Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései"

Átírás

1 Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: február 1

2 Tisztelt Közgyűlés! 1. Szeged, I. kerület 1039 hrsz.-ú ingatlan területrészének értékesítése Lukács Ervin, Lukácsné Dr. Szabados Ilona Erika és Tóth László június 19-én kelt kérelmükben jelezték, hogy meg kívánják vásárolni a lakóingatlanjaikkal (1036/1 és 1036/3 hrsz.) szomszédos, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Szeged I. kerület 1039 hrsz.-ú, kivett közút megjelölésű (Újszeged, Babits M. u.) ingatlan 277 m2-es területrészét. Szeged Megyei Jogú Város Főépítészének állásfoglalása alapján a megvásárolni kívánt területrész övezeti besorolása Lke , azaz a hatályos SZÉSZ rendelkezései alapján nincs akadálya az ingatlanrész elidegenítésének. Az ingatlanrészen nem helyezkednek el közművek és járda, illetőleg útfelület, melynek alapján nem lát el közfunkciót. Mivel a Szeged, I. kerület, 1039 hrsz.-ú ingatlan a forgalomképtelen vagyontárgyak közé tartozik, ezért az önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 15. (7) bekezdése alapján a tárgyi területrész forgalomképessé való minősítéséről Szeged MJV Közgyűlése jogosult dönteni. 2. A MICIMACKÓ A MEGKÉSETT BESZÉDŰ CSONGRÁD MEGYI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNNYAL szembeni követelés elengedése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Micimackó Alapítványi Óvoda (vezetője: Juhász Ildikó) 1998-ban bérleti szerződést kötöttek egymással 6 éves időtartamra Szeged, Oroszlán u. 4. szám alatti, 3835 hrsz.-ú ingatlanban elhelyezkedő, I. emeleti 187 m2-es óvoda helység bérbeadására. A megállapodás szerint a bérleti szerződés lejártát megelőző 6 hónappal kötelesek a felek megállapodni az ingatlan további hasznosításáról. A bérleti szerződés júniusában lejárt. A bérlő a lejárat előtt kérelmet nyújtott be a bérleti szerződés meghosszabbítására. Az IKV Zrt.-vel történt egyeztetést követően az új bérleti szerződésben a bérleti díj -a piaci viszonyoknak megfelelően ,-Ft + ÁFA/hó összegben lett meghatározva. A Micimackó Alapítványi Óvoda a bérleti díj összegét elfogadta. Ez alapján a Micimackó Alapítványi Óvoda korábbi bérleti szerződése a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság határozata alapján módosításra került án, amely alapján a bérlőnek napjáig visszamenően 2000,-Ft/m2/hó+ÁFA bérleti díjat kellett megfizetnie, mely bérleti díj napjától a KSH által közzétett inflációs rátával növekedett volna. A módosított bérleti szerződés alapján a bérleti jogviszony ig állt volna fenn. Juhász Ildikó én kelt megkeresésében jelezte, hogy a korábbi bérleti szerződés lejárta és a bérleti szerződés módosítása közötti időszakra megállapított bérleti díj különbözetet ( ,- Ft ) nem tudja megfizetni és kérte, hogy azt engedje el az Önkormányzat. Az óvodának azonban már ekkor is a február, március, április hónapra kiszámlázott bérleti díj tekintetében fizetési hátraléka volt. Mindezek alapján a bérleti díj hátralék májusában már Ft összegre emelkedett. Az óvoda ezt követően többször felszólításra került, hogy rendezze az Önkormányzattal szembeni hátralékát. Az óvoda a felszólításokra hivatkozással jelezte a Városüzemeltetési Irodának, hogy vitatják a díjtartozásukat. Tekintettel arra, hogy Juhász Ildikó ezt követően a bérlemény kulcsait az Önkormányzat portáján leadta és az ingóságok hátrahagyásával a visszatérés szándéka nélkül elhagyta az Oroszlán utcai helyiséget. Fenti előzményekre tekintettel a helyiség átadásra került az IKV Zrt. részére október 3. napján, mely időpontban a bérlőnek ,-Ft bérleti díj hátraléka állt fenn. 2

3 A Szegedi Városi Ügyészség jelezte, hogy törvényességi felügyelet körében eljárva vizsgálja az idő közben nevet változtatott Micimackó a Megkésett Beszédű Csongrád Megyei Gyerekekért Alapítvány működését. Tájékoztattak bennünket, hogy az alapítvány nem működik, illetőleg az ügyintéző szerv tagjai lemondtak. Az Ügyészség törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva még nem kezdeményezte az alapítványt megszüntetését mivel nagy összegű tartozása van az Önkormányzattal szemben. Arra való tekintettel, hogy a hátralék bérleti díj tartozásból ered megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a bérlemény területén hagyott vagyontárgyakra lehet-e zálogjogot alapítani a követelés egy részének teljesítése érdekében. Mivel a hátrahagyott vagyontárgyak értéktelenek voltak nem érvényesítettük ezen törvény adta lehetőséget. Tekintettel arra, hogy alapítvány esetében a kuratórium elnökének vagyonára nem terjed ki az alapítvány hátralékának érvényesíthetősége, nincs lehetőség a követelés behajtására polgári jogi úton. A Csongrád Megyei Bíróság az alapító által az alapítvány megszüntetése iránt benyújtott kérelme ügyében január 12-én jelezte az Önkormányzat részére, hogy az alapítványnak sem ingatlana, sem készpénze, sem egyéb vagyona nincsen, csupán egy ,- Ft összegű adótúlfizetése van az APEH-el szemben. Abban az esetben, amennyiben az Önkormányzat a ,-Ft mínusz ,-Ft összeg követeléséről le tud mondani, akkor lehetőség van ennek a ,-Ft-nak az Önkormányzat részére történő átutalására és az alapítvány megszüntetésére. Fenti tényekre tekintettel javasoljuk, hogy a 25/2003. (VI.23.) Kgy. rendelet 19/A. b) pontja alapján a Közgyűlés a ,- Ft összegű követelésről mondjon le. 3. Ingatlanok átadása a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. a) A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal a április 21. napján kelt Sz01/1794-3/2009. számú határozatában kötelezte Szeged MJV Önkormányzatát a Szeged II. kerület zártkert hrsz. alatti, 822 m2 alapterületű, 1/1 részben Galzó Polyák István magánszemély tulajdonában lévő ingatlan kisajátítására, illetve a kisajátítási kérelem benyújtására, mivel az ingatlant Szeged MJV Építési Szabályzata I. rendű közlekedési célú közterületként tartalmazta, valamint a tulajdonossal a kérelem benyújtásától számított három éven belül nem jött létre a szükséges adásvételi szerződés. Szeged MJV Önkormányzata kérelmére az Államigazgatási Hivatal az Sz01/ /2009. számú, november 10. napján kelt határozatában rendelkezett az ingatlan kisajátításáról. Az Önkormányzat az ingatlant birtokba vette, tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásban feltüntetésre került. Az ingatlan jellegére tekintettel indokolt annak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére való átadása. b) A Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal u szám alatti, 17528/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, az LPG-NET vállalkozó, kereskedő egyéni cég - képviseletében Dr. Győrfy László egyéni vállalkozó május 26. napján jelezte Hivatalunk felé, hogy a tulajdonát képező ingatlan valóságban meglévő és ingatlan-nyilvántartási telekhatára eltér egymástól, az Önkormányzat a magántulajdonú ingatlan egy részét jogcím nélkül, közterületként birtokolta. A tulajdonos jelezte, hogy a jelenlegi kerítést az ingatlan-nyilvántartási telekhatárra kívánja áthelyezni. A Főépítész szakvéleményének megfelelően telekalakítási vázrajz készült melyből megállapításra került, hogy mindösszesen 298 m2 alapterületű, a SZÉSZ szerint közlekedési célú közterület megjelölésű ingatlanrész önkormányzati tulajdonba kerülése szükséges. Az ingatlanrész vonatkozásában az IKV Zrt szeptember 23. napján értékbecslést készített, mely a területre ,-Ft/m2 értéket állapított meg. Ezen vételárat az LPG-NET egyéni cég is elfogadta, így a telekalakítási eljárást követően az adásvételi szerződés augusztus 31. napján aláírásra került, a Szeged-Tápé belterület 17528/4 hrsz.-ú, közterület megjelölésű, 298 m2 alapterületű ingatlan az Önkormányzat tulajdonát képezi. Ezen ingatlan közterület funkciót tölt be, így indokolt átadása a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. 3

4 c) Még évben ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába került az 10006/1 hrsz.-ú ingatlan mintegy 1068 m2 alapterületű része. Ennek eredményeképpen kialakult 10005/2 hrsz.-ú, mintegy 2403 m2 alapterületű, saját használatú út megjelölésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére való átadása szükséges. d) A Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ megközelítése a Nyugati elkerülő út III. ütemének megvalósítását követően csak a tervezett bekötőúton keresztül lesz lehetséges. A bekötőút építési engedélyében ugyanis az illetékes közlekedési hatóság előírta, hogy a jelenleg ideiglenesen engedélyezett csomópontot a Nyugati elkerülő út forgalomba helyezésekor le kell zárni. Mivel a bekötőúthoz szükséges földterületek magánkézben voltak, ezért Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évben megvalósította az érintett földrészletek megvásárlását. Ezen vásárlást követően a Szeged II. kerület belterület 16896/40, 16896/83, 16896/85, 16896/87, 16896/89, 16896/91, /93, 16896/95 és 16896/97 hrsz.-ú, út megjelölésű ingatlanok az Önkormányzat tulajdonába kerültek. Az ingatlan művelési ágára és rendeltetésére tekintettel a terület átadása szükséges a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpofit Kft. részére. e) A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal a /2007. számú határozatával helyt adott Szeged Megyei Jogú Város kisajátítási kérelmének a Szeged, I. kerület, belterület 2171/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, melynek alapján kialakításra került a Szeged, I. kerület 2171/3 hrsz.-ú, 1008 m2 alapterületű, kivett lakóház udvar megjelölésű és a 2171/4 hrsz.-ú 243 m2 alapterületű kivett utca megjelölésű ingatlanok. A Szeged, I. kerület 2171/4 hrsz.-ú ingatlan az Önkormányzat tulajdonába került. Az ingatlan művelési ágára és rendeltetésére tekintettel a terület átadása szükséges a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. 4. A Szeged, Udvarhelyi utca és a Maros töltés között elhelyezkedő területet érintő településrendezési szerződés A Szeged, Udvarhelyi utca és a Maros töltés között a Szeged, külterület 117/4, 117/5, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 0119/13, 0119/23, 0119/24, 0119/25, 123/1 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai az ezen ingatlanokat és az önkormányzati tulajdonú Szeged, külterület 118 és 120 hrsz.-ú ingatlanokat érintően családi házas lakóövezetet kívánnak megvalósítani a hatályos, erre a területre a 13/2001. (IV.17.) Kgy. számú határozattal elfogadott építési szabályzatnak megfelelően. A kivitelezés során a Beruházó több infrastrukturális fejlesztést hajtana végre a területrészen. A Szegedi Építési Szabályzattal összhangban megvalósítaná saját költségen az új lakóövezet út és közműhálózatát, meglévő önkormányzati tulajdonú utat fejlesztene, illetőleg az elkészített beruházásokat térítés mentesen az Önkormányzat tulajdonába adna át. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tárgyi beruházás jogi és kivitelezési kérdéseinek tisztázása érdekében az előkészített településrendezési szerződést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 5. A Szeged, Szőregi út 80. szám alatti (1588/1 hrsz.) ingatlan értékesítésre történő kijelölése A Szeged, Szőregi út 80. szám alatti egykori Árpád Nevelőotthon a közeljövőben elveszti funkcióját, további hasznosításának legmegfelelőbb módja az ingatlan értékesítése. A Szőregi út 80. szám alatti ingatlan főút mellett, frekventált helyen található, környezetét sportcentrum, lakóházak, telephelyek és üzletházak képezik. Az ingatlan nagyméretű (2 ha 6183 m2 alapterületű), szabályos alakú, összefüggő sík fekvésű területen található, szabadon álló hagyományos épületszerkezetű magas tetős földszint + egyemeletes főépülettel valamint kapcsolódó földszintes kiszolgáló épülettel beépített. A főépület a XX. század elején épült, közepes műszaki állapotban van, a régi építésből adódóan az épületek egyes szerkezeti elemei elöregedtek, 4

5 elhasználódtak. A melléképületek részben az 1960-as években, részben évben épültek, általánosságban jó műszaki állapotúak. A felépítmények összes hasznos alapterülete 2202 m2. Az ingatlan fekvéséből, adottságaiból adódóan többcélú hasznosításra alkalmas. A jelenlegi szabályozási terv szerinti övezeti besorolása Ki. (Különleges - intézményi zóna) , azonban Szeged MJV Közgyűlése az 594/2009. (XII.11.) Kgy. sz. határozatban kezdeményezte a környezethez való illeszkedés és hatékony területhasználat követelményeinek érvényesítése érdekében a "Ki" különleges intézményi zóna "Lk" kisvárosias lakózónára való módosítását (Munkaközi javaslatként az Lk besorolás merült fel). Az ingatlanról Nagy Ferenc igazságügyi szakértő február 9. napján értékbecslést készített, mely alapján - figyelemmel a jövőbeni Lk zónabesorolásra is - a javasolt értékesítési ár telekárral együtt: ,-Ft. Várhatóan ezen vételárat nem fogja befolyásolni a szabályozási terv közeljövőben esedékes módosítása, amennyiben bármilyen később felmerülő tény vagy körülmény az ingatlan forgalmi értékét befolyásolná, úgy a pályázati alapár megállapítása ismételten Szeged MJV Közgyűlése elé kerül előterjesztésre. Az ingatlan kiürítése folyamatban van, az értékesítésére csak ezen kiüresítést követően kerülhet sor. Az ingatlanról készített értékbecslés a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján megtekinthető. Az ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) 17/A. (1) bekezdésének c) pontja alapján a Közgyűlés jogosult dönteni. 6. A Szeged, Vörösmarty u. 3. szám alatti, 3990 hrsz.-ú és a Szeged, Boross József u. 5. szám alatti, 25634/2 hrsz.-ú ingatlanok cseréje. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az 524/2009. (XI.6.) Kgy. sz. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Szeged, Vörösmarty u. 3. szám alatti (3990 hrsz.-ú) ingatlant és a Magyar Állam tulajdonában álló Szeged, Boross József u. 5. szám alatti (25634/2 hrsz.-ú) ingatlant értékarányosan el kívánja cserélni. Ezen határozatban rendelkezett a Közgyűlés arról is, hogy amennyiben a Szeged, Boross József u. 5. szám alatti ingatlan értéke magasabb, úgy legfeljebb bruttó 60 millió forint összeg erejéig az Önkormányzat téríti meg a különbözetet. Tekintettel arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium által elkészített értékbecslések az értékkülönbözetet 66.4 millió forintban állapították meg, az 524/2009. (XI.6.) Kgy. sz. határozat módosítása szükséges a csereszerződés létrejöttéhez. 7. Szeged, III. kerület hrsz.-ú ingatlan területrésze forgalomképességének megváltoztatása Az Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság november 10-én kelt megkeresésében jelezte, hogy a Maty Fehértói belvízrendszer fejlesztése tárgyú projekt (Pályázat azonosítója: DAOP 5.2.1/B ) megvalósítása érdekében meg kívánja vásárolni a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Szeged III. kerület hrsz.-ú, kivett saját használatú út megjelölésű ingatlan 350 m2-es területrészét. Az állami vagyonról szóló évi CVI. tv. 28. (5) bekezdése alapján a tulajdonjog átruházása esetén az ingatlan a Magyar Állam tulajdonába kerül, az MNV Zrt. pedig nem visszterhes vagyonkezelési szerződést köt az érintett ingatlanra az Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal. 5

6 Szeged Megyei Jogú Város Főépítészének állásfoglalása alapján a megvásárolni kívánt területrész övezeti besorolása Gksz , azaz a hatályos SZÉSZ rendelkezései alapján nincs akadálya az ingatlanrész elidegenítésének. Mivel a Szeged, III. kerület, hrsz.-ú ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyontárgyak közé tartozik, ezért az értékesítésről szóló döntés meghozatalának feltétele az érintett ingatlanrész forgalomképességének megváltoztatása. Az önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 15. (7) bekezdése alapján a tárgyi területrész forgalomképessé nyilvánításáról Szeged MJV Közgyűlése jogosult dönteni. Kérem a T. Közgyűlést, hogy döntését meghozni szíveskedjen. Szeged, február 12. Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester 6

7 .../2010. (...) Kgy. sz. K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester 5527/2010. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendeletének 15. (7) bekezdése alapján, értékesítés céljából az Önkormányzat tulajdonát képező a határozat melléklete szerinti helyszínrajzon megjelölt Szeged I. kerület, 1039 hrsz.-ú, kivett közút megjelölésű ingatlan mintegy 277 m2 alapterületű ingatlanrészének forgalomképesség szerinti besorolását forgalomképesre változtatja meg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által a területrész út jellegének megváltoztatását kimondó határozat jogerőre emelkedésének napjával. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a Lukács Ervint, Lukácsné Dr. Szabados Ilona Erikát és Tóth Lászlót, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vonatkozásában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság előtt saját költségükre kezdeményezzék a tárgyi ingatlanrész vonatkozásában a közút jellegének megszüntetéséhez szükséges eljárást. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, Városüzemeltetési Iroda. k.m.f. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül: 7

8 .../2010. (...) Kgy. sz. határozat melléklete 8

9 ..../2010. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester 5527/2010. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.23.) Kgy. rendelet 19/A.. b.) pontja alapján a MICIMACKÓ A MEGKÉSETT BESZÉDŰ CSONRÁD MEGYEI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNYT terhelő ,-Ft bérleti díj hátralékból ,-Ft összegű követelésről lemond. 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert: a fennmaradó ,- Ft összegű hátralék megtérítése érdekében kezdeményezze a Csongrád Megyei Bíróságnál, hogy az Alapítvány megszüntetése során a Alapítványt megillető ,- Ft adótúlfizetést az Önkormányzatnak utalja át. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Jegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. k.m.f. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül: 9

10 .../2010. (..) Kgy. sz. K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester 5527/2010 számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés i/ pontja, és a 16. (1) bekezdése alapján az alábbi ingatlanokat 2010 január 1.-i határnappal a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a közhasznú feladata ellátása céljából átadja: Szeged, II. kerület zártkert hrsz. Szeged II. kerület Tápé belterület 17528/4 hrsz. Szeged II. kerület belterület 10005/2 hrsz. Szeged II. kerület belterület 16896/40, 16896/83, 16896/85, 16896/87, 16896/89, 16896/91, /93, 16896/95 és 16896/97 hrsz. Szeged, I. kerület belterület 2171/4 hrsz. A Közgyűlés utasítja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy az ingatlanokat kataszteri számviteli nyilvántartásba vegye fel. Határidő: március 31. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Városüzemeltetési Iroda, Ingatlanvagyon-kataszter vezetője. k.m.f. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül: 10

11 .../2010. (...) Kgy. sz. K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester 5527/2010. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, az ÖNKORMÁNYZAT és Agócs Róbert és Antal István, mint a Szeged, I. külterület 117/4, 117/5, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 0119/13, 0119/23, 0119/24, 0119/25, 123/1 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosainak (településrendezők) képviselői között kötendő településrendezési szerződést. 2. A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Botka László polgármestert az 1. pontban meghatározott a településrendezési szerződés aláírására. 3. A Közgyűlés a Ptk a szerinti közérdekű célként határozza meg a tárgyi beruházás során megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó közcélú létesítmények, különösen az utak, járdák kivitelezését. Ezen cél érdekében teljesített kifizetéseket közérdekű kötelezettségvállalásnak tekinti. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Kabinet, a Fejlesztési Iroda és a Városüzemeltetési Iroda. Kmf. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül: 11

12 1. sz. melléklet a.sz. közgyűlési határozathoz TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,adószáma: , törzsszáma: , KSH-szám: , képviseletében: Dr. Botka László polgármester), továbbiakban ÖNKORMÁNYZAT másrészről Agócs Róbert ( 6726 Szeged Erdélyi tér 9., született:..., anyja neve:...,) és Antal István (6723 Szeged Csongrádi sgt. 67/b fsz2, született:...,anyja neve:...), mint településrendezők közös képviselői, meghatalmazottai között az alábbi feltételekkel: 1. Bevezető rendelkezések 1. Felek rögzítik, hogy Tulajdonos Lakcím Hrsz. Laczó Viktória 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u /4 Dr. Tóth Veronika 6900 Makó Szirbik Miklós u. 7/a 0117/5 Antal István 6723 Szeged Csongrádi sgt. 67b fsz2 Agócs Róbert 6726 Szeged Erdélyi tér /6 Agócs Sándor 5000 Szolnok Sarló u. 1 3.em5 0117/7 Némethné Koczka Edit 6900 Makó Kelemen L. u.57 Németh László 6900 Makó Kelemen L. u. 57 Antal István 6723 Szeged Csongrádi sgt. 67b fsz2 Árva Zsolt 6723 Szeged, Dankó P. u. 3/b. Árva Zsoltné 6723 Szeged, Dankó P. u. 3/b. Király István 6726 Szeged Fő fasor 90/A 0117/8 Baranyi Sándor 6725 Szeged Kisfaludy u /1 Agócs Róbert 6726 Szeged Erdélyi tér /9 Berzeviczi Ernő 6756 Tiszasziget Kossuth u /10 Dr Bába Istvánné 6726 Szeged Marostői u /13 Domonkos András 6726 Szeged Hargitai u /1 Dr Bába Istvánné 6726 Szeged Marostői u /23 12

13 Dr Bába Istvánné 6726 Szeged Marostői u /24 Dr Bába Istvánné 6726 Szeged Marostői u /25 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok a TELEPÜLÉSRENDEZŐK kizárólagos tulajdonát képezik A Szeged, I. kerület, külterület 0118 hrsz.-ú, a Szeged, I. kerület, külterület, 0120 hrsz.- ú és a Szeged I. kerület belterület 692 hrsz.-ú ingatlan az ÖNKORMÁNYZAT tulajdonát képezik. 2. Településrendezési rendelkezések 2.1. Szerződő felek megállapítják, hogy az 1. pontban meghatározott fejlesztési ingatlanok vonatkozásában a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 59/2003. (XII.5.) Kgy. rendelet Szeged, I. kerület belterület 692 hrsz.-ú ingatlant kivéve - a terület belterületbe vonását irányozza elő, mint tervezett beépítésre szánt terület A TELEPÜLÉSRENDEZŐK vállalják, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező helyszínrajzon és a szerződés 1. pontjában meghatározott ingatlanokon a 2.3. pontban meghatározott településrendezési feladatokat megvalósítják A TELEPÜLÉSRENDEZŐK kötelesek saját költségükön kialakítani a fejlesztési területhez tartozó, az 59/2003. (XII.05.) Kgy. rendeletben (SZÉSZ) meghatározott közlekedési célú, illetőleg a közműfejlesztésekhez szükséges közterületeket és azokat térítésmentesen az ÖNKORMÁNYZAT kizárólagos tulajdonában adni. Ezen területeket az ÖNKORMÁNYZAT elfogadja és azokat közútként, illetőleg közterületként fogja hasznosítani. Az ÖNKORMÁNYZAT a tulajdonába kerülő ingatlanokat a TELEPÜLÉSRENDEZŐK rendelkezésére bocsátja építési területként, akik azokat a funkciójuknak ( közút, közművezetékek) megfelelően üzemeltetik tovább a 4.2. pontban meghatározott időpontig. Felek az ingatlanok tulajdonba és üzemeltetésbe adásáról külön szerződést kötnek A TELEPÜLÉSRENDEZŐK kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját költségükön megvalósítják az 1. pontban meghatározott fejlesztési terület teljes közművesítését, ami a beépítésre kerülő területek ellátásához szükséges szennyvíz elvezetésére szolgáló csatorna hálózatot, a csapadékvíz elvezetési hálózatot, az ivóvíz hálózatot, a térvilágítási és elektromos energiaellátási hálózatot, gázhálózatot és a beépítésre kerülő területek ellátása érdekében ezen közművek bekötéseit jelenti. A TELEPÜLÉSRENDEZŐK vállalják továbbá, hogy saját költségükön, összhangban a Szegedi Építési Szabályzat rendelkezéseivel és az évi I. törvénnyel kiépítik a fejlesztési terület úthálózatát, annak tartozékaival egyetemben A TELEPÜLÉSRENDEZŐK kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a Szeged I. kerület, külterület 0118 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztását, saját költségükön a 2.3. pontban meghatározott telekalakítással egyidejűleg megvalósítják (belterületbe vonás céljából) Az 1.1. pontban meghatározott ingatlanok művelési ágára (számtó, legelő, fásított legelő, erdő) való tekintettel a tárgyi ingatlanok más célú hasznosításának engedélyeztetése 13

14 szükséges. Ezen engedélyeztetési eljárás lefolytatása a TELEPÜLÉSRENDEZŐK kötelezettsége, illetőleg a TELEPÜLÉSRENDEZŐK kötelessége megfizetni a kiszabásra kerülő földvédelmi járulékot (újraerdősítési költséget). 3. Forgalmi adó fizetési kötelezettségek 3.1. A TELEPÜLÉSRENDEZŐK kijelentik, hogy amennyiben a 2.3 és 2.4. pontokban meghatározott beruházások és vagyonátadások végleges átadás-átvétele, illetve a jelen jogügylet kapcsán ÁFA, vagy illetékfizetési kötelezettség jelentkezik, illetve az ezzel kapcsolatban felmerülő összes költséget (pl.:ügyvédi munkadíj, eljárási illeték stb. ) a TELEPÜLÉSRENDEZŐK fizetik meg. 4. Szolgáltatások átadása/átvétele/szavatossági jogok 4.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2.4. pontban meghatározottak szerint kiépített ivóvíz -és szennyvízelvezető hálózatot az ÖNKORMÁNYZAT sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően a Szegedi Vízmű Zrt., mint leendő üzemeltető előzetes nyilatkozatának figyelembevételével vagyonátadási megállapodás keretében veszi át. Az elektromos energia hálózat, gázhálózat, közvilágítási hálózat a szolgáltatók részére kerül átadásra. Szerződő felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben az ivóvíz szennyvízelvezető hálózat kiépítésére vonatkozó engedélyek lehetővé teszik az ütemezett kivitelezést és az ütemezett műszaki átadást, úgy ezen beruházási munkálatok ÖNKORMÁNYZAT részére történő átadása is történhet ütemezetten az előzőeknek megfelelően Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2.4. pont szerint megépült utakat és a 2.3. pont szerint kialakított közterületeket az ÖNKORMÁNYZAT vagyonátadási megállapodás keretében az utak forgalomba helyezését követően térítésmentesen veszi át. A TELEPÜLÉSRENDEZŐK a forgalomban helyezési eljárást akkor kezdeményezhetik, ha a kialakított építési telkek legalább 80%-án a felépült építményekre a használatbavételi engedély jogerőre emelkedett. Ezen átadás-átvételi eljárás időpontjában kerül sor a lakóterületen belüli közüzemi viziközmű (ivóvíz, szennyvíz) hálózat felülvizsgálatára is. A felülvizsgálat során észlelt nem üzemszerű működésből eredő meghibásodásokat (rongálások) a TELEPÜLÉSRENDEZŐK a saját költségükön kötelesek megjavíttatni. A TELEPÜLÉSRENDEZŐK vállalják, hogy a kialakításra kerülő építési telkek adásvételi szerződéseiben tájékoztatják a vevőket, hogy a fent meghatározott időpontig az építési területként funkcionáló közterületek üzemeltetése a TELEPÜLÉSRENDEZŐK feladata A TELEPÜLÉSRENDEZŐK által elvégzett beruházások tekintetében a szavatossági felelősségre a Polgári Törvénykönyv általános szabályai irányadóak. A TELEPÜLÉSRENDEZŐK kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ÖNKORMÁNYZAT javára engedményezik (a tárgyi beruházások ÖNKORMÁNYZAT részére történő átadását követő 15 napon belül) az általa megbízott vállalkozással szembeni szavatossági igényeiket abban az esetben, amennyiben a szerződés 7.1. pontjának megfelelően harmadik személyt teljesítési segédként igénybe vesz a kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban. 5. Egyéb rendelkezések 5.1. Szerződő felek rögzítik, hogy valamennyi a 2.4. pontban meghatározott beruházás megvalósításához kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése a TELEPÜLÉSRENDEZŐK kötelessége és költsége. 14

15 5.2. A TELEPÜLÉSRENDEZŐK vállalják, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező beruházások megvalósítása során a vonatkozó jogszabályokat, hatósági előírásokra, műszaki előírásokat, szabványokat, szakmai követelményeket betartják és folyamatosan egyeztetnek a városi főépítésszel, az illetékes szakirodákkal (SZMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája) és a területileg illetékes útügyi hatósággal A TELEPÜLÉSRENDEZŐK a szerződésben foglaltak megvalósítását vállalkozó igénybevételével is teljesítheti Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás megvalósulása érdekében egymással együttműködnek, az ÖNKORMÁNYZAT vállalja, hogy a teljesítést minden rendelkezésére álló eszközzel előmozdítja, ide nem értve az ÖNKORMÁNYZAT jogalkotási tevékenységét. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodásban írt célok elérése szempontjából minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul írásban tájékoztatják A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a TELEPÜLÉSRENDEZŐK a jelen megállapodás alapján végzett 2.4. pontban meghatározott beruházási tevékenységről, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során, azzal összefüggésben tudomására jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiákat csak az ÖNKORMÁNYZATTAL előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatják. A TELEPÜLÉSRENDEZŐK ezen tárgyban kiadott nyilatkozata azonban kizárólag az általa elvégzett munkálatok mindenkori állapotára vonatkozhat. 6. Az ÖNKORMÁNYZAT nyilatkozatai és kötelezettségei 6.1. Az ÖNKORMÁNYZAT vállalja, hogy a 2.3., 2.4, 2.5. pontokban meghatározott beruházások megvalósításához szükséges, hatáskörébe tartozó tulajdonosi nyilatkozatokat esedékességkor megteszi Az ÖNKORMÁNYZAT kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a TELEPÜLÉSRENDEZŐK a szerződés 2.3, 2.4. és 2.5. pontjában meghatározott településrendezési célokat teljesítik, úgy a fejlesztési terület belterületbe vonására vonatkozó előterjesztést (összhangban a évi CXXIX. törvény 15.. (2) bekezdésének rendelkezéseivel) támogatólag Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elé terjeszti, a TELEPÜLÉSRENDEZŐK és az ÖNKORMÁNYZAT által megkötendő külön megállapodás alapján. A belterületbe vonási eljárás lefolytatásának azonban nem feltétele, hogy a 2.3 és 2.4. pontban meghatározott úthálózat kopórétege elkészüljön. 7. Záró rendelkezések 7.1. A TELEPÜLÉSRENDEZŐK bármikor jogosultak arra, hogy a jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket mentesülést eredményező hatállyal részben, vagy egészben harmadik személyre átruházzák. A TELEPÜLÉSRENDEZŐK az ÖNKORMÁNYZAT külön hozzájárulása nélkül is jogosultak a jelen szerződés teljesítése során harmadik személyeket teljesítési segédként igénybe venni, ezek tevékenységéért ugyanakkor sajátjukként felelnek. Egyebekben a TELEPÜLÉSRENDEZŐKNEK a szerződésbeli kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban egyetemleges felelősségük áll fenn Felek rögzítik, hogy a TELEPÜLÉSRENDEZŐK a beruházások kivitelezési költségeit kizárólag abban az esetben vállalják teljes mértékben viselni, amennyiben az erre vonatkozó 15

16 építési engedélyt megkapják. A TELEPÜLÉSRENDEZŐK vállalják, hogy a hatósági előírásoknak megfelelő formában és tartalommal nyújtják be a kérelmet. Amennyiben a hivatkozott építési engedély kiadási kérelem elutasításra kerül, nem a TELEPÜLÉSRENDEZŐK mulasztása miatt, úgy jelen megállapodás az elutasító határozat jogerőre emelkedésének napjával minden további eljárás nélkül megszűnik A szerződő felek cselekvőképes magyar állampolgárok, illetőleg törvényesen bejegyzett önkormányzat, melyre tekintettel szerződési képességük semmilyen vonatkozásban nem korlátozott, vagy kizárt. A felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására jogosultak, a szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a meghiúsulás jogkövetkezményei, a megállapodás módosítása és megszüntetése tekintetében a PTK. rendelkezései az irányadók Az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen közvetlen egyeztetések útján kísérlik meg rendezni, annak eredménytelensége esetén vitás kérdéseik eldöntésére hatáskörtől függően a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki Jelen megállapodást a Felek kizárólag írásban, egybehangzóan módosíthatják. Felek a jelen megállapodást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Településrendezők képviseletében: meghatalmazása alapján Dr. Botka László polgármester Agócs Róbert, Antal István 16

17 17

18 .../2010. (...) Kgy. sz. K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester 5527/2010. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 17/A. (1) bekezdésének c) pontja és 46. (4) bekezdés alapján az Önkormányzat tulajdonában levő Szeged, I. kerület belterület 1588/1 hrsz.-ú, Szőregi út 80. szám alatti ingatlant - annak kiüresítését követően - nyilvános pályázat útján, versenyeztetési eljárás keretében, licitálással történő értékesítésre kijelöli. 2. A pályázati alapár: ,-Ft azaz négyszázhétmillió-hatszázezer forint. 3. A Közgyűlés az ingatlan értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátásával az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-t bízza meg. 4. A Közgyűlés felkéri az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a pályázati kiírás, valamint az adásvételi szerződés tervezetet legkésőbb az ingatlan kiürítéséig a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elé jóváhagyásra terjessze elő. 5. A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Botka László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Jegyzői Iroda, az IKV Zrt., valamint a Városüzemeltetési Iroda Kmf. Dr. Botka László Dr. Mózes Ervin Polgármester Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül: 18

19 .../2010. (...) Kgy. sz. K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester 5527/2010. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés az 524/2009. (XI.6.) Kgy. sz. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 3. Abban az esetben, amennyiben a Magyar Állam tulajdonában lévő Szeged, Boross József utca 25634/2 hrsz.-ú ingatlan MNV Zrt. Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsa által meghatározott értéke magasabb, úgy az értékkülönbözetet legfeljebb bruttó ,-Ft összeg erejéig részletekben, az elvégzett felújítási munkák számláinak esedékességéhez kapcsolódóan vagy az MNV Zrt., illetve felhatalmazása alapján a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezése esetén egy összegben pénz megfizetésével téríti meg Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Kabinet, a Fejlesztési Iroda és a Városüzemeltetési Iroda. Kmf. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül: 19

20 .../2010. (...) Kgy. sz. K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester 5527/2010. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 15. (7) bekezdése alapján, értékesítés céljából az Önkormányzat tulajdonát képező Szeged III. kerület, hrsz.-ú, kivett saját használatú út megjelölésű ingatlan mellékelt térképvázlaton megjelölt 350 m2 alapterületű ingatlanrészének forgalomképesség szerinti besorolását forgalomképesre változtatja meg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által a területrész út jellegének megváltoztatását kimondó határozat jogerőre emelkedésének napjával. 2. A Közgyűlés felhatalmazza az Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vonatkozásában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság előtt saját költségükre kezdeményezzék a tárgyi ingatlanrész vonatkozásában a saját használatú út út jellegének megszüntetéséhez szükséges eljárást. 3. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti forgalomképesség változás ingatlanvagyon - kataszteren történő átvezetéséről. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, Városüzemeltetési Iroda, valamint az ATIKÖVIZIG. Kmf. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül: 20

21 .../2010. (...) Kgy. sz. határozat melléklete 21

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 9. Vodafone Magyarország Zrt.-vel közérdekű szolgalmi

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról

Tárgy: Döntés a Pest Megyei Kormányhivatallal közösen használt ingatlanrész üzemeltetési kiadásainak megosztása érdekében kötött megállapodásról Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: -.napirendi pont E - 19. Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről ,Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-6/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről Napirend:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-1742/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Tárgy: Javaslat a szarvasi úti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezésére

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes:

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 9. sz. napirendi pont 53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megye Önkormányzata, a BLSZSZK Fáy András Szakképző

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30 14251986 1425"1986 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/ Tájékoztató a 211/2013.(X.31.) Oh. számú határozat végrehajtásának tapasztalatairól, valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről

Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről Előterjesztés Bicske Városi Piac fenntartásáról és működtetéséről 1. előterjesztés száma: 179/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 16/2008 Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom

Részletesebben

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester

(lila---- Dr. Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.647/2013.VIII. ÜgyintézéS:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/225-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében

Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.: 5552-28/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. évben Határozati javaslat 10. számú melléklete I. A Tulajdonosi Bizottság

Részletesebben

XV. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

XV. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XV. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve pályázatot hirdet állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen

Részletesebben

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 1010/23402/2015 TÁRGY: A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. ÁLTAL MEGVÁSÁROLT, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJODONBA ADÁSA MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói 83 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Ülésvezetı: Dr. Botka László polgármester 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/146/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a és az alek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/2515/2015. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT. ÉS A PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NON PROFIT KFT. JOGVISZONYÁNAK RENDEZÉSE MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/281-1/2013/I Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Deák Ferenc utca 41. szám alatti ingatlanrész

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. Biatorbágy, 2011. december 05. Tarjáni István s.k. polgármester

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. Biatorbágy, 2011. december 05. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy ún. Szarvasugrás

Részletesebben