úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:"

Átírás

1 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti átalakításával összefüggı önkormányzati rendeleteinek módosítása a) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása b) A tulajdonában lévı nem lakás célú helyiségek elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 34/1997.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítása c) A tulajdonában lévı lakások elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 12/1998.(V.7.) önkormányzati rendelet módosítása d) Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályok e) Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházakban lévı lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása f) A tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirıl szóló 46/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása g) A tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 47/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása h) A vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontok létesítésérıl és mőködésük rendjérıl szóló 60/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása i) Egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezése j) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása k) Döntés az önkormányzat tulajdonát képezı földek elidegenítésének rendjérıl szóló 444/1992.(X.29.) határozat hatályon kívül helyezésérıl 2. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl szóló 33/2008.(VI.30.) rendelet módosítása 3. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet módosítása 4. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása 5. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása

2 6 Budapest III. kerület Fodros utca Vera utca Hunyadi utca Akácfa utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervére vonatkozó, az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása 7. Budapest III. kerület Szépvölgyi út Árpád fejedelem útja Nagyszombat utca Lajos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 60/2008.(XI.28.) számú rendelet módosításáról, valamint az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása 8. Az Óbudai Egyesített Bölcsıdék, az Óbudai Szolgáltató Intézmény, valamint az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 9. Javaslat feladatellátás átszervezésére, ehhez kapcsolódóan az engedélyezett létszám keretén belül történı szervezet-átalakításra, a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény költségvetésének módosítására 10. Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgáló személyének változása 11. Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. Vagyonkezelési szerzıdésének és Közmővelıdési megállapodásának módosítása a 17/2011.(V.11.) önkormányzati rendelet alapján 12.Vezetıi megbízás közoktatási intézmények vezetıi álláshelyének betöltésére /2012. nevelési évre óvodai csoportok indításának engedélyezése 14. Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadó székhelyváltozása 15. A NESSA Pedagógiai és Szociális Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás azonnali hatályú felmondása 16. A Megérted Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítása 2

3 17. Az oktatási és szociális ágazgat engedélyezett létszámának módosítása július 1-jétıl 18. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Alapít Okiratának módosítása /ÖK/2011.(IV.7.) számú határozatának hatályon kívül helyezése 20. Technikai módosítás a KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióban benyújtásra kerülı Sóstói üdülı épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással címő pályázathoz 21. Nyilvános pályázat eredménye a Barátság parki Sportközpont területén mőködı sportpályák üzemeltetésére 22. Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft évi közhasznúsági jelentése és egyszerősített éves beszámolója 23. Együttmőködési megállapodás a Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeumi Alapítvánnyal 24. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti átalakítása keretében az önkormányzat és az Óbudai Vagyonkezelı Zrt. közötti megbízási szerzıdés jóváhagyása 25. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉHEZ történı csatlakozása 26. Javaslat a Képviselı-testület II. féléves munkatervére 27. Együttmőködési megállapodás kötése a Vasas Centenárium Alapítvánnyal 28. Csillaghegyi Országzászló visszaállítása Elıterjesztı: Puskás Péter képviselı Szanyó Miklós képviselı 3

4 29. Dr.Kosztolicz Ágnes felnıtt háziorvos praxismőködtetési jog elidegenítésére irányuló kérelme Dr.Benedek Imre felnıtt háziorvos (1038 Budapest, Vasút sor 1.) praxisára vonatkozóan 30. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Dr.Labancz Éva (Dr.Labancz Éva Fogászati Szolgáltató Betéti Társaság) között szeptember 6-án megkötött felnıtt fogorvosi alapellátási megállapodás módosítása 31. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által Budapest III. ker. Ladik u sz. alatt mőködtetett Hajléktalan Ellátó Nappali Centrum elhelyezése 32. Az Északi Városkapu KSZT kapcsán szükséges területátadások egy részére vonatkozó szerzıdés tervezetek 33. A június 27-én zárult ingatlanpályázat értékelése 34. Közterület elnevezése Elıterjesztı: Kemény Krisztina, a Kulturális, Civil és Kisebbségi Bizottság elnöke 35. A GRAVÍR EXPRESSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft /1 hrsz-ú, 1033 Budapest Ladik u szám alatti bérleményére vonatkozó szerzıdésének közös megegyezéssel történı megszüntetése 36. A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezetének helyiség igénye Elıterjesztı: Szepessy Tamás, a Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 37. A 19257/1 hrsz-ú, 1033 Budapest, Ladik u 2-6. szám alatti ingatlan elidegenítése kapcsán érintett jogviszonyok tekintetében a bérleti szerzıdések közös megegyezéssel történı megszüntetése, a kártalanítási keretösszeg megállapítása és a CELER Kft. felhatalmazása a vonatkozó megállapodások megkötésére 38. Gazdaságtalanul felújítható lakások értékesítésre történı kijelölése Elıterjesztı: Kelemen Viktória, az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke 39. Óvodabıvítés és bölcsıde építés építési engedélyezési tervének elkészíttetése a Hunyadi utcában tervezett intézményfejlesztéshez 4

5 40. Bölcsıdefejlesztési pályázaton való részvétel a Szérőskert utcai bölcsıde épületével 41. Celer kft. felújítási és karbantartási kerete (költségvetési rendeletmódosítás) 42. Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány kuratóriumában és felügyelı bizottságában bekövetkezett személyi változások /ÖK/2011.(V.5.) határozat feltételrendszerének hangolása Elıterjesztı: Szanyó Miklós képviselı Z á r t ü l é s 44. Dr.Banczik Zoltán (Bp. III., Jutas u. 153.) fellebbezése az I/1568-5/2011. számú határozat ellen (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 45. Szilvai Béla közterület-használata (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 46. Horváth László közterület-használata (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 47. Britaly Kft. fellebbezése a I/1328/9/2011. számú elsıfokú eljárásban (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 48. Epamedia Hungary Zrt. fellebbezése a I/605/6/2011. számú elsıfokú eljárásban (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 49. Autotext Kft. fellebbezése a I/53/7/2011. számú elsıfokú eljárásban (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 5

6 50. Ferzol Kft. fellebbezése a I/722/5/2011. számú elsıfokú eljárásban (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart 51. Szociális ügyekben hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések, valamint méltányossági kérelmek elbírálása Elıterjesztı: Kelemen Viktória, az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke (Az Ötv (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tart (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 1. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti átalakításával összefüggı önkormányzati rendeleteinek módosítása a) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása b) A tulajdonában lévı nem lakás célú helyiségek elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 34/1997.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítása c) A tulajdonában lévı lakások elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 12/1998.(V.7.) önkormányzati rendelet módosítása d) Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályok e) Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházakban lévı lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása f) A tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirıl szóló 46/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása g) A tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 47/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása h) A vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontok létesítésérıl és mőködésük rendjérıl szóló 60/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása i) Egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezése j) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása k) Döntés az önkormányzat tulajdonát képezı földek elidegenítésének rendjérıl szóló 444/1992.(X.29.) határozat hatályon kívül helyezésérıl a) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 24/2011. rendeletét az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/1995.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) b) A tulajdonában lévı nem lakás célú helyiségek elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 34/1997.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítása 6

7 megalkotja 25/2011. rendeletét a tulajdonában lévı nem lakás célú helyiségek elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 34/1997.(X.10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) c) A tulajdonában lévı lakások elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 12/1998.(V.7.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 26/2011. rendeletét a tulajdonában lévı lakások elidegenítésének egyes feltételeirıl szóló 12/1998.(V.7.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) d) Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályok megalkotja 27/2011. rendeletét az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályok tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) e) Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházakban lévı lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 28/2011. rendeletét az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházakban lévı lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) f) A tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirıl szóló 46/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 29/2011. rendeletét a tulajdonában áll lakások bérbeadásának feltételeirıl szóló 46/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) g) A tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 47/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 30/2011. rendeletét a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 47/2001.(2002.I.2.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) h) A vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontok létesítésérıl és mőködésük rendjérıl szóló 60/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása 7

8 megalkotja 31/2011. rendeletét a vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontok létesítésérıl és mőködésük rendjérıl szóló 60/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) i) Egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezése megalkotja 32/2011. rendeletét egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezése tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) j) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása megalkotja 33/2011. rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 15 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) k) Az Önkormányzat tulajdonát képezı földek elidegenítésének rendjérıl szóló 444/1992.(X.29.) határozat hatályon kívül helyezése 401/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat az önkormányzat tulajdonát képezı földek elidegenítésének rendjérıl szóló 444/1992.(X.29.) határozatot hatályon kívül helyezi. Felelıs: Jegyzı (Szavazott 22 képviselı: 18 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) Napirend 2. pontja: Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl szóló 33/2008.(VI.30.) rendelet módosítása megalkotja 34/2011. rendeletét az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl szóló 33/2008.(VI.30.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 19 igen, 3 tartózkodás) Napirend 3. pontja: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet módosítása 8

9 megalkotja 35/2011. rendeletét a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996.(IV.1.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 4. pontja: A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása megalkotja 36/2011. rendeletét a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 5. pontja: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása megalkotja 37/2011. rendeletét a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Napirend 6. pontja: Budapest III. kerület Fodros utca Vera utca Hunyadi utca Akácfa utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervére vonatkozó, az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása megalkotja 38/2011. rendeletét Budapest III. kerület Fodros utca Vera utca Hunyadi utca Akácfa utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervére vonatkozó, az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása tárgyában. Napirend 7. pontja: Budapest III. kerület Szépvölgyi út Árpád fejedelem útja Nagyszombat utca Lajos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 60/2008.(XI.28.) számú rendelet módosításáról, valamint az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása 9

10 megalkotja 39/2011. rendeletét a Budapest III. kerület Szépvölgyi út Árpád fejedelem útja Nagyszombat utca Lajos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 60/2008.(XI.28.) számú rendelet módosításáról, valamint az ÓBVSZ-rıl szóló 32/2001.(XI.30.) rendelet módosítása tárgyában. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) Napirend 8. pontja: Az Óbudai Egyesített Bölcsıdék, az Óbudai Szolgáltató Intézmény, valamint az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 402/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Egyesített Bölcsıdék Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását - az elıterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelıen - egységes szerkezetben elfogadja. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) 403/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását - az elıterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelıen - egységes szerkezetben elfogadja. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) 404/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását - az elıterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelıen - egységes szerkezetben elfogadja. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) Napirend 9. pontja: Javaslat feladatellátás átszervezésére, ehhez kapcsolódóan az engedélyezett létszám keretén belül történı szervezet-átalakításra, a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény költségvetésének módosítására 405/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz az elıterjesztés 1. pontjához kapcsolódóan, hogy július 1-tıl az ÓRFK (önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési intézmény) könyvelési, számviteli feladatainak ellátását a KSZKI-hoz rendeli. 10

11 2. Elrendeli a gazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó munkamegosztást szabályozó háromoldalú megállapodás elkészítését és érintett felek által történı aláírását. 3. Biztosítja a KSZKI informatikai rendszeréhez történı csatlakozás feltételeit, ehhez 2 db számítógép beüzemelése szükséges a KSZKI által üzemeltetett vezetıi rendszerbe integrálva. 4. Az ÓRFK közalkalmazott dolgozóit a KSZKI munkaügyi rendszerében kell nyilvántartani a 12./2007. számú Polgármesteri és Jegyzıi Együttes Utasítás alapján. A munkaügyi rendszerbe kapcsolt intézmények listáját az elıterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerint módosítja. 5. Felül kell vizsgálni az ÓRFK munkavállalóinak munkaügyi iratait, munkaszerzıdéseit a szükséges intézkedésekrıl javaslatot kell tenni január 1-tıl a többi költségvetési szervezethez hasonlóan önállóan mőködı intézményként, a KSZKI gazdálkodási körébe integráltan mőködik tovább az ÓRFK. Az új gazdálkodási rendszerre történı átállást december 31-éig elı kell készíteni. ; ÓRFK vezetıje; KSZKI igazgatója;, illetve az 5. és 6. pont estében december 31-ig folyamatos 406/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz az elıterjesztés 2. pontjához kapcsolódóan, hogy 1. a 2011 es költségvetési évben a KSZKI engedélyezett létszáma továbbra is 33 fı, bérköltségvetésének a kapcsolódó járulékok elıirányzata változatlan. 2. a KSZKI költségvetését módosítja eszköz-, és bútorbeszerzésre eft. + áfa, valamint dologi kiadásokra, egyéb szolgáltatásokra 800 eft. + áfa összeggel. ; KSZKI igazgatója; Napirend 10. pontja: Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgáló személyének változása 407/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgálója személyében változást valósít meg, október 1-jétıl a BALLA AUDIT Kft-t bízva meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával május 31-ig, és egyben felhatalmazza Bús Balázs polgármestert, hogy az Alapító Okirat tárgybani módosítása során teljes jogkörrel képviselje az Önkormányzatot, továbbá a szükséges jognyilatkozatokat teljes hatállyal megtegye. 11

12 Napirend 11. pontja: Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. Vagyonkezelési szerzıdésének és Közmővelıdési megállapodásának módosítása a 17/2011.(V.11.) önkormányzati rendelet alapján 408/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. elıterjesztéshez mellékleteként csatolt Vagyonkezelési szerzıdés-módosítását, és egyben felkéri a polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására. 409/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. elıterjesztés mellékleteként csatolt Közmővelıdési megállapodás-módosítását, és egyben felkéri a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. Napirend 12. pontja: Vezetıi megbízás közoktatási intézmények vezetıi álláshelyének betöltésére 410/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Nagy Árpádnak augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1037 Erdıalja u. 5.) igazgatói feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: Alapbér+kiemelt: Ft Pótlék: Ft Összesen: Ft Határidı: július

13 411/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy -Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Keve-Kiserdei Általános Iskola (1031 Keve u. 41.) igazgatói feladatának ellátására kiírt pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja. -Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Keve-Kiserdei Általános Iskola (1031 Keve u. 41.) igazgatói feladatának ellátásával a pályázat lezárultáig az igazgató-helyettesét bízza meg változatlan bérrel. Határidı: július 31. (Szavazott 22 képviselı: 20 igen, 2 tartózkodás) 412/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Havas Thyrának augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Fodros Általános Iskola (1039 Fodros u ) igazgatói feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: Alapbér + kiemelt: Pótlék: Összesen: Határidı: július Ft Ft Ft 413/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Faragóné Bircsák Mártának augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1035 Szellı u ) igazgatói feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: Alapbér + kiemelt: Ft Pótlék: Ft Összesen: Ft Határidı: július /ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Kiss Tamásnak augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Óbudai Népzenei Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (1034 Nagyszombat u. 27.) igazgatói feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: 13

14 Alapbér + kiemelt: Pótlék: Összesen: Határidı: július 31. (Szavazott 22 képviselı: 22 igen, egyhangú) Ft Ft Ft 415/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Kenessey Lászlónak augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Aelia Sabina Zene-, Tánc- és Képzımővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (1033 Harrer Pál u. 7.) igazgatói feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: Alapbér +kiemelt: Pótlék: Összesen: Határidı: július Ft Ft Ft 416/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat munkáltatói jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Barabásné Murgács Kingának augusztus elsejétıl július 31.-ig tartó öt évre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mőködı Gyermekvilág Óvoda (1031 Vitorla u. 6.) óvodavezetıi feladatának ellátására vezetıi megbízást ad, az alábbi bérrel: Alapbér +kiemelt: Pótlék: Összesen: Határidı: július 31. (Szavazott 23 képviselı: 19 igen, 4 tartózkodás) Ft Ft Ft Napirend 13. pontja: 2011/2012. nevelési évre óvodai csoportok indításának engedélyezése 417/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy 1. hozzájárul a Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda (1039 Kelta u. 8.) épületében nyíló óvodai csoport átalakítási költségeihez, a szeptember 01.-ei megnyitásához, 2 fı óvodapedagógus, 1,5 technikai dolgozó álláshely létesítéséhez és biztosítja a 4,5 hónapra szükséges bért és járulékokat. Határidı: augusztus

15 2. biztosítja a Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda (1039 Kelta u. 8.) bıvítéséhez szükséges tárgyi eszközökre, felszerelésekre az ezer Forintot. Határidı: július /ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy 1. hozzájárul a Hétpettyes Óvoda (1033 Harrer Pál u. 7.) épületében egy óvodai csoport átalakítási költségeihez, a szeptember 01.-ei megnyitásához, 2 fı óvodapedagógus, 1,5 fı dajka álláshely létesítéséhez, és biztosítja a 4,5 hónapra szükséges bért és járulékokat. Határidı: 2011.augusztus biztosítja a Hétpettyes Óvoda (1033 Harrer Pál u. 7.) bıvítéséhez szükséges tárgyi eszközökre, felszerelésekre az ezer Forintot. Határidı: 2011.július /ÖK/2011.(VI.30.) Határozat hozzájárul a Vackor Óvoda Mókus Tagóvoda (1036 Mókus u. 1.) tornatermében elhelyezett csoport további mőködéséhez a gondnoki lakás megüresedéséig. Határidı: 2011.augusztus /ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy a 2010/2011. nevelési évben 11 önkormányzati fenntartású Óvodában 173 óvodai csoportban biztosítja az óvodai ellátást az 1. számú melléklet szerint. Határidı: 2011.július /ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az elıterjesztés 2. számú mellékletben felsorolt óvodákban a csoportok maximális létszám túllépését engedélyezi a 2011/2012-es nevelési évre. Határidı: augusztus

16 Napirend 14. pontja: Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadó székhelyváltozása 422/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat 1.hozzájárul ahhoz, hogy Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadó a 1032 Budapest, Vihar u. 31. szám alatti épületbe költözzön, és azt székhelyként az alapító okiratban módosítja, és elfogadja a módosító és az új egységes szerkezetbe foglalt, a határozat mellékletét képezı alapító okiratot. Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okiratok aláírására. Határidı: július a Nevelési Tanácsadó átköltöztetéséhez szükséges átalakításokra és a költöztetés lebonyolítására forintot hagy jóvá. Határidı: július 1. Napirend 15. pontja: A NESSA Pedagógiai és Szociális Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás azonnali hatályú felmondása 423/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat 1.hozzájárul ahhoz, hogy a Herkules Tehetséggondozó Általános Iskola fenntartójával, a Nessa Pedagógiai és Szociális Alapítvánnyal (2072 Zsámbék, Nyárfás u. 55.) kötött közoktatási szerzıdést július 1-jétıl azonnali hatállyal felmondja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 2. a április 7-én hozott 158/ÖK/2011. (IV.7.) sz. határozat 1. pontját mely szerint a Herkules Tehetséggondozó Általános Iskola fenntartójával, a Nessa Pedagógiai és Szociális Alapítvánnyal (2072 Zsámbék, Nyárfás u. 55.) kötött közoktatási szerzıdést július 1-jétıl közös megegyezéssel megszünteti, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására - visszavonja. Napirend 16. pontja: A Megérted Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítása 16

17 424/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat hozzájárul ahhoz, hogy a Laborc Általános Iskola fenntartójával, a Megérted Alapítvánnyal (1038 Budapest, Temes u. 11.) kötött közoktatási szerzıdést módosítja, augusztus 31-ig meghosszabbítja, és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezı közoktatási megállapodás módosítás és a szükséges okiratok aláírására. Napirend 17. pontja: Az oktatási és szociális ágazat engedélyezett létszámának módosítása július 1-jétıl 425/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy 1. az oktatási ágazatban a gazdálkodásra vonatkozó átalakításban érintett 15 általános iskola, 3 gimnázium, 1 alapfokú mővészetoktatási intézmény, és a Pedagógiai Szolgáltató Intézet engedélyezett technikai létszámából a gazdasági vezetıi státuszt elvonja, a létszámot 1-1 fıvel csökkenti július 1-tıl. 2. a gazdasági vezetıi státusz megszüntetése mellett az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola engedélyezett technikai létszámát 6 fıben, a Csillaghegyi Általános Iskola engedélyezett technikai létszámát 7,5 fıben, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola technikai létszámát 5 fıben az Aquincum Általános Iskola technikai létszámát 9 fıben állapítja meg július 1- tıl. 3. a gazdasági vezetıi státusz megszüntetése mellett az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ engedélyezett létszáma 86 fı marad. 4. az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény engedélyezett létszámából a gazdasági vezetıi státuszt elvonja, a létszámot július 1-tıl 1 fıvel csökkenti. 5. az Óbudai Egyesített Bölcsıdék engedélyezett létszámából a gazdasági vezetıi státuszt elvonja, a létszámot július 1-tıl 1 fıvel csökkenti. 17

18 6. az Óbudai Egyesített Bölcsıdék engedélyezett létszámát a telephelymódosításokkal összefüggésben július 15-tıl további 6 fıvel csökkenti. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) Napirend 18. pontja: Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Alapít Okiratának módosítása 426/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy dönt, hogy jóváhagyja: 1. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 2. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet módosított Alapító Okiratát. 3. a közfoglalkoztatás szervezéséhez kapcsolódó 2 státusz visszavételét Óbuda- Békásmegyer Közterület-felügyelettıl., Közterület-felügyelet Igazgatója Napirend 19. pontja: 190/ÖK/2011.(IV.7.) számú határozatának hatályon kívül helyezése 427/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy a 190/ÖK/2011.(IV.7.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) 428/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Északi Városkapu Fejlesztési Terület, azaz a Budapest III. ker.: 65554/28, (65554/4), (65554/7), 65554/30, 65554/31, 65554/32, 65554/33, 65554/34, 65554/35, 65554/36, 65554/37, 65554/38, 65554/39, 65554/40, 65554/41, 65554/42, 65554/43, (65554/9), 65555/1, 65556, 65557, 65558, 65559, 65554/1 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásához hozzájárul. A belterületbe csatolni kért hrsz-kal érintett terület terület-felhasználási célja azonos a 34/2010. (VII.12.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Északi Városkapu területére készült Kerületi Szabályozási Terv térképi mellékletében rögzítettekkel. 18

19 Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosok illetve a jelenleg érvényes és hatályos településrendezési keretszerzıdést aláíró Fejlesztı a belterületbe csatoláshoz szükséges iratokat a hivatalhoz benyújtották, és a járulékos költségeket megtérítését vállalták, úgy a belterületbe csatolást kérelmezze a Budapesti Kerületek Földhivatalánál. A belterületbe vonással kapcsolatos összes költség a Fejlesztıt terheli. (Szavazott 23 képviselı: 22 igen, 1 tartózkodás) Napirend 20. pontja: Technikai módosítás a KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióban benyújtásra kerülı Sóstói üdülı épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással címő pályázathoz 429/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az 1373 helyrajzi számon lévı Sóstói Önkormányzati üdülı épület(együttes) (8600 Siófok, Elıd u. 2.) korszerősítésének céljából benyújtja a Ft összköltségő, Ft elszámolható költségő pályázatát, a KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázati konstrukció keretében megvalósuló Sóstói üdülı épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással címő projektjavaslatát, továbbá a támogatás elnyerése esetén a szükséges Ft saját forrást biztosítja. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. Felelıs: Bús Balázs polgármester Napirend 21. pontja: Nyilvános pályázat eredménye a Barátság parki Sportközpont területén mőködı sportpályák üzemeltetésére 430/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Sport és Szabadidı Non-profit Kft. által a Barátság parki sportpályák üzemeltetésére kiírandó nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, mivel a benyújtási határidıig nem érkezett pályázat és a soron következı Képviselıtestületi ülésen megtárgyalja a további hasznosításról szóló üzleti tervet., Napirend 22. pontja: Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft évi közhasznúsági jelentése és egyszerősített éves beszámolója 19

20 431/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy elfogadja az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft évi egyszerősített beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Napirend 23. pontja: Együttmőködési megállapodás a Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeumi Alapítvánnyal 432/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy támogatja az együttmőködési megállapodás megkötését a Textilés Textilruházati Ipartörténeti Múzeumi Alapítvánnyal - figyelemmel az együttmőködési megállapodás 1.1 (5) pont módosítására -, és felkéri a polgármestert annak aláírására. Napirend 24. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti átalakítása keretében az önkormányzat és az Óbudai Vagyonkezelı Zrt. közötti megbízási szerzıdés jóváhagyása 433/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint megbízó és az Óbudai Vagyonkezelı Zrt., mint megbízott között, az önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenysége tárgyában létrejövı megbízási szerzıdést - az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. (Szavazott 23 képviselı: 16 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) Napirend 25. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉHEZ történı csatlakozása 434/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy 1. felhatalmazza Bús Balázs Polgármestert, mint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának választott vezetıjét, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGÉHEZ történı csatlakozása érdekében írásbeli Belépési Nyilatkozatot tegyen. 20

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben