Az Európai pénzügyi rendszer intézményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai pénzügyi rendszer intézményei"

Átírás

1 Az Európai pénzügyi rendszer intézményei Az Európai Beruházás Bank Az Európai Központi Bank A Központi Bankok Európai Rendszere Az Európai Beruházási Bank European Investment Bank (EIB) 1958-ban a Római Szerzıdéssel hozták létre luxemburgi székhellyel. Az EU célkitőzéseinek megvalósulását segíti beruházási projektek finanszírozásával. A kiválasztott projektek közös jellemzıje, hogy segítik az európai integrációt, a kiegyensúlyozott fejlıdést, a gazdasági és szociális kohéziót, és az innovatív, tudásalapú gazdasági fejlıdést. 1

2 Az EBB Non-profit szervezet. Nem veszi igénybe az EU költségvetési alapjait. Az EBB pénzpiaci- és a bank részvényeseitıl kapott kölcsönökkel mőködik. A részvényesek az Unió tagállamai, akik együtt biztosítják a Bank alaptıkéjét, gazdasági súlyuknak megfelelıen. Az EIB jelentısége legmagasabb hitelképességi besorolásra (AAA) hatalmas összegek és nagyon jó feltételek pedig képessé teszik arra, hogy olyan közérdekő projekteket finanszírozzon, amelyek egyébként nem lennének hitelképesek, vagy csak nagyon drága hitelt vehetnének igénybe. 2

3 Az EIB által finanszírozott projektek kiválasztási szempontjai Segíteniük kell az EU célkitőzések megvalósulását (pl. az európai ipar és a kisvállalkozások versenyképességének fokozása; transzeurópai hálózatok kiépítése; az információs technológia fejlesztése; a természeti és városi környezet védelme; az egészségügyi és oktatási szolgáltatások fejlesztése). A leginkább elmaradott régiók fejlıdéséhez járuljanak hozzá. További forrásokat is be kell vonniuk. Az EIB tevékenysége Az EBB tevékenységének 90%-a az EU-n belül zajlik, de a támogatás jelentıs része irányul a tagállammá késıbb váló országok felé. Az EBB mediterrán, afrikai és csendes óceáni, latinamerikai, stb. projekteket is támogat. Az EBB az Európai Beruházási Alap többségi részvényese. Ez az alap 1994-ben jött létre a kis és középvállalkozások beruházásainak finanszírozására. 3

4 Az EBB tevékenységének szervezése Az EBB közvetlenül foglalkozik a nagy projektgazdákkal (min. 25 millió euró). A kisebb projektek esetében (KKV, és helyi hatóságok) bankokkal és speciális pénzügyi közvetítı intézményekkel mőködik közre. Az EBB szervezete Autonóm intézmény. Saját maga dönt a hitelfelvételeirıl, vagy nyújtott kölcsöneirıl a projekt és a pénzpiac ajánlatainak függvényében. Évente jelentést tesz tevékenységeirıl. Az EBB együttmőködik az EU intézményeivel. Képviselıi részt vehetnek az EP bizottságaiban, az EBB elnöke pedig jelen lehet a Tanács ülésein, 4

5 Döntéshozatal az EBB-ben Kormányzótanács: tagállamok (pénzügy) miniszterei. Meghatározza a Bank általános kölcsönnyújtási politikáját, elfogadja a mérleget és az éves jelentést, felhatalmazza a bankot az EU-n kívüli projektek finanszírozására és dönt a tıkenövelésrıl. Igazgatótanács: Elnöke a Bank elnöke, a tagállamok által jelölt 25 tag és a Bizottság egy tagja vesz részt benne. Jóváhagyja a hitelfelvételi és kölcsönnyújtási tevékenységet, ellenırzi az EIB megfelelı mőködését. Menedzsment Bizottság: A teljes idejő végrehajtó testület, a napi mőködtetést végzi. Frankfurt 5

6 European Central Bank (ECB) Az Európai Központi Bank Az 1998-ban felállított (5 milliárd ECU alaptıkével) Európai Központi Bank, illetve az Európai Központi Bankok Rendszerének fı feladata a monetáris unióban bevezetett közös pénz, az euró kibocsátása, mőködtetése és stabilitásának megırzése. Az EKB fontossága A monetáris és gazdasági unió kiteljesedésével politikai és gazdasági értelemben egyaránt az Európai Központi Bank (EKB) vált az egyik legfontosabb EU intézménnyé. 6

7 Az EKB szerepe Maastrichtban a monetáris unió megvalósítására három szakaszból álló folyamatot határoztak meg, amelynek harmadik szakasza január 1-jén indult az euró megszületésével. Ekkortól fogva gyakorolhatta valamennyi funkcióját a már 1998 közepén létrehozott EKB, valamint az Európai Központi Bankok Rendszere (EKBR). A valamennyi tagállamban önálló jogi személyiséggel rendelkezı EKB a nemzeti jegybankokkal együtt alkotja az EKBR-t. Az EKB feladatai Az EKBR, és egyben az EKB fı feladata a tagállamok pénzügyi politikájának összehangolása és a Közösség általános gazdaságpolitikájának támogatása az árstabilitás fenntartása érdekében, vagyis antiinflációs politika folytatása. Egyéb fontos feladati közül kiemelendı, hogy meghatározza és végrehajtja a közösségi monetáris politikát, kezeli a tagállamok pénzügyi tartalékait, lebonyolítja a külföldi deviza ügyleteket, és elımozdítja a fizetési rendszerek zavartalan mőködését. 7

8 Az EKB mőködése Az eurós bankjegyek és és érmék 2002 január 1-e óta vannak forgalomban. Feladatainak ellátása érdekében az EKB együttmőködik a Központi Bankok Európai Rendszerével melynek minden állam a tagja. Az eurót bevezetett 16 tagállam alkotja az euróövezetet, központi bankjaik pedig, az Európai Központi Bankkal együtt az ún. Eurórendszert. Az EKB függetlensége Az EKB teljes függetlenséget élvez. Sem az EKB sem az eurórendszer nemzeti központi bankjai, sem ezeknek bármely tagja nem kérhet, vagy fogadhat el utasításokat más szervektıl. Az EU intézményeknek és a tagállamok kormányainak egyaránt tiszteletben kell tartani ezt az alapelvet. 8

9 A EKB feladatai Az Eurorendszerrel kapcsolatos fı feladatok: Az euróövezet monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása A devizaügyletek irányítása A tagállamok hivatalos devizatartalékainak kezelése és A fizetési rendszerek zökkenımentes mőködésének biztosítása Mi az EKB fı feladata? Az árstabilitás fenntartása az euró övezetben, az euró vásárlóerejének a megırzése. Ennek értelmében az inflációt szigorú kontroll alatt tartja. Cél: a fogyasztói árak éves növekedése 2%-nál kisebb legyen 9

10 Az EKB fı feladata Az infláció kézben tartásának eszköze: 1. A pénzkínálat kontrollálása. Ha a pénzkiáramlás nagyobb mértékő az áruk és szolgáltatások kínálatánál, az inflációt eredményez. 2. Az áralakulások vizsgálata, és kockázat elemzés Az EKB fı feladata A pénzkínálat ellenırzésébe tartozik többek között az euróövezet kamatlábainak beállítása. Ez a bank talán legismertebb tevékenysége. 10

11 Az EKB szervezeti felépítése Kormányzótanács: az eurózóna jegybankelnökei és a végrehajtó bizottság (Igazgatóság) tagjai alkotják. Évente legalább10 ülés. Igazgatóság: EKB elnök, alelnök és további négy tag. Általános Tanács: EKB elnök, alelnök, minden tagállam jegybankelnöke. 11

12 Ausztria (korábbi pénzneme az osztrák schilling, ATS), Belgium (belga frank, BEF), Ciprus (ciprusi font, CYP), Finnország (finn márka, FIM), Franciaország (francia frank, FRF), Görögország (görög drachma, GRD), Hollandia (holland forint, NLG), Írország (ír font, IEP), Luxemburg (luxemburgi frank, LUF), Málta (máltai líra, MTL), Németország (német márka, DEM), Olaszország (olasz líra, ITL), Portugália (portugál escudo, PTE), Spanyolország (spanyol peseta, ESP), Szlovákia (szlovák korona, SKK) és Szlovénia (szlovén tolár, SIT) az EU-27 azon 16 országaként, amelyek áttértek az euró használatára együttesen alkotják az eurózónát, másnéven európai valutauniót. Ezen országok jogosultak mind euróérmék, mind euróbankjegyek kibocsátására. Egyéb szervezetek Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala Az Európai Közösségek Személyzeti Hivatala Az Európai Közösség Irodái Közös Kül- és Biztonságpolitika Rendırségi és Bírósági Együttmőködés Büntetıügyekben 12

13 Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala Kiadóvállalat 1969 óta létezı szervezet Az összes EU kiadványt ez a szervezet állítja elı, illetve forgalmazza. Az Európai Közösségek Személyzeti Hivatala (EPSO) 2002-ben hozták létre, 2003 óta mőködik. feladata a magasan képzett személyzet iránti igény kielégítése az EU valamennyi intézménye, de különösen az EP, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevıszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Ombudsman, számára. 13

14 Az Európai Közösség Irodái Az iroda olyan szervezet, melyet az EU valamilyen speciális technikai, tudományos, vagy menedzsment feladat elvégzésére hoz létre az Közösségen belül (elsı pillér). Az irodákról a szerzıdések nem rendelkeznek, külön jogszabály hozza létre ıket azon a területen, ahol különleges feladatokat kell ellátni. Az Európai Közösség Irodái Jelenleg 15 ilyen, a definíciónak megfelelı testület mőködik. Hivatalos elnevezésük nem feltétlenül tartalmazza az iroda szót. Lehetnek központok, ügynökségek, intézetek, alapítványok, hivatalok, vagy hatóságok. 14

15 Közös Kül- és Biztonságpolitika 2002 óta: Biztonsági Tanulmányok Központja (Párizs) és az Európai Unió Mőholdas Központja (Torrejón de Ardoz). Régebben a Nyugat-Európai Unió részét képezték, amely az EU-ban integrálódik. Rendırségi és Bírósági Együttmőködés Büntetıügyekben Két iroda tartozik ide: Europol és Eurojust. Céljuk a tagállamok szervezett nemzetközi bőnözés elleni harcának a segítése. Ez az együttmőködés az EU harmadik pillére Az Europol az érdemi mőködést 1999-ben kezdte meg; Eurojust 2002-ben állt fel. Mindkét iroda székhelye Hága. 15

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta Európai Bizottság Az egységes Európa közös valutája 1957 óta Az egységes Európa közös valutája Az egységes Európa közös valutája TARTALOM Mit jelent a gazdasági és monetáris unió?... 1 A gazdasági és monetáris

Részletesebben

Új pénz született: az euró

Új pénz született: az euró Új pénz született: az euró Bevezetés 2 A Gazdasági és Monetáris Unió 6 Gyakorlati tudnivalók az euró bevezetésérõl 12 Az euró útja a pénzverdéktõl a háztartásokig 17 Felkészülni, vigyázz, rajt: felemás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A KBER LÉTREHOZÁSA A KBER CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI

JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A KBER LÉTREHOZÁSA A KBER CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megállapítsák az Európai Közösséget létrehozó szerződés 8. cikkében

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI Készítette: Szakács Zsófia Budapest,

Részletesebben

Az Európai Unió: 500 millió ember 28 ország

Az Európai Unió: 500 millió ember 28 ország Az Európai Unió: 500 millió ember 28 ország Az Európai Unió tagállamai Tagjelölt országok és potenciális tagjelöltek Az alapító atyák Úttörő gondolatok a béke és a jólét szolgálatában Konrad Adenauer Alcide

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

1. A PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

1. A PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS V. fejezet - Pénz- és tőkepiacok szabályozása BEVEZETÉS A pénz- és tőkepiacok egymás mellett hullámzása; elkülönülésük, majd közeledésük A bankolás és az értékpapírhoz kapcsolódó különböző ügyletfajták

Részletesebben

Az árstabilitás Miért fontos számodra is? Tájékoztató füzet diákoknak

Az árstabilitás Miért fontos számodra is? Tájékoztató füzet diákoknak Az árstabilitás Miért fontos számodra is? Tájékoztató füzet diákoknak Mit vehet az ember 10 -ért? Mit szólnál mondjuk két CD-kislemezhez, vagy akár kedvenc heti magazinodhoz egy hónapon keresztül? De vajon

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN 2.0 változat, 2012. március Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon az EPC-hez a LinkedIn-en! Magyar SEPA Egyesület 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26 28. Telefon: +36 1 888

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Éves jelentés 2013 Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár Eszter 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

Kommentárok és hivatalos szövegek

Kommentárok és hivatalos szövegek HU A kohéziós politika 2007 2013 Kommentárok és hivatalos szövegek Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Európai területi együttműködési csoport Az előcsatlakozási segítségnyújtási

Részletesebben

2007 2007 JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS ÉVES 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 BANK 2007 KÖZPONTI

2007 2007 JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS ÉVES 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 BANK 2007 KÖZPONTI HU EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS Az EKB 2008. évi kiadványain az 10 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. ÉVES JELENTÉS Európai Központi Bank (2008) Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Vállalkozók Európában 1 A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Szerző: Dr.Tasnádi József 2 A turizmus az EU-ban és Magyarországon Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...6 1. A turizmus

Részletesebben