ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/63

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 4 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 5 3. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA Általános bemutatás A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások Szervezeti felépítés A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai Külső környezettel való kapcsolat 12 II. AZ ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉGEI ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A fogyasztók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK A fogyasztói elégedettségi vizsgálat bemutatása A szolgáltatás színvonalának eljárásrendje és mutatói Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői A forgalmazott gáz minőségi előírásai A gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje Integrált Vállalatirányítási Rendszer MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszer Más földgázpiaci résztvevővel való együttműködés műszaki feltételei A FOGYASZTÓI IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉNEK MÓDJAI ÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI Az igény kielégítésének feltételei, a fogyasztóval kötött csatlakozási szerződés Az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai Az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja Ajánlattételi kötelezettség és elmulasztásának következményei Az ajánlat elfogadása 31 Üzletszabályzat 2/63

3 4.6. A szükséges fejlesztés végrehajtása Tervfelülvizsgálat Műszaki- biztonsági ellenőrzés Bekapcsolás Gázmérő felszerelése Nyomásszabályozó felszerelése Oktatás A fogyasztó személyében történt változás esetén alkalmazott eljárás SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI ÉS AZ ELOSZTÁSI SZERZÉDÉSEKHEZ Általános szerződéses feltételek Szerződés tipusok Egyedi feltételek kezelése Az üzemzavar, korlátozás és szünetelés esetén alkalmazandó szabályok Az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények Mennyiségi elszámolási és fizetési előírások SZERZŐDÉSSZEGÉSRE ÉS SZERZŐDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A hálózati csatlakozási szerződés megszegésének esetei, szankciói Elosztási szerződés megszegésének esetei, szankciói Szerződés nélküli, szabálytalan vételezés esetei és szankciói Szankciók és következmények A szerződéses állapot helyreállítása Szerződés nélküli vételezés jogszerűvé tételének módja A PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJE MUNKAVÁLLALÓK TÁRSASÁGI AZONOSÍTÓJA A FOGYATÉKKAL ÉLŐKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK EGYÉB RENDELKEZÉSEK 62 6 III. MELLÉKLETEK 63 IV. FÜGGELÉKEK 63 Üzletszabályzat 3/63

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról kiadott 111/2003 (VII. 29.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: Vhr), az együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (a továbbiakban: ÜKSZ), valamint a hatályos egyéb jogszabályok előírásainak megfelelően készítette el üzletszabályzatát. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Elosztói Engedélyes Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) tartalmazza az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. földgázelosztási engedélyesi tevékenysége keretében a rendszerhasználók részére nyújtott szolgáltatások általános biztonsági, minőségi, műszaki, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait, szerződési feltételeit, a szerződésszegésre, a szerződés nélküli földgázvételezésre vonatkozó szabályokat és az ellátás színvonalának, a fogyasztói igény kielégítésének, továbbá az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a rendszerhasználók közötti jogviszonynak az egyéb részletes szabályait. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-re, mint elosztói engedélyesre, valamint az elosztói rendszer használóira. Az Üzletszabályzat területi hatálya kiterjed az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. földgázelosztási működési engedélyében meghatározott teljes működési területére. Az Üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásával a jóváhagyó határozatban megjelölt napon lép hatályba. Az Égáz- Dégáz Zrt. 715/2006. sz. MEH határozattal jóváhagyott Elosztói Engedélyes Üzletszabályzata hatályát veszti. A hatályba lépett Üzletszabályzat a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazandó. Üzletszabályzat 4/63

5 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Átadás-átvételi pont az elosztórendszeren: az a hálózati pont, amelyen a földgázt az elosztói engedélyes fizikailag átadja a fogyasztónak. betáplálási pont az elosztórendszeren: a földgázelosztó vezetéknek az a pontja, amelyen keresztül a földgáz a földgáz elosztó rendszerbe kerül, és ahol a földgázelosztói engedélyes a földgázt elosztásra átveszi. Egymáshoz kapcsolódó és két földgázelosztási engedélyes által üzemeltetett elosztóhálózat betáplálási pontja a földgázelosztási engedélyesek által meghatározott átadás-átvételi pont. (ÜKSZ 2.2.) betáplálási pont kapacitás: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított maximális közegáram, amely időegység alatt az adott ponton a szerződött nyomásszinten és hőmérsékleten a rendszerbe betáplálható. csatlakozóvezeték: a fogyasztási hely telekhatárától a gázmérő főcsapjáig, vagy gázmérő hiányában a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. (GET 3 (2)) együttműködő földgáz rendszer: az összekapcsolt szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló. (GET 3 (3)) elosztás: földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a fogyasztóhoz. (GET 3 (4)) elosztási alapdíj: amelyet a közüzemi szolgáltató, a kereskedő és a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó a szolgáltatás rendelkezésre állásáért a szerződéses időszakra vonatkozóan az elosztói engedélyesnek fizet. (70/2003 (X.28.) GKM r. 2 (2 f)) elosztási átalánydíj: az a díj, amely a gázmérővel nem rendelkező fogyasztók által a szerződési időszakra vonatkozóan az elosztási szolgáltatás rendelkezésre állásáért és az elosztóvezeték használatáért a 70/2003 GKM rendelet 2. számú melléklete szerinti földgáz mennyisége (m3) után fizetendő. (70/2003 (X.28.) GKM r. 2 (2 g)) elosztási forgalmi díj: az a díj, mely az elosztóvezetékhez csatlakozó rendszerhasználó gázmérőjén mért, átvett vagy - a földgáztermelő és a rendszerirányító esetében - az átadott földgáz mennyisége (m3) után fizetendő. (70/2003 (X.28.) GKM r. 2 (h)) elosztási szerződés: egy földgázelosztási engedélyes és egy kapacitásigénylő közötti olyan szerződés, amelyben a földgázelosztói engedélyes díjfizetés ellenében vállalja a szerződésben meghatározott elosztó hálózati kapacitás és elosztó rendszerszintű szolgáltatások folyamatos biztosítását a kapacitásigénylő részére meghatározott időtartamon keresztül. Üzletszabályzat 5/63

6 elosztási teljesítménydíj: az a díj, amely a m3/h teljesítménylekötésű fogyasztók és az 500 m3/h feletti teljesítménylekötésű fogyasztók által a lekötött legnagyobb teljesítmény (m3/h) után - annak rendelkezésre állásáért - a szerződési időszakra vonatkozóan fizetendő. (70/2003 (X.28.) GKM r. 2 (i)) elosztói engedélyes: az az önálló jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság, amely a meghatározott településrészen, településen (településeken), területen a gáz elosztására engedélyt kapott. elosztóvezeték: az a csővezeték, a hozzá tartozó nyomásszabályozó berendezésekkel, amelyen keresztül a földgázt a fogyasztóhoz továbbítják, amelynek kezdő pontja a gázátadó állomások kilépő pontja, végpontja a fogyasztási hely telekhatára, ideértve az ország határán kívül eső fogyasztási hely esetén a csővezeték Magyar Köztársaság területén lévő szakaszát is. Az elosztóvezeték alkotórészének minősülnek az elosztóvezeték üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések (távfelügyeleti, hírközlési, korrózióvédelmi) a távadat átvitelt biztosító szolgáltatás hozzáférési pontjáig. Az engedélyes tulajdonában levő távadat átviteli eszközök az elosztóvezeték tartozékai. (GET 3 (5)) elszámolási időszak: a szerződésben rögzített egymást követő két mérőleolvasás közötti időszak (Vhr ) elszámolási mérés: az üzemi és kereskedelmi szabályzat szerint kialakított, a földgázforgalom hiteles mérésére szolgáló, az elosztói engedélyes felügyelete alatt működő rendszer. (GET 3 (6)) éghető gáz: amely a gázfogyasztó készülékekben biztonságosan és gazdaságosan eltüzelhető. fizető: adott fogyasztási helyen lévő fogyasztó gázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait (alapdíj, teljesítménydíj stb.) számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy (Vhr 1. 6.) fogyasztási hely: a gázfogyasztó tulajdonában, vagy használatában levő ingatlan, ahol a fogyasztói berendezés, továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, gázmérőhely, vagy fogyasztói főcsap van. (GET 3. (8)) fogyasztó: aki földgázt vezetéken keresztül saját felhasználás céljára vásárol. (GET 3. (9)) fogyasztói berendezés: a fogyasztói vezeték és a gázfogyasztó készülék, illetve gázfelhasználó technológiák, valamint azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. (GET 3. (10)) fogyasztói főelzáró: a telekhatáron, vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka. (GET 3. (12)) Üzletszabályzat 6/63

7 fogyasztói nyomásszabályozó: az a készülék, amely az elosztóvezetéken érkező gáz nyomását a fogyasztóval kötött szerződésben, vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. (GET 3. (13)) fogyasztói vezeték: a fogyasztó tulajdonában levő vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól a gázfogyasztó készülékig terjed. (GET 3. (14)) földgáz: természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, és bármely, a vonatkozó gázra az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható. (GET 3. (16)) földgázmennyiségek elszámolása: a kereskedelmi megállapodások teljesítésének, a földgázellátás tényleges forgalmának, valamint a szállító-. az elosztóvezeték és a föld alatti gáztároló igénybevételének üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglaltak szerinti dokumentálása. (GET 3. (19)) fűtőérték: az MSz 2373 szabvány szerinti gáztechnikai normál állapotú, köbméterben mért száraz földgáz fűtőértéke. (96/2003. (XII.18.) GKM r. 2.. (2) d.) gázátadó állomás: az a létesítmény, amely a szállítóvezetékről a gázt átadja, méri és az elosztáshoz szükséges nyomáscsökkentést végzi. A gázátadó állomás a szállító vezeték alkotórésze. (GET 3. (26)) gázellátó rendszer: a gázelosztó vezeték, a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés együttesen. gázév vagy szerződéses év: tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak. (Vhr ) gázfogyasztó készülék: földgázzal üzemeltetett készülék. (GET 3. (27)) gázhét: az adott hét hétfőn reggel 06 h -tól a következő hét hétfőn reggel 06 h -ig tartó időszak. (ÜKSZ 2.9.) gázmérő: az a mérőeszköz tartozékaival együtt amely az elfogyasztott gázmennyiség mérésére szolgál. gáznap: hazai betáplálási pontokon az adott reggel 06 h -tól a következő nap reggel 06 h -ig tartó időszak. (ÜKSZ 2.11.) gáztechnikai normál állapot: a földgáz olyan állapota, amikor az abszolút nyomása 101,325 kpa, a termodinamikai hőmérséklete 288,15 K. (96/2003. (XII.18.) GKM r. 2.. (2) e.) GESZ: A 111/2003. (VII.29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének első része: Gázelosztási Szabályzat, amely az elosztói engedélyes és az újonnan bekapcsolandó, illetve teljesítményét módosító közüzemi fogyasztó, a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó, a közüzemi szolgáltató, a földgázkereskedő közötti jogviszony részletes szabályait, valamint a hálózati Üzletszabályzat 7/63

8 csatlakozási szerződés és az elosztási szerződés minimális tartalmi elemeit tartalmazza. GET: évi XLII. számú törvény a földgázellátásról havária: az a súlyos üzemzavar (pl. létesítményekben bekövetkezett törés, felszakadás, kilyukadás, tűz, robbanás), amely miatt a közúti, vasúti forgalmat korlátozni kell, lakóterületet kell kiüríteni, továbbá, ha az a környezet (víz, talaj stb.) jelentős szennyezését okozza, vagy ha a szállító/elosztóvezetéken a szállítás/elosztás, vagy a tároló üzemképessége tekintet nélkül annak időtartamára megszűnik és melynek következtében a szerződésekben vállalt szolgáltatások nem biztosíthatók. háztartási (lakossági) fogyasztó: egy, vagy több fogyasztási helyet képező lakóépület, lakás, vagy üdülő használója. (GET 3. (28)) Hivatal: Magyar Energia Hivatal. hosszú távra lekötött kapacitás: legalább két gázévre lekötött szállító-, elosztóés tároló kapacitás. hozzáférési jogosult: az elosztórendszer használatára jogosult közüzemi szolgáltató, a kereskedő és a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó az általa termelt földgáz mértékéig a földgáztermelő, valamint a rendszeregyensúlyozás mértékéig a rendszerirányító. informatikai platform: a földgázpiac működését segítő adatbázis rendszer, amelyet a rendszerhasználók és engedélyesek a hozzáférésre jogosultságuk alapján használnak. kapacitásigénylő (igénylő): bármely természetes, vagy jogi személy, aki jogosult az elosztórendszer igénybevételére és a kapacitás lekötési igényét bejelenti az elosztói engedélyesnél. kereskedő: olyan földgáz kereskedelmi engedélyes, aki engedélye alapján jogosult a földgázt más földgázkereskedőtől, földgáztermelőtől engedély birtokában határon keresztüli szállítással vásárolni ill. A feljogosított fogyasztó, közüzemi nagykereskedő vagy más földgázkereskedő részére értékesíteni. kerülővezeték: a csatlakozó és a fogyasztói vezetéket összekötő elzáró szerelvénnyel ellátott vezetékszakasz, amely kizárólag a gázmérő üzemzavara esetén a szolgáltatás fenntartására szolgál. kiadási pont az elosztórendszeren: az a hálózati pont, amelyen a földgáz elosztása az elosztói rendszeren véget ér és az elosztó az elosztásra átvett földgázt a rendszerhasználónak, vagy másik elosztónak átadja. Az elosztórendszer kiadási pontja azonos a közüzemi és a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók fogyasztási helyének telekhatárával, vagy egymáshoz kapcsolódó elosztóhálózat esetén a kapcsolódó elosztóvezeték betáplálási pontjával. (ÜKSZ 2.17.) Üzletszabályzat 8/63

9 kiadási pont kapacitás: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított maximális közegáram m 3 -ben, amely időegység alatt az adott ponton a szerződött nyomásszinten és hőmérsékleten a rendszerből kiadható. kommunális fogyasztás: a közcélokat szolgáló (oktatási, egészségügyi, közszolgáltatási, államigazgatási, önkormányzati stb.) intézmények földgáz felhasználása. (GET 3 (31.) korlátozás: intézkedéssorozat a fogyasztás csökkentésére, melynek célja az együttműködő földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlyának helyreállítása. (ÜKSZ 2.20.) korlátozási menetrend: a Hivatal által jóváhagyott, a GET 28. (6)-(12) bekezdéseinek megfelelő végfelhasználói dokumentum, amely a végfelhasználók lekötött teljesítményét a törvény szerinti korlátozási kategóriák szerinti bontásban tünteti fel. A korlátozási menetrend tartalmazza a korlátozás végrehajtásához szükséges adatokat. közüzemi fogyasztó: az a fogyasztó, aki közüzemi szolgáltatótól közüzemi szerződés alapján vételez földgázt. (GET 3. (32)) közüzemi nagykereskedelem: olyan kereskedelem, amelyben a közüzemi nagykereskedő köteles a közüzemi szolgáltatói szerződés szerinti földgázellátására. (GET 3. (33)) közüzemi szolgáltatás: közüzemi szerződés alapján a fogyasztónak a szerződésben rögzített igénye szerint nyújtott gázszolgáltatás. (GET 3. (34)) lekötött kapacitás: az elosztórendszer névleges kapacitásának az a része, amelyhez adott időszakra, az arra jogosultak hozzáférési jogot szereztek. (Vhr 1 17.) mérési, elszámolási pont az elosztórendszeren: az elosztóvezetékhez csatlakozó közüzemi, vagy nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó földgázellátásához létesített mérési rendszer(ek) kilépő csonkja(i), illetve az átalánydíjas fogyasztók esetében a fogyasztási hely. nominálás: a hozzáférésre jogosult által - az elosztói, szállítói, illetve tárolói engedélyesekkel kötött szerződésben rögzített mennyiség, illetve kapacitáslekötés alapján - a betáplálási és kiadási pontokra az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rendben meghatározott földgázmennyiség, illetve teljesítmény-igény gáznapra történő megadása. (Vhr ) nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó: az a kereskedelmi szerződés alapján saját felhasználásra földgázt vásárló feljogosított fogyasztó, akit a közüzemi szerződésének felmondását követően (új fogyasztó esetében anélkül) a szállító vagy az elosztó saját rendszerén nyilvántartásba vett. (Vhr ) opciós forrás: a hozzáférésre jogosultak által gáznapon a szállítórendszeri betáplálási pontokon felajánlott, és a rendszerirányító által a rendszeregyensúly megtartása érdekében igénybe vehető forrásváltoztatási lehetőség. (Vhr ) Üzletszabályzat 9/63

10 rendszerfelügyelet: az együttműködő földgáz rendszer hosszú távú kapacitás- és fejlesztéstervezésének, valamint az ellátás-biztonsági tevékenységnek verseny semleges, folyamatos és átlátható összehangolása. (GET 3. (36)) rendszerhasználó: aki a szállító, vagy elosztóhálózatba, illetve tárolóba földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. (GET 3. (37)) rendszerhez való hozzáférés: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint tároló rendszer kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó hozzáférésére jogosultak számára. (Vhr ) rendszerirányítás: az együttműködő földgázrendszer üzemvitelének, egyensúlyának verseny semleges, folyamatos és átlátható biztosítása és a karbantartás koordinálása. (GET 3. (38)) rendszerüzemeltető engedélyes: az elosztói rendszer üzemeltetését végző elosztói engedélyes. (ÜKSZ 2.28) szabad kapacitás: a szállítói, a tárolói és az elosztói engedélyes által üzemeltetett szállító-, tároló-, illetve elosztó rendszerek rendelkezésre álló névleges kapacitásának szerződéssel le nem kötött, a hozzáférésre jogosultak részére rendelkezésre álló további része. (Vhr ) szállítóvezeték: az a csővezeték, tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja az országhatár, a termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állomások kilépő pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontjai. (GET 3. (39)) szerződött kapacitás az elosztórendszeren: : az elosztórendszer átadás-átvételi pontján a hozzáférésre jogosult és az elosztói engedélyes közötti hatályos elosztási szerződésben lekötött kapacitás, amelynek maximális mértéke nem lehet nagyobb a vásárolt kapacitásnál telekhatár: a gázelosztással érintett ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti határa. telephely: a gázfogyasztó tulajdonában, kezelésében vagy használatában levő egybefüggő ingatlan, illetve bérlemény, ahol a gázfogyasztó fogyasztói berendezése(i), továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), gázmérő hely(ek), vagy fogyasztói főcsap van. Egy telephely több fogyasztási helyet is tartalmazhat. téli fogyasztási időszak: a november 1-től március 31-ig terjedő időszak, kivéve az a) és n) pont szerinti fogyasztókat, valamint azon gázátadókat, melyeken a téli fogyasztási időszakra lekötött teljesítmény kisebb, mint a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött teljesítmény, amely kivételek esetében a december 1-jétől március 31-ig terjedő időszak. (96/2003. (XII.18.) GKM r. 2.. (2) o.) Üzletszabályzat 10/63

11 újranominálás: a nominálásnak az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rend szerint történő módosítása. (Vhr ) Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSz): az együttműködő földgázrendszert működtető engedélyesek és rendszerhasználók viszonyát szabályozó, az engedélyesek által kötelezően elkészítendő szabályzat. (GET ) Üzletszabályzat: az engedélyesek által elkészítendő, az engedélyesek és fogyasztóik közötti jogviszonyt rendező szabályzat. (GET ) vásárolt kapacitás (az elosztórendszer átadás-átvételi pontja): a fogyasztó rendelkezésére álló olyan kapacitás, amelyet hálózatfejlesztéssel, beruházási hozzájárulással, vagy csatlakozási díj megfizetésével vásárolt meg, vagy egyéb igazolt módon szerzett meg az adott átadás-átvételi ponton. (Vhr ) Vhr: a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) sz. Kormányrendelet. 3. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELSOROLÁSA 3.1 Általános bemutatás Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyszemélyes leányvállalata és a Get. 85. (4) bekezdése alapján a földgázipari jogviszonyok tekintetében jogutódja. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. főbb cégjogi jellemzői: A társaság cégneve: Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely: 9027 Győr, Puskás T. u. 37. Cégbejegyzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. határozatlan időtartamra alakult. A társaság első üzleti éve a cégbejegyzés napján kezdődik és ugyanezen év december 31. napján végződik. A társaság üzleti éve január 1.-jén kezdődik és ugyanazon év december 31.-én végződik. Üzletszabályzat 11/63

12 3.2 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások Társasági tevékenysége keretében az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kizárólagos kötelezettsége és joga a földgázelosztási működési engedélyében meghatározott településeken, településrészeken és területeken üzemeltetésében álló elosztóvezetékeken a szabad kapacitás díj ellenében történő rendelkezésre bocsátása a hozzáférési jogosultak részére és földgáz elosztása a fogyasztók számára. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., mint elosztói engedélyes a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a fogyasztók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az elosztói tevékenysége körében biztosítja, hogy: - az azonos típusú engedélyesek, az azonos típusú rendszerhasználók, illetve a földgáz vásárlói azonos, diszkriminációmentes szolgáltatásban és azonos elbánásban részesüljenek, - az azonos típusú engedélyesek, az azonos típusú rendszerhasználók, illetve a földgáz vásárlói csak és kizárólag ugyanazon adatokhoz, információkhoz férhessenek hozzá, - kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön, és ne részesülhessen előnyben. A társaság egyéb tevékenységi körét az Alapító Okirata tartalmazza, melyek közül az ügyfelek szempontjából jelentősebbek a következők: - műszaki és energetikai tanácsadás - mérnöki tevékenység, tanácsadás Szervezeti felépítés Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. osztályszintig lebontott szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett rendszer leírását, műszaki adatainak részletes bemutatását a 2. sz. melléklet és a 4. sz. függelék tartalmazza. 4. Külső környezettel való kapcsolat A Magyar Energia Hivatal: - kiadja az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. földgázelosztási működési engedélyét Üzletszabályzat 12/63

13 - jóváhagyja az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. üzletszabályzatát, illetve módosításait - ellátja az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban előírt hatósági feladatait. Műszaki-biztonsági szempontból a földgázelosztó vezetékekre vonatkozóan a felügyeletet területtől függően, első fokon a Szolnoki vagy Veszprémi Bányakapitányság, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal látja el. A csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések vonatkozásában első fokon eljáró hatóság a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség, másodfokon a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal. A társaság a gázvezeték építési, valamint az elosztási feladatainak ellátása során engedélyezési, jóváhagyási, stb. ügyekben a területileg illetékes hatóságokkal áll kapcsolatban. A társaság kapcsolatban áll továbbá: - földgáz szállítóval - rendszerirányítóval - földgázipari vállalkozásokkal - az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztóhálózatához kapcsolódó elosztóhálózatot üzemeltető elosztói engedélyessel - a társ közműtársaságokkal - az üzemzavar elhárítás során a katasztrófavédelmi igazgatóságokkal és a rendőrséggel - a megbízásából eljáró vállalkozásokkal - Kereskedelmi és Iparkamarákkal - Mérnökkamarával - MTESZ-kel - önkormányzatokkal - fogyasztóvédelmi szervezetekkel A fogyasztók részére adott információk Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a jóváhagyott Üzletszabályzatot, az általa üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja, és honlapján hozzáférhetővé teszi, térítés ellenében arról másolatot készít. Az Ügyfélszolgálati irodák felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. működési területét az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben kifüggeszti. Az üzemzavarok bejelentésére folyamatosan elérhető, ingyenesen hívható telefonszámot biztosít. A fogyasztóvédelem érdekében együttműködik a Magyar Energia Hivatal elnöke mellett és irányításával működő Energetikai Érdekképviseleti Tanáccsal, valamint megkeresés esetén a fogyasztói érdekvédelmi szervezetekkel, amelyek közül a legfontosabbakat a 10. sz. melléklet tartalmazza. Üzletszabályzat 13/63

14 II. AZ ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉGEI 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1.1. A fogyasztók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések A társaság megfelelően méretezett és megépített gázelosztó hálózaton keresztül biztosítja a folyamatos és biztonságos gázellátást a közüzemi és a nyilvántartásba vett feljogosított ügyfelek részére. A társaság szerződéses kapcsolatban áll a szállítói, rendszerirányítói engedélyessel, a közüzemi szolgáltatóval, a földgázkereskedővel és a saját jogon kereskedő nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztóval a földgáz kapacitásának és mennyiségének lekötésére, átvételére, elosztó hálózaton történő szállítására és átadására. A társaság a gázhálózatát úgy méretezi, építi és üzemeltetési feladatait úgy határozza meg, hogy gázhálózatán a szerződésekben lekötött gázmennyiségeket zavartalanul le tudja szállítani, a fogyasztói igényeket ki tudja elégíteni. A rendelkezésre álló szabad kapacitásokat közzéteszi és azok igénybevételére kapacitás aukciókat szervez. Elosztás A társaság a gázelosztó hálózatát a Magyar Bányászati Hivatal 1862/2005/ és a 1862/2005/1 MBH sz. határozatában jóváhagyott, a Magyar Szabványügyi Testület által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2001, MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ 28001:2003 szabványok szerinti minőségirányítási rendszer szerint működteti. Az üzemeltetés és a karbantartás elveit Üzemviteli és Karbantartási Politika című dokumentumban rögzíti, mely keretszabályozást ad a gázelosztó hálózat és tartozékainak rendszeres ellenőrzésére, karbantartására. Ezen stratégiai dokumentumra épülnek a minőségirányítási utasítások, melyek betartását belső auditok lebonyolításával rendszeresen vizsgálja a társaság. A társaság rendelkezik mindazon informatikai eszközökkel hírközlő berendezéssel, gépjárművel, műszerezettséggel, szerszámmal és speciális felszereléssel, amely a gázelosztó hálózat üzemeltetéséhez, üzemzavarok elhárításához szükséges. Az elhasználódott berendezések, eszközök felújítása vagy cseréje tervszerűen történik. A gázelosztó hálózat és tartozékainak vonatkozásában az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által jóváhagyott Gázelosztó-vezeték Üzletszabályzat 14/63

15 Felújítási Politika című dokumentum előírásainak megfelelő ütemezésben történik a gázelosztó hálózat felújítása. Az elosztó hálózatok és nyomásszabályozó állomások kapacitása és állapota garantálja - növekvő gázigények esetében is - a rendszeregyensúly fenntarthatóságát. Az elosztóhálózaton történő fejlesztések megalapozása rendszeres hidraulikai ellenőrző vizsgálatokkal történik. Szolgáltatásbiztonság A fogyasztók biztonságos gázellátása érdekében a társaság: - rendszeres elosztóhálózat fejlesztéssel biztosítja a fogyasztás bővítésének lehetőségét, - az elosztóhálózat fejlesztését a vonatkozó műszaki-biztonsági előírások betartásával, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által jóváhagyott és felügyelt minőségirányítási rendszerben szabályozott módon valósítja meg, - rendszeres műszeres szivárgás vizsgálattal ellenőrzi az elosztóhálózatot, - gondoskodik az elosztott gáz megfelelő szagintenzitásának ellenőrzéséről, - az elosztóhálózaton valamint a csatlakozó és fogyasztói berendezéseknél előforduló meghibásodások gyors és szakszerű elhárítása érdekében 24 órás diszpécserszolgálatot, üzemzavarelhárító és készenléti szolgálatot működtet, mely ingyenesen hívható, ún. zöld számon érhető el, - a saját műszeres ellenőrzéssel megállapított, vagy fogyasztói bejelentés alapján tudomására jutott gázömlésből adódó vészhelyzet elhárítására azonnali intézkedéseket tesz, - a társaság a közterületen keletkezett gázömlést saját vagy a károkozó költségére hárítja el. A telekhatáron (épületen) belüli gázömlés esetén a vészhelyzet megszüntetésére tesz intézkedéseket, a vészhelyzet okának végleges elhárítása az ingatlan tulajdonos (vagyonkezelő) kötelezettsége és költsége. Pénzügyi garanciák A társaság a földgáz elosztásához rendelkezik az üzemeltetésében lévő gázhálózat többségi tulajdonával, a működtetéshez szükséges személyi, technikai és pénzügyi háttérrel. A társaságra elfogadott üzleti tervek biztosítják a folyamatos és biztonságos gázhálózat üzemeltetéshez szükséges üzemeltetési, karbantartási felújítási és fejlesztési költségeket Az üzleti tervekben elfogadott és rendelkezésre álló keretek biztosítják továbbá a jogszabály általi térítésmentes szolgáltatások nyújtásához a szükséges költségeket, a fogyasztók bekapcsolásához szükséges eszközök beszerzését, meglévők felújítását, pótlását és fejlesztését. Üzletszabályzat 15/63

16 1.2. Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Az adatvédelem alapelvei, célja Az adatvédelem körében az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározza az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó (fogyasztói) személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a fogyasztói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. A fogyasztó valamint a külön jogszabályban meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatok kezelésének célja: az engedélyköteles tevékenység végzése, valamint az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint az üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglalt együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Minden tőle elvárhatót megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. A fogyasztók személyes adatainak kezelése Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a fogyasztói részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése valamint a csatlakozási, elosztási szerződések figyelemmel kísérése céljából e szerződésekben meghatározott adatokon túl, a következő adatokat kezeli: - a fogyasztó azonosítója, - vételezés időpontja, tartama, - vételezés mennyisége, - a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, - a szerződések felmondásának eseményei, - minden egyéb olyan adat, amely a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges. Adatfeldolgozás, adattovábbítás A kezelt adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok - az a)-c) és e) pontok esetében az érintett egyidejű értesítése mellett átadhatóak adatfeldolgozásra, továbbá: a) az adatkezelő megbízása alapján a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a fogyasztási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek, Üzletszabályzat 16/63

17 b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek részére, c) a Hivatalnak, d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak, e) a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény előírásai szerint a végrehajtónak. Az a)-c) és e) pontokban meghatározott adatokat átvevőket az átadott adatokkal kapcsolatban az adatkezelővel azonos titoktartási kötelezettség terheli. Az adatok kezelésének határideje A fogyasztóhoz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a hatályos adóés számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: a szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a szolgáltatással illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat a jelen pontban és a jogszabályokban foglaltak kivételével - harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg a fogyasztó a csatlakozási, illetve elosztási szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. A fogyasztó a szerződések aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a szükséges fogyasztói adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére fogyasztó azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a kezelt személyes adatokat haladéktalanul törli, ha nem a jelen pontban, illetve a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt. Üzletszabályzat 17/63

18 A fogyasztó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény ai alapján a fogyasztó jogosult: a) tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni, b) adatainak helyesbítését kérni. Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást Saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában a fogyasztó kérésére a betekintés lehetőségét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. biztosítja. Az adatvédelmi felelős Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. adatvédelmi felelősének nevét, beosztását, elérhetőségét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Adatvédelmi Szabályzata rögzíti. Ezen információk az ügyfélszolgálaton megismerhetők. A fogyasztó jogorvoslati lehetősége A fogyasztó amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabálynak megfelelő adatkezelések kivételével - törlését. Amennyiben ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben a fogyasztó az adatvédelmi biztos eljárását kezdeményezheti. A fogyasztó jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., mint adatkezelő a fogyasztó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás, valamint az adatbiztonság részletes szabályairól, eljárásrendjéről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Adatvédelmi Szabályzata rendelkezik A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések Környezetvédelem Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az Integrált Vállalatirányítási Rendszer keretében a Magyar Szabványügyi Testület által tanúsított MSZ EN ISO Üzletszabályzat 18/63

19 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtet. A Társaság Integrált Vállalatirányítási Politikájában elkötelezettségét fejezi ki a környezet magas szintű védelme, környezetbarát szolgáltatások kialakítása és bevezetése, szennyeződések megelőzése, a hulladékok mennyiségének csökkentésére és újrahasznosítására irányuló fejlesztések iránt. Az társaság tevékenysége során a környezetvédelmi követelmények, és a társasági Környezetvédelmi Szabályzat előírásainak figyelembevételével jár el. Különösen figyelemmel van: - az élővilág, - a levegő tisztaságának, - a természetes vizek, ivóvíz, - a talaj és termőföld, - az épített környezet védelemére, - a szennyvízkezelésre, - a hulladékgazdálkodásra, - a zaj és rezgésvédelemre, és az ezekre vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja. Ennek érdekében az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.: - a környezetvédelmi előírások betartásához szükséges pénzügyi fedezetet költségei tervezésénél figyelembe veszi, valamint biztosítja annak tárgyi és személyi feltételeit - alkalmazza azt az elvet, hogy a környezetszennyezést megfelelő technológiával a keletkezés helyén kell megelőzni, megszüntetni, káros hatásait csökkenteni, elsősorban az okának megszüntetésével - a közcélú hálózatok üzemeltetése, fenntartása során környezetbarát technológiát, anyagokat használ fel; - a környezetvédelem és a kémiai biztonság követelményeit, feltételeit úgy határozza meg, hogy azok saját munkavállalóira, valamint a Társaság részére beszállítói szerződés alapján munkát végző szervezetekre és azok munkavállalóira egyaránt vonatkozzanak.. Gázszolgáltatás során előforduló környezetszennyezés A gázelosztás során a következő környezetszennyezések fordulhatnak elő, amelyek megelőzésére, ill. elhárítására az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. intézkedik. Gázömlés A gázellátó rendszer tömörtelenségéből eredően gáz juthat a földbe és levegőbe. Ez azon kívül, hogy bizonyos gáz-levegő koncentráció esetén robbanásveszélyt okoz, a környezet egyensúlyát is felborítja. A földbe kiáramló gáz kis mennyiségben is csökkenti a föld oxigéntartalmát, ezzel a környező növényzetet károsítja. Ezért a gázellátó rendszer tömör állapotban tartása a társaság elsőrendű feladata. A gázhálózat tömörségét rendszeres műszeres szivárgásvizsgálattal ellenőrizzük a vonatkozó társasági utasítások szerint. Üzletszabályzat 19/63

20 Az utasítások külön is foglalkoznak a növényzet állapotának figyelemmel kísérésével, ugyanis kismértékű gázszivárgás esetén a metánfaló baktériumok elszaporodnak, a metánt széndioxiddá alakítják. Ebben az esetben a felszínen éghető gáz nem jelenik meg, a gázszivárgás csak szondázásos gázvizsgálattal mutatható ki. A rendszeres szivárgásvizsgálaton túl minden gázömlésre vonatkozó bejelentést fogadni kell és ki kell vizsgálni. Kivizsgálás után a gázömléseket a vonatkozó utasításoknak megfelelően el kell hárítani. A levegőbe kerülő gáz kellemetlen szagú. A gáz megfelelő szagintenzitását biztosítani kell, hogy a gáz jelenlétét érzékszervi úton is meg lehessen állapítani. A gáz szagosítását a szállító közvetlenül végzi, így minden vezeték a szolgáltatási területen szagosított gázt szállít. A szagosító anyag túladagolása, vagy a központi szagosítókból a légtérbe kerülő anyag anélkül, hogy veszélyt jelentene, kellemetlen közérzetet, esetleg pánikot kelthet. Más anyagtól származó kellemetlen szagfelhő is előidézhet tömeges fogyasztói bejelentést. A szag okának felderítésében a társaságnak intenzíven közre kell működnie a lakosság megnyugtatása érdekében. Zajcsökkentés A gáz nyomásának csökkentésére használt nyomásszabályozók zajt keltenek. A lakott területen lévő körzeti nyomásszabályozók zajkibocsátásának csökkentésére már eddig is történtek intézkedések. A nyomásszabályozók rekonstrukciójánál, újak építésénél a zajkibocsátási normákat be kell tartani, szükség szerint zajvizsgálatokat kell végezni és a zajcsökkentésre megfelelő zajcsökkentési intézkedéseket kell hozni. Csak olyan nyomásszabályozó alkalmazható, amely a hatályos jogszabályok zajkibocsátási normájának megfelel. Gázvezeték építése A gázvezeték építése burkolt út esetén a burkolat feltörésével jár. Az aszfalt és betontörmeléket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően lerakóhelyre kell szállítani. Az építés során a fák védelméről gondoskodni kell. Amennyiben a gázvezeték építése miatt fa kivágása szükséges, a fa pótlásáról a helyi önkormányzat rendeletének megfelelően gondoskodni kell. Természetvédelmi területen történő építés során a tevékenységet egyeztetni kell a helyi Önkormányzattal és az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel az ökoszisztéma védelme, és lehetőség szerinti zavarása nélkül megvalósítandó tevékenység érdekében. A vízfolyások keresztezését a természetes vízmozgás biztosításával a vízfolyás kezelőjének, ill. az illetékes vízügyi hatóság jóváhagyásának birtokában lehet elvégezni. Üzletszabályzat 20/63

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Szeged, 2010. október 1. Üzletszabályzat 1/84 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/88 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 6 1.1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Hatályos: szeptember 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!! !!! MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!!!!! MAGÁZ!MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ!KFT! 2014! /BENYÚJTVA2014.NOV.15./! 2014. 11. 15. 1 MAGÁZELOSZTÓIÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2011. január 31. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel.

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 6205/2015.

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A MEH 751/2012. számú határozatának kötelezéseivel egységes

Részletesebben

TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL

Részletesebben

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Ózd, 2015. április 30. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGŐ KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/88 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 6 1.1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Kiadja: MAGYAR ENERGIA HIVATAL 2004. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 6 1.2. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/103 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. június 25., szerda 73. szám Ára: 1400, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2003: XLII. tv. A földgázellátásról.......................................

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

~igáz-dlso FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA. Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

~igáz-dlso FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA. Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság ~igáz-dlso TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21.

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21. PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. november 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom meghatározások,

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1 M AGÁZ EL OSZTÓI Ü ZL ETS ZABÁL YZAT 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...5

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2013. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/116 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2009. május 11. Budapest, 2009.05.11. Készítette: Global NRG Zrt. oldalszám: 2/76 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, július 11.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, július 11. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2016. július 11. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I.

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I. 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2009. évi XL. törvény - az elektronikus közszolgáltatásról - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET)

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatüzletszabályzat 1 Stílusdefiníció: Címsor 1: Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: I, II, III, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Jobb oldalt + Igazítás:

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. június 29. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzat 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények. évi CXII. törvény az információs jogról és

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12. 2015. május 12. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/116 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 24 következményei, 6. e) A felhasználó személyében történt változás, illetve kereskedőváltás esetén alkalmazott

TARTALOMJEGYZÉK. 24 következményei, 6. e) A felhasználó személyében történt változás, illetve kereskedőváltás esetén alkalmazott 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMU- TATÁSA. Fogalom meghatározások

Részletesebben

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. 1/75 Tartalomjegyzék RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A elosztói csatlakozási szerződés minden Felhasználóra általánosan irányadó tartalmi elemeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról módosítva 2011.07.01-én a 2011. évi XXIX. törvény alapján 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása,

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Kivonat Lezárva 2014. június 28. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 2. (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed a) a földgáz vezetéken

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA...7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...7

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. továbbiakban: Megállapodás. amely létrejött egyrészről a. FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. továbbiakban: Megállapodás. amely létrejött egyrészről a. FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban: Megállapodás amely létrejött egyrészről a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv (2014.

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK A Társaság által a Vhr. 78. (2) bek. alapján nyújtott választható szolgáltatások díjait a Hivatal a Vhr. 150. alapján hagyta jóvá, melyek a fizetési feltételekkel együtt a szolgáltatások típusai szerint

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA, EGYBEN ÁTDOLGOZÁSRA JELOLTE: 123/2016 SZÁMÚ HATÁROZAT Budapest, 2015. december 7. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Földgázelosztási

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7.

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7. Új alapokon az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat Tajti Péter ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató Visegrád, 2010. április 7. Változás oka 2008

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 3 A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben

2005. évi LXIII. törvény. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról

2005. évi LXIII. törvény. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról 2005. évi LXIII. törvény a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról Az Országgyűlés a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja: 1.

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2012 2012. 02. 15.

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2012 2012. 02. 15. MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2012 2012. 02. 15. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre,

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA FEBRUÁR 28.

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA FEBRUÁR 28. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. FEBRUÁR 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGEZETT TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel.

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel. E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Nagykanizsa, 2012.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA NYKCE Kft. Földgáz-Kereskedelmi Üzletszabályzat 2013.[ ]. NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. [ ]. NYKCE Kft. TARTALOM Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 2013.[ ]. 1. A KERESKEDELMI

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben