Bevezetés A jegyzet a katasztrófavédelmi képzésben résztvevő hallgatók számára készült. Az anyag többségében feldolgozza mindazon témakört és tartalmazza azt az ismerethalmazt, amelyet a katasztrófa elleni védelem tantárgy vizsgakövetelménye előír. A feldolgozás nagy mértékben alapoz az előadásokra, illetve az eddigi ismeretekre, valamint az önképzésre. Számos irodalom megjelölésre került, amely lehetőséget nyújt az egyes témák mélyreható tanulmányozásához. Az irodalmi hivatkozásokat a feldolgozás végén jelöltük meg, csökkentve ezzel az olvasás közbeni zavaró tényezőket. A környezetbiztonság egyre nagyobb hangsúlyt kap a globális biztonság rendszerében. Az iránta való érdeklődés azt követően került a figyelem középpontjába, hogy az elmúlt évtizedekben több olyan súlyos ipari baleset történt, amely az emberi áldozatok mellett jelentős környezetkárosítással járt együtt. Míg korábban a katasztrófák általában a külső kedvezőtlen hatások, vagy csak időleges elmaradásuk esetén a hamis biztonságérzetből fakadó mulasztások miatt okoztak károkat és zömében regionális méretűek voltak, napjainkban egyre inkább a civilizációs okokra, emberi hibákra és mulasztásokra vezethetők vissza és globalizálódnak. A környezetbiztonság fogalma integrálja azokat a lehetséges károsodásokat - azok megelőzését és elhárítását - amelyek vagy természeti eredetűek, vagy az ember által gyártott veszélyes anyagok váratlan és nagyméretű, a környezetbe való kijutás során állnak elő. A biztonsághoz való jog eredményes védelme összhangban a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésével a katasztrófa elleni védelem egységes rendszerének kialakításával és működtetésével valósítható meg. A katasztrófavédelem egységes rendszerének lényegi eleme az ágazatilag kialakult, különböző irányítás alatt álló rendszerek integrált működése. A károk, veszteségek minimalizálása csak egy hatékonyan működő vezető-irányító rendszer megszervezésével és az azt támogató technikai feltételrendszer megteremtésével érhető el. A nagyobb balesetek, katasztrófák feltételezik több szervezet párhuzamos feladat-végrehajtását a kárelhárítás során, ezért a vezetésre rendkívül nagy felelősség hárul. A folyamatosan változó helyzethez konstruktívan igazodni tudó, szakmailag jól felkészült vezetés számára fontos, hogy rendelkezzenek ismeretekkel a tudományos kutatásokat hasznosító eljárásokról. Az előbbi feltétele az optimális, a lehetőségekhez mérten objektív döntések meghozatalának. Az adott helyzetben, az ideális eljárás kiválasztásához szükség van megbízható információkra és azok hiteles közvetítésére. Olyan felderítő-, értékelő-, illetve elemző rendszerek kialakítására és működtetésére van szükség, amely megfelelő minőségű és mennyiségű eredményt szolgáltat a vezetés számára a leghatékonyabban alkalmazható eljárás megválasztásához. Magyarország katasztrófa veszélyeztetettségének elemzése egyértelműen azt mutatja, hogy az ország jelentős részén találhatóak olyan források, amelyek helyi vagy azon túl terjedő veszélyhelyzeteket, esetleg szükségállapotot eredményezhetnek. A korszerű eljárások alkalmazásával még a jelenlegi eszközrendszer felhasználása esetén is nagy mértékben növelhető a hatékonyság és a beavatkozás-, valamint a környezet biztonsága.

7 7 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői Az állam békés életét, rendes működését, az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát különböző események fenyegethetik. Ezen fenyegető események jellegük szerint lehetnek: belső eredetűek, (pl. Forradalom, katonai puccs, terrorcselekmények) külső eredetűek, (pl. háború, menekültek nagy tömege) vagy természeti-, (pl. árvíz, földrengés, erdőtűz) technikai-, (pl. ipari szerencsétlenség, gátszakadás, épületomlás) társadalmi jellegűek, (pl. fegyveres összeütközés, bűnözés, sztrájk). Megelőzésük, elhárításuk, illetve következményeik felszámolása az általuk fenyegetett vagy hatásukkal érintett területen, régióban rendkívüli intézkedések bevezetését teszi szükségessé. Mindezen közös jellemzők alapján meghatározható a minősített időszak fogalma, az állam életét, rendes működését az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát, belső-, vagy külső eredetű, társadalmi, illetve természeti-, technikai jellegű erőhatalom megjelenése veszélyezteti és ennek elhárítására - az Alkotmány felhatalmazása alapján - a rendkívüli jogrend eszközei vehetők igénybe. A rendkívüli jogrenden alapuló hatalomgyakorlás következményei: az állam általános (rendes) működésétől, alkotmányos rendjétől való ideiglenes és részleges eltérés, a kormányzati és államigazgatási szervek felépítésének, működésének, hatáskö-rének rendeződése, az állampolgári jogok korlátozása, a gazdasági folyamatokba való beavatkozás lehet. A Magyar Köztársaság Alkotmánya négy minősített időszakról rendelkezik: rendkívüli állapot, szükség állapot, váratlan támadás, veszélyhelyzet. Rendkívüli állapot Rendkívüli állapot kihirdetésére az ország függetlenségét vagy területi épségét veszélyeztető idegen (külső) hatalom erőszakos fellépése vagy támadásának közvetlen veszélye esetén kerülhet sor. Ilyen helyzet állhat elő: hadiállapot, háborús veszély esetén. A kihirdetésre okot adó körülmények jellege szerint a rendkívüli állapot bekövetkezésének esetei: Hadiállapot: az ország függetlenségét vagy területi épségét idegen hatalom erőszakos fellépése veszélyezteti. Háborús veszély: feszült nemzetközi helyzet, amikor az idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen a veszélye. A fenti esetekben a rendkívüli állapotot kihirdeti az Országgyűlés és létrehozza a Honvédelmi Tanácsot. Amennyiben az Országgyűlés akadályoztatva van (pl. nem ülésezik és összehívása elháríthatatlan akadályba ütközik) a Köztársasági Elnök helyettesítő jogkörében dönt.

8 8 A rendkívüli állapot idején a rendkívüli jogrenden alapuló hatalom tartalma: a Honvédelmi Tanács dönt a fegyveres erők alkalmazásáról, a külön törvényben (jelenleg a honvédelemről szóló Évi CX. Törvény) megállapított rendkívüli intézkedések bevezethetők, valamint a rendeleti jogalkotás. A rendkívüli jogrend korlátjai az Alkotmány meghatározásának megfelelően: az Alkotmány nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható, a meghatározott alapvető jogok nem korlátozhatók és nem függeszthetők fel. Szükségállapot Szükségállapot bekövetkezhet: az alkotmányos rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekménye, továbbá az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények, elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség esetén. Az előidéző körülmények jellege szerint a szükségállapoton belül három tényállás különböztethető meg: a hatalom megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, erőszakos hatalomátvétel (pl.puccs), fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett terror jellegű egyéb súlyos, erőszakos cselekménye, természeti vagy civilizációs katasztrófa. Kihirdetésére az Országgyűlés (akadályoztatása esetén a köztársasági elnök) jogosult. Szükségállapot idején a rendkívüli jogrenden alapuló hatalom tartalma: a köztársasági elnök rendkívüli intézkedéseket vezethet be (pl. fogyasztási cikkek, energiahordozók forgalmának korlátozása, kötött munkaerő-gazdálkodás, technikai eszköz igénybevétele) a köztársasági elnök dönt a fegyveres erők alkalmazásáról a fegyveres cselekmények esetén, amennyiben a rendőrség alkalmazása nem elegendő. Az országot ért váratlan támadás Az országot ért váratlan támadás minősített ténye külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén következik be. Ebben az esetben azonnal intézkedni köteles a Kormány az alábbiakra: a támadás elhárítására, az ország területének a Magyar Honvédség légvédelmi és repülő készültségi erőivel való oltalmazására, az alkotmányos rend., az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága-, a közrend-, a közbiztonság védelme érdekében.

9 9 A kormány intézkedési kötelezettsége és jogosultsága a köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint, a támadással arányos, erre felkészített erőkkel történhet és a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig terjed. Az országot ért váratlan támadás idején a rendkívüli jogrenden alapuló hatalom tartalma: a Kormány rendkívüli intézkedéseket vezethet be: rendkívüli szolgálat a fegyveres erőknél és rendvédelmi szerveknél, a polgármester jogkörnek kiszélesítése, az államigazgatási eljárás egyes szabályainak egyszerűsítése, közúti, vasúti vízi és légi forgalom korlátozása, megtiltása, kijárási tilalom bevezetése, gyülekezési jog korlátozása, kitelepítés elrendelése, mozgásszabadság korlátozása, kiürítés elrendelése, elsötétítés, fényálcázás rendszabályainak bevezetése, ingó, ingatlan dolog igénybevétele, szolgáltatás elrendelése, korlátozása, szüneteltetése. Veszélyhelyzet A veszélyhelyzet meghatározásának két jogszabályi értelmezése van. Az Alkotmány szerint: Veszélyhelyzet az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás. Ez az alkotmányos rendelkezés csak elemi csapás esetén teszi lehetővé a kormányzat kivételes intézkedését. Az Évi XXXVII. Törvény a polgári védelemről kibővíti a veszélyhelyzet értelmezését és a kormányzati rendkívüli intézkedések lehetőségét. A polgári védelmi törvény szerint: Veszélyhelyzet a szükséghelyzetet el nem érő mértékű, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető természeti csapás, illetőleg ipari baleset okozta állapot, amelyet különösen a következő események válthatnak ki. a) súlyos, több embernél halálos lefolyású tömeges megbetegedést előidéző kórokozó megjelenése, amely kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó holttesttől, kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, talajból, tárgyról, anyagról, levegőből, állatból vagy állati tetemből származik, b) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek havária szerű szennyezése, c) kedvezőtlen meteorológiai viszonyok következtében fellépő légszennyezettségi állapot, amelynek során bármely légszennyező anyag koncentrációja a 30 perces levegőminőségi határértéket a megengedett esetszámon felül meghaladja, d) a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése, e) az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben radioaktív anyaggal végzett tevékenység során vagy nukleáris űrobjektum becsapódását követően a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett sugárterhelését előidéző esemény, f) ipari létesítményben, továbbá szénhidrogén-kitermelés során vagy veszélyes anyag tárolása és szállítása közben bekövetkező baleset, amikor a szabadba kerülő mérgező anyag az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet tömeges mértekben és súlyosan veszélyezteti,

10 10 g) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, illetőleg, ha töltésszakadás veszélye fenyeget, h) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás, i) régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút, j) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók. Mind az Alkotmány mind a polgári védelemi törvény által meghatározott események bekövetkezésekor a veszélyhelyzetet rendeletben kihirdeti a Kormány és dönt az ország egész területének vagy meghatározott részének katasztrófa sújtotta területté nyilvánításáról, a veszélyhelyzetet meghaladó méretű katasztrófa esetén kezdeményezi a szükségállapot kihirdetését. Veszélyhelyzet idején a rendkívüli jogrenden alapuló hatalom tartalma: a Kormány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - egyes törvények rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és intézkedéseket hozhat, elrendeli a polgári védelmi szervezetek egyidejű alkalmazását, intézkedik a Magyar Honvédség, a Határőrség, illetve a rendvédelmi szervek bevonásáról, ha a védekezéshez, vagy a következmények felszámolásához a Magyar Honvédség békeállományának erői, eszközei nem elegendőek, dönt a tartalékos hadkötelesek igénybevételéről, illetve a leszerelő hadkötelesek tartalékos katonai szolgálatra történő visszatartásáról, a szolgálatteljesítés időtartamáról és rendjéről A Kormány az általa rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedésekről azonnal köteles tájékoztatni az Országgyűlést és a köztársasági elnököt. A rendeleti úton bevezetett intézkedések legfeljebb tizenöt napig vannak érvényben, meghosszabbításukra az Országgyűlés adhat felhatalmazást Az országvédelem komplex rendszere Az országvédelem rendszerének komplex voltát két összetevővel jellemezhetjük. Egyrészt az általa kezelendő minősített időszaki feladatok támasztotta követelményeknek való megfeleléssel, mely szerint: az országvédelem szervezeti és intézményrendszere képes az ország külső biztonságát veszélyeztető helyzetek (rendkívüli állapot, váratlan támadás) kezelésére, valamint a belső civilizációs vagy természeti eredetű válsághelyzetek (szükségállapot, veszélyhelyzet) megoldására. Másrészt a hierarchiájában biztosított a komplexitás, mivel: az országvédelem szervezeti és intézményrendszere modulszerűen épül fel, így biztosítva a veszélyeztetettséggel arányos intézkedések megtételét. Az országvédelem (honvédelem) komplexitását a legkifejezőbben és a legtömörebben a honvédelmi törvény fogalmazza meg, miszerint: A honvédelem nemzeti ügy. A honvédelem célja: idegen hatalom fegyveres támadása ellen a Magyar Köztársaság függetlensége, területi sérthetetlensége, a lakosság és az anyagi javak katonai erővel való megvédése, illetőleg az államszervezet, ezen belül a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, továbbá a nemzetgazdaság, a társadalmi szervezetek és az állampolgárok erre való összehangolt felkészítése. A Magyar Köztársaság az ország honvédelmi képességének fenntartásában és fejlesztésében a saját erejére: a nemzetgazdaság erőforrásaira, a fegyveres erőinek felkészültségére és elszántságára, a polgároknak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségére és áldozatkészségére, illetve a szövetséges államok és azok fegyveres erői kölcsönös segítségnyújtására épít.

11 11 Az országvédelem rendszerének kialakításakor - gyakorlatias meggondolásból - az ország életében előforduló legnagyobb katasztrófa, a háború bekövetkezhetőségével célszerű számolni, a szervezeti és intézkedési rendszert erre a lehetőségre szükséges méretezni, előkészíteni. A komplex országvédelem katonai és civil elemek rendszeréből tevődik össze. Az országvédelem katonai elemei Az országvédelem katonai elemeit alkotják: a fegyveres erők (a honvédség és a határőrség), a rendvédelmi szerveknek az ország fegyveres védelmi tervében meghatározott szervezetei: a rendőrség és a polgári titkosszolgálatok. A fegyveres erők fő feladatai: a) Magyarország területének, függetlenségének, lakosságának és anyagi javainak fegyveres védelme külső támadással szemben, b) az államhatár őrzése és védelme, c) az ország légterének védelme, d) közreműködés a szükségállapot szerinti fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos cselekmények elhárításában, e) a nemzetközi szerződésekből, különösen az Észak-atlanti Szerződésből eredő, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet felkérésén alapuló katonai kötelezettségek teljesítése, f) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő létesítmények őrzése és védelme, g) közreműködés a polgári védelmi feladatok ellátásában, h) segítségnyújtás elemi csapás, ipari szerencsétlenség, illetőleg közveszély vagy közérdekű üzem működésének megzavarása, vagy jelentős méretű egyéb katasztrófa esetén, i) részvétel humanitárius segítségnyújtásban. A h) és i) pontokban meghatározott feladatokat a fegyveres erők fegyverhasználati jog nélkül látják el. A határőrség rendészeti feladatkörében ellátja az államhatár őrzését, a határforgalom ellenőrzését és a határrend fenntartását. Rendkívüli állapot idején a határőrség a védelmi tervben meghatározott egységeinek vezetése a Honvéd Vezérkar főnökének határkörébe kerül. A határőrség katonai védelmi feladatokra való felkészítésének követelményeit a Honvéd Vezérkar főnöke határozza meg. A fegyveres erők irányítására az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, a Kormány, a honvédelmi miniszter, a feladat és hatáskörének megfelelően az illetékes miniszter, illetve rendkívüli állapotban a Honvédelmi Tanács jogosult az Alkotmányban és más törvényekben meghatározottak szerint. Ez jelenti a fegyveres erők civil ellenőrzésének legfőbb biztosítékát. Az országvédelem civil elemei Az országvédelem civil elemeinek összességét a védelmi felkészítés és az ország- mozgósítás rendszere (civil defense) alkotja. Az országvédelem civil elemei: a védelmi igazgatás, a polgári védelmi rendszer (civil protection)

12 12 a nemzetgazdaság. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás: az ország védelmi felkészítését irányító és szervező állami apparátus összessége, amely az országvédelem polgári biztonsági rendszerének meghatározó eleme. A minősített időszakoknál tárgyalt helyzetek mindegyikében megjelenő rendkívüli veszélyek velejárója a társadalom védekezési igénye. A veszélyek elleni védekezés, a következmények elhárítása szükségessé teszi a társadalom erőinek koncentrációját, a társadalom közös fellépésének állami irányítását és koordinációját. A társadalom védekezési igényeinek kielégítése az erők és eszközök olyan mértékű centralizációját igényli, amely ellentmondásban áll az alkotmányos alapon szerveződő önkormányzatok függetlenségével, az állampolgári szabadságjogok gyakorlásával és a piacgazdaság szereplőinek törekvéseivel. Az ellentmondás csak látszólagos. Az országvédelem centralizált irányítási igényeit az alkotmányosan szervezett védelmi igazgatási rendszer elégíti ki. A védelmi igazgatás rendszere az általános igazgatási feladatokat és a szakigazgatási feladatokat ellátó szervekre tagozódik. A védelmi igazgatási általános hatáskörű szervei A védelmi igazgatás általános hatáskörű szervei - a centralizált irányítási rendszer elemeiként - biztosítják a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a védelemben résztvevő más szervek valamint a települések önkormányzata által képviselt lakosság védelmi felkészítését, szükség esetén mozgósítását, a minősített helyzetek veszélyeinek elhárítását. A védelmi igazgatás általános hatáskörű szervei: a) központi elemei: - az Országgyűlés, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága, a Köztársasági Elnök, a Kormány, a Honvédelmi Tanács, a minisztériumok. b) területi elemei: - a fővárosi-, megyei védelmi bizottságok, helyi (városi, fővárosi kerületi) védelmi bizottságok c) helyi elemei: - a polgármester A katasztrófavédelmi jogszabályok változtatásának szükségessége A fogalmak és hatáskörök eltérő értelmezése, egyes fogalmak korszerűtlensége Az Alkotmány jelenleg több pontjában az Országgyűlésről, illetve a kormányról szóló fejezetekben szándékozza szabályozni a minősített időszakokat: a rendkívüli állapotot, a szükségállapotot és a veszélyhelyzetet, de egymástól fogalmilag nem egyértelműen megkülönböztetve. (A katasztrófatípusú események például két időszakban szerepelnek. Az elemi csapás veszélyhelyzetben és szükségállapotban, az ipari szerencsétlenség szükségállapotban.) Az Alkotmány szerinti minősített időszakok megfogalmazása, azok feltételezett kialakulása és kezelésének elvei a napjainktól lényegesen eltérő kül- és belpolitikai körülmények között kerültek kidolgozásra és meghatározásra, illetve az azokra történő reagálást. Nem biztosítanak rugalmas és jogtiszta csatlakozási lehetőséget a NATO és EU gyakorlatban elfogadott válságkezelési koncepcióhoz. Az Alkotmány és a

13 13 katasztrófavédelemmel foglalkozó jogszabályok által használt kifejezések közül néhány eltérő definícióval kerül meghatározásra az egyes törvényekben. Az Alkotmányhoz kapcsolódó javaslatok szerint az Alkotmány minősített időszakokra vonatkozó részeit át kell dolgozni, és bizonyos átcsoportosítások mellett korunk lehetséges biztonsági kockázataihoz szükséges igazítani. A jelenlegi három minősített időszak (veszélyhelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot) helyett a következő rendkívüli helyzetek szerepeltetése látszik célszerűnek: - védelmi helyzet, ezen belül: o megelőző védelmi helyzet, o fegyveres védelmi helyzet, - válsághelyzet, - katasztrófahelyzet. A védelmi helyzet alapvetően a fegyveres támadás lehetősége, közvetlen veszélye vagy bekövetkezése esetén lenne alkalmazható. A válsághelyzet magába foglalja a jelenlegi szükségállapoti elemeket, viszont bővül olyan további elemekkel, mint például a terrorizmus közvetlen veszélye, vagy azzal kapcsolatba hozható esemény bekövetkezése. A válsághelyzetet a Kormány állapítaná meg és vezetne be rendkívüli intézkedéseket. A katasztrófahelyzet magába foglalja a jelenlegi alkotmány szerinti veszélyhelyzeti, illetve szükségállapoti elemeket (természeti és ipari katasztrófák) kibővülve a polgári védelemről szóló törvényben (a továbbiakban : Pvtv.) és az említett ágazati törvényekben megfogalmazott és rögzített veszélyhelyzeti kritériumokkal. Ez az időszak vonatkozhat a katasztrófa bekövetkezésének közvetlen veszélyére, valamint már bekövetkezett katasztrófák esetére. A katasztrófahelyzetet a Kormány állapítaná meg és vezetne be rendkívüli intézkedéseket. A Pvtv. 2. (2) bekezdésében a veszélyhelyzet más elnevezése is (például veszélyállapot) megszűntetne ellentmondásokat. A Pvtv-ben a veszélyhelyzet kihirdetését kiváltó okok között a felsoroltak bármelyikének bekövetkezése un. küszöb alatti esemény, tehát nem igényli alkotmányos minősített időszak bevezetését. Ezért indokolt más fogalom használata. Ebben az esetben is megszüntethető a veszélyhelyzet kettős definiáltsága. Stratégiai jellegű döntés kellene hozni a Magyar Köztársaság biztonsági és/vagy védelmi (ezen belül válságkezelési) politikájáról. Az Alkotmány módosítása csak ezt követően a vonatkozó nemzetközi normák figyelembevételével történjen meg. Az alkotmánymódosítást kövesse a válságkezelési átfogó törvény, amely a továbbiakban mindenki számára azonosan értelmezendő és használandó fogalmakat határoz meg. Az un. ágazati törvényeket ehhez igazodva kell módosítani, illetve újat alkotni. A katasztrófa törvény megalkotása körüli bizonytalanságok, majd a tervezet 1996-os visszavonása arra ösztönözte az ágazatokat, hogy az un. szakmai törvényeikbe építsék be a szakterületükre vonatkozó katasztrófakezelési feladatokat. Így történt például az évi LIII tv-nél (környezet védelmének általános szabályairól), az évi XXXVII. tv-nél (polgári védelemről) az évi XXXI. tv.-nél (a tűzvédelemről és a műszaki mentésről), az évi CLIV. tv-nél (az egészségügyről) és csakúgy, mint az évi XCI. Tv.-nél (az állategészségügyről) melyek többnyire ágazati felelősségi körben igyekeztek rendezni a veszélyhelyzetekre való felkészülést, a megelőzést és a reagálást (védekezés, mentés, kárelhárítás) Mivel a katasztrófatörvény és végrehajtási utasításai sem rendezték minden érintett számára egyértelműen és megnyugtatóan a hatásköröket, a fentiekben jelzett gyakorlat nem szűnt meg, mely tetten érhető például a növényvédelemről szóló évi XXXV. Tv-ben a növényvédelmi veszélyhelyzetek kezelésében. (A miniszter saját hatáskörben térítés ellenében kezdeményezheti a közcélú munkavégzést, anyagok, eszközök, szolgáltatások, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek igénybevételét. Ki-

14 14 hirdeti a járványveszéllyel összefüggő veszélyhelyzetet.) Hasonló és a tárca javaslata szerint fenntartandó jogköröket biztosít egyébként a korábban elfogadott egészségügyi törvény a katasztrófa egészségügy tekintetében a tárca vezetőjének sőt az Országos Tiszti Főorvosnak is. A katasztrófavédelemmel foglalkozó jogszabályok közötti összhangot és a hatáskörök minél egyértelműbb meghatározását egy válságkezeléssel foglalkozó és azt szabályozó törvény tisztázhatná, amely kiválthatná a katasztrófavédelmi törvényt, a polgári védelmi törvény és a honvédelmi törvény több elemét, és egyértelmű útmutatást adna az ágazati feladatok szabályozásához. Nem egységesen szabályozott a katasztrófahelyzet minősítésének jogosultsága, és az irányítás rendje. A katasztrófahelyzetek minősítésének és kinyilvánításának jogosultsági kérdéseit, pontos szabályozását egyetlen jogszabályban egységesen kellene meghatározni, amely irányadó lenne a jogalkotás további szakaszaiban is. A katasztrófavédelem alapfogalmai nem egységesen jelennek meg a különböző jogszabályokban, és sok esetben nem harmonikusan a NATO, EU elvekkel. Az Alkotmány és az érintett törvények harmonizációját segítené, ha átdolgozásukat megelőzően kiadásra kerülne egy olyan segédanyag, amely már a nemzetközi szabályzásokat is figyelembe véve tartalmazná a mindenki számára kötelezően használandó definíciókat. A védelmi igazgatás katonai jellege megtartásának szükségessége vitatható, illetve bizonyos, hogy a katasztrófavédelem minden területén erre nincs is szükség. Ezért ma már zavaró, hogy a védelmi igazgatás szabályzása egy törvényben szerepel a honvédség feladataival. A honvédelmi törvény a haderőreform miatt is átdolgozásra kerül, ezért célszerű volna annak gyökeres átalakítása oly módon, hogy a Magyar Honvédségről szóló törvény és a védelmi (válságkezelési, katasztrófavédelmi) törvény két külön jogszabály legyen. Az EU csatlakozás Hazánk EU csatlakozási folyamata átrajzolja hazánk közigazgatási térképét. Ez önmagában megköveteli az önkormányzati szabályozás újragondolását, és a közigazgatási reform és katasztrófavédelem új rendszerének összehangolását. Az uniós csatlakozásig célszerű lenne kidolgozni egy olyan átfogó védelmi vagy válságkezelési törvény, amely az önkormányzatok, a tervezett közigazgatási egységek és vezetőik feladat- és hatáskörét is tartalmazza. Nincs elfogadott koncepció, hogy az uniós csatlakozást követően a katasztrófa-elhárítás (válságkezelés) illetve a helyreállítás során mi az állam/önkormányzat feladata, milyen mértékű kártalanításrakártérítésre jogosultak az állampolgárok, hogyan jelenjen meg az állampolgárok önvédelmének törvényi szabályozása, nem utolsó sorban hogyan teremthető meg egy olyan katasztrófa védelmi célokat szolgáló alap, amely megfelelő forrásképződési automatizmusa révén nem lehetne az éves költségvetési vita tárgya és áldozata. Helyreállításra, újjáépítésre vonatkozó EU-s jogszabályról nincs ismeretünk. Felül kell vizsgálni azt a magyarországi gyakorlatot, miszerint a természeti csapások, és civilizációs veszélyhelyzetek miatt a károsultak lakhatásának megoldását általában a helyi önkormányzatok végzik: döntenek az egyes károsultak támogatásának módjáról és mértékéről.

15 15 Célszerű a jelenlegi jogszabályi környezet elemzése, különösen: évi XX. törvény 70/E. ; évi III. törvény; 9/1998. (I.23.) Korm. rendelet 34-36, 43. ; 179/1999. (XII.10.) Korm. rendelet 14.. Iránymutató lehet az Alkotmánybíróság majdani határozata. (Itt is megemlíthető lenne az 1.4. pont problémafelvetése és javaslata.) A hatósági, szakhatósági tevékenység A közigazgatási reform következtében kialakuló régiók és kistérségi központok szükségessé teszik a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, a polgári védelmi kirendeltségek és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok átszervezését csakúgy, mint a többi dekoncentrált szerv esetében. A kistérségi központok száma meghaladja a jelenlegi hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és polgári védelmi kirendeltségek számát, ezért a létrehozandó kistérségi központoknak megfelelően válik szükségessé az önkormányzati tűzoltóságok és a polgári védelmi kirendeltségek intézményfejlesztése. A jelenlegi szabályozás értelmében az önkormányzatok részére nem kötelező hivatásos önkormányzati tűzoltóság megalakítása, melynek jogi hátterét a kistérségi központok esetében meg kell teremteni, erősítendő a lakosság helyi önvédelmét. A problémák megszüntetését szolgálhatná a tűzvédelmi hatósági jogköröknek a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokhoz történő telepítése. A tűzvédelmi hatósági struktúra megváltoztatását a kistérségi központok megvalósulása is indokolttá teszi, mivel a települési jegyzők közül csak a központok jegyzői rendelkezhetnének tűzvédelmi hatósági jogkörrel. 2. Magyar Köztársaság környezetbiztonság- és védelempolitikai elvei 2.1. A környezet biztonságának általános megközelítése A fenntartható fejlődés mint fogalom és szóhasználat a nyolcvanas évek elején terjedt el széles körben a szakirodalomban. Az első értelmezések szerint az ilyen típusú gazdasági fejlődésnél összhangot kell teremteni a társadalom anyagi igényei, a népesség növekedése és a természeti erőforrások hasznosítása között, egyúttal minimalizálni kell a környezet szennyezését. Az elmúlt évtizedekben a népességrobbanás, a termelés rendkívül eltérő hatékonysága és az ezekből eredő egyenlőtlen jövedelem eloszlás globális jellegű társadalmi feszültségeket halmozott fel. Mindezek hatására sürgető igényként jelentkezett annak szükségessége, hogy dolgozzanak ki olyan eszmerendszert, amely reményt ad arra, hogy békés úton, vagyis világméretű vérontás nélkül elrendeződhetnek a világ nagy problémái és a szegénységet sem kell konzerválni ahhoz, hogy a környezet minőségét is megőrizhessék. Lényeges tényezőt jelent annak felismerése, hogy a fenntartható fejlődés nem valósulhat meg, ha a természeti, vagy társadalmi környezetet váratlan sokkhatások érik különböző katasztrófák formájában. Ez a kifejezés, hogy környezetbiztonság (environmental security) viszonylag új a szakirodalomban. Természeti és műszaki katasztrófák kérdéseivel természetesen már nagyon régóta foglalkoznak a szakértők, de a környezetvédelem fogalomkörébe csak az utóbbi években integrálódott. A Brundtland Bizottság Közös Jövőnk című jelentése, amely 1987-ben jelent már említi ezt a fogalmat. E jelentés külön fejezetben foglalkozott a béke, a biztonság, a fejlődés és a környezet kölcsönhatásaival, a sajátos hangsúlyai pedig annak tulajdoníthatóak, hogy e jelentés még a két katonai nagyhatalom szembenállásának idején íródott, bár az enyhülés folyamata nagyon reménykedő módon haladt előre. Az alábbiakban ebből a dokumentumból emeljük ki a témakörünkhöz tartozó legfontosabb megállapításokat.

16 16 A környezetre leselkedő veszélyek közül írja a jelentés kétségtelenül a legsúlyosabb a nukleáris háború, vagy egy kisebb méretű, tömegpusztító fegyvereket felhasználó katonai konfliktus lehetősége. A béke és biztonság bizonyos vonatkozásai közvetlen hatással vannak a fenntartható fejlődésre, valójában központi jelentőségük van ebben az összefüggésben. A környezeti problémák egyaránt lehetnek okai és okozatai a politikai feszültségeknek és a katonai konfliktusoknak. Az egyes nemzetek gyakran harcoltak azért, hogy ellenőrzést gyakoroljanak vagy akadályozzák ezt az ellenőrzést nyersanyagok, energiakészletek, földek, folyómedrek, tengeri átjárók és más kulcsfontosságú környezeti erőforrások felett. Ezek a konfliktusok még sokasodhatnak is, amint ritkulnak az erőforrások és megnő az értük folyó versengés. Emlékezzünk az kora tavaszán lezajlott öböl-háborúra, ahol a tét nyilvánvalóan nem csak a demokrácia védelme, hanem a térség olajkészletei feletti egyoldalú ellenőrzés megakadályozása volt. Számos tényező van hatással a környezeti problémák, a szegénység és biztonsági közötti kapcsolatokra. Ilyenek például a nem megfelelő fejlesztési politikák, a nemzetközi gazdaság kedvezőtlen tendenciái, a több etnikumot magukba foglaló társadalmak méltánytalanságai és a népességnövekedés feszültségei. A környezet, a fejlődés és a társadalmi konfliktusok közötti kapcsolatok komplex jellegűek, és sok esetben kevéssé közismertek. A biztonság hiányérzetének egyik forrása a nem fenntartható jellegű gazdasági fejlődés, amelynek összefonódó hatásai kifejleszthetik és elmélyíthetik a konfliktusok tradicionális formáit. A szegénység, az igazságtalanság, a környezet degradációja kölcsönhatásban áll egymással. A növekvő veszély és az aggodalom egyik megnyilvánulása a környezeti menekültek jelensége. A politikai zűrzavar és a katonai erőszak közvetlenül kiválthatja a menekültek tömeges mozgását. De a mélyebben fekvő okok között gyakran szerepel a természeti erőforrások és az ebből adódó népességeltartó képesség csökkentése. A biztonságra leselkedő környezeti fenyegetések manapság globális méreteket kezdenek ölteni. A leginkább aggasztóak ezek közül azok a lehetséges következmények, amelyek a szén-dioxid és más gázok légköri felhalmozódása által okozott felmelegedésből erednek. Bármilyen hasonló éghajlati változás nagy valószínűséggel megbontaná azon régiók mezőgazdasági területeit, amelyek a világ gabonatermelésének nagy részt adják, és feltehetően tömeges népvándorlást váltanak ki ott, ahol az éhség már most is általános. A következő évszázad első felében a tengerek szintje annyira megemelkedhet, hogy radikálisan megváltoztathatja a parti országok közötti határokat és módosíthatja a nemzetközi vízi utak alakját és stratégiai jelentőségét. Mindkét hatás valószínűleg növelni fogja a nemzetközi feszültséget. Az éghajlati és tengerszint változás tönkre teheti a gazdaságilag fontos halfajok ivási helyeit. Ily módon a globális felmelegedés valószínűsége alapvető fontosságú kérdéssé válik a konfliktus kockázatok megítélésében. Az ipari eredetű környezeti katasztrófák hatásait az elmúlt húsz esztendő klasszikus környezetvédelmi irodalma teljesen átengedte az iparfejlesztéssel, illetőleg a munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó szakembereknek. Ez a tendencia fordul meg most napjainkban. Jelenleg a környezetbiztonság fogalma integrálja azokat a lehetséges károsodásokat, azok megelőzését és elhárítását, amelyek vagy természeti eredetűek, vagy az ember gyártott veszélyes anyagok váratlan és nagyméretű, a természetbe, vagy a települési környezetbe való kijutás során állnak elő.

17 17 A környezetbiztonsághoz tartozó események és folyamatok harmadik csoportja társadalmi vonatkozású. Ilyen esetekben két tényező egybeesése szükséges: - valamilyen szokatlan társadalmi esemény kibontakozása (például, szegénység, háború, népvándorlás, túlhajszolt gazdasági tevékenység), - amely egyúttal valamilyen kedvezőtlen környezeti hatást vált ki (például, nagy kiterjedésű talajerózió, vízkészletek minőségi romlása, sugárzási viszonyok kedvezőtlen változása, hőmérsékleti egyensúly megbomlása, biodiverzitás drasztikus csökkenése). A környezetbiztonság fogalmába tehát természeti, műszaki és társadalmi eredetű problémák tartoznak. Magyar vonatkozásban a következő eseménytípusok említhetők meg: - a természeti eredetű szélsőséges események, katasztrófák sorában: árvíz, földrengés, szélvihar, jégeső, aszály, erdőtűz, - a műszaki (ipari, termelési) eredetű környezetbiztonságot érintő jelenségek: ipari üzem robbanása. Katonai objektum pusztulása, jelentős mennyiségű mérgező anyag természetbe kerülésével járó közlekedési baleset, nukleáris üzemzavar, ivóvíz készletek szennyeződése, savas esők káros hatása, - társadalmi eredetű környezetbiztonsági problémák: háborús, politikai, gazdasági és környezeti menekültek megjelenése, járványok-betegségek átterjedése a szomszédos országokból, állatállomány nagymérvű pusztulása a behurcolt károkozók következtében, globális felmelegedés kedvezőtlen hatása a mezőgazdaságra és a vízgazdálkodásra, olaj-földgáz import váratlan megszűnése, a Duna vagy a Tisza szennyeződése külföldi forrásokból. A környezetbiztonság egy lehetséges meghatározása, értelmezése szerint olyan állapot, amikor a társadalmi eredetű és a környezetre károsan ható események, illetve a műszaki eredetű katasztrófák bekövetkezésének valószínűségét megfelelő intézkedésekkel minimumra csökkentik, illetve katasztrófa esetén a keletkezett kárt úgy hárítják el, hogy a hatás lehetőleg ne veszélyeztesse a természeti környezet minőségét a lakosság egészségi állapotát. A természeti katasztrófák bekövetkezésének előrejelzésével és a károk hatékony elhárításával a természeti környezet értékeit és a lakosság életét és életfeltételeit védik meg. A környezetbiztonsággal kapcsolatos alapvető szempontok a következőkben foglalhatók össze: - a környezetbiztonság része az általános biztonsági filozófiának: a környezetbiztonság kérdéseit nem külön és izoláltan kell vizsgálni, hanem az általános biztonsági kategóriák és fogalmak rendszerén belül, - a környezetbiztonság értelmezése során a tárgyiasult veszélyből származó katasztrófáknak a természeti környezetre, illetve a társadalomra gyakorolt kedvezőtlen hatását kell elemezni, - a megelőzés elve egyaránt vezérlő elv a biztonsági intézkedéseknél is és a környezetvédelemnél is, ily módon a környezetbiztonság garanciájának elsődleges tényezője a megelőzés érvényesítése, - a természeti eredetű katasztrófák jelentős kárt okozhatnak az egyes ökoszisztémákban, azonban az élővilág a biológiai evolúció során bizonyos mértékig alkalmazkodott az ilyen katasztrófák (árvizek, szélviharok, erdőtüzek stb.) kedvezőtlen hatásaihoz, de a technikai-ipari jellegű katasztrófák esetén különösen a veszélyes anyagok természetbe való jutásakor az élővilág védtelenebb a káros hatásokkal szemben, ezért az ilyen katasztrófák elleni védekezés elsődleges jellegű, - a környezetbiztonság egységes rendszerben szemléli a környezet- és természetvédelmet, az egészségvédelmet és a biztonsági intézkedéseket, - a környezetbiztonság érdekében össze kell hangolni a katasztrófák megelőzésével, illetve a bekövetkezett károk elhárításával kapcsolatos információs rendszereket, a törvényi, rendeleti és utasítási szintű szabályozásokat, valamint az érintett katonai és polgári szervezetek tevékenységét, beleértve a lakossági önkéntes alakulatokat is.

18 18 A környezetbiztonság érvényesülésének előfeltétele a hatékony térségi együttműködés. Ha ez hiányzik, akkor csökken a károk megelőzésének valószínűsége, illetve a kedvezőtlen hatások elhárításának lehetősége. A fentiek alapján a környezetbiztonság minden ország számára is általános és különös jelentőségű feladatok összességét jelenti. A környezetbiztonság természeti, műszaki és társadalmi vonatkozásaiból eredő feladatok ellátásához pedig meg kell teremteni a szükséges anyagi-technikai, szervezeti és jogszabályi feltételeket. Fontos, hogy a környezetbiztonság rendszere épüljön be a hazai környezetvédelem stratégiai tervébe, átfogó programjába is, illetve az, hogy általánosabb megközelítésben - a környezetbiztonság megfelelő helyet kapjon az ország biztonságpolitikai koncepciójában A környezetbiztonság fogalmai, elvei, nemzetközi jogi keretei és programjai A környezet állapotában végbemenő vagy lehetséges változások, illetve azok közvetlen vagy áttételes hatásai elsősorban egy adott emberi közösség vagy valamely tevékenység szempontjából értékelhetők környezeti biztonsági tényezőként (security factor). Az emberi tevékenységekből eredő, a környezetet érő káros hatásokkal kapcsolatban is felvethető egy adott környezeti összetevő biztonsága, tűrőképessége (az ózonréteg biztonságának veszélyeztetése az ózonkárosító anyagok kibocsátásával, az erdők, erdei ökológiai rendszerek veszélyeztetése a környezetsavasodást kiváltó anyagok, gázok kibocsátásával stb.). E problémákat többnyire a környezetileg hatékony és biztonságos technológia, eljárás iránti követelményként vizsgálják (environmentally safe/sound technology). Ezért az ipari eredetű környezeti katasztrófák hatásait az elmúlt húsz esztendő klasszikus környezetvédelmi irodalma teljesen átengedte az iparfejlesztéssel, illetőleg a munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó szakembereknek (Láng, 1994.) A környezeti kockázat azonban már ugyanúgy a környezetbiztonság tág keretébe illeszkedik, mint a természeti eredetű környezetváltozások, környezeti katasztrófák. A környezetben végbemenő káros folyamatok mindenképpen érintik az emberi közösségek biztonságát, akár természeti, akár nem természeti eredetűek. Globális léptékekben: a tengerszint lassú emelkedése nagyon sok szigetország és alacsonyan fekvő tengerparti terület fennmaradásában veszélyeztet függetlenül attól, hogy ez egy hosszú távú természetes folyamat része, vagy a feltételezett a fosszilis tüzelőanyagok elégetése miatt erősödő légköri üvegházhatás miatt kialakuló, azaz antropogén okokra visszavezethető felmelegedés következménye. A veszélykezelés (hazard management) szempontjából az emberi tevékenységekből eredő káros jelenségek (pl. ipari katasztrófák) esetében egyértelműen a megelőzési stratégiákon, intézkedéseken van a hangsúly. A természeti eredetű károk, veszélyes jelenségek esetében viszont az alkalmazkodás vagy még inkább a kárenyhítés, mérséklés feladatai a meghatározóak. A biztonság fogalmát széles körben alkalmazzák a különböző rendszerek, illetve működésük kiegyensúlyozottságának, stabilitásának jellemzésére. Ez azt jelenti, hogy nem adódnak olyan külső hatások vagy belső zavarok (hibák) a rendszerben, amelyek eltérítik adott állapotából, egyensúlyától. Egy társadalmi közösség, csoport életére, tevékenységére, életminőségére vonatkoztatva az azt esetlegesen befolyásoló külső környezeti hatások esetében ez a megközelítés éppen a környezetbiztonságot jelenti: hiszen a tevékenység, a közösség stabilitását szolgálja a veszélyes külső hatással szemben. Ez az értelmezés környezetbiztonsági szempontból nem abszolutizálható, hiszen egy természeti feltételrendszer vagy akár egy létesítmény is stabilan létezhet, működhet úgy, hogy az káros az adott feltételek között vagy az adott létesítmény közelében élő emberek számára (a Szahel övezetben már hosszú ideje megbízhatóan előrejelezhető az évről évre folytatódó szélsőséges szárazság, de ez nyilvánvalóan nem jelenti az ottani népesség környezeti biztonságát.)

19 19 A hatások elemzése, a környezetbiztonság egészének értékelése szempontjából azonban mindkét fent említett jelenségcsoporttal, mint alapvető környezetvédelmi problémával kell foglalkozni. A két hatáscsoport (a természeti és az emberi eredetű folyamatokból eredő, a környezetbiztonságot befolyásoló) elvi vagy gyakorlati különbségeinek és közös vetületeinek értelmezése már amiatt csak is feltételesen lehetséges, mivel: - az ipari (tágabban véve emberi eredetű, antropogén) veszélyt jelentő folyamatok a környezet elemein keresztül (is) fejtik ki káros, esetenként katasztrofális hatásaikat (tehát áttételesen mint környezeti problémák is jelentkeznek) ahogy arra már fentebb utaltunk, - az ipari katasztrófákat akár természeti jelenségek is kiválthatják, amire utal többek között az ipari balesetekkel foglalkozó egyezmény is: Ennek az Egyezménynek a hatálya kiterjed az olyan ipari balesetekkel kapcsolatos megelőzésre, felkészültségre és válaszintézkedésekre, amelyek határokon átterjedő hatásokat okozhatnak, beleértve az olyan baleseteket amelyeket természeti katasztrófák váltanak ki (Helsinki, 1992.) A fenti okokra tekintettel a két alapvető katasztrófatípus a természeti folyamatok által kiváltott természeti katasztrófa és az emberi vagy műszaki okok miatt keletkező technológiai katasztrófa mellett külön is elemzik a hibrid katasztrófákat. Ezek esetében természeti és technológiai folyamatok öszszekapcsolódásáról, egymásra hatásáról van szó. Az UNEP és a DHA keretében folyó elemzések (DHA, 1995.) szerint megkülönböztetik a viszonylag gyors és a lassú lefolyású hibrid katasztrófákat ( slow/fast Na-Tech disasters ): az előbbiek alatt a természeti jelenségek által kiváltott technológiai katasztrófákat (földrengés által megrongált olajszállító vezeték), az utóbbiak alatt pedig az emberi tevékenységek által kiváltott vagy felerősített környezeti katasztrófákat (erdőtüzek, ózonréteg károsítása) értve. A környezetbiztonságot befolyásoló jelenségek behatóbb elemzéséhez tisztázni kell a környezeti változásokat kiváltó okokat, a hatás folyamatát, a hatásokkal kapcsolatos érzékenységet és azokat a lehetséges eszközöket, amelyekkel akár a kiváltó okok, akár azok hatásai befolyásolhatók A környezetbiztonságot érintő folyamatok külső és belső okai A környezet összetevői azok állapota, egymással való kapcsolata folyamatosan változnak E változásokat természeti vagy emberi tényezők, tevékenységek idézhetik elő. Az előbbiek esetében a környezeti rendszer egészének tekintetében a rendszer belső folyamatairól van szó, az emberi tevékenységek hatásainak értékelése esetén pedig szemlélteti, rendszer-megközelítési kérdés, hogy azokat külső vagy belső tényezőként azonosítják. Ugyanakkor a környezeti rendszer egyes összetevőinek számára egyértelműen azonosítható külsődleges természeti és emberi hatások mellett figyelemmel kell lenni az adott összetevő belső folyamataira. Konkrét példán érzékeltetve, egy település levegőminőségi állapotában hirtelen bekövetkező változást kiválthat olyan külső természeti hatás, mint egy időjárási melegfront vagy a levegőszennyező anyagok nagyfokú kibocsátásával járó tevékenységek, illetve a különféle természeti és emberi hatások együttese (amely például szélsőséges szmoghelyzetet idézhet elő). Veszélyes földcsuszamlást a földfelszín nagyobb térségre kiterjedő mozgásai vagy az adott területen folytatott emberi tevékenységek is kiválthatnak. A belső folyamatok általában csak feltételesen különíthetők el a külső hatásoktól, így például a levegőminőség esetében a kémiai folyamatokról (a fotokémiai szmog kialakulása már feltételezi a szennyező anyagok feldúsulását vagy a napsugárzás hatását). Ez az elkülönítés azonban rendkívül lényeges lehet a szükséges intézkedések kidolgozásánál és végrehajtásánál. Mind a külső és belső okok, mind pedig az okok és a következmények csak viszonylagosan különíthetők el. Általában hatásláncról (ok-okozati láncról) van szó, ahol egy adott következmény további hatások okaként fog szerepelni. Egy rendszer biztonságának és a lehetséges intézkedések mérlegelésének

20 20 szempontjából pedig e lánc minden eleme lényeges. Egy a tenger alatt esetlegesen bekövetkező földrengés önmagában is környezeti biztonsági kockázatnak tekintendő együtt a majd egy partmenti területen tényleges kárt okozó szökőárral. A tartós csapadékhiány a talaj vízkészletének szélsőséges csökkenésén keresztül eredményezheti súlyos mezőgazdasági aszály kialakulását. Ez utóbbi esetben viszonylagos a környezetbiztonság szempontjából de nem lényegtelen a szükséges intézkedés megtervezése szempontjából hogy az elsődleges csapadékhiányt vagy a talajnedvesség, talajvízszint problémáját tekintjük-e önmagában környezeti kockázatnak A környezetbiztonságot befolyásoló változások alapvető jellemzői A tágan értelmezett környezeti változások érinthetik a környezet valamely összetevőjét vagy annak sajátosságát. Az előbbi esetében a környezeti elemekről van szó, a levegőről, a vízről, a talajról vagy például a növényzetről, a környezetbiztonságot veszélyeztető konkrét esemény azonban egyszerre több környezeti összetevőre is hatással lehet. Egy környezeti elem valamely sajátosságát általában állapothatározókkal (mutatókkal) jellemzik és ebben az értelemben legtöbbször csak egy vagy több állapothatározóban végbemenő gyors változás jelzi a folyamatot (például a felszín közeli levegőben található ózon mennyisége). A környezetbiztonságot befolyásoló változásoknak térbeli és időbeli jellemzői vannak. A térbeli léptékek igen tág határok között változhatnak, hiszen nem lehet figyelmen kívül hagyni a nagytérségű vagy legalábbis nagy távolságokra eljutó hatásokat sem (legyen szó akár a sztratoszférikus ózonréteg elvékonyodásáról, akár a felgyújtott kuvaiti olajkutak miatt messzire eljutó szennyező anyagokról). A környezetbiztonság kérdéseit nem lehet leszűkíteni a rövid időn belül kialakuló és lezajló eseményekre, a természetes módon keletkezett vagy az emberi tevékenységek által kiváltott környezeti katasztrófákra. A monokultúrás növénytermesztés következtében nagy mértékben megnőhet a nagyobb változásokkal kapcsolatos környezeti érzékenység, amely akár évtizedek múltán bekövetkező és tapasztalható problémákat okoz egy adott környezetbiztonsági szint fokozatos csökkenésével: egy település ivóvíz-minőségével kapcsolatos problémák káros hatásai esetleg csak több év távlatában diagnosztizálhatók mindezek egyértelműen összefüggnek az adott kisebb vagy nagyobb közösség környezetbiztonságával. Egy-egy katasztrófa bekövetkezését, szélsőséges hatásait rendkívül lassú, alig észrevehető folyamatok készíthetik elő (mint például, a földrengések vagy a vulkánkitörések esetében). A viszonylag lassan kibontakozó, nagytérségű antropogén eredetű folyamatok sorában már hoszszabb ideje nagy figyelem fordul az üvegházhatású gázok kibocsátása és légköri felhalmozódása felé beleértve az ezzel kapcsolatos társadalmi környezetbiztonság kérdéseit (Faragó, 1981.) Az említett környezeti változások minősítése a környezetbiztonság szempontjából nagyon kényes kérdés. Számos környezeti folyamat esetében: nincsenek egyértelműen jó vagy rossz változások, nincsenek egyértelműen elkülöníthető érintettek és nem-érintettek, s végül az előbbiek sorában nincsenek egyértelműen meghatározható vesztesek vagy nyertesek. Eszközök, felkészültség híján még a környezetben általánosságban kedvezőnek látszó változásokhoz való alkalmazkodás is súlyos problémákat okozhat A környezeti érzékenység A külső hatásokra a különböző természeti, ökológiai, fizikai vagy társadalmi rendszerek eltérően reagálnak annak függvényében, hogy mennyire érzékenyek vagy közömbösek e hatásokra (sensitivity). Veszélyes, károkkal járó folyamatok esetében a rendszerek sebezhetőségéről van szó (vulnerability). Használatos ugyancsak a rendszer sérülékenységének (törékenységének) fogalma például az ökológiai rendszerek esetében (fragile ecosystem).

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI 1. Bevezetés A 21. század katasztrófák egész sorozatával köszöntötte bolygónkat, részben a természet, részben az emberi

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2012. február PREAMBULUM

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/64-4/2009. TÁRGY: A PÉCSI ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS HELYZETELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI A PÉCSETT ÉLŐ ROMÁK/CIGÁNYOK ÉLETESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁRA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339 Iktatószám: I-8214-2/2011. Tárgy: Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg 2012. A konferencia megszervezését és az összefoglaló

Részletesebben

A kistérségi közigazgatás és a köz-szolgáltatás intézmény rendszere (részanyag)

A kistérségi közigazgatás és a köz-szolgáltatás intézmény rendszere (részanyag) Dr. Németh Jenő A kistérségi közigazgatás és a köz-szolgáltatás intézmény rendszere (részanyag) A kistérségi közigazgatási alrendszer szervezeti és intézmény rendszerének kialakítását három alapvető funkciónak

Részletesebben

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9.

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9. A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései 2014. július 9. 2 Készült a TÁMOP-4.1.1.C- 12/1/KONV-2012-0014: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME

Részletesebben

T/2921. számú. törvényjavaslat

T/2921. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2921. számú törvényjavaslat a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Előadó: dr. Szabó-Tasi Katalin Az eljárás megindulása A panaszos speciális étkezési igényű gyermeke óvodai étkezésének ügyében fordult

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Tisztelettel üdvözlök minden jelenlévőt! Mint az a programban is szerepel az EU-Synchronic Környezetbiztonsági Kft ügyvezetője vagyok. A cégünk éppen 16 éves, úgy hogy

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 66. szám 5219 p) az, aki a tárgyévben megkezdi legalább 6 hónap időtartamra tervezett illetmény nélküli szabadságát, q) a Hszt. 77. (1) bekezdés b) vagy e) k) pontja

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01.

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. Szabályzat 2/40 Tartalom 1. Szervezeti és mőködési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2005 2013 Oktatási Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10 14. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax: +36

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 1. oldal 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

JOGI ALAPTAN TÉTELEK

JOGI ALAPTAN TÉTELEK JOGI ALAPTAN TÉTELEK 1. Jogképződési módok 2. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei A jogszabályok csoportosításai 3. A magyar jogforrási rendszer A jogforrási rendszer alapelvei 4. A jogalkalmazás

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2008. február 1. 1. Bevezetés A végrehajtási politika az ügyfelek pénzügyi eszközökre vonatkozó vételi vagy eladási megbízásainak, az ügyfél

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

A katasztrófák következményeinek lehetséges felszámolása az épített környezet vonatkozásában

A katasztrófák következményeinek lehetséges felszámolása az épített környezet vonatkozásában KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu A katasztrófák következményeinek lehetséges felszámolása az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM VERSENYSZABÁLYAI ELSŐ FEJEZET. Általános határozatok

A MAGYAR KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM VERSENYSZABÁLYAI ELSŐ FEJEZET. Általános határozatok A MAGYAR KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM VERSENYSZABÁLYAI ELSŐ FEJEZET Általános határozatok 1. A korszerű piacgazdaság kiépítésére irányuló törekvések sikere érdekében alapvető gazdasági érdekek fűződnek

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30.

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30. Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA Lezárva: 2008. március 30. 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben