JEGYZİKÖNYV. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor:"

Átírás

1 3438-9/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés november 25-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai Gábor, Domján Gergely, Fercsák Róbert, Gáspár Zsolt, Gyenes Attila, Horváth Roland, Ikotity István, Jankovszki Zoltán, Jekı Attila, Dr. Molnár Gábor, Nagy Ferenc, Nyitray András, Rausch Sándor, Rideg László, Suhajda Krisztián, Szabó Sándor, Szántó István, Szőcs Imre, Temerini Ferenc, Dr. Vakulya István, Varga Nelli (23 fı) Igazoltan távol: Szedmák Tamás (1 fı) Bányai Gábor elnök: Köszönti a közgyőlés tagjait, a megjelent vendégeket, a testület ülését megnyitja. A jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy a megyei közgyőlés határozatképes. Az október 21-i ünnepi ülésen két megyei díjazott nem tudta átvenni kitüntetését. Az átadásra ezen az ülésen kerül sor: A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJ -at adományoz Lepsényi Istvánnak, a KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. vezérigazgatójának - több évtizedes kimagasló szakmai tevékenységéért, - a hazai innováció és versenyképesség elımozdításában, a régió, a megye jármőgyártási kompetenciájának elıkészítésében felvállalt szerepéért, - a társadalmi felelısségvállalási kezdeményezések és projektek elkötelezett támogatásáért. A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés BÁCS-KISKUN MEGYE MŐVÉSZETI DÍJÁ -t adományozza Albert Józsefnek, a kiskırösi Városi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény nyugalmazott igazgatójának - kimagasló szakmai felkészültségéért, - a magyar mővészeti oktatás-nevelés területén folytatott több évtizedes kiemelkedı, fáradhatatlan tevékenységéért, - a Zeneiskolák Országos Elnökségének tagjaként végzett munkájáért. Lepsényi István megköszöni a Megyei Közgyőlésnek a kitüntetést a maga, és a KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft több mint 800 dolgozójának nevében. Bányai Gábor elnök: A testület nevében gratulál a díjazottaknak, és további sikereket kíván a jövıben. Tájékoztatja a közgyőlést, hogy Dr. Balogh László képviselı az ülést megelızıen jelezte napirend elıtti felszólalási szándékát.

2 - 2 - Dr. Balogh László (szó szerint): Köszönöm szépen a szót Elnök úr! A magyar társadalom a rendszerváltás óta eltelt húsz év során az önkormányzatiságot az ország alapértékei közé sorolta. A társadalom demokratizálódását az önkormányzataikban élték meg legközvetlenebbül az emberek. A bal- és a jobboldali politikusok azon versengtek, hogy ki akar, illetve ki tud több decentralizációs elemet felmutatni a politikájában, és ez volt a demokratikus politika fokmérıje, mármint a decentralizáció. Aztán jött Orbán Viktor 2/3-os Alkotmánya, az önkormányzati törvény tervezete, és kiderült, hogy a helyi demokráciának annyi. Az állam mindenhatóvá válik, rátelepszik a helyi viszonyokra megyétıl a járásokig. Az önkormányzati vagyont államosítják, az önkormányzati törvény elfogadásával végbemegy az önkormányzatok jogfosztása, a helyi közösségeket kiskorúsítják, és megmondják nekik, hogy mit csináljanak. A megyéket már kiherélték. Elvitte az állam a hatásköröket, rekvirálta a költségvetésünket - 34 milliárd forint évente -, államosította a vagyonunkat, országosan ez kb milliárd, és ezzel áll szemben a megyék 180 milliárd forintos tartozása. Nem rossz üzlet. Állítólag majd kapunk olyan hatáskört, amire a költségvetésben nincs pénz betervezve. A 2000 lakos alatti településeken szimbolikussá válik az önkormányzás, hiszen nem marad más, csak a polgármesterek és a testületük. Gyanítom, ık lesznek a helyi bőnbakok, az országos politika magukra hagyja ıket. Hol van már a kisposták, a kisvasutak melletti, vagy éppen a falurombolás elleni szabadságharc? A 2000 lakos alatti településeket leépítik, az önkormányzatok által biztosított munkahelyek megszőnnek, nem marad ott semmi. Talán a városok jól járnak? Hiszen nekik ott marad a városüzemeltetés, a vagyonmőködtetés, meg még néhány hatáskör. De elviszik tılük az iskolákat, ami jó néhány város presztízsét, rangját adta. Azt mondják azért, mert az állam jobb színvonalon mőködteti majd azokat. Mibıl? Hol van erre a pénz? decemberében a Kossuth téren hangosan kiabálták a FIDESZ-es tüntetık, hogy vissza fogják adni azt a 120 milliárd forintot az önkormányzatoknak, amit Bajnai elvett tılük. Csak kiabálták. Vissza nem adták. Sıt a 2011-es, és a tervezett 12-es költségvetés is kevesebb pénzt ad ezekre a feladatokra, így az iskolákra is. Hiányozni fog a sok helyen 50 %-on biztosított önkormányzati önerı az iskolák mőködésébıl. Az iskola példájánál maradva, mi lesz ennek a következménye? Vagy kevesebb iskola, vagy romló színvonalú szolgáltatás, kevesebb pedagógussal. Természetesen arra is van érv, hogy mivel érdemelte ki mindezt az önkormányzati világ. Azt mondják, hogy az önkormányzatoknak eddig sem volt elég pénzük az intézményekre, így aztán eladósodtak. Ma az ország adósságállománya 20 év alatt a legmagasabb, milliárd forint fölött van. Ebbıl az önkormányzatoké 1000 milliárd, ez az adósságállomány 5 %-a. A megyéké nincs egészen 1 %. Igazságos dolog az önkormányzatokat hibáztatni az eladósodásért, amikor a kormány a maga területén sokkal rosszabb gazda, és ez a rossz gazda most rátenyerel az önkormányzati világra, elveszi a helyi közösségek önállóságát, és majd ı megmondja, hogy mi a jó helyben? Ilyen már volt. Annak rendszerváltás lett a vége. Ma reggel hallom, bóvli lettünk. Ezek szerint hiába settenkedtünk vissza az IMF-hez. Hiába ígértük meg az amerikai nagykövetnek, hogy megjavulunk. Az unortodox gazdaságpolitika olyan csodabogár, aminek nincs ellenszere? De van! A normális. Még egy történetet, Elnök úr, hogyha megenged, itt a végén elmondanom. Ez persze lehet, hogy a népmese kategóriájába tartozik, de jól hangzik. Brüsszelben az uniós képviselık beszélgetnek a magyar gazdaságpolitikáról, és vonogatják a vállukat, szétteszik a kezüket, nem igazán találják a választ erre a politikára, mire az egyik azt

3 - 3 - mondja, hogy szólni kellene a magyaroknak, mert ı Amerikában az egyik vasúti átjárónál látott egy föliratot. Ez a fölirat így szól: Ezen a vasúti átjárón az expresszvonat 1,3 sec alatt halad át akkor is, ha ön ott áll a síneken. Köszönöm szépen. Bányai Gábor elnök: Köszönöm szépen Képviselı Úr! Egy-két gondolatot szeretnék azért hozzáfőzni amellett, hogy én sem a boldogságtól repdesek attól, amit mondott. Egy-két dologgal részben egyetértek, részben cáfolnom illendı, és kell. Szeretném azért pontosítani a számokat is. Amellett, hogy milliárd az államunk adóssága, még további, több mint 10 milliárd forintnyi devizahiteles kölcsön terheli mindannyiunk vállát, mert ott is jelentıs volt az elmúlt években a forintgyengülés, nem csak most kezdıdött el. Sok százezer családnak került veszélybe a lakhatása. Ha úgy vesszük, ez milliárd fölötti közös hiteladósság, ami a magyar GDP-nek a 130 %-a. Tehát rendkívüli helyzet van. A másik, hogy a megyéknek és a többi önkormányzatnak összesen 1380 milliárdnyi az adóssága, nem tettek bennünket felelıssé ennek a mértékéért, illetve nem mi vagyunk a bőnbakok, azért ezt jelzem. Az más kérdés, hogy volt 3-4 megye, amelyik tényleg elszállt, és én azt vártam, de hát az, hogy én lex Bács-Kiskunt nem tudok elérni a kormányzatnál ezt az én csökevényes, bár megelılegezett doktorátusom nélkül is mondom, nem mőködött, hogy ránk szabták volna, meg Békés megyére, esetleg Gyır-Moson-Sopronra mondjuk, a jól mőködtetett intézmény-rendszerre, a jól mőködı megye alapján az új szabályokat. Lényegében a decentralizáció, amit mindannyian kívánatosnak tartottunk a rendszerváltáskor és azóta is, mára igaz, hogy centralizációs feladat lett. De ha abból kiindulunk, hogy ez a jogfosztásnak, illetve egyébnek mondott, Ön által jelzett vagyon- és hatáskörelvétel, azért szeretném jelezni, hogy aggódok az intézményeinkért - ezt becsülettel megvallom -, mert biztos nem lesz több pénz a mőködtetésükre, mert nincs mibıl. Viszont, ha azt vesszük, hogy már benyújtás elıtt áll a területfejlesztésrıl, területrendezésrıl szóló törvény, igaz, hogy február 10-e tájékán, csak a tavaszi ülésszakon tárgyalja a Parlament, de március végére meglesz az új törvény, ami bennünket fog igazgatni. Most jelen pillanatban úgy áll - és errıl már mindenki eleve nyilatkozik - a teljes területfejlesztés, nem csak a tervezés, hanem a kivitelezéshez szükséget ügynökség, tanácsi rendszer, tehát a regionális, illetve a megyei területfejlesztési tanácsi rendszer helyreállítása. Emellett a teljes program, akármilyen névre hallgató, akár Új Széchenyi Terv, Új Magyarország, bármilyen nevő tervet is vennénk magunk elé, annak a teljes programozása, illetve fönntartása, és emellett az agrár- és vidékfejlesztés uniós forrásainak, ami a fejlesztéspolitikát érinti, azoknak a felügyelete, tehát pályázati rendszerek elıkészítése, és mőködtetése a dolgunk lesz. Ha ezt így vesszük, akkor egy közel 21 milliárd eurónyi, 6000 milliárd forintnyi forrás több mint feléért fognak felelni a megyék. A megye nagyságától függıen ez 50-tıl 150, 160 milliárd forintig terjedı forrás kihelyezését teszi lehetıvé. Ha ebben nekünk részt lehet venni, bánkódva azért, mert mégiscsak az a 96 telephely, és intézményrendszer, amit fönntartottunk az elmúlt 20 esztendıben, féltve a jövıjüket többüknek, mert azért kevesebb pénzbıl kell majd mőködniük. Tudjuk, hogy a mi forrásaink hogy álltak össze az intézményfenntartáshoz, hogy mennyit kellett

4 - 4 - hozzátennünk, sok esetben 35, van amikor 50 %-ot, van amikor többet, 70 %-ot, ezért is volt az a döntésünk nem olyan régen, hogy a gyermekvédelmi rendszert átengedjük, átadjuk a Szeged-Csanádi Egyházmegyének, mert ott pénzügyileg nagyobb biztonság látszik, mint más fönntartónál. Lényegében, ha úgy vesszük, és az eddigiekhez képest a felelısségünk nem hogy csökkenne, hanem meg fog nıni, mert mindannyiunk, az Önök, az én és a mi munkánknak köszönhetıen fog Bács-Kiskun a következı öt, tíz, húsz esztendıben fejlıdni. Amit mi jövı évtıl tervezés szintjén eldöntünk, és majd a 14-es indulásra január 1-jétıl kezdıdıen jönnek az uniós új források, mert azért én nem hiszem, hogy az Unió tönkre menne és megszőnne az Európai Közösség. Ez nem fog bekövetkezni, bár sokan akarják, de lényegében rendelkezésünkre áll egy akkora forrástömeg, amivel több száz milliárdnyi fejlesztést fogunk Bács-Kiskunban elérni tól kezdıdıen, amikor az elsı nagy fejlesztési forráscsomag megnyílt Magyarország és a mi számunkra, összesen Bács-Kiskun eddig nem ért el 100 milliárdnál több fejlesztési forrást. Most ha ide bekerül még a vidékfejlesztés, agrárfejlesztés forrása, akkor én abban bízom, hogy itt van annyi okos ember, annyi jó szándék mindannyiunkban, hogy sokkal hatékonyabban, és sokkal több vállalkozó civil szervezet, akár önkormányzat számára források nyílnak. Azért is, ahogy Ön is mondotta, hogy az iskolák is, az egészségügyi intézmények is az államhoz kerülnek jövı májustól, júniustól, vagy szeptembertıl, vagy 13. január 1-tıl, a járások végsı idıpontjának a kialakulásának az idıpontjától. Magyarul a források java része gazdaságfejlesztésre fog menni, és ha valamire szükségünk van, az tényleg az, hogy olyan munkahelyek teremtıdjenek, amelyek a fenntarthatóságot is magukba foglalva mind a környezeti, mind a gazdasági fenntarthatóságát is figyelembe véve, meg tudják Bács-Kiskunt újítani, tudunk egy nagy fejlesztést indítani, s ez a közgyőlésünknek a dolga lesz. Tehát, ha ezt így vesszük az a veszteség, ami ér bennünket, pótlódik. Az igaz, hogy ma még nem tudjuk, hogy a dolgozóink közül ki fog a Kormányhivatalnál dolgozni, annak a megyei intézményfenntartó központjánál ki fog dolgozni, mert errıl folynak az egyeztetések. Tudjuk, hogy a hivatal létszám 66 %-a fog átkerülni a Kormányhivatalhoz, és nagyjából tudjuk, hogy hány fı, harmincegy-két fı marad a megmaradó feladatokhoz kapcsolódó hivatali struktúrában, illetve a közgyőlés fenntartására. A más intézményeknél dolgozó, háromezer-nyolcszázhetvenegy-néhány kollega remélem, és bízom benne, hogy lesz annyi bölcsesség a kormányzatban, hogy belátják, és belátták, hogy ezek a végsı pontok a családok, a társadalom számára, ahol sok-sok ezer embernek az életét teszik jobbá, vagy elviselhetıvé, akár a legkisebb gyerekektıl a legidısebb aggastyán férfiakig, asszonyokig. Azt már fölismerték, hogy ez a világ nem olyan egyszerő, mint ahogy Budapestrıl korábban látszott. De szeretném azért jelezni, vasútügyben például hamarosan újra nyílik a Kiskırös-Kalocsai vasútvonal, tehát a mi megyénkben is elindul egy vasúthelyreállítási reorganizációs program. Azzal kapcsolatban, hogy bóvlik lettünk, egy kérdésem azért van mindenkihez. Mi indokolja azt, hogy szeptember 2-án még 269 forintért lehetett venni, meg 264-ért is egy pár napig eurót, most meg 315, 316 forintért?

5 - 5 - Az, hogy egy minısítı, aki össze-vissza minısíti Magyarországot, én tudom azt, hogy Franciaország sokkal jobb, mint hogy AAA-s minısítése volna, Olaszországot is AB-be sorolták és most a csıd szélén van, tehát a minısítıknek a munkája arra jó, hogy tönkretegye a mi munkánkat, ez tény. Az is tény, hogy hiába csökkent 4000 milliárd forinttal szeptemberben az államadósságunk, most az ÁFA veszteség visszatornázta ugyanarra a szintre. De ne felejtsük el, 30 %-kal nıtt a GDP-hez viszonyítva 8 év alatt az adósságunk. Nem fönntartható pálya. Én a magam részérıl, miután én is itt dolgoztam öt éven keresztül, és szeretnék még dolgozni pár évig, ha minden jól megy, így is lesz ez. Tudom, hogy mit veszítünk, tudom, hogy elnök úr korábban mennyi jót tett a megyéért és az elıdeink is, mi szeretnénk ezt folytatni abban az új feladatkörben, amelyik ránk vár. Én hiszem azt, hogy nem fogunk itt március, április tájékán megszégyenülni, hogy mást kell majd mondanom, mint amit itt ma elmondtam, nagyon bízom abban, hogy szebb jövı lesz, de képviselıtársaim félreértenék. Remélem, hogy Bács-Kiskunért sokat fogunk tudni tenni a fejlesztéspolitikán keresztül. Kérem, hogy mindenki ebben segítsen. Reméljük, hogy ez is a jövı egyik része lesz. Köszönöm szépen a hozzászólását. Szó szerinti vége Bányai Gábor elnök: Javasolja, hogy a közgyőlés fogadja el a napirendet a késıbb postázott elıterjesztésekkel, valamint az alábbi változtatásokkal együtt: - az 5. sorszámú napirendet, amely az İszi Napfény Intézmény igazgatói feladatának ellátásáról készült, úgy módosítja, hogy a a mai ülésen a nyugdíjba vonulás tudomásul vételérıl javasolja a döntést, míg az igazgatói megbízásról a decemberi ülésen tárgyalnak, - a 11. sorszámú napirendet, amely a Ballószög, Arany J. u. 21. sz. alatti ingatlan hasznosításáról szól, valamint - a 16. sorszámút, amely a Kiskunhalas, Baranyi u. 1. sz. alatti ingatlan Kiskunhalas városának történı visszaadásáról rendelkezik, és ehhez kapcsolódóan a sorszámú napirendet a Vári Szabó Szakiskola alapító okiratának módosításáról, szintén vegyék le a tervezett napirendek közül. - Javasolja továbbá, hogy a Közmeghallgatás elıtt, 27. pontként vegye napirendjére a testület a kiosztós dossziéban található elıterjesztést, mely közös magyar-szerb jégesı-elhárító rendszerre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos pályázat jóváhagyásáról szól. A Megyei Közgyőlés 23 igen szavazattal (1 fı nem szavazott) döntött: 188/2011. (XI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyőlés ülésének napirendje 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekrıl Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke

6 Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 3. Elıterjesztés Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 4. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I- III. negyedévi teljesítésérıl Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 5. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Integrált Szociális Intézménye igazgatójának nyugdíjba vonulására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 6. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Turisztikai Kft. részére megítélt támogatás felhasználási céljának módosítására, évi üzleti tervének módosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 7. Elıterjesztés Bács-Kiskun Megye Balatonlellei Üdülıje Turisztikai Kft-vel kötendı bérleti és üzemeltetési szerzıdés jóváhagyására, üzleti tervének elfogadására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 8. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Mővészeti Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság évre terjedı üzleti tervének, és a Kft. bérleti és üzemeltetési szerzıdésének elfogadására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 9. Elıterjesztés a Bácskai Nemzetiségi és Kulturális Alapítvány kuratóriumát érintı személyi változásra, alapító okiratának módosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 10. Elıterjesztés Bács-Kiskun Megye Balatonlellei Üdülıje Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft alapító okiratának módosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 11. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı Kecskemét, Kiskert tér 6. sz. alatti ingatlan hasznosítására Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 12. Elıterjesztés folyószámla nyitására a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és intézményei számára a Magyar Államkincstárnál Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 13. Elıterjesztés a Baja 7215 helyrajzi számú ingatlanon lévı épület térítésmentes átvételére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke

7 Elıterjesztés a BKMÖ Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének módosítására Elıadó: Rideg László a megyei közgyőlés alelnöke 15. Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulással október 10-én kötött megállapodás módosítására Elıadó: Rideg László a megyei közgyőlés alelnöke 16. Elıterjesztés a Megyei Közoktatási Fejlesztési Terv 2. sz. mellékletének módosítására Elıadó: Rideg László a megyei közgyőlés alelnöke 17. Elıterjesztés a BKMÖ. Közmővelıdési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázatára Hírlevél megjelentetésére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 18. Elıterjesztés fenntartói hozzájárulásra a BKMÖ. Katona József Könyvtára pályázataihoz Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 19. Elıterjesztés a BKMÖ. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonában megszüntetett álláshelyek visszaállítására Elıadó: Rausch Sándor a megyei közgyőlés alelnöke 20. Elıterjesztés a BKMÖ Nefelejcs Ház Idıskorúak Otthona szakmai létszám emelésének engedélyezésére Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 21. Tájékoztató a BKMÖ. İszi Napfény Integrált Szociális Intézményére vonatkozó hatósági szerzıdésben elıírt kötelezettségek végrehajtásának állásáról Elıadó: Rausch Sándor a megyei közgyőlés alelnöke 22. Elıterjesztés vezetékjog engedélyezésére a kórházi ingatlanra Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 23. Elıterjesztés új közgyőlési tag delegálására az Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórumba Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 24. Elıterjesztés közös magyar-szerb jégesı-elhárító rendszerre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos pályázat jóváhagyásáról Elıadó: Bányai Gábor a megyei közgyőlés elnöke 25. Közmeghallgatás 26. Egyebek Értesülnek: Megyei Közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, MKH fıosztályai, osztályai

8 sorsz. napirend: Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekrıl A Megyei Közgyőlés 23 igen szavazattal ( 1 fı nem szavazott) hozott határozatot: 189/2011. (XI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekrıl A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a két testületi ülés közötti fontosabb ügyekrıl készített tájékoztatót tudomásul vette. Értesülnek: Megyei Közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, MKH fıosztályai, osztályai 2. sorsz. napirend: Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítására A könyvvizsgálói jelentés a kiosztós dossziéban található. A Megyei Közgyőlés 20 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett (1 fı nem szavazott) 18/2011. számon módosította évi költségvetési rendeletét: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatáskörérıl szóló évi XX. tv (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.. A megyei önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A megyei közgyőlés a költségvetési címrendet évre a következık szerint határozza meg: 1. Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala 2. Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat

9 Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 4. Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat 5. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete, Kecskemét 6. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskun Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kiskunfélegyháza 7. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága, Kecskemét 8. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai, Kecskemét 9. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmővelıdési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, Kecskemét 10. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Megyei Múzeumi Szervezete, Kecskemét 11. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét 12. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Gyermekotthona 13. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete, a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének Csillagászati Külsı Tanszéke, Baja 14. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Dunavecse 15. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Integrált Óvodája, Általános Iskolája, Elıkészítı és Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Nevelési Tanácsadója, Gyermekotthona és Szociális Intézménye Kiskırös 16. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Kiskunhalas 17. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Elıkészítı Szakiskolája és Nevelési Tanácsadója, Kiskunhalas 18. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Alapfokú Mővészet-oktatási Intézménye, Kiskunhalas 19. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Integrált Szociális Intézménye, Bácsborsód

10 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nefelejcs Ház Idıskorúak Otthona, Lajosmizse 21. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Integrált Szociális Intézménye, Kaskantyú 22. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona, Kiskunhalas 23. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Kollégiuma és Konduktív Pedagógiai Intézménye, Kiskunhalas 24. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szegedi Tudomány- egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Kecskemét 25. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára, Kecskemét 2. A R. 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét - mőködési költségvetést - felhalmozási költségvetést - támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét - mőködési költségvetést - felhalmozási költségvetést - támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése - pénzforgalom nélküli kiadások - Céltartalékok: - tervezési keret - vis maior keret - kötvény céltartalék - intézményi céltartalék - Általános tartalék tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. - Megyei Közgyőlés Hivatala - Intézmények - A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát E Ft-ban, E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft E Ft-ban

11 Megyei Önkormányzat Hivatala pénzmaradványát - mőködési célra - felhalmozási célra - Intézmények pénzmaradványát - mőködési célra - felhalmozási célra hagyja jóvá. Finanszírozási mőveleteket (fejlesztési hitel visszafizetés) hagyja jóvá. A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló mőveletek - mőködési célra hagyja jóvá. A kisebbségi önkormányzatok bevétele A kisebbségi önkormányzatok kiadása E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft A közgyőlés az éves engedélyezett létszámkeretet 3714 fıben határozza meg. 3. A R. 2. (4) bekezdésében a E Ft összegő intézményi céltartalék szövegrész helyébe a E Ft összegő intézményi céltartalék szövegrész lép. 4. A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. A R sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép. A R. 3. sz. melléklete helyére e rendelet 13. sz. melléklete lép. A R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép. A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép A R. 5.1.sz. melléklete helyébe e rendelet sz. melléklete lép A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.

12 Záró rendelkezés 5. (1) A rendelet a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetést követı napon lép hatályba. (2) Az R. 2. (5) bekezdés hatályát veszti. (3) A 15., 15.1 melléklet a fejrovatában, illetve címében szereplı idıpontok szerint lép hatályba. (4) A rendelet 1. -a december 1-jén lép hatályba. Bányai Gábor s.k. Megyei közgyőlés elnöke Dr. Szigeti László s.k. megyei fıjegyzı 3. sorsz. napirend: Elıterjesztés Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervének megalkotására Bányai Gábor elnök: Köszönti a napirend tárgyalásán megjelent Devecseri Anikó, és Faragó Péter vezetı tervezıket a VÁTI részérıl. Nyitray András alelnök: A területfejlesztés és a területrendezés összhangba hozására, együttes kezelésének lehetıségére kérdez rá. Véleménye szerint az, hogy a megyében a településeken milyen fejlesztési célok fogalmazódnak meg, és ezek a területrendezéssel hogyan függnek össze, ma megoldatlan. Kérdése, hogy ha egy nagyobb volumenő, komolyabb igény merül fel egy adott kistérség vagy adott település részérıl a megyei területrendezési terv módosítására, mennyi idı alatt vezethetı át, egyáltalán foglalkoznak-e ilyen igénnyel. Faragó Péter tervezı: Az 1996-os jogszabály a területfejlesztésrıl szétválasztotta a rendezést és a tervezést bebizonyosodott, hogy ez a gyakorlat nem vált be. A másik probléma, hogy a különféle területi konzisztencia-szintek jelenleg abszolút nem egyeznek, országos és települési szinten van egyezés, a többi szinten: régiós, megyei szinten nincs. A régió készít ma fejlesztési koncepciót, megyei fejlesztési koncepció Bács- Kiskun megyében óta nem készült. Reméli, hogy az új jogszabály megalkotásával a területfejlesztés mellett nem csak a tervezés, hanem a megvalósítás, bizonyos pénzek elosztása is a megyékhez kerül. Bányai Gábor elnök: Meglehetısen furcsa, hogy idıben elválik a területrendezési, valamint a területfejlesztési terv készítése, elfogadása. Reméli, hogy a jövendı jogszabálymódosítások rendezik a kérdést, és ha szükséges, a most tárgyalt rendezési terv átalakítása, módosítása is lehetséges lesz.

13 A Megyei Közgyőlés 22 igen szavazattal (2 fı nem szavazott) a következı határozatot hozta: 190/2011. (XI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun megye területrendezési intézkedési javaslatainak, területrendezési ajánlásainak, és megyei övezetének elfogadása A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadása címő elıterjesztésben és a mellékelt dokumentumban foglaltakat. Ennek alapján az alábbi határozatot hozza a Bács-Kiskun megye Területrendezési Tervének módosításához kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról, területrendezési ajánlásokról, és a határozattal elfogadásra kerülı megyei övezetrıl: 1. Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának Közgyőlése Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról és területrendezési ajánlásokról szóló 123/2006. (IX. 29.) számú határozatát december 15. napjával hatályon kívül helyezi. 2. Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának Közgyőlése Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervének módosításához kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatot (a jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal), a területrendezési ajánlásokat (a jelen határozat 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal), valamint a megyei területrendezési terv határozattal elfogadásra kerülı megyei övezetét (a jelen határozat 3. sz. mellékletében foglalt tartalommal) elfogadja. 3. A határozat mellékletei a honlapon megtekinthetık. Felelıs: Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnöke Határidı: azonnal Értesülnek: Megyei Közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, MKH fıosztályai, osztályai A Megyei Közgyőlés 22 igen szavazattal (2 fı nem szavazott) 19/2011. számon rendeletet alkotott Bács-Kiskun megye területrendezési tervérıl: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Bács-Kiskun megye Területrendezési Tervérıl A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlése a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 23/C. (5) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 70. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a Tftv. 11. (1) bekezdés a) pontjában és

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990

Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990 Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990 Ülései Meghívói Emlékeztetık, állásfoglalások Bevezetı A tárgyi idıszak nevezetes a hazai környezetvédelem

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 2007.12.29 Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP-2007-5.2.1/B pályázat elkészítésére 2008. 01. 18 - IVS készítésére vonatkozó meghívásos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben