A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA"

Átírás

1 A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról (egységes szerkezetben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról szóló 20. számú MOKK iránymutatás módosításáról szóló 26. számú MOKK iránymutatás és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról szóló 20. számú iránymutatás módosításáról szóló 75. számú MOKK iránymutatás módosításaival) * A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 45. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Országos Közjegyzői Kamara iránymutatást ad ki, amely a közjegyzők számára belső szabályzatként határozza meg a törvényből fakadó kötelezettségek végrehajtásának rendjét. I. A KÖTELEZETTSÉGEK TÁRGYI HATÁLYA 1.) A Pmt. speciális szabályokat fogalmaz meg a közjegyzők vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén. A közjegyző eljárása csak a Pmt.-ben meghatározott esetekben és az ott megfogalmazott korlátozásokkal tartozik a törvény hatálya alá. 2.) A Pmt. által meghatározott ügykörök 2.1. A Pmt ának (2) bekezdése szerint a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a közjegyzőt akkor terhelik az ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettségek, ha: a) bizalmi őrzést végez, vagy b) a közjegyzőkről szóló évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) meghatározott közjegyzői tevékenységet végez a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatban: - gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés), vétele, eladása, - ingatlan vétele, eladása, - gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése A Pmt. 36. (4) bekezdése szerint a törvényben előírt kötelezettség a közjegyzőt nem terheli, ha * A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról szóló 20. számú MOKK iránymutatás módosításáról szóló 26. számú MOKK iránymutatás május 1-jén lépett hatályba. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról szóló 20. számú iránymutatás módosításáról szóló 75. számú MOKK iránymutatás február 15-én lépett hatályba. 1

2 a) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény az eljárás megindításának a szükségességével összefüggésben végzett jogi tanácsadás során jutott a tudomására, b) 1 a közjegyző - a Kjtv.-ben szabályozott polgári nemperes eljárásokon kívüli - nemperes eljárást folytat le. A 2.1. pontban felsorolt ügyleteknél minden közreműködés (ideértetve az aláírási címpéldányon végzett aláírás hitelesítést is) értékre tekintet nélkül a törvény hatálya alá tartozik, és a törvényben meghatározottak szerint kell eljárni a közjegyzőnek. II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK: 1.) Azonosítás: a Pmt. 7. -ának (2)-(3) bekezdésében, továbbá a 8. -ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adatok írásban történő rögzítése. 2.) Felügyeletet ellátó szerv: a közjegyzők esetében az a kamara, amelynek a közjegyző a tagja (a továbbiakban: területi kamara). 3.) 2 Pénzügyi információs egységként működő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda. 4.) Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély. 5.) Személyazonosság igazoló ellenőrzése: az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személyazonosságának a Pmt. 7. -ának (4)-(6) bekezdésében meghatározottak szerinti, továbbá a tényleges tulajdonos személyazonosságának a Pmt ának (5) bekezdésében meghatározottak szerinti ellenőrzése. 6.) Szolgáltató vezetője: a közjegyző, közjegyzőhelyettes. 7.) Tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik, c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá d) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták; 1 Megállapította a 75. számú iránymutatás 1. pontja február 15-i hatállyal. 2 Megállapította a 75. számú iránymutatás 2. pontja február 15-i hatállyal. 2

3 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg; vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 8.) Ügyfél: aki a közjegyzőt a Pmt ának (2) bekezdésében megjelölt tevékenységi körbe tartozó közreműködésre felkéri. 9.) Ügyfél-átvilágítás: a Pmt. 6. -ban meghatározott esetben a Pmt ában meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése. 10.) Üzleti kapcsolat 3 : a közjegyző által az eljárás lefolytatása. 11.) Kiemelt közszereplő: az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója (Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs) vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. Fontos közfeladatot ellátó személy: a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, b) az országgyűlési képviselő, c) a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja, e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagjai, f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. 12.) Hiteles másolat: az a másolat, amelyet a) magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készített, és azt ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el, vagy b) magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző olyan tanúsítvánnyal látta el, mely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja, vagy c) az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. III. A KÖTELEZETTSÉGEK ALANYA 1.) Az ügyfél átvilágítására és a bejelentésre vonatkozó kötelezettség alanya A törvényben meghatározott ügyfél átvilágítására és a bejelentésre vonatkozó kötelezettség alanya kizárólag az önálló intézkedésre jogosult: a.) közjegyző, b.) közjegyzőhelyettes (a továbbiakban együtt: közjegyző). 2.) A végrehajtásért felelős személy Az átvilágítás végrehajtásáért az eljáró közjegyző felel, függetlenül attól, hogy e tevékenységét milyen közreműködő segítségével végzi. A bejelentési adatlap kitöltéséért, 3 Tekintettel a közjegyzők által nyújtott, a Pmt. hatálya alá eső szolgáltatásokra, valamint arra, hogy a Pmt. szabályaihoz képest a Kjtv. szabályai speciálisak és többletkötelezettségeket tartalmaznak, a Pmt. 3. u) pontjában rögzített ügyleti megbízás fogalma a közjegyzői tevékenység esetében nem értelmezhető. 3

4 valamint annak a felelős személy (a területi kamara által kijelölt személy) részére való megküldéséért az a közjegyző felel, aki az eljárást lefolytatja. 3. ) Az alkalmazottak képzése, és a jelzési rendszer működtetésére vonatkozó belső eljárási rend kialakítása Az alkalmazó közjegyző köteles a munkatársait (alkalmazottait) megfelelő oktatásban részesíteni, és a jelzési rendszer működtetésére vonatkozó belső eljárást kialakítani. IV. A TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG, ÉS ANNAK BELSŐ ELJÁRÁSI RENDJE 1.) Az ügyfél-átvilágítási intézkedésekről általában 1.1. Amennyiben a közjegyző tevékenysége a Pmt. által szabályozott körbe tartozik, akkor a közjegyző köteles ügyfél-átvilágítási intézkedéseket megtenni A közjegyző az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni az üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve ha a korábban rögzített adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétsége merül fel Az ügyfél-átvilágítás magába foglalja: - az ügyfél azonosítását és a személyazonosságot igazoló ellenőrzését, - a tényleges tulajdonos azonosítását és személyazonosságot igazoló ellenőrzését, - az üzleti kapcsolat céljának és tervezett jellegének feltárását, illetve - az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok (a szerződés típusának, tárgyának és időtartamának, illetve a Pmt. 9. -ának (2) bekezdésében meghatározott esetekben a teljesítés körülményeinek) rögzítését. 2.) A Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek alóli mentesség köre 2.1. Abban az esetben, ha a kért szolgáltatás közjegyző általi előzetes egyeztetését követően az üzleti kapcsolat nem jön létre, akkor a Pmt. szerinti kötelezettségek (ügyfél-átvilágítás, bejelentés) a közjegyzőt nem terhelik A Pmt. szerinti kötelezettségek (ügyfél-átvilágítás, bejelentés) a közjegyzőt akkor sem terhelik, ha a közreműködést a Kjtv. 5. -a alapján megtagadja. 3.) A személyazonosság igazoló ellenőrzése 3.1. A közjegyző az üzleti kapcsolat létesítése előtt köteles lefolytatni az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a közjegyzőnek a következő okmányok bemutatását kell megkövetelnie és az okmányok érvényességét ellenőriznie: a) természetes személy esetén: -magyar állampolgár személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), vagy útlevele, vagy kártya formátumú vezetői engedélye, és lakcímet igazoló hatósági igazolványa - amennyiben a lakcímét személyi igazolványa nem tartalmazza - 4

5 -külföldi természetes személy útlevele, vagy személyazonosító igazolványa, amely magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya, b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló 30 napnál nem régebbi okiratot, hogy: - a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, - belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, - külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A közjegyző a jogi személytől, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezettől köteles harminc napnál nem régebbi okirat bemutatását megkövetelni. Ebben az esetben fel kell hívni a megjelent megbízó (ügyfél) figyelmét arra, hogy a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént. A közjegyző köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot a bejelentés megtörténét követően rögzíteni. 4.) Az ügyfél azonosítása A bemutatott okiratok alapján az ügyfél azonosításának kötelezettsége körében az ügy típusa szerinti nyilvántartásban figyelemmel a Kjtv ában meghatározott adatkörre, illetve a Pmt. 7. -ának (3) bekezdésére is, írásban rögzíteni kell az ügyfél következő adatait: a) természetes személy - természetes személyazonosító adatait, - lakcímét, - állampolgárságát, - azonosító okmányának típusát és számát, - külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - nevét, rövidített nevét, - székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, - cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát. 5

6 Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a Pmt. 7. -ának (3) bekezdése szerint a közjegyző mérlegelése alapján rögzíteni kell továbbá az alábbi adatokat is (kockázatérzékenységi alapon történő ügyfél-azonosítás): a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - főtevékenységét, - képviseletére jogosultak nevét és beosztását, - kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait. 5.) Tényleges tulajdonos azonosítása 5.1. Az ügyfél köteles a közjegyző részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el Ha az ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos alábbi adatait is tartalmaznia kell: a tényleges tulajdonos - családi és utónevét (születési nevét), - lakcímét, - állampolgárságát, 5.3. A közjegyző a fenti adaton kívül ha erre az üzleti kapcsolat jellege és összege és az ügyfél körülményei alapján a jelen iránymutatásban meghatározott esetekben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van az ügyféltől a tényleges tulajdonos alábbi adatainak megadását is kérheti: - azonosító okmányának típusát és számát, - külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet, - születési helyét, idejét, - anyja nevét A közjegyző az ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban Amennyiben az ügyfél a fenti nyilatkozatok megtételét megtagadja, vagy átvilágítása nem végezhető el teljes körűen, a közjegyző az ügyféllel nem lép üzleti kapcsolatba, vagy megszünteti a vele fennálló üzleti kapcsolatot, a közreműködését megtagadja Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a közjegyző köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. 6.) Fokozott ügyfél-átvilágítás Ha az ügyfél nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, a közjegyző az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: 4 A Pmt.-ben szabályozott egyszerűsített ügyfél-átvilágítás nem alkalmazható a közjegyzők esetében. 6

7 a) természetes személy - családi és utónevét (születési nevét), - lakcímét, - állampolgárságát, - azonosító okmányának típusát és számát, - külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; - születési helyét, idejét, - anyja nevét; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - nevét, rövidített nevét, - székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, - cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát. - főtevékenységét, - képviseletére jogosultak nevét és beosztását, - kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles a közjegyző részére benyújtani a Pmt. 7. -ának (2)-(3) bekezdésében - az iránymutatás IV. fejezet 4.) és 6.) pontjaiban - meghatározott adatot tartalmazó, a Pmt. 7. -ának (4) bekezdésében az iránymutatás IV. fejezet 3.) pontjában megjelölt okirat hiteles másolatát. 7.) Külföldi kiemelt közszereplők átvilágítása 7.1. A külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles a közjegyző részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4. -a (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek A közjegyző ha a nyilatkozat valódisága kérdéses köteles intézkedéseket tenni a megtett nyilatkozat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy más hozzáférhető nyilvántartásban, adatbázisban történő ellenőrzése érdekében. Külföldi lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplő esetén az üzleti kapcsolat létesítésére kizárólag a közjegyző jóváhagyását követően kerülhet sor Külföldi lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplők esetén a fokozott ügyfél-átvilágítás szabályi szerint kell eljárni. 8.) Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményének átvétele és a közjegyző által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményének átadása 8.1. A Pmt. lehetővé teszi a más szolgáltatók által elvégzett átvilágítás eredményének elfogadását, felhasználását. A közjegyzőnek azonban a Kjtv. előírásai szerint minden esetben meg kell győződnie az ügyfele ügyleti képességéről, jogosultságáról és valódi szándékáról. Emellett a Kjtv. megköveteli az ügyfelek adatainak rögzítését is. A Kjtv. szabályaira 7

8 tekintettel az ügyfél átvilágítási intézkedéseket a közjegyző akkor is köteles elvégezni, amikor arra a Pmt. alapján nem lenne szükség. Az átvilágítás eredménye akkor fogadható el, ha az ügyfél-átvilágítást magyar vagy az Európai Unió tagállamaiban működő közjegyző végezte el. Amennyiben az ügyfél átvilágítást az Európai Unión kívüli államban lévő közjegyző végezte el, az ügyfél-átvilágítás eredménye akkor fogadható el, ha az átvilágítást hatósági nyilvántartás, bizonyítvány, illetve igazolvány, vagy egyéb közokirat alapján végezték el. A más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményét elfogadó közjegyzőt terheli a felelősség a Pmt okban meghatározott követelmények teljesítése vonatkozásában. Ezért a más közjegyzők által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményét nem magyar közjegyzők esetében fokozottan vizsgálni kell, és csak abban az esetben vehetők át, ha jelen iránymutatás azt kifejezetten megengedi Az átvilágítás eredményét a szolgáltató csak az érintett ügyfél hozzájárulása esetén jogosult más szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Az ügyfél kifejezett hozzájárulása nélkül az átvilágítás eredményének más szolgáltató részére történő átadása a hivatali titoktartás megsértésének minősül. Abban az esetben, ha az ügyfél kifejezetten kéri az ügyfél-átvilágítás eredményének átadását, kérelmét írásban kell rögzíteni, és az ügykönyvben, illetve a hitelesítő könyvben utalni kell a kérelemre. 9.) Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítésének formája a közjegyzői tevékenységek során 9.1. A közjegyzői okirat és a közjegyzői tanúsítvány a másolat hitelesítésével összefüggő bejegyzés kivételével a közjegyzőkre vonatkozó jogszabály szerint alkalmas a Pmt.-ben előírt azonosítási kötelezettséggel együttjáró adatok rögzítésére. A közjegyzői okirat, tanúsítvány személyi adatokat rögzítő része általában alkalmas az azonosítási kötelezettség teljesítéséhez. Ügyelni kell azonban arra, hogy az okirat tartalma minden esetben fedje le a Pmt.-ben előírt személyi adatok körét, továbbá - szükséges az okiratban, tanúsítványban kitérni arra, hogy az ügyfél a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében jár-e el, - amennyiben az ügyfél külföldi lakóhellyel is rendelkezik, a közjegyző részére tett írásbeli nyilatkozat alapján az okiratot, nyilvántartást ki kell egészíteni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, - a hitelesítések könyvébe bejegyzett adatokat ki kell bővíteni azokkal, melyeket az azonosításhoz kötelezően előír a Pmt Szigorúan ügyelni kell arra, hogy a nyilvántartás az ügyfél-átvilágítás során az általánosan előírt kötelező adatok felvitelén, és rögzítésén túl egészüljön ki az ügyfél alábbi adataival: -természetes személyek esetén: állampolgársága, azonosító okmányának típusa és száma, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helye - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, cég rövidített neve, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe, fő tevékenysége, (fokozott ügyfél átvilágítás esetén: főtevékenysége, képviseletére jogosultak neve és beosztása, kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai) 8

9 9.3. Üzleti kapcsolat olyan ügyféllel létesíthető, aki azonosságát az előírt okmányokkal, vagy azoknak hiteles másolatával igazolja, azokat bemutatja, tehát a közjegyzőnél személyesen megjelenik, és az ügyfél-átvilágítása megtörtént. Amennyiben az ügyfél személyét, vagy a tényleges tulajdonos személyét nem azonosítja, a közreműködést meg kell tagadni Amennyiben az üzleti kapcsolat jogi személy, vagy más szervezet, továbbá harmadik személy számára jön létre, úgy az ügyletben szereplő minden fél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személyazonosságát, illetve azonosító adatait meg kell állapítani, az ügyfél átvilágítást a fentieknek megfelelő módon kell elvégezni Amennyiben az ügyfél nem saját nevében, illetve érdekében jár el, a IV. fejezet 5. pontjában foglaltakról (tényleges tulajdonos) írásban nyilatkozik Amennyiben a magánszemély helyett képviselő (meghatalmazott, törvényes képviselő) jár el, akkor az előzőekben leírt okmányok bemutatása a meghatalmazó, illetve a képviselt részéről nem minden esetben szükséges (például a meghatalmazott olyan közjegyzői okirat, vagy közjegyzői hitelesítéssel ellátott okirat felmutatásával igazolja képviseleti jogosultságát, mely minden az azonosításhoz szükséges adatot tartalmaz). 1.) A bejelentési kötelezettség esetei V. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG Bejelentkezési kötelezettség akkor terheli a közjegyzőt, ha a Pmt. által érintett közreműködése során pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény merül fel A pénzmosási tevékenység fogalmát a Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) határozza meg, melyet az iránymutatás 1. számú melléklete ismertet. A terrorizmus finanszírozásának leírása szintén az 1. számú mellékletben található. A Btk. magyarázata szerint dolgon és az önálló testi tárgyakon kívül a vagyoni jogosultságot megtestesítő olyan okiratot, dematerializált értékpapírt is érteni kell, amely a benne tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti rendelkezést önmagában, illetve a dematerializált formában kibocsátott értékpapír esetében az értékpapírszámla jogosultjának biztosítja. A pénzmosásnak öt változata van: 1. a más által elkövetett bűncselekményből származó dologra, eredetleplezési célzattal elkövetett pénzmosás [Btk (1) bek. aa) alpont], 2. a bűnpártoló pénzmosás [Btk (1) bek. ab) alpont], 3. a segítő pénzmosás [Btk (1) bek. b) pont], 4. a más által elkövetett bűncselekményből származó dologra, eredetleplezési célzat nélkül elkövetett pénzmosás [Btk (2) bek.], 5. valamint a saját bűncselekményből származó dologra elkövetett pénzmosás [Btk (3) bek.]. 5 A Pmt. hatálya alá tartozó közjegyzői tevékenységek esetében a Pmt a szerinti felfüggesztés nem értelmezhető. 6 Megállapította a 75. számú iránymutatás 3. pontja február 15-i hatállyal. 9

10 1.2. A terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény A terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények tekintetében a közjegyzőnek elsősorban azt kell eldöntenie, hogy a Pmt. szerinti bejelentési, vagy a hivatalából fakadó feljelentési kötelezettségének kell-e eleget tenni. A terrorizmus finanszírozása a terrorcselekmény egyfajta előkészületének minősül. A Btk. önálló tényállási elemként már az előkészületet is büntetni rendeli. Amennyiben egy bizonyos terrorcselekmény előkészületére vonatkozó konkrét információval találkozik a közjegyző, haladéktalanul köteles feljelentést tenni az illetékes rendőrkapitányságon. A Pmt. által meghatározott bejelentési kötelezettség akkor áll be, amikor a közjegyző terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt észlel, de az észlelt adat, tény, körülmény nem köthető egy bizonyos terrorcselekmény előkészületéhez. Emellett minden olyan esetben célszerű a bejelentést megtenni, amikor a közjegyző az ügy összes körülményét mérlegelve arra a következtetésre jut, hogy az általa észleltek a terrorizmus finanszírozására utalhatnak. Az alábbi körülmények utalhatnak a terrorizmus finanszírozására 7 : - az ügyfél neve szerepel az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Európai Unió Tanácsa által közzétett terrorista szervezetek tagjai között, de nem áll az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alatt, - az ügyletben szereplő egyéb személyek, szervezetek (akár kedvezményezettként, jogosultként) szerepelnek az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Európai Unió Tanácsa által közzétett terrorista szervezetek között, de nem áll az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alatt. 2.) A bejelentésre kötelezettek köre: 2.1. A bejelentést mindig az adott ügyben eljáró közjegyző teszi meg Ha az önálló intézkedésre nem jogosult ügyviteli alkalmazott olyan adatot, tényt vagy körülményt észlel, amely pénzmosásra, vagy a terrorizmus finanszírozására utal, akkor azt haladéktalanul, de legkésőbb az ügyfél távozása előtt az intézkedésre jogosult közjegyzőnek be kell jelentenie A bejelentést a közjegyző a saját nevében teszi a területi kamara által kijelölt személynek (a továbbiakban: kijelölt személy). A kijelölt személy továbbítja a bejelentést a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak. A kamara a bejelentő adatait nem továbbítja a pénzügyi információs egységként működő hatóság felé, de az adatokat tárolja A területi kamara a kijelölt személy nevéről, beosztásáról, valamint az ezekben bekövetkezett változásról haladéktalanul köteles a pénzügyi információs egységként működő hatóságot tájékoztatni A bejelentésről az ügyfelet, továbbá harmadik személyt sem a közjegyző, sem a területi közjegyzői kamara nem tájékoztathatja. 7 Amennyiben az ügyfél az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alatt áll, az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló évi CLXXX. törvény, különösen pedig az annak ában foglalt kötelezettségek alkalmazandók. 10

11 2.6. A bejelentő közjegyzőt, és a kijelölt személyt (a továbbiakban: a bejelentő) jóhiszeműsége esetén akkor sem terheli felelősség a bejelentésért, ha az utóbb megalapozatlannak bizonyul Ha a területi kamarának hatósági ellenőrzése során a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény vagy körülmény jut tudomására, arról haladéktalanul tájékoztatja a pénzügyi információs egységként működő hatóságot. 3.) A bejelentési kötelezettség teljesítésének módja, a bejelentés formai, és tartalmi követelményei 3.1. A Pmt ának (1) bekezdése értelmében pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén a közjegyző köteles haladéktalanul bejelentést tenni a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével és továbbításával A bejelentés esetén a Pmt ának (4) bekezdése egyrészt felmentést ad a titoktartási kötelezettség alól, másrészt e (5) bekezdése mentesíti a közjegyzőt a Kjtv. 3. (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése alól, mely szerint az ügyfél figyelmét fel kell hívni az aggályos körülményekre A bejelentésnek tartalmaznia kell: - a szolgáltató által a Pmt a alapján rögzített adatokat az iránymutatás IV. fejezet 4.), 5.), 6.) pontjai szerinti adatok-, és - a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ismertetését, - bejelentést tevő közjegyző neve, adatai (a területi kamara felé), illetve a kijelölt személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma (a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda felé), - bejelentés dátuma, - eljárás adatai típusa, - szokatlan körülmények leírása. A közjegyző a területi kamara felé a bejelentéseket minden esetben az iránymutatás 2. számú mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével és megküldésével köteles megtenni. A területi kamara a bejelentéseket minden esetben védelemmel ellátott elektronikus üzenet útján köteles teljesíteni a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak. A védelemmel ellátott elektronikus üzenet beküldése a pénzügyi információs egységként működő hatóság honlapján ( ) ismertetett módon, elektronikus úton, internetes kapcsolat megléte mellett teljesítendő A közjegyző köteles a bejelentést védelemmel ellátott elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján megküldeni a területi kamara által kijelölt személynek (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a bejelentést a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak haladéktalanul továbbítja. A kijelölt személy a bejelentést védelemmel ellátott elektronikus üzenet útján köteles továbbítani. 8 Megállapította a 75. számú iránymutatás 4. pontja február 15-i hatállyal. 11

12 VI. AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS, ILLETŐLEG A BEJELENTÉS KAPCSÁN KELETKEZETT ADATOK KEZELÉSÉRE, MEGŐRZÉSÉRE, VÉDELMÉRE, VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1.) Az ügyfél-átvilágítás, illetőleg a bejelentés kapcsán keletkezett adatok kezelése, megőrzése, védelme 1.1. A Pmt.-ban megfogalmazottak szerint a fenti kötelezettségek - azonosítás, bejelentés - során keletkezett iratokat, okiratokat, azok másolatait a közjegyző 8 évig köteles megőrizni az eljárás lefolytatását követően. A közjegyző által szerkesztett okiratok, és vezetett nyilvántartások kezelésére, és megőrzésük idejére vonatkozó szabályok alkalmasak az iratok kezelése, és megőrzése körében felmerülő kötelezettségek teljesítésére Ahol a Pmt. alapján az ügyfélnek írásbeli nyilatkozatot kell tennie, és a nyilatkozat nem képezi a közjegyzői okirat mellékletét, illetve az ügyfél nem a hitelesítések nyilvántartó könyvébe foglalt bejegyzéssel nyilatkozik, akkor a közjegyző köteles az ügyfél nyilatkozatát a törvény szerinti 8 évig megőrizni. Ugyancsak 8 évig kell megőrizni az ügyfélnek az átvilágítás eredményének átadására vonatkozó írásbeli kérelmét. VII. A PÉNZMOSÁSRA VAGY A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁRA UTALÓ ADATOK, TÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSAKOR FIGYELEMBE VEENDŐ SZEMPONTOK; 1. Pénzmosás A bűncselekmények elkövetői azért, hogy a hatóságok elől elrejtsék a bűncselekményből származó vagyonukat, hajlandóak arra, hogy a tranzakciók, gazdasági tevékenységük során veszítsenek a megszerzett extra-profitból. Tapasztaltok szerint egy megfelelően kivitelezett pénz tisztára mosási folyamatban kb % veszteség keletkezik, persze az így fennmaradó összeg még mindig jelentős. Ez a veszteségi mutató azonban azt jelenti, hogy a pénzügyi folyamatok oly mélységben kerülnek megtervezésre, megszervezése, hogy azok leleplezése, bizonyítása nagyon hosszú, bonyolult folyamat. Azonban nem csupán a nyomozó hatóságok által folytatandó bizonyítás a nehéz, hanem a felismerés is, ezért a következőkben olyan leírását adjuk a szokatlan tranzakcióknak, amely megfelelő támpontot ad a kötelezetteknek. Bár szakértők szerint nincs két egyformán kivitelezett pénzmosási ügylet, mégis ki lehet emelni olyan ismérveket, amelyek gyakrabban fordulnak elő. Társaságok alapításával, működtetésével kapcsolatos körülmények: A/ társaság alapítására, üzletrészvásárlásra vonatkozó szándék olyan személyek részéről, akik nyilvánvalóan képtelenek cégvezetésre (hajléktalanok stb.), B/ társaság alapítására, üzletrészvásárlásra vonatkozó szándék olyan személy részéről, aki nyilvánvalóan mások irányításával, strómanként jár el (elkísérik a megbeszélésekre stb.), C/ tulajdonos, aki nem tudja megfogalmazni a társaság célját, tevékenységét, D/ nyilvánvalóan székhely nélküli tevékenység (közjegyzőt kéri meg a tulajdonos, hogy bocsássa rendelkezésére irodáját, lakását székhely megjelöléseként), E/ off-shore területen bejegyzett tulajdonosokkal történő cégalapítás, F/ korábban bejegyzett, de inaktív veszteséges társaságok üzletrészének felvásárlása, látható üzleti cél nélkül, G/ kézbesítési megbízottak használata indokolatlanul. 12

13 Ingatlan adás-vétellel kapcsolatos körülmények: A/ valamelyik fél indokolatlanul ragaszkodik a készpénzzel való fizetéshez, B/ az ingatlan vételára jelentősen eltér a piaci áraktól, C/ a felek lakcíme, tartózkodási helye, illetve a jogügylet tárgya nem kapcsolódik a közjegyző területéhez, D/ ugyanazon ingatlan kapcsán egymást követő adás-vételek során jelentősen változik a vételára. Egyéb körülmények: A/ bizalmi őrzésből felszabadított pénzösszeg feletti rendelkezés harmadik személy felé, B/ nagy összegű letét készpénzben való elhelyezése, C/ ügyleti megbízás volumene, iránya eltér a megszokottól. A Btk. 303/B. -a szerint amennyiben a kötelezett, a korábbiakban megfogalmazott azonosítási, vagy bejelentési kötelezettségének szándékosan nem tesz eleget, büntetőjogi felelősséggel tartozik. A fegyelmi továbbá a büntetőjogi felelősség tehát megállapítható, ha a leírásoknak megfelelő szokatlan tranzakció bejelentését elmulasztja. Nem büntethető pénzmosás miatt, aki a hatóságnál önként feljelentést tesz, vagy ilyet kezdeményez, feltéve, hogy a cselekményt még nem vagy csak részben fedezték fel. A leírtak értelmében a közjegyző az iránymutatásban megfogalmazott kötelezettségeknek megfelelően jár el, ha - üzleti kapcsolat létesítésekor (eljárás lefolytatása, bizalmi őrzés), elvégzi a fél azonosítását, átvilágítását és, - a leírt, vagy hasonló szokatlan tranzakció észlelése esetén haladéktalanul bejelentést tesz Terrorizmus finanszírozása A Btk szerint a terrorizmus finanszírozása önálló bűncselekmény. Felismerésében a nehézséget az okozza, hogy mind legális, mind illegális forrásból eredő eszközök felhasználhatók a terrorizmus finanszírozására. Az alábbi, a világhálón elérhető oldalon szereplő terrorista listákon lévő személyekkel és szervezetekkel kapcsolatban felmerülő adatok, tények körülmények utalhatnak a terrorizmus finanszírozására: A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések nemzetközi és hazai szabályozásáról, valamint a szolgáltatók által a Kit. alapján teendő intézkedésekről részletes tájékoztató olvasható a pénzügyi információs egységként működő hatóság alábbi honlapján: VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az iránymutatás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 20. számú iránymutatása hatályát veszti. 9 Megállapította a 75. számú iránymutatás 5. pontja február 15-i hatállyal. 13

14 10 Budapest, március 25. Dr. Tóth Ádám A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 45 -ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Országos Közjegyzői Kamara pénzmosás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról szóló új 20. számú Iránymutatását jóváhagyom. Budapest, április Dr. Draskovics Tibor 10 Hatályon kívül helyezte a 75. számú iránymutatás 6. pontja február 15-i hatállyal. 14

15 1. sz. Melléklet 11 I. A pénzmosással kapcsolatos rendelkezések a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvényben Pénzmosás 399. (1) Aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó a) dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy aa) az ilyen dolog eredetét eltitkolja, elleplezze, vagy ab) a más által elkövetett büntetendő cselekmény elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárást meghiúsítsa, b) dolog eredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett változásokat, az ilyen dolog helyének változását vagy azt a helyet, ahol az ilyen dolog található, eltitkolja, vagy elleplezi, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó dolgot a) magának vagy harmadik személynek megszerzi, b) megőrzi, kezeli, használja vagy felhasználja, azon vagy az ellenértékén más anyagi javakat szerez, ha a dolog eredetét az elkövetés időpontjában ismerte. (3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki bűncselekményének elkövetéséből származó dolgot ezen eredetének leplezése, titkolása céljából a) gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja, b) a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)-(3) bekezdésben meghatározott pénzmosást a) üzletszerűen, b) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre, c) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, d) hivatalos személyként vagy e) ügyvédként követik el. (5) Aki az (1)-(4) bekezdésben meghatározott pénzmosás elkövetésében megállapodik, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (1) Aki a más által elkövetett bűncselekményből származó a) dolgot gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja, 11 Megállapította a 75. számú iránymutatás 7. pontja február 15-i hatállyal. 15

16 b) dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, és gondatlanságból nem tud a dolog ezen eredetéről, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre, b) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, illetve c) hivatalos személyként követik el. (3) Nem büntethető az (1)-(2) bekezdésben meghatározott pénzmosás miatt, aki a hatóságnál önként feljelentést tesz, és az elkövetés körülményeit feltárja, feltéve, hogy a bűncselekményt még nem vagy csak részben fedezték fel. A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 401. Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Értelmező rendelkezés 402. (1) A alkalmazásában dolgon a vagyoni jogosultságot megtestesítő olyan okiratot, dematerializált értékpapírt is érteni kell, amely a benne tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti rendelkezést önmagában, illetve dematerializált formában kibocsátott értékpapír esetén az értékpapírszámla jogosultjának biztosítja. (2) A alkalmazásában pénzügyi tevékenységen, illetve pénzügyi szolgáltatás igénybevételén a pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási vagy befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tőkealapkezelési, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél, vagy biztosítási, viszontbiztosítási vagy független biztosításközvetítői, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magánnyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet, illetve annak igénybevételét kell érteni. II. A terrorizmus finanszírozása tárgyában keletkezett fontosabb egyezmények és jogszabályok 1. A terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, december 9-én elfogadott nemzetközi Egyezmény (kihirdette a évi LIX. törvény) 2. Cikk 1. Az Egyezmény értelmében bűncselekményt követ el az, aki bármely eszközzel, közvetlenül vagy közvetve, jogellenesen és szándékosan, forrást biztosít vagy gyűjt azzal a szándékkal 16

17 vagy annak tudatában, hogy azt részben vagy egészben a következő cselekmény elkövetésére használják fel: a) olyan cselekmény, amely a mellékletben szereplő valamely szerződés hatálya alá tartozó és az abban meghatározott bűncselekményt valósít meg; vagy b) bármely egyéb olyan cselekmény, amely polgári személy vagy fegyveres konfliktus esetén az ellenségeskedésben tevőlegesen részt nem vevő más személy halálának vagy súlyos testi sérülésének okozására irányul, ha a cselekmény célja, annak természetéből vagy összefüggéseiből következően az, hogy a lakosságot megfélemlítse, vagy egy Kormányt vagy nemzetközi szervezetet valamely cselekmény megtételére vagy ennek megtételétől történő tartózkodásra kényszerítsen. 2. a) Az a Részes Állam, amely nem részese a mellékletben felsorolt valamely szerződésnek, a megerősítésről, elfogadásról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésekor kijelentheti, hogy az Egyezmény e Részes Állam tekintetében történő alkalmazásakor a szerződést úgy kell tekinteni, mintha az 1. bekezdés a) pontjában említett melléklet nem tartalmazná azt. A nyilatkozat hatályát veszti, amint a szerződés hatályba lép e Részes Állam vonatkozásában, amely értesíti e tényről a letéteményest. b) Ha egy Részes Állam megszűnik részes fél lenni a mellékletben szereplő valamely szerződésben, e szerződés tekintetében az e cikkben előírt nyilatkozattal élhet. 3. Ahhoz, hogy egy cselekmény az 1. bekezdés szerinti bűncselekménynek minősüljön, nem szükséges, hogy a forrást az 1. bekezdés a) vagy b) pontja szerinti bűncselekmény elkövetésére ténylegesen fel is használják. 4. Bűncselekményt követ el az is, aki az e cikk 1. bekezdésében meghatározott bűncselekmény elkövetését megkíséreli. 5. Bűncselekményt követ el az is, aki a) bűnsegédként vesz részt az e cikk 1. vagy 4. bekezdésében meghatározott bűncselekmény elkövetésében; b) az e cikk 1. vagy 4. bekezdésében meghatározott bűncselekmény mások általi elkövetését szervezi vagy irányítja; c) hozzájárul az e cikk 1. vagy 4. bekezdésében meghatározott egy vagy több bűncselekménynek közös cél által vezérelt személyek csoportja általi elkövetéséhez. Ez a hozzájárulás szándékos, és vagy (i) a csoport bűnös tevékenysége vagy bűnös célja előmozdítása érdekében valósul meg, ahol a bűnös tevékenység vagy bűnös cél az e cikk 1. bekezdésében meghatározott valamely bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos; vagy (ii) annak ismeretében valósul meg, hogy a csoport az e cikk 1. bekezdésében meghatározott valamely bűncselekményt szándékozik elkövetni. Az egyezmény alapján minden Részes Állam belső jogának elveivel összhangban megteszi a megfelelő intézkedéseket a 2. Cikkben meghatározott bűncselekmények elkövetéséhez felhasznált vagy biztosított források, valamint az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek azonosításához, nyomon követéséhez és befagyasztásához vagy lefoglalásához, esetleg elkobzásuk céljából. A Részes Államok együttműködnek a 2. Cikkben meghatározott bűncselekmények megelőzésében minden lehetséges intézkedés megtételével, többek között belső jogszabályaik szükség szerinti, arra irányuló módosításával, hogy területükön megelőzzék és elhárítsák az ilyen bűncselekmények területükön vagy területükön kívül történő elkövetését célzó előkészületeket. 2. A Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény Terrorcselekmény 17

18 314. (1) Aki abból a célból, hogy a) állami szervet, más államot vagy nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, b) a lakosságot megfélemlítse, c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetve nemzetközi szervezet működését megzavarja, a (4) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az a) pontban meghatározott célból jelentős anyagi javakat kerít hatalmába, és azok sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett követelés teljesítésétől teszi függővé. (3) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki a) az (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott terrorcselekményt abbahagyja, mielőtt abból súlyos következmény származott volna, és b) tevékenységét a hatóság előtt felfedi, ha ezzel közreműködik a bűncselekmény következményeinek megakadályozásában vagy enyhítésében, további elkövetők felderítésében, illetve további bűncselekmények megakadályozásában. (4) E alkalmazásában személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekmény a) az emberölés [160. (1)-(2) bekezdés], a testi sértés [164. (2)-(6) és (8) bekezdés], a foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés [165. (3) bekezdés], b) az emberrablás [190. (1)-(4) bekezdés], a személyi szabadság megsértése (194. ), c) a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény [232. (1)-(2) bekezdés], a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése [233. (1)-(2) bekezdés], d) a radioaktív anyaggal visszaélés [250. (1)-(2) bekezdés], e) a hivatalos személy elleni erőszak [310. (1)-(5) bekezdés], a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (311. ), a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak (312. ), a nemzetközileg védett személy elleni erőszak [313. (1) bekezdés], f) a jármű hatalomba kerítése [320. (1)-(2) bekezdés], a közveszély okozása [322. (1)-(3) bekezdés], a közérdekű üzem működésének megzavarása [323. (1)-(3) bekezdés], a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés [324. (1)-(2) bekezdés], a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés [325. (1)-(3) bekezdés], g) a nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés [326. (1)-(5) bekezdés], a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés [329. (1)-(3) bekezdés], a kettős felhasználású termékkel visszaélés [330. (1)-(2) bekezdés], h) a rablás [365. (1)-(4) bekezdés] és a rongálás [371. (1)-(6) bekezdés], i) az információs rendszer vagy adat megsértése [423. (1)-(4) bekezdés] (1) Aki a 314. (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bűntett elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményeket a 314. (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bűntettnek terrorista csoportban történő elkövetése érdekében valósítja meg, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) Nem büntethető, aki az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja Aki terrorcselekmény elkövetésével fenyeget, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 18

19 Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása 317. Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy terrorcselekmény elkövetése készül, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Terrorizmus finanszírozása 318. (1) Aki terrorcselekmény feltételeinek biztosításához anyagi eszközt szolgáltat vagy gyűjt, vagy terrorcselekmény elkövetésére készülő személyt vagy rá tekintettel mást anyagi eszközzel támogat, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt terrorcselekmény terrorista csoportban történő elkövetése vagy terrorista csoport tagja érdekében valósítja meg, vagy a terrorista csoport tevékenységét egyéb módon támogatja, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) E alkalmazásában anyagi eszközön a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikk 1. pontjában meghatározott eszközöket, jogi dokumentumokat és okiratokat kell érteni. 19

20 2. sz. Melléklet BEJELENTŐ LAP Címzett: Bejelentő közjegyző neve: Bejelentés kelte: Ügyszám: Eljárás kelte: Ügy tárgya: Természetes személy ügyfél- átvilágítás során rögzített adatai Családi és utónév: Születési név: Lakcím: Külföldi természetes személy magyarországi tartózkodási helye: Születési hely: Születési idő: Állampolgárság: Anyja születési neve: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány száma: Saját/Más nevében jár el: Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfélátvilágítás során rögzített adatai Cégnév: Rövidített név: Székhely/ Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep: Fő tevékenység: Cégjegyzék, illetve egyéb nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása Kézbesítési megbízott azonosító adatai: Szokatlan körülmény leírása: 20

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA A HÁROMMILLIÓ-HATSZÁZEZER FORINTOT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZFIZETÉS ELFOGADÁSÁRA JOGOSULT ÁRUKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZOLGÁLTATÓK MINTASZABÁLYZATA (hatálya arra a szolgáltatóra

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT Kiadta:. Kelt: Jóváhagyta: Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Hatályos: 2013. október 1. I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt.

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt. A SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt. SZABÁLYZAT Kiadás: 4 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Oldal: 29 Hatályos: 2007. március 21. Módosítás: 2016. január 08. Hivatkozás: 2007.

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend

A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend Nextep Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-866018, 1147 Budapest, Gervay u. 102/a.) 1 1.1 Büntető

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. január 1-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 1

2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXXVI. törvény 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 1 2015.1.1. és 2015.12.31. között hatályos szöveg

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL CÉGNÉV: KOZMA ÉS TÁRSA KFT. SZÉKHELY: 2536 NYERGESÚJFALU, AKÁCFA U. 8. ADÓSZÁM: 11799182-2-11 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 11-09-007053

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2016. január 08. SZABÁLYZAT Kiadás: 2016. január 08. Hatályos:

Részletesebben

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2012. 04. 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 165. 3.emelet Cégjegyzékszám: 01-10-045641

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez A pénztártag a tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti más pénztárba történő átlépéssel. A tagsági viszony átlépéssel

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 Az mint adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ( Infotv. ) foglalt

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010.

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010. Üzletszabályzat Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. Felügyelete EN-III/59/2010. 2010.08.01. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

T/8847. számú törvényjavaslat

T/8847. számú törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/8847. számú törvényjavaslat a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben a módosításokkal egységes szerkezetben 1023. Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) 304-6278 Fax: (1) 214-22-24 Adószám: 18085246-0-41 Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt. 10700024-04451202-51100005 PSZÁF tevékenységi

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Fejezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az MPM Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), mint a biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 18., szerda Tartalomjegyzék 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 5406 13/2016. (V.

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké)

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) Érvényes: 2015. december 1-jétől Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők mintaszabályzatához

Ú T M U T A T Ó. a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők mintaszabályzatához Ú T M U T A T Ó a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők mintaszabályzatához A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény

Részletesebben

AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat

AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllôi út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06/40-204-204 Honlap: www.aegon.hu A Besurranás biztosítás jelen

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT EOS KSI Magyarország Inkasszó Korlátolt Felelősségű Társaság KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYTA A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJÉNEK 1/2013. (IV.30) számú HATÁROZATA BUDAPEST Tartalomjegyzék 1. TÖRVÉNYI ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Hatályos: 2015. november

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7 Tabellio felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM 1/7 A szerzõdés alanyai 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Bírósági végrehajtás 2012

Bírósági végrehajtás 2012 Bírósági végrehajtás 2012 Módosító szabályok 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani.

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2012. (VII. 11.) számú ajánlása a hitelintézetek által függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásról

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 E szöveggel a kivonat hatályos: 2015.I.01- Elérhetőség e formában: www.maconka.hu

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft.

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft. Panaszkezelési Szabályzat AON Magyarország Kft. 1 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az AON Magyarország Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az AON Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására,

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Puskás Zoltán igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dörgicse település a 30-3571 BfNPI pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.

A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra. Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatási lehetőségeiről pénztártagok részére a nyugdíjkorhatár* betöltése, illetve nyugdíjjogosultságot igazoló okirat rendelkezésre állása esetén

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben