VAS MEGYEI MEZGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYEI MEZGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal VAS MEGYEI MEZGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, január 31.

2 A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mködési Szabályzata A földmvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter tárgyban kiadott FVM utasítása alapján a Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mködési Szabályzatát a következkben foglaltak szerint kiadom. I. FEJEZET ALAPVET RENDELKEZÉSEK Alkalmazási kör 1. (1) Jelen Szervezeti és Mködési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szervének (a továbbiakban: megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal) személyi állományával, vezetivel, szervezeti egységeinek felépítésével, a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal feladatkörével és mködésével kapcsolatos kérdéseket szabályozza. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalok vezetit, köztisztviselit, ügykezelit és a munkaviszonyban álló munkavállalóit megillet járandóságok, juttatások és kedvezmények körét, igénybevételük feltételeit, továbbá a nemzetközi kapcsolattartásra vonatkozó bels szabályokat a Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal elnöke (a továbbiakban: elnök) által kiadott külön utasítások határozzák meg. (3) Az MgSzH egységes közszolgálati szabályzatát a köztisztviselk jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) foglaltak figyelembevételével az MgSzH elnöke adja ki. A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogállása, feladatai 2. (1) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Vas Megyei MgSzH) a Kormány 274/2006. (XII. 23.) számú rendeletével létrehozott Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a földmvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által alapított, önálló jogi személyiséggel rendelkez, részben önállóan gazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tekintetben részjogkör, területi költségvetési szerve.

3 2 (2) A Vas Megyei MgSzH a hatáskörébe tartozó feladatokat a Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mködésérl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és az abban megjelölt jogszabályok, valamint a földmvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. szám alatt kiadott Alapító okiratában foglaltak alapján, szervezeti egységei: igazgatóságai (osztályai), kirendeltségei és körzeti irodái útján látja el. (3) A Vas Megyei MgSzH illetékességi területe amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - Vas megye közigazgatási területe. (4) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékességi területe az erdészeti hatósági ügyekben a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 8. A), B) pontjaiban meghatározott terület (5) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmvelésügyi Igazgatóság Vetmagfelügyeleti Osztály illetékességi területe a tárgyban kiadott FVM utasítás 6. sz. melléklet 7. pontja szerint: Vas megye, Zala megye. A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal adatai: 3. (1) A költségvetési szerv neve: Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal. (2) A költségvetési szerv rövidített neve: Vas Megyei MgSzH. (3) A költségvetési szerv székhelye és levezési címe: 9700 Szombathely, Zanati u.3. (4) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal alapító okiratának száma, kelte: /2006., december 15. (5) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal telephelyeinek címe: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. (Vas Megyei MgSzH 1. sz. telephelye) 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. (Vas Megyei MgSzH 2. sz. telephelye) 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. (Vas Megyei MgSzH 3. sz. telephelye) 9700 Szombathely, Gagarin u. 2. (Vas Megyei MgSzH 4. sz. telephelye) (6) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal kirendeltségeinek elnevezése, címe: I. sz. Élelmiszerhigiéniai Kirendeltség Szombathely, Vépi u. 25. II. sz. Élelmiszerhigiéniai Kirendeltség Sárvár, Soproni u. 6. (7) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal törzsszáma:

4 3 (8) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal államháztartási azonosító száma: (9) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal szakágazati besorolási száma: (10) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal számlaszáma: (11) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal létszámkerete: f. (12) A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal körzeti irodáinak felsorolását a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal feladatai 4. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a területi földmvelésügyi igazgatási feladatokat, így különösen: a) a nemzeti agrárpolitika képviseletét és érvényre juttatását a különböz szint területekre vonatkozó (régió, megye, kistérség, település) stratégiák, koncepciók, programok és tervek kidolgozása és egyeztetése során, b) a nemzeti támogatási rendszer mködtetésével összefügg feladatokat a vonatkozó jogszabályi elírásoknak megfelelen, aminek keretében a Földmvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) által meghatározott idpontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról az MgSzH Központ részére, c) a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenrzését, d) az elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami támogatások mködtetésével összefügg feladatokat, e) eljár a részarány földkiadással kapcsolatos külön jogszabályban foglalt ügyekben, f) maradványként mutatkozó védett természeti területek átadását a Magyar Állam tulajdonába és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonkezelésébe,

5 4 g) aranykorona hiány esetén a ki nem adott részarany földek, illetve a Magyar Állam tulajdonába került maradvány termföldek alapján, kártalanítási határozatot hoz a részarány-tulajdonra jogosultak számára, h) aranykorona hiány esetén, a jogosult kérelme az NFA földkészletébl az NFA Kezel Szervezet nyilatkozata alapján a termföld juttatásról határozatot hoz, i) a növénytermesztési szakigazgatási feladatokat, j) a halászati és vadászati igazgatási feladatokat, k) hegyközségek törvényességi felügyelete, l) családi gazdaságok és integrátorok nyilvántartásba vétele, a nyilvántartás vezetése m) beszerzési ár alatti értékesítés tilalma, n) a vadászat és halászat szakmai felügyeletét, és e téren a jogszabályokon alapuló elsfokú hatósági feladatokat, o) a megyei földhivatallal együttmködve a termföldvédelemmel és termföldhasználattal kapcsolatos feladatokat, p) a mezgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, q) az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét, r) az agrár-szakoktatási feladatokat; közremködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mködtetésében, s) az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat; ellátja az MgSzH Központját elsdleges információkkal és statisztikai adatokkal az agrárágazat területi szint mködésével kapcsolatosan (regionális-, megyei-, települési és egyéni gazdálkodói szint), t) a mezri/hegyri szolgálat mködtetésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, u) a Megyei Területfejlesztési Tanácsnál, valamint a különböz területi munkabizottságoknál a külön jogszabályban foglaltak szerint jelentkez feladatokat, v) a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat,

6 5 w) a tagállami állampolgárok termföldvásárlásával kapcsolatos feladatokat, x) közremködik a mezgazdasági szövetkezeti küls üzletrészek felvásárlásának lebonyolításában és a mezgazdasági szövetkezeti üzletrészhez kapcsolódó vagyonvesztés részleges megtérítéséhez szükséges tények és adatok feltárásában, valamint az ezekkel kapcsolatos listák összeállításában és jelentések elkészítésében, y) véleményezi a településrendezési terveket és a helyi építési szabályzatokat, z) mezgazdasági stermelk nyilvántartása. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a területi növényvédelmi, növény-egészségügyi, talajvédelmi, zöldség-gyümölcs, dísznövény minségellenrzési, valamint agrár-környezetvédelmi hatósági és egyéb állami szakfeladatokat, így különösen: a) mködteti a növény-egészségügyi határkirendeltségeket, illetve a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalokhoz tartozó speciális és nem speciális laboratóriumokat, ellenrzi az export, import és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat, valamint a hazai szaporító- és ültetvényanyag elállítást és az egyéb szemleköteles növények term-, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeit, b) nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelket, és ellenrzi a nyilvántartási feltételek megtartását, c) ellenrzi a növényvédelmi tevékenység, a kijuttatás technikai, egészségügyi, biztonságtechnikai, szakképesítési szabályainak betartását és a nyilvántartási kötelezettség teljesítését, d) kiadja a növényvéd szerekkel folytatható tevékenységekre jogosító forgalmazási, vásárlási, felhasználási engedélyeket, e) ellenrzi az engedélyköteles termék minségét, a tárolás, forgalmazás, szállítás, vásárlás és felhasználás személyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerségét, az elírt nyilvántartás vezetését, f) talajvédelmi hatósági eljárást folytat le, engedélyez, szakhatósági hozzájárulást, állásfoglalást, bizonyítványokat, igazolásokat ad ki, hatósági megkeresésre nyilatkozatot tesz, talajvédelmi hatósági ellenrzést végez, és szükséges esetben megteszi a megfelel intézkedéseket, g) termelési-, betakarítási-, raktározási-, behozatali-, kiviteli-, forgalomba hozatali-, kísérleti-, felhasználási-, alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelez növényvédelmi technológia alkalmazását rendelheti el,

7 6 h) hatósági engedélyezési-, technológiai-, módszerfejlesztési-, biológiai- és kémiai vizsgálatokat végez, közremködik az eredmények összesítésében és feldolgozásában, i) ellátja a termföld minségi változásait követ monitoring rendszer mködtetésébl adódó feladatokat, j) szervezi és mködteti a megyei növényvédelmi elrejelzési rendszert; a termelket tájékoztatja a járványelhárítás, védekezés aktuális feladatairól, k) részt vesz a mezgazdasági termelk növény-egészségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi ismereteinek fejlesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a szaktanácsadásban, l) ellenrzi a nyers növényi termékekben, növényi alapú, feldolgozott élelmiszerekben a növényvédszer-maradék szintet és határérték feletti szermaradvány esetén intézkedik a termék forgalomból való kivonásáról, m) nyomon követi a zárlati és az Európai Unió által megfigyelésre kötelezett károsítók megjelenését, terjedését; elfordulásuk esetén zárlati- és korlátozó intézkedéseket hoz, n) humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és allergén gyomnövények és egyéb károsítók elfordulása esetén intézkedik a fertz források felszámolásáról, o) ellenrzi a zárlati károsítók elfordulását a termelknél és az import szállítmányokban, intézkedik a zárlati károsítók felszámolásáról, kötelez védekezést, termék megsemmisítést rendel el, elkészíti a kártérítési eljárást, p) elvégzi az EK növényútlevéllel kapcsolatos teendiket; feljogosítja a termelket a növényútlevél kiadására, maga állítja ki a növényútlevelet a védett övezetbe történ beszállításhoz, kiadja a csereútlevelet és ellenrzi a termelk ezzel kapcsolatos nyilvántartását, q) ellenrzi a termelknél a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását, szükség esetén kötelez, vagy közérdek védekezést rendel el, r) szakhatósági állásfoglalást ad ki piacnyitás, növényvéd szer árusító üzlet nyitása esetén, s) a termelknél és kereskedelmi forgalomban mintát vesz talajból, növényi termékekbl és vizsgálja azok toxikus növényvéd szer és egyéb toxikus anyag tartalmát,

8 7 t) hatósági engedélyezési-, technológiai-, módszerfejlesztési-, biológiai- és kémiai vizsgálatokat végez, közremködik az eredmények összesítésében és feldolgozásában, u) ellátja a másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a jegyzk (mint elsfokú növényvédelmi hatóság) felett, v) talajvédelmi hatósági eljárása során engedélyezi: va) a talajvédelmi beavatkozások és létesítmények megvalósítását, vb) a savanyú, vagy savanyodásra hajlamos, a szikes, vagy szikesedésre hajlamos, valamint homoktalajok talajjavítását, vc) a mezgazdasági célú tereprendezést, vd) a mélyforgatást, ve) szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladék termföldön történ felhasználását, vf) a hígtrágya termföldi felhasználását, vg) közérdekbl talajvédelmi célú erdsítést és fásítást rendel el, w) talajvédelmi szakhatósági eljárása során állásfoglalást, hozzájárulást ad: wa) vízjogi létesítési és mködési engedélyezési, települési- és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési, valamint környezetvédelmi mködési engedélyezési eljárásokhoz, wb) a csdeljárás, felszámolás és a végelszámolás tényfeltárási záró dokumentációja talajvédelemre vonatkozó tartalmi követelményeinek a meghatározásához, wc) a felszíni vizek minségvédelmére kidolgozandó intézkedési tervhez, wd) védetté nyilvánítási eljárásokhoz, we) vízbázis és véd területe kijelöléséhez, wf) vízbázisok védterületén belüli tevékenység végzésének eseti engedélyezéséhez, wg) az erd elsdleges - talajvédelmi - rendeltetésének a megállapításához, wh) védelmi rendeltetés erd mezgazdasági mvelésbe vonásához,

9 8 wi) szl ültetvény kivágás és telepítés engedélyezéséhez, wj) az idlegesen más célra hasznosításra kerül termföld újrahasznosítására készített terv jóváhagyásához, wk) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított eljárásokhoz, wl) építési- és telepengedélyekhez, telekalakítási eljárásokhoz, wm) bányászati kutatási, bányatelek megállapítási eljárásokhoz, wn) kitermelés mszaki üzemi terve, valamint a bányabezárási és tájrendezési mszaki üzemi tervek jóváhagyásához, wo) szélermvek és távközlési építmények építési engedélyezéséhez, wp) utak építésének, forgalomba helyezésének, repültér létesítésének, fejlesztésének, kiköt, komp- és révátkelhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítési, használatbavételi, üzemben tartási és megszntetési eljáráshoz, wq) régészeti lelhely védetté nyilvánításához, régészeti feltárások engedélyezéséhez. (3) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a növényvédelmi, növényegészségügyi, talajvédelmi, zöldség-gyümölcs, dísznövény, minségellenrzési, valamint agrár-környezetvédelmi hatósági és egyéb állami szakfeladatok körében a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenen: a) véleményezi a településrendezési terveket és helyi építési szabályzatokat, b) ellátja a forgalmazott termésnövel anyagok hatósági minségellenrzését, c) részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és ültetvény támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenrzésekben, d) igazolást ad ki a mezgazdasági támogatási pályázatokhoz a vizek mezgazdasági eredet nitrátszennyezéssel szembeni védelmérl szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: nitrát rendelet) szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérl, e) hatósági megkeresésre nyilatkozatot tesz, kérelemre hatósági bizonyítványt ad ki,

10 9 f) hatósági ellenrzése során talajvédelmi bírságot szab ki, szabálysértési eljárást kezdeményez, büntet feljelentést tesz, illetve szükség szerinti megfelel intézkedést hoz, g) létrehozza és mködteti a megyei talajtani térképtárat, a nitrát rendelet szerinti adatbázist, valamint kialakítja a szennyvíziszap és hígtrágya termföldi felhasználásának megyei kataszterét, a talajvédelmi hatósági tevékenységérl nyilvántartást vezet, h) mködteti a Talajvédelmi és Információs Monitoring Rendszert ( TIM ), i) gyakorolja a növényvédelemrl szóló évi XXXV. törvényben biztosított bírságolási jogosítványát, j) a FVM megbízása alapján részt vesz az EU talajvédelmi stratégiájával kapcsolatos ország-álláspontok, szakmai anyagok összeállításában, ellátja esetenként a bizottsági képviseletet, k) az MVH megbízása alapján ellenrzi az agrár -és vidékfejlesztési támogatásokban elírt növény és talajvédelmi követelmények betartását, l) mködteti az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszert (AIR), m) ellátja a jogszabályban meghatározott zöldség-gyümölcs ellenrzési feladatokat, ellenrzi a belföldön megtermelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, gyümölcsöt, dísznövényt és elállításukkal, forgalmazásukkal kapcsolatos követelményeket, n) minségvédelmi bírságot szab ki, o) ellátja a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat. (4) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal az állategészségügy, állatvédelem, az élelmiszer-, dohány-, állatgyógyászati készítmény-, valamint a takarmány-ellenrzés jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami szakfeladatait látja el. A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos irányítási és szervezési feladatokat, így különösen: a) illetékességi területén szervezi az állatbetegségek megelzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy nemzetgazdasági kárt okozó vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek felszámolására a Kormány jóváhagyásával állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programok végrehajtását, b) elrendeli a jogszabályokban elírt állategészségügyi akciókat (kötelez védoltások, diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés stb.),

11 10 c) kivizsgálja az oltási baleseteket, mérgezéseket, az állatgyógyászati készítmények hatása elmaradásának okát és intézkedik megelzésükre, illetve megszüntetésükre, d) kapcsolatot tart a megye területén lév települési önkormányzattal, a közigazgatási hivatallal, az illetékes környezetvédelmi és közegészségügyi hatósággal, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara területi szerveivel, e) hatósági feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez, f) kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mködési területét és meghatározza feladatait, g) gondoskodik a hatósági állatorvos útján az állategészségügyi szolgáltatások végzésérl, h) ellátja a jogszabályban meghatározott takarmány-biztonsági, valamint minségellenrzési feladatokat, ha) ellenrzi a létesítményeket, azok mködési engedélyében foglaltak betartását, hb) ellenrzi a takarmányok elállítását, tárolását, forgalomba hozatalát, felhasználását és szállítását, hc) ellenrzi a takarmány-higiéniai elírások betartását, a takarmányok biztonságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, nemkívánatos anyag tartalmának mértékét, csomagolását, jelölését, hd) ellenrzi a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentumokat, he) ellenrzi a takarmányok exportját, illetékességi területen való átszállítását és importját a vámelírások figyelembevételével, hf) ellenrzi a forgalomba hozott import szálas- és tömegtakarmányok tiltott anyagoktól való mentességét, valamint a nemkívánatos anyag tartalmának mértékét, hg) ellenrzi a takarmány-elállító üzemekben bevezetett HACCP rendszereket, hh) térítésmentes mintát vehet, hi) beléphet a létesítmények területére,

12 11 hj) ellenrzi a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat, és azokról -az üzemi, illetve üzleti titok védelmére vonatkozó szabályok betartásával- másolatot készíthet, hk) takarmány-elállító üzemek mködési engedélyét felfüggesztheti, illetve visszavonását kezdeményezheti, hl) meghatározhatja a megengedett határértéknél több nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmány felhasználásának feltételeit, ellenrzi azok betartását, hm) megtiltja a tiltott anyagot tartalmazó takarmány elállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását, hn) megtiltja az állatok egészségét közvetlenül, illetve az ember egészségét közvetve veszélyeztet takarmány elállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását, ho) megtiltja a nem megfelel csomagoló vagy szállító eszköz használatát, hö) megtiltja a jelölési elírásoktól eltér takarmány forgalomba hozatalát, illetve felhasználását, hp) szabálysértési eljárást kezdeményezhet, hq) a forgalomba hozott takarmány értékét csökkentheti, hr) minségvédelmi bírságot szabhat ki. i) ellenrzi, hogy az élelmiszerek, valamint az élelmiszer-elállítás és kereskedelem során velük érintkez személyek, tárgyak, anyagok megfelelnek-e a fogyasztók egészségének, érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának, védelmének; az ellenrzés kiterjed a belföldön elállított és forgalomba kerül élelmiszerre, függetlenül attól, hogy azt hol állították el; illetve az élelmiszer elállítás, az országba való behozatal és az élelmiszer forgalmazás minden szakaszára, j) járványügyi és higiéniai szempontból elzetesen minsíti az állattartásiállattenyésztési-, szaporítási technológiákat, gépeket, eszközöket, berendezéseket, tenyészttelepeket, k) meghatározza a jogosult állatorvos mködési területét és feladatait, l) kiadja a jogosult állatorvosi tevékenység végzésére szóló engedélyt,

13 12 m) a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal els fokú állategészségügyi hatósági jogkörében: ma) elrendeli a járványveszély esetén a szükséges hatósági intézkedéseket, beleértve a magánállatorvos és gazdálkodó szervezet közcélú igénybevételét is, mb) elrendeli az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy leölt állatok hullái és melléktermékei, a fertzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját, egyidejleg értesíti az illetékes települési önkormányzat jegyzjét, a környezetvédelmi hatóságot, a vízügyi hatóságot, valamint a közegészségügyi hatóságot, mc) meghatározza az idegen állományból származó állatok állategészségügyi megfigyelési célú elkülönítésének módját és idejét; md) állategészségügyi szempontból ellenrzi a piac, az állatvásár, állatfelvásárlás, állatkereskedés, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatpanzió, állatmenhely, állatkert, vadaspark mködését; me) engedélyezi az állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendel, állatorvosi laboratórium létesítését és ellenrzi azok mködését, valamint az export állatrakodók létesítését, szállítóeszköz használatát, mf) illetékességi területén ellenrzi a hatósági állatorvosok, a települési önkormányzatok jegyzje állategészségügyi hatósági tevékenységét; mg) hatósági ellenrzést gyakorol az illetékességi területén mköd magánállatorvosok tevékenysége felett, jogszabálysértés esetén saját hatáskörében eljár, illetve etikai eljárást kezdeményez a Magyar Állatorvosi Kamaránál, indokolt esetben a magánállatorvosi tevékenységet felfüggesztheti; mh) nyilvántartásba veszi, engedélyezi az élelmiszer-elállító üzemet, valamint az élelmiszerforgalamzót, mi) a nemzetközi elírásoknak megfelelen folyamatosan ellenrzi az állati eredet élelmiszer elállító hely export-termelésre való alkalmasságát, mj) járványügyi és/vagy élelmiszer-biztonsági szempontból korlátozza, illetve megtiltja az állati eredet élelmiszer - nyersanyag vagy kész élelmiszer -felhasználását, forgalomba hozatalát, meghatározza a további eljárást, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat,

14 13 mk) az állati eredet melléktermék ártalmatlanná tétele keretében engedélyezi az állati eredet melléktermék szállítását, kezelését (beleértve feldolgozását). A több megye területén folytatott tevékenység engedélyezésérl, a vállalkozás (üzem) telephelye szerint illetékes megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a tevékenységgel érintett megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalok szakhatósági véleménye alapján dönt, ml) engedélyezi és ellenrzi az élelmiszert elállító üzemekbl, illetve kereskedelmi egységekbl származó, takarmányként felhasználható melléktermékek felhasználását, tovább feldolgozását vagy kezelését, mm) ellenrzi az állatgyógyászati készítmények elállításának, forgalmazásának és felhasználásának feltételeit, mn) elzetes helyszíni ellenrzést végez az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosító engedély kiadása eltt, mo) ellenrzi az állatgyógyászati készítmények felhasználását és forgalmazását, mp) állategészségügyi szempontból ellenrzi a takarmány-elkeveréket és takarmány keverékeket gyártó üzemeket, valamint azok forgalmazását, mq) intézkedik az elírt engedéllyel, illetleg bizonyítvánnyal érkez, de az azonossági vagy egyéb vizsgálatok során állategészségügyi kifogás alá es, az állategészségügyrl szóló törvény hatálya alá tartozó áruk állategészségügyi hatósági felügyelet alá vételérl, mr) ellenrzi az állatgyógyászati készítmények elállítását, a végterméket, ms) járványügyi okok miatt elkülönített, zárt vágást rendelhet el, mt) elrendeli az állategészségügyi szempontból külön eljárást igényl állati hulladék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, meghatározza annak módját és errl tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot, mu) engedélyezi a kísérleti állatok tenyésztését és forgalomba hozatalát, valamint az állatkísérletek végzését, a jogosultságról nyilvántartást vezet; mv) élelmiszer-ellenrz hatóságként a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértési eljárást kezdeményez, helyszíni bírságot, továbbá minségvédelmi bírságot szabhat ki; kiszabja az állategészségügyi és az állatvédelmi bírságot,

15 14 mw) megtilthatja az élelmiszer-elállító üzem, vendéglátó hely, élelmiszerforgalmazó egység, gép, felszerelés, berendezés mködtetését, nyersanyag, technológiai segédanyag, csomagolóanyag, mosó- és ferttlenítszer felhasználását és további feltételekhez kötheti az újbóli mködést, használatba vételt, használatban tartást, mx) élelmiszert fogyasztásra alkalmatlannak nyilváníthat; felhasználását, fogalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez kötheti, megtilthatja, illetve a környezetvédelmi elírások betartásával történ megsemmisítését rendelheti el, my) javaslatot tehet az állategészségügyi igazgatóság által kiadott mködési engedély visszavonására, illetve azt visszavonhatja, n) elbírálja a hatósági állatorvos, a jogosult állatorvos, a területi felügyel, a hatósági fállatorvos és az élelmiszer-higiéniai kirendeltség által hozott els fokú határozat, illetve végzés ellen benyújtott fellebbezést felettes szervként, o) szakhatósági hozzájárulást ad vagy megtagadja a hozzájárulást: oa) a járványügyi felügyelet alá tartozó helyek (pl.: állati eredet nyerstermék- és hulladékgyjt, -tároló, -feldolgozó, -forgalmazó hely, baromfikeltet, legel, úsztató) kialakításához, ob) az állatvásár, állatrakodó, állatfelvásárló hely, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatmenhely, állatpanzió, állatkert, állatkereskedés, vadaspark, hullaéget létesítéséhez, oc) az állattartó és forgalmazó hely, az élelmiszert elállító és az állati eredet élelmiszert forgalmazó hely, a takarmányelállító hely létesítéséhez, -forgalmazó, és tároló hely létesítéséhez és mködéséhez, a mesterséges termékenyít-, embrióátültet-, baromfi- és halkeltet állomás, a méhanyanevel telep létesítéséhez, átalakításához, od) az állatkereskedelmi és forgalmazási tevékenység foglalkozásszer végzéséhez, p) ellátja az állategészségügyrl szóló évi CLXXVI. törvény 1. -a által meghatározott hatáskörébe utalt feladatokat. (5) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a szervezetében mköd falugazdász hálózattal ellátja: a) a termésbecsléssel, állapotminsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésével összefügg feladatokat,

16 15 b) folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a kormányzati döntésekrl, a nemzeti támogatási lehetségekrl, kiállítja és érvényesíti az stermeli igazolványt, valamint ellátja az stermelk nyilvántartását, c) igazolja az egyes mezgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó támogatások igényjogosultságát; folyamatosan gyjti és elemzi a területi tapasztalatokat; figyelemmel kíséri a mezgazdasági termelk által igénybe vett nemzeti agrártámogatások jogszer felhasználását, d) részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkez ellátásában; közremködik a FVM által elrendelt statisztikai adatgyjtésben, az agrárpiac szabályozásával összefügg feladatok végrehajtásában, e) tájékozódik a települési önkormányzat illetékes szerveivel együttmködve az önkormányzat területén lév mezgazdasági utak állapotáról, a termföld külön jogszabály szerinti termföld hasznosítási-, illetve termképességfenntartási kötelezettség betartásáról, tapasztalatairól, f) közremködik a kábítószer elállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenrzési és elszámolási munkáiban, g) elkészíti a tagállami állampolgárok termföld tulajdonszerzésével kapcsolatos környezettanulmányt, h) eljár a mezgazdaságban felhasznált gázolaj- jövedéki adó visszatérítéssel kapcsolatos ügyekben, i) ellátja a delegált és közremködi feladatokat. (6) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a jogszabályokon alapuló els fokú vadászati hatósági és igazgatási feladatokat, így különösen: a) a vadászterületekre kötött haszonbérleti szerzdés jóváhagyását, b) a vadászterületek nyilvántartásba vételét, c) vadászterület határának megállapítását, d) dönt a vadászterület legkisebb mértékétl való eltérésrl, e) ellenrzi a vadaskert, vadaspark jogszer üzemeltetését, f) engedélyt ad ki vadasparkban történ eseti vadászathoz, g) vezeti a vadászterületek nyilvántartását,

17 16 h) megteszi a vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedéseket, i) földterületet vadászterületté minsít, j) hatósági vadászatot rendel el, k) felmentést ad a madarak fészkeinek elpusztítására vonatkozó tilalom alól, l) engedélyt ad ki vadtenyésztési tevékenység folytatásához, vad zárttéri tartásához, m) a vadvédelmi elírások megszegit kötelezi a teljesítésre, illetve a mulasztó költségén való elvégzést elrendeli, n) az idényt meghatározott területeken meghosszabbítja, illetve megrövidíti, o) idényen belül bizonyos fajra korlátozást, tiltást írhat el. (7) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal els fokú vadászati hatósági és igazgatási feladatainak ellátása körében továbbá: a) tilalmi idben vadászatot engedélyezhet, rendelhet el, b) természetvédelmi oltalom alatt álló állatfaj eseti vadászatát engedélyezheti, c) meghatározza a vadászati kíméleti területet, d) kíméleti területen vadászatot engedélyezhet, e) a vadgazdálkodási üzemtervet, illetve annak módosítását jóváhagyja, f) az éves vadgazdálkodási tervet jóváhagyja, g) a hatósági esküt kiveszi a hivatásos vadászoktól, h) kiadja a szolgálati igazolványt, jelvényt és hitelesített szolgálati naplót a hivatásos vadászoknak, i) kiadja a vadazonosító jelet a vadászatra jogosultaknak, j) ellenrzi a vadászati napló vezetését, k) vadászati engedélyt ad ki, l) engedélyt ad ki fényszóróval való éjszakai vadászathoz,

18 17 m) elvégzi a trófea bírálatot, n) elrendeli a vadkárelhárítási célú hatósági vadászatot, o) megállapítja a vadvédelmi hozzájárulást, p) kiszabja a vadgazdálkodási bírságot és vadvédelmi bírságot, q) vadászjegyet és vadászati engedélyt visszavonhat. (8) A megyei mezgazdasági hivatal ellátja a jogszabályokon alapuló elsfokú halászati hatósági és igazgatási feladatokat, így: (9) társult halászati jogosultak képviseljét nyilvántartásba veszi, számára hatósági igazolást ad ki (10) többségi állami tulajdonú vízterületen a tulajdonosok képviseljét megnevezi (11) kisebbségi állami tulajdonú vízterület esetén a tulajdonosi közösségben az államot képviseli (12) a jogosultakról és a halászati vízterületekrl nyilvántartást vezet (13) a vízterületeket halászati vízterületté nyilvánítja (14) a Magyar Állam halászati jogának hasznosítására pályázatot ír ki és gondoskodik annak meghirdetésérl (15) haszonbérleti szerzdésekrl nyilvántartást vezet (16) a hal természetes mozgását akadályozó létesítmény építéséhez szakhatósági hozzájárulást ad (17) a nagy érték természetesvízi halállományok szaporodása érdekében hallépcs építésére és mködtetésére kötelezi a duzzasztómvek beruházóját (18) kiadja és nyilvántartja, illetve meghosszabbítja az állami halász- és horgászjegyeket (19) visszavonja, illetve visszatartja az állami halász- és horgászjegyet (20) megszervezi a halászvizsgához szükséges tanfolyamot és a halászvizsgát (21) kijelöli a horgászvizsgát lebonyolító szervezetet (22) a horgászvizsga bevételeivel elszámol (23) a kiadott horgászjegyekkel elszámol (24) felmentést ad az elektromos halászat tilalma alól (25) szakhatósági hozzájárulást ad a védett természeti területeken való elektromos halászathoz (26) nyilvántartást vezet a minségi üzembe helyezési vizsgával rendelkez és évente elektromos érintésvédelmi vizsgán átesett elektromos eszközökrl és halászgépekrl (27) nyilvántartásba veszi a halászati szakirányú végzettséggel rendelkez jogosultat (28) ellenrzi a haltelepítést (29) jóváhagyja, vagy módosítja a halgazdálkodási tervet (30) halfogást becsl módszert hagy jóvá (31) A megyei mezgazdasági hivatal elsfokú halászati hatósági és igazgatási feladatainak elvégzése körében továbbá:

19 18 a) a halászatra jogosultak éves jelentéseit bekéri és továbbítja az Adattárnak b) vizsgáztatja és felesketi a halröket c) nyilvántartást vezet a halászati rökrl, ket szolgálati igazolvánnyal és naplóval ellátja d) ellátja a halrök felügyeletét e) regisztrálja a halpusztulással kapcsolatos bejelentéseket, felszólítja a jogosultakat a szükséges teendk ellátására, a jogosult költségére a teendket el is végeztetheti f) tilalmak és korlátozások végrehajtása alól felmentést adhat g) a tilalmi idt meghosszabbíthatja, megrövidítheti, korlátozhatja a halak kifogását és a méretkorlátozás alól felmentést adhat h) a jogszabályinál szigorúbb méretkorlátozást vezethet be i) horgászverseny idtartamára a mennyiségi korlátozás alól felmentést adhat j) kíméleti területeket jelölhet ki k) gondoskodik a halászati jog gyakorlásával, vagy hasznosításával összefügg adatok bekérésérl és az Országos Halászati Adattárnak való adatszolgáltatásról l) ellátja az állami támogatásokkal kapcsolatos feladatokat m) a halászati vízterületen és a vízparton szemlét tarthat, a halászatra jogosult irataiba betekinthet n) a halállományt veszélyeztet tevékenység abbahagyására szólít fel és a haltetem elszállítását ellenrzi o) a kifogott halat és a kifogás eszközét visszatarthatja p) jogszabálysértés esetén eljár, vagy eljárást kezdeményez q) társadalmi halröket bízhat meg r) kiveti a halgazdálkodási bírságot s) kiveti a halvédelmi bírságot t) a halászati vízterületen a halak etetését korlátozhatja vagy megtilthatja u) engedélyezi halfajok külföldrl származó egyede és ennek továbbtenyésztésébl származó utóda telepítését (10) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a vízgazdálkodás területén ellátja a jogszabályokon alapuló els fokú hatósági és igazgatási feladatokat, így különösen: a) a vizek mezgazdasági célú hasznosításával kapcsolatos feladatokat, b) a vizek kártételei elleni védelem és a védekezés feladatkörében: ba) a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni tevékenység területi szint szervezését, bb) a belvízvédekezésre kötelezett vízgazdálkodási társulatok belvízvédekezésének összehangolását, bc) a belvízvédekezés szakmai felügyeletét,

20 19 bd) belvízvédelmi jelentések készítését, továbbítását az FVM Védelmi Törzs, Megyei Védelmi Bizottság felé, be) a belvízvédekezésre kötelezett vízgazdálkodási társulatok belvízvédekezésének költségelszámolásának ellenrzését, bf) az elvégezett védelmi munka folyamatos ellenrzését, bg) belvízvédelmi tervének elkészítését és évenkénti karbantartását, bh) a védelmi tervek nyilvántartását, c) az állami tulajdonú mezgazdasági célú vizek és vízi létesítmények üzemeltetésének, fenntartásának szervezése körében: ca) a fenntartási munkákkal kapcsolatos ügyintézést: pályázat befogadás, elsdleges véleményezés-felterjesztés illetve elutasítás, szerzdéskötés elkészítése, cb) a fenntartási munkák elindítását munkaterület átadással, folyamatos ellenrzést, mszaki átadások, pénzügyi elszámolás ellenrzését és felterjesztését, d) az állami tulajdonú mezgazdasági célú vizek és vízi létesítmények fejlesztésének területi koordinációját, e) elkészíti a mezgazdasági vízgazdálkodási szakvéleményeket, f) elkészíti a mezgazdasági célú vizek és vízi létesítmények szakágazati alapdokumentumait, végzi a szakterületi mködést megalapozó mszaki, gazdasági alapadatok nyilvántartását, aktualizálását, g) a vízi társulatok szervezésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat, h) a hivatali kezelés és jegyzett tkés belvízcsatornák, szivattyútelepek, egyéb mtárgyak, és öntöz csatornák felülvizsgálatát, i) a forgalomképes állami tulajdonú vízilétesítmények vagyonkezeli szakmai feladatait (elidegenítési feltételeinek kidolgozása és a tulajdonba adás figyelemmel kísérése, stb.), j) a területi vízgazdálkodással, belvízkárok kialakulásával, elhárításával kapcsolatos panaszos bejelentések kivizsgálását, k) közremködik a mezgazdasági vízgazdálkodási koncepciók készítésében,

21 20 l) közremködik a kiemelt vízgazdálkodási programok (Duna-Tisza közi Homokhátság, Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése, Integrált Folyógazdálkodás, Bs-Nagymaros, Verespatak, stb.) mezgazdasági vízgazdálkodást érint feladatainak ellátásában, m) közremködik a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában. (11) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja az erdrl és az erd védelmérl szóló törvény, a természet védelmérl szóló törvény, valamint a külön jogszabályokban meghatározott erdészeti igazgatással összefügg szervezési és hatósági feladatokat, így különösen: a) a hatósági és szakhatósági feladatok tekintetében aa) az erdterület, illetve erdgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület igénybevételének, ab) az erdészeti magánút és annak tartozékát képez mtárgy, az erdgazdálkodás érdekében az erdterületen létesített csatorna és tározó, valamint - az erdei vasút, ac) az állandó jelleg erdészeti kötélpálya és épület kivételével - egyéb erdészeti létesítmény építésének, korszersítésének, értéknövel felújításának, használatba vételének, megszüntetésének, ad) az erdgazdálkodó személye változásának, ae) az üzemtervtl eltér gazdálkodásnak, af) erd elsdleges és további rendeltetései megváltoztatásának, ag) az engedély nélkül, vagy az engedélytl eltéren telepített erd fennmaradásának, ah) a fenygyanta gyjtésének (gyantászás), ai) erdterületen erdészeti szaporítóanyag gyjtésének engedélyezését, b) a hatósági és szakhatósági feladatok tekintetében ellátja ba) a társult erdgazdálkodási tevékenység folytatásának, bb) a fásításból való fakitermelés vagy a fásítás faállományának pusztulása esetén, amennyiben szükséges, a felújításnak,

22 21 bc) a gazdasági rendeltetés erd faállományának megfelel fejldéséhez szükséges nevelvágások elmulasztása esetén azok elvégzésének, bd) az erdsítés befejezetté nyilvánítását követen szükség esetén az erdsítés megismétlésének, be) növényi, állati vagy fertzést okozó károsítók erdterületen történ tömeges elszaporodása esetén az erdgazdálkodó részére a szükséges védekezés elvégzésének, bf) az elz pontban foglaltak nem teljesítése esetén az erdgazdálkodó költségére a védekezési munkák elvégeztetésének (a közérdek védekezésnek), bg) az erd védelme érdekében az erdterületen tárolt erdei fa és egyéb termék kezelésének, illetve elszállításának, továbbá a rendelkezés be nem tartása esetén a szükséges munkálatok elvégeztetésének, bh) ha az erd egészségi állapotának megrzése, javítása vagy az erd felújítása érdekében szükséges határid kitzésével a fa kitermelésének, bi) erdterület engedély nélküli, vagy attól eltér igénybevétele esetén az erdmvelési ág visszaállításának, és a terület újraerdsítésének, bj) az elz pontban foglaltakhoz kötden, amennyiben az erdterület termelésbe való visszaállítására és az újraerdsítés elrendelésére nincs lehetség az igénybe vett erdnek megfelel érték erd telepítésének, vagy az újraerdsítés költsége megfizetésének, bk) az erd védelme érdekében az erdterületre való belépés tilalmának, bl) az erd állapotát veszélyeztet károsodott élfa vagy károsító eltávolításának, bm) az erdt és a fásítást veszélyeztet tevékenység beszüntetésének, illetve az attól való tartózkodásnak, bn) erdgazdálkodási és erdvédelmi bírság megfizetésének elrendelését; c) a hatósági és szakhatósági feladatok tekintetében elvégzi ca) az erd elsdleges és további rendeltetéseinek, cb) az erdtelepítés, erdfelújítás befejezetté nyilvánításának megállapítását;

23 22 d) a hatósági és szakigazgatási feladatok tekintetében elvégzi da) az üzemterv, db) az éves erdgazdálkodási terv, dc) az erdállomány szerkezet-átalakításáról készített erdsítési terv, dd) az erdtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyását; e) megadja az erdterület tervezett igénybevételéhez történ elvi hozzájárulást, f) vezeti az erdgazdálkodói, valamint az erdészeti szakszemélyzeti nyilvántartást, g) gyakorolja a talajvédelmi hatósági jogkört erdterületen, h) szakhatóságként hozzájárul ha) az állandó jelleg erdészeti kötélpálya és épület építéséhez, korszersítéséhez, megszüntetéséhez, hb) a közérdekbl elrendelt erdtelepítés engedélyezéséhez, hc) erdterület erdmvelési ágban való nyilvántartásához, hd) erdmvelési ágú terület más mvelési ágban való nyilvántartásához, he) erdterület két vagy több földrészletre történ megosztásához, i) ellátja a jogszabály által meghatározott egyéb szakhatósági feladatokat. Az Erdészeti Igazgatóság erdészeti igazgatási feladatai körében ellátja a) az erdgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, erdtagok és erdrészletek területének és erdgazdasági azonosítójának, felülvizsgálatát, b) az erdészeti és az ingatlan-nyilvántartás adatainak összehasonlítását, c) az erdgazdálkodók, önkormányzatok, szakhatóságok körzeti erdtervezéshez kötd véleményeinek összegyjtését, d) erdtervi egyeztet tárgyalások elkészítését és lebonyolítását, e) az erdleltározási feladatokat,

24 23 f) a terepi felvételeket és a részletszint tervezést, g) a részletszint tárgyalások, egyeztetések lebonyolítását, h) a körzeti erdterv átfogó tervezését, a szöveges munkarészek elkészítését, i) a körzeti hozamszabályozást, j) a körzeti távlati erdkép elkészítését, k) az erdészeti termhely feltárást és termhely térképezést, l) a talajlaboratóriumi vizsgálatok elvégzését, mködteti az erdészeti talajlaboratóriumot m) a terepi mérést, és azok feldolgozását, n) az erdészeti üzemi térkép elkészítését, o) üzemterv és üzemtervi kivonat kiadását, p) az erdterület védetté nyilvánítási eljárásában és az erdterületre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervek elkészítésében való közremködést, q) a települési rendezési tervek véleményezését. (12) Az Erdészeti Igazgatóság pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében ellátja a) a nemzeti erdészeti támogatási rendszer mködetését, b) delegált feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mködtetését, c) a közösségi támogatásokkal kapcsolatos delegált ellenrzési feladatokat, d) az erdgazdálkodók befizetési kötelezettségeinek nyilvántartását, valamint a kintlévségek behajtásának kezdeményezését. (13) Továbbá ellátja: a) az Erdállomány Adattár mködésével kapcsolatos regionális feladatokat, b) az erdvédelmi mér- és megfigyel rendszer mködésével kapcsolatos operatív feladatokat,

25 24 c) az Erdtz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdtz megelzésével kapcsolatos erdészeti hatósági feladatokat, d) az erdészeti statisztikák összeállításához szükséges adatok összegyjtését, e) a károsítók elleni védekezés ellenrzését, f) az illetékes települési önkormányzat képvisel-testületével együttmködve a településrendezési és -fejlesztési feladatokat, g) az erdgazdálkodási tevékenység, valamint a vadászati jog hasznosításának összhangban történ gyakorlása megítélését, elsegítését, h) a felvilágosító tevékenységet az erdvel kapcsolatos jogszabályokban foglalt erdészeti szakmai és jogi elírások, feladatok és az Erdállomány Adattár adatainak a jogosultak részére történ megismertetése érdekében, i) az illetékességi területén az erdgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit, j) közremködként a térségi fejlesztés erdészettel összefügg tervezési és fejlesztési feladatokat, k) az erdgazdálkodás ágazati irányításával és ellenrzésével kapcsolatosan az MgSzH Központ által részére kijelölt egyéb feladatokat, illetve ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal, l) a digitális térképészeti adatállomány kezelésével és karbantartásával járó feladatokat. (14) Az Erdészeti Igazgatóság az erdészeti igazgatási feladatokat ellátó személyek részére igazolványt és egyenruhát, a hatósági feladatokat ellátó személyek részére az igazolvánnyal azonos sorszámú szolgálati jelvényt is és egyedi igénylés alapján szolgálati fegyvert is biztosít. (15) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal illetékességi területén ellátja az operatív szakmai, szántóföldi ellenrzési és minsítési, továbbá vetmagvizsgálati és minsítési, fémzárolási és hatósági ellenrzési feladatokat, így különösen: a) az államilag elismert vagy egyedi szaporításra engedéllyel rendelkez nemesített növényfajták vetmag szaporításának szántóföldi ellenrzését és minsítését, az alkalmasnak minsített növényállományokból származó vetmagvak mintázását, vizsgálatát, minsítését, fémzárolását, b) a vetmagvak feldolgozásának, valamint a fémzárolt vetmagvak kiszerelésének és az automata mintavevk ellenrzését,

26 25 c) a hazai elállítású és felhasználású, valamint a nemzetközi érvény bizonyítvánnyal kivitelre kerül, továbbá a külföldrl behozott vetmagvak mintavételét, minségének vizsgálatát, minsítését, fémzárolását, d) a vetmag forgalomba hozatalának ellenrzését, a minségileg meg nem felel tételek zárolását, szükség esetén a megsemmisítésük elrendelését, illetve visszaélés esetén minségvédelmi bírság kiszabását elsfokú hatóságként, e) a beküldött vetmagvak vizsgálatát, a vizsgálatok és minsítések eredményérl okirat kiállítását, f) a vetmag szaporításokról és minsítésekrl közhitel nyilvántartások vezetését, g) beszerzi és szigorúan szám szerint nyilvántartja a vetmag függcimkéket, h) a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság igazolása alapján a vetmag függcímeken feltünteti a növényi útlevél számát, i) akkreditált vetmagvizsgáló laboratóriumot mködtet az osztály keretei közt. A területi vetmag-vizsgálati és minsítési, fémzárolási és hatósági ellenrzési feladatokat a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal Vetmagfelügyeletei Osztályai látják el. (16) A Vetmagfelügyeleti Osztály illetékességi területének lehatárolását az 6. számú melléklet tartalmazza. II. FEJEZET Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezete 5. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal laboratóriumokat mködtet. Az egyes laboratóriumok szakmai feladatait a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal egyes részlegeire vonatkozó részletes rendelkezések szabályozzák. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal kirendeltségeket (határkirendeltségeket, élelmiszer-higiéniai kirendeltségeket) mködtet. (3) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal nevében a körzeti irodában vagy a helyszínen is foganatosítható jogszabályban meghatározott hatósági

27 26 cselekmény. Ha kiadmányozásra jogosult köztisztviselje jár el a körzeti irodában vagy a helyszínen, úgy jogosultsága a döntéshozatalra is kiterjed. 6. (1) A hatósági állatorvos és a jogosult állatorvos mködési területét és feladatait az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató állapítja meg. A hatósági állatorvosok, valamint a jogosult állatorvosok a hatósági fállatorvos közvetlen irányítása alá tartoznak. (2) A hatósági állatorvosok, állategészségügyi felügyelk, élelmiszer-biztonsági felügyelk és jogosult állatorvosok feladatainak ellátását a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a hatósági fállatorvosok útján irányítja és ellenrzi. (3) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó hatósági fállatorvosok osztályvezet besorolású köztisztviselk. (4) Az országos fállatorvos az MgSzH területi szervének köztisztviseljét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt jelentség okból, azonnali intézkedést igényl esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, továbbá jelentést kérhet. 7. (1) A növényvédelmi felügyel, a talajvédelmi felügyel és a zöldség-gyümölcs minségellenr mködési területét és feladatait a Növény- és Talajvédelmi Igazgató állapítja meg, aki egyben a megyei növény- és talajvédelmi ffelügyel. (2) A növényvédelmi felügyelk, a talajvédelmi felügyelk és a zöldség-gyümölcs minségellenrök feladatainak ellátását a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a megyei növény- és talajvédelmi ffelügyel útján irányítja és ellenrzi. 8. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal élén egyúttal egy igazgatóságot is vezet figazgató (a továbbiakban: figazgató) áll. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatóságokból áll. Az igazgatóságokon belül osztályok mködnek. (3) Az igazgatósági feladatok ellátásának bels rendjét az igazgató az igazgatóság ügyrendjében az elkülönül munkafeladatok szerint határozza meg. Az osztályok szerinti tagozódást az (5) bekezdés tartalmazza, az egyes ügyek osztályok közötti megoszlását az adott igazgatósági ügyrend foglalja magában. (4) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban a figazgató munkajogi irányítása alatt - kinevezés és felmentés kivételével - Gazdasági és Informatikai

28 27 Osztály mködik, amely a pénzügyi-számviteli tevékenység tekintetében a figazgatón keresztül az MgSzH Központja Költségvetési Igazgatóságának irányítása alá tartozik. A Gazdasági és Informatikai Osztály dolgozói felett a munkáltatói jogokat az osztály vezetje gyakorolja azzal, hogy az alapvet munkáltatói intézkedések - kinevezés, felmentés, fegyelmi felelsségre vonás - esetében meg kell kérnie a gazdasági és informatikai elnökhelyettes ellenjegyzését. A gazdasági kihatású intézkedések esetében be kell tartania a figazgató által meghatározott költségvetési keretet. (5) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban a) az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató közvetlen irányítása alatt: Járványügyi és Állatvédelmi Osztály, Élelmiszerhigiéniai Osztály, Minségellenrzési és Takarmány-felügyeleti Osztály, Élelmiszerlánc Radiokémiai Laboratórium, Élelmiszerhigiéniai Kirendeltség Szombathely, Élelmiszerhigiéniai Kirendeltség Sárvár. b) a Növény- és Talajvédelmi Igazgató közvetlen irányítása alatt: Növényvédelmi Osztály, Talajvédelmi Osztály, Növényvédelmi és rovar parazitológiai Laboratórium, Térinformatikai Laboratórium, Növényvédszer-maradék analitikai laboratórium, Talajvédelmi Laboratórium. c) az Erdészeti Igazgató közvetlen irányítása alatt: Erdfelügyeleti és Hatósági Osztály Gyr, Erdfelügyeleti és Hatósági Osztály Szombathely, Erdleltározási és Szabályozási Osztály Sopron, Erdleltározási és Szabályozási Osztály Szombathely, Pályázatkezelési és Támogatási Osztály Szombathely, Nyilvántartási és Térképészeti Osztály Szombathely d) A Földmvelésügyi Igazgató közvetlen irányítása alatt: Földmvelésügyi Hatósági Osztály, Vadászati és Halászati Osztály, Termelési és Ügyfélszolgálati Osztály Vetmagfelügyeleti Osztály mködik.

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA !"" # $ %$&'($($)'*(%&+ Ikt.szám: 20/01-20/4/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. április 24. Jóváhagyom:... I. FEJEZET

Részletesebben

Földművelésügyi Igazgatóság

Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Osztály 1. A Földművelésügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében megkeresés alapján véleményezi a földművelésügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság feladatai

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság feladatai Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Ikt. sz: 15/13018/2007. a CSONGRÁD MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA S z e g e d, 2007. február 06. 1 A

Részletesebben

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály 1. A Növényvédelmi és Növényi Termékek Ellenőrzési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében megkeresés alapján

Részletesebben

A Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata SOMOGY MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Telefon: 82/527-580, 527-590 Fax: 82/315-023 E-mail: mgszh-somogy@fki.gov.hu A Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET. Alkalmazási kör

A Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET. Alkalmazási kör A Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Alkalmazási kör 1. (1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2013. április 16. 1 Jogalkotói és jogalkalmazói hatalom szétválasztása:

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI MEZİGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI MEZİGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 4401 Nyíregyháza, Hısök tere 5. Pf. 304. Telefonszám: (42) 508-300, fax: (42) 508-311 E-mail: mgszh-szabolcs@fki.gov.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről.

Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 7.) A Hatósági Főosztály főbb feladatai: a.)általános igazgatási feladatok: Leltározza a hagyatékot. Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről,

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. január 29. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra T A R T A

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET. Alkalmazási kör

I. FEJEZET. Alkalmazási kör A Fejér Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK Alkalmazási kör 1. (1) Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. 2. pontjában, a 15. tekintetében a közigazgatási

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

3/2007. (FVÉ 2.) FVM utasítása

3/2007. (FVÉ 2.) FVM utasítása 1 A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 3/2007. (FVÉ 2.) FVM utasítása a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatainak elkészítésérıl A Mezıgazdasági

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ZALA MEGYEI MEZİGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalaegerszeg, 2007. január 31. Készítette: Németh Zoltán fıigazgató Jóváhagyta: Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Baranya Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal. Pécs

Baranya Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal. Pécs Baranya Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Pécs Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2007. január 1 Baranya Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata I. FEJEZET

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet.

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Kísérlet céljára állat felhasználásának engedélyezése Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Jogszabályban meghatározott

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 101. szám 14475 A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ módosításokkal

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok 1. Közszolgáltatás megnevezése: Ingatlanügyi hatósági ügyek intézése első fokon az ingatlan fekvése

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata ET JF/515/2/2011. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium. a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályán

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Alkalmazási kör

I. FEJEZET. Alkalmazási kör A Fıvárosi és Pest Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK Alkalmazási kör 1. (1) Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése 1 Egyetlen hatóság felelős - többek között az alábbiakért: Talajvédelem Növényegészségügy és növényvédelem Állategészségügy és állatvédelem

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Szervezeti és Mőködési Szabályzata BAZ Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata Miskolc 2007. 01. 31. 2 BAZ Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata I. FEJEZET

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01

Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01 Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01 Melyek ezek? Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 73/06. (VIII. 5.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (5 igen, egyhangú szavazattal). Budapest

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo.

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (vel, felelőssel együtt) 1. Kereskedelem politikai feladatok A Hivatal a közös kereskedelempolitika végrehajtásában részt vevő kijelölt nemzeti

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok Rónai Anna növényvédelmi mérnökszakértő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁG A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának feladatai 1. Növényvédelmi és Növényi Termék

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal)

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) 2001. évi XXII. törvény az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy az állatok tartásának,

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya Heves Megyei Földhivatal 3301 Eger, Barkóczy u.7. Pf. 14. Telefon: 36/312-644 Telefax: 36/516-374 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Heves

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben