TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLATA a) Felettes szervekkel való kapcsolat b) Felhasználók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése a ügyfélszolgálati irodában, szerelők elérhetősége, stb.) ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK a) Felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések b) Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok c) A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK a) A felhasználói elégedettségi vizsgálat bemutatása b) A szolgáltatás színvonalának mutatói, és biztosításának eljárásrendje c) Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői d) A forgalmazott gáz minőségi előírásai e) A gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK a) A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek b) A földgázelosztó által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert c) Az alkalmazott fogyasztásmérő berendezés mérőteljesítményére és a fogyasztó nyomásszabályozóra vonatkozó műszaki követelmények, valamint fogyasztásmérő berendezés cseréjének eljárási és formai feltételei d) A földgáz mennyisége mellett szükséges egyéb jellemzők mérési adatainak képzése és a mérési adatok közreadása A FELHASZNÁLÓI IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉNEK MÓDJAI ÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI a) Az igény kielégítés feltételei, a felhasználóval kötött csatlakozási szerződés mintája, tartalmi elemei b) Az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai c) Az igénylőtől az igénybejelentéssel összefüggésben kért adatok, dokumentumok felsorolása, és azok benyújtásának módja d) Ajánlattételi kötelezettség, az ajánlat feltételei és az elmulasztásának következményei e) A felhasználó személyében történt változás esetén alkalmazott eljárás f) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés készítése, átalakítása, vagy megszüntetése esetén készült kiviteli terv műszaki-biztonsági felülvizsgálatának eljárás, díjai g) Bekapcsolás h) A földgázelosztásból történő kikapcsolás rendje A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELOSZTÓ ÁLTAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSEKHEZ a) Általános szerződési feltételek, különösen a felek jogai és kötelezettségei b) Szerződés típusok c) Egyedi feltételek kezelése d) Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok da) Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség és eljárásrend üzemzavar és 2

3 korlátozás esetén db) Az értesítési kötelezettség ideje, módja, értesítés a szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó által végzett előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés időpontjáról, várható időtartamáról dc) Az értesítés elmaradásának következményei dd) A felek együttműködése a helyreállítás érdekében de) A földgázelosztás szüneteltetése kezdeményezésének módja e) Az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje f) A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények g) A csatlakozásért fizetendő díj, mértéke és számításainak részletes szabályai h) Mennyiségi elszámolás és fizetési előírások ha) A fogyasztásmérő berendezések leolvasásának gyakorisága hb) Az elszámolás alapja, időszaka és rendje hc) Jogszabályban vagy a Hivatal által meghatározott ár, annak alkalmazási feltételei és az árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai hd) A mérés és elszámolás során alkalmazott számítások részletes szabályai he) A számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje hf) A kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje hg) A választható fizetési módok hh) A választható fizetési határidők hi) A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók i) A fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás feltételei SZERZŐDÉSSZEGÉSRE, SZABÁLYTALAN ÉS SZERZŐDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK a) A szerződésszegés esetei b) Az egyes szerződésszegések esetei, valamint azok szankciói és következményei c) A szerződésszerű állapot helyreállítása d) Szerződés nélküli vételezés és jogkövetkezményei e) A szabálytalan vételezés esetei és jogkövetkezményei, valamint a szabálytalan vételezés esetén lefolytatott vizsgálat eljárási és formai feltételei A PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJE a) A beérkező panaszok rögzítése, archiválása b) A szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása c) Érdemi válaszadási határidő d) A válaszadási határidő elmulasztásának következményei ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK, EGYÉB ELÉRHETŐSÉGEK a) Állandó ügyfélszolgálati irodákban ellátott feladatok b) Ügyfélszolgálati fiókirodákban ellátott feladatok c) Az ügyfélszolgálatok elérhetősége VITARENDEZÉS, ÉRTESÍTÉSEK a) Irányadó jogszabályok megjelölése b) Bírósági kikötések c) Kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja A VÉDENDŐ FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA a) Az engedélyes által végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások felsorolása

4 13. b)az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köre és díja 129 II/1. II/2. II/3. II/4. II/5. II/6. II/7. II/8. II/9. II. Mellékletek A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai. Ügyfélszolgálati irodák felsorolása, azok nyitva tartása. Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetőségek. A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek. Szerződésminták. A korlátozási sorrend. Kötbértábla. Garantált Szolgáltatások. III. Függelékek III/1. A társaság szervezeti felépítése. III/2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások. III/3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása. III/4. A társasági azonosító bemutatása. III/5. Gázveszteség számítás vezetékszakítás esetén. III/6. Kiegészítő szolgáltatások díja. III/7. Nyilatkozat. III/8. Garantált Szolgáltatások eljárásrendje. III/9. Jegyzőkönyv ténymegállapításról. 4

5 1. Általános rész i) Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: földgázelosztó, engedélyes vagy TIGÁZ-DSO Kft.) a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: MEH, Hivatal) földgáz elosztására vonatkozó működési engedély tárgyában kiadott határozata alapján végzi földgázelosztói tevékenységét. A földgázelosztó a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (továbbiakban: GET), valamint a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.), továbbá más vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és a földgázelosztási működési engedély előírásainak megfelelően készítette el az Földgázelosztási Üzletszabályzatát (továbbiakban: Üzletszabályzat). A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat - figyelemmel a GET, valamint a Vhr. rendelkezéseire a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával július 01. napjától lép hatályba. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat hatálya a hatályba lépése előtt megkötött, de hatályba lépésekor érvényben lévő jogviszonyokra is kiterjed, azt alkalmazni kell a földgázelosztó valamennyi szerződéses jogviszonyában, beleértve a jelen Üzletszabályzat hatályba lépése előtt kötött illetve a hatályba lépés időpontjában meglévő szerződéseket is. Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzata helyébe jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Földgázelosztási Üzletszabályzat lép. A TIGÁZ-DSO Kft. területi illetékességi körébe tartozik a GET szerinti minden olyan település, településrész, terület, amely gázellátására a Magyar Energia Hivatal földgázelosztási működési engedélyt adott, vagy a későbbiek során ad. A jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed a földgázelosztó földgázelosztási engedélyes szolgáltatásait, gázelosztó vezetékeinek és azok berendezéseinek kapacitását igénybevevő egyetemes szolgáltatóra, földgázkereskedőre, továbbá a felhasználókra. Az Üzletszabályzat tartalmazza a földgázelosztó által nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait, szerződési feltételeit, a szerződésszegésre, a szabálytalan és szerződés nélküli földgázvételezésre vonatkozó szabályokat, továbbá a szolgáltatás színvonalának és a felhasználói igény kielégítésének részletes szabályait. 5

6 A földgázelosztó az Üzletszabályzatot a MEH jóváhagyásával módosíthatja, amennyiben azt a jogszabályváltozások, hatósági előírások, vagy egyéb körülmények indokolttá teszik. A földgázelosztó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatát mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel - az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátja, térítés ellenében róla másolatot készít, valamint a honlapján hozzáférhetővé teszi. ii) Fogalmi meghatározások Jelen felsorolásban nem szereplő fogalmakat a GET -ben, valamint a Vhr.- ben foglaltak szerint kell értelmezni. Általános szerződési feltételek: általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az általános szerződési feltételek módosulásának tényéről és tartalmáról a földgázelosztó a jelen Üzletszabályzat módosítására irányadó GET és Vhr. rendelkezések, valamint a Ptk.- nak az általános szerződési feltételek megváltozására vonatkozó rendelkezései figyelembe vételével - köteles tájékoztatni a felhasználót. Átalánydíjas felhasználó: olyan lakossági fogyasztó, aki csak főzési célra vételez, akinél nincs felszerelve fogyasztásmérő berendezés és ezért a földgáz-fogyasztása a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló jogszabályban előírtak szerint kerül megállapításra. Bázis időszak: az előző év azonos fogyasztási időszaka. Betáplálási pont a földgázelosztó rendszeren: a földgázelosztó vezetéknek az a pontja, amelyen keresztül a földgáz a földgázelosztó rendszerbe kerül, és ahol a földgázelosztó a földgázt elosztásra átveszi. Egymáshoz kapcsolódó és két földgázelosztó által üzemeltetett elosztóhálózat betáplálási pontja a földgázelosztó által meghatározott átadás-átvételi pont. Célvezeték: a földgáztermelőhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál. 6

7 Csatlakozási díj:a csatlakozási jog, illetve a vásárolt kapacitás mint vagyoni értékű jog megszerzéséért fizetendő díj. Csatlakozási szerződés: a földgázelosztó és a leendő felhasználó, vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a felhasználók és a földgáztermelők elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, a vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit. Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. Egybefüggő telephely: a gázfelhasználó(k) tulajdonában, kezelésében, vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, illetve bérlemény, ahol a gázfelhasználók felhasználói berendezése(i), és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), a gázmérőhely(ek) vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat. Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, a GETben és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott szolgáltatások értékesítése. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó: a lakossági fogyasztó, és a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó. Együttműködő földgázrendszer: az összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló, valamint a részleges szigetüzem. Ellátás biztonsági szint: a földgázellátásnak a Vhr.- ben meghatározott felkészülési feltételei, amelyek mértékéig a felhasználók földgázellátása rendkívüli intézkedések nélkül még biztosítható. Elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót és a 20 m 3 /h vagy 20 m 3 /h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgáz kereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak, és az ilyen gázmérővel rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie. Elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a gázmérővel nem rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, és a gázmérővel nem rendelkező felhasználót ellátó földgáz 7

8 kereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak a szerződési időszakra vonatkozóan az elosztóvezeték használatáért a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 1. számú melléklete szerinti földgáz hőmennyisége (MJ) alapján kell fizetnie. Elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, valamint az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználót ellátó földgáz kereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak a földgáz mennyiség hőmenynyiségre átszámított értékéért (MJ) kell fizetnie. Elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgáz kereskedőnek és a MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgáz kereskedőnek, a felhasználó részére lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetni, valamint az ilyen kapacitás-lekötéssel rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie. Elosztóhálózat - használati szerződés: a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött szerződés, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja. Elosztói engedélyes: az önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a meghatározott településrészen, településen (településeken), területen a földgáz elosztására engedélyt kapott. Elosztóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig Magyarország államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára. Előre fizető mérő: olyan, kártyaolvasó elektronikával és beépített elzáró szerelvénnyel (szelep) ellátott fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgázvételezést, valamint a feltöltött mennyiség elfogyasztását követően - a szelep segítségével -, a felhasználási helyen, a következő feltöltésig automatikusan megszünteti a gáz betáplálását. Elszámolási időszak: a szerződésben megállapított, az elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak. 8

9 Elszámolási mérés: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított a rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi szabályok szerinti mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása. Elszámoló számla: a földgáz-kereskedelmi szerződés időtartama alatt, az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállásán alapuló számla. Engedélyesi jogi zár: a földgázelosztó tulajdonában lévő, a felhasználási helyen felszerelt olyan eszközök, jelzések amelyek védik vagy jelzik a nyomásszabályzón, a fogyasztásmérő berendezéseken vagy egyéb helyeken a jogtalan beavatkozásokat. Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van. Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol. Felhasználói beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó engedélyessel fennálló, földgáz-kereskedelemmel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a felhasználót érintő igény elintézésére irányul. Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. Fogyasztásmérő-berendezés: az a hitelesített mérőeszköz - tartozékaival együtt - amely az elfogyasztott gázmennyiség mérésére szolgál. Fogyasztói főcsap: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka. Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka. Felhasználói nyomásszabályozó: az a készülék, amely a földgáz-elosztóvezetéken érkező gáz nyomását a felhasználóval kötött szerződésben vagy szabványban meghatáro- 9

10 zott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól a gázfogyasztó készülékig terjed. Fogyatékkal élő fogyasztó: a GET alkalmazásában a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti. Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, és bármely, a GET szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a GET pontja szerinti gázfajtákat is. Forrásoldali kapacitás: a felhasználó napi csúcskihasználási óraszámának (óra/nap) és a kiadási ponti kapacitásigénynek (MJ/óra) a szorzata. Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz. Földgázipari vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 685. c.) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi vállalkozás és annak belföldön bejegyzett fióktelepe, amely legalább egy földgázipari tevékenységet folytat. Földgáz-kereskedelem: a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése. Garantált Szolgáltatások: az egyedi felhasználókat érintő minőségi mutatók (minimális minőségi követelmények, elvárt színvonal), melyeket az engedélyes az üzletszabályzatában szerepeltet, és amelyek nem teljesítése esetén kötbért fizet az érintett felhasználónak. Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a földgázelosztáshoz szükséges nyomáscsökkentés történik. 10

11 Gázellátó rendszer: a gázelosztó vezeték, a csatlakozó vezeték, a fogyasztói vezeték és a felhasználói berendezés együttesen. Gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak. Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal, és ezek elegyeivel üzemeltetett készülék. Gázhónap: adott naptári hónap adott napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap azon napján reggel 06:00-ig, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. Gáznap: az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak. Gáztechnikai m 3 : Az a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és Pa nyomáson 1 köbméter (m 3 ) térfogatot foglal el. GESZ: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, a Földgázelosztási Szabályzat. Havária: az a súlyos üzemzavar (pl. létesítményekben bekövetkezett törés, felszakadás, kilyukadás, tűz, robbanás), amely miatt a közúti, vasúti forgalmat korlátozni kell, lakóterületet kell kiüríteni, továbbá, ha az a környezet (víz, talaj, stb.) jelentős szennyezését okozza, vagy ha a szállító/elosztóvezetéken a szállítás/elosztás, vagy a tároló üzemképessége tekintet nélkül annak időtartamára megszűnik, és melynek következtében a szerződésekben vállalt szolgáltatások nem biztosíthatók. Hidraulikai egyensúly: az együttműködő földgázrendszer azon állapota, amikor minden ponton biztosított a működéshez szükséges nyomásérték. Hosszú távra lekötött kapacitás: egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra szerződéssel lekötött szállítási rendszerüzemeltetői, elosztó- és tároló kapacitás. Igénybejelentés: a felhasználó, jelen Üzletszabályzat 6. pontjában meghatározott formában, dokumentált módon tett új, illetve többlet kapacitásigényének bejelentése. 11

12 Informatikai platform: a földgázpiac működését segítő adatbázis-rendszer, amelyet a rendszerhasználók és engedélyesek a hozzáférésre jogosultságuk alapján használnak. Jogos reklamáció, vagy panasz: olyan reklamáció vagy panasz, amely alapján az engedélyes a felhasználó kérésének helyt ad, és intézkedik a reklamáció, vagy a panasz okának megszüntetése érdekében. Kapacitáslekötési szerződés: az a szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- vagy elosztóvezeték, illetve a földgáztároló kapacitását leköti. Kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja. Kereskedelmi egyensúly: az az egyensúlyi állapot, amikor az adott gáznapon a rendszerhasználó által az együttműködő földgázrendszerbe betáplált és onnan vételezett földgáz mennyisége megegyezik. Kiadási pont a földgáz-elosztórendszeren: az a hálózati pont, amelyen a földgáz elosztása a földgáz-elosztórendszeren véget ér és a földgázelosztó a rendszerhasználatra jogosultnak vagy a másik rendszerüzemeltető engedélyesnek átadja. Kiegyensúlyozó földgáz: adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a szállítási rendszerüzemeltető által felhasznált földgázmennyiség. Korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható vagy helyreállítható legyen. Kötbér: a szerződést biztosító mellékkötelem. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma 12

13 meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Lekötött kapacitás: az elosztóvezeték kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználó kapacitás-lekötési szerződéssel leköt, és amely a Vhr. -ben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában. Leágazó vezeték: a földgázelosztó vezetéknek azon része, amely a fogyasztói főelzárótól, vagy ennek hiányában a telek határától a földgázelosztó vezetéki elágazásig tart. Másodlagos kapacitás kereskedelem: a rendszerhasználók által lekötött, de fel nem használt szállítási rendszerüzemeltetői, tárolói, elosztói kapacitásoknak az ÜKSZ- ben maghatározottak szerint történő továbbértékesítése. MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Megkeresés: Az engedélyeshez, egyetemes szolgáltatóhoz érkező bejelentések. Mérési rendszer névleges teljesítménye: Ha a fogyasztásmérő berendezések (k) 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba van(nak) beépítve, a földgázelosztó jogosult a fogyasztásmérő berendezés(ek) névleges (össz)teljesítményét gáztechnikai normál állapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi értékként a fogyasztásmérő berendezés (ek)nél mért üzemi nyomás átlagát, illetve a forgalmazott gáz hőmérsékletének átlagát kell figyelembe venni. Minimális minőségi követelmény: az engedélyes tevékenységei vonatkozásában a GET 127. l) pontja és a Vhr (1) bekezdése alapján a TIGÁZ- DSO Kft. Üzletszabályzatának 4.c) bekezdése szerint meghatározott követelmények. MKEH: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Napfok szám: a fűtési küszöbérték alatti hőmérsékleteknek, a fűtési időszak hidegmenynyiségével arányos, az ÜKSZ szerint meghatározott értéke. Névleges kapacitás: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított maximális közegáram gáztechnikai normálállapotban kifejezett m 3 -ben, amely időegység alatt az adott 13

14 ponton szállítható. NFH: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Nominálás: a rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása. Nyilvántartott kapacitás: a felhasználó által, az éves kapacitáslekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőknél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás, amely a Vhr. - ben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában. OMSZ: Országos Meteorológiai Szolgálat. Panasz: panasznak az tekintendő, amikor a felhasználó az engedélyeshez intézett korábbi reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a várt intézkedés elmaradása miatt emel kifogást. Profil alapú elszámolási rendszer: a 100 m3/óra és annál kisebb mérőteljesítménnyel rendelkező háztartási és nem háztartási felhasználók fogyasztásának előzetes gáznapi elszámolása (allokálása) a földgázelosztó által. Reklamáció: reklamációnak minősül minden olyan megkeresés, amelyben a bejelentő azt állítja, hogy az engedélyes földgázelosztási tevékenységével kapcsolatos szolgáltatás vagy az engedélyes alkalmazottjának, vagy a megbízásából eljárónak munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, az engedélyében, illetve az Üzletszabályzatban foglaltaknak. Az engedélyesnek az elosztási tevékenységével kapcsolatos szolgáltatását igénybevevő felhasználótól érkező bejelentések. Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. Rendszerhez való hozzáférés: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó rendszerhasználók számára. 14

15 Részszámla: a felhasználó részére az elszámolási időszakon belül, rendszeres időközönként statisztikai elemzéssel vagy adatszolgáltatással megállapított mennyiségről kiállított számla. Skálázási tényező: éves/havi leolvasáskor a felhasználási helyre elszámolt fogyasztás és az ugyanezen időszak szumma profil értékeinek hányadosa Szabad kapacitás: a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók rendelkezésre álló műszaki kapacitásának kapacitáslekötési szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része. Szállítási rendszerirányítás: az együttműködő földgázrendszer GET-ben meghatározott irányítási és koordinációs feladatainak ellátása. Szállító és elosztó rendszer névleges kapacitása: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított, adott betáplálási és kilépési pontokra vonatkozó, időegység alatt maximálisan átáramló gázmennyiség. Szerződés nélküli vételezés (rendszerhasználat): amennyiben a felhasználó a gázelosztó vezetéket úgy használja, hogy hálózathoz való csatlakozásra nem kötött elosztói csatlakozási szerződést, illetve a vételezésre nem rendelkezik elosztóhálózat használati és- akár egyetemes szolgáltatóján vagy földgázkereskedője útján kapacitás-lekötési szerződéssel. Szervezett földgázpiac: a szervezett földgázpiaci engedélyes által működtetett, a regionális földgázforgalmat elősegítő kereskedési rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában folyik. Telephelyi vezeték: az egybefüggő telephelyen belül lévő telephelyi felhasználók földgázellátását szolgáló vezeték. Település: a Magyarország Helységnévtárában (a továbbiakban: helységnévtár) meghatározott központi belterületi egység az adott településnél nevesített egyéb belterület, és a nevesített külterület kivételével. Településrész: a helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület. 15

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK II. RENDELKEZŐ RÉSZ 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások,

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 24 következményei, 6. e) A felhasználó személyében történt változás, illetve kereskedőváltás esetén alkalmazott

TARTALOMJEGYZÉK. 24 következményei, 6. e) A felhasználó személyében történt változás, illetve kereskedőváltás esetén alkalmazott 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMU- TATÁSA. Fogalom meghatározások

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/103 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!! !!! MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!!!!! MAGÁZ!MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ!KFT! 2014! /BENYÚJTVA2014.NOV.15./! 2014. 11. 15. 1 MAGÁZELOSZTÓIÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre. 1.2. Fogalmi meghatározások. 1.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 4 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/88 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 6 1.1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2008. évi XL. tv. a földgázellátásról... 218 2008.

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10.

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10. FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. november 24, Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyes általános bemutatása....

Részletesebben

MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/94 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Miskolc, 2007. Február 08. Tartalomjegyzék 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 11 1.1 Az üzletszabályzat

Részletesebben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI 1. sz. Melléklet AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI I. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN KÖZPONTI TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Telefonszám: (06-40) 454-454 ( Hívható: hétfő- péntek:

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 194841v4 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

OERG Kft. A villamosenergia-szolgáltatási szerződés általános szerződési feltételei. Ózd, 2013. július 25.

OERG Kft. A villamosenergia-szolgáltatási szerződés általános szerződési feltételei. Ózd, 2013. július 25. OERG Kft. A villamosenergia-szolgáltatási szerződés általános szerződési feltételei Ózd, 2013. július 25. Tartalomjegyzék 1. Az általános szerződési feltételek tárgya és hatálya 5 1.1 Az általános szerződési

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.06.24. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2007. április 25. 2 1 Tartalomjegyzék 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...5 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 3.1 Az Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben