KISTARCSA NAGYKÖZSÉG VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA NAGYKÖZSÉG VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE"

Átírás

1 KISTARCSA NAGYKÖZSÉG VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE 2005.

2 KISTARCSA NAGYKÖZSÉG VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE

3

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kistarcsa Nagyközség bemutatása, a kezdeményezés indokolása Kistarcsa nagyközség múltja, helye, szerepe a térség településhálózatában Kistarcsa népességének, társadalmi szerkezetének, képzettségének jellemzôi Népesség Korszerkezet Képzettség Kistarcsa gazdasági fejlôdése, térségi szerepe A Nagyközség infrastrukturális fejlettsége Közmûhálózat Elektromos hálózat Ivóvíz ellátás Szennyvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés Gázellátás Hírközlô hálózat Kábeltelevízió Szemétszállítás Közúthálózat, közlekedés Közlekedés Az úthálózat kiépítettsége, a szilárd burkolatú utak aránya Kistarcsa Nagyközség intézményei Oktatás Mûvelôdés Mûvelôdési Ház Községi Könyvtár Egyházak Egészségügy Kistarcsai Családterápiás, Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat Községgondnokság Körzeti Rendôrség Polgárôrség Tûzoltóság Kistarcsa szellemi, kulturális és civil élete A településen mûködô társadalmi szervezetek bemutatása Egyesületek Jogi státusz nélküli csoportok Alapítványok A település pártélete A település civil élete Kistarcsa jelentôsebb rendezvényei Az önkormányzat intézményeinek és szerveinek kulturális tevékenysége Kistarcsa híres embere: Simándy József

5 7.6. Sportélet Kistarcsán mûködô sportegyesületek Lehetôségekrôl és a továbblépésrôl Településszerkezet, tervellátottság, lakásállomány, környezetvédelem Településszerkezet Tervellátottság Lakásállomány Mûemlékvédelem, építési örökség védelem Környezetvédelem Zöldfelület A település megjelenése, városias jellege Kistarcsa Önkormányzat mûködése és gazdálkodásának jellemzôi Az Önkormányzat bemutatása Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának szervei Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal Kapcsolattartás a lakossággal Testvérvárosi kapcsolat lehetôségek Az Önkormányzat gazdálkodása Kistarcsa térségi szerepének összefoglaló elemzése MELLÉKLETEK I.Önkormányzati adatok 1.KSH statisztika 2.Önkormányzati statisztika (kiegészítés a KSH statisztikához) 3.Képviselô-testületi határozat 4.Nyilatkozatok 5.Flór Ferenc Szakközépiskola és Gimnázium 6.Kölcsey Ferenc Általános Iskola 7.Szent István Általános Iskola és Mûvészeti Alapoktatási Intézmény 8.Nagyközségi Óvoda 9.Kistarcsai Kulturális Egyesület 10.Kéknefelejcs Hagyományôrzô népdalkör 11. Közösen Értük - Alapítvány a sérült fiatalokért 12.Kistarcsai Napok évi programfüzete II.Kerepestarcsa története (könyv) III.Pest megyei Flór Ferenc Kórház (könyv)

6 1. Kistarcsa Nagyközség bemutatása, a kezdeményezés indokolása Uszoda Pest megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa 9793 f s Nagyközség. Abudapesti agglomeráció els körgy r jéhez tartozik, közvetlenül határos délnyugatról a f várossal, a XVI. kerülettel. Nyugati szomszédja Csömör, észak-nyugati Mogyoród, észak-keleti Kerepes, keleti Nagytarcsa. A település a 3. sz. f út mentén terül el, amely jó közlekedési kapcsolatokat jelent a településnek mind a f város, mind az ország északkeleti területei felé. A településnek nemcsak közúti kapcsolatai, hanem tömegközlekedési kapcsolatai is kiemelked ek, mivel a 3. sz. f út mellett HÉV vonal is átvezet a településen. E két szerkezeti elem felértékeli a települést, el nyösen befolyásolja a gazdasági kapcsolatait. A szerkezetnek köszönhet en duális településközpont alakult ki Kistarcsán. Budapest közelsége miatt egyre többen érkeznek az ország minden tájáról településünkre, illetve a szuburbanizáció eredményeként egyre több betelepül érkezik Budapestr l is. Ennek eredményeként Kistarcsa lakosságszáma 1-2 éven belül eléri és meghaladja a f t január 1-én két szomszédos község, Kerepes és Kistarcsa állami utasításra Kerepestarcsa néven egyesült. Az évi rendszerváltást, majd az októberi önkormányzati választásokat is együtt élte meg a két település. Lakossági kezdeményezésre népszavazás útján december 11-én a két település szétvált. Kistarcsa Nagyközség stabil gazdasággal rendelkezik. Az ágazatonkénti foglalkoztatottak 70,2%-a dolgozik kereskedelemben és szolgáltatásban a településen. A településen 896 vállalkozás m ködik, melyek közül 6 a foglalkoztatottak tekintetében az f t foglalkoztató vállalkozások kategóriájába tartozik. Ezen cégek nemcsak kistarcsai lakosokat foglalkoztatnak. A település foglalkoztatási szempontból is vonzáskörzeti szerepet játszik. Kistarcsa több, a térségben nagy vonzer vel rendelkez közép- és emeltszint intézménnyel rendelkezik: Uszoda, Körzeti Rend r rs, Pest megyei Flór Ferenc Kórház, Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium, Kistarcsai Családterápiás 53

7 Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat, Központi Orvosi Ügyelet (Csömör, Kistarcsa, Kerepes, Nagytarcsa, Mogyoród). Az önkormányzat a kistérségi szervez désb l adódó lehet ségeket is igyekszik kihasználni, így vezet szerepet játszott a Hungaroring Környéki Települések Fejlesztési Közhasznú Társaság létrehozásában, illetve tagja a Gödöll és Környéke Regionális Turisztikai Egyesületnek is. A település már jelenleg is rendelkezik a városi szint ellátási feladatok végrehajtásához szükséges infrastruktúrával: helyi tömegközlekedés, villamos energia hálózat (kiépítettsége 100%), ivóvíz vezeték (kiépítettsége 100%), szennyvízcsatorna (kiépítettsége 92%), csapadékvíz csatorna (kiépítettsége 68,6%), földgázvezeték (kiépítettsége 96%), vezetékes telefon (kiépítettsége 100%), kábeltelevízió (kiépítettsége 80%), hulladékgy jtés (100%). Az összes útból a szilárd burkolatú út aránya 86,8%. Kistarcsa életében nagy szerepet játszanak a civil szervezetek. A településen 21 egyesület m ködik, ebb l 4 kulturális egyesület és 9 sportegyesület. 5 önszervez d csoport tevékenykedik a kulturális élet területén, 6 alapítvány vesz részt a közösségi munkában és 7 párt szervezete van jelen a helyi pártéletben. Az Önkormányzat elindította az új egészségház építését, mely átadásának tervezett id pontja szeptembere. A kialakításra kerül épület magas, városi szint szolgáltatásokkal várja a kistarcsai lakosságot. A tervek között szerepel sportcsarnok építése, bicikliút b vítése, okmányiroda létrehozása (Gödöll i iroda tagirodájaként), bölcs de alapítása, komposztáló udvar kiépítése novemberében felmérés készült arról, hogy a lakosoknak mi a véleménye a várossá válásról db kérd ív került kiosztásra, amib l 303 db érkezett vissza. A beérkezett válaszok alapján a várossá válást támogatók aránya 86%-os. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata Kerepes és Kistarcsa szétválása óta több ízben kezdeményezte a várossá válást, eddig eredménytelenül. Mindezek alapján kérjük pályázatunk kedvez elbírálását és bízunk a városi cím elnyerésében a évben. 64

8 Településünk jelképei A település jelképeit 1996-ban tervezték meg és készítették el. Címer Heraldikai leírás: Pajzs: álló, háromszög pajzs kék mezejében lebeg n: jobbra fordult, álló, jobbját felemel, vörössel fegyverzett, kiöltött vörös nyelv ezüst kakas. Sisak: szembe fordult, arannyal ékített, vörössel bélelt, pántos ezüst sisak, vörössel és kékkel ékített arany heraldikai koronával. Sisakdísz: jobbra fordult, magyaros vörös ruhás kar természetes színében, amint három arany búzakalászt tart. Takaró: Vörös-ezüst, kék-arany Felirat: A címerpajzs alatt lebeg, hármas tagolású, fecskefarok-végz dés íves arany szalagon feketével nagybet s KISTARCSA felirat. A településnév el tt és után egy-egy díszpont. Lobogó Álló téglalap alakú, 2:1 arányú fehér (ezüst) textil, aljában kék, felette vörös vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10 része. A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülr l mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó kétoldalas. Zászló A lobogó kal történ elforgatásával jön létre. A feliratos szalag nélküli színes címer szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas. Kistarcsa Nagyközség pecsétje Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmez közepén Kistarcsa címerének kontúrrajza. A címert kétoldalról és felül nagybet s körirat övezi: KISTARCSA NAGYKÖZSÉG PECSÉTJE. A felirat el tt, után és a szavak közt egy-egy díszpont. 75

9 2. Kistarcsa nagyközség múltja, helye, szerepe a térség településhálózatában Általános helytörténeti áttekintés Kistarcsa területén eddig kevés régészeti ásatást végeztek, pedig a jelek arra mutatnak, hogy lel anyagban gazdag a környék. Legkorábbi leleteink újk koriak (Kr. e ), a feltárásokból pedig arra lehet következtetni, hogy folyamatosan éltek itt emberek. A már nemzetiségek szerint is azonosítható maradványok alapján lakóhelyet alakítottak ki területünkön a kelták, vandálok, alánok, szarmaták és avarok. Az avar birodalom hanyatlása következtében a honfoglaló magyarok gyéren lakott területet találtak. A mai kistarcsai temet környékén feltárt lel hely tanulsága szerint a X-XII. században már állott itt település. Bár bizonyítékaink egyel re nincsenek, a hely közelsége valószín síti, hogy szerepe volt az Árpád házi hercegek (Szt. László és Salamon) mogyoródi csatájában (1074). A Tarcsa név el ször 1352-ben jelenik meg, mivel a település 1452-ig a Tarchai család birtoka volt b l származik az els olyan dokumentum, amely Fels tarcsa néven különálló településként jelöli a mostani Kistarcsát. A török hódítás nem követelt helyi emberáldozatokat, viszont a XVI. század végén kezd dött tizenötéves háború idején ( ) elnéptelenedett a falu. A Rákóczi szabadságharc bukása után a Habsburg hívek között osztották fel a földterületeket. Grassalkovich herceg jóvoltából magyar jobbágyok helyett Trencsén és Nyitra megyéb l tótokat telepítettek a környékre. A jövevények száma nagyobb volt a magyar slakosságétól, így Kistarcsa a házasodások révén elszlávosodott. Az es szabadságharc tavaszi hadjáratának idején az isaszegi csata kapcsán Kistarcsán fejl dött fel az Aulich Lajos vezette sereg, melynek helyét a mai napig emléktábla rzi. Kistarcsa félrees település volt a Pest-Hatvan útvonal szempontjából. Jelent s változás állt be, amikor a XIX. század végén beindult a vasúti közlekedés. El ször g zmozdonyok jártak a pályán, majd 1919-ben meghosszabbították és egyben villamosították is a vonalat (Budapest-Gödöll ). A helyi érdek vasút a vele párhozamosan haladó 30-as f úttal jelenleg is fontos szerepet tölt be a kistarcsai lakosok közlekedési lehet ségei szempontjából. Mikor a középkorban épült kistarcsai templom elpusztult, a katolikus hívek Kerepesre jártak vallásukat gyakorolni. A romok köveit felhasználva 1880-ban kezdték meg a jelenlegi katolikus templom építését. Eleinte a kerepesi plébánia igazgatása alatt m ködött, majd a lakosság növekedése miatt, helyi kápolnaság indítását hagyta jóvá a váci püspök ban. 86

10 Kistarcsa Nagyközség gazdasági fejl dése Kistarcsa polgáriasodása, falusi jellegének elvesztése, területi növekedése és lakosainak gyarapodása 1908-tól indult el. A változások okaként a Gép és Vasútfelszerelési Gyár letelepedése és annak nagyszámú munkásigénye jelölhet meg. Az 1000 embert foglalkoztató gyár óvodával, iskolával, postával ellátott lakótelepet épített dolgozóinak a vasútvonal eddig lakatlan oldalán. A gyár cs djét követ en a terület és az épületek a Belügyminisztérium tulajdonába kerültek, majd 1930-tól internálótáborként üzemeltette és ig élte legsötétebb id szakát. Kés bb rend riskola lett, majd tartalékos tisztképz ként m ködött. A rendszerváltást k vet en az épületekbe hazánkban illegálisan tartózkodó külföldieket szállásoltak el. Jelenleg a terület fele a helyi önkormányzat tulajdonát képezi, ahol a Községgondnokság m ködik, a másik része a Belügyminisztérium kezelésében van. Az 1910-ben létesített vasgyár telep fejlesztésével elindult a falu Kerepes irányában történ terjeszkedése. A gazdasági világválság idején a vasgyár tönkrement. Részvényeit a Ganz Vagongyár vásárolta fel és 1928-ban a gépek leszerelésével, az épületek egy részének lebontásával, meg is szüntette. Területén néhány év múlva kisebb fonógyár létesült, mely fokozatosan fejl dött. A háború után államosított Fés sfonó és Szöv gyár 3 m szakos üzemben több mint 1000 embert foglalkoztatott. A privatizáció óta kisebb-nagyobb cégek m ködnek a területen. A nagyközség polgárosodása, intézményeinek fejl dése A XX. század eleji fellendülés éreztette hatását a közéletben is ban református templom, 1931-ben evangélikus szeretetotthon épült, mely jelenleg 30 fér hellyel rendelkezik. Ugyancsak a vasgyár m ködése eredményezte a sportkör, az olvasókör, a kaszinó, az iparkör létrejöttét, valamint amat r színjátszó társulat és dalárdák megalakulását. Kedvelt szórakozási lehet séget nyújtott a mozi. A fés sfonó berkein belül a szocialista rendszerben megalakult a KISZ klub, amelyhez a vállalat közösségi helyiséget is biztosított, ami a községi m vel dési ház szerepét is betöltötte. A prosperáló vasgyár anyagilag is jelent s szerepet játszott 1913 óta a nagyközség életében és jelenléte lényegesen átformálta Kistarcsa arculatát. A XX. század elején a növekv lakosság miatt a régi falusi jelleg iskola kicsinek és korszer tlennek bizonyult, ezért a lakótelepen új iskola építése vette kezdetét. A vasgyár megsz nésével a tisztvisel házakból alakították ki a 8 tantermes iskolát. Az igények ben egy új iskola megépítését eredményezték, majd a kórház és annak lakótelepének felépítése után újabb oktatási bázisok épültek t l egészségügyi szakközépiskola és gimnázium is található településünkön, amely 2004-t l már a helyi önkormányzat kezelésében van óta kisebb megszakítással m ködik óvoda a településen. Az intézmény ma két telephelyen m ködik a községben. A könyvtár gondolata 1903-ban merült fel el ször, mely 1952-ben lett intézményesítve, jelenleg kötetb l és 32 féle folyóiratból, multimédiás szolgáltatásokból válogathatnak a m vel dni vagy egyszer en csak kikapcsolódni vágyók. 97

11 A helyi érdek vasút villamosításával egy id ben kezd dött meg Kistarcsa villamos árammal történ ellátása. Azóta kiépült a víz, gáz, csatorna, telefon, kábeltévé és 2002-ben fejez dött be az utcák szilárd útburkolattal való ellátása. Az 1960-as évek elején a parasztság jelent s tartózkodása ellenére megtörtént a szövetkezetesítés. A Korábban Új Barázda nevet visel termel szövetkezet fúzió után a Szilas nevet vette fel. A privatizációt követ en több kisebb termel egységre bomlott épületeiben magánvállalkozások létesültek óta beszélhetünk helyi orvosi ellátásról. Jelenleg 4 háziorvossal és állandó ügyelettel m ködik az orvosi rendel. 2 gyermekorvos, 2 fogorvos és véd n i szolgálat is segíti a lakosság egészségének meg rzését. Az 1000 ágyas kórház 1979-ben nyitotta meg kapuit, azóta folyamatosan b vült, fejl dött, 2004-ben nagymérték felújításon ment keresztül január 1-én Kerepestarcsa néven egyesítették Kistarcsa és Kerepes közigazgatását. Mivel a két szomszédos település mindig is önálló életet élt, az 1994-es népszavazás eredményeként december 11-én újra külön önkormányzatok vezetik a községek életét. Részben településfejlesztési hozzájárulásból, nagyobbrészt állami forrásból uszoda épült Kistarcsán 1989-ben, amelynek korszer sítése 2004-ben valósult meg. 25 méteres medencéje sportolási és kikapcsolódási lehet séget nyújt a községben és a környéken él lakosok számára. A rendszerváltás óta 2 szupermarket, 2 üzletház, 1 nagy benzinkút, 2 butiksor, 1 autószalon és számos kis üzlet szolgálja a vásárlókat. Két pénzintézeti fiók telepedett Kistarcsára, az OTP és a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet. A Budapest és Gödöll közti kedvez földrajzi fekvésnek, valamint az infrastrukturális állapotnak köszönhet en a település szélein elhelyezked ipartelepeken több nagy cég lerakata és számos termel i üzem m ködik ben elindult a helyi buszközlekedés, amivel könnyedén elérhet a település bármely pontja. A kistarcsai lakosok közül egyre többen dolgoznak helyben, de még mindig nagyarányú a f városba ingázók száma, szabadidejüket viszont sportolási és kulturális programok közül választva kellemesen tölthetik el helyben is. Kistarcsa térségben betöltött szerepe Kistarcsa mai központi szerepének kialakulása három fejl dési szakaszra tehet. A település a XX sz. el tt nem foglalt el jelent s pozíciót a térségben, egyrészr l a területi elhelyezkedés miatt, másrészr l a szlovák lakosság zárt közösségi élete miatt. Az els fejl dési szakasz az 1900-as évekt l indult el, amely f ként az urbanizációs folyamatoknak tudható be. A Budapestre vándorló tömegek egy darabja leszakadt Kistarcsán az ide települ ipar miatt, ezen kívül elindult a környez településekr l is a munkaer -vándorlás. Ez azt jelentette, hogy a letelepedések és a naponta megjelen dolgozók részére megfelel intézményi és mentálhigiéniai hálózatot kellett kiépíteni. 10 8

12 A második szakasz a szocializmus id szakára tehet, egyrészr l a Fés sfonó munkaer igénye miatt, másrészr l a Budapesti túlnépesedésnek köszönhet en a f városban lakáshoz nem jutók a már viszonylag jó közlekedési és infrastrukturális állapotnak betudva, nagy számban építkeztek Kistarcsára. A folyamatnak köszönhet en tovább kellett fejleszteni a község intézményi ellátottságát és a szolgáltatások színvonalát, melynek eredményeként Kistarcsa a térségre kiható vonzása er södött. A harmadik fejl dési szakasz a rendszerváltást követ en indult el, amely már nem az urbanizációnak, hanem az szuburbanizációs folyamatnak köszönhet, ami a mai napig tartó dinamikus fejl dést eredményezi, továbbá a községet mikrocentrumi szerepkörbe helyezte. Kistarcsa intézményeinek és infrastrukturális fejlettségének köszönhet en mára elérte, hogy a Gödöll és környéke térségben alközponti szerepet szerzett. A környez települések - Nagytarcsa, Kerepes, Csömör - tartoznak közvetlen vonzáskörzetébe. A tervezett fejlesztések megvalósulását követ en er sítheti, kiterjesztheti központi szerepét. Kistarcsa szerepe a térség településhálózatában Kistarcsa Nagyközség a budapesti agglomeráció els körgy r jéhez tartozik, közvetlenül határos délnyugatról a f várossal, a XVI. kerülettel. Nyugati szomszédja Csömör, észak-nyugati Mogyoród, észak-keleti Kerepes, keleti Nagytarcsa. A település a 3. sz. f út mentén terül el, amely jó közlekedési kapcsolatokat jelent a településnek mind a f város, mind az ország északkeleti területei felé. A településnek nemcsak közúti kapcsolatai, hanem tömegközlekedési kapcsolatai is kiemelked k, mivel a 3. sz. f út mellett HÉV vonal is átvezet a településen. E két szerkezeti elem felértékeli a települést, el nyösen befolyásolja a gazdasági kapcsolatait. Kistarcsa alapító tagja a Hungaroring Környéki Települések Fejlesztési Közhasznú Társaságnak, illetve belépett a Gödöll és Környéke Regionális Turisztikai Egyesületbe is, így kíván aktív szerepl je lenni a térség fejlesztésének. A évben átvett Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium a régió ez irányú oktatásában játszik kiemelked szerepet. Az általános iskolák közül a Szent István Általános Iskola és M vészeti Alapoktatási Intézményben m köd zeneiskola szintén nem csak helyben jelent vonzer t. A év végén felújított központi orvosi ügyelet 5 településen (Kistarcsa, Kerepes, Nagytarcsa, Csömör, Mogyoród) látja el feladatát, mely szintén segíti a környez települések együttm ködését. A 2004-ben elindított egészségház építése 2005 szén kerül befejezésre, mely kellemes környezetben, magas színvonalú ellátást fog jelenteni a lakosság számára. A M vel dési Ház és a Kistarcsai Kulturális Egyesület által szervezett magas színvonalú rendezvények nemcsak a régiónak, de az egész országnak nyújtanak szórakozást. 11 9

13 3. Kistarcsa népességének, társadalmi szerkezetének, képzettségének jellemz i 3.1. Népesség A XX. század el tt a szlovák lakosság zárt közösségi életet élt. Kistarcsa területi növekedése és lakosainak gyarapodása 1908-tól indult el. Budapest közelsége és jó megközelíthet sége miatt a településre egyre nagyobb számban érkeznek a zöldövezetbe és a jó leveg re vágyó városi emberek. Szintén nagy számban érkeznek az ország egész területér l Budapest centrális szerepe miatt, munkalehet séget, megélhetést keresve. A jó közlekedésnek köszönhet en, tömegközlekedési eszközök igénybevételével is 30 perc alatt el lehet jutni a f város központjába. Az Önkormányzat Képvisel -testülete a felmerül igények miatt egyre több külterületet belterületté nyilvánít és alakít ki rajtuk közm hálózattal ellátott, többnyire lakópark jelleg lakóövezeteket. Ezáltal Kistarcsa lakosainak száma 5 éven belül elérheti és meghaladhatja a f t. Ez magával vonja az intézmények b vítését és fejlesztését. Lakónépesség alakulása belterületi, külterületi megoszlás között (KSH) Év Lakónépessé g száma összesen (f ) Belterületi népesség Külterületi népesség Néps r ség f /km 2 Belterületi néps r ség f /km 2 Száma f Aránya % Száma f Aránya % ,1 809,4 2463, ,9 870,9 Lakónépesség alakulása (f ) között Év F

14 3.2. Korszerkezet KSH évi adatai alapján Korcsoport (év) f x 264 Összesen: 9198 Korcsoportok megoszlása (f ) Korcsoportok (KSH) Kerepestarcsa* (f ) Kistarcsa (f ) 0-14 év év x Összesen: (* Csak összesített, kerepestarcsai adat található) Népmozgalom, fogyás (f ) (KSH) Természetes fogyás, szaporodás Vándorlási különbözet

15 3.3. Képzettség A 7 éves és id sebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség szerint a évben (f ) (KSH) Általános iskola els évfolyamát sem végezte el 126 Általános iskola 1-7 évfolyam 1394 Általános iskola 8. évfolyam 2061 Középiskola érettségi nélkül 1928 Középiskola érettségivel 2138 Egyetem, f iskola oklevél nélkül 191 Egyetem, f iskola oklevéllel 767 Összesen: 8605 Képzettség a korcsoport %-ban (f ) Kerepestarcsa* Kistarcsa f % f % 18-x középfokú végzettség , ,5 25-x fels fokú végzettség (egyetem, f iskola) 746 7, ,2 (* Csak összesített, kerepestarcsai adat található) 14 12

16 4. Kistarcsa gazdasági fejl dése, térségi szerepe 4.1. Gazdasági múlt általános bemutatása Kistarcsa lakosai a XIX. század végén els sorban gyári munkások, földm vel, kis és középparasztok, napszámosok és cselédek voltak. A Kistarcsa határában megépült Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Rt körül már 650 dolgozót foglalkoztatott. A 14 épületb l álló gyár közel 23 ezer m 2 - en terült el. Az es évekre a település iparos gárdája is egyre gyarapodott, ahol többek között 5 fodrász, 2 kútásó, 1 kútgy r és cementáru-készít, 1 szikvízgyártó, 2 órásmester és 3 ingatlanközvetít tevékenykedett. A községben 5 tüzel anyag-kereskedés, 2 épületanyag kereskedés, 2 háztartási bolt, 2 tejgy jt és 2 sütöde m ködött. A kocsmák és vendégl k közül több rendelkezett táncteremmel is. Kistarcsa helyi gyáripara a két világháború között a Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Rtb l és a Kistarcsa és Környéke Villamossági Rt-b l és a hazai Fés sfonó és Szöv gyár Rt-b l állt. Az évi világgazdasági válság következtében a Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Rt. beszüntette m ködését, mely nagyfokú munkanélküliséget eredményezett. Ezért néhányan önálló iparossá lettek, illetve egyre több ember kénytelen volt Budapesten munkát keresni. A XIX. század elején a mez gazdaságra a hagyományos növények termesztése volt a jellemz. A rohamosan kapitalizálódó ország f város közeli településein, így Kistarcsán is a helyi önellátásra berendezkedett parasztgazdaságok már nemcsak saját igényeik kielégítésére termeltek, hanem fokozatosan alakultak át piacra termel vé. A II. világháború visszavetette a település fejl dését, ami átalakuláshoz, szerkezeti változáshoz vezetett. A földbirtokosok földjének szétosztását követ en a településen n t a már földdel rendelkez k, földm velésb l él paraszti családok száma. Az 1960-as évek elején a parasztság jelent s tartózkodása ellenére megtörtént a szövetkezetesítés. A Termel Szövetkezetek megsz nésével, a privatizációt követ en több az épületek több kisebb egységre bomlottak, ahol magánvállalkozások alakultak. A f város gazdaságára épül elhelyezkedési lehet ségek következtében Kistarcsa népességének foglalkozási szerkezete is az ottani változásokat követte ig n tt az iparban és az épít iparban munkát vállalók száma, ekkor már az aktív keres k valamivel több, mint háromötödének ezek a gazdasági ágak nyújtották a megélhetést. Kés bb, f leg Budapest iparának visszafejlesztése hatására, csökkent az ebben a foglalkoztatási ágban dolgozók aránya. Az évi népszámláláskor az aktív keres k mindössze 35%-át tették ki. A kistarcsai lakosok közül egyre többen dolgoznak helyben, de még mindig nagyarányú a f városba ingázók száma

17 4.2. Gazdasági egységek, szervezetek, társulások, ágazatok, a magánszféra sajátosságai Az 1990-es évekt l folyamatosan a település gazdaságát a jelent s számú kis- és középvállalkozások létrejötte jellemzi. A KSH évi adatai szerint 3926 f aktív keres b l 29% az iparban és épít iparban foglalkoztatottak aránya, 0,8% a mez - és erd gazdaságban foglalkoztatottak aránya és 70,2% az egyéb foglalkoztatottak aránya. Az aktív keres k ágazatonkénti foglalkoztatottságának aránya (KSH, év) 2004-évben Kistarcsa Nagyközség illet ségi területén székhellyel illetve telephellyel rendelkez vállalkozások száma: 961. A vállalkozások m ködési forma szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: Vállalkozások száma (db) január Társas vállalkozások száma Egyéni vállalkozások száma Összesen: Jogi személyiség Jogi személyiség vállalkozások nélküli vállalkozások (Forrás: önkormányzati nyilvántartás január) Kistarcsa Nagyközség Budapest közvetlen vonzáskörzetében, a f városi határától cca. 1 kmre elhelyezked település. E sajátosságából adódóan több f városi illetve más vidéki településen székhellyel rendelkez vállalkozás létesített településünkön telephelyet, fióktelepet, illet leg a raktárbázison lerakatot. Ugyanezen jellemz fordítottan is jelentkezik, kistarcsai székhely vállalkozásaink Budapesten és más vidéki településen végeznek ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet

18 Vállalkozások tevékenységi körönkénti megoszlása (a f tevékenység besorolása szerint) F tevékenységi kör: vállalkozások száma (db) vállalkozások megoszlása (%) Mez gazdaság: növénytermesztés, állattenyésztés 21 2,2 Bányászat 2 0,2 Termel tevékenység 58 6,0 Épít ipar, épít ipari szolgáltatás 85 8,8 Külkereskedelem 3 0,3 Nagykereskedelem 15 1,6 Kiskereskedelem ,9 Vendéglátás 25 2,6 Humán egészségügyi tevékenység és kapcs. 55 szolgáltatás 5,7 Állategészségügy 2 0,2 Oktatás. továbbképzés 18 1,9 Pénzügyi, biztosítási szolg. tevékenység 33 3,4 Egyéb ki nem emelt tevékenységi körök ,2 Összesen ,

19 A táblázat szerinti tevékenységi köröknél a mez gazdaság els sorban gyümölcs- és növénytermesztést takar. Termel tevékenységnél jellemz a könny ipari termékek el állítása, fémfeldolgozó ipar, élelmiszeripar. Épít ipar, épít ipari szolgáltatások között jelent sebb nagyságrend társas vállalkozások és egyszemélyes egyéni vállalkozások találhatók, melyet a nagyberuházásoktól kezdve a kisebb lakossági igényeket (pl. festés-mázolás, üvegezés, stb.) elégítik ki. Kiskereskedelmi tevékenység igen szerteágazó: jellemz en vegyes élelmiszerjelleg kiskereskedelem, melyben megtalálható az országos multinacionális vállalkozások áruháza és a helyi lakosság napi alapvet élelmiszerrel való ellátását biztosító 1-2 személyes kisforgalmi üzletek sokasága. Humán egészségügyi tevékenység els sorban a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban m köd vállalkozásokat és a helyi egészségügyi alapellátást szimbolizálja. Településünkön a helyi és környéki vállalkozások, valamit lakossági folyószámla vezetését két nagy pénzintézet, a OTP RT. és a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet fiókja biztosítja. E körbe soroltuk a pénzügyi tanácsadási, biztosítási és ebbe a körbe tartozó üzletkötési tevékenységet végz vállalkozásokat. Egyéb ki nem emelt tevékenységi körökhöz soroltuk a felsorolásban ki nem emelt szakmákat, pl. biztonsági szolgáltatás, gépjárm javítás, karbantartás, adótanácsadás, könyvelési, adatfeldolgozási tevékenység, személy- és teherszállítás, raktározás, ingatlanügyletek (bérbeadás, forgalmazás), fogyasztási cikkek kölcsönzése és javítása, számítástechnikai szolgáltatások, takarítás, tisztítás, fényképészet, csomagolás, hirdetésreklámszervezés, jogi szolgáltatások, stb. Kistarcsa Nagyközség gazdasági életét tehát az egyéni és társas vállalkozások tekintetében az elmúlt években a fejl dés jellemzi. Kiskereskedelem, szolgáltatások Nagyközségünk területén bevásárlóközpont, áruház nincs. Két üzletsor és két üzletház m ködik. A kiskereskedelmi üzletek száma: 131. Nagykereskedelmi raktárak száma: 9. 1 háztartási gépeket javító, 2 lábbeli és b rjavító, 1 kizárólag javítást végz varrón dolgozik a településen. Van több varrón is, de k többnyire új termékeket készítenek. 1 gépjárm kölcsönz, több egyéni vállalkozó m ködtet szoláriumot, kozmetikát és fodrászüzletet. 5 személyi használatú és háztartási cikk kölcsönz elégíti ki a helyi igényeket. A kereskedelmi tevékenységet és szolgáltatást végz k többsége egyéni vállalkozó. A lakosság igényeit kielégítik. Forgalmuk az ünnepek el tt megnövekszik, az év többi részében átlagosnak mondható, színvonaluk magas, de többségük átlagos

20 Vendéglátás Bár Kistarcsán nem jelent s az idegenforgalom, vendéglátóhelyekkel ellátott a település: éttermek, cukrászdák, bárok, borozók, italboltok, kocsmák száma jelenleg 42, de el reláthatólag e területen is fejl dés várható. Vendéglátó helyek száma (db) KSH adatok (db) Vendéglátás intézményei Vendéglátó helyek száma (magán is) 42 Éttermek, cukrászdák 34 Bár, borozó, italbolt, kocsma 7 Munkahelyi vendéglátóhely 1 Melegkonyhás vendéglátó egységünk egy van, a Nosztalgia Étterem. Az Étterem két éve nyitotta meg kapuit településünkön a 30-as út mellett. A finom ételek, a figyelmes kiszolgálás és kellemes környezet az egész régióból vonzza a vendégeket. A vendégl a hét minden napján tele van vendégekkel, a tavaszi-nyári- szi id szakban pedig szombatonként esküv knek ad helyet. Az étterem emellett közétkeztetéssel is foglalkozik, a helyi cégek által foglalkoztatott dolgozók nagy számban járnak ide ebédelni. 3 cukrászda, 31 egyéb vendéglátó egység, 7 borozó, söröz, kocsma és 1 munkahelyi vendéglátó egység elégíti ki a lakosság igényeit. A vendégl és a cukrászdák színvonala magas, minden szempontból kielégíti a lakosság igényeit. Az egyéb vendéglátó egységek, söröz k, borozók egy része színvonalas, igényes, a többség átlagos

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról Decs nagyközség képviselő-testületének 19/1993. (XII.01.) KT. számú r e n d e l e t e A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról (egységes szerkezetbe foglalva a 24/2009. (XI.26.), a 11/2012.

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Karancskeszi Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/1996(V.30.) Ör. számú rendelete

Karancskeszi Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/1996(V.30.) Ör. számú rendelete 1 Karancskeszi Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/1996(V.30.) Ör. számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. (Egységes szerkezetben a módosítására kiadott

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013)

Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013) Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008 2013) 1 Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013) A dokumentumot Gödöllő Város Önkormányzata megbízásából készítették: Értéktérkép

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok.

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok. Az SZMSZ 1. melléklete A Képviselő-testület tagjai: Név Lakcím E-mail-cím Fogadóóra ideje, helye Alsónémedi Vincze József Kápolna u. 71. polgarmester@alsoneme Minden hónap első szerda polgármester di.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2007. (X.5.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I.

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2007. (X.5.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I. Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (X.5.) rendelete A község jelképeiről és a jelképek használatáról Királyegyháza Községi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Kistarcsa Város, mint járási székhely

Kistarcsa Város, mint járási székhely Kistarcsa Város, mint járási székhely 2011. október Tisztelt Államtitkár Úr! Kistarcsa a jövőben a járások kialakításáról szóló, vonatkozó 1299/2011. (IX.1) Korm. határozat által megteremtett lehetőség

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

TERVEZET. Jászberény Város Önkormányzata Képvisel -testületének./2015. ( ) önkormányzati rendelete

TERVEZET. Jászberény Város Önkormányzata Képvisel -testületének./2015. ( ) önkormányzati rendelete TERVEZET Jászberény Város Önkormányzata Képvisel -testületének./2015. ( ) önkormányzati rendelete Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában álló külterületi utak osztályba sorolásáról, használatáról,

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Teleki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1998. (VII.28.) számú rendelete Teleki Község jelképeiről és a jelképek használatáról

Teleki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1998. (VII.28.) számú rendelete Teleki Község jelképeiről és a jelképek használatáról Teleki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1998. (VII.28.) számú rendelete Teleki Község jelképeiről és a jelképek használatáról Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához

TARTALOMJEGYZÉK. Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához R E G I O N Á L Tervező és Fővállalkozó Kft. Salgótarján, Mártírok útja 1. Msz.: T-675/2004. TARTALOMJEGYZÉK Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÓ

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 III. VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember 1 A fejezet tartalma 3.1. VÁROSRÉSZEK

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia

II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület

BF jelű Főtér és környezete Akcióterület ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KER. CSEPEL VÁROSKÖZPONT BF jelű Főtér és környezete Akcióterület Megbízó: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Készítette: MaHill Mérnökiroda Kft. Budapest,

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Jászfényszaru Integrált Városfejlesztési Terve

Jászfényszaru Integrált Városfejlesztési Terve Jászfényszaru Integrált Városfejlesztési Terve 2007 Tartalomjegyzék I. A város szerepének meghatározása a településhálózatban... 3 II. A város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés... 4 1. A gazdaság

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Óbarok (Nagyegyháza) Község TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Óbarok (Nagyegyháza) Község TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Óbarok (Nagyegyháza) Község TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal A koncepció célja 3. oldal A település múltjának rövid történeti áttekintése 3. oldal Földrajzi elhelyezkedés

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2004.(II.15.) rendelete. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2004.(II.15.) rendelete. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2004.(II.15.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Balatonrendes község Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

DÁVOD. Kitöltött kérdőívek: 96 db, ebből demográfiai adatokat tartalmazó: 81 db (65% nő, 35% férfi)

DÁVOD. Kitöltött kérdőívek: 96 db, ebből demográfiai adatokat tartalmazó: 81 db (65% nő, 35% férfi) 1. sz. melléklet DÁVOD Települési fenntarthatósági tervhez kapcsolódó kérdőívek összegzése Kitöltött kérdőívek: 96 db, ebből demográfiai adatokat tartalmazó: 81 db (65% nő, 35% férfi) SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI

Részletesebben

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ

STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ STRATÉGIAI FEJEZET KONDÓ 1 A település középtávú tematikus célkitűzései Átfogó cél: népességét megtartó, jelentős turisztikai és közösségi funkcióval rendelkező település Kondó kb. 600 fős népességgel

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009-2015 (VÉGLEGES VÁLTOZAT)

BÁTASZÉK VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009-2015 (VÉGLEGES VÁLTOZAT) BÁTASZÉK VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009-2015 (VÉGLEGES VÁLTOZAT) ELFOGADTA BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2010.(I.21.) KT HATÁROZATÁVAL KÉSZÜLT: 2009. DECEMBER

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 4 2.1. Földrajz... 4 2.2. Történelem.. 4 2.3. Demográfia.....5 2.4. Közszolgáltatások.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata. A település bemutatása. Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa

Szécsény Város Önkormányzata. A település bemutatása. Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa Szécsény Város Önkormányzata A település bemutatása Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa 2 A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE AZ İSKORTÓL NAPJAINKIG Az Ipoly völgye, különösen annak Szécsény körüli része

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései A tározó általános ismertetése A Magyar Állam tulajdonában, a FETIVIZIG kezelésében van a Nyírség legfiatalabb tározója, a Harangodi víztározó, mely

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I.

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I. Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (VI.1.) rendelete A község jelképeiről és a jelképek használatáról Gyöngyfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete. 4/2005(IV.25.).sz. rendelete. az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályairól

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete. 4/2005(IV.25.).sz. rendelete. az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályairól Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2005(IV.25.).sz. rendelete az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályairól Keszü község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS)

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 2016. JANUÁR 31. TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Tiszalök Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként KISKİRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 6200 KISKİRÖS, PETİFI TÉR 1. Telefon: 78/312-120, 311-122 Telefax: 78/311-766, 312-160 E-mail: polgarmester@kiskoros.hu Ikt. szám: 7819/2010. JELENTÉS Kiskırös Város Önkormányzata

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, Bécsi út 71 2511 Dorog, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 Fax.: 06 33 431 377 E-MAIL : pmester@dorog.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, Bécsi út 71 2511 Dorog, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 Fax.: 06 33 431 377 E-MAIL : pmester@dorog. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, Bécsi út 71 2511 Dorog, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 Fax.: 06 33 431 377 E-MAIL : pmester@dorog.hu EL TERJESZTÉS Dorog Város Képvisel -testületének 2007. febr. 23.-i

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2007. (V.30.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I.

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2007. (V.30.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I. Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (V.30.) rendelete A község jelképeiről és a jelképek használatáról Sumony Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben