FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68

2 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános rész...4 Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 Fogalmi meghatározások... 5 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása A külső környezettel való kapcsolata: II. Az engedélyes tevékenységei Általános biztonsági előírások: Fogyasztók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések; Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Adatvédelemre vonatkozó alapfogalmak Az adatvédelem alapelvei, célja: A fogyasztók személyes adatainak kezelése A személyes adatok kezelésének főbb esetei Adatfeldolgozás, adattovábbítás Az adatok kezelésének határideje Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések A fogyasztó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai Az adatvédelmi felelős A fogyasztó jogorvoslati lehetősége A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések Szolgáltatás minőségi követelmények A fogyasztói elégedettségi vizsgálat bemutatása A szolgáltatás színvonalának eljárásrendje és mutatói Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői Hálózatrekonstrukció Nyomásszabályozó rekonstrukció Mérő és nyomásszabályozó csere Hiba-, és üzemzavar elhárítás Gázelosztó vezeték létesítésének előkészítése Leágazóvezeték létesítésének előkészítése A forgalmazott gáz minőségi előírásai, a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje Műszaki követelmények A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek; A Földgázelosztó által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert A fogyasztói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai Az igénykielégítés feltételei, a fogyasztóval kötött csatlakozási szerződés Az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai Az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja Ajánlattételi kötelezettség és az elmulasztásának konzekvenciája Az igény kielégítés módja, szükséges fejlesztések Az ajánlat elfogadása A hálózati kapacitásnyilatkozat A hálózati csatlakozási szerződés A szükséges fejlesztés végrehajtása Földgázellátásba még be nem kapcsolt település gázellátása Tervfelülvizsgálat Műszaki, biztonsági ellenőrzés A fogyasztó személyében történt változás esetén alkalmazott eljárás Fogyasztás megszüntetése, szüneteltetése /68

3 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 5. Szerződéses jogviszony, szerződési feltételek az elosztói engedélyes és a rendszerhasználó között Jogok és kötelezettségek, Általános szerződéses feltételek, Szerződéstípusok Hálózati csatlakozási szerződés Kapacitás lekötési szerződés Elosztási szerződés Üzemeltetési szerződés Szerződés minták Egyedi feltételek kezelése Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok Az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények Mennyiségi elszámolási és fizetési előírások A csatlakozásért fizetendő díj mértéke és számításának szabályai Az elszámolás alapja, időszaka és rendje Hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai A mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése A számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje A kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje A választható fizetési módok A választható fizetési határidők A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók Szerződésszegésre és szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok Az elosztói engedélyes és a rendszerhasználók között megkötött szerződések szerződésszegésének esetei és azok következményei; Hálózati csatlakozási szerződés Kapacitás lekötési szerződés Elosztási szerződés Közüzemi szerződés szegés, szerződés nélküli vételezés esetei és következményei A közüzemi szolgáltató közüzemi szerződésszegésének esetei A közüzemi fogyasztó szerződésszegésének esetei A nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók szerződésszegése Szankciók és következmények A szerződéses állapot helyreállítása A szerződés nélküli vételezés és jogszerűvé tételének módja Eljárási rend a fogyasztó közüzemi szerződésszegése, vagy szerződés nélküli vételezése esetén A panaszok kezelésének rendje A fogyatékkal élőkre vonatkozó speciális rendelkezések...67 III. Mellékletek...67 IV. Függelékek Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi ideje /68

4 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. Általános rész Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban földgázelosztó) a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban MEH) által kiadott Működési Engedély alapján végzi tevékenységét. A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (továbbiakban GET), valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott rendeletek, így a 111/2003. (VII.29.) Kormányrendelet, és más jogszabályok, szabályzatok és működési engedély előírásainak megfelelően, az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban ÜKSZ) előírásainak figyelembevételével készítette el a földgázelosztó jelen Üzletszabályzatát (továbbiakban: üzletszabályzat), amely a MEH jóváhagyásával lép hatályba, azt alkalmazni kell a Földgázelosztó valamennyi szerződéses jogviszonyában, beleértve a jelen üzletszabályzat hatályba lépése előtt kötött és a hatályba lépés időpontjában lévő szerződéseket is. Ezzel egyidejűleg a TIGÁZ Zrt. által kidolgozott, a 365/2004. számú MEH határozattal jóváhagyott, többször módosított Üzletszabályzat hatályát veszti. Az Üzletszabályzat tartalmazza a földgázelosztó által nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait, szerződési feltételeit, a szerződésszegésre, a szerződés nélküli földgázvételezésre vonatkozó szabályokat és a szolgáltatás színvonalának, a fogyasztói igény kielégítésének részletes szabályait. Az Üzletszabályzat vonatkozik a földgázelosztó 2. sz. mellékletében felsorolt működési területére, valamint a Földgázelosztó földgázelosztási engedélyes szolgáltatásait, gázelosztó vezetékeinek és azok berendezéseinek kapacitását igénybevevő közüzemi szolgáltatókra, kereskedőkre, nyilvántartott feljogosított fogyasztókra, közüzemi fogyasztókra. A földgázelosztó az Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátja, térítés ellenében róla másolatot készít, valamint a honlapján hozzáférhetővé tesz. A földgázelosztó az Üzletszabályzatot a MEH jóváhagyásával bármikor módosítja, ha azt a jogszabályváltozások, hatósági előírások, vagy egyéb körülmények indokolttá teszik. Az Üzletszabályzat hatálya a hatályba lépése előtt megkötött, de hatályba lépésekor érvényben lévő jogviszonyokra is kiterjed. 4/68

5 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Fogalmi meghatározások A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (GET), a 49/2006. (III.10.) Kormány rendelettel módosított 111/2003. sz. kormány rendelet (továbbiakban: Vhr) és az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) szerinti fogalmi meghatározások: Alapvető eszköz: azon eszköz, illetve eszközök összessége, amely(ek) nélkül az engedélyes tevékenység nem végezhető. Bázis időszak: az előző év azonos fogyasztási időszaka. Betáplálási pont az elosztó rendszeren: A földgázelosztó vezetéknek az a pontja, amelyen keresztül a földgáz a földgázelosztó rendszerbe kerül, és ahol a földgázelosztási engedélyes a földgázt elosztásra átveszi. Egymáshoz kapcsolódó és két földgázelosztási engedélyes által üzemeltetett elosztóhálózat betáplálási pontja a földgázelosztási engedélyesek által meghatározott átadás-átvételi pont. Célvezeték: a földgáztermelőhöz, a föld alatti gáztárolóhoz, vagy a szállító-, illetve elosztóvezetékhez csatlakozó gázvezeték, amely a nem közüzemi szerződés alapján vételező feljogosított fogyasztó egy fogyasztási helyének ellátására szolgál. Csatlakozóvezeték: a fogyasztási hely telekhatárától a gázmérő főcsapjáig, vagy gázmérő hiányában a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. Egybefüggő telephely: a gázfogyasztó(k) tulajdonában, kezelésében, vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, illetve bérlemény, ahol a gázfogyasztó fogyasztói berendezése(i), továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), gázmérőhely(ek) vagy fogyasztói főcsap van. Egy telephely több fogyasztási helyet is tartalmazhat. Együttműködő földgázrendszer: az összekapcsolt szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló. Elosztás: földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a fogyasztóhoz. Elosztóvezeték: az a csővezeték a hozzá tartozó nyomásszabályozó berendezésekkel, amelyen keresztül a földgázt a propán- és butángázt, valamint ezek elegyét a fogyasztókhoz továbbítják, amelynek kezdőpontja a gázátadó állomások vagy a propán-butángáz tárolótelep kilépő pontja, végpontja a fogyasztási hely telekhatára, ideértve az ország határán kívül eső fogyasztási hely esetén a csővezeték Magyar Köztársaság területén lévő szakaszát is. Az elosztó vezeték alkotórészének minősülnek az elosztóvezeték üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések /távfelügyeleti, hírközlési, korrózióvédelem/, a távadat átvitelt biztosító szolgáltatás hozzáférési pontjáig. Az engedélyes tulajdonában lévő távadat átviteli eszközök az elosztó vezeték tartozékai. Előre fizető mérő: olyan fogyasztást mérő berendezés, amely a fogyasztás ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a földgázellátást. Elszámolási időszak: a szerződésben rögzített egymást követő két mérőleolvasás közötti időszak. 5/68

6 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Elszámolási mérés: az üzemi és kereskedelmi szabályzat szerint kialakított, a földgázforgalom hiteles mérésére szolgáló, a szállítói, tárolói, illetve az elosztói engedélyes felügyelete alatt működő rendszer. Eszközökkel való rendelkezés: kiterjed az engedélyesek alapvető eszközeinek eladására, átruházására, ajándékozására, bérbeadására, licencbe adására, kölcsönadására, jelzálogba adására, megterhelésére, az eszközök vagy azok egy része üzemeltetésének jogáról való lemondásra, vagy az üzemeltetés jogának átruházására, továbbá az alapvető eszközöket érintő bármely más teher vállalására, vagy azok harmadik személy által való megterhelésére. Feljogosított fogyasztó: az a fogyasztó, aki földgázigényét a saját választása szerint a közüzemi szolgáltatás keretei között, vagy a közüzemi szerződés felmondásával szabadon, kereskedelmi szerződés keretében elégíti ki. Fizető: adott fogyasztási helyen lévő fogyasztó gázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait (alapdíj, teljesítménydíj, stb.) számla ellenében kiegyenlítő természetes, vagy jogi személy. Fogyasztási hely: a gázfogyasztó tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan, ahol a fogyasztói berendezés, továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályzó, gázmérőhely vagy fogyasztói főcsap van. Fogyasztó: aki földgázt vagy propán- és butángázt, valamint ezek elegyét vezetéken keresztül saját felhasználás céljára vásárol. Fogyasztási időszak: a gázszámlán feltüntetett időszak. Fogyasztási igénybejelentés: az átvételre tervezett földgázmennyiségnek a közüzemi szolgáltató és a rendszer működése szempontjából meghatározó jelentőségű rendszerhasználó által lekötött kapacitás figyelembevételével a kiadási pontokra, az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rendnek megfelelően gáznapra történő megadása; Fogyasztói berendezés: a fogyasztói vezeték és a gázfogyasztó készülék, illetve gázfelhasználó technológiák, valamint azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. Fogyasztói főcsap: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény. Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka. Fogyasztói nyomásszabályozó: az a készülék, amely az elosztóvezetéken érkező gáz nyomását a fogyasztóval kötött szerződésben vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. 6/68

7 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Fogyasztói vezeték: a fogyasztó tulajdonában lévő vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól a gázfogyasztó készülékig terjed. Forráshiány: A földgázszállító rendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények meghaladják a forrás mennyiségét, és az együttműködő földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlya normál üzemmeneti intézkedésekkel nem biztosítható. Föld alatti gáztároló: az a besajtoló és kitermelő technológiai létesítménnyel ellátott természetes földtani szerkezet, amely földgáz tárolására alkalmas (a továbbiakban: gáztároló). Földgáz: természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, és bármely, a vonatkozó gázra az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajtákat is. Földgáz bértárolása: nem belföldi fogyasztó ellátása érdekében történő tárolás. Földgáz határon keresztüli szállítása: a földgáz behozatala és/vagy kivitele Magyarország határát átlépő szállítóvezetéken keresztül. Földgázmennyiségek elszámolása: a kereskedelmi megállapodások teljesítésének, a földgázellátás tényleges forgalmának, valamint a szállító-, az elosztóvezeték és a föld alatti gáztároló igénybevételének az üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglaltak szerinti dokumentálása. Földgázipari tevékenység: a földgáz vezetéken történő szállítása, elosztása, tárolása, kereskedelme, közüzemi nagykereskedelme, közüzemi szolgáltatása és a rendszerirányítás. Földgázipari vállalkozás: az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. c) pont] aki, illetve amely az e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytat. A vezetékes propán-, butángáz szolgáltató a tevékenység engedélyezésére és végzésére, a gázelosztó-vezeték és tartozékai létesítésére, az idegen ingatlan használatára és a műszakibiztonsági felügyeletre vonatkozó rendelkezések tekintetében földgázipari vállalkozásnak minősül. Földgáz-kereskedelem: földgáz rendszeres és ellenérték fejében történő, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése, kivéve a rendszerirányító engedélyes által, a rendszeregyensúly fenntartása érdekében történő földgázvásárlást és beszerzési áron történő értékesítést, továbbá a fogyasztó által vásárolt földgáznak a közüzemi szolgáltató hozzájárulásával a fogyasztási hely határán belülre történő értékesítését. Földgázszállítás: földgáznak szállítóvezetéken történő továbbítása. 7/68

8 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Földgázszállítási szerződés: a földgázszállítási engedélyes és egy kapacitásigénylő közötti olyan szerződés, amelyben a földgázszállítási engedélyes díjfizetés ellenében vállalja a szerződésben meghatározott szállító hálózati kapacitás folyamatos biztosítását a kapacitás igénylő részére meghatározott időtartamon keresztül. Földgáztárolás: földgáz tárolása földgáztárolóban. Földgáztároló: az a létesítmény, amelyet a tárolói működési engedélyesek földgáz készletezésére használnak. Ide tartozik a föld alatti gáztároló és a föld feletti gáztároló, kivéve a létesítménynek termelési célra igénybe vett, valamint a szállító-, elosztórendszerek üzemeltetését szolgáló részét és annak kapacitását. Földgáztároló névleges kapacitása: a tároló névleges kapacitását a következő jellemzők határozzák meg: a) mobil gázkészlet (az egy ciklus alatt maximálisan betárolható és kivehető gázmennyiség [Mm3/ciklus]); b) besajtoló kapacitás (besajtolási ciklusban egységnyi idő alatt betárolható maximális gázmennyiség [em3/óra]; c) kitárolási kapacitás (a kitárolási ciklusban egységnyi idő alatt kivehető maximális gázmennyiség [em3/óra]; Földgáztermelő: az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. c) pont], aki (amely) a Magyar Köztársaság területén földgázbányászati tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták előállítását üzletszerűen végzi. Független szakértő: olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amelynek tagja, alkalmazottja vagy megbízottja az általa, vizsgált területre vonatkozó megfelelő ismeretekkel, felsőfokú végzettséggel, illetve szakértői jogosultsággal rendelkezik, és azon ügyféllel, akinek az ügyében szakvéleményt ad, semmiféle jogi, szervezeti, gazdasági érdekeltségi, illetve a Prk ának b) pontja szerinti hozzátartozói viszonyban nem áll, illetve a szakvélemény tárgyát képező ügyben közreműködőként, ügyintézőként nem járt el. Gázátadó állomás: az a létesítmény, amely a szállítóvezetékről a gázt átadja, méri és az elosztáshoz szükséges nyomáscsökkentést végzi. A gázátadó állomás a szállítóvezeték alkotórésze. Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal, illetőleg ezek elegyeivel üzemeltetett készülék. Gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak. Gázhét: az adott hét hétfőn reggel 06:00-tól a következő hét hétfőn reggel 06:00-ig tartó időszak. Gázhónap: az adott naptári hónap 1-jén reggel 06:00-tól a következő naptári hónap 1-én reggel 06:00-ig tartó időszak. 8/68

9 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Gáznap: hazai betáplálási pontokon az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak. (A GTE ajánlásával egyezően). Gáztechnikai m3: Az a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és Pa nyomáson 1 köbméter (m3) térfogatot foglal el. Háztartási fogyasztó: egy vagy több fogyasztási helyet képező lakóépület, lakás vagy üdülő használója. Határon keresztüli földgázszállító-vezeték: azon földgázszállító-vezeték, amelynek kezdőpontja a Magyar Köztársaság határán kívül, végpontja azon belül, vagy kezdőpontja a Magyar Köztársaság határán belül, végpontja azon kívül van. Hosszú távra lekötött kapacitás: legalább két gázévre lekötött szállító-, elosztó- és tárolókapacitás. Hozzáférési jogosult: a GET 30. -ának (1)-(4) bekezdéseiben felsoroltak. Informatikai platform: a földgázpiac működését segítő adatbázis-rendszer, amelyet a rendszerhasználók és engedélyesek a hozzáférésre jogosultságuk alapján használnak. Integrált földgázipari vállalkozás: vertikálisan és horizontálisan integrált vállalkozás. a) Vertikálisan integrált vállalkozás: a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott olyan földgázipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, ahol az érintett vállalkozás (vállalkozáscsoport) a szállítás, rendszerirányítás, elosztás, tárolás közül legalább az egyik tevékenységre, és a földgáztermelés, földgáz közüzemi nagykereskedelem, földgáz közüzemi szolgáltatás és földgáz-kereskedelem közül is legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel. b) Horizontálisan integrált vállalkozás: olyan vállalkozás, amely a földgáztermelési, illetve e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek közül legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel, illetve más, nem földgázipari tevékenységet is folytat. Kapacitásigénylő: valamely rendszerüzemeltető engedélyeshez kapacitásigénylést benyújtó hozzáférési jogosult. Kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez (GET 7. ) elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja. Kapcsolt vállalkozás: A számvitelről szóló évi C. törvény 3. -a (2) bekezdésének 7. pontja szerinti vállalkozás. Kedvezményes időszak: minden év október 1. napját követő első leolvasástól számított 12 hónap. Kereskedő: olyan földgáz-kereskedelmi engedélyes, aki a GET 3. -ban meghatározott földgáz kereskedelmi tevékenységet folytat. 9/68

10 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Kiadási pont az elosztórendszeren: az a hálózati pont, amelyen a földgázt a földgázelosztási engedélyes fizikailag átadja a fogyasztónak, ill. megbízottjának, vagy más csatlakozó földgázelosztási engedélyesnek. Kiegyenlítő földgáz: adott gáznapon a hozzáférésre jogosultak által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a rendszerirányító által felhasznált földgázmennyiség. Kommunális fogyasztás: közcélokat szolgáló (oktatási, egészségügyi, közszolgáltatási, államigazgatási, önkormányzati stb.) intézmények földgázfelhasználása. Korlátozás: intézkedéssorozat a fogyasztás csökkentésére, melynek célja az együttműködő földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlyának helyreállítása. Az időszakos és kiegyenlítő fogyasztó fogyasztásának megszakítása nem minősül korlátozásnak. Korlátozási menetrend: a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott, a VHR 30. -nak megfelelő dokumentum, amely a rendszer használók lekötött teljesítményét a törvény szerinti korlátozási kategóriák szerinti bontásban tünteti fel. A korlátozási menetrend tartalmazza a korlátozás végrehajtásához szükséges adatokat. Kötbér: a szerződést biztosító mellék kötelem. Közüzemi fogyasztó: az a fogyasztó, aki a közüzemi szolgáltatótól, közüzemi szerződés alapján vételez földgázt. Közüzemi nagykereskedelem: olyan kereskedelem, amelyben a közüzemi nagykereskedő köteles a közüzemi szolgáltatói szerződés szerinti földgázellátásra. Közüzemi szolgáltatás: közüzemi szerződés alapján a fogyasztó szerződésben rögzített igénye szerint nyújtott gázszolgáltatás. Legkisebb költség: az engedélyezett tevékenység gyakorlásához szükséges és indokoltan felmerült ráfordítás. Lekötött kapacitás: szállító-, tároló- elosztó-rendszerek névleges kapacitásának az a része, amelyhez adott időszakra, az arra jogosultak hozzáférési jogot szereztek. Leágazó vezeték: az elosztó vezetéknek azon része, amely a fogyasztói főelzárótól, vagy ennek hiányában a telek határától az elosztó vezetéki elágazásig tart. Másodlagos kapacitás-kereskedelem: a hozzáférésre jogosultak által fel nem használt szállítói-, tárolói-, elosztói kapacitásoknak a rendszerirányító által az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározottak szerint történő újra értékesítése. Másodlagos tevékenység: a földgázipari vállalkozás engedélyköteles tevékenységén (GET 7. ), valamint a kapcsolódó tevékenységén kívüli minden, a létesítő okiratban megjelölt tevékenység. 10/68

11 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. MEH: Magyar Energia Hivatal. Mérlegkör: a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók azon csoportja, akik nevében és meghatalmazásával a mérlegkör felelős köt kapacitás lekötési és rendszerhasználati szerződést, és biztosítja a napi kereskedelmi egyensúlyt az ÜKSZ eljárási rendjének megfelelően. Mérlegkör felelős: a mérlegkört alkotó tagok által a mérlegkör vezetésével és képviseletével megbízott, illetve meghatalmazott mérlegkör tag, aki a mérlegkört alkotó tagok nevében jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, valamint elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket e rendelet, az ÜKSZ és a mérlegköri megállapodás részére megállapít. Napi szállítóvezetéki kapacitás: a rendszerirányító által meghatározott, adott gáznapra és adott betáplálási pontra vonatkozó, be illetve kitáplálási pontra vonatkozó kiszállítható földgázmennyiség. Napon belüli kereskedelem: a földgáz mennyiségeknek, valamint a szállítási és tárolási kapacitásoknak a tárgyi gáznapon belül történő kereskedelme, amely a nominálások és a valós igény közötti eltérés kiegyenlítése érdekében történik. Névleges kapacitás: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított időegység alatti maximális közegáram, amely az adott ponton a rendszer engedélyezett nyomásszintjén adott hőmérsékleten elszállítható. Nominálás: a hozzáférésre jogosult által az elosztói-, szállítói-, illetve tárolói engedélyesekkel kötött szerződésben rögzített mennyiség, illetve kapacitáslekötés alapján a betáplálási és kiadási pontokra az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rendben meghatározott földgázmennyiség, illetve teljesítmény-igény gáznapra történő megadása. Nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó: az, a kereskedelmi szerződés alapján saját felhasználásra földgázt vásárló feljogosított fogyasztó, akit a közüzemi szerződésének felmondását követően (új fogyasztó esetében a nélkül) a szállító vagy az elosztó a saját rendszerén nyilvántartásba vett. MKEH: Magyar Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága. OMSZ: Országos Meteorológiai Szolgálat. Opciós forrás: a hozzáférésre jogosultak által gáznapon a szállítórendszeri betáplálási pontokon felajánlott, és a rendszerirányító által a rendszeregyensúly megtartása érdekében igénybe vehető forrásváltoztatási lehetőség. Rendszerfelügyelet: az együttműködő földgázrendszer hosszú távú kapacitás- és fejlesztéstervezésének, valamint az ellátás biztonsági tevékenységnek versenysemleges, folyamatos és átlátható összehangolása. 11/68

12 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy elosztóhálózatba, illetve tárolóba földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. Rendszerhez való hozzáférés: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a tároló-rendszer kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó hozzáférésre jogosultak számára. Rendszerirányítás: az együttműködő földgázrendszer üzemvitelének, egyensúlyának versenysemleges, folyamatos és átlátható biztosítása és a karbantartás koordinálása. Részszámla: a bázis időszak fogyasztási adatai alapján meghatározott havi gázmennyiséget, illetve hőmennyiséget és a havi alapdíjat vagy teljesítménydíjat tartalmazó számlabizonylat. Rövid távra lekötött kapacitás: két gázévnél rövidebb időtartamra lekötött szállító-, elosztó- és tároló-kapacitás. Szabad kapacitás: a szállítói, a tárolói és az elosztói engedélyes által üzemeltetett szállító-, tároló-, illetve elosztó-rendszerek rendelkezésre álló névleges kapacitásának szerződéssel le nem kötött, a hozzáférésre jogosultak részére rendelkezésre álló további része. Szállító és elosztó rendszer névleges kapacitása: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított, adott belépési és kilépési pontokra vonatkozó, időegység alatt maximálisan átáramló gázmennyiség. Szállítóvezeték: az a csővezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja az országhatár, a termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állomások kilépő pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja. Szerződés nélküli vételezés: földgáz igénybevétele a vételezésre jogosító szerződés hiányában, nem értve ide azt az esetet, amikor a szerződés - külön jogszabály rendelkezésének értelmében - a szolgáltatás igénybevételével jött létre, és annak írásba foglalása a fogyasztónak nem felróható okból maradt el. Szervezett földgázpiac: a földgázkeresletet és -kínálatot nyilvánosan meghirdetett, előre meghatározott módon, helyen és időben koncentráló kereskedelmi forma. Támogatás: a fogyasztási időszakra vonatkozó, a gázdíj számlában, a számla bruttó összegéből levonásra kerülő Ft összeg, mellyel a rendelet hatálya alá tartozó fogyasztók gázfelhasználásából származó fizetési kötelezettségei csökkennek a felhasználás mennyiségétől függően. Tárkiolvasás: A gáztechnológiai rendszeren, illetve fogyasztónál telepített (hiteles, vizsgált) gázmennyiség mérő rendszer számítóművének belső memóriájából (tár terület) történő, különböző mérési időszakokra (óra, nap, hónap) vonatkozó adatok elektronikus kimásolása (kiolvasása), vizuálisan (megjelenítő felületen-display), vagy szoftveresen (szabványos csatlakozó felületen). 12/68

13 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Telephelyi fogyasztó: a telephelyi vezetéken földgázt vételező, a telephelyi vezeték engedélyese által földgázzal ellátott felhasználó, valamint a telephelyi vezetékes szolgáltatásban részesített közüzemi és nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó. Telephelyi vezeték: az egybefüggő telephelyen belül lévő fogyasztók földgázellátását szolgáló telephelyen belüli vezeték. Település: az a belterületi egység, amelynek területén találhatók a helység igazgatási szervei és általában az ellátó intézmények többsége. A településhez tartozik mindaz a belterületi rész, amely nem tartozik a Központi Statisztikai Hivatal által évente kiadott, A Magyar Köztársaság Helységnévtára (a továbbiakban: helységnévtár) kiadványban, sem az adott településnél nevesített egyéb belterülethez, sem a nevesített külterülethez. Településrész: a helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület. Terület: a helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal, számokkal azonosított földrészlet. Tranzit: a szállítóvezeték-hálózaton végzett földgázszállítás, amely az Európai Gazdasági Térség legalább egy tagállamának határát átlépi, és kezdő- vagy végpontja az Európai Gazdasági Térség határán kívül van. Újranominálás: a nominálásnak az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rend szerint történő módosítása; Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ): az együttműködő földgázrendszert működtető engedélyesek és rendszerhasználók viszonyát szabályozó, az engedélyesek által kötelezően elkészítendő szabályzat. Üzemzavar: Az összekapcsolt földgázszállító, gáztároló, elosztói és gáztermelő rendszer tervszerű (normál) üzemállapotától való mindennemű, meghatározott mértéket meghaladó eltérés. Üzletszabályzat: az engedélyesek által elkészítendő, az engedélyesek és fogyasztóik közötti jogviszonyt rendező szabályzat. Vásárolt kapacitás (az elosztórendszer átadás-átvételi pontján): a fogyasztó rendelkezésére álló olyan kapacitás, amelyet hálózatfejlesztéssel, beruházási hozzájárulással, vagy csatlakozási díj megfizetésével vásárolt meg, vagy egyéb igazolt módon szerzett meg az adott átadás-átvételi pontra. Végszámla (elszámolói számla): az elszámolási időszak alatt vételezett gázmennyiség ellenértékét és egyéb díjakat (alapdíjak, teljesítménydíj stb.) tartalmazó elszámolási bizonylat, amelyben figyelembe veszik az ezen időszak alatt kibocsátott és kifizetett részszámlákat. 13/68

14 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása A gázelosztás és gázszolgáltatás terén több mint ötven évre - egyes városokban több mint 100 évre - visszatekintő hagyomány és tapasztalat birtokában társaságunk, több mint 1,16 millió gázfogyasztónak juttatja el a földgázt a 2. sz. mellékletben szereplő területekre és biztosítja e korszerű, környezetkímélő energiahordozót a felhasználók részére. A földgázelosztó az alábbi főbb tevékenységek ellátásáról gondoskodik: - földgáz elosztás, - gázelosztó hálózat üzemeltetés, - gázelosztó hálózat fejlesztés, - gázelosztó hálózat karbantartás, - üzemzavar elhárítás. A Földgázelosztó tevékenységi köreit az Alapító Okirat tartalmazza. A külső környezettel való kapcsolata: A földgázelosztó kapcsolatot tart az elosztói engedélye alapján ellátott feladatai és tevékenysége vonatkozásában az illetékes hatóságokkal és engedélyesekkel. a) felettes szervekkel való kapcsolat; A földgázelosztó hatósági felügyeletét a Magyar Energia Hivatal (1081. Budapest, Köztársaság tér 7.) látja el. A Magyar Energia Hivatal olyan országos hatáskörű közigazgatási szerv, amely hatáskörét a földgázellátással kapcsolatban a GET tartalmazza. A Magyar Energia Hivatal kivizsgálja a fogyasztói panaszokat, dönt a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos vitás ügyekben és együttműködik a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szerveivel. A földgázelosztó tevékenységéhez a vezetékes földgáz továbbítására használt gázelosztó hálózat műszaki biztonsági felügyeletét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1051 Budapest, Arany János u. 25.) területileg illetékes szervei, a területi Bányakapitányságok látják el. b) fogyasztók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése a fogyasztói irodában, szerelők elérhetősége, stb.). A Földgázelosztó működési területe a működési engedély alapján az Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében található A földgázelosztó együttműködik továbbá más helyi és országos hatáskörű szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal olyan módon és körben, mint ahogy azt számára a 14/68

15 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, működési engedélye előírják. A földgázelosztó rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi és országos érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, társszervezetekkel azért, hogy - a fogyasztót érintő kérdésekben megismerje véleményüket - tájékoztassa őket tervezett intézkedésekről - tájékoztatást adjon az érdekképviseletek által továbbított panaszok, fogyasztói bejelentések kivizsgálásának eredményéről Az érdekképviseleti szervek főbb adatait, elérhetőségeit az Üzletszabályzat 9 sz. melléklete tartalmazza. 1. Általános biztonsági előírások: II. Az engedélyes tevékenységei 1.1. Fogyasztók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések; A földgázelosztó a évi XLII. törvény és a végrehajtására kiadott 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a MEH által kiadott működési engedély, az ÜKSZ, az érvényben lévő jogszabályok, valamint a rendszerhasználókkal kötött szerződések szerint végzi tevékenységét. A földgázelosztó feladatai elvégzéséhez rendelkezik: - anyagi és tárgyi feltételekkel, - szervezetekkel és szakember állománnyal, - tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel, - rövid és hosszú távú fejlesztési elképzelésekkel, - MBH által auditált minőségirányítási rendszerrel, melyek garantálják a rendszerhasználók biztonságos kiszolgálását Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Adatvédelemre vonatkozó alapfogalmak - Adatvédelmi törvény: a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. Törvény (a továbbiakban Avtv.) - Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. - Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további 15/68

16 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA felhasználásuk megakadályozása is. - Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. - Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. - Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. - Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. - Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. - Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészében automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése - Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges Az adatvédelem alapelvei, célja Az adatvédelem körében a földgázelosztó, mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy meghatározza az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó (fogyasztói) személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a fogyasztói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. A fogyasztó személyes adatai kezelésének alapvető célja: a fogyasztó részére a földgáz szolgáltatás elérhetővé tétele, a fogyasztó által igénybevett szolgáltatások ellenértékének kiszámlázása, a kiszámlázott, de be nem fizetett ellenérték beszedése, behajtása, a kiszámlázott és befizetett díjak, valamint a díjszámítás helyességének ellenőrzése, és további intézkedések megtétele. A földgázelosztó tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli A fogyasztók személyes adatainak kezelése A földgázelosztó a bejelentett földgázigény kielégítése, a fogyasztók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése valamint a fogyasztói szerződések figyelemmel kísérése céljából a szerződésekben meghatározott adatokon túl, a következő adatokat kezeli: a fogyasztó azonosítója, 16/68

17 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA vételezés időpontja, tartama, vételezés mennyisége, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, a közüzemi szerződés felmondásának eseményei, minden egyéb olyan adat, amelyet a közüzemi szerződés tartalmaz, illetve amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges A személyes adatok kezelésének főbb esetei Adatfeldolgozás, adattovábbítás gázmérő leolvasás, kezelés számlakészítés; fogyasztó felszólítása számlatartozásának rendezésére; fogyasztó értesítése; fogyasztói elégedettség vizsgálata, közvélemény kutatás; számlabehajtással kapcsolatos tevékenységek; nemzetbiztonsági, honvédelmi, közbiztonsági, nyomozó szervek, bíróság és közigazgatási szervek megkeresése; telefonos ügyfélszolgálat rögzített hívásai; minden olyan egyéb eset, mely a pontban rögzített célokkal összhangban van. A fogyasztó személyes adatai átadhatók adatfeldolgozás céljából, illetve - a fogyasztó előzetes jóváhagyásával - hozzáférhetővé tehetők (adattovábbítás): - azoknak, akik a Földgázelosztó megbízása alapján, a leolvasást, a számlázást, a követelések kezelését, az ellenőrzést, a kivitelezést illetve az ügyfél-tájékoztatást végzik, ügyfélszolgálati feladatokat ellátnak, illetve e feladatokban közreműködnek; - a számlázási és elszámolási jogviták rendezésére a földgázelosztó megbízása alapján jogi képviselő valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére; - a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak,, bíróságnak és közigazgatási szervek jogszerű megkeresése esetén; - a Magyar Energia Hivatalnak azon adatok, amelyek a szolgáltatásra, vételezésre vonatkoznak; - közvélemény (fogyasztói elégedettség) kutatás céljából közvélemény kutató cégeknek; A jelen pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre a földgázelosztóval azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik Az adatok kezelésének határideje A fogyasztóhoz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, a földgázelosztó a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló 17/68

18 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések A földgázelosztó a hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat a pontban foglaltak kivételével - harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg a fogyasztó kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. A fogyasztó a csatlakozási szerződés aláírásával az feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a földgázelosztó a szükséges fogyasztói adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére fogyasztói azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. A közüzemi szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot működtet melyben földgázelosztóval kötött megállapodás alapján ellátásra kerülnek az elosztói engedélyes ilyen jellegű feladatai is. A telefonos ügyfélszolgálathoz érkező hívások közül nem indokolt mindegyiket rögzíteni. A hívásrögzítés elmaradhat azokban az esetekben, amikor az ügyfél kizárólag általános, konkrét személyhez nem köthető információkat kér. Elengedhetetlen azonban azoknak a hívásoknak a rögzítése, amelyek az ügyfél, illetve a betelefonáló személy jogához, jogos érdekét érintő kérdéshez kötődnek, A telefonos ügyfélszolgálat menürendszerét úgy alakítjuk ki, hogy az ügyfelek számára egyértelműen különválasztható legyen a rögzített, illetve a rögzítést nem igénylő hívások köre. Az Avtv. szerint a hangfelvétel készítése és tárolása adatkezelésnek számít. Az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását be kell szerezni. A hozzájárulás megadásának szükségszerű feltétele, az ügyfelek tájékoztatása az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítéséről. Amennyiben a tájékoztatást követően az ügyfél a kapcsolatot fenntartja, úgy hozzájárul a hanganyag rögzítéséhez. A rögzített hanganyagokat mind a közüzem mind az elosztói engedélyes védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A rögzítet hívások hanganyagában a hangfelvétel egy esetleges jogvita esetén 1 évig visszakereshető. A visszakereséshez elegendő a fogyasztó azonosítójának és a hívás témájának és időpontjának ismerete. A hívó személy jogosult megismerni (visszahallgatni) az ügyintézővel folytatott beszélgetésről készült felvételt, illetve a felvételről másolatot kérhet. Az adatkezelő csak az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig kezelheti a hangfelvételeket. A tipikusan határozatlan időre kötött általános közüzemi szerződések esetén a hanganyagok legkevesebb két évig tárolásra kerülnek. Amennyiben az adatkezelés céljára tekintettel az adatok tárolása már nem szükséges, a felvételeket törölni kell. A földgázelosztó mindent megtesz az általa kezelt fogyasztói személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyén adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. 18/68

19 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A földgázelosztó adatbiztonságra vonatkozó részletes eljárásait a belső adatkezelési szabályzata tartalmazza A fogyasztó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai A fogyasztó jogosult: a) tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni, b) adatainak helyesbítését kérni. Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást. Az elosztó a fogyasztó részére a személyes, illetőleg számlázási adataiba való a betekintés lehetőségét biztosítja Az adatvédelmi felelős A földgázelosztó adatvédelmi felelősének nevét, beosztását, elérhetőségét az adatvédelmi szabályzat rögzíti. Ezen információkat a fogyasztó az ügyfélszolgálaton megismerheti A fogyasztó jogorvoslati lehetősége A fogyasztó, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabálynak megfelelő adatkezelések kivételével - törlését. Amennyiben ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben a fogyasztó az adatvédelmi biztos eljárását kezdeményezheti. A fogyasztó jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések A földgázelosztó stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az környezetvédelmi előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A földgázelosztó környezetvédelmi tevékenysége beépült a minőségirányítási rendszerbe, így folyamatleírások és munkautasítások szabályozzák a környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. A Környezetvédelmi Utasítások összefoglalják mindazokat a környezetvédelmi követelményeket, melyek elengedhetetlenek a gázszolgáltatási tevékenység elvégzése során. 19/68

20 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A minőségpolitika szerves részét képezi a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő technológiák alkalmazása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A földgázelosztást érintő minden vállalkozási szerződés pályázati feltételeinek része a környezetvédelmi és kémiai biztonság előírásainak megkövetelése, betartása és a hatósági engedélyek megléte. A környezetvédelem és a kémiai biztonság követelményeit, feltételeit úgy határozzuk meg, hogy azok a saját munkavállalóinkra, valamint a földgázelosztó ellátási területén vállalkozási szerződés alapján munkát végző szervezetekre, illetve azok munkavállalóira egyaránt vonatkozzanak. A gázellátási tervek engedélyezésénél érvényesítjük a környezetvédelmi előírások betartását. A környezetvédelmi hatóság által meghatározott kibocsátási határértékek követelményeit kielégítő terveket engedélyezzük a tervjóváhagyás során, és betartjuk saját létesítményeink esetében is. A tevékenységünk végzése során rendszeresen ellenőrizzük a környezetvédelmi előírások érvényesülését. A környezetvédelmi tevékenységeink legfontosabb céljai: a munkahelyek, telephelyek és a települési környezet megóvása, a tevékenységhez szükséges földterületek környezetkímélő igénybevétele, a környezetszennyezés megelőzése, bekövetkezett üzemzavarok, környezeti szennyeződések mielőbbi megszüntetése, a környezetre veszélyes szennyeződések, ártalmak és károsodások okainak feltárása, a fejlesztések olyan irányú megvalósítása, hogy a legkisebb környezeti terhelést váltsa ki, energiatakarékossági programok a környezeti terhelés csökkentésére, teljes körű hulladékgazdálkodás megvalósítása, a munkavállalók rendszeres környezetvédelmi képzése. Mindezek megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a környezetvédelmi felügyelőségekkel, az érintett önkormányzatokkal, szakhatóságokkal. Járműparkunkat és munkagépeinket úgy fejlesztjük és üzemeltetjük, hogy azok a technika jelenlegi színvonalán gazdaságosan elérhető legalacsonyabb környezeti terhelést okozzák. Tevékenységünk végzése közben gondoskodunk az élővilág, a vizek, a levegő, a termőtalaj védelméről, illetőleg fontos szerepet kap a zaj elleni védelem, a hulladékgazdálkodás, és az épített környezet valamint az energiatakarékos környezetkímélő technológiák és berendezések üzemeltetése. 20/68

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Hatályos: szeptember 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I.

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I. 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Ózd, 2015. április 30. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGŐ KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel.

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 6205/2015.

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. június 25., szerda 73. szám Ára: 1400, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2003: XLII. tv. A földgázellátásról.......................................

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...5

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról módosítva 2011.07.01-én a 2011. évi XXIX. törvény alapján 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

~igáz-dlso FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA. Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

~igáz-dlso FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA. Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság ~igáz-dlso TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2013. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1 Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21.

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21. PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. november 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom meghatározások,

Részletesebben

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!! !!! MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!!!!! MAGÁZ!MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ!KFT! 2014! /BENYÚJTVA2014.NOV.15./! 2014. 11. 15. 1 MAGÁZELOSZTÓIÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 4 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2011. január 31. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2008. évi XL. tv. a földgázellátásról... 218 2008.

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

2005. évi LXIII. törvény. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról

2005. évi LXIII. törvény. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról 2005. évi LXIII. törvény a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról Az Országgyűlés a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja: 1.

Részletesebben

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Kivonat Lezárva 2014. június 28. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 2. (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed a) a földgáz vezetéken

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és Függelékekkel Dunaújváros, 2015. november 27. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatüzletszabályzat 1 Stílusdefiníció: Címsor 1: Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: I, II, III, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Jobb oldalt + Igazítás:

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Kiadja: MAGYAR ENERGIA HIVATAL 2004. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 6 1.2. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/116 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2009. május 11. Budapest, 2009.05.11. Készítette: Global NRG Zrt. oldalszám: 2/76 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. FÜGGELÉK

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. FÜGGELÉK III/4. FÜGGELÉK Egyetemes szolgáltatás minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása Szolgáltatási mutató I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA Előírt normaérték 1. Új egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLATA... 21 2. a) Felettes szervekkel való kapcsolat... 21 2. b) Felhasználók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1 M AGÁZ EL OSZTÓI Ü ZL ETS ZABÁL YZAT 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

T/15819. számú. törvényjavaslat. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról

T/15819. számú. törvényjavaslat. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15819. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról Előadó: dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Budapest, 2005. április

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A MEH 751/2012. számú határozatának kötelezéseivel egységes

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 5900/2015.

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre. 1.2. Fogalmi meghatározások. 1.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12. 2015. május 12. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2016. január 1 / 157 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, július 11.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, július 11. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2016. július 11. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA...7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...7

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7.

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7. Új alapokon az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat Tajti Péter ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató Visegrád, 2010. április 7. Változás oka 2008

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 m3/h fogyasztást nem meghaladó fogyasztók részére I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben