D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: Cégjegyzékszám: Adószám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09"

Átírás

1 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: Cégjegyzékszám: Adószám: Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag, ill. vékony dőlt betűvel szedettek) Készítette és ellenjegyezte: Dr. Kiss Valéria jogtanácsos Jogtanácsosi ig. száma: Debrecen, május 13.

2 I Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet küldöttgyűlése december 15-n a 9/2006. számú határozatával a évi, a szövetkezetekről szóló X. törvény 106. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alapszabályát módosította és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az alábbiak szerint elfogadta, az február 24-n elfogadott, többször módosított Alapszabályt hatályon kívül helyezte, és egyidejűleg az új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt hatályba léptette, a változások vastag, dőlt betűvel szedettek. A március 9-ei küldöttgyűlésen elfogadott módosítások pedig vékony dőlt betűvel, a április 30-i módosítások dőlt ARIEL betűtípussal, a május 26-i módosítások félkövér ARIEL betűtípussal, 12 betűmérettel, a május 13-i módosítások ALGERIAN betűtípussal, 12 betűmérettel kerülnek jelölésre. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbíróságán cégjegyzékszám alatt bejegyzett Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (továbbiakban: hitelszövetkezet) tagjai akaratából, a szövetkezés szabadsága és az önsegélyezés elve alapján létrehozott, a tagok vagyoni hozzájárulására építő, a demokratikus önkormányzat keretében a tagok érdekeit szolgáló pénzintézet. A hitelszövetkezet célja, hogy tagjai anyagi hozzájárulására és pénzbeni megtakarításaira építve kizárólag tagjai számára hitelezést, egyéb pénzügyi és más, a jogszabályokban lehetővé tett tevékenység folytatását végezze. A hitelszövetkezet működéséből származó adózott eredmény - a tartalékok kötelező feltöltése után - a közgyűlés által meghatározottak szerint a tagok között kerül szétosztásra. 1. A hitelszövetkezet neve: Tiszántúli Első Hitelszövetkezet A hitelszövetkezet székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi út 20. A hitelszövetkezet telephelyei: 4181 Nádudvar, Kossuth u Hajdúszovát, Batthyány u Hajdúdorog, Nánási út Létavértes, Árpád tér Hajdúnánás, Bocskai út Biharnagybajom, Rákóczi út Derecske, Malom u Hajdúböszörmény, 35. számú főút Polgári útfél 01336/13. hrsz Földes, Deák Ferenc u. 2. A hitelszövetkezet tevékenységi köre Főtevékenység: TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés

3 - 3 - A hitelszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi 112. Törvény (a továbbiakban: Hpt.) 5. (6) bekezdésének megfelelően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet), illetve az MNB engedélye alapján - a 3. (1) bekezdés a-h), j és m. pontjában, illetve a 3. (2) a) és d) pontjában meghatározott tevékenységeket végezheti. A hitelszövetkezet az engedélyezett hitelintézeti tevékenységét - a pénzváltás kivételével - kizárólag tagjai körében végezheti. Az engedélyezett tevékenységek körébe az alábbiak tartoznak: Hpt. 3. (1) bekezdés a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, beleértve a követelések megvásárlása, megelőlegezése (faktoring ügylet) pénzügyi szolgáltatást is; d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; f) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; g) valutával, devizával (a Felügyelet engedélye függvényében) - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára történő kereskedelmi tevékenység; h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) a Hpt. 2. számú melléklet I. rész 12. pontjának megfelelően (Felügyelet engedélye függvényében); j) letéti szolgáltatás; Hpt. 3. (2) bekezdés a) pénzváltási tevékenység (a Felügyelet engedélye függvényében). 2. A hitelszövetkezet képviselete, cégjegyzés A hitelszövetkezet jogi személy. Cégjegyzésre - ideértve a bankszámla feletti rendelkezést is - és a hitelszövetkezet nevében a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalásra két igazgatósági tag, illetve két ügyvezető együttesen jogosult. Az együttes aláírási jog - a hitelszövetkezet igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint - együttes aláírási jogként átruházható. Más tag, vagy alkalmazott a hitelszövetkezet képviseletében csak írásbeli meghatalmazás alapján, az adott ügyben járhat el. 3. A hitelszövetkezet határozatlan időre jön létre. 4. A közgyűlés az alapszabályon kívül a következő önkormányzati szabályzatok készítését rendeli el, amelyek megalkotását az igazgatóság hatáskörébe utalja: - szervezeti és működési szabályzat, munkaügyi szabályzat, - a jogszabályok által előírt, ill. az üzletvitel érdekében szükséges szabályzatok. II. A HITELSZÖVETKEZET TAGSÁGA 1. Tagsági viszony létesítése A hitelszövetkezet tagja lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy (kiskorú csak a törvényes képviselője hozzájárulásával lehet tag), egyéni vállalkozó személy és jogi

4 - 4 - személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, jogi személy, aki/amely megismeri és elfogadja a hitelszövetkezet céljait, és belépéskor vállalja az alapszabályban rögzített vagyoni hozzájárulást. A jogi személy tagok és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok együttes száma nem haladhatja meg a természetes személy tagok számának egyharmadát. A tagfelvételről - a kérelemben foglaltak alapján - az igazgatóság dönt a felvételi kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén. Az igazgatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja: - a tagfelvétel törvényben foglalt feltételeinek meglétét, valamint - azt, hogy a kérelmező képes-e részt venni a szövetkezet tevékenységében. A döntésről a belépőt értesíteni, és a közgyűlést tájékoztatni kell. 2. Tagsági viszony létrejötte - A tagsági viszony a felvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre akkor, ha a tag a részjegy összegét a szövetkezet részére befizette. - A kérelmező felvételi kérelmét elutasító döntés ellen a soron következő közgyűléshez fordulhat. A hitelszövetkezet tagjairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmát és vezetését a szervezeti és működési szabályzatban kell szabályozni. 3. A hitelszövetkezeti tag alapvető joga hogy: a) részt vegyen a hitelszövetkezet közgyűlésén és tanácskozási, szavazati jogát gyakorolja; A tag joga, hogy a közgyűlésen napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és szavazzon. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban előírt esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. b) vagyoni hozzájárulásának és egyéb érdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdálkodás eredményéből; c) igénybe vegye a hitelszövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat, és élvezze a hitelszövetkezet egyéb előnyeit; d) tisztséget viseljen a hitelszövetkezetben (ez a jog csak a természetes személy tagokat illeti meg); e) a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérjen a szövetkezetet érintő üzleti titoknak nem minősülő bármely kérdésben; f) a hitelszövetkezet által kibocsátott célrészjegyekből jegyezzen; g) a szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül azonos jogok illetik meg. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az igazgatóság és a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő csak a hitelszövetkezet tagja lehet és a közgyűlésen egy tag kizárólag egy további tag képviseletére jogosult. 4. A tag alapvető kötelezettsége, hogy: a) teljesítse az alapszabályban meghatározott vagyoni hozzájárulást, és vegyen részt a hitelszövetkezet önkormányzati tevékenységében; b) tegyen eleget az alapszabályban meghatározott részjegy jegyzési és befizetési kötelezettségének; c) a hitelszövetkezet céljai megvalósulását minden rendelkezésre álló eszközzel segítse; d) védje a hitelszövetkezet vagyonát.

5 A tagsági viszony megszűnése: A tagsági viszony megszűnik, ha: a) a tag meghal (megszűnik) b) a tag a hitelszövetkezetből kilép; c) a tagot az igazgatóság kizárja; d) a hitelszövetkezet gazdasági társasággá alakul; e) a szövetkezet átalakulással vagy jogutód nélkül megszűnik. f) a tag vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) az alapszabályban (közgyűlési határozatban) meghatározott időpontig nem teljesíti. A tag kilépési szándékát az igazgatóságnál a kilépés tervezett időpontja előtt legalább 90 nappal köteles írásban bejelenteni. A szövetkezet igazgatósága kizárhatja azt a tagot, aki neki felróható módon - - a szövetkezet érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy - a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségének az alapszabályban meghatározott időtartam alatt felszólítás ellenére sem tesz eleget. Az igazgatóság kizárást tárgyaló ülésére az érintett tagot meg kell hívni. A kizárásról indoklással ellátott határozatot kell hozni, s azt az érintett taggal írásban is közölni kell. A kizárásról hozott határozat ellen a tag a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a közgyűléshez fordulhat, de a napirend tárgyalása során szavazati jogát nem gyakorolhatja. A tag a közgyűlés kizárásról hozott vagy a kizárást megerősítő határozatának felülvizsgálatát a bíróságtól kérheti a szövetkezeti törvény (továbbiakban: Sztv.) vonatkozó rendelkezései szerint. A kereset indításnak halasztó hatálya van. A tagsági jogviszony a kizárást kimondó határozat közlésétől az Sztv. alapján számított 30 nap elteltével szűnik meg, kivéve ha: - a határozat későbbi időpontot állapít meg, - a határozat bírósági felülvizsgálata céljából keresetet indítottak és a bíróság a kizárást kimondó határozatot megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, - a tag kérelmére a közgyűlés korábbi időpontot állapít meg. III. A HITELSZÖVETKEZET ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE A közgyűlés helyszíne a hitelszövetkezet székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi u. 20., illetve a hitelszövetkezet igazgatósága által megjelölt helyszín. Az önkormányzat testületi szervei: 1. Közgyűlés 2. Küldöttgyűlés 3. Igazgatóság 4. Felügyelő bizottság 1. Közgyűlés A közgyűlés a hitelszövetkezet legfőbb önkormányzati szerve, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlésre minden tagot meg kell hívni, és azon a tagokat a hitelszövetkezet

6 - 6 - önkormányzati szervezetét és annak működését, ill. a gazdálkodást érintő kérdésekben egy-egy szavazat illeti meg. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása, módosítása; b) az igazgatóság elnökének és tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása; c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; d) a részjegy összegének megállapítása, módosítása; e) a részjegyek névértékének megváltoztatása; f) döntés - az alapszabály keretei között - a fel nem osztható vagyon sorsáról; g) döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről; h) döntés a szövetkezeti érdekképviseleti szervbe történő belépésről, illetve az abból történő kilépésről; i) az igazgatóság és a felügyelő bizottság éves beszámolójának elfogadása; j) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, vagy a veszteség fedezésének forrásáról; k) belépés szövetkezetbe, gazdasági társaságba és kilépés onnan, továbbá szövetkezeti, gazdasági társaság alapítása, ha a bevitt vagyoni érték eléri, ill. meghaladja a hitelszövetkezet tárgyévet megelőző évi saját vagyonának 20 %-át; l) döntés a vezető tisztségviselő elleni kártérítési per megindításáról; m) a tagok részére nyújtott kedvezmények, juttatások formáinak, mértékeinek meghatározása; n) döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról; o) döntés befektető tagok felvételéről. Ennek során a befektető taggal meg kell állapodni a befektető tagi jogviszony megszűnése esetén az elszámolás időpontjáról és módjáról; p) döntés pótbefizetés elrendeléséről; q) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi alap felhasználásának, főbb elveiről. r) döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint a csődegyezség jóváhagyásáról. A III/1. a-r. pontokban rögzített, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések közül az e, g, n, o, p és r) pontban rögzített kérdések a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Felhatalmazások: a) A hitelszövetkezet alapítója a Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapjának (HBA). A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a HBA működéséhez kapcsolódó kötelmeket teljesítse. b) A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot arra, hogy a HBA-ban a hitelszövetkezet képviselőit tagjai sorából delegálja. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Üléseit az igazgatóság hívja össze legalább 15 nappal a tervezett időpont előtt, a napirend közlésével. A közgyűlés hirdetmény útján is összehívható. Ez esetben a hirdetményt a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal, két ízben a tagok lakhelye/székhelye szerinti megyei lapban kell megjelentetni. Mind a meghívó, mind a hirdetmény az Sztv. és a Hpt. szerinti kötelező tartalmi előírások szerint készül. Kötelező a közgyűlés soron kívüli összehívása (rendkívüli közgyűlés), ha - olyan ügyről kell határozni, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és a késedelmes döntés a szövetkezet működőképességét veszélyeztetné, illetve a

7 - 7 - szövetkezet jogszabályban vagy alapszabályban előírt kötelezettségének megsértésével járna, - a tagok legalább 10%-a vagy a felügyelő bizottság írásban az ok megjelölésével indítványozza. A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a közgyűlés napirendjére. Ugyanennyi tag indítványozhatja, hogy a közgyűlés vizsgálja felül a szövetkezet bármely önkormányzati szervének vagy bármely tisztségviselőjének döntését, vagy, hogy döntsön más testületi szerv hatáskörébe tartozó ügyben. Az indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását 8 nappal megelőzően kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak, a közgyűlés időpontját legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldeni. A közgyűlés a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén a nyolc napon belüli időpontra azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés - az eredeti napirend tekintetében - a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot, de nem dönthet az Sztv (2) bekezdés a, i, k) és l) pontjaiban foglalt kérdésekben. A közgyűlés a határozatokat a jelenlévő tagok több, mint felének szavazatával és nyílt szavazással hozza. A szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik, kivéve a hitelszövetkezet igazgatóságának, felügyelő bizottságának, az igazgatóság elnökének és a felügyelő bizottság elnökének választását, visszahívását, amely titkos szavazással történik. A titkos szavazás lebonyolítására a közgyűlés háromtagú szavazatszedő bizottságot választ. A Hpt. eltérő rendelkezése hiányában a szavazatok kétharmadát kitevő szavazat-többség szükséges az Sztv. 20. (2) bekezdésének k), l), m) pontjaiban meghatározott ügyekben, az a) pontjában foglalt határozathoz a hitelszövetkezet összes tagja felének, de legalább a jelenlévők kétharmadának a szavazata szükséges, az i) és n) pontjában foglalt határozathoz pedig a szövetkezet összes tagja kétharmadának szavazata szükséges. A közgyűlésen az igazgatóság elnöke elnököl. Ha az elnök bármely okból nem láthatja el a közgyűlés elnökének feladatait, akkor a közgyűlésen jelenlévő igazgatósági tagok maguk közül választják meg az aktuális közgyűlés elnökét. Az igazgatóság kezdeményezheti, hogy a tagság közgyűlés összehívása nélkül szavazzon. Az írásbeli szavazást úgy kell megszervezni, hogy igazolható legyen az írásban feltett kérdés kézbesítése a tagoknak, és a tagok számára legalább 15 nap álljon rendelkezésre döntésük meghozatalához és leadásához. Nem lehet írásban szavazni az Sztv. 20. (2) bekezdés a, b, i, k, l, m és n) pontjában meghatározott kérdésekben. A szavazás akkor eredményes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint fele válaszolt. A határozathoz a válaszadók több, mint felének azonos válasza szükséges. A határozatot az eredmény megállapítását követő 8 napon belül a hitelszövetkezet székhelyén, telephelyein hirdetmény útján kell a tagsággal közölni.

8 - 8 - A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a megjelent tagok számát, a tárgyalt ügyek összefoglalását, a határozatokat és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv vezetője írja alá, és azt a közgyűlésen erre megválasztott két szövetkezeti tag hitelesíti. 2. Küldöttgyűlés A hitelszövetkezetben küldöttgyűlés működik. A küldöttek száma a taglétszámhoz viszonyítottan alakul; 25 hitelszövetkezeti tagonként 1 fő küldött kerül megválasztásra. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik minden, a közgyűlés hatáskörébe utalt kérdés, kivéve az Sztv. 20. (3) bekezdésében felsorolt, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyeket (A III/1. a-r. pontokban rögzített, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések közül az e, g, n, o, p és r) pontban rögzített kérdések a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.). A küldöttek összlétszáma, a taglétszámhoz igazodóan: fő. A küldötteket a közgyűlés választja 5 évi időtartamra. A küldöttgyűlésen - tanácskozási joggal - a hitelszövetkezet bármely tagja részt vehet. A küldöttgyűlés eljárására egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy: a) a határozatképességéhez legalább a küldöttek kétharmadának jelenléte szükséges; b) az írásbeli szavazás nem alkalmazható; c) a határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb küldöttgyűlést kell összehívni, amelyen a határozatképesség megállapításánál az a) pontban foglaltakat kell alkalmazni. 3. Az igazgatóság A hitelszövetkezet küldöttgyűlése magánszemély tagjai közül határozott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra öttagú igazgatóságot választ egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással. A küldöttgyűlés az igazgatóság tagjai közül választja meg az igazgatóság elnökét. Az igazgatóság tagjai, ill. elnöke újraválaszthatók. Az igazgatóság elnöke: Ratku Antal an.: Szabó Erzsébet 4032 Debrecen, Tarján u. 79/D. Hatályos: tagjai: Bihari Gáborné /ügyvezető belső tag/ an.: Geszten Piroska 4225 Debrecen, Elek u Hatályos: Győri Lajos an.: Tóth Zsófia 4150 Püspökladány, Damjanich u. 41/1. Hatályos: Garzó György an.: Diener Jolán 4090 Polgár, Toldi u. 1/a Hatályos:

9 - 9 - A Felügyelet engedélye szükséges az igazgatóság elnökévé, illetve a hitelszövetkezet ügyvezetőjévé történő megválasztásához. Az igazgatóságnak tagja csak természetes személy lehet. Az igazgatóságban legalább egy olyan tagnak kell lennie, aki a hitelszövetkezettel munkaviszonyban áll (a továbbiakban: belső tag). Az igazgatóságban a hitelszövetkezettel munkaviszonyban nem álló (a továbbiakban: külső) tagok számának meg kell haladnia a belső tagok számát. Az igazgatóság nem hozhat érvényes döntést, ha az ülésen jelen lévő, szavazni jogosult külső tagok száma kevesebb, mint a belső tagoké. Belső igazgatósági taggá a hitelszövetkezet ügyvezetői választhatóak. A belső igazgatósági tagok munkaviszonyának megszűnése esetén az igazgatósági tagság egyidejűleg megszűnik. A hitelszövetkezet igazgatóságának elnöke és tagjai felelősek azért, hogy a hitelszövetkezet az engedélyezett tevékenységeket a törvényben és a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végezze. Az igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Az üléseket az igazgatóság elnöke vagy az általa megbízott igazgatósági tag hívja össze, a napirend közlésével, a tervezett ülést megelőzően legalább 8 nappal. Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az igazgatóság határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg, üléseiről jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az igazgatósági ülés helyét és idejét, a jelen lévő igazgatósági tagok nevét, az elhangzott indítványokat, a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat. Az igazgatóság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további igazgatósági tag írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a felügyelő bizottság elnökének, az ülést követő tizenöt napon belül függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e meg kell küldeni. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a törvény vagy jelen alapszabály nem utal a közgyűlés vagy a felügyelő bizottság hatáskörébe. Az igazgatóság hatásköre és feladata: a./ biztosítja a hatékony gazdálkodás és működés rendjét, a tagok önkormányzati jogainak gyakorlását, a hitelszövetkezeti demokrácia érvényesülését; b./ dönt más szövetkezetbe, gazdasági társaságba történő belépésről, alapításról, kilépésről, ha a bevinni szánt vagyoni érték nem éri el a hitelszövetkezet saját vagyonának 20 %-át; c./ kialakítja a hitelszövetkezet adottságainak leginkább megfelelő, korszerű belső irányítási és ellenőrzési rendszert; d./ megállapítja a hitelszövetkezet szervezeti és működési szabályzatát és az - alapszabály

10 kivételével - egyéb belső szabályzatait; e.) gyakorolja a hitelszövetkezet alkalmazottaival beleértve az ügyvezetőket is kapcsolatban a munkáltatói jogokat; f./ összehívja a közgyűlést/küldöttgyűlést, előkészíti döntéseit és gondoskodik azok végrehajtásáról; g./ dönt a cenzúra bizottság(ok) létrehozásáról, megállapítja a működés rendjét, hatáskörét; h./ elkészíti a hitelszövetkezet üzletpolitikai elképzeléseit és az éves beszámolóval együtt a közgyűlés/küldöttgyűlés elé terjeszti azt, majd gondoskodik annak végrehajtásáról; i./ dönthet minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés/küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az igazgatóság köteles a tevékenységéről, a szövetkezet vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egy alkalommal a közgyűlésnek és három havonként a felügyelő bizottságnak beszámolni. Az igazgatóság működésére vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, a munkáltatói jogok gyakorlásáról pedig a munkaügyi szabályzatban rendelkezik. 4. A felügyelő bizottság A hitelszövetkezet küldöttgyűlése magánszemély tagjai közül határozott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra öttagú felügyelő bizottságot választ egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással. A küldöttgyűlés a felügyelő bizottság tagjai közül választja meg a felügyelő bizottság elnökét. A felügyelő bizottság tagjai, ill. elnöke újraválaszthatók. A Felügyelet engedélye szükséges a felügyelő bizottság elnökévé történő megválasztásához. A felügyelő bizottság tagjai a hitelszövetkezettel nem állhatnak munkaviszonyban. A felügyelő bizottság elnöke: tagjai: Udvarhelyi Lászlóné an.: Kaszonyi Erzsébet 4030 Debrecen, Magtár u. 13. Hatályos: Fráter Iván an.: Dugasz Jolán 4138 Komádi, Fő u. 13. Hatályos: Békési Imréné an.: Szabó Róza 4130 Derecske, Ady E. u. 24. Hatályos: Nagy Jánosné an.: Fodor Terézia 4087 Hajdúdorog, Fürdő u. 11. Hatályos: Hati Erzsébet an.: Galambos Erzsébet 5525 Füzesgyarmat, Simonyi u. 6. Hatályos:

11 A felügyelő bizottság ellátja a tagok tulajdonosi és önkormányzati érdekeinek képviseletét. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai felelősek azért, hogy a hitelszövetkezet az engedélyezett tevékenységeket az e törvényben és a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végezze. A felügyelő bizottság a hitelszövetkezet igazgatóságától és más vezetőjétől független, kizárólag a küldöttgyűlésnek van alárendelve, és annak évente beszámolni köteles. A hitelszövetkezet illetékes testületi szervei kötelesek a felügyelő bizottság elnökét üléseikre meghívni, és érdemben megtárgyalni a felügyelő bizottság javaslatait, indítványait, és azok tárgyában mind a testületek mind a hitelszövetkezet vezető tisztségviselői kötelesek 30 napon belül határozni illetve állást foglalni. A felügyelő bizottság elnöke - vagy a bizottságnak általa megbízott tagja - az igazgatóság ülésén és bármely más testület ülésén tanácskozási joggal vehet részt. A felügyelő bizottság jogosult a hitelszövetkezet irataiba betekinteni, továbbá a hitelszövetkezet tisztségviselőitől, alkalmazottaitól és a szövetkezeti tagoktól felvilágosítást kérni, illetve az érintettek kötelesek a felvilágosítást megadni. A felügyelő bizottság feladata: a) A szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a szövetkezet irataiba betekinthet; b) Felhívhatja az igazgatóságot, hogy a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el; c) Indítványozhatja az igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak a visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés összehívását; d) Összehívhatja a közgyűlést, ha az igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó kötelezettségének; e) Az igazgatóság jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan működése esetén haladéktalanul összehívja a közgyűlést; f) A számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleményt nyilvánít a közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról; e nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható; g) Javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására; h) Büntető feljelentést tesz a szövetkezet vezető tisztségviselője ellen. i) Gondoskodás arról, hogy a hitelszövetkezet rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel; j) Javaslatot tesz a közgyűlés/küldöttgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására; k) irányítja a belső ellenőrzést; l) Ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján; m) Biztosítja a belső ellenőr(ök) és a választott könyvvizsgáló közötti információáramlást; n) A hitelszövetkezeten belüli jogsértések, érdeksérelmek ügyében és a tagsági jogvitákban egyeztetést végez. A felügyelő bizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához. A felügyelő bizottság üléseit az elnök vagy az általa megbízott tag hívja össze. Határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 fő jelen van.

12 A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a hozott határozatok szó szerinti szövegét és azt, hogy az egyes tagok miként szavaztak. A felügyelő bizottság elnöke a bizottsági ülést követő tíz napon belül a Felügyeletnek megküldi azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a felügyelő bizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a hitelszövetkezet belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság. 5. A könyvvizsgáló A hitelszövetkezet határozott időre könyvvizsgálót választ (Hpt. szerint). A hitelszövetkezet könyvvizsgálója: Euroforsz Kft. (1133 Budapest, Gogol u. 27. fsz. 1.) nevében: Garay Lászlóné an.: Gutai Julianna 2030 Érd, Kossuth Lajos u Hatályos: A hitelszövetkezet - a gazdasági társaságokról szóló törvénynek és az Sztv.-nek a könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően - könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adhat az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére megbízás, ha - a Felügyelet az általa vezetett pénzügyi intézményi könyvvizsgálók névjegyzékében a könyvvizsgálót határozattal nyilvántartásba vette, - a könyvvizsgáló nem rendelkezik a hitelszövetkezetben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal, - a könyvvizsgálónak nincs a hitelszövetkezettel szemben fennálló kölcsöntartozása, valamint - a befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos a könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik. Ezen korlátozásokat a könyvvizsgáló Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozójára is alkalmazni kell. A hitelszövetkezet természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb öt évig tarthat, és a megbízatás lejártát követő harmadik év után lehet újabb megbízási szerződést kötni ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott (munkavállaló, vezető tisztségviselő, munkavégzésre kötelezett tag) könyvvizsgáló legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat a hitelszövetkezetnél, és a megbízatás lejártát követő harmadik év után láthatja el újra a hitelszövetkezetnél a feladatát. B/ A hitelszövetkezet vezető tisztségviselői A hitelszövetkezet vezető tisztségviselői: az igazgatóság elnöke és tagjai, illetve az ügyvezetők (Hpt. szerint). Nem lehet vezető tisztségviselő, a) aki nem tagja a hitelszövetkezetnek, illetőleg nem a jogi személy (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) tag képviselője, (ez alól az alapszabály kivételt tehet 30. (a) pont!) b) akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett

13 c) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmény alól nem mentesül, d) akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató szövetkezetnél; e) aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzékből megszüntetési eljárás során töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig. f) aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet felszámolási eljárás folytán megszüntettek, a felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt, a felszámolás befejezésétől számított két évig. g) aki az alapszabályban előírt szakmai követelményeknek nem felel meg. Nem lehetnek a hitelszövetkezet vezető tisztségviselői és felügyelő bizottság tagjai, azok akik egymásnak a Ptk (b) pontja szerinti közeli hozzátartozói. A hitelszövetkezet igazgatóságának elnöke és tagja, továbbá az ügyvezető nem választható meg a felügyelő bizottság tagjává. Vezető tisztségviselővé egy személy több szövetkezetnél és gazdasági társaságnál is megválasztható, a jelölt azonban a több tisztségre történő választásáról (jelöléséről) az érdekelt szövetkezeteket, vagy gazdasági társaságokat előzetesen tájékoztatni köteles. A hitelszövetkezet vezető tisztségviselője nem lehet korlátlanul felelős tagja gazdasági társaságnak, ill. nem lehet vezető tisztségviselője a hitelszövetkezet tevékenységéhez hasonló tevékenységet végző gazdasági társaságnak. Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása: a) a megbízatás időtartamának lejáratával, b) a tisztségviselő halálával, továbbá c) lemondásával, d) a közgyűlés általi visszahívással, e) tagsági jogviszony megszűnésével, kivéve, ha a tisztség ellátásához tagsági jogviszony nem szükséges A vezető tisztségviselő(k) visszahívásáról a közgyűlés titkos szavazással dönt. A hitelszövetkezetnél a Hpt. értelmében - vezető állású személy az igazgatóság elnöke, a felügyelő bizottság elnöke és az ügyvezető(k). A vezető tisztségviselők és ügyvezetők jogait, kötelezettségeit, hatáskörük részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. IV. A TAG ÉS A HITELSZÖVETKEZET KÖZÖTTI VAGYONI KAPCSOLATOK A hitelszövetkezet tagja vagyoni hozzájárulását részjegy jegyzésével, ill. azon túl más formájú vagyoni hozzájárulással teljesítheti. 1. Hitelszövetkezeti részjegy A hitelszövetkezet tagja részjegyet köteles jegyezni. Egy részjegy névértéke Ft, azaz Kettőezer forint.

14 a) A természetes személy tag legalább egy részjegyet köteles jegyezni. Egy természetes személy tag a hitelszövetkezet cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéjének maximum 10 %-ának megfelelő darabszámú részjeggyel rendelkezhet. b) Nem természetes személy tagok (jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok) a hitelszövetkezetbe történő belépéskor 10 darab részjegyet kötelesek jegyezni. A jegyzett részjegyek összegének legalább 50 %-át tagfelvételkor, a fennmaradó részt legkésőbb a tagfelvételt követő 60 napon belül kötelesek befizetni. A nem természetes személy tag a hitelszövetkezet cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéjének maximum 15 %-ának megfelelő darabszámú részjeggyel rendelkezhet. A 10 %-ot meghaladó tulajdonszerzés esetén a Felügyelet előzetes hozzájárulása szükséges. A minimális részjegymennyiségen felül jegyzett és befizetett részjegyek, vagy azok egy részének visszafizetését a tag igényelheti anélkül, hogy a tagsági viszonya megszűnne. Ebben az esetben a többletként jegyzett, befizetett részjegy visszafizetésére a visszafizetést kezdeményező igénybejelentést követő év éves beszámolója jóváhagyása után, 30 napon belül kerülhet sor. A hitelszövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik meg. A tag a személyes közreműködése, vagyon hozzájárulása és egyéb érdekeltségének megfelelően részesedik a hitelszövetkezet gazdálkodásának eredményéből. A részjegy a hitelszövetkezet adózott eredményéből részesedésre jogosít. A Hpt. értelmében a hitelszövetkezet tagja, illetőleg örököse (jogutódja) tagsági jogviszonya megszűnésekor a szövetkezet saját tőkéjéből legfeljebb a részjegye összegére tarthat igényt. A részjegy névértékének az elszámolására a tagsági jogviszony megszűnését követő, számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjától számított 30 napon belül kerül sor. Ha a tagsági jogviszony a tag halálával, a jogi személy megszűnésével vagy kilépéssel, kizárással szűnik meg, legfeljebb a megszűnést követő második éves beszámolót megállapító közgyűlés (küldöttgyűlés) napjától számított harmincadik napig a szövetkezet igazgatósága köteles meghosszabbítani a részjegy összegének visszafizetését, ha ennek következtében a szövetkezeti hitelintézet saját tőkéje, szavatoló tőkéje, illetőleg fizetőképességi mutatója nem érné el az e törvényben meghatározott minimális követelményt. Ez esetben - két éven belül - a volt tag, illetőleg örököse (jogutódja) részére azt követően kell esedékessé válásuk sorrendjében a kifizetést teljesíteni, hogy ennek fedezete rendelkezésre áll. A részjegy és az arra jutó osztalék kifizetésére mindaddig nem kerülhet sor, amíg a volt tag a hitelszövetkezettel szemben fennálló kötelmeinek eleget nem tett. A részjegy jegyzésének, befizetésének, visszafizetésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 2. A vagyoni hozzájárulás egyéb formái A hitelszövetkezet tagjai a részjegy jegyzésén felül más formájú vagyoni hozzájárulást is teljesíthetnek.

15 A hitelszövetkezet egyéb vagyoni hozzájáruláskánt elismeri a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége és a hitelszövetkezet között létrejött ingatlan adás-vételi jogügyletből származó vagyonnövekményt, amelyet a küldöttgyűlés által meghatározott elvek szerint a hitelszövetkezet azon tagjai között nevesít, amelyek december 31-én a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetségének is tagjai. A hitelszövetkezet tagjai 5 évet meghaladó lejáratú - a hitelintézeti előírások szerinti járulékos tőkeelemnek minősülő - célrészjegyet is jegyezhetnek, ill. vásárolhatnak. A jegyezhető legkisebb összeg , azaz Egyezer forint. A vagyoni hozzájárulások befizetésének, felhasználásának, felmondásának és visszafizetésének rendjét, továbbá az utánuk járó részesedés (kamat) mértékét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A tag és a hitelszövetkezet azon kérdéseket, amelyekre a szervezeti és működési szabályzat nem tér ki, külön megállapodásban rögzíti. Ha a tag - a hitelszövetkezetnek nyújtott kölcsönt kivéve - a részjegy jegyzésén felül más formájú vagyoni hozzájárulást is teljesített, annak erejéig a hitelszövetkezettől - a IV/1. pont szabályait figyelembe véve - részjegyet igényelhet. V. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK A hitelszövetkezet teljes vagyonával felel tartozásaiért. A hitelszövetkezet vagyona a hitelszövetkezet saját tőkéje, amely magában foglalja a részjegytőkét (jegyzett tőkét), a jegyzett, de be nem fizetett tőkét, a tőketartalékot, az eredménytartalékot, a lekötött tartalékot (ezen belül a közösségi alapot), az értékelési tartalékot, valamint a tárgyév mérleg szerinti eredményét. A hitelszövetkezet jegyzett tőkéje Ft, azaz Százmillió forint. A hitelszövetkezet a részjegytőkén (jegyzett tőkén) felüli vagyon egy részét évente a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg közösségi alapba helyezi és azt a lekötött tartalékban elkülönítetten kell nyilvántartani. Az egyes években közösségi alapba helyezendő összegről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával együtt határoz a közgyűlés. A közösségi alap terhére szociális támogatás, oktatási támogatás, kulturális támogatás, közművelődési tevékenység támogatása, sporttevékenység támogatása nyújtható, egyéb a hitelszövetkezet céljaihoz igazodó támogatások és juttatások biztosíthatók. A közösségi alap fel nem osztható szövetkezeti vagyonnak minősül, amely a lekötött tartalékban kell elkülöníteni. A közösségi alap Sztv. 58. szerinti képzése az eredménytartalékból a lekötött tartalékba való átvezetéssel történik. A számviteli törvény szerinti tárgyévi beszámolót elfogadó közgyűlés határozza meg, hogy a közösségi alap rendelkezésre álló állományának hány százaléka erejéig lehet a tárgyévet követő évben juttatásokat és támogatásokat teljesíteni. A beszámolónak a közgyűlés elé terjesztése előtt az alapból történő felhasználásra vonatkozó javaslathoz a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége nyilatkozatát be kell szerezni.

16 Az Sztv. 57. (2) bekezdése szerint teljesített juttatások és támogatások összegeként felhasznált közösségi alap mértékét a lekötött tartalékból az eredménytartalékba kell átvezetni. Közvetlenül a közösségi alapba kell helyezni más szövetkezet által a hitelszövetkezetnek közösségi alap javára átadott eszközöket is. A hitelszövetkezet jogutód nélküli megszűnése, illetőleg gazdasági társasággá való átalakulása esetén a közösségi alapot a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége részére kell átadni. A Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége az alap elszámolásának helyességét és átadását a vagyonmérleg-tervezet, illetve végelszámolási zárómérleg közgyűlés elé terjesztését megelőzően ellenőrzi. Az átadott közösségi alap összegét az átvevő köteles a lekötött tartalékán belül kimutatott közösségi alapba helyezni és azt az 57. (2) bekezdés szerint felhasználni. A közösségi alap a nyereségből való részesedésként, illetőleg a tagsági viszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során nem vehető figyelembe. A közösségi alap képzésének, felhasználásának részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. A hitelszövetkezet tagja saját vagyonával nem, csak a jegyzett részjegye értékével felel a hitelszövetkezet tartozásaiért. A vezető tisztségviselők kötelezettségeik megszegésével a hitelszövetkezetnek okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelősek akkor is, ha a hitelszövetkezettel munkaviszonyban állnak. Nem terheli az egyetemleges felelősség azt a vezető tisztségviselőt, aki a határozat ellen szavazott, vagy az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a felügyelő bizottságnak bejelentette. A vezető tisztségviselő kártérítésre kötelezése a bíróság hatáskörébe tartozik. A hitelszövetkezet a tagjának jogellenesen okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. A tag a hitelszövetkezetnek okozott kárért - a munkaviszony jellegű jogviszony keretében történő munkavégzéssel összefüggésben okozott kár kivételével - a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel. A kár megtérítésére kötelezés a bíróság hatáskörébe tartozik. A hitelszövetkezet alkalmazottainak - a munkaviszonyban álló tisztségviselőket kivéve - fegyelmi és kártérítési felelősségére, valamint a hitelszövetkezet által alkalmazottainak okozott kárért fennálló felelősségre a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. A szövetkezet fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a szövetkezet hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

17 A banktitok tekintetében - időbeli korlátozás nélkül - titoktartási kötelezettség terheli a hitelszövetkezet tulajdonosait (tagjait), vezető tisztségviselőit, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a hitelszövetkezettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak. Banktitokként kezelendő minden olyan, a hitelszövetkezet rendelkezésére álló tény, információ, megoldás, vagy adat, amely a hitelszövetkezet egyes tagjaira (ügyfeleire), adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a hitelszövetkezet által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a hitelszövetkezettel kötött szerződéseire vonatkozik. Banktitok - a törvényben rögzítettek kivételével - csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a hitelszövetkezet tagja (vagy annak törvényes képviselője) a kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve erre közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan felhatalmazást ad, vagy a hitelszövetkezetnek az ügyféllel szemben fennálló követelés érvényesítéséhez vagy eladásához ez szükséges. A Hpt. értelmében banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a hitelszövetkezet ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad (nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a hitelszövetkezettel történő szerződéskötés keretében nyújtja), vagy a Hpt.-ben rögzített banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, továbbá a hitelszövetkezet érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Üzleti titok minden olyan, a hitelszövetkezetre vonatkozó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a hitelszövetkezetnek méltányolható érdeke fűződik. A hitelszövetkezet tagja (ill. alkalmazottja) köteles a hitelszövetkezet működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti (szakmai) titkot - időbeli korlátozás nélkül - megtartani, azt nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, ill. hogy a hitelszövetkezetnek vagy tagjainak hátrányt okozzon. VI. A HITELSZÖVETKEZET EGYESÜLÉSE, SZÉTVÁLÁSA, ÁTALAKULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE A hitelszövetkezet egyesülésére, szétválására, átalakulására és megszűnésére a Sztv., a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseit a Hpt.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. VII. EGYÉB SZABÁLYOK 1. A hitelszövetkezet köteles belső ellenőrt foglalkoztatni. A belső ellenőr feladata a hitelszövetkezet belső szabályzatnak megfelelő működésének, valamint pénzügyi szolgáltatási, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének a törvényesség, a biztonság, az áttekinthetőség szempontjából történő vizsgálata, továbbá mindaz, amit külön jogszabály a feladatkörébe utal.

18 A hitelszövetkezet tagja kíván lenni a hitelintézetek szakmai érdekképviseletét ellátó szervezetnek. 3. A hitelszövetkezet küldöttgyűlése felhatalmazást ad az igazgatóságnak arra, hogy a hitelszövetkezet más szakmai érdekképviseletbe is beléphessen. A hitelszövetkezetet az érdekképviseleti szervezet(ek)ben az igazgatóság mindenkori elnöke (távollétében az általa meghatalmazott személy) képviseli. 4. A hitelszövetkezet a Cégközlönyben közzéteendő közlemény közzétételének oly módos is eleget tehet, hogy a hitelszövetkezet honlapján teszi közzé a közleményt. A hitelszövetkezet honlapjának címe: 5. Mindazon kérdésekben, amelyekre nézve az alapszabály nem rendelkezik, a hitelszövetkezet tagjai a szövetkezetekről szóló évi X. törvény, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény és a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 6. A közgyűlés összehívásáról szóló, napirendi pontokat is tartalmazó meghívót- a közgyűlés napirendi pontjával kapcsolatos iratok kivételével kötelező valamennyi tagnak megküldeni, valamint az összehívásról hirdetményt közzétenni. A közgyűlési meghívónak és hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy a tag kérésére az iratokat a hitelszövetkezet hol és mely időpontokban bocsátja rendelkezésre. A közgyűlés által hozott határozatokról a hitelszövetkezet valamennyi tagját levélben tájékoztatni kell. 7. A hitelszövetkezet esetében a szövetkezetekről szóló évi X. törvény ának (5) és (8) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. VIII. ZÁRADÉK Ezt az alapszabályt a hitelszövetkezet december 15-én és március 9-én tartott közgyűlése állapította meg, melyet a közgyűlés december 20-n a 2/2007. számú határozatával, az 5/2008.(IV.30.) számú határozatával, a 10/2010.(V.26.) számú határozatával, valamint az 5/2011.(V.13.) számú határozatával módosított. Alulírott, Dr. Kiss Valéria jogtanácsos, mint a hitelszövetkezet cégbírósági eljárására meghatalmazott jogi képviselő, jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírásával és ellenjegyzésével a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 51. /3/ bekezdése alapján igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Debrecen, május 13. jegyzőkönyv-hitelesítő levezető elnök

19 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyvvezető Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elkészítettem, és ellenjegyeztem Debrecenben, május 13. napján. Dr. Kiss Valéria jogtanácsos Dr. Magyar László Ügyvéd ig.sz.:0143

SZENTGÁLI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS TERVEZETÉT TERJESZTI ELŐ MÁJUS 12-RE ÖSSZEHÍVOTT KÖZGYŰLÉSÉSÉRE

SZENTGÁLI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS TERVEZETÉT TERJESZTI ELŐ MÁJUS 12-RE ÖSSZEHÍVOTT KÖZGYŰLÉSÉSÉRE SZENTGÁLI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS TERVEZETÉT TERJESZTI ELŐ A 2018. MÁJUS 12-RE ÖSSZEHÍVOTT KÖZGYŰLÉSÉSÉRE EBT. VEZETŐSÉGE 2018. ÁPRILIS 24. 1 1/1 A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET 2473 Vál, Burgundia utca 63.

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET 2473 Vál, Burgundia utca 63. MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRÉTKESÍTŐ-TÉSZ SZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYÁNAK 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA A tagok a 2016. november 7. napján megtartott közgyűlésen a szövetkezet alapszabályát az alábbiak szerint módosították:

Részletesebben

TÁMOP A-13/ Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1

TÁMOP A-13/ Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1 ..Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1 Hatályos: [dátum] Jelen Alapszabályban a szövetkezet alapító tagjai összhangban a [dátum] napján tartott alakuló közgyűléssel szövetkezetet hoznak létre. A Szövetkezet

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14. Cégjegyzékszám: 11-02-000651 ALAPSZABÁLYA

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14. Cégjegyzékszám: 11-02-000651 ALAPSZABÁLYA BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14. Cégjegyzékszám: 11-02-000651 ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. Módosítások: 2.1.2. A közgyűlés/ részközgyűlés

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője Ózd, 2016. április 28. Ózd

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására A javaslatok összefoglalása A módosítási javaslatok az Alapszabály alább felsorolt témaköreit érintik: Módosítási javaslatok... 2 1. A szabályozott

Részletesebben

A SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS SZERVEZETE

A SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS SZERVEZETE A SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS SZERVEZETE SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI ALAPELVEI A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) a szövetkezeti hitelintézetek

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

BETÉTI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

BETÉTI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA BETÉTI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Betéti társaság A tagok személyes együttműködését alapozza meg a társasági szerződés. A betéti társaságok általában alacsony tőkével és kisebb taglétszámmal működő, a szó szoros

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Alapszabálya

Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Alapszabálya - 1 - Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Alapszabálya Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2013. augusztus 23. napján tartott küldöttgyűlés a 9/2013.(08.23.) számú határozatával a szövetkezeti hitelintézetek

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2013. augusztus 24. napján tartott 3/2013. (08.24.) sz. küldöttgyűlési határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. a szövetkezetekről. Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter november

T/ számú törvényjavaslat. a szövetkezetekről. Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18205. számú törvényjavaslat a szövetkezetekről Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2005. november 2 2005. évi.. törvény a szövetkezetekről Az Országgyűlés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETI ALAPSZABÁLYA

AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETI ALAPSZABÁLYA AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETI ALAPSZABÁLYA 1999. május 27. Módosítva: 2004. november 19. 2009. november 30. 2017. március 07. egységes szerkezetbe foglalva 1 2 A L A P S Z A B Á L Y A társadalmi

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Jelen ügyrend meghatározza az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. (a továbbiakban: Társaság) 2013. február

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY

TAGOZATI ALAPSZABÁLY TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Magasépítési Tagozat, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) egyesületi formában működő civil szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlésének ügyrendi szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlésének ügyrendi szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldöttgyűlésének ügyrendi szabályzata A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2000. december 16-án. Hatályba lépett 2001. február 1-jén. Módosítva 2001. május 19-én és 2004. december

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Magyar Vidék Hitelszövetkezet (Egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály. Lezárva: 2013.01.23.

Magyar Vidék Hitelszövetkezet (Egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály. Lezárva: 2013.01.23. Magyar Vidék Hitelszövetkezet (Egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály Lezárva: 2013.01.23. A Hitelszövetkezet Küldöttgyűlése 3/2013. (I. 23.) számú határozata által jóváhagyott szabályzata. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

2017. november 14. POLGÁRI JOG I. JOGI SZEMÉLYEK

2017. november 14. POLGÁRI JOG I. JOGI SZEMÉLYEK 2017. november 14. POLGÁRI JOG I. JOGI SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLY FOGALMA Kindulópont: a jogalanyok, személyek csoportosítása Relatív jogképességű jogalanyok Jogi személyiség állami elismerésen alapul Jogi

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekrõl* I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre. A szövetkezet fogalma

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekrõl* I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre. A szövetkezet fogalma 2006. évi X. törvény a szövetkezetekrõl* Az Országgyûlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

16/2013. (VI. 13) számú határozat

16/2013. (VI. 13) számú határozat 16/2013. (VI. 13) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre Az Országgyűlés 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2017. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030)

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről;

HIRDETMÉNY. 1) Az Igazgatóság éves beszámolója a Társaság évi tevékenységéről; HIRDETMÉNY A BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188.) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2008. április 24. napjára

Részletesebben