Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág"

Átírás

1 KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 3. FEJEZET HELYI TANTERV KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2016.

2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. A képző- és iparművészeti nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszervezését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. A képző- és iparművészeti oktatás célja a vizuális kultúra ágainak, a műfaj sajátosságoknak, a művészi kommunikáció megjelenítési módjainak megismertetése a tanulókkal, valamint a múlt értékeinek megszerettetése és továbbéltetése, hagyománytisztelet megteremtése és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakítása. Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamán résztvevő tanulók számára a program a következő cél- és feladatrendszert határozza meg: A látás és látványértelmező képesség fejlesztése, A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, A megjelenítő és kompozíciós képesség fejlesztése, A vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése: Az elemzés, Az elvont gondolkodás, A képi gondolkodás A képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés), Jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, Jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, A plasztikai és síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása, Az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) megismerése, alkalmazása, A művészettörténet nagy korszakainak ismerete, A vizuális kifejező készség fejlesztése. 2

3 I. ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Irányítsa a tanuló figyelmét: az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. Ismertesse meg a tanulóval: az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait. Ösztönözze a tanulót: az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és készítse fel a tanult művészi kifejező eszközök alkalmazására. Készítse fel a tanulót: a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, a vizuális információk, közlemények megértésére, a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolására, a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismertetésére, a kifejezési eljárások használatára, az élmények, gondolatok érzelmek vizuális kifejezésére, a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, a vizuális önkifejezésre, alkotásra, tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, tervezésre, konstruálásra, a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, eszközhasználatra, anyagalakításra, tárgykészítésre, környezetformálásra, a kézműves tevékenységek gyakorlására, a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, a rendeltetés a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismertetésére, a műelemzési eljárások alkalmazására, a baleset- és munkavédelmi előírások betartására. Tegye lehetővé a tanuló számára: a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését Alakítsa ki a tanulóban: az esztétikum iránti igényt, az esztétikai élményképességet, az alkotó magatartást és az ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 3

4 Fejlessze a tanuló: a teremtő képzelet és az improvizáció készséget II. A KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI KÉPZÉS TANSZAKAI, A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE KÉPZŐMŰVÉSZET grafika festészet MÉDIA fotó IPARMŰVÉSZET fatárgykészítő kerámia kézműves textilműves tűzzománckészítő A képzés ideje: Évfolyamok száma: 12 év 12 év ÉVFOLYAMOK TANTÁRGYAK Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy - vizuális alapismeretek műhelyelőkészítő műhelygyakorlat Kötelező tárgy - rajz-festés-mintázás Szabadon választható (művészettörténet vagy népművészet) Szabad sáv Összesen

5 A főtárgy (műhelyelőkészítő, műhelygyakorlat) és a kötelező tárgy (rajz-festés-mintázás) óraszáma átcsoportosítható 1-3, vagy 3-2 arányban. Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégezni. A műhelyelőkészítő és a műhelygyakorlat már a választott tanszakon történik. A képzés tantárgyai Főtárgy: vizuális alapismeretek (az előképzősök komplex művészeti tantárgya) műhelyelőkészítő műhelygyakorlat 1. képzőművészet tanszakon grafika festészet 2. média tanszakon fotó 3. iparművészet tanszakon fatárgykészítő kerámia kézművesség textilműves tűzzománckészítő Kötelező tárgy: rajz-festés-mintázás Szabadon választható tantárgyak: művészettörténet népművészet Szabad sáv: a szabadon választható tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike III. OKTATÁSI KÖVETELMÉNYEK Követelméynek az alapfok elvégzése után A tanuló ismerje: A rajz-festés-mintázás alapelemeit, A vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, A tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, A plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, A sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 5

6 Legyen képes: A látványt értelmezni, A kompozíciós ismereteket alkalmazni, A síkban és térben alkotásokat létrehozni, A művészettörténet nagy korszakait ismertetni. Követelmények a továbbképző elvégzése után A tanuló ismerje: A vizuális nyelv kifejezőeszközeit, Azok jel-, és jelentésrendszerét, A sík és térábrázolás szabályrendszerét, Az ábrázoló geometria alapelemeit, A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, A médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait, A képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit, Az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit, A művészettörténet nagy korszakait. Legyen képes: A tanár által, vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) feldolgozására, A művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, Sík-, és térbeli műveletek létrehozására, Konkrét és elvont képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására (tanári segítséggel), A nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotómunkája során felhasználni, Minden tanszakon és minden évfolyamon kiemelt szerepet kap a baleset-, munka- és környezetvédelmi ismeretek alkalmazása. IV. ÉRTÉKELÉS A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli. A félévi és év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján szükséges meghatározni. A tanév során a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplés is értékelhető. Az elméleti tárgyak számonkérési módja szóbeli és írásbeli forma. A tanulók munkáját félévkor ellenőrzőben, az év végén bizonyítványban osztályzattal kell minősíteni. Az értékelésre vonatkozó javaslatok az egyes tantárgyak, illetve tanszakok anyagában találhatók. 6

7 A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre a szaktanár tesz javaslatot, amelyről bizottság szótöbbséggel dönt. A TANSZAKOK TARTALMI SZABÁLYOZÁSA VIZUÁLIS ALAPISMERETEK BEVEZETÉS Az életkori sajátosságoknak megfelelően, vizuális tapasztalatok megszerzésével történik a képző- és iparművészet minden tanszakán az alapozás: az ismeretek gyarapítása, a képességek fejlesztése, a készségek alakítása. A vizuális alapismeretek tantárgy minden tanszak előképző 1-2. évfolyamán azonos. I. OKTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A vizuális alapismeretek tanításának célja az előkészítő szakasz munkafeltételeinek kialakítása, a tanulók kreatív képességeit fejlesztő program beindítása, az általános vizuális alapismeretek elsajátítása és az ezekkel való célszerű tevékenységsorok munkafolyamatainak kialakítása a tanulókban. Annak az igénynek a kifejlesztése, mely az örömteli munkát és a környezetükben fellelhető esztétikai minőségeteket egyaránt felfedezi. Fontos feladata a programnak, hogy célként tűzze ki a gyerekek és tanárok közös tevékenységének, a tanári korrektúra elfogadásának igényét, az alkotó jellegű tevékenységek folyamatainak széles körű megismerését, vagyis az alkotásra nevelés folyamatának megalapozását. A tantárgy tanításának feladatai: a kreatív munkára és a kreatív gondolkodásra nevelés, az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás elsajátíttatása, a színek, formák, felületek és tömegek alapvető törvényszerűségeinek megismertetése és játékos módon való feldolgozása, az alapvető formaelemzés gyakoroltatása, a rajzi eszközökkel, képzőművészeti anyagokkal való ismeretek mélyítése, az arányok, a kompozíció, a tér és sík alapvető fogalmi ismerete és az ezekkel való alkotó-játékos munka kialakítása, az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek jártasságszintű elsajátítása, az örömteli alkotómunkára való felkészítés. II. A KÉPZÉS ÓRASZÁMA 7

8 A képzés ideje: Évfolyamok száma: Óraszáma: 2 év előképző 1-2. év heti 4 óra Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. III. TANANYAG Előképző 1. évfolyam (heti 4x45 perc) Ismerkedés a tanulókkal: élményrajzok alapján tájékozódás a tanulók előzetes ismereteiről, rajzi készségszintjéről. Élménykifejezés: érzelmek kifejezése Ismerkedés a képi kifejezés alapelemeivel: műalkotások bemutatása Ismerkedés a kiemeléssel, a lényegmegragadással: karakter, hasonlóság, azonosság, különbözőségek, jellemvonások A tér felfedezése: téri szituációs feladatok, irányfelismerés A tér ábrázolása: szituációk és arányok ábrázolása saját élmény alapján Bábkészítés bábjátszás A színek világának felfedezése Kiállítás, múzeumlátogatás Az 1. évfolyamban ajánlott technikák, eszközök: zsírkréta, színes ceruza, filctoll, grafit, tus, tempera, fapác, plasztika (agyag) stb. papírtépés, monotípia, akvarell, mozaik 8

9 Minimumkövetelmények: a vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerése, az alapelemek alkalmazása, rendelkezzen alapvető jártassággal a színkeverésben, jártasság szintjén ismerje a csoportos munka alapelemeit. Előképző 2. évfolyam (heti 4x45 perc) Az előző évi ismeret felmérése: mérések, arányok megértése, felismerése, a tér érzékeltetése (takarások), szubjektív színhasználat. Meseillusztráció készítés: leporelló- kollektív munkával A szerkezet felfedezése: szerkezettel kapcsolatos feladatok (rész-egész, folyamat, kezdet, vég, sorrend) gyakorlati alkalmazása tematikus munkán (pl. szüret) Portré és alakrajz: önarckép készítése, szüleim portréja, többalakos kompozíció alkotása A sík és tér: sík és tér fogalmának gyakorlati megismerése, maszk rajz, maszk készítése, Témakör: farsangi népszokások (busójárás), a külső tér megfigyelése séta során (vázlatok készítése épületekről), játékos épülettervezés (papírplasztika, makett készítése). A színek kifejező ereje Kiállítás, múzeumlátogatás Az 2. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: filctoll, grafit, zsírkréta, pasztellkréta, tempera, (agyag), papírdúc stb. papírvágás, papírragasztás, kollázs Minimumkövetelmények: a vizuális alapelemek (pont, vonal, sík, folt, felület irány, tér kontraszt) felismerésére és alkalmazására, a megfigyelések, élmények egyszerű formában való megörökítésére (tárgyak, rajzok, festmények), a színek hangulatkeltő erejének alkalmazására. 9

10 Ismerje és legyen képes alkalmazni: a kiemelést, az anyag, forma, funkció összefüggéseit, az időbeli képi kifejezések néhány lehetőségét, önállóan (tanári korrektúra mellett) a megismert technikákat. Legyen képes a megismert műalkotásokról és a környezetükben lévő tárgyakról (tanári segítséggel) véleményt mondani. RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS BEVEZETÉS A tantárgy segítségével a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően vizuális műveltségüket továbbfejlesztik és a szakirányú területen a megszerzett ismereteket alkalmazzák. A rajz-festés-mintázás minden tanszak alapfok 1-6. és továbbképző évfolyamán azonos. I. OKTATÁSI KÖVETELMÉNYEK Követelmények az alapfok 1-2. évfolyam elvégzése után A tantárgy célja megismertetni a tanulókkal: a vizuális nyelvrendszer alapjait, az ábrázolás alapvető törvényszerűségeit, az ábrázolási konvenciókat, a művészettörténet néhány fontos (kezdeti) korszakát és e korszakokban alkalmazott alkotó módszereket. A tantárgy tanításának feladatai: Ismertesse meg: az egyes témák, témacsoportok anyagokkal történő változatos feldolgozását, a képzőművészet nyelvi, kifejezési módjainak néhány törvényszerűségét. Segítsen ismereteket szerezni: az absztrakció fogalmáról, a vizuális kommunikáció (képi jel-jelentés) összefüggéseiről és alkalmazásáról Alakítsa ki a tanulókban: a tárgykultúra és a művészeti alkotások értékeit felismerő képességét, az igényt az önálló alkotómunkára. 10

11 Követelmények az alapfok 3-6. évfolyam elvégzése után A tantárgy célja megismertetni a tanulókkal: Megismertetni a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok használatát. Alakítsa ki a tanulókban: a rajzi, képi, plasztikai nyelv segítségével gondolataik önálló, alkotó módon történő kifejezését, a csoportos és egyéni kreatív tevékenységek számos formáját, a kritikai véleményformálás igényét és képességét, mely a saját és mások alkotásainak megítélésében segítségükre válhat, a művészet iránti érdeklődést. Feladatai: a látvány értelmezésének fejlesztése, az ebben szerepet játszó tényezők (formai és tartalmi elemek) megismerése, az elvont gondolkodás (absztrakció) szerepének felismerése és alkalmazása munkáikban, a sűrítés, és felbontás, mint alkotói (komponálási) eszköz ismerete és alkalmazása, a képi kifejezés összefüggéseinek felismerése és alapszintű alkalmazása, a művészettörténeti ismeretek tudatos beépítése az alkotó tevékenységbe. Követelmények a továbbképző elvégzése után A tantárgy célja: A korábbi években illetve a műhelymunka során elsajátított technikai és formai eszközök széles körű alkalmazása, az ezekben való jártasság elmélyítése a tanulók számára. A továbbképző évfolyamain a rajzi, színbeli, illetve sík- és térbeli tevékenységek széles körű alkalmazása, gyakorlása lehetőséget adhat a tanulóknak a teljesebb önkifejezésre és a szakirányú továbbtanulásra. A továbbképző feladatai: Az önálló alkotómunka elemeinek kialakítása, azok sokrétű használata, Az látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, A látás és látványértelmező képesség, a megjelenítő képesség, a kompozíciós készség, az elvont gondolkodás (absztrakció és elvonatkoztatás, redukáló képesség) és az elemző képesség fejlesztése, Jártasság kialakítása a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, valamint az anatómiai ismeretekben, 11

12 Az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet megismertetése, alkalmazása, A művészettörténet nagy korszakainak, s az azok ismerete alapján levonható tapasztalásoknak, összevetéseknek tárgyilagos, elemző ismerete. II. A KÉPZÉS ÓRASZÁMA A képzés ideje: Évfolyamok száma: Óraszáma: 2 év alapfok 1-2. év heti 4 óra III. TANANYAG Alapfok 1. évfolyam (heti 2x45 perc) Formai felfedezések: a természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata, motívumgyűjtés, a forma egészének és részeinek kapcsolata, jellemző nézetek, karakter vonalképző eszközökkel, kiemelés, sűrítés alkalmazásával (lavírozott tus, - pác eljárás), műalkotások elemzés. Mintázás: kollográfia készítése Színek kölcsönhatása: művészi élmények feldolgozása, saját élmény kifejezése. Forma és mozgás: karakter ábrázolása, mozgásváltozás, mozdulat, egyszerű mozgássor elemzése, megjelenítése. Szobrászati alkotások elemzése: kiállítás látogatása, több figurás kisplasztika mintázása ünnepkörhöz kapcsolódóan, játékkonstruálás. Ember és terek: síkjellegű városképi kompozíciók, tus és szénrajzok. Az 1. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: kerámia, tus, szén, anyag stb. 12

13 kollográfia A tanuló ismerje és legyen képes alkalmazni: a síkbeli ábrázolás alapvető elemeit, a különböző rajzi és festészeti technikákat (tus, szénrajz, vízfestés, tempera) Legyen képes vizuális élményeit megörökíteni. Alapfok 2. évfolyam (heti 2x45 perc) Természeti motívumok: életfa motívum megjelenítése, növény és állat tanulmányok, illusztrációk mesék alapján. Kép, jel, jelkép, szimbólum: viselhető maszk vagy jelmez vagy testfestékezés Forma, tér, szerkezet: konstruálás csoportmunkában nagy méretben Az 2. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: színes ceruza, kréta, színes tus, agyag, gipsz, papír, drót, pálca stb. akvarell A tanuló rendelkezzen alapvető formaismerettel. Tudja alkotó módon alkalmazni ismereteit a képi, rajzi, plasztikai kifejezésmódokban. Ismerje és alkalmazza a síkbeli ábrázolás alapelemeit. Legyen képes egyszerű rajzi, festészeti technikák alkalmazására. Tanári segítséggel legyen képes egyszerű beállítások, képi, plasztikai bemutatására: a mesék, történetek, irodalmi művek képi megfogalmazására. A síkből a térbe a vizuális alapismeretek Alapfok 3. évfolyam (heti 2x45 perc) Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagy korszakain keresztül 13

14 Tér és idő feldolgozása saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal Tér és idő feldolgozása saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal Statika és dinamika alá-fölészervezés, nagyságrendi kiemelések, kompozíciós elemek szerepe. Vonal, folt, szín formaképző szerepének vizsgálata, hagyományos népi életmód eseményeinek feldolgozása. Archaikus kultúrkincs képi, plasztikai és grafikai feldolgozása, teremtésmítoszok stb. Az 3. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: tempera tollrajz, festés, kollázs, nyomat, plasztika stb. A tanuló ismerje és használja a sík és tér alapelemeinek rendszerét. Tudjon bánni a grafikai eszközök közül a tollal, krétával. Ismerje a 12 fokú színskálát és tudja azt képek elkészítésénél alkalmazni. Ismerje az emberiség mítoszainak néhány fontos művét és legyen képes ezzel kapcsolatos művek elkészítésére. Tudja és ismerje a vonal, folt, szín képalakító szerepét. Alapfok 4. évfolyam (heti 2x45 perc) Szín- világ monokróm, főszínre hangolás, tiszta színekből és szürkéből építkező kép, színkontraszt, színezet kontraszt, komplementer színpárok. Spirál és hullám képi, grafikai, plasztikai feldolgozás Műalkotás elemzés Életképek ünnepek, hétköznapok 14

15 Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása, képi megjelenítése főhős és mellékszereplő viszonyának A 4. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: tempera, gipsz, agyag stb. olajpasztell, montázs, kollázs, metszet, tollrajz a tanuló ismerje a szín téralakító szerepét és monokrómiától a komplementerig, legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának elkészítésére, a bennük rejlő dinamika felismerésére, legyen képes illusztrációs munkák készítésére. Szerkesztések Test-modellek egyszerű, összetett, zárt, nyitott testek Drapériák, egyszerű csendéletek színproblémák megvilágítási feladatok Alapfok 5. évfolyam (heti 2x45 perc) A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika Az 5. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: ceruza szénrajz, festés, fotó, portré, csendélet, tájkép stb. A tanuló ismerje a vetületi, axonometrikus és perspektívikus ábrázolás alapelemeit, tudjon azok segítségével egyszerű és bonyolult testcsoportokat ábrázolni. Legyen képes a színdinamikai ismeretei felhasználásával önálló képek elkészítésére. Ismerje és tudja alkalmazni önálló munkáinál a plasztikai szabályokat, negatív-pozitív formákat. Alapfok 6. évfolyam (2x45 perc) Nézőpontváltás természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozíciós rendezése 15

16 A portré szerkezeti és arányrend Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Az emberi alak arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése, szerkezeti rajz, résztanulmányok. Játék a műalkotással (összevetések) izmusok, avantgarde, neoavantgarde kreatív feldolgozása Szintézis - Mestermunka Önálló alkotás létrehozása személyes vagy irodalmi élmény alapján tetszés szerinti technikával az eddig megismert képzőművészeti témák, feladatok és technikák segítségével. A 6. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: ceruza, kréta, toll, szén, tempera akvarell, montázs, pasztell, plasztika stb. A tanuló ismerje és használja a jártasság szintjén a képi, plasztikai, grafikai technikák alapelemeit. Sajátítsa el és használja az ábrázolási konvenciók alapformáit. Legyen képes önállóan a klasszikus emberábrázolás szabályainak alkalmazására (képi, plasztikai feldolgozás). Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, legyen jártas a műalkotások elemzésében. Továbbképző 7. évfolyam (heti 2x45 perc) A évfolyam lényegét az alkotó és stúdium jellegű feladatok váltakozása adja. A 7. évfolyamban a tananyag egy jelentős része az előző években megismert és alkalmazott rajzi, festészeti és mintázási alaptechnikák alkalmazását és azok továbbfejlesztését tartalmazza. A síkbeli és térbeli ábrázolás és kifejezés eszközrendszerének az önálló alkotófolyamatok megismerése és alkalmazása fontos feladata ennek az évnek. Az egyes feladatokra tervezett időmennyiség az adott téma időigényességét jelzi, de csoportra vagy egyénre méretezve átrendezhető. Feladatok a térre- síkban perspektíva, táj, interieur kiemelések, szerkezeti rajz, tónusos rajz. Feladatok a térre- térben 16

17 agyagszobor, agyagplakett, mintázás, pozitív-negatív formák, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. Feladatok a térre a drapéria, fríz mintázása, gipszfaragás, gipszöntések, a tananyaghoz kacsolódó szemléltetés. A portré szerkezeti rajzok, koponya ceruzarajza, karakter, karikatúra, önarckép, gömb mintázása, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. Rajzi és plasztikai tanulmányok segédanyagai Vázlatok készítése A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz- és foltképzés, (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) vonalhálós rajzolás, faktúrák, a mintázásban testrészek, fejrészek rajzolása és mintázása, esetleg gipszöntvény alapján. Fotóhitelességű és expresszív résztanulmányok, krokik. A tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. Ábrázolás és szerkesztés perspektíva a művészi ábrázolásban, kétpontos perspektíva, axonometria és monge szerkesztéssel, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. Nagy méret, kis méret a méretváltásból adódó kompozíciós problémák kielemzése A 7. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: bármilyen az eddigiekben elsajátított technika, illetve eszköz, valamint linómetszet, olajfesték. a tanuló legyen jártas a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek alkalmazásában, a látvány, illetve annak képi megjelenítésének értelmezésében, a sík és térbeli művek önálló alkotó létrehozásában, ismerje a sík és térábrázolások leggyakoribb formáit, az ábrázoló geometria és a szerkesztő térábrázolás szabályait. 17

18 Továbbképző 8. évfolyam (heti 2x45 perc) A 8. évfolyam feladatai a komponálás, az önálló munkaszervezés, beállítás elkészítés és a feladatok korrektúra mellett való többletértelmezésű feldolgozása körül rendeződnek. A tanulók jártasság szinten kell, hogy ismerjék a tárgyi világ és annak vizuális leképezése során előforduló eljárási fázisokat, a szakmai, technikai megoldások között önállóan tudjanak választani. Fontos célkitűzése az évnek az egyéni korrektúrával történő fejlesztés, melynek során az alkotómunka egyes fázisai a tanulók számára is markánsan kirajzolódnak. A tanulók az év során bejárhatják a stúdium jellegű feladatmegoldásoktól az egyedi témaválasztásokon keresztül a kreatív képzőművészeti tevékenységek, feldolgozások sorát. Az adott témaegységekre előirányzott óraszámok a csoport képességeinek és haladás irányának megfelelően alakíthatóak. Az alak krokik az állatkertben, csontváz rajza, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. Figura a térben beállítás interierben, plain air és embercsoport, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. Átváltozások az eddig készített munkák feldolgozása más anyagokkal, más méretben, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. Változatok művészettörténeti alkotásokra Másolatok készítése, hagyományos festészeti, plasztikai és grafikai eljárásokkal, belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, híres festmények megmintázása, méret- és elemváltozások A természetben vázlatok és festmények készítése a természetben, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. A szerkesztett és az illuzórikus tér díszlettervek, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. A 8. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: Bármilyen az eddigiekben elsajátított technika, illetve eszköz, valamint linómetszet, olajfesték. 18

19 A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (fény-árnyék, folt, elrendezés, stb.) tudatos alkalmazása az alkotó munkában. A megjelenítés intenzitásának befolyásolása az önálló tevékenységekben. A vizuális nyelv jelentésrendszerének ismerete, elemzőképesség. Az anatómia alapvető törvényszerűségeinek ismerete. A képi konvenciók ismerete. A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásaiban való jártasság. Továbbképző 9.évfolyam (heti 2x45 perc) A 9. évfolyam tananyaga átmenetet képez a 8. és a 10. évfolyam elemző és alkotó újraértelmező feladatai között. Megjelennek az átírással, az alkalmazott feladatokkal kapcsolatos tevékenységek, miközben egyre hangsúlyosabbá válik a korrektúra nélküli munkavégzés kialakítása, a művészettörténeti, néprajzi ismeretek alkalmazása, beépítése a saját alkotásokba. A vizuális kommunikáció alaposabb megismerése, illetve a mozgókép bekapcsolása a tevékenységkörökbe a korszerű képzőművészeti szellem kialakítása segítheti elő. Átírás és alkalmazás plakátok, naptárak, arculatok tervezése, smink és karakter, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. Játék a színekkel színsorok készítése, színperspektíva, színviszonylatok, monokrómia, monotónia, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. A térplasztika szobortervek, absztrakt formák, természetes formák, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. 19

20 A filmvilág filmtervek készítése adott témára Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Népművészet és természet természet közeli technikák beépítése alkotásokba, ismerkedés a magyar népviselet- és tárgykultúrájával, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. A 9. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: bármilyen az eddigiekben elsajátított technika, illetve eszköz, valamint linómetszet, olajfesték. Az elvont gondolkodás (absztrakció, redukáló és átíró képesség) kialakítása és gyakorlati alkalmazása. Az elemző képesség jártassági szinten történő alkalmazása. Az ábrázoló geometria és alkalmazásának ismerete. A vizuális kommunikáció jel- és jelzésrendszerének alkalmazása. Az önálló alkotómunkára való törekvés kialakítása és gyakorlása. Továbbképző 10.évfolyam (heti 2x45 perc) A tananyag a 10. évfolyamban természetszerűleg az utolsó három évben megismert és megtanult eljárások összefoglalása. A tanulók ebben az életkorban már képesek önálló módon megszervezni alkotó tevékenységüket. Az ismétlő jellegű feladatok egy-egy összefoglaló munkában is megjeleníthetők (erre tesz javaslatot a tantervi program is), de sok kisebb feladat megvalósítására is mód nyílhat. Egyetlen új témakör a médiaművészet megismerése, videó, számítógép használata a képzőművészeti kultúrában. Feladatok a festészeti alapismeretek összefoglalására szabadon választott témában tempera vagy olajfestmény készítése Feladatok a szobrászati alapismeretek összefoglalására köztéri szoborterv elkészítése Feladat a grafikai technikák alapszintű ismereteinek összefoglalására egy alkalmazott, vagy sokszorosított technikájú grafikai lap készítése Reklám a tömegkommunikációs eszközök, sajtó, Tv, rádió működésének megismerése, tananyaghoz kapcsolódó személtetés. Médiaművészet alapszintű ismeretek elsajátítása a videós és számítógépes grafikai, művészeti kifejező módokban, a tananyaghoz kapcsolódó szemléltetés. 20

21 A tanuló ismerje: a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, azok jel- és jelentésrendszerét, a sík és tárábrázolás szabályrendszerét, az ábrázoló geometria alapelemeit, a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, a médiaművészet kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait, a képi konvenciók jelentéshordozó elemeit, az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit, a vizuális nyelv kommunikációs eszközrendszerét, a művészettörténet nagy korszakait. A tanuló legyen képes: a tanár által, vagy önállóan kijelölt témák önálló (korrektúra segítségével történő) feldolgozására, a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, sík- és térbeli művek létrehozására, konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére, a látvány, illetve az abból történő absztrakció elemző értelmezése, sokrétű feldolgozására (tanári segítséggel), a művészettörténeti korszakok megismert értékeit kreatív módon alkalmazni, adaptálni saját alkotómunkájában. Javasolt értékelési mód: A félévi, valamint az év végi osztályzás során figyelembe vehető a tanuló műalkotáselemzéseknél, illetve a múzeumi, vagy egyéb kulturális programokban való aktivitása. 21

22 KÉPZŐMŰVÉSZET GRAFIKA TANSZAK BEVEZETÉS A grafika tanítás célja, az egyedi és sokszorosított grafikai eljárások megismerése. A grafika két fő területének a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenységek megismertetése. A grafikai műhelygyakorlat célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló: ismerkedjen meg a szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát, ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival (sokszorosítható grafikák, illusztráció, reklámgrafika ), tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai technikát, ismerje a szaknyelvet, legyen tájékozott a grafika művészettörténetében, tevékenységének végzésében váljon önállóvá, legyen nyitott az új médiumok megismerésére (számítógép), felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább folytathassa. 22

23 A grafikai műhelyelőkészítő és műhelygyakorlat feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót ismertesse meg: a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok működésével, kezelésével, a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével, a segédanyagok tulajdonságaival, használatával, a szabványokkal, méretekkel, az installálási törvényekkel, a szakma rövid történetével, a képzőművészeti gyakorlatban, a feladatokban felhasználható művészeti elemekkel (pont, vonal, szín ), a képépítés törvényszerűségeivel, a színelmélet alapjaival. A grafikai műhelyelőkészítő és műhelygyakorlat feladata, hogy a tanulóban: fejlessze ki a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert, alakuljon ki véleménynyilvánítási igény és képesség, alakuljon ki a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége. I. OKTATÁSI KÖVETELMÉNYEK Követelmények az alapfok elvégzése után A tanuló ismerje: a képépítés alapvető szabályait, a tanul grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait, az egyedi és sokszorosított grafika különösen a megismert magasnyomási eljárások sokszintű technikai lehetőségeit, a grafika történeti és technikai sajátosságait, a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, linó és fém anyagokat. Legyen képes: az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására, vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra dolgozásra, az egyedi és sokszorosított grafika különösen a megismert magasnyomási eljárások sokszínű technikai lehetőségek alkalmazására, esztétikus képi megjelenítésre. Követelmények a továbbképző elvégzése után 23

24 A tanuló ismerje: a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit, a hazai kortárs grafika eredményeit. Legyen képes: önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra, technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására, képi megfogalmazásait az iparban használatos reklámhordozókon (könyv, lemezborító, plakát) is alkalmazni, klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére, önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, kiállításra alkalmas munkák alkotására. II. A TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI A képzés ideje: 12 év Évfolyamok száma: 12 TANTÁRGYAK Vizuális alapismeretek. Rajz-festésmintázás. Grafika műhelyelőkészítő Grafika műhelygyakorlat ÉVFOLYAMOK Előképző Alapfok Továbbképző Összesen

25 III. TANANYAG MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ Alapfok 1-2. évfolyam Monotípia az egyedi rajz és sokszorosítás kezdetei, pozitív negatív nyomat, jelhagyás tárgyakkal (újjal, fésűvel ), több szín felhengerlése, a vonal és folt szerepe, ritmus-ösztönösség-automatizmus-szerkesztettség. Frottázs anyagnyomatok- kopírozás, különböző fakturális tárgyak nyomatai (bársony, vászon), kisebb méretű tárgyak lenyomtatása (gomb, papír zsebkendő, levél), tárgypecsét- kedvenc, jellemző tárgy nyomata mappákon, füzeteken Papírmetszet egyszerű papírmetszet készítése, vágás, tépés kartonból, alakítás, képépítés, játékosság. A 1-2. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: tus Minimumkövetelmény A tanuló tudjon gyakorlatban és elméletben különbséget tenni az egyedi és a sokszorosított grafikai eljárások között. Ismerje fel és alkalmazza azt. MŰHELYGYAKORLAT Alapfok 3. évfolyam A grafika a grafika fogalma, a rajz szerepe a képzőművészetben, történeti áttekintés, alkalmazott és képgrafika különbözősége, a grafika anyagai, eszközei, a papírok különbözőségének megismerése, a grafikai technikák műfaji követelményei, 25

26 a rajz egyedisége, műfaji kritériuma, az eszközök műfajkijelölő szerepe (ceruza, ezüstceruza, szén), a képzőművészet alapfogalmainak szerepe a grafikai munkában, ritmus, felület, vonal, folt kompozíció, szín, méret. Vonalkarakter játék a vonal pszichikai kifejezőereje, az egyéniség megjelenítése, a kifejezés, alkotás eszközrendszerének megismerése, az elemek elrendezése, az alkotás technikája., feladtok a vonal ritmust kifejező hatása, a vonal karaktermegjelenítő szerepe, a jelrendszer szerepe, az illusztráció, az egyedi nyomtatás a monotípia, az alkalmazott grafika, organikus képalkotás. A 3. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: tus Minimumkövetelmény A tanuló tudjon gyakorlatban és elméletben különbséget tenni az egyedi és a sokszorosított grafikai eljárások között. Ismerje fel és alkalmazza azt. Alapfok 4. évfolyam A nyomtatás fogalma természetes nyomatok tanulmányozása, nyomtatott kép létrehozása. Grafika történet történeti áttekintés, a betű, a könyvnyomtatás, az alkotás technikái., feladatok Különböző színű és felületű papírra különböző tárgyakkal nyomatok készítése. A dúc fogalma- az alakítható anyagok. A folt szerepe a vizuális nyelvben. Sokszorosítás- egy forma több nyomata. Ritmus, ismétlés, pozitív- negatív forma, eszközhasználó készsége, tervezőképesség, -képességek kialakítása: 26

27 o nyomhagyási kísérletek, o nyomtatás tárggyal, o piktogram, o textilnyomatok, o krumplinyomat, o papírmetszet, o variációk papírmetszetre, o papírpecsét, o játék a fénymásolóval. A 4. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: tus frottázs, monotípia A tanuló ismerje a forottázs és monotípia fogalmát, ismerje fel technikai különbözőségeiket. Tudjon róluk beszélni. Alapfok 5. évfolyam Természeti formák célirányos megfigyelése, forma és színredukció Grafika történet történeti áttekintés, magyar linómetszők. Technikai ismeretek, sajátosságok az átírás, egyszerűsítés lehetőségei, a linó sajátosságai, a megtervezés szükségessége., feladatok ismerkedés a linókészítéssel, pecsételőhenger készítése, exlibris, linókészítés, 27

28 a színek szerepe a magasnyomásban, a színes sokszorosítás, sorozatkészítés amorf keretű linódúcokkal. Az 5. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: tus linómetszet, papírmetszet Minimumkövetelmény A tanuló a gyakorlatban tudjon feladatának megfelelően választani a magasnyomási eljárások között. Ismerje fel a papírmetszet és a linómetszés műfaji szabályait és a dúc fogalmát. Alapfok 6. évfolyam A képi megjelenítés eszközrendszere a kifejezés, a látvány, az élmény és az eszköz egysége, egységesítése, az egyén kifejezőeszközeinek megtalálása, a látvány értelmezésének műveletei., feladatok a fém alapú sokszorosított dúcok, lehetőségek megismerése, aláírás, paszpartuzás, intallálás, a hidegtű, nyomtatási gyakorlatok, szabad asszociációk: - különböző alakúra vágott dúcformák, - tudatos komponálás. színes hidegtű vagy pusztafű, a savak szerepe a nyomtatásban: 28

29 - a savak, - hordozóanyag, - papírok, - vízjelek, - magas- és mélynyomás. felületgazdagítás, komplex feladat. A 6. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: tus nyomatok A tanuló tudjon különbséget tenni a magas- és mélynyomás között. Ismerje fel a nyomatokon az erényeket és a hibákat. Tudjon értékelni, művészettörténetileg meghatározni, technikai kritikát mondani. Legyen képes munkáját esztétikusan tálalni. Grafikai ismeretek a tanultak összegzése, rézkarc és a rézmetszés., feladatok Rézkarckészítés Az anyagok gyakorlati megismerése kemény, félkemény, lágy Továbbképző 7. évfolyam Az anyagelőkészítés műveletei fazettálás, polírozás, alapozás, kormozás, kitakarás, hátlap Egymaratásos rézkarc készítése 29

30 Másolás egy a művészettörténetből vett példa tanulmányozása Stílustanulmány próbalemezek, próbanyomatok készítése Javítási lehetőségek a kész lemez vagy az elrontott lemez javításának lehetőségei A másolat tökéletesítése Variálás A pszeudo fogalma A 7. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: nyomatok, rézkarc a tanuló ismerje a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon, tudjon róluk beszélni, használjon egy-két rézkarcgazdagító eljárást. Továbbképző 8. évfolyam Az egyediség kritériumai az egyéniség kialakíthatósága, klasszicitás mondernség, korhűség eredetiség., feladat Önálló tevékenység döntéshozatal. Önálló munkavégzés. Szabadon választott téma rézkarcban. Adott témára való komponálás. Illusztráció készítése vershez. A betű és kép összeépítése: - könyvborító, hangversenyplakát tervezése, - alkalmazott grafikai ismeretek. 30

31 A 8. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: foltmarás A tanuló ismerje fel és tudja alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, a foltmarási és foltlétrehozási eljárásokat. Továbbképző 9. évfolyam A kortárs grafika és a hazai törekvések megismerése, feladat A képi megjelenítés eszközrendszere: Az elmélet és önmagunk, valamint a technika során megismert vizuális szaktörténeti és grafikai ismeretek segítségével a műfaj keretéhez igazodó tervezési munkával igényes mappa sokszorosítás grafikai sorozat készítése. Célkijelölés a tervezés fázisainak megismerése Vázlatkészítés egységes nézeti kép Lemez előkészítés Nyomtatás A 9. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: rézkarc, rézmetszés A tanuló legyen tisztában a grafika különösen a rézkarc és a rézmetszés történetével. Tudja megnevezni a nagy művészettörténeti stílusok egy-egy grafikai egyéniségét és azok munkáját. Legyen tisztában a képgrafika és az alkalmazott grafika összeépítésének lehetőségeivel. Továbbképző 10. évfolyam 31

32 A sokszorosított grafikai eljárások megújításának lehetőségei a XX. század új technikájának megismerése, a klasszikus grafikai lapok., feladat a szitanyomás és a litográfia megismerése, offszett eljárások, fotómechnikus eljárások, nyomdai eljárások, klasszikus rézkarc, linó manipulálása, megújítási lehetőségek keresése: - új kifejezési eszközök keresése akciók létrehozása: - performance közös csoportmunkában tapasztalatcsere, a számítógépes grafika lehetőségei. A 10. évfolyamon ajánlott technikák, eszközök: szitanyomás, litográfia A tanuló ismerje és alkalmazza a modern XX. századi grafikai törekvések egyes eredményét, érdekességét. Ismerje a grafika történetét, fő törekvéseit, törvényszerűségeit és alapfokon legyen tájékozott a komputer grafikai használhatóságával. A számonkérés formája: A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgaanyagot adnak le. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítés érdemjeggyel történik. Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia. FESTÉSZET TANSZAK BEVEZETÉS A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei, a színtan egyes alapvető problémáit s azok alkalmazását a festészetben, a festészeti technikákat, kifejezési (nyelvi) eszközeit, a szín és fény alapvető összefüggéseit, a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit, a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait, a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat. A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló: 32

33 sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat, szerezzen ismeretet a festészet, mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és történetéről. A tanuló legyen képes: Festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében eligazodni. Önálló alkotásokat készíteni. I. OKTATÁSI KÖVETELMÉNYEK Követelmények az alapfok elvégzése után A tanuló ismerje: a hagyományos festészeti technikákat, a technikák alkalmazásának módozatait, a festészet történetének nagy korszakait, a festészeti technikák határeseteit (pl. montázs, kollázs, manipulált fotó, festett síkplasztikák), a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és visszaadó szerepét. Legyen képes: a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni, síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció, computergrafika) alkotni, véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről. Követelmények a továbbképző elvégzése után A tanuló ismerje a festészet technikai eljárásait, a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, a kompozíció törvényeit, a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat (videofestészet, computerfestészet), a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszletet), a festészettörténet nagy alkotásait, a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét, 33

34 azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet, elemezhet. Legyen képes: önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és létrehozására, saját alkotó tevékenységének következetes nyomonkövetésére és dokumentálására (portfolió készítése), a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására, önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően, véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására. II. A TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS AZOK ÓRASZÁMAI A képzés ideje: 12 év Évfolyamok száma: 12 TANTÁRGYAK Vizuális alapismeretek. ÉVFOLYAMOK Előképző Alapfok Továbbképző Festészet Festészet műhelyelőkészítő Festészet műhelygyakorlat Összesen III. TANANYAG MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ Alapfok 1-2. évfolyam Festések kis és nagy méretben csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok A színes világ 34

35 színkeverések az elsődleges és másodlagos kevert színek Az ecset és a papír A tervezett kép egy saját élmény megfestése vázlatkészítéssel nagy méretben A természeti színei Színkompozíciók színdinamika, színkontraszt csoportos és egyéni feladatok Az ünnepek a különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése Kis színtér csoportmunka A fekete szín árnyalatok kialakítása A körvonal a színek hangsúlyozása MŰHELYGYAKORLAT Alapfok 3. évfolyam A festészet története I. a barlangrajztól a középkorig festészettechnikai és történeti áttekintése Vázlatok a szabadban a gyors könnyed festés technikájának elsajátítása A festett rajz a ceruzarajz technikájának a festéshez való alkalmazása Minimumkövetelmény A tanuló ismerje a tónus, a telítettség, a színezettség fogalmát. Legyen képes ezeket a fogalmakat festői gyakorlatában alkalmazni, színárnyalatokkal dolgozni. Tudjon önállóan ecsetrajzokat készíteni, ismerje a tusrajz, az akvarell technika sajátosságait. 35

36 Legyen képes képzőművészeti alkotások színproblémáit felismerni, azokról saját szavaival beszélni. Alapfok 4. évfolyam A sötéttől a fényig kompozíciók készítése Ez én vagyok portré vagy önarckép készítése, pasztell technika, a színek keverése. Ez kedves hely/szín szoba/ csoportmunkával Illusztráció 10 kisméretű illusztráció készítése irodalmi műhöz, az illusztráció technikája. A festészet története II. a reneszánsztól a romantikáig, a festészeti eljárások, technikák megismerése, a falfestészet, az illuzionizmus. A tanuló ismerje a 24-es színkört, a színek hőfokhatását, a fény-árnyék-szín összefüggéseit. Ismerje és alkalmazza a gouache és pasztell technikák alapjait. Használja tudatosan kompozícióiban az eddig tanult színproblémákat. Két arckép zenére Alapfok 5. évfolyam Kontrasztok kisméretű sorozatok, színes ragasztott képek készítése, 36

37 színkontrasztok, hideg-meleg komplementek alkalmazásával. A festészet története III. a realizmustól a posztimpresszionizmusig, elemezések a festés módszeréről, a színhasználatról, az anyagokról. Reggeli a szabadban avagy a majális Mostan színes tintákról álmodom színes tus és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű megoldások A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a szín modulációkat, a színkontrasztokat, a színönkontrasztot, a hideg-meleg kontrasztot, a komplementer kontrasztot, a lokál és valőr színeket. A tanuló legyen képes önállóan nagyobb méretű, több tárgyat magában foglaló, színes kompozíció tervezésére és kivitelezésére. Alapfok 6. évfolyam (3x45 perc) A secco és a mozaik a dekoratív (murális) festészet egyes technikáinak megismerése, elméleti ismerkedés a freskó és sgraffito technikával. A festészet története IV. a XX. század a századelőtől Matisse haláláig A mestermű önálló nagyméretű festmény készítésével (vázlatokat portfóliót kell mellékelni) a tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során elsajátított ismereteket, legyen képes önálló tervező munkára, tudjon dekoratív, illusztratív, vagy tanulmányszerű (beállítás utáni) festményeket készíteni, ismerje a freskó, secco, mozaik, sgraffito technika alapelemeit, használja tudatosan a színtan általa megismert fogalomköreit (keverések, színdinamika, kontraszthatások), legyen képes elemezni a festészet történetének a XX. sz. közepéig terjedő időszakát, annak jelentős alkotásait, a képzőművészet (festészet) kifejezéseivel megfogalmazni elemzésének tárgyát, legyen ismerete az alkotó folyamatok szakmai és lelki tényezőiről, tudja és ismerje fel (kritikusan és önkritikusan) saját és társai alkotásainak erényeit és hibáit. 37

38 Továbbképző 7. évfolyam A beállítás I. csendélet ill. portré beállítása, a drapéria, a tárgy, a tér színbeli viszonyai. A beállítás II. a tárgy (portré) feldolgozása, átírása más anyagokkal, különböző művészeti stílusokkal stílusgyakorlatok. A plakát tetszőleges reklámtéma feldolgozása színdinamikai szempontok alapján, a fotó és a szín egymásra hatása. A színtan a színek tudományos vizsgálata, a szinoid gömb, szinoidkészítés. A tanuló ismerje és a gyakorlatban alkalmazza a színtani ismereteit a szinoid színeinek alapján, a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, a tanulmányszerű portré és csendélet valamint tájfestés néhány problémáját. A figura megfestése Továbbképző 8. évfolyam A táj festés szabadban akvarellel, temperával Az olajfestés titka az olajfestés technikájának alapjai A színes film a színek játéka A személyes szín-tér A tanuló legyen képes önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein (kollázs, montázs, manipulált fotó), 38

39 tudjon véleményt formálni a festészet történetének jelentős alkotásairól; különböző anyagokkal színes alkotásokat létrehozni, azokat egyéniségének megfelelő tartalommal megtölteni, legyen képes figura megfestésére a térben; tájkép festésére a természetben, vázlatok alapján műteremben, ismerje a fotó, a film, a videó illetve, a számítógép színalkotó és visszaadó szerepét; az olajfestés technikájának alapjait. Továbbképző 9. évfolyam Stíluskalandok azonos témára fotórealista, tassiszta, gesztusképek készítése A díszlet szabadon választott színpadi mű Az olajfestés A tanuló ismerje és tudja személyes véleménye alapján elemezni a XX. század második felének különböző stílusirányzatit, azok ismeretében önálló alkotásokat készíteni. Tudjon olajfestési technikával szabadon választott művet alkotni. Legyen képes az általa választott színpadi műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni. Az emlékmás Továbbképző 10. évfolyam 39

40 filmdíszletszerű, nagyméretű színes figura és tér megalkotása, forgatókönyv megtervezése, elkészítése, A portréfilm forgatókönyv, fotódokumentáció A mestermű a tanuló legyen képes bonyolultabb festészeti feladatok önálló megértésére és elvégzésére, szabad alkotó munkára; az eddig megismert tananyagot felhasználva térben és síkban egyaránt színbeli, festészeti problémák megoldására, rendelkezzen önálló kritikai véleménnyel a kortárs művészet hazai és külföldi mestereinek munkásságával kapcsolatban, ismereteiről tudjon nagyméretű tervezett alkotásban számot adni. Javasolt értékelési mód A félévi, valamint az év végi osztályzás során figyelembe vehető a tanuló műalkotáselemzéseknél, illetve a múzeumbeli, vagy egyéb kulturális programokban való aktivitása. MÉDIA 40

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja II.2.5.2. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG " A múltat is alkotni kell, különben elvész, elmúlik, ha nem lesz belőle műalkotás " / Illyés Gyula / ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 1. Előzmények, eddigi eredmények - Iskolánk

Részletesebben

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Érvényben van 2011-ig, ettől az időponttól az új tanterv bevezetése miatt felmenő rendszerben kivezetésre kerül. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az egyes

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve

Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve 2013. Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Hódmezővásárhely Alapfokú művészeti iskola helyi tanterve Tartalom 1 ALAPELVEK, CÉLOK 2 A KÉPZÉS RENDSZERE 3

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 BŐRMŰVES TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 A BŐRMŰVES MŰHELYMUNKA CÉLJA: A vizuális nevelés ismereteire alapozva, azzal párhuzamosan, azt erősítve és kiegészítve

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN A tanulói teljesítmény ellenőrzése, mérése, értékelése, minősítése

Részletesebben

HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV

HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV HELYI TANTERV 2 1. TANTERVI ÓRASZÁMOK ÓRATERV Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Magyar nyelv és 8 8 8 7 4 4 3 3,5 irodalom Történelem és 1,5 1,5 2 2,5 állampolgári ismeretek

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit.

Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és gyakorlati Emelt szinten: gyakorlati és írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli A rajz és vizuális

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 2 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 2 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK A környezet és kézműves

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés látni és láttatni tanít. Átfogó célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata a vizuális megismerő-, befogadó-, alkotóképesség

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Dekoratőr szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 211 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Hatályos - 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet - A szakmai követelmények kiadásáról

Hatályos - 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet - A szakmai követelmények kiadásáról Hatályos - 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet - A szakmai követelmények kiadásáról A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 65. sorszáma alatt kiadott keramikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai:

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai: Vizsga rajz és vizuális kultúra tantárgyból I. Részletes követelmények: 1. Tananyagtartalmak, feladatok a 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályokban Az ıskor mővészete Az ókori Egyiptom Agyagmunka A rajzszén

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre való

Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre való VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 0000 00 00

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 211 01 ARANYMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra TANTERV Mûvészetek Vizuális kultúra "Eszterházy" Vizuális kultúra 1-10 Kidolgozandó Bõvíthetõ Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI96EGRMÛV1-10 változat alatt szereplõ

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV Az iskola Helyi Tantervében elıírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.)

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben