JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, május2. május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május"

Átírás

1 JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, május2. május

2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok Az tárgyi hatálya Személyi és területi hatály Időbeli hatály Eltérés az rendelkezéseitől Az közzététele Fogalom meghatározások Az engedélyesre vonatkozó adatok A földgáz-kereskedelmi engedélyes által végzett tevékenység és a nyújtott szolgáltatások, ellátott felhasználói csoportok bemutatása Az engedélyes tevékenysége A JAS Budapest Zrt. felhasználóinak csoportosítása Általános ellátás-biztonsági, adatvédelmi és környezetvédelmi előírások A Felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák, és az ellátást biztosító rendelkezések Infrastruktúra, szaktudás Pénzügyi garanciák Üzemzavar elhárítás A folyamatos és biztonságos ellátás általános biztosítékai Források biztosítása Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Az adatvédelem alapelvei, célja A Felhasználó személyes adatainak átadása Együttműködés Felhasználó jogai A JAS Budapest Zrt. kötelezettségei Az adatkezelés főbb esetei Az adatok kezelésének határideje A környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei A földgáz- kereskedelmi szolgáltatások és a forgalmazott földgáz minőségi követelményei Az engedélyes kereskedelmi tevékenység minőségi jellemzői Gázminőség ellenőrzésének eljárásrendje Felhasználói igénybejelentés Az igénybejelentés tartalma, igénylőtől kért adatok, dokumentumok Szerződéstervezet készítése, szerződéskötés A Felhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás

3 III. SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS TARTALMA ÉS MÓDOSÍTÁSA Az egyedi felhasználói földgáz kereskedelmi szerződés hatálya A Felek jogai és kötelezettségei Felhasználókkal kötött földgáz kereskedelmi szerződések típusai Teljes ellátásra vonatkozó szerződés Részleges ellátásra vonatkozó szerződés Földgáz adásvételi szerződés A földgáz kereskedelmi szerződések teljesítésének főbb műszaki jellemzői Teljesítési hely, idő Nyilatkozatok, szavatolások Titoktartás Szerződő felek együttműködése Adatszolgáltatási kötelezettség Elszámolási, fizetési előírások Leolvasások, számlázás rendje és módja A rendszerhasználati díjak elszámolása A szolgáltatott földgáz ellenértékének kiegyenlítése Késedelmes fizetés Fizetési hátralékok behajtása Kifogás a számla ellen A Felhasználó általi szerződésszegés A Felhasználó általi szerződésszegés jogkövetkezményei Szerződéses állapot helyreállítása Vis Maior Lehetetlenülés Elévülés A teljes ellátásra vonatkozó szerződés megszűnése Részleges ellátásra vonatkozó szerződés Beadványok, reklamációk kivizsgálása, intézése Ügyintézési határidő Panaszügyek kezelés Ügyfélszolgálat Az ügyfélszolgálat működésével biztosított szolgáltatások, kapcsolattartás, nominálás Felhasználói beadványok kezelése Földgáz adásvételi szerződés más engedélyesekkel Földgáz adásvételi szerződés tartalma A földgáz adásvételi szerződés fajtái Irányadó jog Jogviták rendezése Hatálybalépés Részleges érvénytelenség A Kereskedőváltás részletes szabályai III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jogszabályváltozás Jogszabály változási esemény A jogszabályváltozás jogkövetkezménye

4 MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK

5 ELŐSZÓ A földgáz-kereskedelmi engedélyes társaságok a piacnyitás eredményeként, a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), és más vonatkozó jogszabályokban, ellátási szabályzatokban valamint az ezek alapján elkészített üzletszabályzataikban foglalt feltételek szerint a versenypiaci igények kielégítésére földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytathatnak. A JAS Budapest Zrt. a földgáz-kereskedelmi tevékenységét önállóan, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Energia Hivatal (a továbbiakban: Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vagy Hivatal) által kiadott működési engedély alapján végzi, és mint piaci szereplő részt vesz az együttműködő földgázrendszerben. A GET. szerint a földgázkereskedő a Felhasználói, kereskedelmi partnerei közötti jogviszony rendezésére köteles ot kidolgozni, amit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Energia Hivatal hagy jóvá. A JAS Budapest Zrt. a GET. és a fenti Vhr. valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ), valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Energia Hivatal jogerős határozatai előírásainak megfelelően készítette el át az alábbiak szerint. 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok 1.1. Az tárgyi hatálya Jelen tartalmazza a JAS Budapest Zrt. által nyújtott szolgáltatás: - általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait; - általános szerződési feltételeit; - az ellátás színvonalának, a fogyasztói igény kielégítésének részletes szabályait Személyi és területi hatály Az személyi hatálya kiterjed a - JAS Budapest Zrt.-re, - JAS Budapest Zrt.-vel szerződéses viszonyban lévő földgázkereskedőkre, valamint a földgázt vételező Felhasználókra, - minden olyan szervezetre és személyre, amely/aki a JAS Budapest Zrt. földgáz kereskedelmi tevékenységével érintett. A JAS Budapest Zrt. tevékenysége Magyarország teljes területére, valamint az együttműködő európai földgázrendszer területére terjed ki Időbeli hatály A JAS Budapest Zrt. a Magyar Energia Hivatal június 13-án kelt 666/2008. számú határozatával földgáz-kereskedelmi működési engedélyt kapott. A GET. 5

6 hatálybalépését követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Energia Hivatal 258/2009. sz. határozatával a JAS Budapest Zrt. új földgáz-kereskedelmi működési engedélyt kapott. A JAS Budapest Zrt. első a június 20-án lépett hatályba a Magyar Energia Hivatal 714/2008. sz. jóváhagyó határozata alapján. A JAS Budapest Zrt. ának egyes módosításai ugyancsak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Energia Hivatal jóváhagyása alapján - ellenkező kikötés hiányában a jóváhagyás napján - lépnek hatályba és eltérő írásbeli megállapodás hiányában a módosításokat a hatályba lépés előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg a JAS Budapest Zrt. korábbi földgáz-kereskedelmi üzletszabályzata hatályát veszti. A JAS Budapest Zrt. módosítja üzletszabályzatát, amennyiben ezt - a tevékenységet érintő üzleti, illetve gazdasági környezetben bekövetkezett változás vagy - kötelező jogszabályváltozás, hatósági határozat szükségessé teszi Eltérés az rendelkezéseitől A JAS Budapest Zrt. a szerződéses partnereivel kötött egyedi szerződéseiben a jelen tól eltérően is megállapodhat. Ebben az esetben az egyedi szerződés eltérő szabályozása az irányadó a felek jogviszonyára az ban foglaltakkal szemben Az közzététele A JAS Budapest Zrt. köteles az át az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátani, és a Hivatal által jóváhagyott ot, - előzetesen annak tervezetét is - honlapján a weboldalon hozzáférhetővé tenni Fogalom meghatározások Amennyiben a jelen, valamit a JAS Budapest Zrt. és partnerei közötti szerződés eltérően nem rendelkezik, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, az ban használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: Csatlakozási szerződés: Csatlakozóvezeték: Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó: a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó és a leendő felhasználó vagy a földgáztermelő rendszerhasználók között létrejött szerződés, amely biztosítja a felhasználók vagyés a földgáztermelők, szállító- vagy elosztóvezetékre történővaló csatlakozási jogát, az érintett csatlakozási ponton vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit. a felhasználási hely telekhatárától a felhasználói főcsapig terjedő vezeték. A lakossági fogyasztó és a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint az önkormányzati bérlakásban élők felhasználási 6

7 Együttműködő földgázrendszer: Elosztóhálózat használati szerződés: helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat. az összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló valamint a részleges szigetüzem. a rendszer-összekötési pontokkal határolt, összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló, valamint a részleges szigetüzem. a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött szerződés, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja. Megjegyzés [UE1]: GET. 32. (1) Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman Elosztóvezeték: Elszámolási időszak: Elszámoló számla: Elszámolási mérés: Felhasználási hely: Felhasználó: Felhasználói beadvány: Felhasználói berendezés: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kiadásikilépő pontja, vagy a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem elosztói betáplálási pontja, végpontja pedig a felhasználási hely telekhatára mint elosztói kiadási pont, ahol a földgáz a felhasználó részére átadása kerül. Magyarország államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára. a szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló két mérőolvasás közötti időszak. a földgáz-kereskedelmi szerződés időtartama alatt, az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállásán alapuló számla. a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított, a rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása. Az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályzó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van,.ide nem értve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást. aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol. olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó engedélyessel fennálló, földgáz-értékesítéssel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a felhasználót érintő igény elintézésére irányul. a fogyasztói vezeték és a gázfogyasztó készülék, illetve gázfelhasználó technológiák, valamint azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. Fizető: adott felhasználási helyen lévő felhasználó földgázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy, illetve Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman 7

8 Fogyasztói vezeték: Forráshiány: jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól a gázfelhasználó készülékig terjed. a földgázszállító rendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények meghaladják a forrás mennyiségét. Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, a GET szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható gázfajták, ideértve a földgáz minőségű biogázt és biomasszából származó gázokat, valamint egyéb gázfajtákat is. Földgázelosztó: GET szerinti földgázelosztási működési engedéllyel rendelkező társaság/szervezet. Földgáz határon keresztüli szállítása: a földgáz behozatala és/vagy kivitele Magyarország határát átlépő szállítóvezetéken keresztül. Földgáz Mennyiség: az átadott/átvett földgáz mennyiség, az MSZ ISO szabvány szerint 15 o C és kpa referencia körülményeken értelmezett m 3 -ben (gnm³, gáztechnikai normálköbméter). Földgázipari a GET-ben szabályozott engedélyköteles tevékenység. tevékenység: Földgázipari vállalkozás: olyan gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. c) pont], vagy az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi vállalkozás és annak belföldön bejegyzett fióktelepe, amely legalább egy földgázipari tevékenységet folytat. Földgáz-kereskedelem: a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése. Megjegyzés [UE2]: Nem 1648? Földgáz kereskedelmi szerződés: Földgáz nagykereskedelem: Földgáz kiskereskedelem: Földgázszállítás: Földgázszállítási szerződés: Földgáztárolás: Földgáztárolási A földgázkereskedő és a Felhasználó között létrejött, földgáz adásvételére irányuló szerződés. Az a tevékenység, melynek során földgázkereskedő földgázt más földgázkereskedőnek értékesíti. Az a tevékenység, melynek során földgázkereskedő földgázt közvetlenül a felhasználónak értékesíti. a földgáznak szállítóvezetéken történő továbbítása. a szállítási rendszerüzemeltető és egy kapacitásigénylő közötti olyan szerződés, amelyben a szállítási rendszerüzemeltető díjfizetés ellenében vállalja a szerződésben meghatározott szállító hálózati kapacitás folyamatos biztosítását a kapacitásigénylő részére meghatározott időtartamon keresztül. a földgáz engedély alapján végzett tárolása. a földgáztároló engedélyes és egy rendszerhasználó közötti 8

9 szerződés: Fűtőérték (Alsó Hőérték): Gázár-támogatási Rendelet: olyan szerződés, amelyben a földgáztároló engedélyes díjfizetés ellenében biztosítja a hozzáférésre jogosult által lekötött betárolási, kitárolási és mobil kapacitást illetve meghatározott tárolói szolgáltatásokat. az a hőmennyiség, amely állandó nyomáson, meghatározott mennyiségű gáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az égéstermék véghőmérséklete megegyezik a kiindulási hőmérséklettel, valamint mind a kiindulási komponensek, mind az égés termékei gáz halmazállapotúak (ahogyan azt az MSZ ISO 6976:1997. szabvány meghatározza, mértékegysége: MJ/gnm 3 ). A szállítási rendszerüzemeltető évente közzéteszi a megelőző gázévben a szállítóvezeték kiadási pontjain mért átlagos földgázfűtőértékeket. a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet, illetve az annak helyébe lépő mindenkor hatályos jogszabály. Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gázt átadása, mérése és a földgázelosztáshoz szükséges nyomáscsökkentés történik. Gázév: a tárgyév októberjúlius 1-ei gáznap kezdetétől a következő év szeptember június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak. Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint PB gázzalpropán vagy butángázzal és Gázhét: Gázhónap: Gáznap: GET.: Határkeresztező gázvezeték: Hosszú távra lekötött kapacitás: Kapacitás: Kapacitáslekötési ezek elegyeivel üzemeltetett készülék. az adott hét hétfőn reggel 06:00-tól a következő hét hétfőn reggel 06:00-ig tartó időszak. az adott naptári hónap adott napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap azon napján reggel 06:00-ig tartó időszak, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. hazai betáplálási pontokon az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak.a 984/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, illetve az annak helyébe lépő mindenkor hatályos jogszabály. azon szállító- vagy elosztóvezeték, amely a Magyarország államhatárát keresztezi, és földgáz mérőállomással rendelkezik. Egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra szerződéssel lekötött szállítási rendszerüzemeltetői, elosztó- és tárolókapacitás. a szállító- és elosztóvezeték adott pontjának, valamint földgáztárolónak időegységre vonatkoztatott teljesítőképessége.a szállítóvezeték és az elosztóvezeték adott pontjának, a földgáztároló betáplálási-kiadási pontjának időegységre vonatkoztatott teljesítőképessége, valamint a földgáztároló tárolási képessége. az a szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra Formázott: Behúzás: Első sor: 0 cm Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman 9

10 szerződés: a szállító-, vagy elosztóvezeték, vagy a földgáztároló kapacitását leköti. Kapacitásigénylő: valamely rendszerüzemeltető engedélyeshez Kiadási pont a szállítórendszeren: Kiadási pont a tárolórendszeren: Kiadási pont az elosztórendszeren: Kereskedelmi egyensúly: Kiegyensúlyozólítő földgáz: Kiegyensúlyozási pótdíj: Korlátozás: kapacitásigénylést benyújtó hozzáférésre jogosult. az a hálózati pont, amelyen a földgázt a szállítási rendszerüzemeltető fizikailag a felhasználóknak, ill. megbízottjuknak vagy az elosztói engedélyesnek vagy a tárolói engedélyesnek átadja. az átadás-átvételi pont, amelyen keresztül a tárolói engedélyes a tárolt földgázt átadja a szállítási rendszerüzemeltetőnek, vagy a felhasználónak, ill. megbízottjának. az a hálózati pont, amelyen a földgázt az elosztói engedélyes fizikailag átadja a felhasználónak, ill. megbízottjának, vagy más csatlakozó elosztói engedélyesnek. az egyensúlyi állapot, amikor adott gáznapon a rendszerhasználó által az együttműködő földgázrendszerbe betáplált és onnan vételezett földgáz mennyisége megegyezik. Adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a szállítási rendszerüzemeltető által felhasznált gázmennyiség. a földgázszállító rendszeren a tényleges betáplálás és vételezés alapján megállapított, a megengedet eltérés túllépése miatt a szállítási rendszerüzemeltető által a rendszerhasználókkal szemben külön jogszabály alapján érvényesíthető pótdíj. földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly helyreálljon és fenntartható legyen. Legkisebb költség: az engedélyezett tevékenység gyakorlásához az engedélyesnél, illetve nemzetgazdasági szinten szükséges és indokoltan felmerült ráfordítás. Lekötött kapacitás: Másodlagos kapacitáskereskedelem: betáplálási-kiadási pont, valamint a földgáztároló technikai kapacitásának az a része, amelyet adott kapacitáslekötési időszakra a rendszerhasználó rendszerhasználati szerződéssel leköt. a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet az adott időszakra a rendszerhasználók kapacitáslekötési szerződéssel lekötnek, és amely a GET Vhr.-ben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában. a rendszerhasználók által lekötött, de fel nem használt szállítási rendszerüzemeltetői, tárolói, elosztói kapacitásoknak a az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint történő továbbértékesítése. Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman 10

11 Minőségi Hiba: Nap: Napon belüli kereskedelem: Névleges kapacitás: Nominálás: Napi Nominált Mennyiség: Nyilvántartott kapacitás: Opciós földgáz mennyiség: minőségi hibás a teljesítés akkor, ha a szerződésben kikötött minőségtől az ott meghatározott mértéket meghaladó eltérés áll fenn. A Minőségi Hiba időtartama az az időszak, mely a vizsgált és megkifogásolt minta vételének napját megelőző utolsó mérési naptól a Minőségi Hiba megszüntetésének vagy a szerződés módosításának napjáig tart. naptári napot jelent. a földgáz mennyiségeknek, valamint a szállítási és tárolási kapacitásoknak a tárgyi gáznapon belül történő kereskedelme, amely a nominálások és a valós igény közötti eltérés kiegyenlítése érdekében történik. a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított, időegység alatti maximális közegáram, amely az adott ponton a rendszer engedélyezett nyomás- és hőmérséklettartományában elszállítható. a rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása. a betáplálási-kiadási ponton, valamint az összekapcsolási ponton betáplálni vagy vételezni tervezett földgázmennyiség gáznapra vagy gáznapon belüli időszakra történő megadása a lekötött kapacitásokra figyelemmel, a 312/2014/EU bizottsági rendeletben, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint. az utolsó, a JAS Budapest Zrt. által elfogadott, az adott gáznapon az átvételi ponton a Felhasználó által vételezni kívánt gázmennyiség gáztechnikai normál állapoton és a szerződött fűtőértéken. a felhasználó által, az éves kapacitáslekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőknél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás. a rendszerhasználó által gáznapon a szállítóvezeték adott betáplálási vagy kiadási pontjára az ÜKSZ-ben foglalt szabályok szerint felajánlott, a szállítási rendszerüzemeltető által a rendszeregyensúly megtartása érdekében igénybe vehető forrás vagy fogyasztásváltozatási lehetőség. Portál: a JAS Budapest Zrt. címen elérhető honlapja. Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez.az a felhasználó, földgáztermelő, földgázkereskedő - beleértve a korlátozott földgázkereskedelmi engedélyest és az egyetemes szolgáltatót is -, illetve rendszerüzemeltető, aki rend szerhasználati szerződés alapján a földgázrendszer kapacitását leköti, vagy azt földgáz betáplálására vagy vételezésére igénybe veszi. Rendszerhasználati szerződés: a rendszerhasználó által a szállítási rendszerüzemeltetővel, a földgázelosztóval vagy a földgáztárolói engedélyessel az e törvényben, az e törvény végrehajtására kiadott Formázott: Kiemelt Megjegyzés [SG3]: Töröljük. Felesleges Megjegyzés [UE4]:? Formázott: Kiemelt Formázott: Kiemelt Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman Formázott: Kiemelt Megjegyzés [SG5]: Töröljük. Már értelmetlen Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman 11

12 Rendszerhez való hozzáférés: Rendszerirányítás: Rendszerüzemeltető: Részszámla: Rövidtávra lekötött kapacitás: Minőségi követelmények: Szabad kapacitás: Szállítási rendszerüzemeltető: Szállítási rendszerirányító: Szállítóvezeték: rendeletekben, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, a kapacitáslekötési platform szabályzatában, valamint a rendszerüzemeltető működési engedélyében és üzletszabályzatában meghatározott tevékenységek végzésére és szolgáltatások biztosítására kötött szerződés. a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó rendszerhasználók számára. az együttműködő földgázrendszer GET-ben meghatározott irányítási és koordinációs feladatainak ellátása. a szállítási rendszerüzemeltető, földgáztárolói engedélyes, és a földgázelosztó. a felhasználó részére az elszámolási időszakon belül, rendszeres időközönként statisztikai elemzéssel vagy adatszolgáltatással megállapított mennyiségről kiállított számla. egy gázévnél rövidebb időtartamra lekötött szállító-, elosztóés tárolókapacitás. a betáplált földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelni az MSZ 1648/2000 szabvány előírásainak. a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók rendelkezésre álló műszaki kapacitásának kapacitási szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része.a betáplálási-kiadási pont, valamint a földgáztároló technikai kapacitásának rendszerhasználati szerződéssel le nem kötött, rendszerhasználók számára rendelkezésre álló része. a földgázszállítást, a szállítóvezetékek üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését végző engedélyes. Az együttműködő földgázrendszer e törvényben meghatározott képviseleti, irányítási és koordinációs feladatainak ellátására a Hivatal által kijelölt szállítási rendszerüzemeltető.az együttműködő földgázrendszer működtetését végző szállítási rendszerüzemeltetők közötti irányítási és koordinációs feladatok ellátását végző engedélyes. az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja a Magyarország államhatára, a termelés betáplálási pontjai, a földgáztároló be- és kitáplálási pontja, végpontja pedig a Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontjai illetve az engedélyben foglaltak szerint a felhasználó telekhatára, vagy az a földgáztároló be- és kitáplálási pontja. az a csővezeték a tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz továbbítása történik, és amelynek kezdőpontja a rendszer-összekötési pont, összekapcsolási pont, vagy a földgáztároló vagy a földgáztermelő üzem szállítói betáplálási pontja, végpontja pedig a rendszer-összekötési pont, összekapcsolási pont, a gázátadó állomás szállítói Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Arial Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman 12

13 Szerződött Mennyiség: kiadási pontja, a szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó telekhatára vagy a földgáztároló szállítói kiadási pontja. a szerződés alapján a szerződés időtartamára vonatkozó gázmennyiség. Tárolói engedélyes: a GET szerinti földgáz földalatti tárolási működési engedéllyel rendelkező társaság/szervezet. Újranominálás: a gáznapra vonatkozó nominálásnak az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rend szerint történő módosítása.a gáznapra vagy gáznapon belül egy meghatározott időszakra vonatkozó nominálásnak a 312/2014/EU bizottsági rendeletben, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített eljárási rend szerint történő módosítása. Üzemi és Kereskedelmi az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, Szabályzat (ÜKSZ): valamit a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat. Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza. : az engedélyes általános szerződési feltételeit, valamint a GET Vhr.-ben meghatározott elemeket tartalmazó, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott szabályzat. Vásárolt kapacitás: felhasználási helyen vagy szállítóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználó esetén a szállítórendszer érintett kiadási pontján a felhasználó, vagy földgázszállító vagy földgázelosztó rendszer betáplálási pontján a földgáztermelő által megvásárolt vagy egyéb jogcímen, igazolt módon megszerzett kapacitás.a földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó által megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett kapacitás. Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett Végső menedékes szolgáltatás: Végszámla: Vhr. feltételek szerint vehetnek részt. ideiglenes földgázellátás, amelyet a Magyar Energia Hivatal által kijelölt földgázkereskedő biztosít azon egyetemes szolgáltatók vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére, akiket földgázkereskedőjük valamilyen okból nem képes ellátni. A földgáz kereskedelmi szerződés megszűnését követően mérőállás alapján kiállított számla. a GET. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, illetve a helyébe lépő mindenkor Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman Formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman 13

14 hatályos jogszabály. Az ban használt, jelen pontban nem definiált fogalmakat a GET, a Vhr. a vonatkozó más jogszabályok és szabályzatok, különösen az Üzemi és Kereskedelmi (a továbbiakban: ÜKSZ), valamint az egyes szerződésmintákban, illetve a hatályos, vagy ezután megkötendő egyedi megállapodásokban meghatározottak szerint kell érteni Az engedélyesre vonatkozó adatok A JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogelődjét október 28-án kelt létesítő okirata alapján január 31-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság (ma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága). A JAS Budapest Zrt. Alapszabálya szerint: a társaság cégneve: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a társaság rövidített cégneve: JAS Budapest Zrt. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: (HUF) a társaság székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168. a társaság működésének időtartama: határozatlan időtartamra alakult az üzleti év minden év január 1-től december 31-ig tart 2. A földgáz-kereskedelmi engedélyes által végzett tevékenység és a nyújtott szolgáltatások, ellátott felhasználói csoportok bemutatása 2.1. Az engedélyes tevékenysége A JAS Budapest Zrt. működési engedélye alapján jogosult a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlására és értékesítésére, valamint földgáz kereskedelméhez kapcsolódó szolgáltatások közvetítésére. A JAS Budapest Zrt. jogosult a földgáznak Magyarország államhatárán keresztül történő be- és kiszállítására. Versenypiaci kereskedőként a JAS Budapest Zrt. a tevékenységéhez szükséges földgázt hazai, illetve külföldi forrásokból szerzi be. A társaság a jövőben a szervezett földgázpiaci kereskedelemben aktív résztvevője.is részt kíván venni. A JAS Budapest Zrt. kereskedelmi tevékenysége során külön kötött szerződések alapján - igénybe veszi más engedélyesek, valamint egyéb társaságok szolgáltatásait és infrastruktúráját a GET-ben és GET Vhr.-ben meghatározott mértékig, összhangban a kereskedelmi tevékenység végzésére kiadott működési engedélyével. A társaság üzleti céljainak elérése érdekében a forrásainak optimális kihasználásával értékesít földgázt engedélyesek és engedélyesnek nem minősülő más (hazai és külföldi) Felhasználók részére az alábbiak szerint: - Földgáz kereskedelem 14

15 A földgáz értékesítése földgáz kereskedelmi szerződés (továbbiakban: földgáz adásvételi szerződés vagy Szerződés) alapján történik. A Földgázkereskedő Szerződés szerint végzi a szállítással, tárolással, elszámolással kapcsolatos tevékenységeit. - Másodlagos földgáz kereskedelem A rendszerhasználók által lekötött, de fel nem használt szállítási rendszerüzemeltetői, tárolói, elosztói kapacitásoknak az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint történő továbbértékesítése, - Aukciós kereskedelem A Földgázkereskedő a saját nevében, de vvevője javára végez kereskedelmi tevékenységet. - Kapacitás kereskedelem Felhasználók rendelkezésre álló kapacitások adásvételében és kölcsönzésében való bizományos és sajátszámlás kereskedelem. - Szállítás és tárolás szervezése Földgáz kereskedelmi szerződés teljesítéséhez szükséges elosztás, szállítás és tárolás megszervezése. - Tolling együttműködés Olyan megállapodás, amely biztosítja a JAS Budapest Zrt. számára a jogot arra, hogy átvegye a termelőegység által termelt villamos-energiát / üzemeltesse a termelőegységet a termelőegység tulajdonosának fizetendő, előre meghatározott díj (kapacitásdíj) ellenében, miközben biztosítja a termeléshez szükséges földgázt. A JAS Budapest Zrt. szervezeti felépítését az 1. számú függelék mutatja be A JAS Budapest Zrt. által értékesített földgáz és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások A JAS Budapest Zrt. minden termékén belül az alábbi alapszolgáltatást biztosítja szerződött Felhasználói, földgázkereskedői és további vele szerződésben álló partnerek részére. a szerződött mennyiség átadása az átadási/elszámolási gázmérési pontra; fogyasztási gáznapi nominálása, szerződés szerinti egyensúlyozási szolgáltatások; a gáz mennyiségi és minőségi mérés kontrollját, elszámolását, számlakibocsátás; a Szerződés szerinti adatszolgáltatást, tanácsadás; földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet, korlátozás esetén a szükséges tájékoztatás; folyamatos ügyeleti szolgálat A JAS Budapest Zrt. felhasználóinak csoportosítása a) Általános szerződési feltételek alapján ellátott Felhasználók: kis- és középvállalkozások, valamint egyéb jogi személyek, akik ellátása a jelen, a számukra kidolgozott ÁSZF, és a velük kötött egyedi kereskedelmi szerződés alapján történik. A szerződések általános tartalmi elemeit jelen tartalmazza. b) Egyedi földgázkereskedelmi szerződés esetén a Felek az egyedileg megállapított kötelezettségeket az egyedi szerződésben rögzítik a jelen ban foglaltakra is figyelemmel, és együttműködésükre ezt tekintik irányadónak. c) Közbeszerzési eljárással vagy pályáztatással, aukción keresztül szerződő felhasználók: ellátásukra jelen és a kiírásban szereplő szerződéses feltételek vonatkoznak. 15

16 Amennyiben az és a konkrét kiírás egymásnak ellent mond, az utóbbi szabályok felülírják az ban foglaltakat. 3. A JAS Budapest Zrt. külső környezettel való kapcsolata 3.1. A JAS Budapest Zrt. iparági kapcsolatai A JAS Budapest Zrt. a földgáz értékesítési folyamatban érintett rendszerüzemeltetőkkel (földgázelosztó, szállítási rendszerüzemeltető és tárolói engedélyesek) kapacitáslekötési szerződéseket köt a felhasználók ellátásához szükséges elosztói, szállítói, tárolói kapacitások adott időszakra vonatkozó lekötése érdekében és napi szintű kapcsolatot tart fenn többek között a földgáz nominálási, allokálási, mennyiség- és minőségi ellenőrzése, elszámolási valamint kapacitás átadási tevékenységek vonatkozásában. Eltérő megállapodás hiányában a rendszerüzemeltetői szolgáltatásokat, a rendszerhasználatot a JAS Budapest Zrt. a rendszerüzemeltető engedélyesekkel aláírt megállapodások alapján közvetített szolgáltatásként biztosítja a felhasználók részére. Az együttműködő földgázrendszer engedélyesei közötti együttműködési szabályokat, az adatszolgáltatások rendjét részletesen az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint az engedélyesek közötti szerződések s az üzletszabályzatok határozzák meg Földgázszállítási rendszerirányító és rendszerüzemeltető A szállítási rendszerüzemeltető a földgázszállítást, a szállítóvezetékek üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését végző engedélyes. A földgázszállítási tevékenység gyakorlásába beletartozik különösen: a) a szállítóvezeték gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel, b) a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók megfelelő információval történő ellátása, c) megkülönböztetés-mentes hozzáférés biztosítása a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai számára, d) a szállítási rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedése. A szállítási rendszerirányító az együttműködő földgázrendszer működtetését végző szállítási rendszerüzemeltetők közötti irányítási és koordinációs feladatok ellátását végző engedélyes. A JAS Budapest Zrt. köteles a szállítási rendszerüzemeltetővel és a -rendszerirányítóval bármely, a felhasználók ellátásával vagy egyéb földgáz-kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos kérdésben együttműködni Együttműködés az elosztókkal A JAS Budapest Zrt. az ÁSZF illetve a felhasználóval megkötött egyedi szerződés erre vonatkozó szakaszai szerint biztosítja az ellátáshoz szükséges elosztó-hálózati kapacitásokat: a) saját nevében kapacitáslekötési és elosztási szerződést köt, vagy 16

17 b) amennyiben erre a felhasználó megbízást ad, megbízottként kezeli a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését, c) ha a felhasználó már rendelkezik elosztóhálózat-használati szerződéssel, akkor az irányadó szabályok szerint együttműködik az elosztói engedélyessel, hogy az a szükséges mennyiségű földgázt az elosztóvezetéken továbbítsa a felhasználó számára, d) a Felhasználóval kötött földgáz kereskedelmi jogviszony esetén a JAS Budapest Zrt. a kapacitáslekötési joggal átruházott kapacitás visszaadására kötelezettséget vállal.. Megjegyzés [UE6]: Vhr. 120 (4) A JAS Budapest Zrt. köteles az elosztói engedélyessel bármely, a rendszerhasználókkal kapcsolatos kérdésben együttműködni. Jogviszonyukat elosztási / együttműködési megállapodásban szabályozzák. A felhasználókra az elosztói engedélyes üzletszabályzatában és annak részeként az elosztóhálózat-használati szerződésben foglaltak közvetlenül is kötelezettségeket határoznak meg Felügyeleti szervekkel és más intézményekkel való kapcsolattartás A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozásiia Hivatal A JAS Budapest Zrt. kapcsolatot tart az általa nyújtott termékek, szolgáltatások vonatkozásában az illetékes hatóságokkal, közigazgatási szervekkel, önkormányzatokkal. A földgázkereskedő hatósági felügyeletét a Magyar Energia Hivatal végzi, amely többek között a következő feladatokat látja el: - kiadja a JAS Budapest Zrt. földgáz-kereskedelmi működési engedélyét, és ellenőrzi az abban foglaltak betartását - jóváhagyja a JAS Budapest Zrt. földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatát és annak módosításait, - dönt az engedélyesekkel szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyeket, - ellátja a JAS Budapest Zrt. tevékenységével kapcsolatos jogszabályban előírt egyéb hatósági feladatokat. A JAS Budapest Zrt. tevékenységét külön jogszabályok alapján az alábbi hatóságok is felügyelik: - Gazdasági Versenyhivatal - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal - Központi Statisztikai Hivatal Formázott: Betűszín: Fekete 3.3. Érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás Az érdekképviseleti szervek járnak el a Felhasználó érdekeinek védelme érdekében, melyek felsorolását és elérhetőségeit az 2. sz. függeléke tartalmazza. Az érdekvédelmi szervezetekkel a JAS Budapest Zrt. szintén kapcsolatot tart az általuk szervezett szakmai fórumokon való részvételen keresztül. A JAS Budapest Zrt. megküldi véleményezésre üzletszabályzatának tervezetét az érdekvédelmi szervezeteknek, mely véleményt továbbít a Magyar Energia Hivatal felé Külkereskedelmi és vámhatóságokkal való kapcsolattartás 17

18 Import gázbeszerzés biztosítása miatt a JAS Budapest Zrt. kapcsolatot tart a gáz értékesítőjével, a szállítási rendszerirányítóval a külkereskedelmi és a vámhatóságokkal Kereskedelmi partnerekkel, felhasználókkal való kapcsolattartás A közvetlen kapcsolattartás biztosítására, a bejelentések intézésére és a panaszok kivizsgálására, továbbá a felhasználók tájékoztatására a JAS Budapest Zrt. ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálat földgáz-kereskedelmi tevékenységének elérhetőségét az 1. számú melléklete tartalmazza. A JAS Budapest Zrt. a felhasználói bejelentéseket, értesítéseket ügyfélszolgálatán és a honlapján kapcsolattartásként megjelölt elérhetőségeken fogadja. A JAS Budapest Zrt. az alábbi ügyfélszolgálati-kapcsolattartási csatornákon keresztül tart kapcsolatot partnereivel, s az általa ellátott felhasználók részére ezeken keresztül ad tájékoztatást: - internetes portálon keresztül (www.jas.hu) - személyesen ügyfélszolgálatán (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.) - telefonos ügyfélszolgálatán ( ) - en és postai úton Megjegyzés [UE7]: GET 63. -hoz VHR! Bankkártyás, készpénzes utalás. Vhr. 53. Megváltozott a mezőkód A JAS Budapest Zrt. külön kapcsolattartót jelölhet ki a felhasználóval való kapcsolattartásra, akinek adatait az egyedi kereskedelmi szerződés tartalmazza. A JAS Budapest Zrt. a Felhasználók részére szerződéses feltételeiket, ellátásukat érintő ügyekről késedelem nélkül tájékoztatást nyújt: elsősorban a honlapján és az ügyfélszolgálatain, de kiemelt ügyeknél, valamint amikor ezt jogszabály vagy a jelen, ÁSZF, egyedi kereskedelmi szerződés előírja, írásban is értesítést küld. JAS Budapest Zrt. köteles a felhasználó kérésére a felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseinek megbízottként történő összevont kezelésére, ebben az esetben ügyfélszolgálatán biztosítania kell az elosztóhálózat-használattal kapcsolatos ügyintézést is Felhasználók, partnerek részére nyújtott információk, kézbesítés szabályai A JAS Budapest Zrt. az általa fenntartott portálon (www.jas.hu) általános információkat szolgáltat szerződéses partnerei és más érdeklődők részére, illetve közzéteszi át és annak tervezetét. A JAS Budapest Zrt. honlapján közzéteszi és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a Felhasználók rendelkezésére bocsátja a szolgáltatási területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző tanúsítók listáját és elérhetőségét, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőségét. A JAS Budapest Zrt. az általa fenntartott portálon (www.jas.hu) különösen az alábbi információkat biztosítja az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult a Felhasználók és kereskedelmi partnerei részére: Cégismertető Iparági jogszabályok, szabályzatok (ÜKSZ, ) 18

19 Tájékoztató a JAS Budapest Zrt. ajánlatairól, szolgáltatásairól Tájékoztató a szerződéskötés feltételeiről, folyamatáról Figyelemfelhívó tájékoztatás egyes szerződési feltételekről Egyéb hirdetmények és közlemények A JAS Budapest Zrt. a Felhasználó vagy kereskedelmi partner részére szóló iratokat, ajánlatokat, értesítéseket, általában postai úton előre fizetett ajánlott vagy tértivevényes levélküldeményként, vagy faxon, vagy -ben, futárral arra a címre küldi, amely az ügyfél értesítési címe, vagy fizető címe az egyedi földgázkereskedelmivásárlási szerződésben. Ennek hiányában a JAS Budapest Zrt. az általa az ügyfél részére legutoljára kibocsátott számlán szereplő címre küldi meg az iratokat. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó kikapcsolási értesítőjét a JAS Budapest Zrt. tértivevényes levélben küldi meg a felhasználónak. Amennyiben a felhasználó, illetve a rendszerhasználó fax-számot vagy címet is megad, a küldemények a megadott elérhetőségre elektronikus úton is megküldhetőek. Ellenkező bizonyítás hiányábanazaz -ben küldött értesítés csak akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a rendszer nem küldött hibaüzenetet a feladónak az -ben szereplő időpontban, ha a kézhezvételt az felhasználó kifejezetten írásban visszajelezte. A JAS Budapest Zrt. a faxon, vagy -ben történő sürgős értesítést az ügyfél kérésére előre fizetett ajánlott levélküldeményben is megerősíti. A számlák és egyéb általános tájékoztató, információs anyagok Felhasználónak történő megküldése általában postai úton, nem ajánlott küldeményként feladva történik. A JAS Budapest Zrt. által nem könyvelt küldeményként postára adott iratokat (pl. számla), a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A JAS Budapest Zrt. amennyiben azt tartalmuk miatt indokoltnak tartja, az ügyfél részére szóló küldeményeket tértivevényes levélben küldi meg az ügyfélnek. A Felhasználó felfüggesztését, kikapcsolását megelőzően azonban a JAS Budapest Zrt. köteles a Felhasználót a szerződésüknek megfelelő módon, igazolhatóan tájékoztatni. Ha az ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes küldemény a JAS Budapest Zrt. nem kereste, vagy az átvételt megtagadta jelzéssel érkezik vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 4. Általános ellátás-biztonsági, adatvédelmi és környezetvédelmi előírások 4.1. A Felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák, és az ellátást biztosító rendelkezések Szerződéses keretek megteremtése, jogszabályok betartása JAS Budapest Zrt. biztosítja a felhasználókkal kötött földgáz kereskedelmi szerződések feltételei szerinti források és kapacitások rendelkezésre állását, a Szerződésben rögzített garanciális feltételekkel. Ennek érdekében szerződéseket köt: forrásbiztosításra, a szállítási rendszerirányítóval a rendszerirányításra, 19

20 a szállítási rendszerüzemeltetővel és földgázelosztóval a kapacitások lekötésére és a szolgáltatások végzésére. a tárolói engedélyessel a tárolói kapacitások lekötésére és tárolására. A JAS Budapest Zrt. felelősséget vállal azért, hogy a vele szerződött felhasználók és más kereskedelmi partnerek részére biztonságos szolgáltatást nyújt, az általa szerződésben vállalt vagy jogszabályok, szabályzatok által előírt kötelezettségeket jogszerűen teljesíti, rendkívüli körülmények között pedig a jelen elvei alapján jár el. A JAS Budapest Zrt. új szerződő partnerrel történő szerződéskötést megelőzően kockázatelemzést végez céginformációs szolgáltatón. A JAS Budapest Zrt. rendelkezik hitelbiztosítási és behajtási szolgáltatásra vonatkozó szerződésekkel, mely pénzügyi stabilitását növeli Infrastruktúra, szaktudás A JAS Budapest Zrt. rendszertervezésben, kereskedelemben, gyakorlatot szerzett szakember bázisa, valamint a kereskedelmi tevékenységre speciálisan kialakított infrastruktúra, továbbá a beszerzési forrásokat biztosító termelők, más szerződéses partnerek, a szállítást biztosító hálózatok megbízhatósága biztosítják a Felhasználók biztonságos ellátásának alapvető garanciáját. A JAS Budapest Zrt. az Integrált Vállalatirányítási Rendszer keretében az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtet Pénzügyi garanciák A GET Vhr. vonatkozó rendelkezései alapján a JAS Budapest Zrt. köteles az előző naptári év földgázforgalom beszerzési értéke 1/12-ed részének megfelelő összeget legalább 20 millió, legfeljebb 500 millió forintot letétként az erre a célra elkülönített saját banki alszámlájára befizetni, ott tartani és e számlát folyamatosan feltölteni. Ez az összeg a földgáz kereskedői tevékenységével kapcsolatos pénzügyi biztosítékként szolgál,. A pénzügyi biztosítékként elkülönített összeget a JAS Budapest Zrt. kizárólag földgáz kereskedelmi szerződéseiben foglalt, illetve rendszerhasználattal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, feltéve a pénzügyi biztosíték rendelkezésre állása jogszabályi kötelezettség.. A pénzügyi biztosíték meglétét a Magyar Energia Hivatal ellenőrzi. A JAS Budapest Zrt. a jogszabályok szerinti pénzügyi biztosítékokat a rendszerüzemeltetők felé, az egyedi szerződés szerint nagykereskedelmi üzleti partnerei felé biztosítja Üzemzavar elhárítás A rendszerüzemeltető engedélyesek folyamatos üzemzavar elhárító szolgálatokat tartanak fent, amelyekkel a JAS Budapest Zrt. munkatársai kapcsolatban állnak. A szükséges intézkedésekről a JAS Budapest Zrt. tájékoztatja a Felhasználót A folyamatos és biztonságos ellátás általános biztosítékai 20

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben