S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s. Tanári útmutató szakiskoláknak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s. Tanári útmutató szakiskoláknak"

Átírás

1 S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Tanári útmutató szakiskoláknak 8

2 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében készült. S z a k m a i v e z e t õ k P á l a K á r o l y s z a k m a i i g a zg at ó P u s k á s A u r é l f e j l e s z t é s i i g a zg at ó h e ly e t t e s r á p l i G y ö r g y i a p r o g r a m f e j l e s z t é s i K ö z p o n t v e z e t ő j e F e j l e s z t é s i p r o g r a m v e z e t ő K o r á n y i M a r g i t v e z e t ő f e j l e s z t ő k a r at ó l á s z l ó k á l m á n l á s z l ó S z a k m a i b i zot t s á g B ó k a y A n t a l e l n ö k B á n r é t i Z o l t á n C s e r h a l m i Z s u z s a g y õ r i J á n o s S c h e i n G á b o r A l k ot ó s z e r k e s z t õ f E N Y Ő d. g Y Ö R G Y S z a k m a i l e k to r o k a s z a k m a i b i z o t t s á g ta g j a i p e t h ő n é n a g y c s i l l a S C h l e i c h e r i m r é n é t r e n c s é n y i b o r b á l a F e l e l õ s s z e r k e s z t õ N a g y M i l á n T i p o g r á f i a b á r d j o h a n n a s u l i n ova K h t. f E N Y Ő d. g Y Ö R G Y A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, kísérleti-tesztelési céllal használható. Kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. Kiadja az educatio társadalmi szolgáltató közhasznú társaság 1134 budapest, váci út 37. a kiadásért felel: kerekes gábor ügyvezető igazgató Másolása, terjesztése szigorúan tilos! nyomdai munkák: Pátria Nyomda 7 Zrt., 2008

3 s z ö v e g e k, a m e l y e k k ö z ö t t e l k e l l i g a z o d n u n k Tanári útmutató F e j l e s z t ő Hajas Zsuzsa

4 T A R T A L O M s z ö v e g e k, a m e ly e k k ö z ö t t e l k e l l i g a z o d n u n k 5 n é v j e g y 9 S z e r v e z z ü n k k i r á n d u l á s t! 4 5 H É T K Ö Z N A P I S Z Ö V E G E K A S Z É P I R O D A LO M B A N 6 0 TA N U L J U N K F O G A L M A Z N I!

5 Névjegy 10. évfolyam 8. fejezet Képességfejlesztési fókuszok Ajánlott tevékenységek Ismeretek, tananyagtartalmak Modulok (a fejezet részegységei, a modulok feldolgozási sorrendje) Alternatív megoldások (képességfókusz-váltás) Követelmények Cím Ajánlott óraszám 10 Tematikus fókusz Poétikai fókusz Szövegértési fókusz Szövegalkotási fókusz Szövegek, amelyek közt el kell igazodnunk A hétköznapi szövegvilág ismerete Hétköznapi szövegtípusok, szövegstruktúrák felismerése és létrehozása Értelmező hangos olvasás; néma olvasás; információkereső olvasás, szövegek megértése Egyszerűbb hétköznapi szövegfajták alkotása Szövegértési feladatok ellenőrző irányított kérdésekkel, rövid fogalmazások; készítése Művek, szövegek: Anton Pavlovics Csehov: A panaszkönyv Örkény István: Mi mindent kell tudni Mikszáth Kálmán: Huszár műterme Örkény István: Játékszabályok Czakó Gábor: Igazolás Lázár Ervin: Pávárbeveszévéd Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshoz Továbbá: térkép, menetrend, weblap, prospektus, étlap, útikönyv, recept, elismervény, nyilatkozat, hivatalos levél, használati utasítás, apróhirdetés, közvélemény-kutatás, szabályzat, használati utasítás, helyreigazítás stb. Tartalmak, fogalmak: Az állampolgári léthez szükséges szövegfajták ismerete, a fogalmak azonosak a művek, szövegek típusaival Cím 1. Szervezzünk kirándulást (3) 2. Hétköznapi szövegek a szépirodalomban (3) 3. Tanuljunk fogalmazni (4) Ajánlott óraszám Kapcsolódó kereszttantervi modulok Más műveltségterületi kapcsolódási lehetőségek Hon- és népismeret Ember és társadalom Fejlődés a néma és a hangos olvasásban, szövegértési kompetenciák fejlődése, önálló szövegalkotási képesség fejlődése

6 6 s z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1 0. é v f o l y a m TÁMOGATÓ RENDSZER A magyartanárok az olyan speciális ismereteket, hogyan segíthetik hatékonyan az olvasásban, szövegértésben, írásban, fogalmazásban, a kommunikációs kultúrában elmaradott diákok felzárkóztatását, önképzéssel is megszerezhetik. Mivel a magyar pedagógia gyakorlatában ez sajnálatosan elhanyagolt terület, ezért ajánlunk néhány olyan könyvet és tanulmányt is, amelyek használatával a pedagógus közelebb kerülhet a súlyos szóbeli és írásbeli kommunikációs defektusok orvoslásához. 1. Dezsényi Péter: Kérd kölcsön a medve kalapácsát! (De úgy, hogy oda is adja!) Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, Kojanitz László: A tankönyvek minőségének megítélése. Iskolakultúra, 2007/ old. (elektronikus változat: ) 4. Kuziak, Mihaił Rzepczyński, Słavomir: Tanuljunk meg írni! Fordította: Ábrán László. Magyar Könyvklub, Budapest, Steklács János: Funkcionális analfabetizmus a hipotézisek, tények és számok tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest, Samu Ágnes: Kreatív írás. Holnap Kiadó Budapest, Dr. Tóth László: Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, Dr. Tóth László: Kritikai olvasás, kritikai gondolkodás. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2007.

7 BEVEZETŐ GONDOLATOK A fejezet célja a hétköznapi szövegvilágban való eligazodás. Fontos, hogy a diákok az iskola befejezése után önmagukat tudják majd fejleszteni, s a tanulásra, olvasásra ne úgy tekintsenek, mint gyötrelmes dologra, hanem rendelkezzenek az alapvető szövegértési és szövegalkotási kompetenciákkal. Erre ürügy a fejezet első modulja, a kirándulásszervezés, ami a tanulókat közvetlenül érintő és érdeklő feladat. Ebben a modulban sem az ismeretközpontúság a legfontosabb, habár a hazai kultúra értékeinek ismerete sem elhanyagolható. Fontosabb a kulturális és életvitelbeli attitűd, az értékek iránti érdeklődés és tisztelet kialakítása, formálása. A második modul, a Hétköznapi szövegek a szépirodalomban reményeink szerint megértetheti a tanulókkal, hogy a szépirodalom nem a hétköznapi élettől elszakadt érthetetlen valami, hanem nagyon is épülhet a hétköznapiságra, a hétköznapi szövegekre, az átlagember problémáira. Egy 2005-ben nyilvánosságra hozott, a funkcionális analfabétizmussal foglalkozó kutatás adatai szerint az irodalmi szövegek alapszintű megértése, befogadása is nehéz a súlyos olvasási és szövegértési gondokkal küzdő társadalmi csoportokban. Hosszabb szövegek olvasásakor ugyanis automatizálódott olvasástechnikára van szükség, hogy az olvasó ne csak értse, hanem élvezze is, amit olvas. A modul szépirodalmi szövegei ezért rövidek, a legterjedelmesebb szöveg hossza is csak másfél gépelt oldal. A fejezet záró modulja szövegalkotást tanít. Ebben a modulban a hétköznapi életben szükséges fogalmazási feladatokat gyakoroltathatunk a diákokkal. Mit tehet ebben a fejezetben a pedagógus a diákok szövegértéséért és szövegalkotási képességéért? A beszéd, az olvasás, az írás és a megértés egymásra épülő képességek, egyik terület sem fejleszthető a másik nélkül. Ezek a képességek a nyelvfejlődés során láncszerűen, egymást erősítve működnek, s a négy alapkészség egyensúlyára minden életszakaszban vigyázni kell. Ha beszélni csak beszélve lehet megtanulni, olvasni, szövegeket megérteni és írni tanulni is csak tevékenységek által lehet. A bizonytalan, motiválatlan, sok tanulási kudarcot megélt gyerekek segítség nélkül ritkán tudnak eleget tenni a velük szemben támasztott követelményeknek. A tanári segítség lényege az érthetőség akadályainak felismerése, felismertetése és legyőzése. Erre olvasás- és szövegértés-kutatók egy csoportja többek között a következőket javasolja: É R T H E T Ő S É G ISMERŐSSÉG = Kapcsolatteremtés azzal, amit a tanulók már tudnak. ÉRDEKESSÉG = Érintettség, életközeliség, de úgy, hogy a tanulók figyelmét ne vonja el a lényegtől.) STRUKTURÁLTSÁG = Az információk rendszerezése. SZAVAK Alkalmazkodás a tanulók szókincséhez. Minél kevesebb ismeretlen és idegen szó. A szakszavak használata csak indokolt esetben. Sok cselekvő tartalmú ige, minél kevesebb elvont tartalmú főnév. Figyelemfelkeltő jelzők és határozók, személyekre utaló névmások. Az információelemek, adatok, fogalmak csoportokba rendezése.

8 8 s z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1 0. é v f o l y a m MONDATOK A nehezen érthető fogalmak jelenségek bemutatásakor érzékletes nyelvi példák, pl. metaforák, hasonlatok alkalmazása. Élénk, életszerű fogalmazásmód. Tételmondatok. BEKEZDÉSEK A tartalmi és logikai (pl. ok okozati) összefüggések érzékeltetése, kifejtése és nyelvtani eszközökkel történő jelzése. A definíciók tartalma és megfogalmazása alkalmazkodik a tanulók tudásához és tapasztalataihoz. Élénk, életszerű fogalmazásmód. Különböző, az olvasó számára is jól felismerhető szerkezeti sémák alkalmazása szövegalkotáskor. Érvelő fogalmazásmód: állítás + érvek, bizonyítékok, tények. (Forrás: Chambliss, M. J. & Calfee R. C.: Textbooks for Learning. Blackwell Publisher Inc. Malden, Massachusets. Kojanitz László kutatásai nyomán.) A táblázat egyes részleteit többen vitatják. Más kutatók a megfelelő, kikerülhetetlen szakszavak fontosságát, valamint a logikus mondattagolás és a helyes kapcsolóelem-kiválasztás fontosságát emelik ki. Az ismerősség, az érdekesség és a strukturáltság elve azonban valóban kulcskérdés a szövegértés folyamatában.

9 1. SZERVEZZÜNK KIRÁNDULÁST! r áhangolódás T/1. X. oldal 5 perc Érthetetlen szövegek T a n á r i i n s t r u k c i ó k : A feladat célja, hogy szembesítsük diákjainkat azzal, hogy gyakran nem értenek meg szövegeket, olyanokat sem, amelyek fontosak lehetnek, és ezzel felkeltsük, erősítsük bennük azt az igényt, hogy foglalkozzanak saját szövegértésük fejlesztésével. Vigyázat: nem célja a feladatnak, hogy azt bizonyítsa be a diákoknak, hogy nem értik a szövegeket, hogy reménytelen, hogy megértsék azokat, vagy hogy felesleges is megérteni. Éppen ellenkezőleg: azt mutassuk meg, hogy milyen előnyt jelent, ha értenek valamit, illetve azt, hogy ők is képesek eligazodni a szövegek világában. A helyzetek feljegyzése után hangozzék el néhány az órán! Ha leszólják egymást a diákok, akkor mutassuk meg, hogy bizony mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, hogy valami olyant nem értünk, amit mások értenek. K i e m e l t k é p e s s é g e k, k é s z s é g e k : élethelyzetek felidézése C é l c s o p o r t d i f f e r e n c i á l á s : az egész osztály M u n k a f o r m á k : egyéni M ó d s z e r e k, e l j á r á s o k : irányított listakészítés 1. Érthetetlen szövegek Idézd föl magadban: kerültél-e már olyan helyzetbe, amikor valamilyen szöveget, amit szerettél volna megérteni, nem értettél! Milyen szövegek voltak ezek? (Néhány példát mondunk, bár nem biztos, hogy éppen ezekkel a helyzetekkel és szövegekkel találkoztál: szüleid adóbevallása; a vers, amelyről szó volt az órán; menetrend, amiből még az átszállásokat is ki kellett volna derítened; a regény, amelyet el akartál volna olvasni, de elvesztetted benne a fonalat stb. stb.)

10 1 0 s z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1 0. é v f o l y a m jelentésteremtés T/2. X. oldal 10 perc Mit tehetsz te magad? K i e m e l t k é p e s s é g e k, k é s z s é g e k : tanulási képesség fejlesztése, annak tudatosítása, hogy a saját tanulási képességéért mindenki maga teheti a legtöbbet. M u n k a f o r m á k : egyéni munka T a n á r i i n s t r u k c i ó k : Ráhangolásképpen kérdezzük meg a tanulókat, hogy mit gondolnak a címben megfogalmazott kérdésről. Rendezzünk rövid ötletbörzét, majd a tanulók egyénileg nézzék át az ajánlott feladattípusokat, és a felsorolt jelek felhasználásával válogassák ki az ismerteket és a számukra vonzó feladatokat. A feladat megoldása információforrásul is szolgálhat a tanár számára egyes feladattípusok ismertségéről és a tanulók motivációjáról. K i e m e l t k é p e s s é g e k, k é s z s é g e k : néma olvasás, saját gyakorlat és az olvasottak összevetése C é l c s o p o r t d i f f e r e n c i á l á s : az egész osztály M u n k a f o r m á k : egyéni M ó d s z e r e k, e l j á r á s o k : Jelölés (insert) feladattípus módosított változata 2. Mit tehetsz te magad? Olvasd el figyelmesen a következő tanácsokat! Húzd alá, amit megértettél! Jelezd pipával, amit meg szoktál csinálni! Jelezd felkiáltójellel, amiről úgy gondolod, hasznos lehet, és a jövőben megpróbálod megcsinálni! Figyelem: a jó tanácsokat nem kell most azonnal hasznosítanod és megvalósítanod, hanem akkor, amikor szükségét érzed, hogy egy-egy szöveg jobban érthetővé váljon. Ha gyakran vannak gondjaid a tanulnivaló szövegekkel, akkor az alábbi módszerek némelyikével is próbálkozhatsz, kipróbálhatsz közülük néhányat. Még általánosabb tanács: olvass sokat, sokféle szöveggel ismerkedj meg az olvasást és értést ugyanúgy edzeni kell, mint az ember izmait. Mit tehetsz azért, hogy jobban megértsd az írott vagy a nyomtatott szövegeket? 1. A rövidebb, egy-két oldalas szövegeket olvasd fel hangosan! 2. Gondolkodj el a cím és a szöveg kapcsolatán. Saját címet is adhatsz a szövegnek az olvasottak alapján, ha érdemes!

11 S Z E R V E Z Z Ü N K K I R Á N D U L Á S T! Mondd el a saját szavaiddal a szöveget. Ne csak az írott szövegről, hanem az ábrákról, a táblázatokból kiolvasható dolgokról is szólj! 4. Ha történetet olvasol, olvasás után próbáld meg összegezni, hol, mikor, kivel és mi történt! Rakd időrendbe az eseményeket! 5. Foglald össze a szöveg tartalmát röviden! 6. Írj a szövegről vázlatot! 7. Ha a szöveg információi lehetővé teszik, készíts az információkról táblázatot! 8. Ha tagolatlan a szöveg, tagold bekezdésekre. Az új vagy szorosan összefüggő, összetartozó gondolatok kerüljenek új bekezdésekbe. Gondolkodj azon, hogy a szöveg egyes részei között mi az összefüggés! 9. Tegyél fel kérdéseket az egyes szövegrészekhez! 10. Keresd meg a szöveg leglényegesebb gondolatát, a fókuszmondatot (ha van ilyen)! 11. Keresd meg bekezdésenként a leglényegesebb mondatot, a tételmondatot (ha van ilyen)! 12. Próbáld megragadni néhány, a tartalmat leginkább sűrítő szóval (az ilyen szavakat kulcsszavaknak hívják) a szövegegységek lényegét! 13. Fogalmazd meg a véleményedet a szöveg tartalmáról! 14. Ha képes, fényképes, illetve illusztrált szöveget olvasol, fogalmazd meg magadban a kép és a szöveg kapcsolatát! 15. Készíts saját illusztrációt a szöveghez! 16. Kérj meg valakit, hogy kérdezzen téged a szövegről, vagy te fogalmazz meg kérdéseket egy olyan társadnak, aki szintén olvasta a szöveget. Ha nincs senki, akitől segítséget kérhetnél, akkor saját magadnak is felmondhatod a szöveg tartalmát. 17. A szöveg leglényegesebb gondolatait emeld ki színes sorkiemelő filccel vagy ceruzás aláhúzással! 18. Tegyél jelet ahhoz a szövegrészhez, amelyet nem értesz, vagy amellyel nem értesz egyet, hogy alkalomadtán megkérdezhesd vagy megvitathasd az olvasottakat! 19. Ha szép, okos, érdekes vagy szellemes gondolatot olvasol, amit szívesen megőrzöl, írd ki magadnak! T/3. X. oldal 25 perc Szervezzünk kirándulást! projektmunka T a n á r i i n s t r u k c i ó k : Először olvastassuk fel a projektet bevezető szöveget! Bekezdésenként más tanuló olvassa fel a munkafüzet szövegét. (Az internetes honlapok címét természetesen nem szükséges felolvasni.) A döntést igénylő kérdésekben a szavaztassuk meg a diákokat (a program jellege, mennyibe kerülhet a kirándulás, busszal vagy vonattal utazzanak-e, a menzai, az éttermi étkezést vagy a főzést választják stb.). Ezután a tanulók lapozzák át a tíz lehetséges útvonalat, nézzék át az információkat. Nem baj, ha mindent nem tudnak elolvasni, otthon folytathatják a tájékozódást. Az óra vége előtt két-három perccel mérjük fel, hány útvonalterv és hány programterv vetélkedik majd egymással. Ha a tanulók önként nem akarnak programot tervezni, akkor a csoportok vezetőit a tanár bízza meg, a társak kiválasztása pedig legyen a megbízott tanuló feladata. Ha a diákok még nem döntésképesek, akkor adjunk nekik lehetőséget, hogy otthon még gondolkod-

12 1 2 s z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1 0. é v f o l y a m janak a kirándulás útvonalán és a következő óra elején döntsenek erről. Tűzzük ki a csoportok beszámolójának időpontját. K i e m e l t k é p e s s é g e k, k é s z s é g e k : kooperatív készség, a csoportkohézió erősítése, hosszabb távú munka megtervezésének képessége; hangos olvasás, a globális olvasás képessége M u n k a f o r m á k : egyéni felolvasás (körbeolvasás), frontális megbeszélés, egyéni információkereső olvasás C é l c s o p o r t d i f f e r e n c i á l á s : Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a munkafüzet tíz lehetséges útvonalához kapcsolódik tíz kérdés. Ha valaki mind a tíz kérdésre válaszol, és a válaszokat írásban beadja vagy az órán elmondja, munkájára kaphat ötöst. A beadásra adjunk határidőt. MEGOLDÁSI JAVASLAT Ha a magyartanár az osztálynak nem osztályfőnöke, a több hétre tervezett kirándulásszervezési feladat beleszólhat az iskola kialakult szokásrendjébe. A feladat megvalósításáról érdemes előre konzultálni az osztályfőnökkel. A kirándulás az iskolai élet legemlékezetesebb eseményei közé tartozik. A diákok általában lakóhelyüktől vagy a középiskolai tanulmányaik helyszínétől messzire vágynak: az alföldiek hegyvidékre, a hegyvidékiek az ország más, távoli vidékeire szeretnének eljutni. Gyakran olyan környezet a célpont, amely gyökeresen eltér attól, ahol élünk. A következő három óra során aktív közreműködésetekkel egy jó kirándulás programját állíthatjátok össze, és megszervezhetitek az utazást is. Magyarországot tíz olyan régióra osztottuk, amelyek két-három nap alatt bejárhatók. Minden régióról közlünk képeket, kultúrtörténeti érdekességeket, és vázlatosan, a teljesség igénye nélkül, felsorolásszerű ajánlást a látnivalókról és a lehetséges programokról. Az első órán olvassátok, nézzétek át ezeket az információkat, és válasszatok ki néhány útvonalat a tízből. Mind a tíz régióhoz kapcsolódóan találtok egy-egy kérdést, feladatot is, amely próbára teszi ügyességeteket, találékonyságotokat, de ha átnéztétek, elolvastátok a munkafüzet információit, akkor a feladatot könnyen meg tudjátok majd oldani. Alakítsatok csoportokat a kiválasztott útvonalaknak megfelelően. Az egyes csoportok feladata a részletes, napra és órára lebontott programterv elkészítése lesz egy későbbi órára. Az ajánlott régióhatárokat nem kötelező betartani, egyéni útvonal- és programtervet is lehet készíteni. Tájékozódjatok az iskola, az osztályfőnök és a lehetséges kísérő tanárok terveiről, javaslatairól. A programtervezéskor ügyeljetek arra, hogy a kirándulás egyszerre legyen kellemes és hasznos. A csoportoknak a felkészülésre hagyjatok elegendő időt, legalább két hetet, de többet is lehet. A programtervek ismertetésének kitűzött időpontjában pontosan állapodjatok meg. Amennyiben az útvonalat illetően már az első órán egyetértés alakul ki közöttetek, és szóba sem jöhet több útvonal, akkor programtervezésre alakítsatok egymással vetélkedő csoportokat. Például több csoport is tervezhet programot a Mátrába. A felkészüléshez használhattok hagyományos írott forrásokat, útikönyveket és térképeket, nyomtatott menetrendeket. Az internetes tájékozódáshoz a következő lehetőségeket ajánljuk:

13 S Z E R V E Z Z Ü N K K I R Á N D U L Á S T! Sok praktikus információt találhattok a települések önkormányzatainak honlapjain is. Döntsétek el közösen, hogy a program milyen jellegű legyen: természetjáró, túrázó, városi, kulturális nevezetességek megtekintésére összpontosító, vagy vegyes program, amelyben túra is, városi séta is szerepel. Döntsetek arról is, hogy maximálisan mennyibe kerülhet a kirándulás, s hogy éttermi vagy menzai étkezést vesztek igénybe, vagy magatok főztök. Napi egy meleg étkezés a kirándulási napokon is szükséges. Egyezzetek meg abban is, hogy busszal vagy vonattal utaztok a kirándulásra. A közlekedési eszköz megválasztása helyfüggő is lehet. Tudjatok róla: ha a korányrendeletben megnevezett 24 országos múzeum valamelyikét, a Budapesthez közeli szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumot (skanzent) vagy az Országházat látogatjátok meg, akkor díjmentes vasúti utazásra van lehetőségetek. Ennek részleteiről a weboldalon tájékozódhattok. A témaegység második óráján kirándulással, túrázással kapcsolatos szövegeket olvashattok és dolgozhattok fel. A harmadik órán az osztály egyes csoportjai szóvivő vagy szóvivők útján 5-10 perces beszámolóban ismertessék a megtervezett programot, a fontosabb látnivalókat, nézzenek utána a szállás, az étkezés és a közlekedés lehetőségének. Költségvetési tervet is készítsenek. A csoportok beszámolója után szavazzátok meg, melyik program a leginkább megvalósítható.

14 1 4 s z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1 0. é v f o l y a m T/4. X. oldal 30 perc Tájak, képek, látnivalók T a n á r i i n s t r u k c i ó k : Csoportokban oldják meg a feladatot a tanulók. Ha az első órán megállapodtak a tanulók egy útvonalban vagy régióban, akkor olvassuk el együtt még egyszer a munkafüzet arra vonatkozó információs anyagát. Segítsük a programtervező csoportok munkáját azzal, hogy megmondjuk, hogy a többség milyen látnivalókhoz ragaszkodik. A tervezési folyamat során jó, ha építünk a tanulók korábbi élményeire, érdeklődésükre, vágyaikra. Ha a tanár országismerete jó, kamatoztassa néhány élményének megosztásával. Lehetnek olyan osztályok, ahol egymással szembenálló csoportok ügyévé válik a kirándulás is. Tudatosítsuk, hogy a programok minősége a döntés alapja, oldjuk a csökönyösséget, és erősítsük a csoportok egymás iránti érdeklődését, egymás elfogadását, a toleranciát. A feladatok megosztásában több lehetőségünk van: vagy az osztály arculatának megfelelően öt szövegből válassza ki a tanár a feldolgozandó 2-3 szöveget, vagy osszon ki minden tájegységet egy-egy csoportnak, a hozzá tartozó szöveggel együtt, vagy kapjon minden csoport két-három tájegységet. K i e m e l t k é p e s s é g e k, k é s z s é g e k : értékorientáció formálása, alakítása, csoportkohézió erősítése, valóságismeret, országismeret, más tantárgyakból tanultak felhasználása (biológia, földrajz, történelem stb.). M u n k a f o r m á k : csoportmunka, M ó d s z e r e k, e l j á r á s o k : csoportos felolvasás, megbeszélés, feladatmegoldás, frontális döntés 4. Tájak, képek, látnivalók A kirándulás megtervezéséhez segítségül olvassátok el az alábbi ismertetőket, nézzétek meg a képeket, próbáljátok megoldani a feladatokat! EZERARCÚ MAGYARORSZÁG: LÁTNIVALÓK, PROGRAMLEHETŐSÉGEK TÍZ RÉGIÓBAN 1. BUDAPEST

15 S Z E R V E Z Z Ü N K K I R Á N D U L Á S T! 1 5 a) Egy kép A Budavári Palota és a Lánchíd A budapesti Duna-part, a Budai Várnegyed, az Andrássy út és történelmi környezete 1987 óta a világörökség része. Egy kb. félnapos, néhány órás autóbuszos városnézés során megtekinthető helyszínek többek között a Hősök tere, Andrássy út, Operaház, Szent István-bazilika, Lánchíd, Várnegyed, Halászbástya, Mátyás-templom, Gellérthegy, Citadella. b) Látnivalók, programlehetőségek: Várnegyed, Mátyás templom, Halászbástya, Vármúzeum, Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Művészetek Palotája Ludwig Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Műcsarnok, Andrássy út, Mai Manó ház, Operaház, Hősök tere, Városliget, Vajdahunyad vár, Lánchíd, Szabadsághíd, Duna-part, Batthyány tér, Parlament, Kossuth tér, Margitsziget (kolostorromok), Aquincum c) Kérdés: Ki írta a leghíresebb verset a Dunáról? Alább olvashattok egy részletet belőle. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszin, hallgat a mély. Mintha szivemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám, ringatott, mesélt s mosta a város minden szennyesét. [ ]

16 1 6 s z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1 0. é v f o l y a m Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a multat be kell vallani. A Dunának, mely mult, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vivtak, békévé oldja az emlékezés s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés. A Dunánál (részlet) 2. A DUNAKANYAR a) Képek Vác: a Gombás-patak hídja A visegrádi királyi palota

17 S Z E R V E Z Z Ü N K K I R Á N D U L Á S T! 1 7 A visegrádi királyi palotát 1320 körül kezdték építeni. Az egykor 350 szobás palota pusztulása a török hódoltság idején kezdődött, majd egy tűzvész végleg elpusztította. Az épület feltárása, helyreállítása ma is tart. A palotát még fénykorában láthatta Oláh Miklós esztergomi érsek, aki így írta le a pompás épületet: Ha az ember a kapun belép, először az igen tágas udvar tűnik a szemébe, amelynek minden részén virágok pompáznak. Az udvar közepén emelkedik egy vörös márványból csodás művészettel kifaragott kút a múzsák faragott arcmásával. A csúcsán Cupido* szobra egy márványtömbből vizet présel ki, amelyet a hegyen levő forrásból csatornákon vezettek ide Ez a kút Mátyás királynak az utasítására borral folyt, amikor diadalünnepet tartott, mégpedig egyszer fehér, másszor piros borral. Szómagyarázat: Cupido: szerelemisten a római mitológiában Az esztergomi főszékesegyház (bazilika) b) Látnivalók, programlehetőségek a térségben Vác: belváros, székesegyház, diadalív Vácrátót: arborétum Zebegény: Szőnyi István Emlékmúzeum, a Kós Károly által tervezett templom Dömös: Rám-szakadék (vízesésekkel tarkított szurdok) Dobogókő: kilátó Esztergom: Főszékesegyház, vár, Keresztény Múzeum, Babits Mihály háza Visegrád: Fellegvár, Salamon-torony, Mátyás király palotája, római katonai tábor romjai a Sibrikdombon, botanikus kert, kirándulóközpont a Mogyoró-hegyen. Túralehetőségek pl. Pilisszentlászló irányába: Apátkúti-völgy, Ördögmalmi vízesés, Magda-forrás, Telgárthy-rét Szentendre: Képtárak: Czóbel Béla Múzeum, Vajda Lajos-emlékkiállítás, Barcsay Gyűjtemény, Ámos Imre és Anna Margit Múzeum; Kovács Magit Kerámiagyűjtemény, Szerb Egyházi Múzeum, marcipánmúzeum, bormúzeum, szoborpark, Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen)

18 1 8 s z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1 0. é v f o l y a m c) Kérdés: Lakhatott-e Salamon a róla elnevezett toronyban? Néhány információ Salamonról és a toronyról: Salamon Árpád-házi király volt. Trónviszályok miatt kétszer is menekülnie kellett az országból ben László király egy visegrádi lakótoronyba záratta. A ma Salamon-toronynak nevezett épület 1250 körül épült fel. Válasz:..., mert A BALATON-FELVIDÉK, A BALATON ÉS KÖRNYÉKE a) Képek Balatonfüred: Jókai-villa Veszprém: Vár A Balaton a Dunántúl közepén fekszik. Határa északon a Balaton-felvidék, nyugaton és délen a Zalaiés a Somogyi-dombság, keleten a Mezőföld. A Balaton viszonylag fiatal képződmény, a kutatók ezer évre becsülik a korát. Kialakulása a jégkor legvégső szakaszában kezdődött, amikor is ezt a térsé-

19 S Z E R V E Z Z Ü N K K I R Á N D U L Á S T! 1 9 get a Pontuszi-tenger, később annak maradványa, a Pannon-tó borította. A térséget a vízgyűjtő területen lévő patakok lassan feltöltötték, azonban a jégkorszak végi földmozgások töréseket hoztak létre, így a kéreg lesüllyedésével kialakult egy medencerendszer. Ezután különböző felszíni hatások eredményeként a több kisebb tóból egy nagyobb medence jött létre, amely folyamat hozzávetőlegesen 5-7 ezer évvel ezelőtt zajlott le. A továbbiakban a klimatikus változásoknak megfelelően alakult a Balaton kiterjedése. Néha egészen nagy volt, a Tapolcai-medence tanúhegyei szigetekként álltak ki belőle, máskor szinte kiszáradt. A Siófoknál lévő Sió-zsilip 1863-as megépítése óta állandó a tó vízszintje. b) Látnivalók, programlehetőségek a térségben Balatonfüred: Jókai-villa, Rabindranat Tagore sétány Tihany: bencés apátsági templom, altemplom és múzeum Badacsony: Egry József Múzeum, Kisfaludy-ház Szent György-hegy, Gulács, Csobánc, Tóti-hegy: tanúhegyek Szigliget: várrom Káli-medence: növényritkaságok Salföld és Kővágóörs határában: kőtenger (Szentbékkállai kőtenger) Tapolca: tavasbarlang Keszthely: Festetics-kastély Hévíz: tófürdő Nagyvázsony: Kinizsi Pál vára Sümeg: vár, templom Maulbertsch freskóival Felsőiszkáz: Nagy László-emlékmúzeum Veszprém: vár, viadukt (völgyhíd), állatkert Székesfehérvár: Romkert (Árpád-házi királyaink temetkezési helye), püspöki palota, Bory-vár, babamúzeum, Deák-gyűjtemény (festészeti kiállítás) Tác-Gorsium: római település maradványai (Székesfehérvár közelében) c) Kérdés: Milyen nevezetességről szól Garay János versrészlete? Tihanynak bércztetőjén, a Balaton felett, Sötéten és magán áll egy épület; Csendes kolostorával az úrnak temploma, Falán majd ezredévnek van vésve szent nyoma. Alatta mély üregben nyolcszázados sír áll, Hol álmait alussza András magyar király. Válasz:...

20 2 0 s z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s 1 0. é v f o l y a m 4. NYUGAT-DUNÁNTÚL: GYŐR, SOPRON, SZOMBATHELY ÉS KÖRNYÉKE a) Képek Győr: városháza Szent László-herma Fertőd: Esterházy-kastély Ják: bencés apátsági templom A Fertő tó és környéke, a Fertő Hanság Nemzeti Park 2001 óta a világörökség része. Ahol nagyon különböző földrajzi területek találkoznak, ott a táj rendkívül változatos, és az élővilág is rendkívül gazdag. A fokozottan védett madárfajok közül itt fészkel a kócsag, a kanalasgém, a bölömbika, a piroslábú cankó, a gulipán és a gólyatöcs, de több récefaj, nyári lúd és a nádi poszáta több faja is megtalálható. Itt van Európa legnyugatibb sztyepp jellegű pusztája és szikes tava óriási nádasokkal, közel van a Soproni-hegység, és az Alpok sincs messze. A tónak szinte a teljes vízfelületét nádas borítja, nyílt vízfelületet csak a nádasba vájt csatornarendszeren és a belső tavakon találunk. A Fertőrákos melletti fürdőtelepről csónakkal lehet bejutni a belső tavakhoz, és kenutúrára is van lehetőség. A fertő szó lefolyástalan, pocsolyás területet jelent. Már a római időkben feljegyezték a tó kiszáradását, s legutóbb 1872-ben fordult elő, hogy teljesen kiszáradt.

Magyarország látnivalói II. Tematikus képgyűjtemény az Idegenforgalmi földrajz tantárgyhoz

Magyarország látnivalói II. Tematikus képgyűjtemény az Idegenforgalmi földrajz tantárgyhoz Magyarország látnivalói II. Tematikus képgyűjtemény az Idegenforgalmi földrajz tantárgyhoz Pécs - Székesegyház Pécs - Gázi Kászim pasa dzsámija jelenleg katolikus templomként működik Pécs - Cella Septichora

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Forrás:

Forrás: Forrás: http://cms.sulinet.hu/get/d/2d67b1e8-cfd4-4d3f-bb07-e1ad606f5f63/1/7/b/large/k0292.jpg Forrás: http://www.nsd.org/cms/lib08/wa01918953/centricity/domain/4547/handsglobe.jpg Forrás: http://www.nsd.org/cms/lib08/wa01918953/centricity/domain/4547/handsglobe.jpg

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

Szabad program, játék. Uzsonna

Szabad program, játék. Uzsonna BUDAPEST KÖRNYÉKI KIRÁNDULÁSOK: Négy napos kirándulások: Szállás teljes ellátással: 3800Ft/fő/éj - Szállás: 2000 Ft /fő/ éj - Étkezés: reggeli: 140 Ft tízórai: 140 Ft ebéd: 810 Ft uzsonna: 140 Ft vacsora

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Pár lépés a kultúráért

Pár lépés a kultúráért Ászár Aszód Város Intézmény neve Jászai Mari Emlékmúzeum "Petőfi" Muzeális Gyűjtemény És Baja Baja Baja Baja-Szentistván Balassagyarmat Balassagyarmat Balatonszárszó Balmazújváros Bánk Békéscsaba Békéscsaba

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő Felszerelések előkészítése szünetben. (Csoportok megszervezése; keresztrejtvények kiosztása; számítógép és projektor bekapcsolása, beállítása.) Óra eleji szervezési feladatok Képek, keresztrejtvény, számítógép,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága?

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága? Ki számít turistának? Fogalmak Turizmus Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza előadás 2009. március 23. Belföldi és nemzetközi turizmus Adatforrások meghízhatósága? Bevételek-kiadások Kereskedelmi

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 2 szám 591 16. Tákos 17. Tarpa 18. Tiszabecs 19. Tiszakanyár 20. Tiszamogyorós 21. Tiszatelek 2 Tivadar 2 Tuzsér 2 Túristvándi 2 Vásárosnamény Nyírség kiemelt turisztikai

Részletesebben

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Kódszám: Séta a Balaton-felvidéken A Káli-medence a Balaton-felvidéken található. Honfoglaló ősünknek, Kál vitéznek őrzi a nevét. Az Árpád-korban

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Nyers ételkészítő Tábor

Nyers ételkészítő Tábor Nyers ételkészítő Tábor Első alkalommal, és reméljük lesz folytatása. megrendezzük a nyers életmód táborunkat. Együtt készítjük el a finomságokat, együtt is fogyasztjuk el, kirándulunk, énekelünk, jókat

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: _ 1 4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 14 1. Az Északi-középhegység

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T)

FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T) FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T) (Frissítve: 2016.11.01./Updated on 01.11.2016) Ssz.

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Kulturális turizmus Magyarországon. Dr. Csapó János PTE TTK FI Turizmus Tanszék

Kulturális turizmus Magyarországon. Dr. Csapó János PTE TTK FI Turizmus Tanszék Kulturális turizmus Magyarországon Dr. Csapó János PTE TTK FI Turizmus Tanszék Fogalom meghatározás A turizmuson belül napjainkban egyre nagyobb szerep jut a kulturális turizmus számára. A jelenség lényegében

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Standard Budapesten 2 felnôtt / 1 nap*

Standard Budapesten 2 felnôtt / 1 nap* Mit tudnak a HungaryCard csomagok? Standard Budapesten 2 felnôtt / 1 nap* Belépő a Fővárosi állat- és növénykertbe, 2 főre 25% S 1.250 Ft ebéd a Hotel Benczúr zsolnay éttermében 30% 2.400 Ft Bringóhintózás

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 13. modul SZÖVEGES FELADATOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 13. modul: SZÖVEGES FELADATOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

Az Északi középhegység

Az Északi középhegység Szülıföldünk Az Északi középhegység Természeti adottságai Részei, jellemzıi A cseppkıbarlangok kialakulása Megyéi Borsod- Abaúj Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Az Északi középhegység természeti

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés. Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva. 2015. február

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés. Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva. 2015. február Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva 2015. február Módszerekhez kapcsolható grafikai szervezők Halmazábrák (Venn-diagram) Gondolatok összehasonlítására, különbségek

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT. Üljünk a térkép köré, és tekintsük át az előzetes terepgyakorlati útitervet!

Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT. Üljünk a térkép köré, és tekintsük át az előzetes terepgyakorlati útitervet! Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT A tanóra célja: A Szársomlyó - mint ökológiai egység tanulmányozása, vizsgálata. 1. Feladat Nézzük meg közösen ezt a filmrészletet! 2. Feladat Üljünk

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÉRTÉKTÁR NYILVÁNTARTÁSA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÉRTÉKTÁR NYILVÁNTARTÁSA I. AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG 1 I/1 Cigándi apróbéles 2/2014. (II. 5.) Hvt. 1. (1) bekezdés j) pontja alapján került felvételre 2 I/2 Szomolyai rövidszárú feketecseresznye 7/2014. ( II.5.) Hvt. 1. (1)

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról. Képzeletbeli hajóút megállókkal a Duna magyarországi szakaszán

Képeslapok a Dunáról. Képzeletbeli hajóút megállókkal a Duna magyarországi szakaszán Képeslapok a Dunáról Képzeletbeli hajóút megállókkal a Duna magyarországi szakaszán A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszin,

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

www.limba.com - Harkány Szálloda 14968

www.limba.com - Harkány Szálloda 14968 www.limba.com - Harkány Szálloda 14968 Szálloda: Szálloda az üdülőterületen. A szállodában / területen található étterem, kávéház, internet-csatlakozás, terasz. Parkoló - őrzött, fizető. Harkány - központ

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

A BALATON ÉS KÖRNYÉKE

A BALATON ÉS KÖRNYÉKE A BALATON ÉS KÖRNYÉKE A TÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A Balaton elhelyezkedése A Balaton az őrbıl Lóczy Lajos, a magyar tenger legodaadóbb kutatója A Balaton általános jellemzıi A Balaton a múltban, a legnagyobb

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 3. évfolyam FÓLIÁk tánítók részére 2. félév 29. modul 2. melléklet 3. évfolyam tanítói fólia 3 2 1 1 30. modul 1. melléklet 3. évfolyam tanítói fólia 365 Ft

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben