FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68

2 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános rész...4 Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 Fogalmi meghatározások... 5 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása A külső környezettel való kapcsolata: II. Az engedélyes tevékenységei Általános biztonsági előírások: Fogyasztók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések; Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Adatvédelemre vonatkozó alapfogalmak Az adatvédelem alapelvei, célja: A fogyasztók személyes adatainak kezelése A személyes adatok kezelésének főbb esetei Adatfeldolgozás, adattovábbítás Az adatok kezelésének határideje Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések A fogyasztó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai Az adatvédelmi felelős A fogyasztó jogorvoslati lehetősége A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések Szolgáltatás minőségi követelmények A fogyasztói elégedettségi vizsgálat bemutatása A szolgáltatás színvonalának eljárásrendje és mutatói Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői Hálózatrekonstrukció Nyomásszabályozó rekonstrukció Mérő és nyomásszabályozó csere Hiba-, és üzemzavar elhárítás Gázelosztó vezeték létesítésének előkészítése Leágazóvezeték létesítésének előkészítése A forgalmazott gáz minőségi előírásai, a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje Műszaki követelmények A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek; A Földgázelosztó által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert A fogyasztói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai Az igénykielégítés feltételei, a fogyasztóval kötött csatlakozási szerződés Az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai Az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja Ajánlattételi kötelezettség és az elmulasztásának konzekvenciája Az igény kielégítés módja, szükséges fejlesztések Az ajánlat elfogadása A hálózati kapacitásnyilatkozat A hálózati csatlakozási szerződés A szükséges fejlesztés végrehajtása Földgázellátásba még be nem kapcsolt település gázellátása Tervfelülvizsgálat Műszaki, biztonsági ellenőrzés A fogyasztó személyében történt változás esetén alkalmazott eljárás Fogyasztás megszüntetése, szüneteltetése /68

3 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 5. Szerződéses jogviszony, szerződési feltételek az elosztói engedélyes és a rendszerhasználó között Jogok és kötelezettségek, Általános szerződéses feltételek, Szerződéstípusok Hálózati csatlakozási szerződés Kapacitás lekötési szerződés Elosztási szerződés Üzemeltetési szerződés Szerződés minták Egyedi feltételek kezelése Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok Az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények Mennyiségi elszámolási és fizetési előírások A csatlakozásért fizetendő díj mértéke és számításának szabályai Az elszámolás alapja, időszaka és rendje Hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai A mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése A számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje A kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje A választható fizetési módok A választható fizetési határidők A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók Szerződésszegésre és szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok Az elosztói engedélyes és a rendszerhasználók között megkötött szerződések szerződésszegésének esetei és azok következményei; Hálózati csatlakozási szerződés Kapacitás lekötési szerződés Elosztási szerződés Közüzemi szerződés szegés, szerződés nélküli vételezés esetei és következményei A közüzemi szolgáltató közüzemi szerződésszegésének esetei A közüzemi fogyasztó szerződésszegésének esetei A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók szerződésszegése Szankciók és következmények A szerződéses állapot helyreállítása A szerződés nélküli vételezés és jogszerűvé tételének módja Eljárási rend a fogyasztó közüzemi szerződésszegése, vagy szerződés nélküli vételezése esetén A panaszok kezelésének rendje A fogyatékkal élőkre vonatkozó speciális rendelkezések...67 III. Mellékletek...67 IV. Függelékek Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi ideje /68

4 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. Általános rész Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban földgázelosztó) a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban MEH) által kiadott Működési Engedély alapján végzi tevékenységét. A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (továbbiakban GET), valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott rendeletek, így a 111/2003. (VII.29.) Kormányrendelet, és más jogszabályok, szabályzatok és működési engedély előírásainak megfelelően, az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban ÜKSZ) előírásainak figyelembevételével készítette el a földgázelosztó jelen Üzletszabályzatát (továbbiakban: üzletszabályzat), amely a MEH jóváhagyásával lép hatályba, azt alkalmazni kell a Földgázelosztó valamennyi szerződéses jogviszonyában, beleértve a jelen üzletszabályzat hatályba lépése előtt kötött és a hatályba lépés időpontjában lévő szerződéseket is. Ezzel egyidejűleg a TIGÁZ Zrt. által kidolgozott, a 365/2004. számú MEH határozattal jóváhagyott, többször módosított Üzletszabályzat hatályát veszti. Az Üzletszabályzat tartalmazza a földgázelosztó által nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait, szerződési feltételeit, a szerződésszegésre, a szerződés nélküli földgázvételezésre vonatkozó szabályokat és a szolgáltatás színvonalának, a fogyasztói igény kielégítésének részletes szabályait. Az Üzletszabályzat vonatkozik a földgázelosztó 2. sz. mellékletében felsorolt működési területére, valamint a Földgázelosztó földgázelosztási engedélyes szolgáltatásait, gázelosztó vezetékeinek és azok berendezéseinek kapacitását igénybevevő közüzemi szolgáltatókra, kereskedőkre, nyilvántartott feljogosított fogyasztókra, közüzemi fogyasztókra. A földgázelosztó az Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátja, térítés ellenében róla másolatot készít, valamint a honlapján hozzáférhetővé tesz. A földgázelosztó az Üzletszabályzatot a MEH jóváhagyásával bármikor módosítja, ha azt a jogszabályváltozások, hatósági előírások, vagy egyéb körülmények indokolttá teszik. Az Üzletszabályzat hatálya a hatályba lépése előtt megkötött, de hatályba lépésekor érvényben lévő jogviszonyokra is kiterjed. 4/68

5 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Fogalmi meghatározások A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (GET), a 49/2006. (III.10.) Kormány rendelettel módosított 111/2003. sz. kormány rendelet (továbbiakban: Vhr) és az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) szerinti fogalmi meghatározások: Alapvető eszköz: azon eszköz, illetve eszközök összessége, amely(ek) nélkül az engedélyes tevékenység nem végezhető. Bázis időszak: az előző év azonos fogyasztási időszaka. Betáplálási pont az elosztó rendszeren: A földgázelosztó vezetéknek az a pontja, amelyen keresztül a földgáz a földgázelosztó rendszerbe kerül, és ahol a földgázelosztási engedélyes a földgázt elosztásra átveszi. Egymáshoz kapcsolódó és két földgázelosztási engedélyes által üzemeltetett elosztóhálózat betáplálási pontja a földgázelosztási engedélyesek által meghatározott átadás-átvételi pont. Célvezeték: a földgáztermelőhöz, a föld alatti gáztárolóhoz, vagy a szállító-, illetve elosztóvezetékhez csatlakozó gázvezeték, amely a nem közüzemi szerződés alapján vételező feljogosított fogyasztó egy fogyasztási helyének ellátására szolgál. Csatlakozóvezeték: a fogyasztási hely telekhatárától a gázmérő főcsapjáig, vagy gázmérő hiányában a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. Egybefüggő telephely: a gázfogyasztó(k) tulajdonában, kezelésében, vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, illetve bérlemény, ahol a gázfogyasztó fogyasztói berendezése(i), továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), gázmérőhely(ek) vagy fogyasztói főcsap van. Egy telephely több fogyasztási helyet is tartalmazhat. Együttműködő földgázrendszer: az összekapcsolt szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló. Elosztás: földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a fogyasztóhoz. Elosztóvezeték: az a csővezeték a hozzá tartozó nyomásszabályozó berendezésekkel, amelyen keresztül a földgázt a propán- és butángázt, valamint ezek elegyét a fogyasztókhoz továbbítják, amelynek kezdőpontja a gázátadó állomások vagy a propán-butángáz tárolótelep kilépő pontja, végpontja a fogyasztási hely telekhatára, ideértve az ország határán kívül eső fogyasztási hely esetén a csővezeték Magyar Köztársaság területén lévő szakaszát is. Az elosztó vezeték alkotórészének minősülnek az elosztóvezeték üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések /távfelügyeleti, hírközlési, korrózióvédelem/, a távadat átvitelt biztosító szolgáltatás hozzáférési pontjáig. Az engedélyes tulajdonában lévő távadat átviteli eszközök az elosztó vezeték tartozékai. Előre fizető mérő: olyan fogyasztást mérő berendezés, amely a fogyasztás ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a földgázellátást. Elszámolási időszak: a szerződésben rögzített egymást követő két mérőleolvasás közötti időszak. 5/68

6 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Elszámolási mérés: az üzemi és kereskedelmi szabályzat szerint kialakított, a földgázforgalom hiteles mérésére szolgáló, a szállítói, tárolói, illetve az elosztói engedélyes felügyelete alatt működő rendszer. Eszközökkel való rendelkezés: kiterjed az engedélyesek alapvető eszközeinek eladására, átruházására, ajándékozására, bérbeadására, licencbe adására, kölcsönadására, jelzálogba adására, megterhelésére, az eszközök vagy azok egy része üzemeltetésének jogáról való lemondásra, vagy az üzemeltetés jogának átruházására, továbbá az alapvető eszközöket érintő bármely más teher vállalására, vagy azok harmadik személy által való megterhelésére. Feljogosított fogyasztó: az a fogyasztó, aki földgázigényét a saját választása szerint a közüzemi szolgáltatás keretei között, vagy a közüzemi szerződés felmondásával szabadon, kereskedelmi szerződés keretében elégíti ki. Fizető: adott fogyasztási helyen lévő fogyasztó gázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait (alapdíj, teljesítménydíj, stb.) számla ellenében kiegyenlítő természetes, vagy jogi személy. Fogyasztási hely: a gázfogyasztó tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan, ahol a fogyasztói berendezés, továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályzó, gázmérőhely vagy fogyasztói főcsap van. Fogyasztó: aki földgázt vagy propán- és butángázt, valamint ezek elegyét vezetéken keresztül saját felhasználás céljára vásárol. Fogyasztási időszak: a gázszámlán feltüntetett időszak. Fogyasztási igénybejelentés: az átvételre tervezett földgázmennyiségnek a közüzemi szolgáltató és a rendszer működése szempontjából meghatározó jelentőségű rendszerhasználó által lekötött kapacitás figyelembevételével a kiadási pontokra, az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rendnek megfelelően gáznapra történő megadása; Fogyasztói berendezés: a fogyasztói vezeték és a gázfogyasztó készülék, illetve gázfelhasználó technológiák, valamint azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. Fogyasztói főcsap: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény. Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka. Fogyasztói nyomásszabályozó: az a készülék, amely az elosztóvezetéken érkező gáz nyomását a fogyasztóval kötött szerződésben vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. 6/68

7 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Fogyasztói vezeték: a fogyasztó tulajdonában lévő vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól a gázfogyasztó készülékig terjed. Forráshiány: A földgázszállító rendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények meghaladják a forrás mennyiségét, és az együttműködő földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlya normál üzemmeneti intézkedésekkel nem biztosítható. Föld alatti gáztároló: az a besajtoló és kitermelő technológiai létesítménnyel ellátott természetes földtani szerkezet, amely földgáz tárolására alkalmas (a továbbiakban: gáztároló). Földgáz: természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, és bármely, a vonatkozó gázra az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajtákat is. Földgáz bértárolása: nem belföldi fogyasztó ellátása érdekében történő tárolás. Földgáz határon keresztüli szállítása: a földgáz behozatala és/vagy kivitele Magyarország határát átlépő szállítóvezetéken keresztül. Földgázmennyiségek elszámolása: a kereskedelmi megállapodások teljesítésének, a földgázellátás tényleges forgalmának, valamint a szállító-, az elosztóvezeték és a föld alatti gáztároló igénybevételének az üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglaltak szerinti dokumentálása. Földgázipari tevékenység: a földgáz vezetéken történő szállítása, elosztása, tárolása, kereskedelme, közüzemi nagykereskedelme, közüzemi szolgáltatása és a rendszerirányítás. Földgázipari vállalkozás: az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. c) pont] aki, illetve amely az e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytat. A vezetékes propán-, butángáz szolgáltató a tevékenység engedélyezésére és végzésére, a gázelosztó-vezeték és tartozékai létesítésére, az idegen ingatlan használatára és a műszakibiztonsági felügyeletre vonatkozó rendelkezések tekintetében földgázipari vállalkozásnak minősül. Földgáz-kereskedelem: földgáz rendszeres és ellenérték fejében történő, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése, kivéve a rendszerirányító engedélyes által, a rendszeregyensúly fenntartása érdekében történő földgázvásárlást és beszerzési áron történő értékesítést, továbbá a fogyasztó által vásárolt földgáznak a közüzemi szolgáltató hozzájárulásával a fogyasztási hely határán belülre történő értékesítését. Földgázszállítás: földgáznak szállítóvezetéken történő továbbítása. 7/68

8 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Földgázszállítási szerződés: a földgázszállítási engedélyes és egy kapacitásigénylő közötti olyan szerződés, amelyben a földgázszállítási engedélyes díjfizetés ellenében vállalja a szerződésben meghatározott szállító hálózati kapacitás folyamatos biztosítását a kapacitás igénylő részére meghatározott időtartamon keresztül. Földgáztárolás: földgáz tárolása földgáztárolóban. Földgáztároló: az a létesítmény, amelyet a tárolói működési engedélyesek földgáz készletezésére használnak. Ide tartozik a föld alatti gáztároló és a föld feletti gáztároló, kivéve a létesítménynek termelési célra igénybe vett, valamint a szállító-, elosztórendszerek üzemeltetését szolgáló részét és annak kapacitását. Földgáztároló névleges kapacitása: a tároló névleges kapacitását a következő jellemzők határozzák meg: a) mobil gázkészlet (az egy ciklus alatt maximálisan betárolható és kivehető gázmennyiség [Mm3/ciklus]); b) besajtoló kapacitás (besajtolási ciklusban egységnyi idő alatt betárolható maximális gázmennyiség [em3/óra]; c) kitárolási kapacitás (a kitárolási ciklusban egységnyi idő alatt kivehető maximális gázmennyiség [em3/óra]; Földgáztermelő: az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. c) pont], aki (amely) a Magyar Köztársaság területén földgázbányászati tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták előállítását üzletszerűen végzi. Független szakértő: olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amelynek tagja, alkalmazottja vagy megbízottja az általa, vizsgált területre vonatkozó megfelelő ismeretekkel, felsőfokú végzettséggel, illetve szakértői jogosultsággal rendelkezik, és azon ügyféllel, akinek az ügyében szakvéleményt ad, semmiféle jogi, szervezeti, gazdasági érdekeltségi, illetve a Prk ának b) pontja szerinti hozzátartozói viszonyban nem áll, illetve a szakvélemény tárgyát képező ügyben közreműködőként, ügyintézőként nem járt el. Gázátadó állomás: az a létesítmény, amely a szállítóvezetékről a gázt átadja, méri és az elosztáshoz szükséges nyomáscsökkentést végzi. A gázátadó állomás a szállítóvezeték alkotórésze. Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal, illetőleg ezek elegyeivel üzemeltetett készülék. Gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak. Gázhét: az adott hét hétfőn reggel 06:00-tól a következő hét hétfőn reggel 06:00-ig tartó időszak. Gázhónap: az adott naptári hónap 1-jén reggel 06:00-tól a következő naptári hónap 1-én reggel 06:00-ig tartó időszak. 8/68

9 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Gáznap: hazai betáplálási pontokon az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak. (A GTE ajánlásával egyezően). Gáztechnikai m3: Az a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és Pa nyomáson 1 köbméter (m3) térfogatot foglal el. Háztartási fogyasztó: egy vagy több fogyasztási helyet képező lakóépület, lakás vagy üdülő használója. Határon keresztüli földgázszállító-vezeték: azon földgázszállító-vezeték, amelynek kezdőpontja a Magyar Köztársaság határán kívül, végpontja azon belül, vagy kezdőpontja a Magyar Köztársaság határán belül, végpontja azon kívül van. Hosszú távra lekötött kapacitás: legalább két gázévre lekötött szállító-, elosztó- és tárolókapacitás. Hozzáférési jogosult: a GET 30. -ának (1)-(4) bekezdéseiben felsoroltak. Informatikai platform: a földgázpiac működését segítő adatbázis-rendszer, amelyet a rendszerhasználók és engedélyesek a hozzáférésre jogosultságuk alapján használnak. Integrált földgázipari vállalkozás: vertikálisan és horizontálisan integrált vállalkozás. a) Vertikálisan integrált vállalkozás: a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott olyan földgázipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, ahol az érintett vállalkozás (vállalkozáscsoport) a szállítás, rendszerirányítás, elosztás, tárolás közül legalább az egyik tevékenységre, és a földgáztermelés, földgáz közüzemi nagykereskedelem, földgáz közüzemi szolgáltatás és földgáz-kereskedelem közül is legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel. b) Horizontálisan integrált vállalkozás: olyan vállalkozás, amely a földgáztermelési, illetve e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek közül legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel, illetve más, nem földgázipari tevékenységet is folytat. Kapacitásigénylő: valamely rendszerüzemeltető engedélyeshez kapacitásigénylést benyújtó hozzáférési jogosult. Kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez (GET 7. ) elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja. Kapcsolt vállalkozás: A számvitelről szóló évi C. törvény 3. -a (2) bekezdésének 7. pontja szerinti vállalkozás. Kedvezményes időszak: minden év október 1. napját követő első leolvasástól számított 12 hónap. Kereskedő: olyan földgáz-kereskedelmi engedélyes, aki a GET 3. -ban meghatározott földgáz kereskedelmi tevékenységet folytat. 9/68

10 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Kiadási pont az elosztórendszeren: az a hálózati pont, amelyen a földgázt a földgázelosztási engedélyes fizikailag átadja a fogyasztónak, ill. megbízottjának, vagy más csatlakozó földgázelosztási engedélyesnek. Kiegyenlítő földgáz: adott gáznapon a hozzáférésre jogosultak által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a rendszerirányító által felhasznált földgázmennyiség. Kommunális fogyasztás: közcélokat szolgáló (oktatási, egészségügyi, közszolgáltatási, államigazgatási, önkormányzati stb.) intézmények földgázfelhasználása. Korlátozás: intézkedéssorozat a fogyasztás csökkentésére, melynek célja az együttműködő földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlyának helyreállítása. Az időszakos és kiegyenlítő fogyasztó fogyasztásának megszakítása nem minősül korlátozásnak. Korlátozási menetrend: a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott, a VHR 30. -nak megfelelő dokumentum, amely a rendszer használók lekötött teljesítményét a törvény szerinti korlátozási kategóriák szerinti bontásban tünteti fel. A korlátozási menetrend tartalmazza a korlátozás végrehajtásához szükséges adatokat. Kötbér: a szerződést biztosító mellék kötelem. Közüzemi fogyasztó: az a fogyasztó, aki a közüzemi szolgáltatótól, közüzemi szerződés alapján vételez földgázt. Közüzemi nagykereskedelem: olyan kereskedelem, amelyben a közüzemi nagykereskedő köteles a közüzemi szolgáltatói szerződés szerinti földgázellátásra. Közüzemi szolgáltatás: közüzemi szerződés alapján a fogyasztó szerződésben rögzített igénye szerint nyújtott gázszolgáltatás. Legkisebb költség: az engedélyezett tevékenység gyakorlásához szükséges és indokoltan felmerült ráfordítás. Lekötött kapacitás: szállító-, tároló- elosztó-rendszerek névleges kapacitásának az a része, amelyhez adott időszakra, az arra jogosultak hozzáférési jogot szereztek. Leágazó vezeték: az elosztó vezetéknek azon része, amely a fogyasztói főelzárótól, vagy ennek hiányában a telek határától az elosztó vezetéki elágazásig tart. Másodlagos kapacitás-kereskedelem: a hozzáférésre jogosultak által fel nem használt szállítói-, tárolói-, elosztói kapacitásoknak a rendszerirányító által az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározottak szerint történő újra értékesítése. Másodlagos tevékenység: a földgázipari vállalkozás engedélyköteles tevékenységén (GET 7. ), valamint a kapcsolódó tevékenységén kívüli minden, a létesítő okiratban megjelölt tevékenység. 10/68

11 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. MEH: Magyar Energia Hivatal. Mérlegkör: a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók azon csoportja, akik nevében és meghatalmazásával a mérlegkör felelős köt kapacitás lekötési és rendszerhasználati szerződést, és biztosítja a napi kereskedelmi egyensúlyt az ÜKSZ eljárási rendjének megfelelően. Mérlegkör felelős: a mérlegkört alkotó tagok által a mérlegkör vezetésével és képviseletével megbízott, illetve meghatalmazott mérlegkör tag, aki a mérlegkört alkotó tagok nevében jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, valamint elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket e rendelet, az ÜKSZ és a mérlegköri megállapodás részére megállapít. Napi szállítóvezetéki kapacitás: a rendszerirányító által meghatározott, adott gáznapra és adott betáplálási pontra vonatkozó, be illetve kitáplálási pontra vonatkozó kiszállítható földgázmennyiség. Napon belüli kereskedelem: a földgáz mennyiségeknek, valamint a szállítási és tárolási kapacitásoknak a tárgyi gáznapon belül történő kereskedelme, amely a nominálások és a valós igény közötti eltérés kiegyenlítése érdekében történik. Névleges kapacitás: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított időegység alatti maximális közegáram, amely az adott ponton a rendszer engedélyezett nyomásszintjén adott hőmérsékleten elszállítható. Nominálás: a hozzáférésre jogosult által az elosztói-, szállítói-, illetve tárolói engedélyesekkel kötött szerződésben rögzített mennyiség, illetve kapacitáslekötés alapján a betáplálási és kiadási pontokra az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rendben meghatározott földgázmennyiség, illetve teljesítmény-igény gáznapra történő megadása. Nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó: az, a kereskedelmi szerződés alapján saját felhasználásra földgázt vásárló feljogosított fogyasztó, akit a közüzemi szerződésének felmondását követően (új fogyasztó esetében a nélkül) a szállító vagy az elosztó a saját rendszerén nyilvántartásba vett. MKEH: Magyar Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága. OMSZ: Országos Meteorológiai Szolgálat. Opciós forrás: a hozzáférésre jogosultak által gáznapon a szállítórendszeri betáplálási pontokon felajánlott, és a rendszerirányító által a rendszeregyensúly megtartása érdekében igénybe vehető forrásváltoztatási lehetőség. Rendszerfelügyelet: az együttműködő földgázrendszer hosszú távú kapacitás- és fejlesztéstervezésének, valamint az ellátás biztonsági tevékenységnek versenysemleges, folyamatos és átlátható összehangolása. 11/68

12 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy elosztóhálózatba, illetve tárolóba földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. Rendszerhez való hozzáférés: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a tároló-rendszer kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó hozzáférésre jogosultak számára. Rendszerirányítás: az együttműködő földgázrendszer üzemvitelének, egyensúlyának versenysemleges, folyamatos és átlátható biztosítása és a karbantartás koordinálása. Részszámla: a bázis időszak fogyasztási adatai alapján meghatározott havi gázmennyiséget, illetve hőmennyiséget és a havi alapdíjat vagy teljesítménydíjat tartalmazó számlabizonylat. Rövid távra lekötött kapacitás: két gázévnél rövidebb időtartamra lekötött szállító-, elosztó- és tároló-kapacitás. Szabad kapacitás: a szállítói, a tárolói és az elosztói engedélyes által üzemeltetett szállító-, tároló-, illetve elosztó-rendszerek rendelkezésre álló névleges kapacitásának szerződéssel le nem kötött, a hozzáférésre jogosultak részére rendelkezésre álló további része. Szállító és elosztó rendszer névleges kapacitása: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított, adott belépési és kilépési pontokra vonatkozó, időegység alatt maximálisan átáramló gázmennyiség. Szállítóvezeték: az a csővezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja az országhatár, a termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állomások kilépő pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja. Szerződés nélküli vételezés: földgáz igénybevétele a vételezésre jogosító szerződés hiányában, nem értve ide azt az esetet, amikor a szerződés - külön jogszabály rendelkezésének értelmében - a szolgáltatás igénybevételével jött létre, és annak írásba foglalása a fogyasztónak nem felróható okból maradt el. Szervezett földgázpiac: a földgázkeresletet és -kínálatot nyilvánosan meghirdetett, előre meghatározott módon, helyen és időben koncentráló kereskedelmi forma. Támogatás: a fogyasztási időszakra vonatkozó, a gázdíj számlában, a számla bruttó összegéből levonásra kerülő Ft összeg, mellyel a rendelet hatálya alá tartozó fogyasztók gázfelhasználásából származó fizetési kötelezettségei csökkennek a felhasználás mennyiségétől függően. Tárkiolvasás: A gáztechnológiai rendszeren, illetve fogyasztónál telepített (hiteles, vizsgált) gázmennyiség mérő rendszer számítóművének belső memóriájából (tár terület) történő, különböző mérési időszakokra (óra, nap, hónap) vonatkozó adatok elektronikus kimásolása (kiolvasása), vizuálisan (megjelenítő felületen-display), vagy szoftveresen (szabványos csatlakozó felületen). 12/68

13 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Telephelyi fogyasztó: a telephelyi vezetéken földgázt vételező, a telephelyi vezeték engedélyese által földgázzal ellátott felhasználó, valamint a telephelyi vezetékes szolgáltatásban részesített közüzemi és nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó. Telephelyi vezeték: az egybefüggő telephelyen belül lévő fogyasztók földgázellátását szolgáló telephelyen belüli vezeték. Település: az a belterületi egység, amelynek területén találhatók a helység igazgatási szervei és általában az ellátó intézmények többsége. A településhez tartozik mindaz a belterületi rész, amely nem tartozik a Központi Statisztikai Hivatal által évente kiadott, A Magyar Köztársaság Helységnévtára (a továbbiakban: helységnévtár) kiadványban, sem az adott településnél nevesített egyéb belterülethez, sem a nevesített külterülethez. Településrész: a helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület. Terület: a helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal, számokkal azonosított földrészlet. Tranzit: a szállítóvezeték-hálózaton végzett földgázszállítás, amely az Európai Gazdasági Térség legalább egy tagállamának határát átlépi, és kezdő- vagy végpontja az Európai Gazdasági Térség határán kívül van. Újranominálás: a nominálásnak az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rend szerint történő módosítása; Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ): az együttműködő földgázrendszert működtető engedélyesek és rendszerhasználók viszonyát szabályozó, az engedélyesek által kötelezően elkészítendő szabályzat. Üzemzavar: Az összekapcsolt földgázszállító, gáztároló, elosztói és gáztermelő rendszer tervszerű (normál) üzemállapotától való mindennemű, meghatározott mértéket meghaladó eltérés. Üzletszabályzat: az engedélyesek által elkészítendő, az engedélyesek és fogyasztóik közötti jogviszonyt rendező szabályzat. Vásárolt kapacitás (az elosztórendszer átadás-átvételi pontján): a fogyasztó rendelkezésére álló olyan kapacitás, amelyet hálózatfejlesztéssel, beruházási hozzájárulással, vagy csatlakozási díj megfizetésével vásárolt meg, vagy egyéb igazolt módon szerzett meg az adott átadás-átvételi pontra. Végszámla (elszámolói számla): az elszámolási időszak alatt vételezett gázmennyiség ellenértékét és egyéb díjakat (alapdíjak, teljesítménydíj stb.) tartalmazó elszámolási bizonylat, amelyben figyelembe veszik az ezen időszak alatt kibocsátott és kifizetett részszámlákat. 13/68

14 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása A gázelosztás és gázszolgáltatás terén több mint ötven évre - egyes városokban több mint 100 évre - visszatekintő hagyomány és tapasztalat birtokában társaságunk, több mint 1,16 millió gázfogyasztónak juttatja el a földgázt a 2. sz. mellékletben szereplő területekre és biztosítja e korszerű, környezetkímélő energiahordozót a felhasználók részére. A földgázelosztó az alábbi főbb tevékenységek ellátásáról gondoskodik: - földgáz elosztás, - gázelosztó hálózat üzemeltetés, - gázelosztó hálózat fejlesztés, - gázelosztó hálózat karbantartás, - üzemzavar elhárítás. A Földgázelosztó tevékenységi köreit az Alapító Okirat tartalmazza. A külső környezettel való kapcsolata: A földgázelosztó kapcsolatot tart az elosztói engedélye alapján ellátott feladatai és tevékenysége vonatkozásában az illetékes hatóságokkal és engedélyesekkel. a) felettes szervekkel való kapcsolat; A földgázelosztó hatósági felügyeletét a Magyar Energia Hivatal (1081. Budapest, Köztársaság tér 7.) látja el. A Magyar Energia Hivatal olyan országos hatáskörű közigazgatási szerv, amely hatáskörét a földgázellátással kapcsolatban a GET tartalmazza. A Magyar Energia Hivatal kivizsgálja a fogyasztói panaszokat, dönt a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos vitás ügyekben és együttműködik a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szerveivel. A földgázelosztó tevékenységéhez a vezetékes földgáz továbbítására használt gázelosztó hálózat műszaki biztonsági felügyeletét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1051 Budapest, Arany János u. 25.) területileg illetékes szervei, a területi Bányakapitányságok látják el. b) fogyasztók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése a fogyasztói irodában, szerelők elérhetősége, stb.). A Földgázelosztó működési területe a működési engedély alapján az Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében található A földgázelosztó együttműködik továbbá más helyi és országos hatáskörű szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal olyan módon és körben, mint ahogy azt számára a 14/68

15 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, működési engedélye előírják. A földgázelosztó rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi és országos érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, társszervezetekkel azért, hogy - a fogyasztót érintő kérdésekben megismerje véleményüket - tájékoztassa őket tervezett intézkedésekről - tájékoztatást adjon az érdekképviseletek által továbbított panaszok, fogyasztói bejelentések kivizsgálásának eredményéről Az érdekképviseleti szervek főbb adatait, elérhetőségeit az Üzletszabályzat 9 sz. melléklete tartalmazza. 1. Általános biztonsági előírások: II. Az engedélyes tevékenységei 1.1. Fogyasztók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések; A földgázelosztó a évi XLII. törvény és a végrehajtására kiadott 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a MEH által kiadott működési engedély, az ÜKSZ, az érvényben lévő jogszabályok, valamint a rendszerhasználókkal kötött szerződések szerint végzi tevékenységét. A földgázelosztó feladatai elvégzéséhez rendelkezik: - anyagi és tárgyi feltételekkel, - szervezetekkel és szakember állománnyal, - tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel, - rövid és hosszú távú fejlesztési elképzelésekkel, - MBH által auditált minőségirányítási rendszerrel, melyek garantálják a rendszerhasználók biztonságos kiszolgálását Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Adatvédelemre vonatkozó alapfogalmak - Adatvédelmi törvény: a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. Törvény (a továbbiakban Avtv.) - Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. - Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további 15/68

16 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA felhasználásuk megakadályozása is. - Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. - Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. - Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. - Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. - Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. - Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészében automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése - Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges Az adatvédelem alapelvei, célja Az adatvédelem körében a földgázelosztó, mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy meghatározza az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó (fogyasztói) személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a fogyasztói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. A fogyasztó személyes adatai kezelésének alapvető célja: a fogyasztó részére a földgáz szolgáltatás elérhetővé tétele, a fogyasztó által igénybevett szolgáltatások ellenértékének kiszámlázása, a kiszámlázott, de be nem fizetett ellenérték beszedése, behajtása, a kiszámlázott és befizetett díjak, valamint a díjszámítás helyességének ellenőrzése, és további intézkedések megtétele. A földgázelosztó tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli A fogyasztók személyes adatainak kezelése A földgázelosztó a bejelentett földgázigény kielégítése, a fogyasztók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése valamint a fogyasztói szerződések figyelemmel kísérése céljából a szerződésekben meghatározott adatokon túl, a következő adatokat kezeli: a fogyasztó azonosítója, 16/68

17 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA vételezés időpontja, tartama, vételezés mennyisége, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, a közüzemi szerződés felmondásának eseményei, minden egyéb olyan adat, amelyet a közüzemi szerződés tartalmaz, illetve amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges A személyes adatok kezelésének főbb esetei Adatfeldolgozás, adattovábbítás gázmérő leolvasás, kezelés számlakészítés; fogyasztó felszólítása számlatartozásának rendezésére; fogyasztó értesítése; fogyasztói elégedettség vizsgálata, közvélemény kutatás; számlabehajtással kapcsolatos tevékenységek; nemzetbiztonsági, honvédelmi, közbiztonsági, nyomozó szervek, bíróság és közigazgatási szervek megkeresése; telefonos ügyfélszolgálat rögzített hívásai; minden olyan egyéb eset, mely a pontban rögzített célokkal összhangban van. A fogyasztó személyes adatai átadhatók adatfeldolgozás céljából, illetve - a fogyasztó előzetes jóváhagyásával - hozzáférhetővé tehetők (adattovábbítás): - azoknak, akik a Földgázelosztó megbízása alapján, a leolvasást, a számlázást, a követelések kezelését, az ellenőrzést, a kivitelezést illetve az ügyfél-tájékoztatást végzik, ügyfélszolgálati feladatokat ellátnak, illetve e feladatokban közreműködnek; - a számlázási és elszámolási jogviták rendezésére a földgázelosztó megbízása alapján jogi képviselő valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére; - a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak,, bíróságnak és közigazgatási szervek jogszerű megkeresése esetén; - a Magyar Energia Hivatalnak azon adatok, amelyek a szolgáltatásra, vételezésre vonatkoznak; - közvélemény (fogyasztói elégedettség) kutatás céljából közvélemény kutató cégeknek; A jelen pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre a földgázelosztóval azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik Az adatok kezelésének határideje A fogyasztóhoz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, a földgázelosztó a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló 17/68

18 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések A földgázelosztó a hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat a pontban foglaltak kivételével - harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg a fogyasztó kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. A fogyasztó a csatlakozási szerződés aláírásával az feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a földgázelosztó a szükséges fogyasztói adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére fogyasztói azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. A közüzemi szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot működtet melyben földgázelosztóval kötött megállapodás alapján ellátásra kerülnek az elosztói engedélyes ilyen jellegű feladatai is. A telefonos ügyfélszolgálathoz érkező hívások közül nem indokolt mindegyiket rögzíteni. A hívásrögzítés elmaradhat azokban az esetekben, amikor az ügyfél kizárólag általános, konkrét személyhez nem köthető információkat kér. Elengedhetetlen azonban azoknak a hívásoknak a rögzítése, amelyek az ügyfél, illetve a betelefonáló személy jogához, jogos érdekét érintő kérdéshez kötődnek, A telefonos ügyfélszolgálat menürendszerét úgy alakítjuk ki, hogy az ügyfelek számára egyértelműen különválasztható legyen a rögzített, illetve a rögzítést nem igénylő hívások köre. Az Avtv. szerint a hangfelvétel készítése és tárolása adatkezelésnek számít. Az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását be kell szerezni. A hozzájárulás megadásának szükségszerű feltétele, az ügyfelek tájékoztatása az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítéséről. Amennyiben a tájékoztatást követően az ügyfél a kapcsolatot fenntartja, úgy hozzájárul a hanganyag rögzítéséhez. A rögzített hanganyagokat mind a közüzem mind az elosztói engedélyes védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A rögzítet hívások hanganyagában a hangfelvétel egy esetleges jogvita esetén 1 évig visszakereshető. A visszakereséshez elegendő a fogyasztó azonosítójának és a hívás témájának és időpontjának ismerete. A hívó személy jogosult megismerni (visszahallgatni) az ügyintézővel folytatott beszélgetésről készült felvételt, illetve a felvételről másolatot kérhet. Az adatkezelő csak az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig kezelheti a hangfelvételeket. A tipikusan határozatlan időre kötött általános közüzemi szerződések esetén a hanganyagok legkevesebb két évig tárolásra kerülnek. Amennyiben az adatkezelés céljára tekintettel az adatok tárolása már nem szükséges, a felvételeket törölni kell. A földgázelosztó mindent megtesz az általa kezelt fogyasztói személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyén adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. 18/68

19 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A földgázelosztó adatbiztonságra vonatkozó részletes eljárásait a belső adatkezelési szabályzata tartalmazza A fogyasztó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai A fogyasztó jogosult: a) tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni, b) adatainak helyesbítését kérni. Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást. Az elosztó a fogyasztó részére a személyes, illetőleg számlázási adataiba való a betekintés lehetőségét biztosítja Az adatvédelmi felelős A földgázelosztó adatvédelmi felelősének nevét, beosztását, elérhetőségét az adatvédelmi szabályzat rögzíti. Ezen információkat a fogyasztó az ügyfélszolgálaton megismerheti A fogyasztó jogorvoslati lehetősége A fogyasztó, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabálynak megfelelő adatkezelések kivételével - törlését. Amennyiben ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben a fogyasztó az adatvédelmi biztos eljárását kezdeményezheti. A fogyasztó jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések A földgázelosztó stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az környezetvédelmi előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A földgázelosztó környezetvédelmi tevékenysége beépült a minőségirányítási rendszerbe, így folyamatleírások és munkautasítások szabályozzák a környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. A Környezetvédelmi Utasítások összefoglalják mindazokat a környezetvédelmi követelményeket, melyek elengedhetetlenek a gázszolgáltatási tevékenység elvégzése során. 19/68

20 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A minőségpolitika szerves részét képezi a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő technológiák alkalmazása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A földgázelosztást érintő minden vállalkozási szerződés pályázati feltételeinek része a környezetvédelmi és kémiai biztonság előírásainak megkövetelése, betartása és a hatósági engedélyek megléte. A környezetvédelem és a kémiai biztonság követelményeit, feltételeit úgy határozzuk meg, hogy azok a saját munkavállalóinkra, valamint a földgázelosztó ellátási területén vállalkozási szerződés alapján munkát végző szervezetekre, illetve azok munkavállalóira egyaránt vonatkozzanak. A gázellátási tervek engedélyezésénél érvényesítjük a környezetvédelmi előírások betartását. A környezetvédelmi hatóság által meghatározott kibocsátási határértékek követelményeit kielégítő terveket engedélyezzük a tervjóváhagyás során, és betartjuk saját létesítményeink esetében is. A tevékenységünk végzése során rendszeresen ellenőrizzük a környezetvédelmi előírások érvényesülését. A környezetvédelmi tevékenységeink legfontosabb céljai: a munkahelyek, telephelyek és a települési környezet megóvása, a tevékenységhez szükséges földterületek környezetkímélő igénybevétele, a környezetszennyezés megelőzése, bekövetkezett üzemzavarok, környezeti szennyeződések mielőbbi megszüntetése, a környezetre veszélyes szennyeződések, ártalmak és károsodások okainak feltárása, a fejlesztések olyan irányú megvalósítása, hogy a legkisebb környezeti terhelést váltsa ki, energiatakarékossági programok a környezeti terhelés csökkentésére, teljes körű hulladékgazdálkodás megvalósítása, a munkavállalók rendszeres környezetvédelmi képzése. Mindezek megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a környezetvédelmi felügyelőségekkel, az érintett önkormányzatokkal, szakhatóságokkal. Járműparkunkat és munkagépeinket úgy fejlesztjük és üzemeltetjük, hogy azok a technika jelenlegi színvonalán gazdaságosan elérhető legalacsonyabb környezeti terhelést okozzák. Tevékenységünk végzése közben gondoskodunk az élővilág, a vizek, a levegő, a termőtalaj védelméről, illetőleg fontos szerepet kap a zaj elleni védelem, a hulladékgazdálkodás, és az épített környezet valamint az energiatakarékos környezetkímélő technológiák és berendezések üzemeltetése. 20/68

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2007. április 25. 2 1 Tartalomjegyzék 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...5 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 3.1 Az Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet Hatály: 2009.VII.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról

Részletesebben

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek próbaüzemi időszakra TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az ászf általános rendelkezései... 3 3. A szolgáltatások

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes a 2006. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

Datron Távközlési Zrt.

Datron Távközlési Zrt. Datron Távközlési Zrt. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. sz.) Általános Szerződési Feltételek mobil adatátviteli szolgáltatás igénybevételére online pénztárgép üzemeltetők részére Érvényes:

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben