Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, augusztus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus"

Átírás

1 Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, augusztus

2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele Az Üzletszabályzat tárgya Az Üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Időbeli hatály Módosítás Eltérés az Üzletszabályzat rendelkezéseitől Az Üzletszabályzat közzététele Fogalom meghatározások Az EHEP-re vonatkozó adatok Az EHEP általános bemutatása Az EHEP tevékenysége, működési területe, kereskedelmi és forgalmi adatok Az EHEP által végzett tevékenység és a nyújtott szolgáltatások bemutatása, az EHEP által ellátott Felhasználói csoportok felsorolása Alapszolgáltatás Szabadpiaci Felhasználók részére biztosított egyedi gázszolgáltatás A szolgáltatás nyújtásának feltételei Az EHEP által ellátott Felhasználói csoportok felsorolása A külső környezettel, felügyeleti szervekkel, Felhasználókkal és rendszerüzemeltetőkkel való kapcsolat Felügyeleti szervekkel, hatóságokkal való kapcsolat és a kapcsolatok jellege Felügyeleti szervek Kapcsolatok jellege Kapcsolat a Felhasználói érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel A Felhasználókkal való kapcsolattartás szervezete és működése A Felhasználók részére rendszeresen nyújtott és Földgáz-kereskedelmi szerződés alapján nyújtható információk Szerződéses kapcsolatok más engedélyesekkel Együttműködés a szállítási rendszerirányítóval Együttműködés a szállítási rendszerüzemeltetővel Együttműködés a földgázelosztói engedélyessel Együttműködés a tárolói engedélyessel Az EHEP által ellátott Felhasználók érdekében tájékoztatás kérése a többi engedélyestől Általános biztonsági, adatvédelmi és környezetvédelmi előírások A Felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák, és az ellátást biztosító rendelkezések Infrastruktúra, szaktudás Pénzügyi biztosítékok Üzemzavar elhárítás Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Az adatvédelem alapelvei, célja A Felhasználó adatainak továbbítása Együttműködés A Felhasználó jogosultságai adatainak a kezelésével kapcsolatban

3 5.2.5 Az EHEP kötelezettségei Az adatkezelés főbb esetei Az adatok kezelésének határideje Az adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések Az EHEP adatkezeléssel kapcsolatos felelőssége A környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei Szolgáltatási minőségi követelmények Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői A Felhasználók/kereskedelmi partnerek elégedettségének mérése A forgalmazott földgáz minősége Gázminőség ellenőrzésének eljárásrendje A Felhasználói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai, valamint a Felhasználónál történt változások bejelentésének szabályai Igénybejelentés Az igénybejelentés tartalma Az igénybejelentések kezelése Szerződéstervezet készítése, szerződéskötés Az internetes vagy papír alapú Földgáz-kereskedelmi szerződéskötés sajátosságai A Felhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás Műszaki feltételek A Földgáz-kereskedelmi szerződések teljesítésének főbb műszaki jellemzői A folyamatos és biztonságos ellátás biztosítékai Források biztosítása Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) A szerződések általános hatálya A Földgáz- kereskedelmi szerződések általános jellemzői, a Felek jogai és kötelezettségei A kereskedelmi együttműködés fajtái Felhasználókkal kötött Földgáz- kereskedelmi szerződések Más engedélyesekkel kötött Földgáz- kereskedelmi szerződések A Földgáz-kereskedelmi szerződés hatálya A Földgáz- kereskedelmi szerződéssel kapcsolatos további rendelkezések Adatszolgáltatási kötelezettség A Felhasználói igény igazolása Teljesítési hely, idő A földgázellátásból történő kikapcsolás alóli mentesség Vis Maior Lehetetlenülés A szerződéskötő félre vonatkozó további feltételek Nyilatkozatok, szavatolások Titoktartás Szerződő felek együttműködése Szerződéskötés, szerződésmódosítás Irányadó jog Jogviták rendezése Pénzügyi biztosíték Hatálybalépés Részleges érvénytelenség A kézbesítés szabályai

4 9.3. Az EHEP kapacitás lekötéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai, az EHEP kötelezettségvállalása az átruházott kapacitás visszaadására Egyedi feltételek kezelése Az áralkalmazási feltételek, árak meghatározása, az árak megváltoztatásának feltételei, árváltozás esetén alkalmazandó eljárás Földgázellátási vészhelyzet, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok Földgázszolgáltatás szünetelése Vészhelyzet Korlátozás Mennyiségi elszámolási és fizetési előírások Szerződésszegésre és szabálytalan vételezésre vonatkozó szabályok és eljárásrend Az EHEP felelőssége a Felhasználókkal szemben Igények elévülése Az EHEP eljárása a Felhasználó károsodása esetén a rendszerüzemeltető engedélyesekkel szemben A Felhasználó általi szerződésszegés Az EHEP általi szerződésszegés A szerződésszegés jogkövetkezményei Szerződéses állapot helyreállítása A felhasználói panaszok ügyintézésének és a panaszok kezelésének rendje A Földgáz- kereskedelmi szerződés felmondásának esetei, megszűnésének rendje A Földgáz-kereskedelmi szerződés felmondása A Földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnése Egyéb rendelkezések A kereskedőváltás szabályai, eljárásrendje, elszámolási módszerek Jogszabályváltozás Jogszabály változási esemény A jogszabályváltozás jogkövetkezménye MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK

5 ELŐSZÓ A földgáz-kereskedelmi engedélyes társaságok a piacnyitás eredményeként, a GET és a GET Vhr. és más vonatkozó jogszabályokban, ellátási szabályzatokban valamint az ezek alapján elkészített üzletszabályzataikban foglalt feltételek szerint a versenypiaci igények kielégítésére földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytathatnak. Az EHEP, mint földgázkereskedő társaság a más versenytárs kereskedőkkel, földgáztermelőkkel és földgáz Felhasználókkal történő földgáz-kereskedelmi tevékenységet végez. Az EHEP a földgáz-kereskedelmi tevékenységét önállóan, a Hivatal által kiadott működési engedély alapján végzi, és mint piaci szereplő részt vesz az együttműködő földgázrendszerben. A GET szerint a földgázkereskedő a felhasználói, kereskedelmi partnerei közötti jogviszony rendezésére köteles üzletszabályzatot kidolgozni, amit a Hivatal hagy jóvá. Az EHEP a GET és a GET Vhr. valamint az ÜKSZ és a Hivatal releváns jogerős határozatai előírásainak megfelelően készítette el az Üzletszabályzatát az alábbiak szerint. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele 1.1 Az Üzletszabályzat tárgya Jelen Üzletszabályzat meghatározza: hogy az EHEP mint földgáz-kereskedelmi engedélye milyen módon és milyen részletes szabályok szerint jár el a jogszabályokban foglaltak szerinti kötelezettségeinek teljesítésekor a földgáz-kereskedelmi tevékenysége végzése során, hogy a szerződéses kötelezettségeit miként teljesíti, milyen felelősségi rendszert működtet, a Felhasználók, kereskedők és egyéb ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit, az EHEP és a többi engedélyes együttműködésének kereteit, milyen általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási, fizetési feltételekkel biztosítja szolgáltatásait, az ellátás színvonalának, a fogyasztói igények kielégítésének részletes szabályait. 1.2 Az Üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed az EHEP-re, az EHEP-vel a földgáz kereskedelmi tevékenysége alapján szerződéses viszonyban lévő földgáz kereskedőkre, földgázt vételező Felhasználókra, ügyfelekre, partnerekre. Az EHEP tevékenysége 5

6 Magyarország teljes területére, valamint az együttműködő európai földgázrendszer területére terjed ki Időbeli hatály Az Üzletszabályzat, valamint annak módosításai a Hivatal jóváhagyásával, az erről szóló határozat meghozatalának a napján lépnek hatályba. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a módosításokat a hatályba lépés előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell Módosítás A szolgáltatási környezet változásához való gördülékeny alkalmazkodás, és ezáltal a Felhasználók folyamatos magas szintű ellátása és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében az EHEP fenntartja magának a jogot, hogy Üzletszabályzatát és az abban foglalt általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítja a jogviszonyra vonatkozó jogszabályok vagy piaci feltételek megváltozása esetén az alább meghatározott esetekben, illetve körben és feltételek szerint: a szerződéskötési eljárás és a fizetési mód illetve egyéb szerződéses feltételek; fizetési mód és fizetési feltételek (számlázás); azon eljárások, amelyek szabályozását a jogszabályok az EHEP hatáskörébe utalják; a jogviszonyra vonatkozó jogszabályok vagy piaci feltételek megváltoznak; az illetékes hatóság így különösen a Hivatal döntésében foglaltak teljesítéséhez, illetve a jogszabályi változásnak való megfelelés érdekében szükséges Eltérés az Üzletszabályzat rendelkezéseitől Az EHEP a szerződéses partnereivel kötött egyedi szerződéseiben a jelen Üzletszabályzattól eltérően is megállapodhat. Ebben az esetben az egyedi szerződés eltérő szabályozása az irányadó a felek jogviszonyára az Üzletszabályzatban foglaltakkal szemben. 1.3 Az Üzletszabályzat közzététele Az EHEP köteles az Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja, és honlapján a weboldalon hozzáférhetővé teszi. 2. Fogalom meghatározások Amennyiben a jelen Üzletszabályzat, valamit az EHEP és partnerei közötti szerződés, illetve a GET és a GET Vhr. eltérően nem rendelkezik, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, az Üzletszabályzatban használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: 6

7 Csatlakozási szerződés: Csatlakozóvezeték: Egyensúlyozó platform a szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó és a leendő Felhasználó, vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a Felhasználók és a földgáztermelők szállító- vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, a vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit. a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. az együttműködő földgázrendszer napi egyensúlyozását és a gáznap végi egyensúlytalanságok elszámolását segítő speciális, interneten keresztül elérhető elektronikus felület, amelyen a rendszerüzemeltetők és rendszerhasználók napi egyensúlyozási feladataik ellátásához szükséges kapacitás és földgáz adásvételi ügyleteket köthetnek. Együttműködő az összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez földgázrendszer: közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló, valamint a részleges szigetüzem. EHEP Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Elosztóhálózathasználati szerződés: a földgázelosztó és a Felhasználó között létrejött szerződés, amely alapján a Felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja. Elosztóvezeték: Elszámolási időszak: Elszámolási mérés: Elszámoló számla Felhasználási hely: Felhasználó: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig a Magyarország államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára. a szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló két mérőolvasás közötti időszak. a földgázforgalomnak az ÜKSZ szerint kialakított, a rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása. A földgáz kereskedelmi szerződés időtartama alatt az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállásán alapuló számla. Az ingatlan, ahol a Felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályzó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van. aki földgázt, vezetéken keresztül saját felhasználás céljára 7

8 vásárol. Felhasználói olyan kérelem, megkeresés, amely a Felhasználó beadvány: engedélyessel fennálló, földgáz-értékesítéssel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a Felhasználót érintő igény elintézésére irányul. Felhasználói a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a berendezés: gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. Felhasználói az a készülék, amely az elosztóvezetéken érkező gáz nyomásszabályozó: nyomását a Felhasználóval kötött szerződésben vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. Felhasználói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól a gázfelhasználó készülékig terjed. Fizető adott felhasználási helyen lévő Felhasználó földgázellátásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Forráshiány: a földgázszállító rendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények meghaladják a forrás mennyiségét, és az együttműködő földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlya normál üzemmeneti intézkedésekkel nem biztosítható. Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, a GET szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható gázfajták, ideértve a földgáz minőségű biogázt és biomasszából származó gázokat, valamint egyéb gázfajtákat is. Földgázelosztás: földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a Felhasználóhoz. Földgázelosztó: GET. szerinti földgázelosztási működési engedéllyel rendelkező társaság/szervezet. Földgáztároló: az a besajtoló és kitermelő technológiai létesítménnyel ellátott földalatti természetes földtani szerkezet, mesterségesen kialakított földalatti üreg vagy a földfelszínen létesített építmény, amely földgáz tárolására alkalmas. Földgáz határon keresztüli szállítása: a földgáz behozatala és/vagy kivitele Magyarország határát átlépő szállítóvezetéken keresztül. Földgáz Mennyiség: az átadott/átvett földgáz mennyiség, az MSZ ISO szabvány szerint 15 o C és kpa referencia 8

9 Földgázipari tevékenység: Földgázipari vállalkozás: Földgázkereskedelem: körülményeken értelmezett m 3 -ben (gnm³, gáztechnikai normálköbméter). a GET-ben szabályozott engedélyköteles tevékenység. olyan gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. c) pont], vagy az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi vállalkozás és annak belföldön bejegyzett fióktelepe, amely legalább egy földgázipari tevékenységet folytat. a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése. Földgáz-kereskedelmi szerződés: A földgázkereskedő és a Felhasználó között létrejött, földgáz adásvételére irányuló szerződés. Földgázszállítás: a földgáznak szállítóvezetéken történő továbbítása. Földgázszállítási szerződés: a szállítási rendszerüzemeltető és egy kapacitásigénylő közötti olyan szerződés, amelyben a szállítási rendszerüzemeltető díjfizetés ellenében vállalja a szerződésben meghatározott szállító hálózati kapacitás folyamatos biztosítását a kapacitásigénylő részére meghatározott időtartamon keresztül. Földgáztárolás: a földgáz engedély alapján végzett tárolása. Fűtőérték (Alsó Hőérték): az a hőmennyiség, amely állandó nyomáson, meghatározott mennyiségű gáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az égéstermék véghőmérséklete megegyezik a kiindulási hőmérséklettel, valamint mind a kiindulási komponensek, mind az égés termékei gáz halmazállapotúak (ahogyan azt az MSZ ISO 6976:1997. szabvány meghatározza, mértékegysége: MJ/gnm 3 ). Gázár-támogatási Rendelet: a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet, illetve az annak helyébe lépő mindenkor hatályos jogszabály Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gázt átadása, mérése és a földgázelosztáshoz szükséges nyomáscsökkentés történik. Gázév: a tárgyév július 1-ei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak. Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal és ezek elegyeivel üzemeltetett készülék. Gázhét: az adott hét hétfőn reggel 06:00-tól a következő hét hétfőn reggel 06:00-ig tartó időszak. Gázhónap: A naptári hónap első napján reggel 06:00-tól a következő 9

10 naptári hónap első napján reggel 06:00-ig tartó időszak Gáznap: hazai betáplálási pontokon az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak. GET: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, illetve az annak helyébe lépő mindenkor hatályos jogszabály. GET Vhr: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, illetve az annak helyébe lépő mindenkor hatályos jogszabály. Határkeresztező azon szállító- vagy elosztóvezeték, amely Magyarország gázvezeték: államhatárát keresztezi, és földgáz mérőállomással rendelkezik. Hivatal Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Hosszú távra lekötött kapacitás: Egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra szerződéssel lekötött szállító-, elosztó- és tároló-kapacitás. Kapacitás: a szállító- és elosztóvezeték adott pontjának, valamint földgáztárolónak időegységre vonatkoztatott teljesítőképessége. Kapacitáslekötési szerződés: az a szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- vagy elosztóvezeték vagy a földgáztároló kapacitását leköti. Kapacitásigénylő: valamely rendszerüzemeltető engedélyeshez kapacitásigénylést benyújtó hozzáférésre jogosult. Kiadási pont a szállítórendszeren: Kiadási pont a tárolórendszeren: Kiadási pont az elosztórendszeren: Kereskedelmi egyensúly: Kiegyensúlyozó földgáz: Kiegyensúlyozási pótdíj: az a hálózati pont, amelyen a földgázt a szállító fizikailag a Felhasználóknak, ill. megbízottjuknak vagy a földgázelosztói engedélyesnek vagy a tárolói engedélyesnek átadja. az átadás-átvételi pont, amelyen keresztül a tárolói engedélyes a tárolt földgázt átadja a szállítási rendszerüzemeltetőnek, vagy a Felhasználónak, ill. megbízottjának. az a hálózati pont, amelyen a földgázt a földgázelosztói engedélyes fizikailag átadja a Felhasználónak, ill. megbízottjának, vagy más csatlakozó földgázelosztói engedélyesnek. az az egyensúlyi állapot, amikor adott gáznapon a rendszerhasználó által az együttműködő földgázrendszerbe betáplált és onnan vételezett földgáz mennyisége megegyezik. Adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a szállítási rendszerüzemeltető által felhasznált gázmennyiség. a szállítási rendszerüzemeltető rendszeren a tényleges betáplálás és vételezés alapján megállapított, a megengedet eltérés túllépése miatt a szállítási rendszerüzemeltető által a rendszerhasználókkal szemben külön jogszabály alapján 10

11 érvényesíthető pótdíj. Korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt Felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható vagy helyreállítható legyen. Legkisebb költség: az engedélyezett tevékenység gyakorlásához az engedélyesnél, illetve nemzetgazdasági szinten szükséges és indokoltan felmerült ráfordítás. Lekötött kapacitás: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet az adott időszakra a rendszerhasználók kapacitáslekötési szerződéssel lekötnek, és amely a GET Vhr.-ben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában. Másodlagos kapacitáskereskedelem: a rendszerhasználók által lekötött, de fel nem használt szállítói, tárolói, elosztói kapacitásoknak az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint történő továbbértékesítése. Másodlagos földgázkereskedelem a földgáznak más földgáz kereskedői engedélyestől vagy tárolóból történő beszerzése. Minőségi Hiba: minőségi hibás a teljesítés akkor, ha a szerződésben kikötött minőségtől az ott meghatározott mértéket meghaladó eltérés áll fenn. A Minőségi Hiba időtartama az az időszak, mely a vizsgált és megkifogásolt minta vételének napját megelőző utolsó mérési naptól a Minőségi Hiba megszüntetésének vagy a szerződés módosításának napjáig tart. Nap naptári napot jelent. Napon belüli kereskedelem: Névleges kapacitás: a földgáz mennyiségeknek, valamint a szállítási és tárolási kapacitásoknak a tárgyi gáznapon belül történő kereskedelme, amely a nominálások és a valós igény közötti eltérés kiegyenlítése érdekében történik. a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított, időegység alatti maximális közegáram, amely az adott ponton a rendszer engedélyezett nyomás- és hőmérséklettartományában elszállítható. Nominálás: Napi Nominált Mennyiség: a rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása. az utolsó, az EHEP által elfogadott, az adott gáznapon az átvételi ponton a Felhasználó által vételezni kívánt gázmennyiség gáztechnikai normál állapoton és a szerződött 11

12 fűtőértéken. Nyilvántartott kapacitás: a Felhasználó által, az éves kapacitáslekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőknél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás, amely a GET Vhr.- ben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel - kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel - szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában. Opciós földgáz mennyiség: a rendszerhasználó által gáznapon a szállítóvezeték adott betáplálási vagy kiadási pontjára az ÜKSZ-ben foglalt szabályok szerint felajánlott, a szállítási rendszerüzemeltető által a rendszeregyensúly megtartása érdekében igénybe vehető forrás vagy fogyasztásváltozatási lehetőség. Portál: az EHEP címen elérhető honlapja. Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. Rendszerhez való hozzáférés: Rendszerirányítás: Rendszerüzemeltető: Rövidtávra lekötött kapacitás: Minőségi követelmények: Szabad kapacitás: Szabványosított szolgáltatás: Szállítási rendszerüzemeltető: Szállítási rendszerirányító: Szállítóvezeték: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó rendszerhasználók számára. az együttműködő földgázrendszer GET-ben meghatározott irányítási és koordinációs feladatainak ellátása. a szállítási rendszerüzemeltető, földgáztárolói engedélyes, és a földgázelosztó. egy gázévnél rövidebb időtartamra lekötött szállító-, elosztóés tárolókapacitás. a betáplált földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelni az MSZ 1648:2000 szabvány előírásainak. a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók rendelkezésre álló műszaki kapacitásának kapacitási szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része. az EHEP által különböző Felhasználói körök számára kidolgozott, általános szerződési feltételek és mintaszerződés mellett kínált szolgáltatás. a földgázszállítást, a szállítóvezetékek üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését végző engedélyes. Az együttműködő földgázrendszer működtetését végző szállítási rendszerüzemeltetők közötti irányítási és koordinációs feladatok ellátását végző engedélyes. az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja Magyarország államhatára, a termelés betáplálási pontjai, a földgáztároló beés kitáplálási pontja, végpontja pedig Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontjai illetve az 12

13 engedélyben foglaltak szerint a Felhasználó telekhatára, vagy az a földgáztároló be- és kitáplálási pontja. Szerződött Mennyiség: a szerződés alapján a szerződés időtartamára vonatkozó gázmennyiség. Tárolási szerződés: a tárolói engedélyes és egy hozzáférésre jogosult közötti olyan szerződés, amelyben a tárolói engedélyes díjfizetés ellenében biztosítja a hozzáférésre jogosult által lekötött betárolási, kitárolási és mobil kapacitást illetve meghatározott tárolói szolgáltatásokat. Tároló: a GET szerinti földgáz földalatti tárolási működési engedéllyel rendelkező társaság/szervezet. Újranominálás: a gáznapra vonatkozó nominálásnak az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rend szerint történő módosítása. ÜKSZ: az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamit a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a szállítási rendszerirányító által előterjesztett és a Hivatal által jóváhagyott Üzemi és Kereskedelmi szabályzat. Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több Felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza. Üzletszabályzat: az engedélyes általános szerződési feltételeit, valamint a GET Vhr.-ben meghatározott elemeket tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat. Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a Felhasználó által megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett kapacitás. Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt. Végső menedékes szolgáltatás: ideiglenes földgázellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedő biztosít azon egyetemes szolgáltatók vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználók részére, akiket földgázkereskedőjük valamilyen okból nem képes ellátni. 13

14 A jelen Üzletszabályzatban használt, jelen pontban nem definiált fogalmakat a GET, a GET Vhr., a vonatkozó más jogszabályok és szabályzatok, különösen a szállítási rendszerirányító által előterjesztett és a Hivatal által jóváhagyott ÜKSZ, valamint az egyes szerződésmintákban, illetve a hatályos, vagy ezután megkötendő egyedi megállapodásokban meghatározottak szerint kell érteni. 3. Az EHEP-re vonatkozó adatok 3.1 Az EHEP általános bemutatása Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot december 18-án kelt létesítő okirata alapján július 4. jegyezte be a cégbíróság. Az EHEP a magyarországi földgáz versenypiacon önálló jogi személyként végez földgáz-kereskedelmi tevékenységet, beleértve a határkeresztező export import - tevékenységet is. Az EHEP az alapszabálya szerint: a társaság cégneve: Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Adószám: a társaság székhelye: (1118 Budapest, Ménesi út 22.) a társaság működésének időtartama: határozatlan időtartamra alakult az üzleti év minden év január 1-től december 31-ig tart Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt Az EHEP tevékenysége, működési területe, kereskedelmi és forgalmi adatok Az EHEP a földgáz-kereskedelmi engedély alapján földgáz-kereskedelmi tevékenységet végez. A hatósági engedélyhez kötött tevékenység gyakorlását az engedély birtokában kezdi meg. A Hivatal által kiadott működési engedély száma: 773/2011. Kereskedőként az EHEP a tevékenységéhez szükséges földgázt hazai, illetve külföldi forrásokból szerzi be. A társaság a liberalizált piacon a Felhasználók földgáz igényének kielégítését végzi, valamint más földgáz-kereskedőkkel, termelőkkel Földgáz- kereskedelmi szerződéseket köt és a jövőben a szervezett földgázpiaci kereskedelemben is részt vesz. Az általa az egyetemes szolgáltatásra is jogosult nem lakossági Felhasználóknak nyújtott szolgáltatás nem a GET 32. -a szerinti egyetemes szolgáltatás, hanem az EHEP szolgáltatásait ezen Felhasználóknak is a földgázkereskedelmi (szabadpiaci) tevékenysége keretében végzi. 14

15 Az EHEP üzleti céljainak elérése érdekében a forrásainak optimális kihasználásával engedélyes és engedélyesnek nem minősülő más (hazai és külföldi) Felhasználók részére földgázt értékesít. Az EHEP szervezeti felépítését az 1. számú függelék mutatja be. 3.3 Az EHEP által végzett tevékenység és a nyújtott szolgáltatások bemutatása, az EHEP által ellátott Felhasználói csoportok felsorolása Az EHEP az alábbi földgáz- kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtja. Az EHEP Földgáz- kereskedelmi szerződés alapján vásárol és értékesít földgázt, illetve egyéb szolgáltatásokat nyújt. Az EHEP, mint földgázkereskedő a Földgázkereskedelmi szerződés alapján köteles a Felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget beszerezni, annak a felhasználási helyre való eljuttatásához szükséges kapacitásokat lekötni, és a szerződésben meghatározott mennyiséget a Felhasználó részére értékesíteni Alapszolgáltatás Az EHEP minden termékén belül az alábbi alapszolgáltatást biztosítja szerződött Felhasználói részére. a szerződött gázmennyiség átadását az átadási/elszámolási gázmérési pontra; szerződés szerinti egyensúlyozási szolgáltatások biztosítása; a gáz mennyiségi és minőségi mérés kontrollja, elszámolása szerződés szerint; a szerződés szerinti adatszolgáltatás; üzemzavar és válsághelyzet esetén szükséges tájékoztatások biztosítása; rendszerhasználati szerződések megkötése. Amennyiben a Felhasználó kéri, az EHEP a Felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseit megbízottként összevontan köteles kezelni Szabadpiaci Felhasználók részére biztosított egyedi gázszolgáltatás Szabadpiaci Felhasználók részére az EHEP a Felhasználó igénybejelentése alapján egyedileg készíti el ajánlatát. Egyedi gázszolgáltatás esetén a Felek az egyedileg megállapított kötelezettségeket az egyedi szerződésben rögzítik a jelen Üzletszabályzat II. részében foglaltakra is figyelemmel A szolgáltatás nyújtásának feltételei Az EHEP kereskedelmi tevékenysége során igénybe kívánja venni és szükség szerint igénybe veszi más engedélyesek, valamint egyéb társaságok szolgáltatásait és infrastruktúráját a GET-ben és GET Vhr.-ben meghatározott mértékig, összhangban a kereskedelmi tevékenység végzésére kiadott működési engedélyével. A más társaságoktól igénybe vett szolgáltatásokra, illetve infrastruktúra vagy erőforrás 15

16 használatára külön szerződéseket köt a Felhasználók megfelelő színvonalon történő kiszolgálására Az EHEP által ellátott Felhasználói csoportok felsorolása az elosztóhálózatról vételező Felhasználó; a szállítóvezetékről közvetlenül vételező Felhasználó; magyar telephellyel rendelkező és kereskedelmi engedéllyel rendelkező, vagy jogszabály által kereskedelmi engedély nélkül is gázkereskedelmi tevékenység végzésére jogosult gázipari szereplő; külföldi telephellyel rendelkező földgázkereskedő. Az EHEP a GET 29/B. hatálya alá tartozó Felhasználó(ka)t nem lát el. 4. A külső környezettel, felügyeleti szervekkel, Felhasználókkal és rendszerüzemeltetőkkel való kapcsolat 4.1 Felügyeleti szervekkel, hatóságokkal való kapcsolat és a kapcsolatok jellege Felügyeleti szervek Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hivatal a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, és a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságai Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az EHEP tevékenységét külön jogszabályok alapján az alábbi hatóságok is felügyelik: Gazdasági Versenyhivatal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Kapcsolatok jellege Az EHEP részére a földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt a Hivatal adja ki, amely jóváhagyja az üzletszabályzatot, és ellátja a GET-ben előírt felügyeleti, ellenőrzési és fogyasztóvédelmi feladatokat. A fogyasztóvédelem érvényesülése érdekében az EHEP együttműködik a Hivatallal, a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségeivel és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, valamint a Felhasználói érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetekkel. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságai a földgáz értékesítését elősegítő beruházások engedélyezését, valamint a metrológiai viták feloldását segítik. 16

17 Import gázbeszerzés biztosítása miatt az EHEP kapcsolatot tart a gáz értékesítőjével, a szállítási rendszerirányítóval, a külkereskedelmi és a Nemzeti Adó-és Vámhivatallal Kapcsolat a Felhasználói érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel Az EHEP olyan szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, amely a felek kölcsönösen kialakított feltételein alapul. Az EHEP olyan ügyfélszolgálatot működtet, amelynél a kereskedelmi partnerei minden szükséges tájékoztatást megkaphatnak, észrevételeket, panaszokat tehetnek és észrevételeikre, panaszaikra választ, orvoslást kapnak. Az EHEP minden szükséges tájékoztatást megad ügyfeleinek, annak érdekében, hogy azok megismerjék szolgáltatásait, és azok igénybevételének lehetőségét. Az EHEP megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot a Felhasználói érdekvédelmi, érdekképviseleti szerveknek, azok kérése alapján - amely a Felhasználó és az EHEP kapcsolatára vonatkozik. Ha a Felhasználók érdekvédelmi, érdekképviseleti szerve és az EHEP között a Felhasználókat érintő vitás ügyben egyezség nem jön létre, annak létrehozására, vagy döntés miatt a felek kötelesek a vitás ügyet a Hivatal illetékes szervéhez, vagy a Hivatal Elnöke mellett működő Energetikai Érdekegyeztető Tanácshoz terjeszteni. Az Energetikai Érdekegyeztető Tanács feladata, hogy az energia Felhasználók és az engedélyesek egymás közötti viszonyában jelentkező egyeztetést igénylő problémákra megoldást találjon. Természetes személy és kisvállalkozó Felhasználókat érintő vitás ügyekben az egyezség létrehozására a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény szerinti Békéltető Testületek is rendelkezésre állnak. Az EHEP jogszabályokban rögzített módon és rendszerességgel tartja a kapcsolatot a Felhasználói érdekvédelmi, érdekképviseleti és a fogyasztóvédelmi szervekkel, valamint tekintettel a GET rendelkezéseire átadja a Felhasználói érdekek képviseletét ellátó szervezeteknek és a fogyasztóvédelmi felügyelőségeknek a külön jogszabályban meghatározott mindazon adatokat és információkat, melyek az EHEP engedélyhez kötött tevékenységével és a Felhasználói érdek érvényesítésével egyaránt kapcsolatosak. 4.2 A Felhasználókkal való kapcsolattartás szervezete és működése Az EHEP szerződéses partnereivel való kapcsolattartásra a szerződésekben kapcsolattartót nevez meg. Az EHEP mindent megtesz annak érdekében, hogy a tevékenységével kapcsolatos, szerződéses partner általi adatkérések, bejelentések vagy panaszok rövid határidővel megválaszolásra és/vagy egységes eljárással kivizsgálásra kerüljenek. Az EHEP tájékoztatja a Felhasználókat az alábbiakról: a hazai földgázpiac működéséről; az EHEP földgázipari tevékenységéről; az EHEP által nyújtott szolgáltatásokról; földgázpiaci trendekről, prognózisokról; 17

18 árképzésről; új Felhasználó csatlakozásának és ellátásának rendjéről, a szerződéskötés folyamatáról; A szerződéssel kapcsolatos adatok (különösen az elszámolással, számlázással, és annak kiegyenlítésével; a szolgáltatás minőségével és a szerződésszegéssel, károkozással kapcsolatos adatok) földgáz üzleti folyamatokról; a Felhasználók adatszolgáltatási kötelezettségéről és az EHEP-vel történő kapcsolattartás rendjéről; földgázellátási zavar, válsághelyzet esetén követendő eljárásról; egyéb, az Üzletszabályzat által nem szabályozott Felhasználói igények kielégítésének rendjéről; az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző tanúsítók elérhetőségéről; továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége az 1. sz. mellékletben található. 4.3 A Felhasználók részére rendszeresen nyújtott és Földgáz-kereskedelmi szerződés alapján nyújtható információk Az EHEP az általa fenntartott Portálon ( általános információkat szolgáltat szerződéses partnerei és más érdeklődők részére. Az EHEP honlapján közzéteszi és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a Felhasználók rendelkezésére bocsátja különösen: - jelen Üzletszabályzatot; - a szolgáltatási területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző tanúsítók listáját és elérhetőségét, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőségét. Szerződéses partnerek részére, szerződéses adatszolgáltatási kötelezettség alapján, vagy megkeresésre adott információk lehetnek különösen: általános, a földgázpiac működésével kapcsolatos; illetékesség esetén szerződéskötéssel, vagy szerződésmódosítással kapcsolatos; elszámolással kapcsolatos, számlázással, és annak kiegyenlítésével kapcsolatos; a szolgáltatás minőségével kapcsolatos; szerződésszegéssel, károkozással kapcsolatos, és egyéb célú. 18

19 4.4 Szerződéses kapcsolatok más engedélyesekkel Az EHEP: kapacitáslekötési szerződéseket köt a szállítási rendszerüzemeltetővel, tárolói és földgázelosztói engedélyesekkel a Felhasználóknak igazoltan járó kapacitás mértékéig. a rendszerszintű szolgáltatásra vonatkozó szerződést köt a szállítási rendszerirányítóval, valamint a szállítási rendszerüzemeltetővel, a földgázelosztóiés tárolói engedélyesekkel. Amennyiben a Felhasználó igényli, összevontan kezeli az elosztóhálózathasználati szerződéseket Együttműködés a szállítási rendszerirányítóval Rendszerszintű szolgáltatásokra vonatkozó szerződés és adatforgalmi megállapodás Az EHEP a mindenkor hatályos ÜKSZ szerint szerződést köt a szállítási rendszerirányítóval, amely alapján a szállítási rendszerirányító által biztosított rendszerszintű szolgáltatásokat jogosult kereskedelmi tevékenysége során igénybe venni. A szállítási rendszerirányító által biztosított szolgáltatásokat az ÜKSZ sorolja fel. Ezen szolgáltatások díjait, kivéve a szállítási rendszerirányító által külön díj ellenében nyújtott szolgáltatások díját a tarifarendeletben meghatározott szállítási díj tartalmazza. Az EHEP az ÜKSZ 16. fejezetében előírt feltételek szerint a szállítási rendszerirányítóval adatforgalmi megállapodást köt, s ennek alapján, valamint a szállítási rendszerirányító jogszerű kérésére minden olyan adatot biztosít a szállítási rendszerirányító részére, amely az együttműködő földgázrendszer operatív üzemeltetéséhez szükséges. Korlátozás, megszakítás, válsághelyzet kezelése Amennyiben a rendszerszintű szállítási igény a szállítórendszer bármely pontján meghaladja a rendszer aktuális kapacitását, a szállítási rendszerirányító elrendelheti a GET Vhr.-nek megfelelően az érintett hálózati pontokon kiszolgált, megszakítható kapacitással rendelkező ügyfelek vételezésének megszakítását. Amennyiben a rendszerhasználatra jogosultak vételezése tartósan meghaladja a rendelkezésre álló gázt, és a rendszer egyensúlya más eszközökkel nem biztosítható, vagy ha a rendszerszintű szállítási igény tartósan meghaladja a rendszer kapacitását, a szállítási rendszerirányító a GET Vhr-nek megfelelően, a korlátozási sorrend szerint elrendelheti a vételezés korlátozását. A GET 97. (1) bekezdése alapján földgázellátási válsághelyzet a személyeket, vagyontárgyakat, természetet, környezetet, illetve a Felhasználók jelentős részének ellátását veszélyeztető esemény. A válsághelyzet elhárításának operatív irányítását a 19

20 szállítási rendszerirányító látja el, amelynek folyamán az engedélyesek kötelesek együttműködni. A szállítási rendszerirányító által elrendelt korlátozás és megszakítás az EHEP által vállalt gázszállítási kötelezettségek teljesítése szempontjából jelen Üzletszabályzat szerinti lehetetlenülésnek minősül. Amennyiben a szállítási rendszerirányító jogosan rendelte el a korlátozást vagy megszakítást, az ezzel okozott károkért kártérítési felelőssége nincsen. Amennyiben azonban a szállítási rendszerirányító intézkedése nem volt jogszerű, az okozott károk megtérítésére köteles. Az EHEP ilyen esetekben az érintett partnerrel kötött szerződés alapján eljárhat a partner képviseletében, annak megbízása alapján. Amennyiben a szállítási rendszerirányító megtagadja a földgáz-rendszer egyensúlyának fenntartása vagy helyreállítása érdekében a határon keresztüli szállítóvezetékhez való hozzáférést az EHEP számára, és emiatt az EHEP által a Felhasználói ellátása érdekében tervezett import földgáz behozatala lehetetlenné válik, az a jelen Üzletszabályzat szerinti lehetetlenülésnek minősülhet. A szállítási rendszerirányító minden földgázellátási zavarból fakadó korlátozásról haladéktalanul, annak okairól legkésőbb a korlátozás feloldását követő 8 napon belül köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni. A Hivatal minden elrendelt korlátozás esetében kivizsgálja, hogy a korlátozást a szállítási rendszerirányító indokoltan rendelte-e el. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a szállítási rendszerirányító a korlátozást neki felróható okból indokolatlanul rendelte el, bírságot szabhat ki. A szállítási rendszerirányító köteles az indokolatlanul elrendelt korlátozás következtében a Felhasználókat ért kárt megtéríteni. Az egyensúlyozó platform Az egyensúlyozó platformot a szállítási rendszerirányító működteti. Az egyensúlyozó platformon ügyletet kizárólag az egyensúlyozó platformon tagsággal rendelkezők köthetnek. Az egyensúlyozó platform tagja lehet a) a földgázkereskedő, b) a saját jogon eljáró felhasználó, c) a földgáztermelő, d) a szállítási rendszerüzemeltető, e) a földgáztárolói engedélyes, f) a földgázelosztó, és g) az együttműködő földgázrendszerhez közvetlenül kapcsolódó, külföldi székhelyű szállítási rendszerüzemeltető, ha megfelel az egyensúlyozó platform szabályzatában meghatározott követelményeknek. Az egyensúlyozó platform működésének feltételeit, valamint az adásvételi ügyletben résztvevők jogait és kötelezettségeit a GET. Vhr., az ÜKSZ, valamint az egyensúlyozó platform szabályzata tartalmazza. A szállítási rendszerüzemeltető a napi egyensúlyozási feladatait - a GET. 9. szerinti - a rendszerhasználók által a nominálás során rendelkezésére bocsátott források és a saját rendelkezésében lévő egyensúlyozó eszközök mellett, az egyensúlyozó platformról átvett gázmennyiségek felhasználásával végzi. 20

21 A szállítási rendszerüzemeltető és a rendszerhasználók a hidraulikai és a kereskedelmi egyensúly biztosításához a GET. 91. (3) bekezdése szerinti saját rendelkezésű egyensúlyozó eszközök mellett az egyensúlyozó platformon beszerzett, valamint értékesített földgázmennyiségeket vehetnek igénybe. Az egyensúlyozó platformhoz történő hozzáférésre és az ügyletek lebonyolítására az erre jogosult piaci szereplő a szállítási rendszerirányítóval, az ügyletek pénzügyi elszámolására a központi szerződő féllel vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szerződést köt. A piaci szereplők közötti adásvétel a központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet közbeiktatásával, az eladó és a vevő közötti anonimitás elve alapján, szabványosított ügyletek formájában történik. Az egyensúlyozó platform működtetésének díját a szállítási rendszerirányítási díj tartalmazza. Földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetén a szállítási rendszerirányító javaslatot tesz a Hivatalnak az egyensúlyozó platformon, valamint a szervezett piacon történő kereskedés felfüggesztésére Együttműködés a szállítási rendszerüzemeltetővel Földgázszállítási és adatforgalmi megállapodás Az EHEP szerződést köt a szállítási rendszerüzemeltetővel, amely alapján a szállítási rendszerüzemeltető által biztosított szállítói szolgáltatásokat jogosult kereskedelmi tevékenysége során igénybe venni. A szállítási rendszerüzemeltető által biztosított alapszolgáltatások igénybe vételére, a rendszerhasználók a tarifarendeletben meghatározott földgázszállítási díjak megfizetése és a kapcsolódó áralkalmazási feltételek mellett jogosultak. A szállítási rendszerüzemeltető által valamennyi rendszerhasználó számára nyújtott alapszolgáltatásokat az ÜKSZ sorolja fel. Az EHEP az ÜKSZ 16. fejezetében előírtak alapján a szállítási rendszerüzemeltetővel adatforgalmi megállapodást köt, és ennek alapján, valamint a szállítási rendszerüzemeltető jogszerű kérésére minden olyan adatot biztosít számára, amely a szállítórendszer operatív üzemeltetéséhez szükséges. Kapacitás lekötés a szállítóvezetéken Az EHEP igazolt Felhasználói igény alapján, több éves, éves, havi és napi időtartamra vonatkozóan köthet le szállítói kapacitásokat szállítóvezetéki import- és hazai betáplálási, illetve kiadási pontonként. A szállítói kapacitás-lekötéseket az EHEP a szállítási rendszerüzemeltetővel földgázszállítási szerződésben rögzíti. A Felhasználói igények bejelentése, igazolása az ÜKSZ alapján történik. 21

22 4.4.3 Együttműködés a földgázelosztói engedélyessel Elosztási és adatforgalmi megállapodás Az EHEP szerződést köt a földgázelosztói engedélyessel, amely alapján a földgázelosztói engedélyes által biztosított elosztói szolgáltatásokat jogosult kereskedelmi tevékenysége során igénybe venni. A földgázelosztói engedélyes által a földgázelosztó vezetékhez csatlakozni kívánó kapacitásigénylő részére nyújtott alapszolgáltatásokat az ÜKSZ sorolja fel. Ezen szolgáltatások díjait a tarifarendeletben meghatározott elosztási díj tartalmazza. A földgázelosztó által a rendszerhasználók számára biztosított választható szolgáltatásokat a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza, amely szolgáltatások igénybevétele az üzletszabályzatban és egyéb jogszabályokban meghatározott külön díjazás ellenében lehetséges. A földgázelosztók vagy megbízottjaik által a Felhasználói igény alapján, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások kizárólagos körét külön miniszteri rendelet szabályozza. Az EHEP az ÜKSZ 16. fejezetében előírtak alapján a földgázelosztói engedélyessel adatforgalmi megállapodást köt, s ennek alapján, valamint a földgázelosztó jogszerű kérésére minden olyan adatot biztosít számára, amely az általa működtetett elosztói rendszer operatív üzemeltetéséhez szükséges. Kapacitás lekötés az elosztóvezetéken Az EHEP igazolt Felhasználói igény alapján, éves, havi és napi időtartamra vonatkozóan köthet le elosztói kapacitásokat az elosztóhálózaton betáplálási, illetve kiadási pontonként. Az elosztói kapacitás-lekötéseket az EHEP a földgázelosztóval elosztási szerződésben rögzíti. A Felhasználói igények bejelentése, igazolása az ÜKSZ alapján történik Együttműködés a tárolói engedélyessel Tárolási és adatforgalmi megállapodás A tárolói kapacitás lekötés folyamatát az ÜKSZ és a tárolói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. Az elfogadott és a szállítási rendszerüzemeltető által hidraulikailag is megvizsgált, és jóváhagyott kapacitás lekötési kérelme alapján köthet az EHEP tárolási szerződést a tárolói engedélyessel, amely alapján a tárolói engedélyes által biztosított tárolási szolgáltatásokat jogosult kereskedelmi tevékenysége során igénybe venni. A tárolói engedélyes által a szabályozott kapacitásokra vonatkozóan biztosított alapszolgáltatás igénybevételére a rendszerhasználó a külön jogszabályban meghatározott tárolási díjak megfizetése és a kapcsolódó áralkalmazási feltételek mellett jogosult. 22

23 A tárolói engedélyes által a tárgyalásos kapacitásokra vonatkozóan biztosított alapszolgáltatás igénybevételére a rendszerhasználó a szerződésben meghatározott ár megfizetése mellett jogosult. A tárolói engedélyes által valamennyi rendszerhasználó számára biztosított alapszolgáltatás a tárolási kapacitás rendelkezésre bocsátása az ÜKSZ szerint, amelyre vonatkozó tevékenységét az ÜKSZ sorolja fel. A tárolói engedélyes által a rendszerhasználók számára biztosított választható szolgáltatásokat a tárolói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza, amely szolgáltatások igénybevétele az üzletszabályzatban meghatározott külön díjazás ellenében lehetséges. Egyedileg igényelhető - nem alapszolgáltatásnak és választható szolgáltatásnak minősülő szolgáltatások iránti igényeket a tárolói engedélyes bírálja el. Az igény elbírálásakor az azonos bánásmód elvét minden körülmények között be kell tartania. Az EHEP az ÜKSZ 16. fejezetében előírtak alapján a tárolói engedélyessel adatforgalmi megállapodást köt, s ennek alapján, valamint a tárolói engedélyes jogszerű kérésére minden olyan adatot biztosít számára, amely az általa működtetett földgáz tároló operatív üzemeltetéséhez szükséges Az EHEP által ellátott Felhasználók érdekében tájékoztatás kérése a többi engedélyestől Amennyiben az EHEP által ellátott Felhasználóknál a gázszolgáltatás bármilyen okból előzetes értesítés hiányában szünetel vagy megszakad, (illetve ha az EHEP által kötött földgáz-kereskedelmi szerződés végrehajtása az üzemszünet, vagy kereskedői, illetve felhasználói korlátozás miatt hiúsul meg) az EHEP az érintett rendszerüzemeltető engedélyesektől, illetve a szállítási rendszerirányítótól a Felhasználó bejelentése alapján felvilágosítást kér. 5. Általános biztonsági, adatvédelmi és környezetvédelmi előírások 5.1 A Felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák, és az ellátást biztosító rendelkezések Az EHEP felelősséget vállal azért, hogy a vele szerződött Felhasználók és más kereskedelmi partnerek részére biztonságos szolgáltatást nyújt, az általa szerződésben vállalt vagy jogszabályok által előírt kötelezettségeket jogszerűen teljesíti Infrastruktúra, szaktudás Az EHEP a kereskedelmi tevékenységre speciálisan kialakított infrastruktúra és személyzet kiépítésével, a források beszerzésével, továbbá a rendszerüzemeltetőkkel és a szállítási rendszerirányítóval kötött megállapodások révén a vásárlók biztonságos ellátásának alapvető garanciáját biztosítja. 23

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31.

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31. PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...5

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. február 25. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 5 1.1

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21.

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21. PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. november 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom meghatározások,

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, július 11.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, július 11. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2016. július 11. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatüzletszabályzat 1 Stílusdefiníció: Címsor 1: Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: I, II, III, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Jobb oldalt + Igazítás:

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12. 2015. május 12. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Ózd, 2015. április 30. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGŐ KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ

Részletesebben

NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA NYKCE Kft. Földgáz-Kereskedelmi Üzletszabályzat 2013.[ ]. NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. [ ]. NYKCE Kft. TARTALOM Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 2013.[ ]. 1. A KERESKEDELMI

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 1 Az FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. május 17. 2 Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 8 I.1. Az üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2009. május 11. Budapest, 2009.05.11. Készítette: Global NRG Zrt. oldalszám: 2/76 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7.

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7. Új alapokon az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat Tajti Péter ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató Visegrád, 2010. április 7. Változás oka 2008

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel.

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 6205/2015.

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Kivonat Lezárva 2014. június 28. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 2. (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed a) a földgáz vezetéken

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1 Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról módosítva 2011.07.01-én a 2011. évi XXIX. törvény alapján 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása,

Részletesebben

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és Függelékekkel Dunaújváros, 2015. november 27. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Kiadja: MAGYAR ENERGIA HIVATAL 2004. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 6 1.2. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/116 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2008. évi XL. tv. a földgázellátásról... 218 2008.

Részletesebben

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!! !!! MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!!!!! MAGÁZ!MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ!KFT! 2014! /BENYÚJTVA2014.NOV.15./! 2014. 11. 15. 1 MAGÁZELOSZTÓIÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. 1/75 Tartalomjegyzék RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

GLOBAL NRG Zrt Üzletszabályzat 2012. április 10. Tartalomjegyzék

GLOBAL NRG Zrt Üzletszabályzat 2012. április 10. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok.... 5 Az engedélyesre vonatkozó adatok... 5 A Kereskedő, illetve munkatársai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5349. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2015. június 1 2015.

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 2014. november 21. Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 1. AZ UTASÍTÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2010. MÁJUS 18. A MEH 752/2009. számú határozata által előírt 5. munkanapos és 30 napos módosításokat, valamint

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/116 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 5900/2015.

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I.

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I. 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. 1 2 3 4 5 6 7 ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel 24 Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

~igáz-dlso FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA. Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

~igáz-dlso FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA. Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság ~igáz-dlso TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA...7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...7

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2012. NOVEMBER 30. HATÁLYBALÉPÉS: 2012. DECEMBER 22. 2012. november 30. 2/238 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A MEH 751/2012. számú határozatának kötelezéseivel egységes

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2016. január 1 / 157 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó

Részletesebben

CROSS-INERGY ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

CROSS-INERGY ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT CROSS-INERGY ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2016. október 25. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 4 1.1. A Kereskedő társasági adatai... 4 1.2. Az Üzletszabályzat és a Földgáz-kereskedelmi

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2011. január 31. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 2015. JÚLIUS 1-JÉTŐL - 2015. SZEPTEMBER 30-IG TERJEDŐ HASZNÁLATI IDŐSZAKRA továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLATA... 21 2. a) Felettes szervekkel való kapcsolat... 21 2. b) Felhasználók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése

Részletesebben

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem Két kérdés a közeljövő változásai sorából Rendszerhasználói workshop Siófok, 2016. június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem 1 Témaköreink A. BAL NC (312/2014 EU rendelet)

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre. 1.2. Fogalmi meghatározások. 1.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/103 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2015 2015.12.04. 1 I. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások,

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2013. AUGUSZTUS 30. HATÁLYBALÉPÉS: 2014. JANUÁR 10. 2013. augusztus 30. 2/236 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK II. RENDELKEZŐ RÉSZ 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások,

Részletesebben

DBGÁZ KFT. 2004. június 10.

DBGÁZ KFT. 2004. június 10. A DEBRECENI GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI DBGÁZ KFT. 2004. június 10. BEVEZETŐ A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) rendelkezései szerint

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. június 25., szerda 73. szám Ára: 1400, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2003: XLII. tv. A földgázellátásról.......................................

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

MVM PARTNER ENERGIAKERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MVM PARTNER ENERGIAKERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MVM PARTNER ENERGIAKERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. szeptember 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. továbbiakban: Megállapodás. amely létrejött egyrészről a. FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. továbbiakban: Megállapodás. amely létrejött egyrészről a. FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban: Megállapodás amely létrejött egyrészről a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS

HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 4.1.2 MELLÉKLET HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK A Társaság által a Vhr. 78. (2) bek. alapján nyújtott választható szolgáltatások díjait a Hivatal a Vhr. 150. alapján hagyta jóvá, melyek a fizetési feltételekkel együtt a szolgáltatások típusai szerint

Részletesebben