Ft, azaz kettszázötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ft, azaz kettszázötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki."

Átírás

1 Iktatószám: Tárgy: BK/FO/ /2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Fosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. Tel.: 76/ H A T Á R O Z A T A Kecskeméti Járási Hivatal a Natura Faktura Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 120., adószám: , a továbbiakban: Társaság) terhére Ft, azaz kettszázötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. A Kft. részére továbbá

2 2 m e g t i l t j a a határozat indokolási részében meghatározott, a fogyasztók megtévesztésére irányuló kereskedelmi gyakorlat folytatását; az élelmiszernek minsül étrend-kiegészít termék üzleten kívül történ forgalmazását; az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan ajándék juttatás reklámozását. Fentieken túlmenen a Társaságot k ö t e l e z i arra, hogy a fogyasztók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók tájékoztatása céljából az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helye szerinti megyeszékhelyen, valamint az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helyén gondoskodjon ügyfélszolgálat működtetéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően; arra, hogy az üzleten kívül kötött szerzdés megkötését megelz tájékoztatási kötelezettségének a jogszabályi elírásoknak megfelelen tegyen eleget. A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. A bírságot a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára átutalással köteles befizetni, a bírságösszegnek a határozat jogerre emelkedését követ 15 napon belül a fenti számlára be kell érkeznie. Az átutalás során jelölni kell a határozat ügyiratszámát, a vállalkozás nevét, székhelyét, a határozaton szerepl modulszámot, továbbá a Bács-Kiskun Megye és Fogyasztóvédelmi bírság szöveget. A jogersen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás idpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határid utolsó napját

3 3 követ naptól a teljesítés napjáig terjed idszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell felszámítani. Amennyiben a bírságösszeg a jelzett idpontig nem érkezik meg a fenti számlára, úgy annak behajtása iránt intézkedem. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás. A jogersen kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki, továbbá a rendrség közremködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelemrl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 45/A. (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt megsértését, úgy a hatóság az Fgytv. 47. (1)-(2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ugyanakkor az Fgytv. 47/C. (5) bekezdése, és a kis- és középvállalkozásokról, fejldésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkvtv.) 12/A. -a értelmében, az ott meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki. A Járási Hivatal eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak viselésérl rendelkezni nem volt szükséges. 3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg: I. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat Hatáskör: A rendelkezésre álló adatokra, valamint tekintettel arra, hogy minden szerzdéskötéshez csupán egyszeri tájékoztatás kapcsolódik, megállapítottam, hogy a kifogásolt kereskedelmi gyakorlat országos kiterjedtsége nem volt megállapítható, a Kft. kereskedelmi gyakorlata a gazdasági verseny szempontjából nem bír jelentséggel.

4 4 Az eljárás tárgya: Elsdlegesen azt szükséges hangsúlyozni, hogy a jelen eljárás tárgya az eljárás alá vont vállalkozásnak az érintett termékkel és az állapotfelmérésekkel kapcsolatos kommunikációjának, állításainak megítélése. A kifogásolt kereskedelmi gyakorlat f üzenete a fogyasztó számára az, hogy az ingyenes állapotfelmérés során hiteles információt kaphat az érrendszerének állapotáról, valamint az étrend-kiegészít szedésével számos betegség hatékonyan kezelhet, orvosolható, megelzhet, vagyis gyógyítható. Általános követelményként fogalmazódik meg, hogy a vállalkozásnak a fogyasztók irányába tanúsított kereskedelmi gyakorlata feleljen meg a tisztesség követelményének, s így a magáról vagy áruinak lényeges tulajdonságáról adott, fogyasztóknak szóló tájékoztatása igaz és pontos legyen, s ne alkalmazzon jogszabály által tilalmazott állításokat tartalmazó kereskedelmi kommunikációkat. Felelsség a kereskedelmi gyakorlatért: Figyelembe véve az Fttv. a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatti felelsségrl rendelkez 9. -ának (1) és (2) bekezdésének rendelkezését és azt a tényt, hogy a Natura Faktura Kft. vállalkozásnak az SG SenioGuard Program keretében kapható étrend-kiegészít értékesítésébl bevétele keletkezett, egyértelmen rögzíthet, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése a vállalkozásnak közvetlenül érdekében állt. Erre tekintettel a vizsgált kereskedelmi gyakorlatért az Fttv. alapján a Natura Faktura Kft. felelsséggel tartozik, még abban az esetben is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerzdés alapján más személy valósította meg a vállalkozás érdekében vagy javára. Erre tekintettel a felelsség alóli mentesülés körében nem fogadható el a Társaság arra történ hivatkozása, hogy nem adott olyan jelleg tájékoztatást eladójuk részére, amelyek az ellenrzés során elhangzottak. Célzott fogyasztók:

5 5 A rendelkezésre álló adatok alapján a vállalkozás kifejezetten idskorú, fleg nyugdíjas személyeket céloz a kereskedelmi gyakorlat során, akik esetében fokozott követelmény, hogy a kereskedelmi gyakorlat ne legyen félrevezet, valamint tárgyilagosan és túlzások nélkül mutassa be a termék/szolgáltatás tulajdonságait, a használatától várható elnyöket, eredményeket. A vállalkozás által nyújtott szolgáltatás, illetve értékesíteni kívánt termék esetében továbbá számos, az egészségi állapot javításával kapcsolatos tulajdonság kommunikálására került sor, a kommunikációs kampány ezen jellemzk hangsúlyozására épült. A vizsgált állításokon belül a betegségekkel, illetve gyógyhatásokkal kapcsolatos kommunikáció elsdlegesen azon fogyasztók figyelmét kelthette fel, akik kifejezetten betegségek megelzése vagy gyógyulás, illetve kezelések kiegészítése céljából keresik a különböz terápiás lehetségeket. Mindezek alapján a jelen eljárásban vizsgált kereskedelmi gyakorlat dönten olyan fogyasztókat célzott meg, akik a kereskedelmi kommunikáció által felhívott szív- és érrendszeri betegségben szenvednek, továbbá érintettek azon fogyasztók is, akik az egészségük megrzése érdekében nyitottak a piacon lév, ezt a célt szolgáló készítményekre. Annak megítélésekor, hogy az ilyen speciális fogyasztói körrel szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatok az ügyleti döntés torzítására alkalmasak-e, az e korosztályra, illetve az adott fogyasztói körre általánosan jellemz magatartást kell alapul venni. Ezen speciális fogyasztói kör a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szempontjából az átlagosnál sérülékenyebbnek tekinthet, tagjai ugyanis életkoruk, valamint esetlegesen fennálló betegségeik miatt kiszolgáltatottabbak, ezért könnyebben meggyzhetk és befolyásolhatók, fokozottabban érzékenyek minden olyan új információra, termékre és terápiás lehetségre, amely állapotuk javulását, tüneteik enyhülését, és gyógyulásukat ígéri. A fogyasztói döntésük meghozatala során a legfontosabb szempont számukra az ígért, és ezért várt gyógyító, megelz, regeneráló hatás megvalósulása, ezért akár anyagi erejüket meghaladó kiadásokra is hajlandóak. A fentiekben leírt fogyasztói csoport esetében a vásárlási döntés értékelési szakaszában a várt hatás minden egyéb tényezt megelz, valamint az információ keresési és feldolgozási folyamatot az jellemzi, hogy az ilyen termékek lényeges tulajdonságainak elkülönítése, az ezekre vonatkozó információk mérlegelése a speciális szakértelemmel nem rendelkez fogyasztók számára nehézséget jelenthet, továbbá a döntést megelz kockázatmérlegelést alapveten megnehezíti, hogy bizalmi termékrl van szó, így a döntés szempontjából lényeges tulajdonságok (pl. a különböz tényleges hatások) nem ismerhetek meg a vásárlás, a használat eltt, st, sokszor azt követen is csak hosszabb id múltán.

6 6 Fentiek alapján e célcsoport tagjaitól ingerekre vonatkozó érzékenységükbl származó helyzetüknél, kiszolgáltatottságuknál fogva alacsonyabb ésszerségi szint várható el, mint egy átlagfogyasztótól, így ezen a területen különös jelentsége van a tényszer, a túlzásokat nélkülöz, korrekt, a szakhatóságok által jóváhagyott valós és ténylegesen, szakmailag bizonyított állításokat tartalmazó tájékoztatásnak. Ezen felül a jelen ügyben különösen figyelembe veend körülmény, hogy az alkalmazott tájékoztatások valóságtartalmát speciális szakmai (orvosi) ismeretek alapján lehet csak megítélni, így ilyen jelleg szakértelem nélkül azokat az átlagfogyasztónak nehéz reálisan értékelni. Kereskedelmi gyakorlat igazolása: Az Fttv a alapján a vállalkozás köteles a kereskedelmi gyakorlatát képez tényállítások valóságát igazolni. A fogyasztókhoz eljuttatott információk valóságtartalmát minden esetben a közreadójának kell igazolnia és a közzétételkor a jogszer tájékoztatást alátámasztó bizonyítékoknak már a közreadó birtokában kell lenniük. A vállalkozás tehát akkor jár el kell szakmai gondossággal, ha az információk valóságtartalmát igazoló bizonyítékkal legkésbb az információk közzétételekor rendelkezik. Az elvárt szakmai gondossággal eljáró vállalkozás nem fogalmaz meg olyan állítást, amelyet nem tud tényszeren megfelelen igazolni. Mindezek hiányában a magatartás jogszersége megkérdjelezhet. A kereskedelmi gyakorlat üzenetének értelmezése során a joggyakorlat nem a vállalkozások szándékát, hanem a lehetséges fogyasztói értelmezést értékeli, jelen esetben az eladáson és állapotfelmérésen elhangzott szóbeli tájékoztatás alkalmával tett állításokat. A. A vállalkozás képviselőjének személye (társulásokban való részvétele) Ezen pontban szerepl kereskedelmi gyakorlatok valótlan információkat tartalmaznak olyan módon, hogy azok alkalmasak arra, hogy megtévesszék a fogyasztót, hiszen a vállalkozás képviseljének személyérl (társulásokban való részvételérl) olyan információkat állítanak, amelyek az eljárás során nem nyertek hitelt érdeml bizonyítást (1. pontban foglalt tényállítás).

7 7 A valótlan információt tartalmazó tájékoztatás alkalmas arra, hogy a fogyasztó ennek hatására döntsön a termék megvásárlása mellett, mivel a vállalkozás képviseljének adott társaságban való tagsága a fogyasztó számára jelents információ. A kereskedelmi gyakorlat tehát a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetheti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, mert abban a téves feltevésben vásárolja meg a terméket, illetve veszi igénybe a szolgáltatást, hogy a vállalkozás képviselje az Arteriograph Társaság független képviselje. A. Az áru ára, illetve díja, különleges árkedvezmény vagy árelőny megléte Ezen pontban szerepl kereskedelmi gyakorlatok valótlan információkat tartalmaznak olyan módon, hogy azok alkalmasak arra, hogy megtévesszék a fogyasztót, hiszen a szolgáltatás áráról, illetve különleges árkedvezmény vagy árelny meglétérl olyan információkat állítanak, amelyek az eljárás során nem nyertek hitelt érdeml bizonyítást (3. és 4. pontban foglalt tényállítások). A valótlan információt tartalmazó tájékoztatás alkalmas arra, hogy a fogyasztó ennek hatására döntsön a termék megvásárlása mellett, mivel az áru ára, illetve az árkedvezmény megléte a fogyasztó számára jelents információ. A kereskedelmi gyakorlat tehát a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetheti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, mert abban a téves feltevésben veszi igénybe a szolgáltatást, hogy az egyébként jelentsen többe kerül, mint amennyiért a vállalkozás kínálja, illetve a készülék, amellyel az állapotfelmérést végzik több millió forintba kerül. A. Adott célra való alkalmasságra vonatkozó állítások Ezen kereskedelmi gyakorlat valótlan információkat tartalmaz oly módon, hogy az alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót, hiszen a nyújtott szolgáltatást (állapotfelmérés) olyan tulajdonságokkal ruházzák fel, mellyel az igazolhatóan nem rendelkezik, azaz az állapotfelmérés alkalmas a szív- és érrendszeri problémák kimutatására (5. pontban foglalt tényállítás). A valótlan információt tartalmazó tájékoztatás alkalmas arra, hogy a fogyasztó ennek hatására döntsön az adott szolgáltatás igénybevétele, illetve az adott termék megvásárlása mellett, mivel az áru egészségügyi célra való alkalmassága, illetve a használatától várható eredmények a fogyasztó számára jelents információk. A kereskedelmi gyakorlat tehát a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetheti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, mert abban a téves feltevésben veszi igénybe a kínált szolgáltatást, illetve vásárolja meg a terméket, hogy attól a tájékoztatásban szerepl hatás, eredmény biztonsággal elvárható, a tájékoztatás alapján alkalmas arra a célra, amelynek elérésére a fogyasztó igénybe veszi.

8 8 Hatóságunk megjegyzi, hogy jelen esetben ügyleti döntésnek tekintend a fogyasztó azon döntése is, hogy részt vegyen az ingyenes érrendszeri állapotfelmérésen. Az eljárás során nem nyert hitelt érdeml igazolást, hogy az elvégzett állapotfelmérés alkalmasak szív- és érrendszeri problémák diagnosztizálására, így kifogásolható már önmagában az a körülmény, hogy a tisztességtelen magatartás, kereskedelmi gyakorlat hatására a fogyasztó felveszi a kapcsolatot a vállalkozással, hiszen így a vállalkozás meggyzheti a fogyasztót, ráveheti a vállalkozás számára elnyös döntés meghozatalára. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése nemcsak oly módon történhet, hogy a megtévesztés közvetlenül a fogyasztó által megvásárolt, igénybevett, megrendelt áru vonatkozásában valósul meg. A megtévesztés azzal is megvalósulhat, ha a tájékoztatás nem (pusztán) az adott termékre, hanem az indokoltságra, a használat okaira vonatkozik, de ezen információ elsegíti a vállalkozás által eladni, ellenérték fejében a fogyasztó rendelkezésére bocsátani szándékolt áru értékesítését, eladásának ösztönzését. A jelen ügyben az állapotfelméréssel, illetve annak eredményével kapcsolatos tájékoztatások is ilyennek minsülnek, mivel a fogyasztókat a vásárlásra vonatkozó ügyleti döntés meghozatala során nagymértékben befolyásolja az, hogy az állapotfelmérést követen milyen eredményeket közölnek velük. A. Áru létezése, természete Ezen pontban szerepl kereskedelmi gyakorlatok valótlan információkat tartalmaznak olyan módon, hogy azok alkalmasak arra, hogy megtévesszék a fogyasztót, hiszen az áru létezésérl, természetérl olyan információkat állítanak, amelyek az eljárás során nem nyertek hitelt érdeml bizonyítást. A valótlan információt tartalmazó tájékoztatás alkalmas arra, hogy a fogyasztó ennek hatására döntsön a termék megvásárlása mellett, mivel az áru természete a fogyasztó számára jelents információ. A kereskedelmi gyakorlat tehát a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetheti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, mert abban a téves feltevésben vásárolja meg a terméket, illetve veszi igénybe a szolgáltatást, hogy az SG Program már 5 éve mködik Magyarországon, amely Európában a legfejlettebb szív- és érrendszer karbantartó program (6. és 7. pontban foglalt tényállítások). A. Gyógyhatásra és egészségre gyakorolt hatásra vonatkozó állítások

9 9 Megállapításra került, hogy az állapotfelmérés során arról nyújtottak tájékoztatást, hogy a Natura Faktura Kft. által forgalmazott termék, illetve program (SG SenioGuard Program valamint a program keretében kapható étrend-kiegészít a) szív- és érrendszeri problémák esetén hatásos. Gyógyhatása annak a terméknek van, amely a betegséget megszünteti, az egészséget helyreállítja, azaz egészségessé tesz, de az is gyógyhatás állításnak minsül, ha egy állítás egy meghatározott, kifejezetten megjelenített betegség megelzésének a lehetségét mondja. Gyógyhatásnak minsül tehát a drasztikus, a normál egészségi állapothoz való visszatérést biztosító, egészség-helyreállító hatás. Az egészségre gyakorolt jótékony hatása annak a terméknek van, amely kedvez hatást képes gyakorolni az életmködés zavartalanságára, az egészségre. Az egészségre gyakorolt hatás-állítások azt sugallják a fogyasztónak, hogy a termék használata és az egészség között összefüggés van, de nem állítják azt, hogy a termék alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet mködési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására, konkrét betegségek megelzésére. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az érintett termék esetében gyógyhatásra vonatkozó állítások kommunikálására került sor. Hatóságunk ekörben kiemeli, hogy a tényállás tisztázása során nem az a feladata, hogy a különböz hatóságok által lefolytatott vizsgálatokat megismételve vagy azok helyett szakérti bizonyítást folytasson le az áru emberi szervezetre, illetve az egészségre gyakorolt hatását, gyógyhatását, mint a termék lényeges tulajdonságát illeten. Hatóságunk feladata annak elemzése, hogy a fogyasztóknak szóló tájékoztatásokban megfogalmazott állítások egészségre vonatkoznak-e, illetve gyógyhatásra (betegséget megelz, kezel, a betegség tüneteit enyhít hatásra) utalnak-e vagy sem. Ha a tájékoztatások ilyen hatást fogalmaznak meg, akkor a jogsértés megállapítható, amennyiben az állítások valóságnak való megfelelését a tudományos bizonyítottsággal szemben támasztott követelményeknek megfelelen, tudományos ismeretekkel nem igazolják. A fogyasztói döntések jogszer befolyásolása esetén a vállalkozásnak már a termékre vonatkozó tájékoztatás közzététele eltt rendelkeznie kell olyan egyértelm vizsgálati eredménnyel, amely állításait mindenben alátámasztja. Ez a követelmény jelen esetben nem teljesült, a vállalkozás ilyen jelleg dokumentumot nem csatolt. Ennek okán megállapítható, hogy a Társaság nem szolgált olyan bizonyítékkal, amely igazolná, hogy a vizsgálattal érintett termékek vonatkozásában közzétett gyógyhatásra utaló állításai megfelelnének a valóságnak (8. és 9. pontban foglalt tényállítások).

10 10 A. Az áru összetétele, lényeges jellemzői Ezen pontokban szerepl kereskedelmi gyakorlatok valótlan információkat tartalmaznak olyan módon, hogy azok alkalmasak arra, hogy megtévesszék a fogyasztót, hiszen a kínált termék összetételérl, jellemzirl olyan információkat állítanak, melyekkel azok igazolható módon nem rendelkeznek (10. pontban foglalt tényállítás). A valótlan információt tartalmazó tájékoztatás alkalmas arra, hogy a fogyasztó ennek hatására döntsön a termék megvásárlása mellett, mivel az áru összetétele a fogyasztó számára jelents információ. A kereskedelmi gyakorlat tehát a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetheti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, mert abban a téves feltevésben vásárolja meg a terméket, hogy az étrend-kiegészít rendelkezik Európában a legersebb antioxidáns hatóanyaggal (10. pontban foglalt tényállítás). A. Áru engedélye A Társaság az eljárás során nem tudta hitelt érdemlen igazolni, hogy az étrend-kiegészít az amerikai hatóságok engedélyével rendelkezik, valamint a magyar hatóság felé tett bejelentést engedélyként kommunikálta, amely tényállítások nem feleltek meg a valóságnak. Az E) és G) pontok vonatkozásában Hatóságunk kiemeli, hogy az Fttv. mellékletében szerepl ún. feketelistás tilalmak tényállási elemeinek teljesülése esetén az adott kereskedelmi gyakorlat minden további vizsgálódás nélkül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minsül. I. Étrend-kiegészítő forgalmazása A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Társaság által forgalmazott termék étrend-kiegészítnek minsül. A Ker. rendelet 18. (1) bekezdése értelmében élelmiszer nem forgalmazható üzleten kívül. Az

11 11 ESZCSM rendelet alapján az étrend-kiegészít élelmiszernek minsül, így az üzleten kívüli, termékbemutatókon történ árusítása jogszabályba ütközik. Fentieken túlmenen a Társaság az étrend-kiegészítnek minsül termék üzleten kívüli forgalmazásával az Fttv. Melléklet 9. pontjában foglalt tilalmat is megsértette, mivel olyan hamis benyomást keltett - önmagában az árunak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által -, hogy az áru jogszeren forgalmazható. I. Ügyfélszolgálat működtetése A jelen határozat 1. pontjában kifejtettek értelmében a Társaság által az ellenrzéssel érintett rendezvény során folytatott tevékenység árubemutatóval egybekötött termékértékesítésnek minsül. Erre tekintettel a Kertv. 5/C. -a értelmében a Társaság köteles ügyfélszolgálat mködtetésérl gondoskodni az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helye szerinti megyeszékhelyen, valamint az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helyén, az árubemutató és a termékértékesítés idtartama alatt. Az ellenrzésrl készült jegyzkönyvben rögzítésre került, hogy az eljáró szakügyintéz kérdésére, miszerint a helyszínen ki látja el az ügyfélszolgálatot, a vállalkozás részérl jelen lév eladó úgy válaszolt, hogy nincs ügyfélszolgálat. A Társaság továbbá az eljárás során folyamatosan tagadta, hogy ügyfélszolgálat mködtetési kötelezettsége állna fenn, így nyilatkozata értelmében ügyfélszolgálat mködtetésérl semmilyen módon nem gondoskodott. I. Tiltott reklám A Grtv a értelmében tilos a kereskedelemrl szóló törvényben meghatározott, árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, kedvezmény, vagyoni elny és ajándéksorsolás reklámja. A Grtv. 3. d) pontja értelmében reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehet forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni érték jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru)

12 12 értékesítésének vagy más módon történ igénybevételének elmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszersítésére vagy áru, árujelz ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám). A fenti fogalmakból egyértelmen kitnik, hogy jogsértnek minsül az olyan reklám, amelyben ingyenes szrvizsgálattal (állapotfelméréssel) hirdetnek árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenységet. A Társaság által rendelkezésre bocsátott, a fogyasztók részére telefonos megkeresést követen kiküldött meghívólevél reklámnak minsül, amelynek célja, hogy a fogyasztót rábírja az ingyenes állapotfelmérésen történ részvételre, amely végs soron a Társaság által forgalmazott étrend-kiegészít termék értékesítése lehetségének megteremtését szolgálja. Mindezek alapján a Társaság megsértette a Grt ában foglalt tilalmat. I. Előzetes tájékoztatás Tekintettel arra, hogy az eljáró fogyasztóvédelmi szakügyintézk által megkötött szerzdés üzlethelyiségen kívül kötött szerzdésnek minsül, Hatóságunk vizsgálta a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megtartását is. A Korm. rendelet értelmében üzlethelyiségen kívül kötött szerzdés megkötését megelzen a vállalkozás köteles világosan és közérthet módon tájékoztatni a fogyasztót a 11. (1) bekezdésében foglaltakról. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli. Üzlethelyiségen kívül kötött szerzdés esetén a vállalkozás a 11. (1) bekezdésében elírt tájékoztatást a fogyasztóval papíron vagy - a fogyasztó beleegyezése esetén - más tartós adathordozón közli. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatást olvasható módon, világos és közérthet nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A szerzdéskötést követen a vállalkozás átadja a fogyasztónak az aláírt szerzdés másolatát, vagy a szerzdéskötést papíron vagy - a fogyasztó beleegyezése esetén - más tartós adathordozón visszaigazolja. A Társaság nyilatkozatában eladta, hogy a Korm. rendelet szerinti fenti kötelezettségnek egy külön, Tisztelt Érdekld! kezdet tájékoztató átadásával tesznek eleget.

13 13 A hatósági ellenrzés során történt szerzdéskötés alkalmával az eljáró szakügyintéz részére kizárólag az M sorszámú Adásvételi szerzdés írásbeli megersítése megnevezés dokumentum került átadásra, illetve aláírásra. a jegyzkönyvben foglaltak értelmében egyéb dokumentumok átadására ( Tisztelt Érdekld! kezdet tájékoztató, tagsági megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat, átvételi elismervény, kontroll kártya) a termék kiszállításakor kerül sor. Ezt támasztja alá azon körülmény is, hogy az ellenrzési jegyzkönyvhöz csatolt, Tisztelt Érdekld! kezdet tájékoztatón a próbavásárlást végz szakügyintéz aláírása nem szerepel. Megállapításra került, hogy a próbavásárlás alkalmával kizárólag az Adásvételi szerzdés írásbeli megersítése megnevezés dokumentum átadására került sor, amely a Társaság nyilatkozata értelmében nem feleltethet meg a Korm. rendelet szerinti, fentiekben hivatkozott külön tájékoztatónak, így Hatóságunk az Adásvételi szerzdés írásbeli megersítése megnevezés dokumentum Korm. rendeletnek való megfelelségét nem vizsgálta. A Tisztelt Érdekld! kezdet tájékoztató átadására a szerzdéskötést megelzen nem került sor, így a Társaság nem tett eleget a Korm. rendeletben foglalt tájékoztatási kötelezettségének. Mindezek alapján jogsért a fenti adatközlés elmulasztása, amely miatt az Fttv. 3. (5) bekezdése alapján egyben az Fttv. megsértése (megtéveszt mulasztás) is megállapítható. 4. A Társaság által megsértett jogszabályhelyek: A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Társaság megsértette: az Fttv. 6. (1) bekezdés g) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. (1) bekezdésében; az Fttv. 6. (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. (1) bekezdésében; az Fttv. 6. (1) bekezdés b) pont bg) alpontjára figyelemmel az Fttv. 3. (1) bekezdésében; az Fttv. 6. (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. (1) bekezdésében; az Fttv. melléklet 17. pontjára figyelemmel az Fttv. 3. (1) bekezdésében; az Fttv. 6. (1) bekezdés b) pont ba) alpontjára figyelemmel az Fttv. 3. (1) bekezdésében; az Fttv. melléklet 4. pontjára figyelemmel az Fttv. 3. (1) bekezdésében; az Fttv. melléklet 9. pontjára figyelemmel az Fttv. 3. (1) bekezdésében; az Fttv. 3. (5) bekezdésére és az Fttv. 7. (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. (1) bekezdésében; az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (3) bekezdésében;

14 14 a Ker. Kormányrendelet 18. (1) bekezdés c) pontjában; a Grtv ában; a Kertv. 5/C. (1) bekezdés b) és d) pontjában; a Korm. rendelet 11. (1) bekezdésében foglaltakat. Kelt: Kecskemét, Labancz Attila hivatalvezető nevében és megbízásából Récsányi Ilona osztályezető Kapják: 1.) dr. Fazakas Réka Mária ügyvéd (1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.) általa: Natura Faktura Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 120.) 2.) Irattár

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00304-0027/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: )

H A T Á R O Z A T. 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: ) Iktatószám: Tárgy: KE/001/00616-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: 10485824-2-07)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Egyszázezer forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Egyszázezer forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00503-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az UNIX Autó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 55.-57., adószám:10465802-2-44)

Részletesebben

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat. Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. Kecskeméti Járási Hivatala

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat. Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. Kecskeméti Járási Hivatala Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00322-0002/2017 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - tartózkodjanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályban elírtaknak megfelel szóbeli tájékoztatást adjanak,

H A T Á R O Z A T. - tartózkodjanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályban elírtaknak megfelel szóbeli tájékoztatást adjanak, Iktatószám: Tárgy: KE/001/00985-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem a Heidel Euro Kft.-t (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 43. 2/25. adószám: 25792092-2-42) hogy

Részletesebben

Ft, azaz kettszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

Ft, azaz kettszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. Iktatószám: Tárgy: BK-05/FV/00076-0001/2018 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00785-0016/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

1.) Az Északdunántúli Vízm Zrt. (székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.; adószám: ) terhére

1.) Az Északdunántúli Vízm Zrt. (székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.; adószám: ) terhére Iktatószám: Tárgy: KE/001/00652-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Északdunántúli Vízm Zrt. (székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.; adószám: 11186748-2-11)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem Kolcsár Katalin egyéni vállalkozó-t (székhely: 2824 Várgesztes

H A T Á R O Z A T. Kötelezem Kolcsár Katalin egyéni vállalkozó-t (székhely: 2824 Várgesztes Iktatószám: Tárgy: KE/001/00978-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem Kolcsár Katalin egyéni vállalkozó-t (székhely: 2824 Várgesztes Vadászdomb u. 2., adószám: 48778448-2-31)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hatvanezer forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hatvanezer forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00879-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Euro Zhineng Kft. (székhely: 1203 Budapest,Hársfa sétány 19. fsz. 2., adószám: 23598586-2-43)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz hetvenezer forint. - a fogyasztó minségi kifogásáról szóló jegyzkönyvet nem vették fel,

H A T Á R O Z A T Ft, azaz hetvenezer forint. - a fogyasztó minségi kifogásáról szóló jegyzkönyvet nem vették fel, Iktatószám: Tárgy: KEO/001/01001-0006/2015 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Mobil Laptopshop Kft. (székhely: 6600 Szentes, Vajda-telep 12., adószám: 23889838-2-06)

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00742-0016/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 9027 Gyr, Kandó K. u , adószám: ) terhére

H A T Á R O Z A T. 1.) Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 9027 Gyr, Kandó K. u , adószám: ) terhére Iktatószám: Tárgy: KE/001/00817-0011/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 9027 Gyr, Kandó K. u. 11.-13., adószám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00149-0020/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

A Kecskeméti Járási Hivatal a Xin Qou Kft. (székhely: 1103 Budapest, Várgede u. 20., adószám:

A Kecskeméti Járási Hivatal a Xin Qou Kft. (székhely: 1103 Budapest, Várgede u. 20., adószám: Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00055-0001/2018 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/01015-0017/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Enterside Kft (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kisteleki út 35., adószáma: 14312359-2-07) által megvalósított

Részletesebben

H A T Á R O Z A T 1.) Az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.-t,

H A T Á R O Z A T 1.) Az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.-t, Iktatószám: Tárgy: KE/001/00298-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.-t, (korábban: GDF SUEZ Energia Magyarország

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00745-0013/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás)

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BEO/001/00725-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Egyszázötvenezer forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Egyszázötvenezer forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00582-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Kirkas Hungary Kft. (székhely: 11149 Budapest, Egressy út 23.-25., adószám: 25023974-2-42)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy Iktatószám: Tárgy: KE/001/00729-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: 14000041-2-11), hogy - a kérelmez

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet.

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet. Iktatószám: Tárgy: KEO/001/00029-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Kötelezem a Bogár Petrol Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Május 1 út 1412. hrsz., adószám: 23099458-2-11

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra Iktatószám: Tárgy: BA/001/00661-0001/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Thermo

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Kötelezem a Happy Juan 688 Kft.

H A T Á R O Z A T Kötelezem a Happy Juan 688 Kft. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00874-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem a Happy Juan 688 Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Füredi út 9/A. 9/38., adószám: 13852209-2-42)

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00138-0003/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal az efef Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.-t

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály HATÁROZAT

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: BK/001/00131-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z AT Ft, azaz Százötvenezer forint. kötelezi

H A T Á R O Z AT Ft, azaz Százötvenezer forint. kötelezi Ügyiratszám: VA/7/00396-3/2017. Ügyintéző: dr. Németh Vivien Mária Telefon: (94) 505-220 E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu Tárgy: fogyasztóvédelmi bírság és kötelezésre szóló határozat Modulszám: 1717F-00081

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást

Ezen túlmenően a Vállalkozást Iktatószám: Tárgy: BA/001/00349-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00776-0002/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00815-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Pápai Attila József (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, F u. 31. 1. em. 6. ajtó, adószáma: 67437054-2-27) által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00186-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Székesfehérvári Járási Hivatal a Molnár és Fiai Épít Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fürj utca 105. adószám: ) terhére

H A T Á R O Z A T. A Székesfehérvári Járási Hivatal a Molnár és Fiai Épít Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fürj utca 105. adószám: ) terhére Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00534-0006/2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Székesfehérvári Járási Hivatal a Molnár és Fiai Épít Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fürj utca

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00087-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat I. A Pulse-Wawe Kft.-t (székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 21. 5. em. 4. - a továbbiakban: Kft., illetve

Részletesebben

tér em. 3., adószám: , a továbbiakban: Társaság) k ö t e l e z i

tér em. 3., adószám: , a továbbiakban: Társaság) k ö t e l e z i Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00020-0005/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Fosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

HATÁROZAT. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a

HATÁROZAT. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Iktatószám: Tárgy: BA/001/00711-0012/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Flavonkert KFT (székhelye:

Részletesebben

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m Iktatószám: Tárgy: BE/13/01044-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Ft, azaz Százötvenezer forint

Ft, azaz Százötvenezer forint Iktatószám: Tárgy: SZ/71/00098-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Kérelemre indult eljárásban a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei. k ö t e l e z i

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei. k ö t e l e z i Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00745-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal az ÚJ EULOGO

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: ) által forgalmazott

H A T Á R O Z A T. 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: ) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: KE/001/00640-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: 11479042-2-11)

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00072-0003/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal a Számtárház Kft-t (székhely: 7800 Siklós, Iskola

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00548-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS Iktatószám: Tárgy: GY/001/00646-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00124 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT I. A Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyori Járási Hivatala, mint fogyasztóvédelmi hatóság a H and N Bt.

HATÁROZAT I. A Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyori Járási Hivatala, mint fogyasztóvédelmi hatóság a H and N Bt. Iktatószám: GY/001/00497-0003/2017 Tárgy: Elsofokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat GYRI JÁRÁSI HIVATAL Ügyiratszám: GY/001/00497-3/2017 Tárgy: Kötelezésre és bírságra szóló határozat Telefon:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00744-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a BRILL-LINE

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY KÖZSZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI OSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY KÖZSZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI OSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY KÖZSZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI OSZTÁLY Iktatószám: SEF-732/2013 Témafelels: dr. Galambos Attila dr. Székely Angelika Eszter Ö S S Z E F O G

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hetvenezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hetvenezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi Iktatószám: Tárgy: KE/001/00842-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I.) A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Ter. 5 fút 21. km, adószám: ) terhére

H A T Á R O Z A T. I.) A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Ter. 5 fút 21. km, adószám: ) terhére Iktatószám: Tárgy: KE/001/00322-0005/2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I.) A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Ter. 5 fút 21. km, adószám:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjének hatáskörében

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjének hatáskörében Iktatószám: Tárgy: VE-09/01/00060-0003/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjének hatáskörében eljárva az INFORNAX

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a Iktatószám: Tárgy: FE/FO/01071-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra.

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00567-0001/2014 Kötelezésre szóló határozat A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra Kötelezem,

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00358-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00033 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi. Kötelezi a vállalkozást arra, hogy weboldaldalán tegyen közzé elállási/felmondási nyilatkozatmintát.

HATÁROZAT. kötelezi. Kötelezi a vállalkozást arra, hogy weboldaldalán tegyen közzé elállási/felmondási nyilatkozatmintát. Iktatószám: Tárgy: SZ/71/00552-0005/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi

Részletesebben

k ö t e l e z i az elektronikus kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályokban

k ö t e l e z i az elektronikus kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályokban Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00591-0011/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Fosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

forgalomból történő kivonását rendelem el.

forgalomból történő kivonását rendelem el. Iktatószám: Tárgy: BA/001/00754-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a QX-IMPEX Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Bernáth Károly egyéni vállalkozót (székhelye: 7400 Kaposvár, Honvéd u /1. adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Bernáth Károly egyéni vállalkozót (székhelye: 7400 Kaposvár, Honvéd u /1. adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00759-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Bernáth Károly egyéni vállalkozót (székhelye: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 23. 3/1. adószáma: 60707538-1-34)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. megtiltom. Az Infant and Babies Kft-t (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tobak u , adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. megtiltom. Az Infant and Babies Kft-t (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tobak u , adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00749-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Infant and Babies Kft (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tobak u. 11.-13., adószáma: 24272481-2-07) által

Részletesebben

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l Országgy űlés tliv tale lrományszéwn: Skda6 2015. évi.... törvény Érlett: 1015»L L 0 2 az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u , adószám: ) által forgalmazott

H A T Á R O Z A T. 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u , adószám: ) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: KE/001/00887-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21., adószám: 22367488-2-44)

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság. megtiltja a jogsértő magatartás folytatását

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság. megtiltja a jogsértő magatartás folytatását Iktatószám: Tárgy: GY/001/00337-0019/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00144 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

H a T Á R O Z A T ,-Ft, azaz Hétszázezer forint

H a T Á R O Z A T ,-Ft, azaz Hétszázezer forint Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00757-0006/2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat h H a T Á R O Z A T A Székesfehérvári Járási Hivatal az Auchan Magyarország Ker. és Szolg. 2040 Budaörs, Sport

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: BA/001/01009-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a C & A Mode Kft.-t

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-8058/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó)

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó) Iktatószám: Tárgy: BE/13/01043-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-2889/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Groupama Garancia Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö t e l e z i

H A T Á R O Z A T. k ö t e l e z i Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00319-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a Négy Fiú Csemege

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Telefon: (96) Határozatszám: 1607K HATÁROZAT

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Telefon: (96) Határozatszám: 1607K HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: GY/001/00794-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Telefon: (96) 795-951 Határozatszám: 1607K-00178 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00258-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-972/2014 dr. Somogyi András Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A kuponos értékesítési tevékenység ellenrzésérl

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a évi XLVII. Törvény rendelkezéseire A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról figyelemmel a 2008. évi XLVII. Törvény rendelkezéseire Előadó: dr. Papdi Andrea főtanácsos a jogszabály célja a fogyasztók érdekeinek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00280-0012/2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Székesfehérvári Járási Hivatal az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. figyelmezteti az ártájékoztatásra, valamint a kötelező jótállásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, és

H A T Á R O Z A T. figyelmezteti az ártájékoztatásra, valamint a kötelező jótállásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, és Iktatószám: Tárgy: VEO/001/01005-0003/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00122-0004/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Smart Food 2015 Kft.-t (székhely: 7623 Pécs, Rákóczi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6339/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Signal Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00204-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00024 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00224-0002/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal TREM GOLD Bt.-t (székhely: 7629 Pécs, Szeptember

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00278-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását.

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00038-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A SMART DONGFANG Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 2-4., adószám: 14595798-2-42)

Részletesebben

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a TITÁN GROUP ALKUSZ Független Biztosításközvetítő Kft. számára.

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00742-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. december 13. Iktatószám: 14456-2/2016. Tárgy: Huszár Viktor Ikrény, Ószhely puszta Hulladékgazdálkodási kötelezés Ügyintéző: dr. Kuller

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA/001/00495-0005/2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-3/2018. számú határozata a KONZUM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő

Részletesebben

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00269-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

HATÁROZAT I N D O K O L Á S

HATÁROZAT I N D O K O L Á S Iktatószám: Tárgy: GY/001/00711-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00145 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00218-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7902/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Többes Ügynökkel szemben a biztosítási szakmai szabályok

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Többes Ügynökkel szemben a biztosítási szakmai szabályok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7919/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: GY-02/FO/00229-0003/2018 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL Ügyiratszám: GY-02/FO/00229-3/2018 Tárgy: Rossmann Magyarország Kft. fogyasztóvédelmi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-203/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az AIM Általános Biztosító Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00205-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Ezen túlmenően a vállalkozót. kötelezem. Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal

Ezen túlmenően a vállalkozót. kötelezem. Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal Iktatószám: Tárgy: BE/13/00846-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló törvény alkalmazása az NFH gyakorlatában dr. Szöll llısy András Hatósági és s Jogi FıosztF osztály UCP és s KözérdekK

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00572-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6460/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata a Wabard Biztosító Zrt. számára (lakhelye: továbbiakban: Ügyfél) a Wabard

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00048-0004/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal a Master Pharma Kft.-t (székhely: 7634 Pécs, Vöröskő

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben