423/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat. A Képviselı-testület NAPIREND:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "423/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat. A Képviselı-testület NAPIREND:"

Átírás

1 423/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat NAPIREND: 1. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása 2. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása 3. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 15/1998.(VII.27.) rendelet módosítása Elıterjesztı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes 4. Az Óbudai Gondozási Központ intézményvezetıjének áthelyezéséhez hozzájárulás és a megüresedı intézményvezetıi állás betöltésére pályázat kiírása, valamint az ezzel összefüggı intézkedések megtétele 5. A civil mőködési pályázat második féléves kiírásának és adatlapjának elfogadása 6. Csatlakozás az EU INTERREG IVB South East Europe program keretében LIGHT THE ROMAN WAYS projekthez 7. Emléktábla állítás gróf Széchenyi István tiszteletére 8. Részvétel testvérvárosi találkozó megszervezését támogató európai uniós pályázaton Z á r t ü l é s 9. Az Év Civil Szervezete Díj 2010-es díjazottja 10. Javaslat Bem József Díj adományozására

2 Szabó Magdolna alpolgármester 11. A Helyi Választási Bizottság, valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. címzetes fıjegyzı (Szavazott 28 képviselı: 28 igen, egyhangú) Napirend 1. pontja: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása megalkotja 41/2010. rendeletét a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása tárgyában. Napirend 2. pontja: A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása megalkotja 42/2010. rendeletét a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása tárgyában. Napirend 3. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 15/1998.(VII.27.) rendelet módosítása Elıterjesztı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes megalkotja 43/2010. rendeletét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 15/1998.(VII.27.) rendelet módosítása tárgyában. Napirend 4. pontja: Az Óbudai Gondozási Központ intézményvezetıjének áthelyezéséhez hozzájárulás és a megüresedı intézményvezetıi állás betöltésére pályázat kiírása, valamint az ezzel összefüggı intézkedések megtétele 2

3 424/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat hozzájárul Szabóné Varga Valéria, az Óbudai Gondozási Központ intézményvezetıjének augusztus 11-i az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézethez történı áthelyezéséhez. Egyúttal megköszöni Szabóné Varga Valériának az önkormányzat szociális ágazatában intézményvezetıként végzett 13 évi eredményes munkáját, és új, országos szintő feladatának ellátásához sok sikert, jó egészséget kíván. Határidı: augusztus /ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat az Óbudai Gondozási Központ intézményvezetıi (magasabb vezetı beosztású) munkakör betöltésére a következı pályázatot teszi közzé a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, a Szociális és Munkaügyi Közlönyben, valamint a honlapon. "Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselıtestülete (1033 Budapest, Fı tér 3.) p á l y á z a t o t h í r d e t az Óbudai Gondozási Központ (Budapest, III. Kiskorona u. 3.) teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv intézményvezetıi (magasabb vezetıi) álláshelyének betöltésére Az intézményvezetı által ellátandó feladatok: A négy gondozási központtal, hét telephellyel rendelkezı, 117 fıs Intézmény Alapító Okirat szerinti zavartalan mőködésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása és ellenırzése. Az Intézmény közfeladatai: szociális alapszolgáltatások nyújtása (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás 40 készülékkel, idısek nappali ellátása 740 férıhellyel, otthoni szakápolási tevékenység) Pályázati feltételek: - az 1/2000.(I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 2. és 4. pontjában elıírt felsıfokú szociális alapvégzettség, - a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3. -ának (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább öt év felsıfokú végzettséget, vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, - legalább 5 év szociális intézményben szerzett vezetıi gyakorlat, - szociális szakvizsga, - büntetlen elıélet, - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a évi CLII. törvény alapján a pályázat elnyerése esetén. 3

4 A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: - egyéb szakirányú felsıfokú szakképesítés, - szociálpolitikai szakértıi névjegyzékben való szereplés, - számítógép felhasználói szintő ismerete. A pályázathoz csatolni kell: - fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot, - iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát, - az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatokat az eljárásban részt vevık megismerhetik. Illetmény, juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján, egyéb juttatások a Közalkalmazotti Szabályzat szerint. Közalkalmazotti jogviszony tartalma: A közalkalmazotti jogviszony (magasabb vezetıi kinevezés) határozatlan idıre szól, az Intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a Kjt. 21/A. (4) bekezdésében foglaltak kivételével három hónap próbaidı kikötésével. Álláshely betölthetı: a pályázat elbírálásáról szóló képviselıtestületi határozatban meghatározott naptól (legkorábban szeptember 16-tól). A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen a Bp. III. ker. Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Irodáján (1033 Budapest, Fı tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton 1300 Budapest, Pf A borítékra kérjük ráírni: Intézményvezetıi pályázat, I/B-298-1/2010. A pályázat benyújtásának határideje: A Szociális és Munkaügyi Közlönyben történı megjelenéstıl számított 15. nap. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetı: a szociális szolgáltató fıosztályvezetıtıl a es telefonszámon. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követı elsı képviselıtestületi ülés (várhatóan szeptember 15.) (A kinevezésrıl a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. (9) (12) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével a Szociális és Lakás-gazdálkodási Bizottság véleménye alapján a Képviselıtestület dönt.) A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Határidı: testületi döntést követı nap 426/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat felkéri a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottságot, hogy az Óbudai Gondozási Központ intézményvezetıi állásra beérkezett pályázatokat a 257/2000.(XII.26.) 4

5 Korm. rendelet 1/A. (9) (12) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével véleményezze és tegyen javaslatot a Képviselıtestületnek az intézményvezetı személyére vonatkozóan. Felelıs: Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke Határidı: a pályázat benyújtási határidejét követı testületi ülés 427/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat kirendeli Müller Istvánnét az Óbudai Gondozási Központ intézményvezetıi feladatainak ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 44/A. -a és 54. (2) bekezdése, valamint a Munka Törvénykönyvérıl szóló (Mt.) évi XXII. törvény a alapján, figyelemmel az Mt. 83/A. (3) bekezdésére augusztus 11. napjától a kiírt pályázat elbírálásáig terjedı idıszakra, és illetményére a kirendelés idıtartama alatt a Derős Alkony Gondozóházba való intézményvezetıi kinevezésében foglaltak irányadók. A kirendelés idıtartama alatt Müller Istvánné a Derős Alkony Gondozóházban intézményvezetıi jogkörét nem gyakorolhatja. Határidı: testületi döntést követı nap 428/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat megbízza Haskóné Alker Annamáriát augusztus 11-i hatállyal határozatlan idıre a Derős Alkony Gondozóház intézményvezetı-helyettesi (magasabb vezetıi) feladatok ellátásával, és havi illetményének ( Ft) változatlan hagyása mellett Ft vezetıi pótlékot állapít meg. Határidı: testületi döntést követı nap 429/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy a Derős Alkony Gondozóházat összevonja az Óbudai Gondozási Központ költségvetési intézménnyel. Felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a két intézmény egyesítésének lehetıségét, készíttessen hatástanulmányt a két intézmény integrálására vonatkozóan. Határidı: október 15. Napirend 5. pontja: A civil mőködési pályázat második féléves kiírásának és adatlapjának elfogadása 430/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat 5

6 úgy határoz, hogy elfogadja az elıterjesztés mellékletében szereplı év második félévében kiírásra kerülı - civil mőködési pályázat felhívását és adatlapját. Határidı: azonnal Napirend 6. pontja: Csatlakozás az EU INTERREG IVB South East Europe program keretében LIGHT THE ROMAN WAYS projekthez 431/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat úgy határoz, hogy kinyilvánítja csatlakozási szándékát magyarországi társpartnerként az Európai Unió INTERREG IVB South East Europe program keretén belül a LIGHT THE ROMAN WAYS Egy összehangolt turisztikai ajánlat kidolgozása a római kulturális örökség népszerősítésére a dél-kelet európai régió gazdasági fejlıdésének elımozdítására projekthez. A projekt, kedvezı elbírálása esetén vállalja a Nemzeti Társfinanszírozási rész harmadának, azaz Eurónak a biztosítását. Határidı: szeptember 1. Napirend 7. pontja: Emléktábla állítás gróf Széchenyi István tiszteletére 432/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat úgy határoz, hogy dombormőves emléktáblát készíttet gróf Széchenyi István emlékére, a legnagyobb magyar halálának 150. évfordulója alkalmából. Az emléktábla a Hajógyári-szigeten kerül elhelyezésre Ft-ot biztosít az emléktábla elkészíttetésére és elhelyezésére a költségvetés tartalék keret Megemlékezések, emléktáblák sora terhére. Határidı: azonnal Napirend 8. pontja: Részvétel testvérvárosi találkozó megszervezését támogató európai uniós pályázaton 433/ÖK/2010.(VIII.10.) Határozat úgy határoz, hogy támogatja az Önkormányzat részvételét az Európai Bizottság Európa a polgárokért program testvérvárosi alprogramja pályázaton a évi Óbuda Napja keretében szervezendı testvérvárosi találkozó témájával. Határidı: szeptember 1. 6

7 - Z á r t ü l é s - Napirend 9. pontja: Az Év Civil Szervezete Díj 2010-es díjazottja Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésrıl és az ülésen elfogadott 434/ÖK/2010.(VIII.10.) határozatról külön I/8-7/2010. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.) Napirend 10. pontja: Javaslat Bem József Díj adományozására Szabó Magdolna alpolgármester Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésrıl és az ülésen elfogadott 435/ÖK/2010.(VIII.10.) határozatról külön I/8-7/2010. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.) Napirend 11. pontja: A Helyi Választási Bizottság, valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. címzetes fıjegyzı Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésrıl és az ülésen elfogadott /ÖK/2010.(VIII.10.) határozatokról külön I/8-7/2010. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.) 7

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 12. szám 2010. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 5. szám pályázati felhívás 2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 5. szám pályázati felhívás 2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.04.15 2014. EüK. 5. szám pályázati felhívás 2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EK 4. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EK 4. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.03.03 2015. EK 4. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,...

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbánya! Önkormányzat Képviselő-testület ülése lléjsfs plqll Budapest.,...

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.08.04

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.08.04 2015. EüK. 13. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.08.04 A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata Sényő Község Képviselőtestületének 14/2004.(IV.08.) Kt. számú határozata A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével

Részletesebben

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 3185 3224. OLDAL 2010. december 11. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Tinnye Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet művelődési ház közművelődési munkatárs munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK. 3. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK. 3. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2015. EüK. 3. szám pályázati felhívás (hatályos: 2015.02.06 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Csicsergő Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csicsergő Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 14., csütörtök XI. évfolyam, 2008/33. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi hírek... 5670

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról

K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte Heves megye

Részletesebben