TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG"

Átírás

1 TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLATA: a) Felettes szervekkel való kapcsolat: b) felhasználók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése a felhasználói irodában, szerelők elérhetősége, stb.): ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: a) Felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések: b) Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok c) A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK a) A felhasználói elégedettségi vizsgálat bemutatása b) A szolgáltatás színvonalának mutatói és biztosításának eljárásrendje c) Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői d) a forgalmazott gáz minőségi előírásai e) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK a) A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek b) A földgázelosztó által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert A FELHASZNÁLÓI IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉNEK MÓDJAI ÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI a) Az igény kielégítés feltételei, a felhasználóval kötött csatlakozási szerződés b) Az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai c) Az igénylőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja d) Ajánlattételi kötelezettség és az elmulasztásának konzekvenciája e) A felhasználó személyében történt változás esetén alkalmazott eljárás A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS A FÖLDGÁZELOSZTÁSI SZERZŐDÉSEKHEZ a) Általános szerződési feltételek, a felek jogai és kötelezettségei b) szerződés típusok c) Egyedi feltételek kezelése d) Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok e) Az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje f) a szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények: g) a csatlakozásért fizetendő díj, mértéke és számításainak részletes szabályai: h) mennyiségi elszámolás és fizetési előírások: ha) fogyasztásmérő berendezések leolvasásának gyakorisága hb) Az elszámolás alapja, időszaka és rendje hc) Hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai hd) a mérés és elszámolás során alkalmazott számítások he) A számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje hf) A kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje hg) A választható fizetési módok hh) A választható fizetési határidők hi) A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók SZERZŐDÉSSZEGÉSRE ÉS SZERZŐDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK a) A szerződésszegés esetei b) Szankciók és következmények c) A szerződésszerű állapot helyreállítása d) Szerződés nélküli vételezés

3 9. A PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJE ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK, EGYÉB ELÉRHETŐSÉGEK a) Állandó ügyfélszolgálati irodákban ellátott feladatok b) Ügyfélszolgálati fiókirodákban ellátott feladatok, c) Az ügyfélszolgálatok elérhetősége VITARENDEZÉS, ÉRTESÍTÉSEK a) irányadó jogszabályok megjelölése b) bírósági kikötések c) kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA a) az engedélyes által végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások felsorolása b) az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köre és díja II. Mellékletek II/1. II/2. II/3. II/4. II/5. II/6. II/7. II/8. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai. Ügyfélszolgálati irodák felsorolása, azok nyitvatartása. Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetőségek. A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek. Szerződésminták. A korlátozási sorrend. Kötbértábla. III. Függelékek III/1. III/2. III/3. III/4. III/5. III/6. A társaság szervezeti felépítés Jogszabályok, szabványok, belső utasítások Az érdek-képviseleti szervek felsorolása A társasági azonosító bemutatása Gázveszteségszámítás vezetékszakítás esetén Kiegészítő szolgáltatások díja 3

4 1. Általános rész Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: földgázelosztó vagy TIGÁZ-DSO Kft.) a Magyar Energia Hivatal földgáz elosztására vonatkozó működési engedély tárgyában kiadott határozata alapján végzi földgázelosztói tevékenységét. A földgázelosztó a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (továbbiakban: GET), valamint a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr), továbbá más vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és a földgázelosztási működési engedély előírásainak megfelelően készítette el az Földgázelosztási Üzletszabályzatát (továbbiakban: Üzletszabályzat). A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat - figyelemmel a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, valamint a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával július 01. napjától lép hatályba. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat hatálya a hatályba lépése előtt megkötött, de hatályba lépésekor érvényben lévő jogviszonyokra is kiterjed, azt alkalmazni kell a Földgázelosztó valamennyi szerződéses jogviszonyában, beleértve a jelen Üzletszabályzat hatályba lépése előtt kötött illetve a hatályba lépés időpontjában meglévő szerződéseket is. Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzata helyébe jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Földgázelosztási Üzletszabályzat lép. A TIGÁZ-DSO Kft. területi illetékességi körébe tartozik a GET szerinti minden olyan település, településrész, terület, amely gázellátására a Magyar Energia Hivatal földgázelosztási működési engedélyt adott, vagy a későbbiek során ad. A jelen Üzletszabályzat vonatkozik a földgázelosztó földgázelosztási engedélyes szolgáltatásait, gázelosztó vezetékeinek és azok berendezéseinek kapacitását igénybevevő egyetemes szolgáltatóra, földgázkereskedőre, továbbá a felhasználókra. 4

5 Az Üzletszabályzat tartalmazza a földgázelosztó által nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait, szerződési feltételeit, a szerződésszegésre, a szerződés nélküli földgázvételezésre vonatkozó szabályokat, és a szolgáltatás színvonalának, a felhasználói igény kielégítésének részletes szabályait. A földgázelosztó az Üzletszabályzatot a MEH jóváhagyásával módosíthatja, amennyiben azt a jogszabályváltozások, hatósági előírások, vagy egyéb körülmények indokolttá teszik. A földgázelosztó az Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátja, térítés ellenében róla másolatot készít, valamint a honlapján hozzáférhetővé teszi. 5

6 Fogalmi meghatározások Jelen felsorolásban nem szereplő fogalmakat a évi XL. törvényben, valamint a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell értelmezni. Átalánydíjas felhasználó: olyan lakossági felhasználó, aki csak főzési célra vételez, akinél nincs felszerelve gázmérő és ezért a földgáz-fogyasztása külön jogszabályban előírtak szerint kerül megállapításra. Bázis időszak: az előző év azonos fogyasztási időszaka. Betáplálási pont a földgázelosztó rendszeren: A földgázelosztó vezetéknek az a pontja, amelyen keresztül a földgáz a földgázelosztó rendszerbe kerül, és ahol a földgázelosztó a földgázt elosztásra átveszi. Egymáshoz kapcsolódó és két földgázelosztó által üzemeltetett elosztóhálózat betáplálási pontja a földgázelosztó által meghatározott átadás-átvételi pont. Célvezeték: a földgáztermelőhöz, a határon túli földgázrendszerhez, a szállítóelosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál, és nem része az együttműködő földgázrendszernek. Csatlakozási szerződés: vagy földgázelosztó és a leendő rendszerhasználó között létrejött szerződés, amely biztosítja a rendszerhasználók szállító-, vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki - gazdasági feltételeit. Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a felhasználói főcsapig terjedő vezeték. Egybefüggő telephely: a gázfelhasználó(k) tulajdonában, kezelésében, vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, illetve bérlemény, ahol a gázfelhasználók felhasználói berendezése(i), és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), a gázmérőhely(ek) vagy a felhasználói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat. 6

7 Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, a GET-ben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó: a lakossági felhasználó, és a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint a GET 140. (4) bekezdés értelmében a külön törvényben meghatározott távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók és a GET 140. (5) bekezdés szerint a 20 m3/óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók június 30. napjáig. Együttműködő földgázrendszer: az egymással összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, valamint a földgáztároló. Ellátás biztonsági szint: meteorológiai viszonyok jogszabályban meghatározott előfordulási valószínűsége, amely feltételek mellett a felhasználók földgázellátása még biztosítható. Elosztási alapdíj: az a díj, amely a 20 m 3 /h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználók és a m 3 /h közötti névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználók által a szerződési időszakra vonatkozóan - az elosztási szolgáltatás rendelkezésre állásáért - fizetendő Elosztási átalánydíj: az a jogszabályban meghatározott díjtétel, amit az átalánydíjas felhasználó gázfogyasztásának ellenértékeként fizet. Elosztási forgalmi díj: az a díj, mely az elosztóvezetékhez csatlakozó rendszerhasználó gázmérőjén mért, átvett vagy - a földgáztermelő és a rendszerirányító esetében - az átadott földgáz mennyisége (m 3 ) után fizetendő Elosztási teljesítménydíj: az a díj, amely a m 3 /h teljesítménylekötésű felhasználók és az 500 m 3 /h feletti teljesítménylekötésű felhasználók által a lekötött legnagyobb teljesítmény (m 3 /h) után - annak rendelkezésre állásáért - a szerződési időszakra vonatkozóan fizetendő Elosztói engedélyes: az az önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a meghatározott településrészen, településen (településeken), területen a földgáz elosztására 7

8 engedélyt kapott. Elosztóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig a Magyar Köztársaság államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára. Előre fizető mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését. Elszámolási időszak: a szerződésben megállapított két mérőleolvasás közötti időszak. Elszámolási mérés: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított, a földgázszállító, a földgázelosztó vagy földgáztároló által működtetett, a mérésügyi szabályok szerinti mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása. Engedélyesi jogi zár: a földgázelosztó tulajdonában lévő a fogyasztási helyen felszerelt olyan eszközök, amelyek védik vagy jelzik a nyomásszabályzón vagy mérőberendezéseken a jogtalan beavatkozásokat. Felhasználási hely: a felhasználó tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, gázmérőhely vagy a felhasználói főcsap van. Felhasználó (felhasználó): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, aki (amely) földgázt saját felhasználás céljára vásárol. Felhasználói berendezés: a felhasználói vezeték, a gázfelhasználó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. Felhasználói főcsap: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a felhasználói vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka. 8

9 Felhasználói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka. Felhasználói nyomásszabályozó: az a készülék, amely a földgáz-elosztóvezetéken érkező gáz nyomását a felhasználóval kötött szerződésben vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. Felhasználói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől ennek hiányában a felhasználói főcsaptól a gázfelhasználó készülékig terjed. Fogyatékkal élő felhasználó: a GET alkalmazásában a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesül. Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, és bármely, a GET szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a GET pontja szerinti gázfajtákat is. Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz. Földgáz-kereskedelem: a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése. Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a földgázelosztáshoz szükséges nyomáscsökkentés történik. Gázellátó rendszer: a gázelosztó vezeték, a csatlakozó vezeték a felhasználói vezeték és a felhasználói berendezés együttesen. 9

10 Gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak. Gázfelhasználó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal, és ezek elegyeivel üzemeltetett készülék. Gázhét: az adott hét hétfőn reggel 06:00-tól a következő hét hétfőn reggel 06:00-ig tartó időszak. Gázhónap: adott naptári hónap adott napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap azon napján reggel 06:00-ig, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. Gázmérő: az a mérőeszköz - tartozékaival együtt - amely az elfogyasztott gázmennyiség mérésére szolgál. Gáznap: az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak. Gáztechnikai m 3 : Az a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és Pa nyomáson 1 köbméter (m 3 ) térfogatot foglal el. GESZ: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1 számú melléklete, a Gázelosztási Szabályzat. GET: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény Havária: az a súlyos üzemzavar (pl. létesítményekben bekövetkezett törés, felszakadás, kilyukadás, tűz, robbanás), amely miatt a közúti, vasúti forgalmat korlátozni kell, lakóterületet kell kiüríteni, továbbá, ha az a környezet (víz, talaj, stb.) jelentős szennyezését okozza, vagy ha a szállító/elosztóvezetéken a szállítás/elosztás, vagy a tároló üzemképessége tekintet nélkül annak időtartamára megszűnik, és melynek következtében a szerződésekben vállalt szolgáltatások nem biztosíthatók. Hosszú távra lekötött kapacitás: egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra szerződéssel lekötött szállító-, elosztó- és tároló kapacitás. 10

11 Informatikai platform: a földgázpiac működését segítő adatbázis-rendszer, amelyet a rendszerhasználók és engedélyesek a hozzáférésre jogosultságuk alapján használnak. Jogos reklamáció, vagy panasz: Az engedélyes a felhasználó kérésének helyt ad, és intézkedik a reklamáció, vagy a panasz okának megszüntetése érdekében. Kapacitáslekötési szerződés: az a földgázszállítási, földgázelosztási, földgáztárolási szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- és elosztóvezeték vagy a tároló kapacitását leköti. Kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja. Kereskedelmi egyensúly: az az egyensúlyi állapot, amikor az adott gáznapon a rendszerhasználó által az együttműködő földgázrendszerbe betáplált és onnan vételezett földgáz mennyisége megegyezik. Kiadási pont a földgáz-elosztórendszeren: az a hálózati pont, amelyen a földgáz elosztása a földgáz-elosztórendszeren véget ér és a földgázelosztó a rendszerhasználatra jogosultnak vagy a másik rendszerüzemeltető engedélyesnek átadja. Kiegyensúlyozó földgáz: adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a földgázszállító által felhasznált földgázmennyiség. Korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly helyreálljon és fenntartható legyen. Kötbér: a szerződést biztosító mellékkötelem. 11

12 Lakossági felhasználó: az a felhasználó, aki saját háztartása egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Lekötött kapacitás: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználók kapacitáslekötési szerződéssel lekötnek. Leágazó vezeték: a földgázelosztó vezetéknek azon része, amely a felhasználói főelzárótól, vagy ennek hiányában a telek határától a földgázelosztó vezetéki elágazásig tart. MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Megkeresés: Az engedélyeshez, egyetemes szolgáltatóhoz érkező bejelentések. Mérési rendszer névleges teljesítménye: Ha a gázmérő(k) 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba van(nak) beépítve, a földgázelosztó jogosult a gázmérő(k) névleges (össz)teljesítményét gáztechnikai normál állapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi értékként a gázmérő(k)nél mért üzemi nyomás átlagát, illetve a forgalmazott gáz hőmérsékletének átlagát kell figyelembe venni. MEH, Hivatal: Magyar Energia Hivatal. MKEH: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Napfok szám: a fűtési küszöbérték alatti hőmérsékleteknek, a fűtési időszak hidegmennyiségével arányos, az ÜKSZ szerint meghatározott mértéke. Névleges kapacitás: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított maximális közegáram m 3 -ben, amely időegység alatt az adott ponton a szerződött nyomásszinten és hőmérsékleten szállítható. 12

13 NFH: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Nominálás: a rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása. Nyilvántartott kapacitás: a felhasználó által, az éves kapacitáslekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőknél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás. OMSZ: Országos Meteorológiai Szolgálat. Panasz: Panasznak az tekintendő, amikor a felhasználó az engedélyeshez intézett korábbi reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a várt intézkedés elmaradása miatt emel kifogást. Reklamáció: reklamációnak minősül minden olyan megkeresés, amelyben a bejelentő azt állítja, hogy az Engedélyes, földgázelosztási engedélyes tevékenységével kapcsolatos szolgáltatás vagy az Engedélyes alkalmazottjának, vagy a megbízásából eljárónak munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, az engedélyében, illetve az Üzletszabályzatban foglaltaknak. Az Engedélyes, elosztási tevékenységével kapcsolatos szolgáltatást igénybevevő felhasználótól érkező bejelentések. Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. Rendszerhez való hozzáférés: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó rendszerhasználók számára. Rendszerirányítás: az együttműködő földgázrendszer GET-ben meghatározott irányítási és koordinációs feladatainak ellátása. Szabad kapacitás: a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók rendelkezésre álló műszaki kapacitásának kapacitáslekötési szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók 13

14 részére rendelkezésre álló része. Szállító és elosztó rendszer névleges kapacitása: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított, adott betáplálási és kilépési pontokra vonatkozó, időegység alatt maximálisan átáramló gázmennyiség. Szerződés nélküli vételezés, szerződés nélküli rendszerhasználat: amennyiben a felhasználó a gázelosztó vezetéket úgy használja, hogy hálózathoz való csatlakozásra nem kötött elosztói csatlakozási szerződést, illetve a rendszerhasználatra - akár egyetemes szolgáltatóján vagy földgázkereskedője útján nem rendelkezik földgázelosztási szerződéssel. Szervezett földgázpiac: speciális árutőzsde, ahol a földgáz-kereskedelem szabványosított ügyletek formájában folyik. Telephelyi vezeték: az egybefüggő telephelyen belül lévő telephelyi felhasználók földgázellátását szolgáló vezeték. Település: a Központi Statisztikai Hivatal által évente kiadott, A Magyar Köztársaság Helységnévtára kiadványban meghatározott központi belterületi egység az adott településnél nevesített egyéb belterület, és a nevesített külterület kivételével. Településrész: a helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület. Terület: a helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal, számokkal azonosított földrészlet. Ügyfélszolgálati iroda (Front Office): Közvetlen ügyfélkapcsolat kezelés helye, a felhasználó személyes megkeresése esetén történő ügyintézés tartozik a feladatai közé. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ): az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat. Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy 14

15 megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza. Válságbizottság: A földgázkorlátozás során az illetékes minisztérium, a Magyar Energia Hivatal, a kapcsolódó rendszerüzemeltetők és egyéb engedélyesek bevonásával létrehozott ad hoc bizottság. Védendő fogyasztó: a lakossági felhasználók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt. Végszámla (elszámoló számla): az elszámolási időszak leteltét követően kiállított számlabizonylat, amely a leolvasás alapján megállapított fogyasztás ellenértékét, a részszámlák összesített ellenértékét, az egyenleget, valamint a még el nem számolt díjakat tartalmazza. Vhr: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. 15

16 Az engedélyesre vonatkozó adatok A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság adatai: cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített cégnév: TIGÁZ-DSO Kft. székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u bejegyezve: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszám: cégbejegyzés időpontja: május 08. A társaság határozatlan időtartamra alakult. Az üzleti évek minden év január 1. napján kezdődnek és ugyanazon év december 31. napján végződnek. Az engedélyes által végzett tevékenységek bemutatása A TIGÁZ-DSO Kft. tevékenységére az Alapító Okirata, a GET, Vhr, valamint a vonatkozó jogszabályok, a Magyar Energia Hivatal jogerős határozatai, továbbá a kapcsolódó egyéb rendelkezések az irányadóak. Az Engedélyes a GET szerint a működési területén kizárólagosan jogosult és köteles a Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedélyben meghatározott földgázelosztó vezetékrendszer üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére, valamint földgázelosztási tevékenység végzésére. Az Engedélyes a GET és a Vhr. továbbá a Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedélyében foglaltak szerint bekapcsolásra engedélyezett működési területen a gázelosztó hálózat létesítését az engedélyezés alapjául szolgáló kérelemben bemutatott és elfogadott pénzügyi-gazdasági feltételek megtartása mellett megvalósítani. Az új fogyasztói igényekhez szükséges bővítéseket, fejlesztéseket köteles elvégezni, amennyiben azok megfelelnek a GET előírásainak. A földgázelosztó az alábbi főbb tevékenységek ellátásáról gondoskodik: földgáz elosztás, gázelosztó hálózat üzemeltetés, gázelosztó hálózat fejlesztés, 16

17 gázelosztó hálózat karbantartás, üzemzavar elhárítás, műszaki irányítás, felhasználási helyek nyilvántartása, mérés, leolvasás. 2. A külső környezettel való kapcsolata: A földgázelosztó kapcsolatot tart az elosztói engedélye alapján ellátott feladatai és tevékenysége vonatkozásában az illetékes hatóságokkal, rendszerhasználókkal, felhasználókkal és engedélyesekkel. 2. a) Felettes szervekkel való kapcsolat: Magyar Energia Hivatal A GET., a Vhr. és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései alapján látja el a felügyeletet, így különösen kiadja a földgázelosztási működési engedélyt, jóváhagyja az Üzletszabályzatot és annak módosításait, ellátja a földgázelosztási tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt hatósági feladatokat, eljár a hatáskörébe tartozó felhasználói panaszok ügyében, így elbírálja a nem lakossági felhasználók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre vonatkozó ügyeit. Elérhetősége: 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. Tel.: Fax.: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság A lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértésekkel kapcsolatos eljárást a GET 64. -a szabályozza, melynek értelmében az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre, vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén 17

18 figyelemmel a Hivatal fent hivatkozott hatáskörére a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A MEH fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatait a GET tartalmazza részletesen. Elérhetőségek: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: Fax : Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Műszaki-biztonsági szempontból látja el a felügyeletet. Elérhetőségek: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u Tel.: Fax: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések vonatkozásában első fokon eljáró hatóság a Területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, másodfokon az MKEH jár el. Elérhetőségek: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel.: b) felhasználók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése a felhasználói irodában, szerelők elérhetősége, stb.): A földgázelosztó az ügyfélszolgálati irodáiban a működési területét kifüggeszti, hozzáférhetővé teszi az üzemzavar bejelentéssel, illetve a csatlakozóvezetékek és felhasználói 18

19 berendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókat. Honlapján mindezek mellett tájékoztatást ad a rendszerhasználóknak és a felhasználóknak a szolgáltatásairól, illetve azok igénybe vételéről, elérhetőségeiről. A TIGÁZ-DSO Kft. működési területe az Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében található. A földgázelosztó együttműködik helyi és országos hatáskörű szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal olyan módon és körben, mint ahogy azt számára a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, működési engedélye előírják. A földgázelosztó együttműködik más helyi és országos hatáskörű szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal olyan módon és körben, mint ahogy azt számára a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, működési engedélye előírják. Az elosztó a felhasználók részére a földgázelosztással kapcsolatos, működéshez szükséges információkat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a jelen Üzletszabályzat 2. számú mellékletében meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségeken biztosítja. Az elosztó minden szükséges tájékoztatást megad a felhasználóknak, annak érdekében, hogy azok megismerjék szolgáltatásait, és azok igénybevételének lehetőségét. Az elosztó ügyfélszolgálatot telefonos és Internetes eléréssel, valamint a felhasználók számára nyitva álló helyiségekben működteti. A földgázelosztó rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi és országos érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, társszervezetekkel azért, hogy a fogyasztót érintő kérdésekben megismerje véleményüket tájékoztassa őket tervezett intézkedésekről tájékoztatást adjon az érdekképviseletek által továbbított panaszok, fogyasztói bejelentések kivizsgálásának eredményéről Az érdekképviseleti szervek főbb adatait, elérhetőségeit az Üzletszabályzat 3 sz. függeléke tartalmazza. 3. Általános biztonsági előírások: 3. a) Felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések: A földgázelosztó a évi XL. törvény (a földgázellátásról) és a végrehajtására kiadott 19

20 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek a végrehajtásáról) a MEH által kiadott működési engedély, az ÜKSZ, az érvényben lévő jogszabályok, valamint a rendszerhasználókkal kötött szerződések szerint végzi tevékenységét. A társaság a gázelosztó hálózatát a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által jóváhagyott, a Magyar Szabványügyi Testület által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer szerint üzemelteti. A társaság megfelelően, a jogszabályokban, szabványokban előírt módon méretezett, kivitelezett és a káros hatásokkal szembeni védelemmel ellátott elosztóvezetéken keresztül biztosítja a földgáz elosztás folyamatosságát. Az elosztóvezetékbe csak a gázipari követelményeket kielégítő és a mindenkori technológiai színvonalnak megfelelő, a gyártó által garantált minőségű anyagok, berendezések, eszközök kerülnek beépítésre. Az elosztóvezetékbe a kivitelezés során biztonsági berendezések, szakaszoló szerelvények kerülnek beépítésre. A társaság rendelkezik mindazon anyagi erőforrásokkal, tárgyi eszközökkel, valamint megfelelően képzett szakember állománnyal, melyek a gázelosztó vezeték biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. A társaság a Hálózat ellenőrzési ütemterv -ben előírtaknak megfelelően rendszeresen végez az elosztóvezetéken szivárgásellenőrzését, mind gyalogos, mind gépjárműves szivárgásellenőrző műszerekkel. A szolgáltatott gáz szaghatását az ellenőrzési tervben meghatározottak szerint végzi. A társaság az elosztó-, csatlakozó vezetéken, valamint a felhasználói berendezéseken bekövetkezett üzemzavarok, meghibásodások bejelentésének fogadására 24 órás diszpécserszolgálatot üzemeltet. A diszpécserszolgálat a 06/80/ zöld számon ingyenesen hívható. A veszélyhelyzetek, üzemzavarok elhárításának, megszüntetésének eljárásrendjét az Üzemzavar-elhárítási szabályzat című utasításban szabályozza. Ezen tevékenység elvégzéséhez ügyeleti, készenléti szolgálatot működtet. 3. b) Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok (a szerződő fél kezelt adatainak köre, azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok, vagy azok meghatározott részei átadhatók, eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén) A TIGÁZ-DSO Kft. (adatkezelő) a GET 125. (1) bekezdése alapján az engedélyköteles tevékenységének végzése, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a 20

21 teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a felhasználók, valamint a Vhr 1. (1) 4. pontjában meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseire tekintettel. A felhasználó azonosításához szükséges: természetes személy felhasználó esetén: neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, nem természetes személy felhasználó esetén: elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma). Az adatvédelem körében az elosztó, mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy meghatározza az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó (felhasználói) személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a felhasználói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. A földgázelosztó tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Minden tőle elvárhatót megtesz az általa kezelt felhasználói személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. Az adatkezelés körébe tartozik az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 21

22 i) Adatfeldolgozás, adattovábbítás A felhasználó jelen pontban meghatározott adatai a GET 125. (4) bekezdése értelmében átadhatók adatfeldolgozás céljából: 1. az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetve az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezeteknek, 2. a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály vagy a szerződő felek megállapodása alapján jogosult szervezetek részére, 3. a Magyar Energia Hivatalnak, 4. a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a továbbá a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, bíróságnak, 5. a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény előírásai szerint a végrehajtónak. A fenti felsorolásban szereplő 4. pont esetén nem szükséges a felhasználó egyidejű értesítése az adatkezelés átadásakor. Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre a földgázelosztóval azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik. ii) A személyes adatok kezelésének főbb esetei: A földgázelosztó az alábbi esetekben használja a felhasználók adatait: gázmérő leolvasás, számlakészítés, felhasználó értesítése, felhasználói elégedettség vizsgálat, közvélemény kutatás, számlabehajtással kapcsolatos tevékenységek, nemzetbiztonsági, honvédelmi, közbiztonsági, egyéb bírósági és nyomozó 22

23 szervek megkeresése, értékesítési és marketing akciók során, minden olyan egyéb eset, amely a GET-tel és kapcsolódó jogszabályokkal összhangban van, figyelemmel az adatvédelmi törvény rendelkezéseire. iii) Az adatok kezelésének határideje A felhasználóhoz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, a földgázelosztó a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a földgázelosztó a felhasználó adatait rögzítse, azt számítástechnikai eszközökkel automatizáltan feldolgozza és elemezze. iv) Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések Az elosztó a szolgáltatással kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat az Adatfeldolgozás, adattovábbítás pontban foglaltak kivételével harmadik személynek nem továbbítja. v) A felhasználó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény alapján a felhasználó jogosult: tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni, adatainak helyesbítését kérni 23

24 adatváltozás esetén annak módosítását kérni. A földgázelosztó biztosítja, hogy a felhasználó személyes, illetőleg számlázási adataiba betekinthessen. vi) Az adatvédelmi felelős A földgázelosztó adatvédelmi felelősének nevét, beosztását, elérhetőségét az adatvédelmi szabályzat rögzíti. Ezen információkat a felhasználó az ügyfélszolgálatokon megismerheti. vii) A felhasználó jogorvoslati lehetősége A felhasználó, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabálynak megfelelő adatkezelések kivételével - törlését. Amennyiben a fent hivatkozott eljárást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben a felhasználó az adatvédelmi biztos eljárását kezdeményezheti. A felhasználó jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A földgázelosztó, mint adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A felhasználó jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 3. c) A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések A TIGÁZ-DSO Kft. stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét a környezetvédelmi előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A földgázelosztó környezetvédelmi tevékenysége beépült a minőségirányítási rendszerbe, 24

25 melyben folyamatleírások és munkautasítások szabályozzák a környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. A környezetvédelmi követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és munkautasítások formájában szerepelnek, hanem a földgázelosztási tevékenységet szabályozó más minőségirányítási folyamatban is integráltan megjelennek. A Környezetvédelmi Utasítások összefoglalják mindazokat a környezetvédelmi követelményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek elengedhetetlenek a gázszolgáltatási tevékenység végzése során. A minőségpolitika szerves részét képezi, a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő technológiák alkalmazása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása, melyek már a tervezés és előkészítés folyamatában meghatározásra és érvényesítésre kerülnek. A földgázelosztást érintő minden vállalkozási szerződés valamint eszköz és termék beszerzés pályázati feltételeinek része, a környezetvédelmi és kémiai biztonság előírásainak megkövetelése, betartása és betartatása, valamint a hatósági engedélyek megléte. A környezetvédelem és a kémiai biztonság követelményei, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülnek meghatározásra, melyek a társaság munkavállalóira, valamint a földgázelosztó ellátási területén vállalkozási szerződés alapján munkát végző szervezetekre, illetve azok munkavállalóira egyaránt vonatkoznak. A környezetvédelmi hatóságok által meghatározott követelményeket kielégítő tervek engedélyezése és érvényre juttatása a társaságot illetően is. A földgázelosztási tevékenység végzése során, rendszeres ellenőrzések és felülvizsgálatok biztosítják a környezetvédelmi előírások megfelelő érvényesülését. A társaság környezetvédelmi tevékenységének legfontosabb céljai: a munkahelyek, a munkakörnyezet, a telephelyek és a települési környezet megóvása, a tevékenységhez szükséges földterületek környezetkímélő igénybevétele, a környezetszennyezés megelőzése, a környezet igénybevételének csökkentése, bekövetkezett üzemzavarok, valamint az általuk okozott terhelés és az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés mielőbbi megszüntetése, a környezetszennyezés, valamint ennek következtében fellépő ártalmak és károsodások okainak feltárása, megszüntetése, az eredeti állapot 25

26 helyreállítása, a fejlesztések olyan irányú megvalósítása, hogy az a lehető legkisebb környezeti igénybevételt és terhelést okozzon, erőforrások ésszerű, környezettudatos felhasználása, energiatakarékossági programok kidolgozása, a környezet igénybevételének és terhelésének csökkentésére teljes körű hulladékgazdálkodás megvalósítása, a tevékenységgel összefüggő kockázatok detektálása, intézkedések foganatosítása azok csökkentésére valamint az érintettek tájékoztatása, a munkavállalók rendszeres környezetvédelmi képzése. Mindezek megvalósítása érdekében a társaság szoros kapcsolatot tart fenn a környezetvédelmi felügyelőségekkel, az érintett önkormányzatokkal, szakhatóságokkal. A járműpark és munkagépek fejlesztése és üzemeltetése oly módon történik, hogy azok a technika jelenlegi színvonalán gazdaságosan elérhető legalacsonyabb környezeti terhelést okozzák. A társaság tevékenysége során, gondoskodik az élővilág, a felszíni és felszín alatti vizek, a levegő, a termőtalaj és a föld védelméről, illetőleg fontos szerepet kap a zaj és rezgés elleni védelem, a hulladékgazdálkodás, a kémiai biztonság és az épített környezet valamint az energiatakarékos környezetkímélő technológiák és berendezések üzemeltetése. 4. Szolgáltatás minőségi követelmények A földgázelosztó tevékenységének minőségét és azok műszaki (fizikai) jellemzőit a vonatkozó szabványok, MEH határozatok és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazzák. Társaságunk működési területén a folyamatos és biztonságos gázelosztói tevékenységek minőségi mutatói részletesen a vonatkozó MEH határozat és annak módosításaira vonatkozó MEH határozatok alapján kerültek kidolgozásra, amelyek tartalmazzák a földgázelosztóra vonatkozó mutatókat. 4. a) A felhasználói elégedettségi vizsgálat bemutatása Az Engedélyes a szolgáltatási színvonal ellenőrzését a tárgyban kiadott MEH határozat szerint végzi. A felhasználói elégedettségi felmérés a földgázhálózatra csatlakozó felhasználókra 26

27 terjed ki. Ezen belül külön kategóriát képeznek a háztartási és az egyéb (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás területén működő, mind alapdíjas mind teljesítménydíjas) nem háztartási felhasználók. Az átalánydíjas háztartási és a nyilvántartásba vett feljogosított felhasználók elégedettség vizsgálata nem tárgya a felmérésnek. A felhasználói elégedettséget a földgázelosztói engedélyes vonatkozásában a következő funkcionális területekre vonatkozó fontossági és elégedettségi észlelésekkel kell felmérni: 1. Az alapszolgáltatás minőségének megítélése 2. A hibaelhárítás megítélése 3. Az üzemszerű kapcsolattartás megítélése 4. Az üzemszerű tájékoztatás megítélése 5. A környezetvédelem megítélése A vizsgálat módszertanának bemutatása Az elégedettségi vizsgálat adatgyűjtése évente egyszer személyes megkérdezéssel történik lakossági és nem lakossági felhasználókra vonatkozó kérdőívek alapján. A felmérést a MEH által előírt kérdőív segítségével és az általuk megadott módszertan alapján egy az engedélyesektől független közvélemény kutató intézet végzi, amelynek a kiválasztása pályáztatás útján történik 4. b) A szolgáltatás színvonalának mutatói és biztosításának eljárásrendje Az érvényben lévő törvény a földgázellátásról (GET) rendelkezései értelmében, a szolgáltatási színvonal meghatározását a MEH a 46/2004 határozatában, valamint annak módosításaiban (295/2004, 74/2005, 791/2006,) írja elő, amelyek magukban foglalják a földgázelosztási tevékenység minimális minőségi követelményeinek és elvárt színvonalának meghatározásához szükséges adatgyűjtés és adatszolgáltatás formai követelményeit. Továbbá a MEH módosító határozatokban adja ki az egyes évekre vonatkozó földgázelosztói tevékenység minimális minőségi követelményeinek és elvárt színvonalának konkrét mutatószámait. A évekre vonatkozó mutatószámokat a MEH 909/2008 határozata tartalmazza. 4. c) Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői Az Engedélyes, jelen üzletszabályzat 9. Panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések pontjában foglaltak szerint gyűjti, és összesíti a hozzá közvetlenül a felhasználótól, vagy annak megbízottján keresztül érkező megkereséseket, reklamációkat és panaszokat, valamint a MEH 27

28 földgázelosztás minimális minőségi követelményeire vonatkozó határozataiban foglalt formai követelmények alapján adatot szolgáltat az alábbi kategóriák szerint: 1. Mérés, leolvasás 2. Ellátás minőség 3. Csatlakozási díj, HFH 4. Csatlakozó vezeték létesítésével kapcsolatos 5. Szerződésszegés 6. Kikapcsolás 7. Egyéb (elosztói) Az Engedélyes a tárgyév lezárását követően az összesítő táblázatot az éves beszámolójába csatolva küldi meg a MEH felé. 4. d) a forgalmazott gáz minőségi előírásai A földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelni az MSZ 1648:2000. sz. szabvány előírásainak. Eltérő minőségben a földgázelosztó hozzájárulásával a rendszerhasználók megállapodhatnak. A relatív sűrűség és a fűtőérték kiszámítását a földgáz összetételből az MSZ ISO 6976 szerint kell elvégezni. A gázelosztó hálózatok szagosított földgázt továbbítanak. A földgáz szagosítását a földgázszállítói engedélyes és a termelő végzi a nagynyomású szállítóvezeték, illetve a termelői vezeték kijelölt pontjain. 4. e) a gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje A betáplált gáz minőségéért a rendszerhasználó felel, illetve neki kell a szerződések megkötésekor és a betáplálás során folyamatosan bizonylatolnia. Az elosztóhálózatba betáplált földgáz minőségi paramétereit a földgázszállítói engedélyes és a termelő méri és a mért adatok átadásának gyakoriságát és formáját az ÜKSZ illetve a földgázszállítói/rendszerirányító, vagy a termelő és a földgázelosztó közötti együttműködési megállapodás rögzíti. A földgáz mért és számított minőségi paraméterei az alábbiak: gázösszetétel, relatív sűrűség, alsó hőérték (fűtőérték), felső hőérték (égéshő), 28

29 Wobbe szám. A földgázelosztó jogosult az elosztói rendszerhez való hozzáférést visszautasítani, ha a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz minősége nem felel meg az ÜKSZ-ben, illetve a földgázelosztási szerződésben foglalt követelményeknek. Amennyiben a földgázrendszerbe táplált földgáz minősége eltér az előírásoktól, a földgázelosztó felszólítja a rendszerhasználót, hogy szüntesse meg a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását. Amennyiben a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása 1 órán belül nem szűnik meg, úgy a földgázelosztó megtagadhatja a minőségi hibás gáz átvételét. Az ebből adódó károkért, illetve a nem megfelelő gáz minőségéért a földgázelosztó semmilyen felelősséggel nem tartozik. Egyedileg bejelentett gázminőség reklamáció esetén a rendszerhasználó a földgázelosztótól megkéri a reklamált időszak dokumentált adatait és ezen bizonylat alapján intézkedik a panasz kivizsgálására és válaszadására. 5. Műszaki követelmények 5. a) A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek A földgázelosztó köteles a rendszerhasználó földgázigényének, betáplálási igényének kielégítését a hálózat használatára vonatkozó elosztási szerződésnek megfelelően folyamatosan lehetővé tenni, a szerződésben megjelölt névleges üzemi nyomást és a szolgáltatás minőségét meghatározó egyéb műszaki és megbízhatósági feltételeket a csatlakozási ponton az elvárhatóság követelményeinek megfelelő szinten tartani. Azokat a jellemzőket, amelyeket jogszabályok, hatósági előírások, vagy szabványok állapítanak meg, az előírt tűréshatárok között kell tartani, kivéve, ha a szerződés ettől eltérő megállapodást tartalmaz. A rendszerhasználó a földgázt a hálózat használatára vonatkozó elosztási szerződésben meghatározottak szerint jogosult vételezni vagy betáplálni. A vételezés/betáplálás során köteles betartani a szerződésben rögzített teljesítmény határt és olyan magatartást tanúsítani, 29

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. 1/75 Tartalomjegyzék RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

~igáz-dlso FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA. Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

~igáz-dlso FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA. Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság ~igáz-dlso TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Hatályos: szeptember 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel.

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 6205/2015.

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2015 2015.12.04. 1 I. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások,

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/103 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!! !!! MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!!!!! MAGÁZ!MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ!KFT! 2014! /BENYÚJTVA2014.NOV.15./! 2014. 11. 15. 1 MAGÁZELOSZTÓIÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Ózd, 2015. április 30. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGŐ KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Stílusdefiníció: TJ 1: Betűtípus: Félkövér Stílusdefiníció: TJ 3: Betűtípus: Dőlt Stílusdefiníció: TJ 4 Formázott: Fenti: 2,5 cm, Lenti: 2,25 cm A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2011. január 31. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLATA... 21 2. a) Felettes szervekkel való kapcsolat... 21 2. b) Felhasználók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról módosítva 2011.07.01-én a 2011. évi XXIX. törvény alapján 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása,

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/116 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12. 2015. május 12. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/116 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA NYKCE Kft. Földgáz-Kereskedelmi Üzletszabályzat 2013.[ ]. NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. [ ]. NYKCE Kft. TARTALOM Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 2013.[ ]. 1. A KERESKEDELMI

Részletesebben

TIGÁZ Zrt. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

TIGÁZ Zrt. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 I. TARTALOMJEGYZÉK RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása... 5 2. Az engedélyes

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21.

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21. PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. november 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom meghatározások,

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. június 29. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzat 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A MEH 751/2012. számú határozatának kötelezéseivel egységes

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 5900/2015.

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA FEBRUÁR 28.

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA FEBRUÁR 28. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. FEBRUÁR 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGEZETT TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA, EGYBEN ÁTDOLGOZÁSRA JELOLTE: 123/2016 SZÁMÚ HATÁROZAT Budapest, 2015. december 7. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Földgázelosztási

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1 M AGÁZ EL OSZTÓI Ü ZL ETS ZABÁL YZAT 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, július 11.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, július 11. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2016. július 11. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom

Részletesebben

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2009. május 11. Budapest, 2009.05.11. Készítette: Global NRG Zrt. oldalszám: 2/76 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK II. RENDELKEZŐ RÉSZ 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások,

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre. 1.2. Fogalmi meghatározások. 1.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2013. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Kivonat Lezárva 2014. június 28. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 2. (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed a) a földgáz vezetéken

Részletesebben

A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2016. január 1 / 157 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: július 1-jétől

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: július 1-jétől E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1-jétől 1 Tartalomjegyzék 1. 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...5

Részletesebben

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. 1 2 3 4 5 6 7 ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel 24 Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől Földgáz E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2009. július 1.-étől 1 Tartalomjegyzék 2. oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1 Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatüzletszabályzat 1 Stílusdefiníció: Címsor 1: Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: I, II, III, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Jobb oldalt + Igazítás:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 24 következményei, 6. e) A felhasználó személyében történt változás, illetve kereskedőváltás esetén alkalmazott

TARTALOMJEGYZÉK. 24 következményei, 6. e) A felhasználó személyében történt változás, illetve kereskedőváltás esetén alkalmazott 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMU- TATÁSA. Fogalom meghatározások

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Szeged, 2010. október 1. Üzletszabályzat 1/84 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 4 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/88 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 6 1.1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK A Társaság által a Vhr. 78. (2) bek. alapján nyújtott választható szolgáltatások díjait a Hivatal a Vhr. 150. alapján hagyta jóvá, melyek a fizetési feltételekkel együtt a szolgáltatások típusai szerint

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és Függelékekkel Dunaújváros, 2015. november 27. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2008. évi XL. tv. a földgázellátásról... 218 2008.

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások,

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2012 2 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal szám

TARTALOMJEGYZÉK. oldal szám 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, 5 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BE- MUTATÁSA. 2. A KÜLSÖ KÖRNYEZETTEL

Részletesebben