JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, február 20-án órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, február 20-án órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kruppa József Turcsányi Istvánné Horváth Istvánné Pintér Ferencné Héninger László Herczeg Gabriella Franyó Attila Bizottsági elnök Bizottsági elnökhelyettes Bizottsági tag Bizottsági tag Bizottsági tag Bizottsági tag Bizottsági tag Tanácskozási joggal meghívottak: Pergő Margit Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné Nyírő István Kovácsné Tobak Márta dr. Judi Erzsébet Mozgay Dóra Csibra Ferencné polgármester jegyző aljegyző alpolgármester óvodavezető hatósági irodavezető óvodavezető iskolaigazgató Egyéb meghívottak, jelenlévők: Kéri Katalin települési főépítész Jegyzőkönyvvezető: Csonka Ágnes Napirend tárgyalása előtt: Kruppa József bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Humán Ügyek Bizottsága 7 fő képviselőből 7 fő az ülés kezdetén jelen van, így a bizottság határozatképes. A bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontokat. Javaslatot tesz a napirendek felcserélésére, tekintettel arra, hogy az intézményvezetők jelen vannak, javasolja az intézményeket érintő napirendek tárgyalását. A Humán Ügyek Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal a napirendi pontok tárgyalásával egyetértett. 1.) Javaslat a évi költségvetésről szóló 3/2012 (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására. Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató Hargitai Tünde Css.Kp. vezető Tisztelt Bizottság! Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, pályázati pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények

2 2 következtében, szükség van a évi költségvetési előirányzatok módosítására. Az írásos anyagot előzetesen megkapták. Herczeg Gabriella képviselő az ülésről órakor távozott, így a jelenlévő képviselők száma 6 fő. A módosítási javaslat nyomán a évi költségvetés ezer Ft bevételi és kiadási előirányzatait ezer Ft-ra javaslom módosítani, illetve elfogadni. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, valamint a rendelet-tervezettel? A Humán Ügyek Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztéssel évi költségvetésről szóló 3/ (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: Az előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet változtatás nélkül fogadja el. Herczeg Gabriella képviselő az ülésre órakor visszaérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő. 2.) Javaslat a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására. A módosított évi CXCV. törvény 24 -a alapján a évi költségvetési tervezet elkészítésre került. A évi költségvetés kialakításánál a központi költségvetés, a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakra tekintettel az önkormányzat érdekeit, feladatait és lehetőségeit vettük figyelembe. A bevételi lehetőségek szorításában került megtervezésre a kiadás, az egyensúly az elemi költségvetés adta lehetőségek szűkítésével és a pénzmaradvány nagy részének feladatátcsoportosításával megteremthető. Ezzel a terv a működtetés feltételét elemi költségvetés szintjén biztosítani tudja. A évi gazdasági program és költségvetési rendelet-tervezetét mellékleteivel együtt, a fenti kiegészítéssel beterjesztem. Kérem a bizottságot, hogy a évi költségvetési terv rendelettervezetét vitassa meg, s az alapellátás elsődlegessége mellett jelölje ki, rangsorolja a feladatokat, és a rendelettervezetet fogadja el. Látható, hogy egyre nehezebb a feladat ellátás. Lassan el fogunk jutni oda, hogy csak a kötelező alapfeladatokat tudjuk ellátni, és ami nem kötelező, arra nem tudunk támogatást biztosítani, ha nem lesz változás. Alapfeladat, hogy az önkormányzatot

3 3 működtetni tudjuk, de egyre nehezebb ez is. Fontosak a beruházások, és főleg hogy költségmegtakarítást érjünk el hosszú távon. Turcsányi Istvánné bizottsági elnökhelyettes: A közösségi támogatásoknál szeretném megkérdezni, hogy az iskolák diákönkormányzatai számíthatnak-e továbbra is a támogatásra, vagy most az intézmények átadásával ez változni fog? Ezt meg kell nézni. Működőképes költségvetésnek tűnik az idei is. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, valamint a rendelet-tervezettel? A Humán Ügyek Bizottsága 6 igen, 1 tartózkodás mellett (Héninger László) az előterjesztéssel évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: A évi költségvetés egyensúlyát nehezen, de sikerült megteremteni. A költségvetési szervek működtetése a tervezéskor rendelkezésre álló adatok szerint nagyon körültekintő gazdálkodás mellett biztosítható. A költségvetés eredeti előirányzataként együttesen ezer Ft bevételt és kiadást javaslunk figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a költségvetés bevételi és kiadási oldala csak azonos lehet. 3.) Javaslat a szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2012 (IV.2.) önkormányzati rendelet módosítására. Dr. Cseh Tamás jegyző: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díj mértékét. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díj az önköltség és az állami normatíva különbözete. Az intézményi térítési díjat minden egyes ellátásra külön meg kell határozni. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

4 4 A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A Képviselő-testület a személyi térítési díjak csökkentését kérő ügyfelek kérelmeinek tárgyalását követően március 31-én tartott ülésén szükségesnek tartotta, hogy a személyi térítési díj mérséklése tárgyában kerüljön kidolgozásra a 2. melléklet szerinti táblázat. Amennyiben ezt a kedvezményt 2013-ban is biztosítani akarja az önkormányzat, annak mértékét meg kell határozni. Az ülés elején a rendelethez kapcsolódó táblázatokat kioszottuk, azt és a rendelettervezetet megkapták. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, valamint a rendelet-tervezettel? szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: A Gazdasági Bizottság javaslatával egyetértve, javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 4. Javaslat a kommunális adóról szóló 17/2012 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításra Berhida város közbiztonságának valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében fontos az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának biztosítása, a közlekedésbiztonság fenntartása. A Várpalotai Rendőrkapitányság évben intézkedési tervet készített, mely tartalmazza, hogy fenti célok érdekében fontos a Rendőrség és a Polgárőrség együttműködése, a jól működő Berhidai Polgárőr Egyesületnél a vezetőváltást követő adminisztráció, cégbírósági bejegyzés után közös szolgálatok szervezése, az egyesület tagjainak rendőri szakmai képzése. A Berhidai Polgárőr Egyesület taglétszámának növelése érdekében javasolom, hogy adjunk mentességet a kommunális adó megfizetése alól abban az esetben, ha az adó alá eső lakásban lakóhellyel rendelkező polgárőr személy az adóalany közeli hozzátartozója és az éves 50 óra szolgálatot igazoltan teljesítette. Dr. Cseh Tamás jegyző : Mozgósító szándékkal gondoltuk ezt a rendelet-módosítást, hiszen a kedvezményt csak jövő évben vehetik igénybe, az 50 órás szolgálat igazolt teljesítésével.

5 5 Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, valamint a rendelet-tervezettel? A Humán Ügyek Bizottsága 6 igen, 1 nem szavazattal (Héninger László) az előterjesztéssel kommunális adóról szóló 17/ (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: A módosításra tett javaslatot változtatás nélkül fogadja el. 5.) Javaslat óvodai beiratásra. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdése alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról és a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerületének tankerületi igazgatója arról tájékoztatott, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott általános iskolákban az első osztályosok beíratására várhatóan április 8-án (hétfőn) és 9-én (kedden) kerül sor. Annak érdekében, hogy az iskolai beiratkozások időpontjához igazodjon az óvodai felvételek időpontja is az óvodavezetők véleményének figyelembe vételével - javaslom, hogy az óvodai felvételi időpontja a beterjesztett határozati javaslat szerint kerüljön meghatározásra. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Egyetértenek-e az előterjesztéssel? z óvodai beiratásra tett javaslatot, és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: Javasoljuk az óvodai beiratásra tett javaslatot változtatás nélkül elfogadni. 6.) Javaslat a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázat kiírására

6 6 Törvényi rendelkezés szerint ki kell írni a pályázatot. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, illetve a határozati javaslattal? Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázat kiírására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: Bizottságunk a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázat kiírására tett előterjesztést elfogadásra javasolja. 7.) Javaslat a Családsegítő Központ vezetői pályázat kiírására Törvényi rendelkezés szerint ki kell írni a pályázatot. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, illetve a határozati javaslattal? Családsegítő Központ vezetői pályázat kiírására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: Bizottságunk a Családsegítő Központ vezetői pályázat kiírására tett előterjesztést változatlan formában elfogadásra javasolja. 8.) Javaslat a közművelődési intézmények munkatervére Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató: Minden évben igyekezünk az igényeknek megfelelő programokat összeállítani. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekesnek tartott rendezvényeket. Nagy segítségünkre vannak a civil szervezetek, és az intézmények egyaránt. Pintér Ferencné Humán Ügyek Bizottság tagja: Nagyon sokrétű, tartalmas a program, szakmailag is magas színvonalú. Részletesen kitér a programokra, a feladatokra. Az intézmények éves kulturális helyzetét, és az intézmény tevékenységét SWOT-elemzéssel mutatja be, részletezve az erősségeket és a gyengeségeket is. A gyengeségeknél külön kiemelném az intézmény eszközparkját és berendezéseit. Különösen a fény- és hangtechnikai eszközök szorulnak fejlesztésre és ezt a különböző rendezvényeken tapasztalhatjuk is, hogy elavult a fény-és hangtechnika. Továbbá van egy felvetésem, amiről

7 7 érdemes lenne tárgyalni a közeljövőben. A Berhidai Napok rendezvénysorozat három napos az indulás óta. A három nap elejétől a végéig hatalmas szervezést és munkát jelent mindenki számára. De sajnos évek óta tapasztalható, hogy vasárnapra már a lakosság elfárad és nincs érdeklődés ezen a napon. Miközben még vasárnap délután is sok program van, meghívott fellépőkkel. A meghívott művészekre, vendégekre is nézve kellemetlen, hogy ilyenkor szinte üres a nézőtér. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy két naposra változtassa a Képviselő-testület a Berhidai Napokat. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, illetve a javaslattal? közművelődési intézmények munkatervére tett javaslatot és az alábbi megállapításokat teszi és javasolja a Képviselő-testületnek: Tartalmas és szakmailag színvonalas, részletesen kidolgozott a munkaterv. Javasolja a jelenleg használatban lévő hang-és fénytechika modernizálását, fejlesztését a rendezvények színvonalasabb lebonyolítása érdekében. Az ülésen felvetődött, hogy a Berhidai Napok 3 napos rendezvény-sorozatát 2 naposra célszerű csökkenteni, tekintettel arra, hogy a vasárnapra szervezett programokra már nincs, vagy csak alig van érdeklődés. Javasolja tárgyalni a felvetést. Kéri, hogy a lehetőségek áttekintése után hozzon döntést. Bizottságunk a munkatervet elfogadásra ajánlja a Képviselő- Testületnek. 9.) Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására Egyetértenek-e az előterjesztéssel, illetve a javaslattal? közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: Bizottságunk a javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 10.) Javaslat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítására

8 8 Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete január 1. napjától az önkormányzatok működésével, a polgármesterek, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására - közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról döntöttek. A finanszírozás szempontjából a koncepciókészítés idején Vilonya Község Önkormányzatának kedvezőtlen költségvetési kilátásait is figyelembe véve felek úgy állapodtak meg, hogy Vilonya Önkormányzata a Vilonyai kirendeltségen dolgozó 2 fő köztisztviselő bér és járulékainak központilag finanszírozott összegének kiegészítésén felül az egyéb működési és fenntartási kiadásokhoz évben maximum 1 millió Ft-tal járul hozzá. A évi költségvetés törvény a közös hivatal kiadásaira Vilonya Önkormányzatának biztosít támogatást, ezért javasoljuk, hogy az e célra kapott állami hozzájárulást adja át Berhida Város Önkormányzata részére. Kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, illetve a javaslattal? Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselőtestületnek: A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítására tett javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek. 11.) Javaslat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Szükség van a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, többek között az előző napirend kapcsán, a hivatal nevének változása miatt, a hatáskörök változása miatt, a létszám-változás miatt, és a munkaköri leírások változásai miatt. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, illetve a javaslattal?

9 9 Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására tett javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 12.) Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Bemutatom a települési főépítészünket, Kéri Katalint és kérem mutatkozzon be. Kéri Katalin települési főépítész röviden bemutatkozott a bizottság tagjainak. Ismertette eddigi szakmai tevékenységét, és jelenleg a településen ellátandó feldatait. Jogszabályi változás miatt az első fokú építési hatóság (engedélykiadás) Berhida esetében Várpalota Város Jegyzője irányításával működik. Berhida Közös Önkormányzati Hivatala mint főnél nagyobb település - építési információs pontot köteles üzemeltetni a városban. A jövőben az építési ponton is le lehet adni az építési engedély kérelmeket, illetve információt kérni építésügyi kérdésekben. Bevezetésre került az elektronikus un. ÉTDR ügyintézés, melyhez szintén az építési pont nyújthat segítséget az ügyfeleknek. Az ÉTDR rendszer egyelőre még tapasztalatok nélküli - működtetése szigorú, olykor jogvesztő határidőket jelöl ki automatikusan számunkra, ezért a település-kultúra fenntartása, fejlesztése érdekében bevezetni kívánt eljárásokat ehhez a rendszerhez is igazítani kell. A törvénymódosítás és a Kormányrendeletek megszüntették az állami főépítész építészeti tervtanácsát, de új, helyi önkormányzati rendeletben szabályozott - eljárások lehetőségét vezették be. Ilyen a Településképi véleményezési eljárás. A településképet meghatározó eljárások a Polgármester hatáskörébe tartoznak, de az ezzel kapcsolatos véleményeket szakmai alapon kell meghoznia. A változások új helyzetet teremtettek a város épített és természeti értékeinek megtartására kialakított Önkormányzati rendeletek tekintetében. Az új törvényi környezetben főszabályként bevezetésre kerül az önkormányzatok településképi véleményezési eljárása, mely az önkormányzat számára választható sajátos jogintézmény. Az önkormányzat döntheti el, hogy a véleményét milyen szakmai ajánlásra alapozva alakítja ki. Így például az egyszerűbb tevékenységek esetén az önkormányzati főépítész, míg a bonyolultabb tevékenységek esetén az önkormányzati szakmai grémium (tervtanács) közreműködésével, azok javaslatára

10 10 alapozza. A helyi tervtanács működésére vonatkozó szabályokat az önkormányzat állapítja meg. Településképi véleményezési eljárás Településképi véleményezési eljárás keretében a jogszabályban meghatározott települési önkormányzat polgármestere 15 napon belül ad véleményt a településrendezési követelményeket, településképet érintő építési engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén. A véleménynyilvánítás során a polgármester a véleményét az önkormányzati főépítész, önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben önkormányzati építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményére alapozza. Ezen szakmai vélemények kialakításának ideje beleszámít a véleménynyilvánítás határidejébe. A települési önkormányzat véleménye az építésügyi hatósági engedélykérelem kötelező melléklete, mely véleményt a hatóság a Ket. 50. (5) bekezdése alapján figyelembe veendő bizonyítékként kezel a döntés meghozatala során. A településképi bejelentési eljárás és a tájékoztatás, konzultáció rendelettervezete még nem érett meg az előterjesztésre. A településképi kötelezéssel és a közterületalakításra vonatkozó rendeletének tervezése pedig a közeljövő feladata lesz. A megváltozott jogi és közigazgatási helyzetben felvetődik a kérdés, hogy: Kíván-e élni az Önkormányzat a településképi véleményezés törvény adta jogával, mely a korábbi állami tervtanácsi véleményeknél erősebb környezetalakítási eszköz Amennyiben igen, milyen mélységben kíván Berhida testülete véleményt alkotni? ( A beterjesztett rendelettervezet a település teljes területére, minden építési engedélyhez kötött esetben gyakorolni kívánja ezt a jogot.) Amennyiben a válasz igen, úgy a törvény szerinti szakmai alapokat a főépítész és a tervtanács együttműködésén keresztül kívánja-e megteremteni és működtetni az Önkormányzat? Új rendeletet hoz-e az Önkormányzat, mely egységes szerkezetbe foglalja a települési tervtanács működését? A javaslat szerint minél hamarabb pozitív lépéseket kell tenni Berhida környezeti kultúrájának fejlesztése érdekében. Élni kell a településképi véleményezés intézményével, melynek elmaradásával a jövőben nem lesznek követhetőek a településen történő építkezések. Felépülhetnek olyan épületek, melyek nem szolgálják a településkép pozitív alakulását, ugyanakkor a vonatkozó beépítési szabályoknak megfelelnek. Szintén megjegyezni kívánom, hogy a 2007-ben elfogadott rendezési terv és helyi építési szabályzat több helyen idejétmúlt előírásokat, azóta megváltozott rendeleteket tartalmaz. A mellékelt két rendelettervezet egymással összefüggő, az építésügy új rendszerébe illeszkedő, a helyi értékeket óvó, fejlesztésüket célzó eszközként kerültek megfogalmazásra. Héninger László Humán Ügyek Bizottság tagja: Mennyire fogja ez lassítani az építési engedélyek kiadását?

11 11 Kéri Katalin települési főépítész: A 15 napos határidőt tartani kell. Az elsődleges cél az lenne, hogy az építtető minket keressen fel elsőként, velünk egyeztessen és ezt követően már nem fordul elő, hogy ha Várpalota nekünk megküldi a terveket, akkor az ellen bármi kifogással éljünk. Természetesen nem mi akarjuk megmondani az építtetőnek, hogy mit építsen vagy mit ne, de szakmailag segíthetjük, terelgethetjük a rendezési tervhez leginkább igazodó megoldás felé. Ez az ipari létesítményekre is vonatkozik? Kéri Katalin települési főépítész: Igen Herczeg Gabriella Humán Ügyek Bizottság tagja: Én nagyon jó dolognak tartom ezt a rendeletet, és optimista vagyok. Héninger László Humán Ügyek Bizottság tagja: Ha nem tudunk megegyezni, hova fordulhat jogorvoslatért? Kéri Katalin települési főépítész: Ha szakmailag kerül elutasításra, akkor az illetékes állami főépítész (Székesfehérvár) fogja felülvizsgálni, ha más miatt nem fogadjuk el, akkor annak a szakhatóságnak kell küldeni, akit érint. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, illetve a rendelet-tervezettel? egyetértett, javasolja a rendelet társadalmi véleményezésre bocsátását. településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: A Gazdasági Bizottság módosításaival egyetértve, javasolja a rendelet megalkotását. 13.) Javaslat a helyi építészeti műszaki tervtanács létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

12 12 Az előző napirendnél kitértünk arra, hogy a két rendelet kapcsolódik egymáshoz, és elmondtam mi a tervtanács szerepe. Kérem a javaslat elfogadását. Egyetértenek-e az előterjesztéssel, illetve a rendelet-tervezettel? A Humán Ügyek Bizottsága 6 igen, 1 nem szavazattal (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett, javasolja a rendelet társadalmi véleményezésre bocsátását. helyi építészeti műszaki tervtanács létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: A Humán Ügyek Bizottsága javasolja a rendelet megalkotását. További észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért az ülést órakor a Humán Ügyek Bizottságának elnöke berekesztette. K.m.f. Kruppa József Humán Ügyek Bizottság elnöke Horváth Istvánné Humán Ügyek Bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2013. november 20.-án 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 5.- án 17.00 órai kezdettel megtartott kihelyezett üléséről. Közmeghallgatás Berhida Kultúrház Jelen vannak: Pergõ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Bakonyi Balázs Borai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2008. február 26.-án, 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2008. február 26.-án, 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2008. február 26.-án, 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Koltai Tibor Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 25-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: Csibra Ferencné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Humán Ügyek. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Farkasné Dunai Andrea Óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Humán Ügyek. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Farkasné Dunai Andrea Óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2013. április 17.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2013. évi költségvetési tervezetet elkészítésre

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Somogyi Józsefné képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Talabér Márta képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Somogyi Józsefné képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Talabér Márta képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. február 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2007. november 20-án 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Héninger László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt:

Jegyzőkönyv. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt: Jegyzőkönyv Készült : 2012. május 7.-én a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében Berhida Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 2015. február 23.-án (hétfőn) du 13,00

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2012. szeptember 4-én 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János nemzetiségi elnök Babai Lajos nemzetiségi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága 2015. szeptember 14-i 13.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta. Bánkutiné Katona Mária. Illésné M. Eleonóra Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. április 26-án (kedd) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. július 30-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. július 30-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. július 30-ai ny i l v á n o s ülésének Szám: 78-10/2012. Tartalom: j e g y z ő k ö n y v e KÓD HATÁROZATOK 30/2012.(VII.30.) határozat

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYVE

1. számú JEGYZŐKÖNYVE 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. JANUÁR 10-i nyilvános üléséről 2 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMER 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2012. (XII. 11.) önkormányzati rendelet Határozatok: 113/2012. (XII.10.) számú

Részletesebben

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV H-1065 Budapest, Révay köz 4. E-mail: elnokseg@wikimedia.hu http://wikimedia.hu EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV a Wikimédia Magyarország Egyesület 2015. április 25-én tartott közgyűléséről 1 Helye: 1065

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása 1 Ügyszám:3470-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án,

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben