2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról"

Átírás

1 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat készítésérl rendelkez 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletre figyelemmel, a Belügyminisztérium tzvédelmi szervezetérl, mködésérl, irányításáról a következ adom ki. utasítást 1. A Belügyminisztérium hivatali szervezeti egységei, a minisztérium hivatali tevékenységét segít szervezeti egységek, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek a tz elleni védekezéssel összefügg feladatait az utasítás mellékletét képez Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzata szerint határozom meg. 2. Ez az utasítás a közzétételét követ 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejleg a 15/1993. (BK 12.) BM utasítás és az azzal kiadott Tzvédelmi Szabályzat hatályát veszti. 1

2 Melléklet a 2/1998. (BK 1.) BM utasításhoz A Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzata I. A BM szervek használatában álló létesítmények, építmények és épületek tzvédelmét szolgáló szervezet 1. A Belügyminisztérium hivatali szervezeti egységei, a minisztérium hivatali tevékenységét segít szervezeti egységek, a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek (a továbbiakban: BM szervek) a tzvédelmi feladatok ellátására nevezzenek ki, illetve bízzanak meg olyan személyeket, akik az utasítás III. fejezetében meghatározott képesítési követelményeknek megfelelnek. A Belügyminisztérium tzvédelmi szervezetének (a továbbiakban: tzvédelmi szervezet) felépítését az 1. sz. függelék tartalmazza. 2. A tzvédelmi szervezet tagjai közül a) a tzvédelmi ffelügyel, a BM Mszaki Fosztály vezetjének, b) a részmunkakör tzvédelmi eladók, illetve a tzvédelmi megbízottak az 1. sz. függelék b)- c) pontjaiban felsorolt szervek vezeti, parancsnokai, a rendri szervek tekintetében az országos rendrfkapitány irányításával végzik munkájukat. II. A BM szervek használatában lév létesítmények tzvédelmében résztvevk feladatai 3. A miniszteri irányítói jogkört és feladatokat a miniszter által irányított önálló szervek tekintetében a BM Mszaki Fosztály vezetje részmunkakör tzvédelmi ffelügyelje útján gyakorolja. 4. A tzvédelmi ffelügyel a BM szervek tzvédelmével kapcsolatos szakfelügyeleti, irányítói, ellenrz, szervez, koordináló, képz, továbbképz, valamint egyéb elvi és operatív jelleg munkát végez. Ennek keretében a) ellátja a tzvédelmi szervezet és a létesítmények tzvédelmi felügyeletét; b) gondoskodik a tzvédelmi szabályzatok, tzriadótervek szakszer elkészíttetésérl, szükség szerint közremködik, illetve segítséget nyújt ezek kidolgozásához; c) szervezi, irányítja a tzvédelmi felvilágosítással, oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat; d) ellenrzi a BM szervek tzvédelmi tevékenységét, melynek keretében vizsgálja a tzvédelmi szervezetek mködését, a tzmegelzéssel, a tz elleni védekezéssel és a tzkárok elhárításával kapcsolatos munkájukat; e) kapcsolatot tart a Tzoltóság Országos Parancsnokságának munkatársaival; f) a létesítményekben keletkezett tzesetekrl tzkár-statisztikai nyilvántartást vezet; g) évenként értékeli a BM szervek tzvédelmi helyzetét, amelyrl a tárgyévet követ év március hó 31-ig összefoglaló jelentést készít. 2

3 5. Az 1. sz. függelék b)-c) pontjában felsorolt szerv a) az irányítása alá tartozó szervek tekintetében irányítói jogkört gyakorol, a közvetlen használatában álló létesítmények vonatkozásában pedig végrehajtói feladatot lát el; b) az irányítása alá tartozó szerveknél értelemszeren ellátja a 3. pont a)-f) alpontjában meghatározott feladatokat; c) évenként értékeli a saját, illetve az irányítása alá tartozó szervek tzvédelmi helyzetét, elkészíti és a tárgyévet követen február 15-ig a BM Mszaki Fosztályához felterjeszti az errl szóló tájékoztatót. 6. Az 1. sz. függelék b)-c) pontjában felsorolt szervek vezetje, parancsnoka a) megbízási szerzdést köt a részmunkakör tzvédelmi eladóval, a tzvédelmi megbízottal. Azokban a létesítményekben ahol a vonatkozó rendelet kötelezvé teszi a létesítményi tzoltóság mködtetését, létrehozza a létesítményi tzoltóságot vagy a helyi önkéntes tzoltósággal szerzdést köt a létesítményi tzoltósági feladatok végzésére; b) a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) figyelembevételével munkaköri leírásban vagy megbízási szerzdésben szabályozza a tzvédelemben résztvevk feladatkörét; c) gondoskodik a tzvédelmi szervezet mködéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek megteremtésérl. A tzvédelmi szervezet mködésének és fenntartásának költségeit a szerv éves költségvetési keretébl biztosítja; d) elkészítteti és kiadja a vezetése alatt lév szerv használatában álló létesítmények tzvédelmi szabályzatát és tzriadó terveit; e) gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó személyi állomány tagjai a jogszabályokban, kötelezen alkalmazandó szabványokban foglalt elírások szerint végezzék tevékenységüket, illetve a létesítmény, építmény, helyiség igénybevevi a tzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák; f) évenként értékeli a szerv tzvédelmi helyzetét és arról a tárgyévet követ február 15-ig tájékoztatást ad az irányítói szerv vezetje részére; (A tzvédelmi helyzet értékelésének irányelveit a 2. sz. függelék tartalmazza.) g) háromévenként vezeti (parancsnoki) értekezleten értékeli a tzvédelmi helyzetet. 7. A tzvédelmi eladó és megbízott a) mködési területén gondoskodik a tzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, mszaki elírásokban és szabályzatokban foglalt elírások érvényre juttatásáról; b) rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal ellenrzést tart a tzvédelmi szempontból hatáskörébe tartozó létesítményekben, gondoskodik a tapasztalt hibák és hiányosságok megszüntetésérl, errl a vezetnek (parancsnoknak) beszámol, jelentést tesz; c) irányítja és a végzett munkáról beszámoltatja a létesítményi tzoltóság vezetjét, illetve ellenrzi az önkéntes tzoltósággal kötött szerzdésben foglaltak teljesülését; d) elkészíti a szerv használatában álló létesítményekre a tzvédelmi szabályzatot, ahol az el van írva, a tzriadó tervet és gondoskodik azoknak a személyi állomány részére történ ismertetésérl, oktatásáról; e) gondoskodik a helyi tzvédelmi szervezet és a személyi állomány tagjainak tzvédelmi oktatásáról és továbbképzésérl, a tzvédelmi felvilágosításról és propagandáról; f) véleményezi, illetve véleményezteti a létesítmények területén végzend tzveszélyes tevékenység engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeletérl, a végrehajtás ellenrzésérl; 3

4 g) gondoskodik a hatáskörébe tartozó létesítményekben elhelyezett tzoltótechnikai eszközök, felszerelések meglétérl, üzemképességük fenntartásáról, karbantartásuk és felülvizsgálatuk ellenrzésérl; h) kapcsolatot tart a területileg illetékes hivatásos vagy önkéntes tzoltósággal; i) részt vesz a szakmai felügyeletet ellátó szervek által tartott ellenrzéseken, segíti munkájukat; j) minden Ft kárértéket meghaladó tzesetet, valamint tzesettel összefügg személyi sérülést 24 órán belül jelent a parancsnokának (vezetjének), továbbá a BM Mszaki Fosztály tzvédelmi ffelügyeljének; k) évenként elkészíti az 5. pont f) alpontjában meghatározott tartalmú tájékoztató jelentést. III. A tzvédelemben résztvevk képesítése, képzése, továbbképzése 8. a) A minisztériumi irányítói feladatokat ellátó tzvédelmi ffelügyelnek felsfokú tzvédelmi és felsfokú mszaki szakképesítéssel; b) a tzvédelmi eladóknak középfokú tzvédelmi képesítéssel; c) a tzvédelmi megbízottaknak alapfokú tzvédelmi képesítéssel kell rendelkezniük. 9. A tzvédelmi eladók részére évente egyszer - a BM Mszaki Fosztály szervezésében öszszevont továbbképzést kell tartani, amelyre a tzvédelmi megbízottak is meghívhatók. 10. A továbbképzésen való megjelenésrl és a tanfolyam költségeirl a küld szerv vezetje (parancsnoka) köteles gondoskodni. 11. A tzvédelmi szervezet tagjainak beiskolázásáért az 1. sz. függelék b)-c) pontjaiban felsorolt szervek vezeti (parancsnokai), a továbbképz tanfolyam megszervezéséért a BM Mszaki Fosztály vezetje a felels. 12. A személyi állományt kétévenként egyszer, szakmai továbbképzés keretében legalább 2 órás tzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 13. A személyi állomány oktatása terjedjen ki: a) a tzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, utasítások és szabályzatok, valamint a tzvédelmi szabályzat és a tzriadó terv ismertetésére; b) a tzjelzés módjára; c) a tzeset során követend magatartásra; d) a tzoltótechnikai eszközök, felszerelések kezelésére, használatára. 14. Szakvizsgához kötött tzveszélyes tevékenységet végzk felkészítése, vizsgáztatása: a) a szakvizsgára való felkészítés az 1. sz. függelék b)-c) pontjaiban felsorolt szerveknél e célra szervezett tanfolyamokon történik; b) a szakvizsgára kötelezettek kötelesek a tanfolyamon részt venni, részükre ez alól felmentés nem adható; 4

5 c) a szakvizsgára való felkészítés és a szükséges tananyag biztosítása, valamint a vizsgáztatás megszervezése az 1. sz. függelék b)-c) pontjaiban felsorolt szervek tzvédelmi eladóinak, megbízottainak feladata. IV. Tzvédelmi Szabályzat 15. A BM szervek használatában álló összes létesítményre (létesítménycsoportra) tzvédelmi szabályzatot kell készíteni. 16. A tzvédelmi szabályzat elkészítése a tzvédelmi eladó vagy megbízott feladatkörébe tartozik, jóváhagyására, kiadására a létesítmény parancsnoka (vezetje) jogosult. 17. A tzvédelmi szabályzatból egy-egy példányt - a létesítmény parancsnoka (vezetje), - a tzvédelmi eladó vagy megbízott, - az illetékes létesítményi tzoltósági feladatokat ellátó tzoltó szervezet parancsnoka köteles megrizni. 18. A tzvédelmi szabályzatot a létesítményben dolgozó teljes személyi állománnyal továbbképzés keretében ismertetni kell. V. Tzriadó terv 19. A Tzvédelmi Szabályzat mellékleteként tzriadó terv készül: a) az A - C tzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre; b) a mveldési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre; c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tzszakaszon belül több mint 300 f tartózkodhat. 20. A tzriadó terv célja, hogy tz esetén eredményesen lehessen megszervezni az azonnali beavatkozást, az élet- és vagyontárgyak mentését, a kár csökkentését. 21. A tzriadó terv elkészítése a tzvédelmi eladó vagy megbízott feladata. Jóváhagyására és kiadására a létesítmény parancsnoka (vezetje) jogosult. 22. A tzriadó tervbl egy-egy példányt - a létesítmény parancsnoka (vezetje), - a tzvédelmi eladó vagy megbízott, - illetve (ha van) a létesítményi tzoltósági feladatokat ellátó tzoltó szervezet parancsnoka köteles megrizni. A tzriadó tervbl egy példányt olyan helyen kell tartani ahol állandóan tartózkodik valaki (ügyeleti vagy portaszolgálat, gondnoki iroda stb.) és tz esetén az elsnek helyszínre érkez tzoltóegység vezetjének át kell adni. 5

6 23. Tz esetén a tzvédelmi szervezetbe tartozók, valamint a hivatásos vagy önkéntes tzoltóság riasztása az ügyeleti vagy portaszolgálat feladata. Az ügyeleti (porta)szolgálat rendelkezésére kell bocsátani a felügyelete alá tartozó létesítményekre vonatkozó tzvédelmi szabályzatokat, tzriadó terveket, valamint a tzvédelmi szervezetbe beosztottak névsorát, lakcímét és telefonszámát. VI. Vegyes rendelkezések 24. A tzvédelmi szervezet tagjainak megbízásáról, a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi, anyagi és személyi feltételek biztosításáról az 1. sz. függelékben felsorolt szervek vezeti (parancsnokai) kötelesek gondoskodni. 25. A BM szervek a tzvédelmi szervezeteik mködtetéséhez szükséges anyagok (eszközök, felszerelések, berendezések stb.) beszerzését, tervezését, a pénzeszközök biztosítását és az ezekkel való gazdálkodást a BM szerveire kötelezen elírt pénzügyi és gazdálkodási szabályok figyelembevételével, azok értelemszer alkalmazásával kötelesek végezni. 26. A tzvédelmi szervezet tagjainak megbízása csak írásban történhet. 27. A Szabályzat 1. sz. függelék a)-c) pontjaiban meghatározott, tzvédelmi szervezetbe beosztott személyek tzvédelemmel kapcsolatos feladataikat részmunkaidben, a ffoglalkozás munkaköri leírásában rögzített módon kötelesek ellátni. 28. A létesítmények vezeti (parancsnokai) a tzvédelmi eladóval vagy megbízottal együttmködve kötelesek a tzvédelmi szabályzatban elírtak végrehajtását rendszeresen, évenként legalább egyszer ellenrizni, az ellenrzés megállapításait, tapasztalatait jegyzkönyvben rögzíteni. 29. A tzvédelemmel kapcsolatos okmányok, iratok kezelését a Belügyminisztérium Szervezeti és Mködési szabályzatának elírásai szerint kell végezni. 6

7 1. számú függelék a szabályzathoz A Belügyminisztérium tzvédelmi szervezetének felépítése a) a tzvédelmi ffelügyel a BM Mszaki Fosztály állományában dolgozik; b) részmunkakör tzvédelmi eladók dolgoznak; - az Országos Rendr-fkapitányságon és az alábbi szerveinél, illetve létesítményeiben: a Rendrség Igazgatási Központjában, a Budapesti Rendr-fkapitányságon, a megyei rendr-fkapitányságokon, Köztársasági rezrednél, Készenléti Rendrségnél, ORFK Rendészeti szervek Kiképz Központjában. - a Határrség Országos Parancsnokságán és a Határrség igazgatóságain; - a BM Tzoltóság Országos Parancsnokságán; - a Polgári Védelmi Országos Parancsnokságon; - a BM Központi Gazdasági Figazgatóságán; - a Központi Kórház és Intézményeinél; - az Országos Közbeszerzési Figazgatóságnál. c) tzvédelmi megbízottak dolgoznak: - a minisztériumi fosztályoknál, - BM Duna Palota és Kiadó, - BM Központi Irattárnál, - BM Védelmi Irodánál, - BM Jogi Képviseleti Irodánál, - BM Távközlési és Frekvenciagazdálkodási Önálló Osztálynál, - Menekültügyi és Migrációs Hivatalnál és a menekülteket befogadó állomásoknál, - Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatoknál, - az Országos Közbeszerzési Figazgatóság Mszaki Szolgáltatási Osztályánál és Tárolási Osztályánál, - Központi Nyilvántartó és Választási Hivatalnál, - BM Adatfeldolgozó Hivatalnál, - Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál, - a megyei (fvárosi) polgári védelmi parancsnokságoknál, - Rendrtiszti Fiskolán, - a híradástechnikai szolgálatnál, - a rendr szakközépiskoláknál, - a Kutyavezet-képz Iskolánál, - a városi (fvárosi, kerületi) rendrkapitányságokon, - a határrség határrizeti kirendeltségein. d) a tzoltási és más mszaki feladatok elsdleges ellátásra létesítményei tzoltóság mködik azoknál a BM szerveknél, ahol a létesítmény tzveszélyessége és az ott dolgozók létszáma eléri a 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott, a létesítményi tzoltóságok kialakítására vonatkozó szabályokban elírt mértéket. 7

8 Ha a BM szerv nem saját alkalmazottaival kíván eleget tenni a létesítményi tzoltóság mködtetésére vonatkozó kötelezettségeinek, akkor megbízhat küls szervezetet is e feladatok ellátásával. Megállapodhat önkéntes tzoltósággal, más létesítmények tzoltóságával vagy erre a célra létrehozott szervezetekkel a létesítményi tzoltósági feladatok jogszabály szerinti végzésére. 8

9 2. számú függelék a Szabályzathoz A BM szervek tzvédelmi helyzetérl szóló jelentés összeállításának irányelvei A. 1. A szervek használatában álló létesítmények elhelyezésének, építésének értékelése tzvédelmi szempontból. 2. A megelz tzvédelmi rendelkezések (jogszabályok, szabványok, tzvédelmi szabályzat stb.) érvényesítésében szerzett tapasztalatok. 3. A tzvédelmi szervezet létrehozásának, irányításának és tevékenységének tapasztalatai. 4. A tzvédelmi oktatás, képzés, továbbképzés értékelése. 5. A tzoltói és kárelhárítási tevékenység helyzete, a tzoltás színvonala, eredményessége. 6. A tzjelzés lehetsége, technikai feltételei. 7. Tzoltókészülékkel, tzcsapokkal, beépített tzvédelmi berendezésekkel való ellátottság mértéke, mködképességük biztosítására tett intézkedések eredményei. 8. A tzriadó tervek naprakészsége, a tzriadó gyakorlatok végrehajtásának tapasztalatai. 9. A hivatásos és önkéntes tzoltósággal való együttmködés formái, eredményessége. 10. A tzvédelmi szervezet tagjainak erkölcsi, anyagi elismerése. 11. A tzvédelemre felhasznált összegek felsorolása. 12. A tzvédelmi tevékenység javítására vonatkozó javaslatok. B. Tzkár-statisztikai adatlap 1. A tzeset helye: A létesítmény neve: A tz keletkezése: év... hó... nap... óra... perc. 4. A tz jelzésének idpontja a hivatásos, önkéntes, létesítményi tzoltóságok felé*: év... hó... nap... óra... perc. 5. A tz jelzésének módja (mivel, hogyan):... 9

10 6. A károsult(ak) neve: A tzoltásban részt vett: a) hivatásos tzoltóság, b) önkéntes tzoltóság, c) létesítményi tzoltóság hány személlyel:... milyen felszereléssel: A tz keletkezési helye: a) épületben:... b) szabadban: A tz keletkezési oka: a) elektromos energia, b) robbanás, c) nyílt láng, d) öngyulladás, e) technológiai hiba, f) htermel berendezés, g) dohányzás, h) egyéb, i) ismeretlen 10. A tz alkalmával megsérült: a) hivatásos tzoltó férfi..., n... f b) önkéntes tzoltó férfi..., n... f c) belügyi dolgozó férfi..., n... f d) polgári személy férfi..., n... f A tz alkalmával meghalt: a) hivatásos tzoltó férfi..., n... f b) önkéntes tzoltó férfi..., n... f c) belügyi dolgozó férfi..., n... f d) polgári személy férfi..., n... f 11. A tz által keletkezett kár összege:... Ft. 12. A tzesetért felels személy neve, beosztása: 13. A tzesetért felels személy milyen felelsségre vonásban részesült: 14. A hasonló tzesetek megelzése érdekében milyen intézkedéseket tettek: 15. A tzeset ismert körülményeinek leírása, egyéb közölnivalók: 10

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FIGAZGATÓ. 118/2000. számú

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FIGAZGATÓ. 118/2000. számú BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FIGAZGATÓSÁG BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FIGAZGATÓ 118/2000. számú I N T É Z K E D É S E a szervezet munkavédelmi célú veszélyességi osztályba sorolására és a munkavédelmi

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl A Pápa Város Önkormányzata Képviseltestülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy Iktatószám: Tárgy: KE/001/00729-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: 14000041-2-11), hogy - a kérelmez

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

2006. évi CIX. törvény. a kormányzati szervezetalakítással összefügg törvénymódosításokról 1. Els rész

2006. évi CIX. törvény. a kormányzati szervezetalakítással összefügg törvénymódosításokról 1. Els rész 2006. évi CIX. törvény a kormányzati szervezetalakítással összefügg törvénymódosításokról 1 Els rész A közigazgatási szervezetrendszerre vonatkozó törvényi rendelkezések módosítása I. Fejezet A központi

Részletesebben

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet. az erdk tz elleni védelmérl

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet. az erdk tz elleni védelmérl 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdk tz elleni védelmérl A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

Munkahelyi elssegélynyújtás

Munkahelyi elssegélynyújtás Munkahelyi elssegélynyújtás A munkavédelemrl szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 46. -a értelmében a munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a munka

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR 2500 ESZTERGOM, MAJER ISTVÁN ÚT 1-3. Megelzés Bt. 2009. A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény 19..(1) bekezdésében,

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet.

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet. Iktatószám: Tárgy: KEO/001/00029-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Kötelezem a Bogár Petrol Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Május 1 út 1412. hrsz., adószám: 23099458-2-11

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 5. (1) A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 82591/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

33/2004. (VI. 28.) BM rendelet. a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérl

33/2004. (VI. 28.) BM rendelet. a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérl 1. oldal 33/2004. (VI. 28.) BM rendelet a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérl Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. -a (1) bekezdésének b)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

lfj'j. számú előterjesztés

lfj'j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere l lfj'j. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történ végrehajtásáról

233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történ végrehajtásáról 1. oldal 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történ végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

A Magyar Gyorsulási Szövetség Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának Mködési Szabályzata (kódex)

A Magyar Gyorsulási Szövetség Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának Mködési Szabályzata (kódex) A Magyar Gyorsulási Szövetség Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának Mködési Szabályzata (kódex) 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. Az MGYSZ alapszabálya alapján létrehozott Katasztrófavédelmi Munkacsoport mködésére

Részletesebben