Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban s az állam felelőssége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban s az állam felelőssége"

Átírás

1 Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban s az állam felelőssége Dr. Jobbágyi Gábor tanszékvezető, egyetemi tanár Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP B-11/2/KMR sz. projektje (A tudományos kutatások kibontakoztatása a PPKE-n) keretében jelent meg.

2 1.) Bevezetés Az orvosi kezelési szerződés elhelyezése és szabályozása a magyar jogalkotás és jogtudomány évtizedek óta megoldatlan s mindez ideig megoldhatatlannak tűnő kérdése. Történik mindez úgy, hogy évente hozzávetőleg 40 millió orvos-beteg kapcsolatra kerül sor, ezt a jogtudomány s már a bírói gyakorlat, s legújabban az Egészségről szóló törvény is polgári jogviszonynak, szerződésnek minősíti. Ennek ellenére a szerződési rendszerben a mai napig nem sikerült nevesíteni ettől az új Ptk. megalkotása során is elzárkóztak. Történik mindez akkor, mikor a külföldi jogrendszerekbe egyre inkább beépül a szerződés a nehézségek ellenére. 2.) Visszatekintés /a jogviszony elhelyezkedése a jogalkotás és a jogtudomány álláspontja szerint/ a.) A magyar jogtudomány túlnyomórészt a megbízás speciális esetének tekintette az orvosi kezelési szerződést, bár sokan ennek részletes elméleti alátámasztását nem fejtették ki. E körbe tartozott Villányi László, aki állításának alátámasztására 3 bírói ítéletet említ, ahol a megbízás szabályait hívták fel. 1 Csanádi György alapvetően csak a magánorvossal létesített jogviszonyt tekinti megbízásnak, mert az orvosi ellátást a lakosság nagy része társadalombiztosítás keretében kapja, s ezt nem tekinti polgári jogviszonynak. 2 Az első Ptk. Magyarázat röviden megbízásszerű tevékenységnek minősíti az orvosi tevékenységet, de nem sokkal bővebb a 2004-es kiadás sem. 3 A szűkszavúság érthető. A szerzők érzékelik azt, hogy ezt a nagyon gyakori és fontos jogviszonyt be kell illeszteni a jogrendszerbe, de nyilván a gyakorlatból tudják azt is, hogy a jogviszonynak rengeteg olyan specialitása van, mely nem illik bele még a megbízás hézagpótló szerepébe sem. Világosan érzékeli ezt Nizsalovszky Endre, aki szerint a klasszikus orvosi tevékenység sem illeszthető be minden nehézség nélkül a polgári jogi megbízás keretei közé, viszont a szerv- és szövetátültetések jogában a donor és az orvos kapcsolatát lehetetlen megbízásnak minősíteni. 4 1 Villányi László; Ügyvitel Magyar Magánjog főszerkesztő; Szladits Károly. IV. kötet 664. old. 2 Csanádi György; A megbízási jogviszony KJK old. Csanádi György; Polgári jog, Tankönyvkiadó old. 3 A Polgári Törvénykönyv Magyarázata KJK III. kötet old. A Polgári Törvénykönyv Magyarázata II. kötet old. 4 Nizsalovszky Endre; A szerv- és szövetátültetések joga KJK old. 1

3 Törő Károly mindkét alapműnek tekinthető monográfiájában határozottan és hosszan megbízásnak minősíti a jogviszonyt, bár ő is megállapítja, hogy vannak a körbe, nem illeszthető orvosi tevékenységek is. /pl. járványügyi beavatkozások, elsősegélynyújtás/ 5 Törő Károlynak - és a magyar polgári jogtudománynak ez a véleménye rendkívül fontos volt a szocializmus korában, mert az államigazgatási jog képviselői államigazgatási jogviszonynak fogták fel a kapcsolatot, ennek minden következményével együtt. /pl. alá-fölérendeltségi viszony a beteg és az orvos között/ 6 Bíró György 1998-ban megjelent könyvében határozottan orvosi megbízásnak minősíti a jogviszonyt, mereven tagadva, hogy sui generis szerződéstípusba lenne sorolható a szerződés. Érthetetlen módon orvosi műhibákért való felelősségről szól, /holott ezt a fogalmat sem a jogszabályok, sem a bírói gyakorlat évtizedek óta nem használja/ s ezt hibás teljesítésnek értékeli. Nem szól arról az ellentmondásról, hogy bár a felek között szerződés van kérdéses milyen a bírói gyakorlatot túlnyomórészt a 339 alapján bírálta el a kárigényeket. 7 Az újabb irodalomban Papp Tekla az atipikus szerződések hazai szakértője a külföldi példák nyomán már sui generis szerződésnek tekinti az atipikus szerződések körében a kezelési szerződést. 8 Részletesen elemzi az orvosi kezelési szerződést az európai jogokban Szilágyi Ferenc, 9 hasonlóan Landi Balázshoz, aki részletesen bemutatja, hogyan illesztette a szerződést saját polgári jogi rendszerébe az osztrák és a német jog. 10 Magam 1984 ben javasoltam először a jogviszonyra nevesített önálló szerződés kodifikálását, hangsúlyozva a speciális jegyeket. Ekkor még mivel nem volt európai háttere a témának, egészségügyi szerződés létrehozását javasoltam. 11 A tanulmányt beépítettem 1986-ban megvédett kandidátusi értekezésembe. Mivel az évi Eütv. elmozdulást tett határozottan, hogy polgári jogi szerződésnek minősítse a jogviszonyt, - nevesítés nélkül immár bővebben, nevesített külföldi példákkal tettem újra javaslatot egy tanulmányban a Ptk. kodifikáció kezdetén. 12 Sajnálatos módon a Kodifikációs Szakértőbizottságra semmi hatással nem voltak javaslataim. Sőt az un. Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez című műben Gárdos Péter a tv. indoklásában kifejti, hogy A jogirodalomban kialakult uralkodó álláspont szerint az orvos beteg jogviszony megbízási 5 Törő Károly; Az orvosi polgári jogi viszony KJK old. Az orvosi jogviszony KJK old. 6 Berényi Martonyi-Szamel; Magyar államigazgatási jog Tankönyvkiadó old. és Faludi-Jutasi- Kalas-Szalai; Magyar államigazgatási jog. Különös rész II. kötet 42. old. 7 Bíró György; A megbízási szerződés KJK old. 8 Papp Tekla; Atipikus szerződések Lectum Kiadó old. 9 Szilágyi Ferenc; A kezelési szerződés szabályozásának európai koncepciója /Kézirat/ old. 10 Landi Balázs; Az orvosi jogviszony egyes kérdéseiről Pro vita es Scientia /Ünnepi kötet/ Szent István Társulat old. 11 Egészségügyi szerződés személyiségi jogok. Jogtudományi Közlöny szám 26. old. 12 Az ember és az emberi személyiség az új Polgári Törvénykönyvben. Jogtudományi Közlöny szám old. és az Orvos beteg jogviszony az új Ptk-ban, Polgári Jogi Kodifikáció VII. évf. 3. szám old. 2

4 szerződéses jogviszony, s arra az egészségügyi eltérő rendelkezések hiányában vonatkoznak a Ptk. megbízási szabályai. 13 Ehhez csak annyi kommentár fűzhető, hogy az idézett 4 szerző kétségtelenül nem tartozik a hazai jogtudomány uralkodó részéhez, de a külföldi jogalkotásra és szerzőkre is lehetne figyelni e kérdésben, nemcsak a több évtizedes hazai véleményekre alapozni. A logikai következetlenségekről nem is beszélve, hiszen például, hogy lehetne alkalmazni a Ptk. elszámolási szabályait az orvos beteg jogviszonyban? Mindezek következtében az új Ptk ben benyújtott tervezetében már az indoklásban sincs szó a jogviszonyról. Végül 2008-ban megjelent könyvemben foglalkoztam részletesen a kérdéssel. 14 Összefoglalva; mindezekből látható, hogy a magyar polgári jog több szerző művei alapján a 2000-es években határozottan elmozdult az önálló orvosi kezelés irányába, a külföldi példák hatására. Sajnálatos módon ez az új Ptk.-ban noha számos új szerződésfajtát alkotott még nyomokban sem lelhető fel. b.) A jogviszony minősítése a jogalkotásban, s a bírói gyakorlatban. A jogalkotásban először az évi I. tv. minősíti a jogviszonyt megbízásnak. /1936. évi I. tv. (Az orvosi rendtartásról) 39 (3) bek. / Ez időben a bírói gyakorlat is e körbe sorolja a szerződést. 15 Nyilván ennek következménye a polgári jogtudomány hosszú évtizedekig ható megbízás szemlélete után az tvr. /Az orvosi rendtartásról/ s az évi II. tv. az Egészségügyről, nem minősíti a jogviszonyt, sőt mindkét jogszabály un. paternalisztikus jogviszony képét vázolja. Vagyis ki nem mondva az orvos és beteg között alá fölé rendeltségi kapcsolat van, ezért például nincsenek nevesített betegjogok. Ennek következménye volt a korábban írt abszurd államigazgatási szemlélet, mely ellen Törő Károly, s jelen sorok írója is határozottan ellene szólt. 16 Nagy változást hozott az évi CLIV. tv. az Egészségügyről. A törvény a korábbi paternalisztikus szemléletű évi II. tv. (Eütv.) helyett új alapokra helyezte az orvos beteg kapcsolatot. A törvény szelleme szerint az orvos és beteg között polgári jogi kapcsolat van, ahol a beteget széles körben betegjogok illetik meg. A törvény hiányossága, hogy egyszerre kívánt rendezni számos problematikus területet, melyeket nem előztek meg szakmai viták (pl. művi megtermékenyítés, pszichiátriai betegek helyzete, halottakkal kapcsolatos rendelkezések stb.). További hiányosság, hogy a törvényben keverednek a közigazgatási és orvosi jogi szabályok. Így a törvény több helyen elnagyolt, vitatható megoldásokat tartalmaz, ennek ellenére komoly előrelépést jelent az orvosi jog 13 Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv Tervezetéhez szerk. Vékás Lajos KJK Körös András; Megbízási típusú szerződések 943. old. 14 Jobbágyi Gábor; Orvosi jog Szent István Társulat old. 15 ld. 1 alatt 16 ld. 5 és 11 alatt 3

5 területén. Nagy hiányossága a törvénynek, hogy számos esetben helyes magatartási szabályok előírása után nem tartalmaz jogkövetkezményeket a szabályok megsértőire. (Így a szabályok megsértőire szankciók csak más törvények alkalmazásával alkalmazhatók - Ptk., Btk.) A törvény 3 -ban egyértelműen az egészségügyi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásról ír mely tárgya a polgári jogi kötelmi jogviszonynak. A szerződés nevesítése azonban elmaradt. Erre tett kísérletet a évi CVII. törvény (Eksz. tv), majd a évi XLIII. törvény (Eüsz. tv.) és a évi LXXXIV. törvény (Az egészségügyi szolgáltatásokról, illetve az orvosok és más egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló törvény). az Eksz. tv. nem lépett hatályba, az Eüsz. tv-t az Alkotmánybíróság semmisítette meg [63/2003. (XII. 15.) Abh.], így maradt az elméletileg és gyakorlatilag kaotikus helyzet. Újabb előrelépést jelentett az évi CLIV. /Eütv./ január 1-i módosítása., mely a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályait rendeli alkalmazni az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kárigények esetén. A probléma továbbra sem megoldott, mivel a szerződésszegés általános szabályai nehezen alkalmazhatók, /jogosulti késedelem? hibás teljesítés?/ vagyis továbbra is szükség lenne a szerződés nevesítésére és speciális szerződésszegési szabályokra. A bírói gyakorlatból két jogesetet említünk; a Legfelsőbb Bíróság egy 1995 döntésében kimondta, hogy az Eütv. nem nevesíti, milyen szerződéses jogviszony jön létre a felek között, 17 /tegyük hozzá a Ptk. sem!/ viszont a Csongrád Megyei Bíróság, már a Ptk-ban nem nevesített önálló sui generis szerződésnek minősíti a jogviszonyt. 18 Látható, hogy e területen is meglehetősen kaotikus állapotok uralkodnak ) Az orvosi jogviszony jellemző eltérő jegyei a megbízási típusú szerződésektől. A szakirodalom ma már egyetért abban, hogy az orvosi jogviszony polgári jogi jogviszony, s a bírói gyakorlat is egyértelműen a polgári jogi perkategóriában tárgyalja a jogvitákat. A magyar jogban korábban nem volt ez egyértelmű, az előző Egészségügyről szóló törvény (1972. évi II. tv.) alapján. Ennek következtében a beteget ügyfélnek tekintették, aki alárendelt helyzetben van az orvossal szemben. A nézet tarthatatlanságára a polgári jogászok az elmúlt évtizedekben felhívták a figyelmet. Napjainkra a kérdés eldőlt; az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 3. e) és f) pontja meghatározza az egészségügyi szolgáltatás és az egészségügyi szolgáltató fogalmát, így a polgári jogi alapfogalmak használata törvényileg 17 L.B. Pfv / Csongrád Megyei Bíróság 2 PF /2007. BPT Jobbágyi Gábor; Orvosi jog Szent István Társulat alapján 4

6 minősíti polgári joginak a jogviszonyt. A törvény a későbbiekben részletesen szabályozza az orvosok és a betegek jogait, kötelezettségeit, melyekből kitűnik a felek autonómiája, egyenjogúsága és mellérendeltsége (pl. ellátás visszautasításának és megtagadásának joga, az orvos gyógymódválasztási szabadsága, az intézmény elhagyásának joga stb.). Mindebből következik, hogy a felek között polgári jogi szerződés van. Bár e kérdésben a hazai és nemzetközi szakirodalom egyetért, fontos részletkérdésekben megoszlanak a vélemények. Ha a felek között szerződés van, ebből okszerűen következik, hogy jogsértés esetén a szerződésszegés szabályait kellene alkalmazni (kontraktuális felelősség). A magyar joggyakorlat de általában a külföldi is a szerződésen kívül okozott kár megtérítésének szabályait alkalmazza (deliktuális felelősség). Bár elméletben ez nagy ellentmondás, a gyakorlatban előnyökkel jár; - E szabályok alkalmazásával a károsult beteg általában előnyösebb helyzetbe kerül. - Az alapvető vagyonjogi kötelmekre alapított szerződésszegési szabályok merev alkalmazása sokszor abszurd eredményekre vezetne (pl. kicserélés, kijavítás lehetetlensége, szerződést biztosító mellékkötelezettségek alkalmazhatatlansága stb.). Ennek alapján az elmélet és gyakorlat egyetért abban, hogy a kontraktuális és deliktuális szabályok párhuzamosan alkalmazhatók az orvosi jogviszonyban bár ez komoly elméleti tisztázatlanságot jelent. - Hasonlóan problematikus a szerződés besorolása is az egyes szerződéstípusok közé. A többség egyetért azzal, hogy az orvosi szolgáltatás nem eredmény, hanem gondossági kötelem, fő jellemzőit tekintve. Ez vezette a magyar szakirodalom többségét arra, hogy az orvosi jogviszonyt megbízási szerződésnek minősítse. 20 A gyakorlatban viszont előfordul igaz ritkán, hogy a bíróság eredménykötelemnek minősítette a jogviszonyt (pl. fogpótlás esetében, de külföldön tágabb körben is, pl. plasztikai műtét esetén). 21 Az orvos általában eredményfelelősség nélkül ( Gesundheitsgarantie ) végzi tevékenységét. Az Eütv. szerint az elvárható gondosság a mérce [77. (3) bek.], de ezen belül a betegség, a beavatkozás lefolyása számos, orvostól független körülménytől függ (pl. a beteg életkora, általános egészségi állapota, a betegség súlyossága, a beteg együttműködési készsége, előre nem látható komplikációk fellépése stb.). Mindez nem jelenti, hogy az orvost egyébként ne kötnék felelősségi szabályok; a) Az orvos köteles megtartani a szakmai és etikai szabályokat ( Lege artis medicinae ). A szakmai és etikai szabályok megtartásáért való felelősség rokonítja az orvosi jogviszonyt az ügyvédi megbízással, csakúgy mint az elvárható gondosság szabályának megsértése. 20 Ld. részletesen Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége HVG ORAC old. 21 Törő Károly 11. alatti művei 5

7 b) Mivel az orvosnak nincs eredményfelelőssége, a beavatkozás kockázatát a beteg viseli. Erről a kockázatról azonban a beteget megfelelő módon tájékoztatni kell (ld. később), a nem megfelelő tájékoztatás a káros eredmény bekövetkezése esetén felelősség alapító tényező lehet. A bizalmi elem a beteg részéről meghatározó a jogviszonyban. Az orvosi szolgáltatás a beteg életének és egészségének megőrzésére, helyreállítására irányul, emellett általában érinti a beteg legmélyebb titokszféráját, a kezelés beteg részéről nagyfokú bizalmat tételez fel, melynek biztosítéka többek között a szabad orvosválasztás joga, a szerződéskötési és megszüntetési jog könnyűsége és szabadsága a beteg részéről, az orvos titoktartási kötelezettsége. A bizalmi elem kiemelt fontossága miatt azonban az orvosi kezelési szerződés több, mint egy átlag vagyonjogi-gondossági kötelem. Az orvosi jog jelenleg is fejlődésben, mozgásban van. Ez részben következik az orvostudomány fejlődéséből, részben a jogi szabályozás, a joggyakorlat és az orvosi jogtudomány fejlődéséből. E jogterület viszonylag friss, általánosan megszilárdult kötelmi jogi szabályozásról külföldön sem beszélhetünk; ebből következik, hogy a törvényhozás, a bírói gyakorlat még nevesíthet, erősíthet bármely meglévő szerződési formát illetve alkothat új szerződéstípusokat. A többségi felfogás szerint az orvosi beavatkozás az esetek jelentős részében testi sértést valósít meg, ahol a jogellenességet a beteg beleegyezése zárja ki. 22 Ez a beleegyezés hasonlóan a beteg együttműködési kötelezettségével a korábban elemzett bizalmi elvvel együtt szintén jellemzője a gondossági kötelmeknek [Ptk. 75. (3) bek.]. Az orvos mellékkötelezettségei körében is található olyan, mely a gondossági kötelmek jellemzője. (Így a titoktartási, adatvédelmi kötelezettség). Az orvost megilleti a gyógymódválasztás szabadsága [Eütv (1) bek.]. Ez szintén a gondossági kötelmekre általában jellemző szakember megbízott képét mutatja. A jogviszonyban viszont túlsúlyban vannak a személyiségi jogi elemek (önrendelkezési jog, élet-testi épség, emberi méltóság védelme, titokvédelem stb.) Ha elfogadjuk, hogy az orvosi jogviszony gondossági kötelem, akkor is látnunk kell, hogy számos olyan orvosi tevékenységfajta létezik, ahol nem a gondossági elem az uralkodó, hanem az eredményszolgáltatás, illetve olyan többalanyú szerződések is léteznek, ahol egyik kötelem jellemzői sincsenek jelen vagy államigazgatási jogviszonyok is jelen vannak. Ilyenek: 22 Ld. 10. alatt 314. old. 6

8 Fogorvosi szerződések. A fogpótlás elkészítése minden jogrendszerben így a magyarban is eredménykötelem. 23 Az egyéb fogászati beavatkozások (pl. foghúzás, fogkő eltávolítás, koronafelhelyezés) vegyes szerződésnek tekinthetők, ahol vállalkozási jellemzők is vannak. Kozmetikai-plasztikai beavatkozások. E beavatkozások jellemzője, hogy nem a klasszikus gyógyító-megelőző beavatkozások körébe tartoznak. Ugyanakkor a beavatkozást igénybevevő általában a magánorvosi ellátás körében, magas honoráriumért eredményt vár el a beavatkozástól, amit a szolgáltató általában meg is ígér. Ugyanakkor a magyar bírói gyakorlat nem ismeri el eredménykötelemnek a beavatkozást. 24 Sterilizáció. A sterilizálás beavatkozások jelentős részében szintén hiányzik a gyógyító megelőző jelleg. A német szakirodalom vállalkozási szerződésnek minősíti a sterilizációt, melynek sikertelensége esetén felmerül a gyermek mint kár kérdése. 25 Terhesség-megszakítás. A terhesség-megszakításra irányuló szerződések nem minősíthetők sem gondossági, sem eredménykötelmek. Viszont komoly kérdésként merül fel az orvosigenetikai tanácsadás során elkövetett hiba; a külföldi szakirodalom ezt szerződésszegésnek minősíti. Itt is felmerül a gyermek mint kár abszurd kérdése. Művi megtermékenyítés. Több kötelmi jogi kapcsolat jön létre ez esetben a donor, a recipiens és az orvos között, melyek nem sorolhatók be szintén egyik szerződéscsoportba sem. A kérdés jelentőségét az is fokozza, hogy a művi megtermékenyítést végző intézmények hosszú ideje kötnek e körben élő szerződéseket mindenfajta jogi kontroll nélkül. Szinte jogilag megoldhatatlan nehézséget jelentenek a béranyasági, vagy dajkaanyasági szerződések ezért is tiltott a beavatkozás a világ túlnyomó részén. Emberen végrehajtott kísérletek. Szintén nem sorolhatók be egyetlen szerződéstípusba sem ezen beavatkozások, viszont a szigorú nemzetközi és hazai szabályok miatt szerződésszegés esetén objektív felelősség áll be. Szerv- és szövetátültetések. Szintén többpólusú kötelmi viszonyok jönnek létre, amelyek különösen a donor és recipiens, illetve az orvos között szintén nem minősíthetők egyetlen szerződésnek sem (esetleg ajándékozás? Ennek ellentmond, hogy az emberi test és részei nem lehetnek vagyoni forgalom tárgyai.). A szervkereskedelem minden fejlett ország jogában tilos szerződés, ennek ellenére létező jelenség különösen a fejlődő országokkal kapcsolatban. 26 Hatósági jellegű orvosi beavatkozások (kötelező védőoltások, járványügyi intézkedések, kényszergyógykezelések, pszichiátriai sürgősségi és kötelező gyógykezelés). Ezekben az 23 Ld. részletesen 5. alatt 66.old. 24 Ld. részletesen Erwin Deutsh: Medizinrecht Spinger old. 25 Ld. részletesen Jobbágyi Gábor: Az ember mint kár? Jogtudományi Közlöny sz old. 26 Ld. részletesen Laufs Uhlenbruck Handsbuch des Arztrechts München között, az orvosi szerződés különleges formái keretében. 7

9 esetekben jogszabály vagy hatósági rendelkezés hozza létre a jogviszonyt. Így mindkét oldalról szerződéskötési kötelezettség van, erős államigazgatási elemekkel (kényszer lehetősége alá-fölé rendeltség). Ugyanakkor ezek a jogviszonyok is megőrzik polgári jogi jellegüket, viszont ezek sem sorolhatók egyetlen szerződéstípusba sem. A fentiekből látható, hogy az orvosi tevékenység egy jelentős része nem sorolható be a gondossági kötelmek körébe, sőt gyakran más szerződéstípus körébe is nehezen. Ugyanakkor ez esetben is polgári jogviszony, szerződés van a felek között, melynek sérelme esetén felmerül a szerződésszegés és a felelősség kérdése. Ezen kérdések kezelésére nem alkalmasak a gondossági kötelmek jelenlegi szabályai. Az orvos-beteg szerződésnek ezen kívül számos olyan sajátossága van, mely nem illik a gondossági kötelmek körébe. A gondossági kötelmek gyakori és fontos jellemzője a képviselet a megbízó oldalán. Az orvos soha nem képviselője a betegnek, az viszont előfordul, hogy a beteg érdekeit képviselik az orvosi kezelés során (törvényes képviselő, betegjogi képviselő). A jogviszonynak uralkodó eleme a beteg személyiségvédelme (tájékoztatás-beleegyezés, titoktartás, adatvédelem, emberi méltóság védelme, élethez-egészséghez való jog stb.). Ehhez képest a gondossági kötelmekre jellemző vagyonjogi meghatározottság itt kisebb jelentőségű, különös tekintettel arra, hogy a jogviszony nem vagyonjogi tevékenységre irányul, s pénzügyi fedezetet általában társadalombiztosítási háttér adja. Ennélfogva a jogviszonyra általában nem jellemzők a gondossági kötelmeknél fontos szerepet betöltő költségviselési és elszámolási kérdések. A gondossági kötelmekre jellemző a megbízó széleskörű utasításadási joga. Erről itt értelmetlen beszélni, mivel az orvos magasan képzett szakember, akit a gyógymódválasztás szabadsága is megillet. Így a beteget nem illeti meg utasításadási jog, hanem az orvos által javasolt vizsgálatba, kezelésbe beleegyezik, vagy elutasítja a beavatkozást. A gondossági kötelmek fontos jellemzője a bizalmi elem, amely e viszonyban is meghatározó, de csak egyoldalúan a beteg részéről. A bizalmi elv védelmét itt nem biztosítja az orvos oldalán szerződéskötési szabadság és a szerződés kölcsönösen könnyű megszűntetési lehetősége, az orvost ugyanis általában szerződéskötési kötelezettség terheli, s viszonylag szűk körű az ellátás megtagadásának joga. A szerződéses szabadság a beteget illeti meg, de az ő esetében sem beszélhetünk erről a hatósági jellegű orvosi beavatkozásoknál. Mivel a megbízási típusú szerződéseknél a megbízott nem eredményért felel, ezért felelőssége a gondos és szakszerű eljárásért áll fenn. A megbízottat általában nem kötik szigorúan meghatározott szakmai szabályok. Az orvos felelőssége azonban enyhe szakmai hibáért, gondatlanságért is súlyos lehet, ha ez káros eredményre vezetett. 8

10 A gondossági kötelmeknél a bizalmi elem fontos következménye a személyes eljárás kötelezettsége, melynek keretében a kötelezettség másra bízásának szűk körű a lehetősége. Ha az orvosi jogviszonyban jogi személy a kötelezett általában az, akkor személyes eljárásról nem lehet beszélni, a beteg a jogi személy alkalmazottjának megválasztásánál bír jogokkal. Itt is figyelembe kell azonban venni, hogy az orvosi tevékenység jellemzője a munkamegosztás, különösen kórházüzem esetén. Így a beteg kezelésében általában számos orvos vesz részt, akiknek belépése a jogviszonyba részben a munkamegosztásból, részben a beteg állapotának alakulásától függ. Így a beteg gyógyításában részt vehet a teljesség igénye nélkül főorvos, beosztott orvos, ügyeletes orvos, labororvos, röntgenorvos, de pl. a belgyógyászati osztályra felvett beteg átkerülhet sebészetre, intenzív osztályra, pszichiátriára. Ilyen körülmények között személyes eljárási kötelezettségről beszélni nem lehet. (Az természetesen lehetséges adott esetben, hogy a különböző orvosok munkáját egy választott orvos összefogja.) Ennyi speciális vonás megléte mellett a hazai jogtudomány több kiváló képviselőjét nyilván az vezette, mikor megbízásnak minősítették az orvos-beteg jogviszonyt, hogy a megbízás gyűjtő-hézagpótló szerződés és nem eredménykötelem. Napjainkra azonban az orvos-beteg szerződésének speciális vonatkozásai szétfeszítették a megbízás általános szabályainak kétségtelenül meglévő kereteit is. A megoldás két irányban képzelhető el: A Ptk. újrakodifikálása során létre lehetett volna hozni a megbízási szerződésen belül speciális megbízási szerződést (mint pl. vállalkozásnál, adásvételnél); Önálló szerződésfajta megalkotása. Ezt a német jogtudomány és jogalkotás megtette a kezelési szerződés (Behandlungsvertrag) kategóriájának megalkotásával. 27 Megjegyzendő, hogy a készülő európai uniós Kötelmi jogi törvény VII. fejezetében ( között) önálló szerződésként részletesen szabályozza a kérdést. 4.) Az állam kárfelelősségének kérdése az orvosi kezelési szerződés körében okozott károkért. Kiindulásként megállapítható, hogy a hatályos Eütv. szerint néhány esetcsoportban jelenleg is fennáll az állam kártalanítási felelőssége. Így pl. az emberen végzett orvostudományi kutatások esetén (164 ) szerv- és szövetátültetés esetén a donor védelmére (210 ) 27 Ld. Erwin Deutsch 24. alatti műve old. 9

11 Egyebekben minden egészségügyi szolgáltató /Eütv. 3 f. g./ köteles felelősségbiztosítást kötni a tevékenysége során okozott kár megtérítésére. Ez az állami felelősség felelősségbiztosítás közvetítésével eddig is fennállt, ha a szolgáltatást állami tulajdonú intézmény nyújtotta /pl. Országos Mentőszolgálat, Vérellátó szolgálat állami szervei, honvédségi egészségügyi szolgáltatók, Állami Egészségügyi Központ stb./. Ezekben az intézményekben is nyilvánvalóan orvosi kezelési szerződések jönnek létre, melyre speciális orvosi kezelési szerződések lennének irányadók. Az állami kárfelelősség akár felelősségbiztosítási szerződés útján még két esetben merülhet fel; a.) A büntetőeljárás során elrendelt kényszergyógykezelés esetén. b.) Az önkormányzatoktól s esetleg más szolgáltatóktól az állam által átvett intézmények, szolgáltatók esetén. A példaszerű felsorolásból látható, hogy a nagyszámú egészségügyi állami szolgáltató /intézmény/ szempontjából is nagyon jelentős az orvosi kezelési szerződés léte, pontos szabályozása. Az ugyanis nem lehet kétséges, hogy ezen esetekben is polgári szerződés jön létre az állami szolgáltató /intézmény/ és a beteg között, még akkor is, ha ennek esetleg nincsenek is tudatában a felek /pl. Mentőszolgálat beteg/ Ezért az Eütv. ben megjelölt konkrét eseteken kívül számtalan esetben felmerülhet az állam felelőssége állami egészségügyi szolgáltatók esetén. Ezért nem csak az igazságszolgáltatás, a betegek, a nem állami szolgáltatók, hanem az állam szempontjából is kulcsfontosságú lenne az orvosi kezelési szerződés; egyértelmű korrekt szabályozása. 5.) A Ptk. Tervezetének vitájában tettem újabb kísérletet, hogy a törvény szövegébe bekerüljön az intézmény. Reményeimet arra alapoztam, hogy az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága szakértőnek hívott, s e minőségemben konkrét javaslatot is előterjeszthettem. Reményem másik oka az volt, hogy a Bundestag ez időben foglalta a BGB szövegébe a kezelési szerződést. Konkrét szövegjavaslatom a következő volt mely lényegében a BGB új törvényszövegének magyarítása ; Orvosi kezelési szerződés 1 (1) A kezelési szerződés alapján a beteg orvosi kezelését elvállaló fél [szolgáltató] a vállalt kezelés teljesítésére, a beteg [szolgáltatást igénybevevő, továbbiakban beteg] megállapodás szerinti díj megfizetésére köteles, kivéve, ha a díj megfizetése harmadik személy kötelezettsége. 10

12 (2) A kezelést a kezelés időpontja szerinti általánosan elfogadott szakmai szabályok [protokoll] szerint kell nyújtani, kivéve, ha a felek másban állapodnak meg. (3) A kezelési szerződésre egyebekben az évi CLIV. tv. vonatkozó szabályait, s az orvos beteg kapcsolatra vonatkozó egyéb szabályokat kell alkalmazni. A felek együttműködése; tájékoztatási kötelezettség 2 (1) A szolgáltató és a beteg a kezelés során együttműködnek. (2) A szolgáltató a beteg részére köteles érthető módón a kezelés elején és amennyiben szükséges annak során minden a kezelés szempontjából lényeges körülményről tájékoztatást nyújtani [elmagyarázni], így különösen a diagnózisról, az egészségi állapot előrelátható alakulásáról, a gyógymódról és a gyógymódot követően szükséges intézkedésekről. Ha a szolgáltató számára olyan körülmények ismerhetők fel, amelyek kezelési hibára engednek következtetni, a szolgáltató erre irányuló kérés, vagy egészségkárosodás veszélyének elhárítása érdekében köteles erről a beteget tájékoztatni. Ha a tájékoztatást az nyújtja, aki a kezelési hibát elkövette, a tájékoztatást bizonyítékként egy ellene folyó eljárás során csak a hozzájárulásával lehet felhasználni. (3) Ha a szolgáltatónak tudomása van arról, hogy a kezelés költségeinek teljes átvállalása harmadik személy részéről nincs biztosítva, vagy a körülmények alapján erre következtetni lehet, a kezelés megkezdése előtt köteles a beteget a kezelés előrelátható költségeiről írásban tájékoztatni. Ez a rendelkezés nem érinti a más szabályokban előírt további alakszerűségi követelményeket. (4) Nem szükséges a beteg tájékoztatása, ha erről kivételesen különös körülmények miatt el lehet tekinteni, különösen, ha a kezelés halaszthatatlan vagy a beteg a tájékoztatásról kifejezetten lemondott. Beleegyezés a kezelésbe 3 (1) Valamely orvosi beavatkozást megelőzően, különösen az invaziv, vagy az egészséget érintő beavatkozás esetében, a kezelést nyújtó köteles beszerezni a beteg beleegyezését a kezelésbe. Amennyiben a beteg beleegyezés adására képtelen, akkor az erre jogosult személy beleegyezését kell beszerezni, kivéve, ha az Eütv. az adott intézkedést megengedi vagy megtiltja. Ez a rendelkezés nem érinti azokat az egyéb előírásokat, amelyek a beleegyező nyilatkozattal szemben további alakszerűségi 11

13 követelményeket támasztanak. Amennyiben halaszthatatlan intézkedés esetén a beleegyezést időben beszerezni nem lehet, az intézkedés ennek hiányában is elvégezhető, ha az megfelel a beteg feltehető akaratának. (2) A hatályosan tett beleegyezés feltétele, hogy a beteg vagy az (1) bekezdés második mondata szerinti beleegyezésre jogosult a beleegyezést megelőzően tájékoztatásban részesült. (3) A beleegyezés bármikor és indoklás nélkül, alakszerűségtől mentesen visszavonható. További tájékoztatási kötelezettségek 4 (1) A kezelést nyújtó köteles a beteget minden, a beleegyezés szempontjából lényeges körülményről felvilágosítani. Rendszerint ide tartozik különösen a beavatkozás jellege, terjedelme, elvégzése, várható következményei és kockázatai, valamint annak szükségessége, sürgőssége, alkalmassága, az eredménykilátások a diagnózisra és kezelési módszerre tekintettel. A felvilágosítás során a figyelmet az intézkedés alternatíváira is fel kell hívni, ha a több, orvosilag egyformán javallt és szokásos módszer lényegesen eltérő megterheléshez, kockázatokhoz vagy gyógyulási esélyekhez vezethet. (2) A felvilágosításnak: 1. szóban kell megtörténnie a kezelést nyújtó vagy más olyan személy részéről, aki a kezelés kivitelezéséhez szükséges képesítéssel rendelkezik; kiegészítően dokumentációra is lehet utalni, amelyet a beteg szöveges formában [írásban] kap kézhez, 2. időben kell történnie, hogy a beteg alaposan, meggondoltan dönthessen a beleegyezésről, 3. érthetőnek kell lennie a beteg számára. 4. A beteg számára ki kell adni azoknak az iratoknak a másolatait, amelyeket a felvilágosítással vagy a beleegyezéssel összefüggésben aláírt. (3) A beteg felvilágosítására nincs szükség, ha ettől kivételesen különös körülmények miatt el lehet tekinteni, különösen, ha az intézkedés halaszthatatlan vagy a beteg a felvilágosításról kifejezetten lemondott. Ha beteg beleegyezést egy erre jogosult személytől kell beszerezni, az (1)-(3) bekezdésekben meghatározottak szerint felvilágosítást az ő részére kell nyújtani. 12

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása MAILÁTH GYÖRGY TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT Polgári jogi szekció 3. A vezető tisztségviselő felelősségének új szabályozása

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben

Profectus in litteris II.

Profectus in litteris II. 1 Profectus in litteris II. PROFECTUS IN LITTERIS II. Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián 2010. május 21. Szerkesztette P. Szabó Béla, Szemesi Sándor 4 Debreceni

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre

Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre 2013. 12. szám TANULMÁNYOK 735 Sipka Péter Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre I. Bevezetés 2011. április 25-én került kihirdetésre Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÚJ PTK. ELFOGADÁSÁRÓL A TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL

GONDOLATOK AZ ÚJ PTK. ELFOGADÁSÁRÓL A TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL SZÁNTÓ KRISZTINA* GONDOLATOK AZ ÚJ PTK. ELFOGADÁSÁRÓL A TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL BEVEZETÉSE A MAGYAR JOGRENDSZERBE 1. BEVEZETÉS Több mint ötven év telt el azóta, hogy a jelenlegi Polgári törvénykönyvünk

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL A Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése című projekt A Fehér Könyv az új Ptk.

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2 A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1 Gyulavári Tamás 2 Bevezetés A magyar munkajogi szabályozás hagyományosan a munkaviszonyokból és a polgári jogviszonyokból álló

Részletesebben

A folyamatos megbízási jogviszony sajátosságai a bírói gyakorlatban

A folyamatos megbízási jogviszony sajátosságai a bírói gyakorlatban A folyamatos megbízási jogviszony sajátosságai a bírói gyakorlatban I. Ebben a dolgozatban arra teszek kísérletet, hogy áttekintsem a törvény szóhasználata szerint folyamatos, a gyakorlatban elterjedt

Részletesebben

Bizalmi tartalmú facere szerződések felmondásának jogszerűsége

Bizalmi tartalmú facere szerződések felmondásának jogszerűsége Dr. Bíró György Bizalmi tartalmú facere szerződések felmondásának jogszerűsége Tisztesség jogfolytonosság jogbiztonság Témám a facere jellegű, bizalmi elven alapuló, az ügy ura a megbízó jellegű szerződés

Részletesebben

XI. Magyar Munkajogi Konferencia

XI. Magyar Munkajogi Konferencia Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. október 5. évfolyam 10. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE XI. Magyar Munkajogi Konferencia A versenytilalmi megállapodás Személyiségi jogok sérelme,

Részletesebben

1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések összefoglalása

1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések összefoglalása A szerződési feltételek tisztességességének kritériumai, különös tekintettel a pénzügyi intézmények és a fogyasztók közötti megállapodásokra Bevezetés 1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések

Részletesebben

KÚRIA A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata

KÚRIA A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata KÚRIA A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata a joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló jelentése 2 A felmondások és azonnali hatályú felmondások gyakorlata Tartalomjegyzék 1. A joggyakorlat-elemzés

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv tervezete

Az új Polgári Törvénykönyv tervezete Az új Polgári Törvénykönyv tervezete Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007. december 3-ig közigazgatási egyeztetésre bocsátott javaslata, amely a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében

A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében Dr. Sipos Péter A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében D o l g o z a t Budapest, 2002. április 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A nem vagyoni

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 159 180. DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL Jogtörténeti tanulságok PhD-hallgató (PPKE JÁK) I. Bevezetés 1.

Részletesebben

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1 24 BODZÁSI BALÁZS Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Polgári jogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A személyhez- és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok 4.o. 1) A

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A

Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A gazdasági, de a mindennapi életben is egyre inkább előtérbe kerül a vállalkozási szerződéstípus. Az egyedi nagy értékű beruházások metró-, sztráda-, stadionépítés

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS *

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * MÁRKUS ANETT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * Gondos ember csak arra vállalkozik, amihez ért és amit tud. Frank Ignác BEVEZETÉS Frank Ignác múlt században tett megállapítása napjainkban

Részletesebben

körülményei Tamási Erzsébet Bolyky Orsolya tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI)

körülményei Tamási Erzsébet Bolyky Orsolya tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI) Iustum Aequum Salutare X. 2014. 4. 51 84. A távoltartás gyakorlati alkalmazásának körülményei tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI) A családon belüli vagy kapcsolati erőszak minden

Részletesebben

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződések a vállalkozások működésének szerves részei, a belőlük eredő jogviták száma jelentős, jellegük szerteágazó

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben