úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:"

Átírás

1 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti átalakításával összefüggı önkormányzati rendeleteinek módosítása a) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása b) A tulajdonában lévı nem lakás célú helyiségek elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 34/1997.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítása c) A tulajdonában lévı lakások elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 12/1998.(V.7.) önkormányzati rendelet módosítása d) Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályok e) Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházakban lévı lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása f) A tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirıl szóló 46/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása g) A tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 47/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása h) A vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontok létesítésérıl és mőködésük rendjérıl szóló 60/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása i) Egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezése j) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása k) Döntés az önkormányzat tulajdonát képezı földek elidegenítésének rendjérıl szóló 444/1992.(X.29.) határozat hatályon kívül helyezésérıl 2. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl szóló 33/2008.(VI.30.) rendelet módosítása 3. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet módosítása 4. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása 5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása

2 6 Budapest III. kerület Fodros utca Vera utca Hunyadi utca Akácfa utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervére vonatkozó, az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása 7. Budapest III. kerület Szépvölgyi út Árpád fejedelem útja Nagyszombat utca Lajos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 60/2008.(XI.28.) számú rendelet módosításáról, valamint az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása 8. Az Óbudai Egyesített Bölcsıdék, az Óbudai Szolgáltató Intézmény, valamint az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 9. Javaslat feladatellátás átszervezésére, ehhez kapcsolódóan az engedélyezett létszám keretén belül történı szervezet-átalakításra, a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény költségvetésének módosítására 10. Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgáló személyének változása 11. Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. Vagyonkezelési szerzıdésének és Közmővelıdési megállapodásának módosítása a 17/2011.(V.11.) önkormányzati rendelet alapján 12.Vezetıi megbízás közoktatási intézmények vezetıi álláshelyének betöltésére /2012. nevelési évre óvodai csoportok indításának engedélyezése 14. Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadó székhelyváltozása 15. A NESSA Pedagógiai és Szociális Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás azonnali hatályú felmondása 16. A Megérted Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítása 2

3 17. Az oktatási és szociális ágazgat engedélyezett létszámának módosítása július 1-jétıl 18. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Alapít Okiratának módosítása /ÖK/2011.(IV.7.) számú határozatának hatályon kívül helyezése 20. Technikai módosítás a KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióban benyújtásra kerülı Sóstói üdülı épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással címő pályázathoz 21. Nyilvános pályázat eredménye a Barátság parki Sportközpont területén mőködı sportpályák üzemeltetésére 22. Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft évi közhasznúsági jelentése és egyszerősített éves beszámolója 23. Együttmőködési megállapodás a Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeumi Alapítvánnyal 24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti átalakítása keretében az önkormányzat és az Óbudai Vagyonkezelı Zrt. közötti megbízási szerzıdés jóváhagyása 25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉHEZ történı csatlakozása 26. Javaslat a Képviselı-testület II. féléves munkatervére 27. Együttmőködési megállapodás kötése a Vasas Centenárium Alapítvánnyal 28. Csillaghegyi Országzászló visszaállítása Elıterjesztı: Puskás Péter képviselı Szanyó Miklós képviselı 3

4 29. Dr.Kosztolicz Ágnes felnıtt háziorvos praxismőködtetési jog elidegenítésére irányuló kérelme Dr.Benedek Imre felnıtt háziorvos (1038 Budapest, Vasút sor 1.) praxisára vonatkozóan 30. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Dr.Labancz Éva (Dr.Labancz Éva Fogászati Szolgáltató Betéti Társaság) között szeptember 6-án megkötött felnıtt fogorvosi alapellátási megállapodás módosítása 31. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által Budapest III. ker. Ladik u sz. alatt mőködtetett Hajléktalan Ellátó Nappali Centrum elhelyezése 32. Az Északi Városkapu KSZT kapcsán szükséges területátadások egy részére vonatkozó szerzıdés tervezetek 33. A június 27-én zárult ingatlanpályázat értékelése 34. Közterület elnevezése Elıterjesztı: Kemény Krisztina, a Kulturális, Civil és Kisebbségi Bizottság elnöke 35. A GRAVÍR EXPRESSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft /1 hrsz-ú, 1033 Budapest Ladik u szám alatti bérleményére vonatkozó szerzıdésének közös megegyezéssel történı megszüntetése 36. A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezetének helyiség igénye Elıterjesztı: Szepessy Tamás, a Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 37. A 19257/1 hrsz-ú, 1033 Budapest, Ladik u 2-6. szám alatti ingatlan elidegenítése kapcsán érintett jogviszonyok tekintetében a bérleti szerzıdések közös megegyezéssel történı megszüntetése, a kártalanítási keretösszeg megállapítása és a CELER Kft. felhatalmazása a vonatkozó megállapodások megkötésére 38. Gazdaságtalanul felújítható lakások értékesítésre történı kijelölése Elıterjesztı: Kelemen Viktória, az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke 39. Óvodabıvítés és bölcsıde építés építési engedélyezési tervének elkészíttetése a Hunyadi utcában tervezett intézményfejlesztéshez 4

5 40. Bölcsıdefejlesztési pályázaton való részvétel a Szérőskert utcai bölcsıde épületével 41. Celer kft. felújítási és karbantartási kerete (költségvetési rendeletmódosítás) 42. Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány kuratóriumában és felügyelı bizottságában bekövetkezett személyi változások /ÖK/2011.(V.5.) határozat feltételrendszerének hangolása Elıterjesztı: Szanyó Miklós képviselı Z á r t ü l é s 44. Dr.Banczik Zoltán (Bp. III., Jutas u. 153.) fellebbezése az I/1568-5/2011. számú határozat ellen (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 45. Szilvai Béla közterület-használata (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 46. Horváth László közterület-használata (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 47. Britaly Kft. fellebbezése a I/1328/9/2011. számú elsıfokú eljárásban (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 48. Epamedia Hungary Zrt. fellebbezése a I/605/6/2011. számú elsıfokú eljárásban (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 49. Autotext Kft. fellebbezése a I/53/7/2011. számú elsıfokú eljárásban (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 5

6 50. Ferzol Kft. fellebbezése a I/722/5/2011. számú elsıfokú eljárásban (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 51. Szociális ügyekben hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések, valamint méltányossági kérelmek elbírálása Elıterjesztı: Kelemen Viktória, az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 1. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti átalakításával összefüggı önkormányzati rendeleteinek módosítása a) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása b) A tulajdonában lévı nem lakás célú helyiségek elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 34/1997.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítása c) A tulajdonában lévı lakások elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 12/1998.(V.7.) önkormányzati rendelet módosítása d) Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályok e) Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházakban lévı lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása f) A tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirıl szóló 46/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása g) A tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 47/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása h) A vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontok létesítésérıl és mőködésük rendjérıl szóló 60/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása i) Egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezése j) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása k) Döntés az önkormányzat tulajdonát képezı földek elidegenítésének rendjérıl szóló 444/1992.(X.29.) határozat hatályon kívül helyezésérıl a) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 24/2011. rendeletét az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) b) A tulajdonában lévı nem lakás célú helyiségek elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 34/1997.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítása 6

7 megalkotja 25/2011. rendeletét a tulajdonában lévı nem lakás célú helyiségek elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 34/1997.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) c) A tulajdonában lévı lakások elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 12/1998.(V.7.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 26/2011. rendeletét a tulajdonában lévı lakások elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 12/1998.(V.7.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) d) Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályok megalkotja 27/2011. rendeletét az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályok tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) e) Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházakban lévı lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 28/2011. rendeletét az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházakban lévı lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) f) A tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirıl szóló 46/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 29/2011. rendeletét a tulajdonában áll lakások bérbeadásának feltételeirıl szóló 46/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) g) A tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 47/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 30/2011. rendeletét a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 47/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) h) A vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontok létesítésérıl és mőködésük rendjérıl szóló 60/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása 7

8 megalkotja 31/2011. rendeletét a vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontok létesítésérıl és mőködésük rendjérıl szóló 60/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) i) Egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezése megalkotja 32/2011. rendeletét egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezése tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) j) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 33/2011. rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) k) Az Önkormányzat tulajdonát képezı földek elidegenítésének rendjérıl szóló 444/1992.(X.29.) határozat hatályon kívül helyezése 401/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat az önkormányzat tulajdonát képezı földek elidegenítésének rendjérıl szóló 444/1992.(X.29.) határozatot hatályon kívül helyezi. Felelıs: Jegyzı (Szavazott 22 képviselı: 18 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) Napirend 2. pontja: Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl szóló 33/2008.(VI.30.) rendelet módosítása megalkotja 34/2011. rendeletét az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl szóló 33/2008.(VI.30.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 19 igen, 3 tartózkodás) Napirend 3. pontja: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet módosítása 8

9 megalkotja 35/2011. rendeletét a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 4. pontja: A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása megalkotja 36/2011. rendeletét a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 5. pontja: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása megalkotja 37/2011. rendeletét a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 6. pontja: Budapest III. kerület Fodros utca Vera utca Hunyadi utca Akácfa utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervére vonatkozó, az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása megalkotja 38/2011. rendeletét Budapest III. kerület Fodros utca Vera utca Hunyadi utca Akácfa utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervére vonatkozó, az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása tárgyában. Napirend 7. pontja: Budapest III. kerület Szépvölgyi út Árpád fejedelem útja Nagyszombat utca Lajos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 60/2008.(XI.28.) számú rendelet módosításáról, valamint az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása 9

10 megalkotja 39/2011. rendeletét a Budapest III. kerület Szépvölgyi út Árpád fejedelem útja Nagyszombat utca Lajos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 60/2008.(XI.28.) számú rendelet módosításáról, valamint az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) Napirend 8. pontja: Az Óbudai Egyesített Bölcsıdék, az Óbudai Szolgáltató Intézmény, valamint az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 402/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Egyesített Bölcsıdék Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását - az elıterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelıen - egységes szerkezetben elfogadja. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) 403/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását - az elıterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelıen - egységes szerkezetben elfogadja. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) 404/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását - az elıterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelıen - egységes szerkezetben elfogadja. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) Napirend 9. pontja: Javaslat feladatellátás átszervezésére, ehhez kapcsolódóan az engedélyezett létszám keretén belül történı szervezet-átalakításra, a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény költségvetésének módosítására 405/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz az elıterjesztés 1. pontjához kapcsolódóan, hogy július 1-tıl az ÓRFK (önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési intézmény) könyvelési, számviteli feladatainak ellátását a KSZKI-hoz rendeli. 10

11 2. Elrendeli a gazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó munkamegosztást szabályozó háromoldalú megállapodás elkészítését és érintett felek által történı aláírását. 3. Biztosítja a KSZKI informatikai rendszeréhez történı csatlakozás feltételeit, ehhez 2 db számítógép beüzemelése szükséges a KSZKI által üzemeltetett vezetıi rendszerbe integrálva. 4. Az ÓRFK közalkalmazott dolgozóit a KSZKI munkaügyi rendszerében kell nyilvántartani a 12./2007. számú Polgármesteri és Jegyzıi Együttes Utasítás alapján. A munkaügyi rendszerbe kapcsolt intézmények listáját az elıterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerint módosítja. 5. Felül kell vizsgálni az ÓRFK munkavállalóinak munkaügyi iratait, munkaszerzıdéseit a szükséges intézkedésekrıl javaslatot kell tenni január 1-tıl a többi költségvetési szervezethez hasonlóan önállóan mőködı intézményként, a KSZKI gazdálkodási körébe integráltan mőködik tovább az ÓRFK. Az új gazdálkodási rendszerre történı átállást december 31-éig elı kell készíteni. ; ÓRFK vezetıje; KSZKI igazgatója;, illetve az 5. és 6. pont estében december 31-ig folyamatos 406/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz az elıterjesztés 2. pontjához kapcsolódóan, hogy 1. a 2011 es költségvetési évben a KSZKI engedélyezett létszáma továbbra is 33 fı, bérköltségvetésének a kapcsolódó járulékok elıirányzata változatlan. 2. a KSZKI költségvetését módosítja eszköz-, és bútorbeszerzésre eft. + áfa, valamint dologi kiadásokra, egyéb szolgáltatásokra 800 eft. + áfa összeggel. ; KSZKI igazgatója; Napirend 10. pontja: Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgáló személyének változása 407/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgálója személyében változást valósít meg, október 1-jétıl a BALLA AUDIT Kft-t bízva meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával május 31-ig, és egyben felhatalmazza Bús Balázs polgármestert, hogy az Alapító Okirat tárgybani módosítása során teljes jogkörrel képviselje az Önkormányzatot, továbbá a szükséges jognyilatkozatokat teljes hatállyal megtegye. 11

12 Napirend 11. pontja: Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. Vagyonkezelési szerzıdésének és Közmővelıdési megállapodásának módosítása a 17/2011.(V.11.) önkormányzati rendelet alapján 408/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. elıterjesztéshez mellékleteként csatolt Vagyonkezelési szerzıdés-módosítását, és egyben felkéri a polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására. 409/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. elıterjesztés mellékleteként csatolt Közmővelıdési megállapodás-módosítását, és egyben felkéri a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. Napirend 12. pontja: Vezetıi megbízás közoktatási intézmények vezetıi álláshelyének betöltésére 410/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Nagy Árpádnak augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1037 Erdıalja u. 5.) igazgatói feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: Alapbér+kiemelt: Ft Pótlék: Ft Összesen: Ft Határidı: július

13 411/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy -Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Keve-Kiserdei Általános Iskola (1031 Keve u. 41.) igazgatói feladatának ellátására kiírt pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja. -Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Keve-Kiserdei Általános Iskola (1031 Keve u. 41.) igazgatói feladatának ellátásával a pályázat lezárultáig az igazgató-helyettesét bízza meg változatlan bérrel. Határidı: július 31. (Szavazott 22 képviselı: 20 igen, 2 tartózkodás) 412/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Havas Thyrának augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Fodros Általános Iskola (1039 Fodros u ) igazgatói feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: Alapbér + kiemelt: Pótlék: Összesen: Határidı: július Ft Ft Ft 413/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Faragóné Bircsák Mártának augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1035 Szellı u ) igazgatói feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: Alapbér + kiemelt: Ft Pótlék: Ft Összesen: Ft Határidı: július /ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Kiss Tamásnak augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Óbudai Népzenei Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (1034 Nagyszombat u. 27.) igazgatói feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: 13

14 Alapbér + kiemelt: Pótlék: Összesen: Határidı: július 31. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Ft Ft Ft 415/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Kenessey Lászlónak augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Aelia Sabina Zene-, Tánc- és Képzımővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (1033 Harrer Pál u. 7.) igazgatói feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: Alapbér +kiemelt: Pótlék: Összesen: Határidı: július Ft Ft Ft 416/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Barabásné Murgács Kingának augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Gyermekvilág Óvoda (1031 Vitorla u. 6.) óvodavezetıi feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: Alapbér +kiemelt: Pótlék: Összesen: Határidı: július 31. (Szavazott 23 képviselı: 19 igen, 4 tartózkodás) Ft Ft Ft Napirend 13. pontja: 2011/2012. nevelési évre óvodai csoportok indításának engedélyezése 417/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy 1. hozzájárul a Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda (1039 Kelta u. 8.) épületében nyíló óvodai csoport átalakítási költségeihez, a szeptember 01.-ei megnyitásához, 2 fı óvodapedagógus, 1,5 technikai dolgozó álláshely létesítéséhez és biztosítja a 4,5 hónapra szükséges bért és járulékokat. Határidı: augusztus

15 2. biztosítja a Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda (1039 Kelta u. 8.) bıvítéséhez szükséges tárgyi eszközökre, felszerelésekre az ezer Forintot. Határidı: július /ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy 1. hozzájárul a Hétpettyes Óvoda (1033 Harrer Pál u. 7.) épületében egy óvodai csoport átalakítási költségeihez, a szeptember 01.-ei megnyitásához, 2 fı óvodapedagógus, 1,5 fı dajka álláshely létesítéséhez, és biztosítja a 4,5 hónapra szükséges bért és járulékokat. Határidı: 2011.augusztus biztosítja a Hétpettyes Óvoda (1033 Harrer Pál u. 7.) bıvítéséhez szükséges tárgyi eszközökre, felszerelésekre az ezer Forintot. Határidı: 2011.július /ÖK/2011.(VI.30.) Határozat hozzájárul a Vackor Óvoda Mókus Tagóvoda (1036 Mókus u. 1.) tornatermében elhelyezett csoport további mőködéséhez a gondnoki lakás megüresedéséig. Határidı: 2011.augusztus /ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy a 2010/2011. nevelési évben 11 önkormányzati fenntartású Óvodában 173 óvodai csoportban biztosítja az óvodai ellátást az 1. számú melléklet szerint. Határidı: 2011.július /ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az elıterjesztés 2. számú mellékletben felsorolt óvodákban a csoportok maximális létszám túllépését engedélyezi a 2011/2012-es nevelési évre. Határidı: augusztus

16 Napirend 14. pontja: Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadó székhelyváltozása 422/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat 1.hozzájárul ahhoz, hogy Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadó a 1032 Budapest, Vihar u. 31. szám alatti épületbe költözzön, és azt székhelyként az alapító okiratban módosítja, és elfogadja a módosító és az új egységes szerkezetbe foglalt, a határozat mellékletét képezı alapító okiratot. Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okiratok aláírására. Határidı: július a Nevelési Tanácsadó átköltöztetéséhez szükséges átalakításokra és a költöztetés lebonyolítására forintot hagy jóvá. Határidı: július 1. Napirend 15. pontja: A NESSA Pedagógiai és Szociális Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás azonnali hatályú felmondása 423/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat 1.hozzájárul ahhoz, hogy a Herkules Tehetséggondozó Általános Iskola fenntartójával, a Nessa Pedagógiai és Szociális Alapítvánnyal (2072 Zsámbék, Nyárfás u. 55.) kötött közoktatási szerzıdést július 1-jétıl azonnali hatállyal felmondja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 2. a április 7-én hozott 158/ÖK/2011. (IV.7.) sz. határozat 1. pontját mely szerint a Herkules Tehetséggondozó Általános Iskola fenntartójával, a Nessa Pedagógiai és Szociális Alapítvánnyal (2072 Zsámbék, Nyárfás u. 55.) kötött közoktatási szerzıdést július 1-jétıl közös megegyezéssel megszünteti, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására - visszavonja. Napirend 16. pontja: A Megérted Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítása 16

17 424/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat hozzájárul ahhoz, hogy a Laborc Általános Iskola fenntartójával, a Megérted Alapítvánnyal (1038 Budapest, Temes u. 11.) kötött közoktatási szerzıdést módosítja, augusztus 31-ig meghosszabbítja, és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezı közoktatási megállapodás módosítás és a szükséges okiratok aláírására. Napirend 17. pontja: Az oktatási és szociális ágazat engedélyezett létszámának módosítása július 1-jétıl 425/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy 1. az oktatási ágazatban a gazdálkodásra vonatkozó átalakításban érintett 15 általános iskola, 3 gimnázium, 1 alapfokú mővészetoktatási intézmény, és a Pedagógiai Szolgáltató Intézet engedélyezett technikai létszámából a gazdasági vezetıi státuszt elvonja, a létszámot 1-1 fıvel csökkenti július 1-tıl. 2. a gazdasági vezetıi státusz megszüntetése mellett az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola engedélyezett technikai létszámát 6 fıben, a Csillaghegyi Általános Iskola engedélyezett technikai létszámát 7,5 fıben, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola technikai létszámát 5 fıben az Aquincum Általános Iskola technikai létszámát 9 fıben állapítja meg július 1- tıl. 3. a gazdasági vezetıi státusz megszüntetése mellett az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ engedélyezett létszáma 86 fı marad. 4. az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény engedélyezett létszámából a gazdasági vezetıi státuszt elvonja, a létszámot július 1-tıl 1 fıvel csökkenti. 5. az Óbudai Egyesített Bölcsıdék engedélyezett létszámából a gazdasági vezetıi státuszt elvonja, a létszámot július 1-tıl 1 fıvel csökkenti. 17

18 6. az Óbudai Egyesített Bölcsıdék engedélyezett létszámát a telephelymódosításokkal összefüggésben július 15-tıl további 6 fıvel csökkenti. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) Napirend 18. pontja: Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Alapít Okiratának módosítása 426/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy dönt, hogy jóváhagyja: 1. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 2. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet módosított Alapító Okiratát. 3. a közfoglalkoztatás szervezéséhez kapcsolódó 2 státusz visszavételét Óbuda- Békásmegyer Közterület-felügyelettıl., Közterület-felügyelet Igazgatója Napirend 19. pontja: 190/ÖK/2011.(IV.7.) számú határozatának hatályon kívül helyezése 427/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy a 190/ÖK/2011.(IV.7.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) 428/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Északi Városkapu Fejlesztési Terület, azaz a Budapest III. ker.: 65554/28, (65554/4), (65554/7), 65554/30, 65554/31, 65554/32, 65554/33, 65554/34, 65554/35, 65554/36, 65554/37, 65554/38, 65554/39, 65554/40, 65554/41, 65554/42, 65554/43, (65554/9), 65555/1, 65556, 65557, 65558, 65559, 65554/1 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásához hozzájárul. A belterületbe csatolni kért hrsz-kal érintett terület terület-felhasználási célja azonos a 34/2010. (VII.12.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Északi Városkapu területére készült Kerületi Szabályozási Terv térképi mellékletében rögzítettekkel. 18

19 Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosok illetve a jelenleg érvényes és hatályos településrendezési keretszerzıdést aláíró Fejlesztı a belterületbe csatoláshoz szükséges iratokat a hivatalhoz benyújtották, és a járulékos költségeket megtérítését vállalták, úgy a belterületbe csatolást kérelmezze a Budapesti Kerületek Földhivatalánál. A belterületbe vonással kapcsolatos összes költség a Fejlesztıt terheli. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) Napirend 20. pontja: Technikai módosítás a KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióban benyújtásra kerülı Sóstói üdülı épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással címő pályázathoz 429/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az 1373 helyrajzi számon lévı Sóstói Önkormányzati üdülı épület(együttes) (8600 Siófok, Elıd u. 2.) korszerősítésének céljából benyújtja a Ft összköltségő, Ft elszámolható költségő pályázatát, a KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázati konstrukció keretében megvalósuló Sóstói üdülı épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással címő projektjavaslatát, továbbá a támogatás elnyerése esetén a szükséges Ft saját forrást biztosítja. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. Felelıs: Bús Balázs polgármester Napirend 21. pontja: Nyilvános pályázat eredménye a Barátság parki Sportközpont területén mőködı sportpályák üzemeltetésére 430/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Sport és Szabadidı Non-profit Kft. által a Barátság parki sportpályák üzemeltetésére kiírandó nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, mivel a benyújtási határidıig nem érkezett pályázat és a soron következı Képviselıtestületi ülésen megtárgyalja a további hasznosításról szóló üzleti tervet., Napirend 22. pontja: Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft évi közhasznúsági jelentése és egyszerősített éves beszámolója 19

20 431/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft évi egyszerősített beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Napirend 23. pontja: Együttmőködési megállapodás a Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeumi Alapítvánnyal 432/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy támogatja az együttmőködési megállapodás megkötését a Textilés Textilruházati Ipartörténeti Múzeumi Alapítvánnyal - figyelemmel az együttmőködési megállapodás 1.1 (5) pont módosítására -, és felkéri a polgármestert annak aláírására. Napirend 24. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti átalakítása keretében az önkormányzat és az Óbudai Vagyonkezelı Zrt. közötti megbízási szerzıdés jóváhagyása 433/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint megbízó és az Óbudai Vagyonkezelı Zrt., mint megbízott között, az önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenysége tárgyában létrejövı megbízási szerzıdést - az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. (Szavazott 23 képviselı: 16 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) Napirend 25. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉHEZ történı csatlakozása 434/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy 1. felhatalmazza Bús Balázs Polgármestert, mint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának választott vezetıjét, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉHEZ történı csatlakozása érdekében írásbeli Belépési Nyilatkozatot tegyen. 20

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. november 28-án (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER 1033 Budapest, Fı tér 3. M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. február 24-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel, a Városháza

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 793/ÖK/2010.(XII.16.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Rendelet-tervezet az egyes helyi adókról szóló 49/2008.(IX.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 429/ÖK/2009.(VIII.26.) Határozat úgy határoz, hogy Bihary Gábor javaslatát miszerint a Képviselı-testület a meghívó szerinti 26. pontot vegye le napirendjérıl nem fogadja el. (Jelen van 32 képviselı: 6

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 604/ÖK/2009.(X.21.) Határozat úgy határoz, hogy az ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl szóló 33/2008.(VI.30.) rendelet módosítása

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 254/ÖK/2011.(V.5.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Bizottsági személycsere Elıterjesztı: Puskás Péter frakcióvezetı 2. 2010. évi zárszámadás

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 742/ÖK/2008.(XII.17.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 4/2008.(III.25.) rendelet

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 305/ÖK/2008.(V.28.) Határozat úgy határoz, a Döntés nemzetbiztonsági védelemrıl címő elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg. (Jelen van 33 képviselı: 19 igen 4 nem 10 tartózkodás) 306/ÖK/2008.(V.28.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 987/ÖK/2006.(XII.20.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója (II. forduló) 2. Együttmőködési

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére.

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 238/2013.(X.31.) a Szekszárd Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottsági tagjának visszahívásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 62/ÖK/2011.(II.24.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1.a/ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetése (II. forduló) b/ Lemondó nyilatkozatok

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendeleti rendelkezések technikai deregulációs hatályon

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-130/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 15 én 9 órakor

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

423/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat. A Képviselı-testület NAPIREND:

423/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat. A Képviselı-testület NAPIREND: 423/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat NAPIREND: 1. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére

ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 16. Száma: 4326-12/2014. ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által VIII. 28-án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által VIII. 28-án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 10/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. VIII. 28-án tartott ülésén hozott határozatairól. 120/2012.(VIII.28.)sz.Ök.határozat

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

c) egyéb önkormányzati célra (egyéb önkormányzati lakás)

c) egyéb önkormányzati célra (egyéb önkormányzati lakás) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakásokról és helyiségekrıl szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 15-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 15-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Döntés átruházása a Vagyonkezelı Kft. és a Pannon-Kogen Plusz Kft. között létrejövı bérleti szerzıdés jóváhagyásáról

Döntés átruházása a Vagyonkezelı Kft. és a Pannon-Kogen Plusz Kft. között létrejövı bérleti szerzıdés jóváhagyásáról Határozat száma: Határozat tárgya: 46/2012. (IV.5.) szekszárdi öh. Döntés átruházása a Vagyonkezelı Kft. és a Pannon-Kogen Plusz Kft. között létrejövı bérleti szerzıdés jóváhagyásáról Szekszárd Megyei

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben